c e n a
5 K č
F u l n e c k ý
z p r a v o d a j
Komentář starosty
Vážení spoluobčané,
duben, první měsíc druhého čtvrtletí,
počasím věrný dlouhodobým pranostikám je již minulostí a vlády se ujímá
nejkrásnější měsíc v roce květen. Květen
díky rozkvetlé přírodě a již teplým počasím oznamující příchod léta otevírá
srdce nejen milencům, a tak je po právu
nazýván měsícem lásky. Je však i měsícem vzpomínek významných událostí,
které vzhledem k paměti národa nemohou být nikdy zapomenuty, a proto
je nutno je stále, bez toho jestli se to někomu líbí nebo ne, připomínat zejména
mladým lidem.
Jako každý rok měsíc květen zahajujeme vzpomínkou v ýročí ukončení II. světové války. V letošním roce
si připomeneme 65. výročí osvobození
našeho města, které bylo válečnými
událostmi ze dvou třetin zničeno a nezměrným úsilím původních i nově příchozích občanů vybudováno do dnešní
podoby. K uctění památky obětí II.
Informace o možnostech předkládání návrhů
na udělení čestného občanství města Fulnek
Zastupitelstvo města Fulneku schválilo
dne 11. 3. 2010 Statut pro udělování čestného občanství města Fulnek.
Udělení čestného občanství města je nejvyšší poctou fyzickým osobám, které se výjimečným způsobem podílely nebo podílejí
na rozvoji či propagaci města, případně
celé České republiky.
Čestné občanství města je udělováno
na základě písemného návrhu, který mohou podávat členové Zastupitelstva města
Fulnek, občané s trvalým pobytem na území
města a rovněž organizace a spolky působící
na území města.
Čestné občanství města může být uděleno
občanovi narozenému ve Fulneku, případně žijícímu ve Fulneku minimálně 5 let,
který je významným rodákem, myslitelem,
vědcem, vynálezcem, historikem, pedagogem, architektem, lékařem, duchovním,
literárním či výtvarným umělcem, hercem,
hudebníkem, sportovcem apod. Čestné
občanství může být také uděleno občanovi,
který svou činností mimořádně přispěl
k propagaci a podpoře města Fulneku
v různých oblastech života, ale také občanovi, který je spjat s městem Fulnekem svou
výzkumnou prací, uměleckou, propagační
a publicistickou tvorbou. Čestné občanství
lze udělit i cizímu státnímu příslušníku,
např. při ocenění rozvoje partnerských
vztahů nebo za podíl na propagaci a rozvoji města.
Návrhy na udělení čestného občanství,
které podléhají schválení Zastupitelstva města
Fulneku, je možno podat do 10. 5. 2010
odboru vnitřních věcí MěÚ Fulnek.
Slavnostní předání Listiny o čestném
občanství bude součástí programu oslav
MěÚ Fulnek
Dne města.
světové války proběhne dne 30. dubna
v 17.00 hodin v oratoři kostela sv. Josefa
ve Fulneku vernisáž výstavy válečných
v yznamenání a dokumentů a křest
publikace „Medailonky statečných“
vydané za pomoci města, okolních obcí
a sponzorů Českým svazem bojovníků
za svobodu ve Fulneku. V následujících
dnech pak budou pokračovat pietní
akty u pomníků padlých ve Fulneku
a okolních obcích. Věřím, že svou účastí
na těchto akcích společně s vedením
města vyjádříte úctu padlým při osvobozování našeho města. Termíny jejich
konání najdete na jiném místě tohoto
Zpravodaje.
Květen však není jen kvetoucí a proteplenou hříčkou přírody, ale i svátkem
toho nejkrásnějšího a nejteplejšího slova
na světě, jímž je matka. Matka není jen
dárcem života, je to bytost, ke které
se obracíme v dobách dobrých i zlých.
Ztrátu matky prožíváme nejbolestivěji,
a proto nezapomeňme všem našim
matkám v den jejich svátku popřát vše
nejlepší a hodně zdraví. Připojuji se tedy
ke gratulantům a všem matkám, maminkám k jejich svátku přeji hodně zdraví
a trpělivosti s námi, svými dětmi.
Vážení spoluobčané,
jak jsem se již dříve zmínil, rok 2010 je rokem volebním a ve dnech 28.–29. května
se poprvé otevřou volební místnosti k volbám do Parlamentu České republiky. Jedině svou účastí můžete ovlivnit jeho podobu
a složení pro příští volební období. Do tohoto výběru vám přeji šťastnou ruku.
(pokračování na straně 2)
Z OBSAHU | Komentář starosty | Z jednání RM, ZM | Volby | Informace z MěÚ
Koupaliště ve Fulneku | Jak dál s fotbalem | Udělení čestného občanství
65. výročí osvobození našeho města | ZŠ, MŠ, ZUŠ – informuje
Hasiči informují | Ohlédnutí za kulturou | Kinokavárna
k v ě t e n 2 010
•
č í s l o
5
fulnecký zpravodaj
Komentář…
(pokračování ze strany 1)
Jistě jste zaznamenali rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 11. 3. 2010, jímž
byl počet zastupitelů pro volební období
2010–2014 stanoven na 15. Tuto skutečnost
zaznamenal na zasedání zastupitelstva přítomný redaktor Novojičínského deníku,
který toto rozhodnutí popsal ve dvou článcích uveřejněných na stránkách deníku
ze dne 9. dubna pod titulkem „Zastupitelstvo zeštíhlí“, k němuž připojil i svůj
komentář, a dne 13. dubna pod titulkem
„Zastupitelstvo Fulneku bude mít o dost
méně členů“. Až na dvě chyby ve jméně
se lze s obsahem obou článků ztotožnit.
Nemohu se však zcela ztotožnit s obsahem
zmíněného komentáře uvedeného pod titulkem „Na pořádnou hádku stačí dva“.
