Medzinárodná konferencia v Bratislave 25. novembra 2010
„OBETE KRIMINALITY – VICTIMS OF CRIME“
Program konferencie
BLOK č.1
9.00 - 9.30 hod.
‰ Otvorenie
‰ Aktuálne problémy pomoci obetiam kriminality v Slovenskej republike
Ing. Silvia Gašparovičová, Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej
‰ Obete kriminality ako mnohostranný a interdisciplinárny fenomén
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc., Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola
BLOK č.2
9.30 - 11.30 hod.
‰ Európske štandardy pre postavenie a odškodňovanie obetí trestných činov
doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola
‰ Možnosti zdokonalování právní úpravy postavení poškozeného v českém
trestním řízení
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,Právnická fakulta Karlovy Univerzity v Praze
‰ Obeť ako zdroj dôkazov - trestnoprávne a kriminalistické aspekty
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., Trnavská univerzita v Trnave
‰ Odškodňování obětí trestných činů v českém právu
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., Právnická fakulta, Masarykovy univerzity, Brno
‰ Odklony a obete kriminality v Rakúsku
Dr. Robert Kert, Univerzita Viedeň
‰ Maloletý ako obeť sexuálneho deliktu
doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. , JUDr. Marta Kolcunová, Generálna prokuratúra
‰ Aktuální otázky zdravotnictví a trestní právo v České republice
prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., Právnická fakulta Karlovy Univerzity v Praze
‰ Práva obeti v trestnom konaní v Rakúsku
Mag. Lisa Pühringer, Univerzita Viedeň
‰ K postaveniu zákonného zástupcu maloletého poškodeného v trestnom konaní
doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., JUDr. Jozef Kolcun, Generálna prokuratúra
‰
Postavení poškozeného v trestním řízení
JUDr. Irena Dvořáková, PhD., Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
‰ Nezletilec jako poškozený
JUDr. Milana Hrušáková, PhD., Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
‰ Práva obětí de lege ferenda v České republice
JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D., Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola
‰ Právne prostriedky riešenia domáceho násilia
JUDr. Miloš Deset, Právnická fakulta Trvanskej univerzity
‰ Ochrana súkromia poškodeného v trestnom konaní
JUDr. Alexandra Kotrecová, Právnická fakulta, Vysoká škola Sládkovičovo
‰
Diskusia
prestávka
15 min.
BLOK č.3 (1. časť)
11.45 - 12.45 hod.
‰
Kriminologické aspekty obetí kriminality
Mag. Carlotta Pirnat, Univerzita Viedeň
‰
Výskum obetí kriminality v rokoch 2008 - 2010 v Slovenskej republike
(tendencie, odhad latencie)
doc. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc., Paneurópska vysoká škol, Bratislava
‰
Výskum obetí kriminality v rokoch 2008 - 2010 v Slovenskej republike psychologické aspekty
Mgr. Daniela Košecká, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
‰
Výskum obetí kriminality v Maďarsku
Dr. Tünde Barabás, PhD. Národný kriminologický inštitút, Budapešť
‰
K metodologickým problémom viktimačného výskumu
Mgr. Juraj Rychtárik, Filozofická fakulta UK Bratislava
‰
Stav, štruktúra a dynamika registrovaných obetí kriminality v Slovenskej
republike
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc., Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola
prestávka na obed
BLOK č.3 ( 2. časť)
60 min.
13.45 - 14.45 hod.
‰
Osobnosť obete kriminality (metodologické problémy)
prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
‰
Obete mobbingu a bossingu
PhDr. Darina Havrlentová, PhD. Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola
‰
Zpětný pohled na evidované oběti trestné činnosti vyššího věku
PhDr. Milada Martinková, CSc., Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha
‰
Obete majetkovej kriminality
JUDr. Tomáš Strém, PhD., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
‰
Obete domáceho násilia
JUDr. Danka Knápková, PhD., JUDr. Marcela Tóthová
‰
Obete z pohľadu kriminalistiky
doc. JUDr. Jana Viktoryová, PhD., JUDr. Jaroslav Blatnický, PhD., Akadémia
policajného zboru v Bratislave
‰
Viktimológia z pohľadu minulosti, súčasnosti a budúcnosti
JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
‰
Diskusia k bloku č. 3
prestávka
15 min.
BLOK č.4
15.00 - 17.00 hod.
‰
Obete kriminality a úloha mimovládnych organizácií
Mgr. Barbora Holubová, Inštitútu pre výskum práce a rodiny
‰
Pomoc obětem kriminality v ČR - aktuální programy
Mgr. Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí o.s., Praha
‰
Pomoc mimovládnych organzácií obetiam v Rakúsku
Dr. Karin Bruckmueller, Univerzita Viedeň
‰
Právo, spravodlivosť a pomoc obetiam
PhDr. Jana Šípošová, Pomoc obetiam nasilia
‰
Úloha zboru väzenskej a justičnej stráže pri ochrane poškodených
JUDr., PhDr. Marián Nosáľ, Ústav na výkon väzby Banská Bystrica
‰
Obete kriminality sediace za mrežami alebo ako sa žije po navrate z VTOS
JUDr. Radovan Blažek, PhD.
‰
Pomoc obetiam domáceho násilia
JUDr. Marie Vanduchová, CSc., Právnická fakulta Karlovy Univerzity v Praze
‰
Stratégia prevencie kriminality v Slovenskej republike na roky 2011 - 2014
Ing. Jozef Halcin, Ministerstvo vnútra, SR
‰
Prijatie záverov z konferencie
‰
Záver konferencie
Download

Program konferencie - Paneurópska vysoká škola