VYSOKÁ ŠKOLA V SLÁDKOVIČOVE FPJJ
KRIMINOLÓGIA všeobecná časť
VLADIMÍR ČEČOT A KOL.
Obsah
I. Kriminológia a jej
miesto v systéme vied
1.Pojem a predmet kriminológie
2.Vzťah kriminológie k
súvisiacim vedám
kriminality, dynamika kriminality,
VII. Osobnosť páchateľa
2. kriminalita registrovaná a
latentná
2. Úloha socializácie vo vývoji osobnosti
1. Pojem osobnosti páchateľa
3. Objasnenosť kriminality
3. vedomé a nevedomé oblasti osobnosti a jej časti
4. Elementárne pramene
informácií o kriminalite
4. Temperament
5. Stav, štruktúra a dynamika kriminality v Slovenskej
republike
6. Úloha biologických činiteľov procese spáchania
trestného činu
IV. Základy kriminologických výskumov a ich súčasné zameranie
1. Kriminologický výskum,
jeho predmet, druhy a rámec aplikácie
2. Metodológia kriminologických výskumov a jej
niektoré postuláty
5. Nebezpečnosť páchateľa pre spoločnosť
7. Kriminologická charakteristika osobnosti páchateľa
8. klasifikácia páchateľov
VIII. Niektoré otázky príčinnosti zločinnosti
1. Niektoré názory na teóriu príčinnosti
2. Základné otázky príčinného vzťahu
3. Konkrétny príčinný vzťah –funkcionálny príčinný
vzťah
3. Metódy a techniky kriminologických výskumov—
postavenie v metodológii a
skutočná miera použitia
4. Subjektívne príčiny kauzality
4. Plánovanie a príprava
empirických kriminologických výskumov a možnosti
využitia výsledkov
2. Základná charakteristika prognózovania
5. Význam kriminologického prognózovania
2.Kriminálnopsychologické teórie
5. Súčasné zameranie kriminologických výskumov v
Slovenskej republike
3. Kriminálnosociologické teórie
V. Vplyv prostredia na
zločinnosť
4. Mnohofaktorové teórie
1.Makroprostredie,
3. Systém prevencie kriminality
2. Mikroprostredie
4. Princípy výstavby systému prevencie v SR
VI. Sociálno-psychologické
procesy a ich vplyv na zločinnosť
5. Možnosti prevencie v podmienkach SR
3. Vzťah kriminológie k
ďalším vedám
4.Praktický význam kriminológie
II. Základné kriminologické teórie
1. Kriminálno-biologické
teórie
5. Postmoderné teórie
6. Socialistická kriminológia a vývoj kriminológie a kriminologických
výskumov v Slovenskej
republike
III. Stav, štruktúra a dynamika kriminality
1.Stav kriminality, úroveň
kriminality, štruktúra
IX. Prognózovanie zločinnosti
1. Z histórie vzniku prognózovania kriminality
3. Kriminologické prognózovanie
4. Metódy kriminologického prognózovania
X. Prevencia zločinnosti
1. Pojem prevencie kriminality
2. Hlavné smery prevencie
1. Úvodné poznámky
2. Jednotlivé sociálnopsychologické procesy
3. Vplyv sociálnopsychologických procesov
na zločinnosť
Cena: 4,50 €
ISBN 978-80-89267-24-8
Rok vydania 2009
Download

KRIMINOLÓGIA všeobecná časť