Zde pan redaktor hodnotí jednání zastupitelstva od doby nástupu starosty Josefa
Dubce zjednodušeně tak, že se prvním
volebním obdobím prohádali, ve druhém
o něco lépe, avšak tak, že to, co někdy bylo
k vidění ve Fulneku, v žádném okolním
městě nepřekonali. O pozitivních skutcích
ani slovo. Jsem ve funkci starosty krátce,
avšak jednání zastupitelstva, jehož jsem členem, není nikdy bez problému a nedovedu
si představit zastupitelstvo, které by projednávanou záležitost bez jakékoliv diskuse
schválilo. Nazvat však diskutující zastupitele „křiklouny“, jejichž účast v příštím
zastupitelstvu by byla ke škodě, je i na mne
příliš silná káva. Věřím, že v tomto ohledu
jistě se mnou budete zajedno.
Přeji krásné květnové dny plné slunce
a pohody.
Mgr. Jiří Dener, starosta
Termíny uctění památky obětí
2. světové války v roce 2010
 2. května 2010
16.30 hod. – Jílovec
17.00 hod. – Pohořílky
 5. května 2010
17.00 hod. – Stachovice
17.30 hod. – Fulnek
18.30 hod. – Dolejší Kunčice
19.00 hod. – Vlkovice
19.30 hod. – Děrné
 8. května 2010
13.00 hod. – Lukavec
Přijďte se společně s námi poklonit
památce obětí 2. světové války.
Mgr. Jiří Dener, starosta
Jaroslav Štekbauer, místostarosta
2
květen 2010
Budoucnost Technických
služeb ve Fulneku
Středisko technických služeb při
Městských lesích Fulnek bylo zřízeno
a schváleno v zastupitelstvu města dne
12. 6. 2008 s provozováním od 1. 11.
2008. V té době nešlo z časových a legislativních důvodů vytvořit samostatnou
příspěvkovou organizaci. Rada města
Fulneku dne 16. 3. 2010 zadala úkol
C/1/64 připravit legislativu ke zřízení
PO Technické služby města Fulneku
od 1. 1. 2011. To znamená i výběrové
řízení na vedoucího této organizace.
Problém, kde organizaci umístit, byl
již předmětem jednání Zastupitelstva
města Fulneku konaného dne 17. 12.
2009, kdy odkup nemovitosti „areálu
bývalých technických služeb fy Bobr“
za cenu 7,6 mil. Kč nebyl schválen. Na
tomtéž zastupitelstvu podal nabídku
zastupitel města pan PaedDr. Bohumír
Kusý a spoluvlastník areálu Ing. Josef
Rychtárik k odkoupení jejich pozemků
včetně příslušenství za 6,5 mil. Kč. Řešení
umístění technických služeb nelze odkládat, a proto v zastupitelstvu dne 11. 3.
2010 byly předloženy 4 varianty, a to:
1.Realizace nové stavby
(náklady cca 12 mil. Kč)
2.Areál fy Bobr (7,6 mil. Kč)
3.Areál bývalé garáže ROMO
(7,5 mil. Kč)
4.Areál bývalé cihelny na ul. Bílovecké
(6,5 mil. Kč) – různé varianty dělení
pozemků.
Zastupitelstvo opět neschválilo ani
jednu ze 4 variant, přestože byla svolána
pracovní schůzka před zastupitelstvem
na prohlídku areálu fy Bobr a areálu
bývalé cihelny k objektivnímu posouzení
stavu obou areálů.
Areál pana Broukala je vhodný jak
polohou, př ístupem, t ak možnost í
okamžitého provozování. Areál bývalé
cihelny pana zastupitele PaedDr. B. Kusého a pana Ing. J. Rychtárika by si vyžádal investice a některé objekty jsou
na demolici.
Současný stav provozovny technických
služeb je nevyhovující, jedná se především o prostory a podmínky v jakých středisko funguje. Šatny, umývárny, hygiena,
prostředí pro pracovníky je nadále neudržitelné a doufáme, že zastupitelstvo
na červnovém zasedání zváží všechny
tyto skutečnosti.
Jaroslav Štekbauer, místostarosta
Koupaliště ve Fulneku
Z a s t up it el s t v o m ě s t a F u l nek u
si na svém jednání dne 11. 3. 2010 vyslechlo možnosti zainvestování do rekonstrukce nebo nové výstavby koupaliště,
které prezentoval zástupce společnosti
„Berndorf Bäderbau“ z Bystřice nad Olší
pan Ing. Jan Šebesta.
Bylo předneseno několik variant řešení: „Kde a za kolik?“ Nejefektivnější,
a zdá se, že i finančně, se jeví rekonstrukce koupaliště a areálu autokempu
v Jerlochovicích.
Dne 29. 3. 2010 byla za účasti projektanta společnosti a pana Šebesty uskutečněna prohlídka areálu autokempu,
byly konzultovány technické možnosti.
Bylo dohodnuto, že se v nejbližším
termínu zpracují návrhy řešení, které
budou předloženy do Zastupitelstva
města Fulneku na červnovém zasedání
ke konzultaci a případnému schválení
realizace daného projektu.
Se společností Berndorf se jedná již
od podzimu 2009, i když novojičínský
tisk píše, že se na zastupitelstvu města
objevil a učinil zajímavou nabídku.
Nicméně důležitější je, ať je nabídka
výhodná a nezatíží rozpočet vysokými
provozními náklady.
Jaroslav Štekbauer, místostarosta
Jak dál s fotbalem ve Fulneku
Dovolte mi, abych nejd ř íve po děkov a l p a nu Rom a nu M ro č kov i
(Fotbal Fulnek, a. s.) za fotbalové zážitky z kvalitního fotbalu ve Fulneku
od roku 2006. Vysoká liga dospělých
skončila, avšak dlouhodobá historie
fotbalu ve Fulneku musí pokračovat
dál.
Zastupitelstvo města Fulneku v rozpočtu uvolnilo finance na mládežnický
fotbal, ale za jasných podmínek na provoz, údržbu a účast v soutěžích ČMFS.
Po dlouhých jednáních s výborem občanského sdružení Fotbal Fulnek došlo
k dohodě.
Jarní část soutěží dohrají v rozlosovaných soutěžích. V průběhu dubna
a květ na 2010 rozhodne sdr u žení
o přihlášce do sezóny 2010/2011 –
pod sdružením Fotbal Fulnek ve stejných
fulnecký zpravodaj
soutěžích nebo přihláškou do soutěží
nejnižších. Další variantou je vrátit fotbal
pod TJ Fulnek.
Pro jarní soutěž bude dle smlouvy
o poskytnutí dotace uvolněno 270 tis. Kč
z rozpočtu města Fulneku pro činnost
květen 2010
a chod mládežnických družstev Fotbalu
Fulnek, o. s.
Věříme, že fotbal má další budoucnost
a dobrovolný amatérský a zájmový fotbal
nás všechny opět potěší.
Jaroslav Štekbauer, místostarosta
Informace z 3. jednání odborné
komise pro přípravu protipovodňových
a protierozních opatření ve Fulneku
Na 3. jednání odborné komise byl
odsouhlasen materiál „Návrh dílčího
souboru opatření protipovodňových
a protierozních opatření“ včetně návrhů
priorit a dalších postupů.
Rada města dne 7. 4. 2010 schválila
výzvu k podání cenové nabídky na projektovou dokumentaci pro stavbu „Suchý
poldr Fulnek–Jerlochovice“. Schválila komisi pro vyhodnocení nabídek ve složení
Ing. Krištofová, Ing. Mana, Ing. Kvarta.
Dokumentace a územní řízení je nezbytným podkladem pro podání žádosti
o finanční dotaci na realizaci suchého
poldru (termín podání žádosti na MZE
je listopad 2010).
Další podmínkou je jednání města
Fulneku s majiteli pozemků, na kterých
bude výstavba poldru realizována, jednání se uskuteční dne 26. 4. 2010.
Na příštím jednání bude projednán
návrh projektu „Vypracování podkladů
pro následnou realizaci vybraných, přírodě blízkých protipovodňových opatření ve správním obvodu města Fulneku“
a podání žádosti o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí.
Jaroslav Štekbauer, místostarosta
Město se připravilo při prodeji
domu o čtvrt milionu
Obdobný titulek byl uveden v Regionu,
dokonce byl větší než jiné titulky dalších
důležitějších zpráv, a proto je nutné k tomuto zavádějícímu článku podat vysvětlení.
Jednalo se o prodej domu č.p. 394 ve Fulneku. Zájemci byli dva, pan Ladislav Ferenc
a bývalý starosta Ing. Josef Rychtárik. Kdo
má dobrou paměť, ví, že pan Rychtárik svou
nabídku před hlasováním stáhl a hlasovalo
se tak pouze o nabídce pana Ference, a to
zastupitelé schválili. To, že pan Ferenc následně odstoupil, je věcí pana Ference.
Vedení města vypsalo nový záměr prodeje se stejnou vyvolávací cenou, a to 850
tis. Kč dle znaleckého posudku. Dům byl
prodán za 855 tis. Kč.
V článku Regionu byla uvedena
vyjádření zastupitele pana B. Kusého
a pana J. Rychtárika, která neodpovídají
skutečnosti. Tyto zavádějící informace
mystifikují fulnecké občany a čtenáře Regionu a záměrně škodí městu Fulneku.
Pan Ing. Rychtárik se mohl zúčastnit
druhého kola prodeje a stejnou nabídku
1,1 mil. Kč městu nabídnout stejně jako
před rokem. Poté dochází ke zveřejnění
zkreslených informací v médiích.
Jaroslav Štekbauer, místostarosta
Z jednání Rady a Zastupitelstva
Vážení občané,
Rada města na své plánované 64. schůzi
dne 16. 3. 2010 vzala na vědomí: zprávu
o stavu požární ochrany na území města
Fulneku za rok 2009; zprávu o zhodnocení činnosti PO MLF za rok 2009;
návrh aktivit mezi družebními městy;
organizační změnu PO MLF; přehled
o současném stavu kulturních památek
na území města Fulneku, které jsou
ve vlastnictví Moravskoslezského kraje,
jejichž správcem je Muzeum Novojičínska, p. o.; žádost občanského sdružení
K Pramenům, Fulnek, o pronájem
nebytových prostor v Knurrově domě
pro provoz Mateřského centra.
Rada města schválila: uzavřít smlouvu
na pronájem nebytového prostoru
(logopedická poradna) o vel. 62,00 m2
na ul. Sborová čp. 81 ve Fulneku mezi
SMMF a DD a ŠJ Fulnek, p.o., Fulnek,
ve výši 500 Kč/m2/rok, tj. roční nájemné
31 000 Kč na dobu neurčitou od 1. 1.
2010. V nájemném nejsou zahrnuty
náklady za služby, tj. el. energii, vodné,
stočné, vytápění; prodloužení nájemních smluv: byt č. 1/2, vel. 1+kk, ul.
Masarykova čp. 390, Fulnek, nájemní
Vybudování
přípojky na
zprovozněný
kanalizační řad
v Jerlochovicích
V loňském roce byl v Jerlochovicích vybudován nový kanalizační řad
pro svedení splaškových vod z jednotlivých domů na čistírnu odpadních vod
ve Fulneku.
Dle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích,
pro veřejnou potřebu obec může vlastníkům staveb uložit povinnost připojit
se na kanalizaci v případě, že je toto
technicky možné.
Město Fulnek bude v červnu t.r.
v zastupitelstvu města schvalovat výzvu
k podání žádostí do programu „půjček
z fondu rozvoje bydlení Města Fulneku“, kdy bude tato výzva specificky
vyhlášena právě pro vybudování kanalizačních přípojek. Jedná se o půjčky
Města Fulneku, které jsou úročeny
pouze 3 %. Jelikož v podmínkách
půjčky bude povinnost v yúčtování
(tzn. také vybudování) v tomtéž kalendářním roce, bude nutno, aby vlastníci
nemov itostí již v předstihu zadali
zpracování projektové dokumentace
a poté požádali na příslušném stavebním úřadě o požadované povelení
ke stavbě. Toto povolení bude povinnou přílohou žádosti.
Z výše uvedených důvodů podáváme
tuto informaci již nyní, aby si vlastníci
jednotlivých nemovitostí začali vyřizovat projektovou dokumentaci včetně
povolení ke st avbě kanalizačních
přípojek.
Odbor ÚR a ŽP
smlouva do 31. 3. 2012; byt č. 14, vel.
2+1, ul. 1.máje čp. 638, Fulnek, nájemní
smlouva do 31. 3. 2012; byt č. 10, vel. 2+1,
ul. Palackého čp. 307, Fulnek, nájemní
smlouva do 30. 6. 2010; byt č. 15, vel.
2+1, ul. 1.máje čp. 638, Fulnek, nájemní
smlouva do 31. 3. 2011; byt č. 1, vel. 3+1,
Fulnek – Jerlochovice čp. 113, nájemní
smlouva do 30. 6. 2010; byt č. 3, vel. 3+1,
ul. Řeznická čp. 17, Fulnek, nájemní
smlouva do 30. 6. 2010; byt č. 11, vel.
1+1, ul. Palackého čp. 307, Fulnek, nájemní smlouva do 30. 6. 2010; byt č. 4,
vel. 2+1, ul. Řeznická čp. 31, Fulnek,
nájemní smlouva do 30. 2010; byt č. 1,
(pokračování na straně 4)
3
fulnecký zpravodaj
Z jednání…
(pokračování ze strany 3)
vel. 2+1, ul. Masarykova čp. 59, Fulnek,
nájemní smlouva do 30. 6. 2010; byt
č. 7, vel. 2+1, ul. Palackého čp. 307, Fulnek, nájemní smlouva do 30. 6. 2010;
prodloužení 3měsíční výpovědní lhůty
na 12 měsíců z pronájmu nebytového
prostoru pro provozovnu České pošty,
s.p., pošty Fulnek 3 – Lukavec od 1. 4.
2010; uzavření nájemní smlouvy, byt
č. 3, vel. 2+1 na ul. Palackého čp. 307
ve Fulneku, a to na dobu určitou od 1. 4.
2010 do 30. 6. 2010 s tím, že budou
řádně platit běžné měsíční nájemné
vč. služeb spojených s bydlením. Dluh
na nájemném a zálohách za služby ve výši
20 689 Kč budou hradit v měsíčních
splátkách po 1 000 Kč. V dlužné částce
je zahrnuto nájemné a zálohy za služby
po inkasní období 11/2009. Po uhrazení
dlužné částky za nájemné bude následně
vypočten poplatek z prodlení. Pokud nebude dlužná částka pravidelně splácena
a nebude splácen poplatek z prodlení,
nebude nájemní smlouva prodloužena
a budou povinni předat vyklizený byt
bez zajištění přístřeší ze strany pronajímatele.
Dále Rada města schválila: záměr pronajmout část pozemku parc. č. 517/1 zahrada o vým. cca 45 m2 v k.ú. Děrné;
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu mezi městem Fulnek, jako
budoucím povinným, a ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Děčín 4, jako budoucím
oprávněným týkající se uložení zemního
kabelu v pozemku parc. č. 319/1 a 75
v k.ú. Jestřabí u Fulneku, které jsou
ve vlastnictví města Fulnek. Dohodnutá
cena věcného břemene činí 500 Kč.
Jedná se o přípojku k rodinnému domu
č.p. 30 v Jestřabí; smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
Správou lesů Fulnek, spol. s r.o., jako budoucím povinným a městem Fulnek, jako
budoucí oprávněným, týkající se strpění
cyklostezky č. 6131 a práva chůze a jízdy
v obou směrech na pozemcích parc.
č. 1613/4, 1613/4, 1551/9, 1613/9 a části
parc.č. 1610/1 v k.ú. Fulnek. Dohodnutá
cena věcného břemene činí 2 000 Kč;
předložené zadávací podmínky k podání
cenové nabídky: na zajištění navazujících
činností spojených s přípravou a realizací
dotační investiční akce „Stavební úpravy
Knurrův dům čp. 81 na ul. Sborové, Fulnek“, včetně návrhu firem: K.P projekt
s.r.o. – pobočka Ostrava – Mariánské
Hory, ASA expert a.s., Moravská Ostrava,
DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s.r.o.,
4
květen 2010
Moravská Ostrava a současně jmenuje
komisi pro vyhodnocení předložených
cenov ých nabídek; uzav ření kupní
smlouvy na dodávku tepla od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2010 z kotelny umístěné v budově Knurrův dům na ul.Sborové čp. 81
ve Fulneku pro ústřední vytápění nebytového prostoru – muzea J. A. Komenského, Fulnek, mezi SMMF a Okresním
vlastivědným muzeem, v Novém Jičíně,
zastoupené ředitelkou PhDr. S. Dvořáčkovou; uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi Hasičským záchranným sborem
MSK a Městem Fulnek o výpůjčce radiostanic a nabíječů na dobu 8 let; výzvu
k podání cenové nabídky na akci „Barokní kašna se sochou sv. Jana Sarkandra – restaurátorské práce vč. statického
zajištění“ a návrh firem na realizaci
projektu vč. statického zajištění“: Ivan
Hamáček, Praha 3, akademický malíř
a sochař, Milan Hubeňák, Praha 4 –
Michle, akademický sochař, Vojtěch
Míča, Praha – Nové Město, akademický
architekt, Libor Pisklák, Litoměřice,
akademický sochař a jmenovala komisi
pro vyhodnocení předložených cenových
nabídek; dodatek č. 2 smlouvy o zajištění
provozu sběrného místa biologicky rozložitelného odpadu sepsaný mezi Městem
Fulnek a firmou ASOMPO, a.s., Životice u Nového Jičína 194. Předmětem
dodatku je změna ceny ze 40 Kč za odvoz (vysypání) jedné nádoby na 60 Kč
za odvoz (v ysypání) nádoby, změna
ceny z 200 Kč/tuna na 220 Kč/tuna
za likvidaci odpadu vlastními prostředky
do zařízení k úpravě odpadu v sídle odběratele; smlouvu o dílo na provedení
výsadby stromů a keřů v lokalitě – hřiště
ul. 1. máje, sepsanou mezi Městem
Fulnek a firmou Zuzana Kotoučová,
Zahradnické služby, Jeseník nad Odrou – Blahutovice, za cenu díla 64 610
Kč; smlouvu o dílo na provedení výsadby
stromů a keřů v lokalitě – Řeznická ulice,
sepsanou mezi Městem Fulnek a firmou
Zuzana Kotoučová, Zahradnické služby,
Jesení k nad Odrou – Blahutov ice,
za cenu díla 47 890 Kč; smlouvu o dílo
na provedení výsadby stromů a keřů
v lokalitě – hřiště ul. U Sýpky, sepsanou
mezi Městem Fulnek a firmou Zuzana
Kotoučová, Zahradnické služby, Jeseník
nad Odrou – Blahutovice, za cenu díla
48 550 Kč. Součástí smluv je dvouletá
záruka na sadební materiál a dvouletá
následná péče; poskytnutí peněžitého
daru ve výši 2 000 Kč Sdružení rodičů
při Střední škole, Šenov u Nového Jičína,
na zajištění dopravy žáků na přehlídku
technických profesí „Řemeslo má zlaté
dno“; poskytnutí peněžitého daru ve výši
1 000 Kč Společnosti pro podporu lidí
s mentálním postižením v ČR, o.s. MO
Nový Jičín – denní stacionář Škola života; poskytnutí peněžitého daru ve výši
1 000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v Novém Jičíně;
uzavřít mandátní smlouvu v dohodnuté
ceně 35 000 Kč na provedení zadavatelské činnosti k veřejné zakázce „Stavební
úprav y K nurrův dům čp. 81 na ul.
Sborové ve Fulneku v předpokládané
hodnotě do 2 milionu Kč a to v souladu
se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách s fa JUSTITIA, s.r.o., ul. 28.října
1142/168 709 00 Ostrava, zastoupená
Mgr. Vl. Křesálkem – jednatelem společnosti; uzavření „Dohody o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací“ mezi ÚP v Novém
Jičíně a městem Fulnek; uzavření „Dohody o užívání budovy bývalé ZŠ Vlkovice“ mezi majitelem budovy městem
Fulnek a osadním výborem v místní
části Fulneku ve Vlkovicích, za účelem
využití pro pořádání veřejných schůzí,
kulturních, společenských akcí osadního
výboru a místních občanských sdružení
a spolků.
Rada města neschválila: prodloužení
nájemní smlouvy, byt č. 8 na ul. Fučíkově
čp. 179, o vel. 3+1 ve Fulneku a to od 1. 4.
2010 do 30. 6. 2010 s tím, že bude řádně
platit běžné měsíční nájemné včetně
služeb spojených s bydlením a do 31. 5.
2010 uhradí dluh na nájemném a zálohách za služby ve výši 14 116 Kč. V dlužné
částce je zahrnuto nájemné a zálohy
za služby po inkasní období 12/2009.
Po uhrazení dlužné částky za nájemné
bude ná sledně v y počten poplatek
z prodlení. Pokud nebude dlužná částka
pravidelně splácena a nebude splácen
poplatek z prodlení, nebude nájemní
smlouva prodloužena a nájemník bude
povinen předat vyklizený byt bez zajištění přístřeší ze strany pronajímatele;
poskytnutí peněžitého daru Městu Kostelec nad Černými lesy na každoroční
setkání Kostelců ČR.
Rada města doporučila Zastupitelstvu města Fulnek schválit: vyhlásit
záměr na odprodej bytů č. 1–3 v bytovém domu na ul. Řeznická čp. 31
ve Fulneku.
Rada města na své mimořádné 65.
schůzi dne 7. 4. 2010 schválila: rozpočtová opatření č. 3/2010 – Stav rozpočtu
po změnách v Kč: příjmy = 85 178 477
Kč v ýdaje = 85 378 477 Kč; financ.
= 200 000 Kč; ponechání zůstatku
ve výši 639 012 Kč (podíl Města Fulnek 25 074 Kč) na účtu sdružených
prostředků pro zajištění nových spojů
fulnecký zpravodaj
květen 2010
ostatní dopravní obslužnosti, případně
snížení částky jednotlivých obcí v roce
2011 (vedený Městem Nový Jičín); dohodu
o ukončení platnosti smlouvy o dílo
s Ing. Lubomírem Novákem AVONA,
Nový Jičín, kdy předmětem smlouvy bylo
zpracování PD „Protipovodňová opatření
Fulnek – Opavská, L. Mašínové SO 014 –
Dešťová kanalizace průmyslového areálu
a pily“, za cenu 65 760 Kč vč. DPH, schválené Radou města Fulneku dne 16. 2.
2010 pod č.j. B/38/62; uzavření smlouvy
o právu provést stavbu s TJ Fulnek, kdy
předmětem smlouvy je právo zřídit stavbu
„Chodníkové těleso a parkoviště Fulnek,
ul. Fučíkova“ (SO-03 – část parkoviště,
SO-05 – ozelenění, travnatá plocha a SO04 – stávající chodníkové těleso, výměna
zámkové dlažby) na pozemcích p.č. 473
a 472, obě v k.ú. Fulnek; uzavření smlouvy
o právu provést stavbu s panem Davidem
Rožnovjákem, kdy předmětem smlouvy
je právo zřídit stavbu „Řešení havarijního
stavu – zřícený svah v Lukavci U Rožnovjáka“ na části pozemku p.č. 1370/7 v k.ú.
Lukavec u Bílovce; výzvu k podání cenové nabídky na zpracování projektové
dokumentace pro stavbu „Suchý poldr
Fulnek – Jerlochovice“ a návrh firem
na zpracování projektové dokumentace:
Ivo Hradil – VODOPROJEKTA, Valašské
Meziříčí, Ing. Jaroslav Groman, Studénka,
VODING Hranice, spol. s r.o., Hranice,
VHS – Ing. Jaroslav Beneš, Opava, a jmenovala komisi pro vyhodnocení předložených cenových nabídek; podání žádosti
o dotaci do XVII. výzvy Operačního
programu Životní prostředí na investiční
akci „MŠ Jerlochovice – zateplení objektu
a ekologický způsob vytápění“; uzavření
smlouvy o dílo s akademickým sochařem
Vojtěchem Míčou, Praha 1 – Nové Město,
kdy předmětem smlouvy je realizace:
„Barokní kašna se sochou sv. Jana Sarkandra – restaurátorské práce vč. statického
zajištění“, za 1 454 200 Kč s DPH 10 %
(poskytovaná záruka na dílo je 6 let).
Rada města neschválila: poskytnutí
peněžitého daru ve výši 3 000 Kč ZO
ČSOP 70/02 Nový Jičín – Záchranné stanici a centru ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě; ponechání přeplatku
ve výši 639 012 Kč dopravci na pořízení
investic (podíl Města Fulnek 25 074 Kč);
převedení zůstatku ve výši 25 074 Kč
z účtu sdružených prostředků na zajištění
dopravní obslužnosti za rok 2009 (vedený
Městem Nový Jičín) na účet Města Fulnek.
Rada města souhlasila: s čerpáním
investičního fondu ZŠ a MŠ TGM Fulnek
ve výši 100 733 Kč na úhradu varného
kotle o objemu 150 l do školní jídelny
„U Sýpky“.
Rada města pověřila: starostu Města
Fulneku, Mgr. Jiřího Denera, k projednávání všech záležitostí se Státním fondem
životního prostředí v oblasti žádosti
o dotaci na akci: „MŠ Jerlochovice –
zateplení objektu a ekologický způsob
vytápění“ z Operačního programu Životní prostředí.
Rada města vydala: Nařízení města
č. 1/2010 o konání shromáždění v rámci
předvolebních kampaní v roce 2010
v centru města Fulneku.
R ada měst a rozhod la: že nejv ýhodnější nabídku na akci „Barokní
kašna se sochou sv. Jana Sarkandra –
restaurátorské práce včetně statického
zajištění“ předložil ak. sochař Vojtěch
Míča, Praha 1 – Nové Město. Cena díla
je 1 454 200 vč. DPH 10 %.
Pozn. Usnesení ze schůze RM a ze zasedání ZM jsou uložena na webových
stránkách města Fulneku.
Mgr. Jiří Dener,
starosta
volby 2010 • volby 2010 • volby 2010 • volby 2010
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Starosta Města Fulnek
podle § 14c písm. a) a § 15 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
•• dne 28. 5. 2010
od 14:00 do 22:00 hod.
•• dne 29. 5. 2010
od 08:00 do 14:00 hod.
2.Místem konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky je
 ve volebním okrsku č. 1 (Hasičská
zbrojnice, Jerlochovice č.p. 99 – zasedací místnost) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Jerlochovice.
 ve volebním okrsku č. 2 (Hasičská
zbrojnice Fulnek, 1. máje č.p. 247 – zasedací místnost v I. poschodí) pro voliče
bydlící ve Fulneku, ul. Fučíkova, Hranická, Krátká, Lužní, Mendlova, Na Stráni,
Požární, Spartakiádní, Sportovní, Tovární, Tyršova, 1. máje.
 ve volebním okrsku č. 3 (Městský
úřad Fulnek, nám. Komenského č.p.
12 – zasedací místnost – přízemí vlevo)
pro voliče bydlící ve Fulneku, ul. Cechovní, Kledenského, Kostelní, nám.
Komenského, Pivovarská, Řeznická,
Sborová a pro voliče bydlící ve Fulneku,
část Jestřabí.
 ve volebním okrsku č. 4 (Městské
kulturní centrum Fulnek, Palackého
č.p. 305 – salonek u restaurace) pro voliče bydlící ve Fulneku, ul. Česká, Jar.
Konečného, Kapucínská, Kpt. Jaroše,
Kpt. Nálepky, Lukavská, Na Výsluní,
Palackého, Říční, U Sýpky, Vančurova,
Wolkerova, Zahradní, Za Klášterem.
 ve volebním okrsku č. 5 (Základní
škola T. G. Masaryka, Masarykova č.p.
426, Fulnek – hlavní vchod do staré
budovy, třída č. 6 – přízemí) pro voli-
če bydlící ve Fulneku, ul. Bezručova,
Bílovecká, Cihelní, Č. Kramoliše, Dělnická, Děrenská, Jelení, Leoše Janáčka,
L. Mašínové, Masarykova, Mlýnská, Na
Slezsku, Nádražní, Opavská, Pekařská,
Polní, Švédská, Švermova, Vojt. Martínka, Zámecká.
 ve volebním okrsku č. 6 (Osadní výbor, Jílovec č.p. 2 – zasedací místnost)
pro voliče bydlící ve Fulneku, část Jílovec
a Pohořílky.
 ve volebním okrsku č. 7 (Osadní výbor, Děrné č.p. 109 – zasedací místnost)
pro voliče bydlící ve Fulneku, část Děrné
a Kostelec.
 ve volebním okrsku č. 8 (Hasičská
zbrojnice, Vlkovice č.p. 102 – zasedací
místnost v I. poschodí) pro voliče bydlící
ve Fulneku, část Vlkovice.
(pokračování na straně 6)
5
fulnecký zpravodaj
květen 2010
volby 2010 • volby 2010 • volby 2010 • volby 2010
 ve volebním okrsku č. 9 (Osadní
výbor, Dolejší Kunčice č.p. 30) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Dolejší
Kunčice.
 ve volebním okrsku č. 10 (Hasičská
zbrojnice, Stachovice č.p. 90 – zasedací
místnost v I. poschodí) pro voliče bydlící
ve Fulneku, část Stachovice.
 ve volebním okrsku č. 11 (Osadní
výbor, Lukavec č.p. 86 – zasedací místnost v I. poschodí) pro voliče bydlící
ve Fulneku, část Lukavec.
občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky a nebo cestovním
průkazem České republiky).
4.Každému voliči budou dodány 3 dny
přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
hlasovací lístky.
Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Ve Fulneku dne 22. duben 2010
3.Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní
Mgr. Jiří Dener
starosta
(pokračování ze strany 5)
Představujeme Vám
Představujeme Vám
Mgr.
Danu Váhalovou
Mgr.
D a n u V á h ČSSD
alovou
číslo
3 na kandidátce
číslo
3
na
kandidátce
ČSSD
kraje
MS kraje pro volby do PSMS
PČR
pro volby do PS PČR
Narodila se v roce 1966, je vdaná, má tři děti a žije
Narodila se v roce 1966, je vdaná, má tři děti a žije v Dubu u Nového
v Dubu
u Nového
Vystudovala
SZTŠ –
Jičína. Vystudovala
SZTŠ Jičína.
– obor veterinářství
v Kroměříži,
PF OU
–
oborveterinářství
sociální pedagogika
prevence a resocializace
a FF OU
–
obor
v Kroměříži,
PF OU –
obor
obor sociální práce s poradenským zaměřením na katedře
sociální
pedagogika
prevence
psychologie
a sociální práce.
V současnéa resocializace
době dokončuje
VŠMVV – obor diplomatické služby v Praze.
a FF
OU – obor sociální práce s poradenským
zaměřením na katedře psychologie
práce.
V současné
době
V roce 2004 a sociální
i v 2008 byla
zvolena
do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje, je předsedkyni Sociálního výboru a působí ve Výboru zahraničním. Zastává
dokončuje
VŠMVV – obor diplomatické služby v Praze.
funkci místopředsedkyně KVV ČSSD Moravskoslezského kraje a již 8 let je předsedkyní OVV ČSSD Nový
Jičín.
V roce
i 2008
byla zvolena do Zastupitelstva Moravskoslezského
Rozhovor s2004
Mgr. Danou
Váhalovou:
kraje, je předsedkyní Sociálního výboru a působí ve Výboru zahraničním.
Dokážete svou osobnost charakterizovat jedním slovem?
Zastává
„Energická“ funkci místopředsedkyně KVV ČSSD Moravskoslezského kraje
Jaké jsou
Vašeje předsedkyní
záliby a koníčky?
a již
8 let
OVV ČSSD Nový Jičín.
Koníček: opravdu koně, záliby: cestovaní, turistika
Jste političkou ČSSD - proč právě ČSSD?
Solidarita a sociální spravedlnost pro mne rozhodně nejsou jen slova.
Rozhovor
s Mgr.
Danou
V každodenním životě
se setkávám
s lidmi,Váhalovou:
kteří potřebuji pomoc nebo alespoň radu. Jsem žena, jsem empatická
a tak se snažím pomoci. Tedy proto, že ČSSD je strana, která má svým programem a postojem nejširší záběr
Dokážete
pomoci a ochrany svou
občanů. osobnost charakterizovat jedním slovem?
Není solidarita a sociální spravedlnost v podání ČSSD poněkud bezbřehá?
„Energická“
Ne, to si nemyslím. Sociální demokracie usiluje o vytváření důstojných podmínek života pro důchodce, rodiny
Jaké
jsou Vaše
záliby
a koníčky?
s dětmi, nemocné
a zdravotně
postižené,
nezaměstnané a také o návrat sociálně vyloučených do společnosti. Je
to výraz vyspělosti
a lidskostikoně,
společnosti.
Ovšemcestovaní,
se zneužíváním turistika
sociálního systému ČSSD se rozhodně
Koníček:
opravdu
záliby:
neztotožňuje.
Jste
političkou
ČSSD – proč právě ČSSD?
Chcete něco
vzkázat spoluobčanům?
Především bych je chtěla srdečně pozdravit a také pozvat k parlamentním volbám ve dnech 28.–29. května 2010.
Solidarita
a sociální spravedlnost pro mne rozhodně nejsou jen slova.
Účast ve volbách do PS PČR je příležitostí, jak můžete ovlivnit vývoj této země a potažmo svůj vlastní život.
A koho volit? ČSSD byla aživotě
je stranou,
která hájí zájmy nejširší
vrstvy
společnosti.
ČSSD jepomoc
správná volba
.
V každodenním
se setkávám
s lidmi,
kteří
potřebují
nebo
Představujeme Vám
Mgr. D a n u V á h a l o v o u
alespoň radu. Jsem žena, jsem empatická, a tak se snažím pomoci.
Tedy proto, že ČSSD je strana,
svým programem
číslo která
3 na má
kandidátce
ČSSDa postojem
MS kraje
nejširší záběr pomoci a ochrany
občanů.
pro volby
do PS PČR
Není solidarita a sociální spravedlnost v podání ČSSD poněkud
bezbřehá?
Narodila se v roce 1966, je vdaná, má tři děti a žije v Dubu u Nového
Jičína. Vystudovala
SZTŠusiluje
– obor veterinářství
PF OU
Ne, to si nemyslím. Sociální
demokracie
o vytvářenív Kroměříži,
důstojných
– obor sociální pedagogika prevence a resocializace a FF OU –
podmínek života pro důchodce,
rodiny
s dětmi,
nemocné
a zdravotně
obor sociální práce s poradenským zaměřením na katedře
postižené, nezaměstnané
a také
o návrat
psychologie
a sociální
práce. sociálně
V současnévyloučených
době dokončuje
obor diplomatické
služby v společnosti.
Praze.
do společnosti. Je to VŠMVV
výraz –vyspělosti
a lidskosti
Ovšem
se zneužíváním sociálního systému se ČSSD rozhodně neztotožňuje.
V roce 2004 i v 2008 byla zvolena do Zastupitelstva
Chcetekraje,
něco
vzkázat spoluobčanům?
Moravskoslezského
je předsedkyni
Sociálního výboru a působí ve Výboru zahraničním. Zastává
funkci místopředsedkyně
KVV
ČSSD
Moravskoslezského
kraje a již
8 let jepozvat
předsedkyní
OVV ČSSD Nový
Především bych je chtěla srdečně pozdravit
a také
k parlamentním
Jičín.
volbám ve dnech 28.–29. května 2010.
ve Váhalovou:
volbách do PS PČR je příležitostí, jak
Rozhovor s Účast
Mgr. Danou
můžete ovlivnit vývoj této země a potažmo svůj
Dokážete svou
osobnost
charakterizovat jedním slovem?
vlastní
život.
„Energická“
A koho
volit?
ČSSD byla a je stranou, která hájí
Jaké jsou Vaše záliby a koníčky?
zájmy
nejširší
vrstvy společnosti.
ČSSD je správná
Koníček: opravdu
koně,
záliby: cestovaní,
turistika
Jste političkou
ČSSD - proč právě ČSSD?
volba.
Solidarita a sociální spravedlnost pro mne rozhodně nejsou jen slova.
V každodenním životě se setkávám s lidmi, kteří potřebuji pomoc nebo alespoň radu. Jsem žena, jsem empatická
a tak se snažím pomoci. Tedy proto, že ČSSD je strana, která má svým programem a postojem nejširší záběr
pomoci a ochrany občanů.
Není solidarita
a sociální spravedlnost v podání ČSSD poněkud bezbřehá?
6
Ne, to si nemyslím. Sociální demokracie usiluje o vytváření důstojných podmínek života pro důchodce, rodiny
s dětmi, nemocné a zdravotně postižené, nezaměstnané a také o návrat sociálně vyloučených do společnosti. Je
to výraz vyspělosti a lidskosti společnosti. Ovšem se zneužíváním sociálního systému ČSSD se rozhodně
Předvolební kampaň
pro volby do PS PČR
Okresní výbor ČSSD a MO ČSSD
z ve své příznivce na předvolební
kampaň pro volby do PS PČR v úterý
11. 5. 2010 ve 14.30 hod. na náměstí
ve Fulneku.
Druhá předvolební kampaň proběhne v úterý 25. 5. 2010 v 17 hod. opět
na náměstí ve Fulneku.
Akce se zúčastní: poslanec L. Zaorálek, D. Váhalová a další kandidáti ČSSD
MO ČSSD Fulnek
do PS PČR.
KSČM podává ruku všem,
kdo stojí o práci a sociální jistoty
Už potřetí jsem kandidátkou do sněmovny,
už potřetí kandiduji za Komunistickou stranu
Čech a Moravy. Pravidelně se před volbami
setkávám s otázkou, proč kandiduji. Moje odpověď se za ta léta nezměnila. KSČM je stranou,
která zastupuje zájmy slušných a poctivých lidí.
A za takovým politickým subjektem mohu sebevědomě stát a snažit se v Poslanecké sněmovně
pro něj získat co nejlepší podmínky.
Zmínka, že KSČM stojí za poctivými a slušnými
lidmi, nebyla náhodná. Vyplývá z ní, že nechceme – stejně jako dosud – podporovat
bující korupci v našem státě, přinášející miliony
do kapes těm, kteří nemusejí poctivě pracovat.
Stačí, že v tom umí chodit a zneužívat své známosti. Boj s fenoménem korupce považujeme
za svoji prioritu. Také proto usilujeme o zavedení každoročních majetkových přiznání
u majetků nad 10 milionů korun. Poctivým to vadit nebude, ti druzí pak budou muset
na své špinavé kšefty zapomenout.
Mezi naše priority patří také základní sociální jistoty, kterých se dnes mnohým lidem
nedostává. A pro další jsou jejich sociální jistoty přinejmenším v ohrožení. Přitom
mluvíme o zdánlivě obyčejných věcech, jako je mít střechu nad hlavou, zajistit rodinu,
nebát se stáří ani nemoci, umožnit dětem vzdělání, nepřijít o práci. To vše je totiž značně
omezeno kvůli asociálním reformám veřejných financí a také díky snaze pravicových stran
krájet větší díly rozpočtového koláče ve prospěch horních deseti tisíc.
Jako příklad našeho přístupu bych uvedla oblast, která jejich zásahy trpí nejvíce. Mám
na mysli zdravotnictví. Zdá se, jako by někteří zejména pravicoví politici měli v hlavě
spíše „zdravé“ tučné konto firem, které z tohoto resortu těží, než zdraví většiny lidí.
KSČM je však jednoznačně na straně té druhé skupiny. Nesouhlasí s poplatky, rušením
nemocnic či jejich převáděním do soukromých rukou. Jde jí o to, aby péče o zdraví nebyla
závislá na výši příjmů.
Kandiduji za občany této země, občany Moravskoslezského kraje i našeho regionu
Nový Jičín. Jsem jednou z vás, a proto se domnívám, že priority, za nimiž stojím já,
jsou také vašimi prioritami. A já mohu slíbit, že se nikdy nezpronevěřím důvěře lidí,
kteří ji ve mě vložili, a budu v Poslanecké sněmovně prosazovat zájmy všech občanů
a především občanů Moravskoslezského kraje. Věřím, že vaše účast u volebních uren
pomůže naplnit nejen náš program, ale především zajistí možnost prosazovat základní
potřeby každého z vás.
Ing. Kateřina Konečná
poslankyně Parlamentu ČR a vedoucí kandidátka KSČM do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR za Moravskoslezský kraj
www.konecna.cz
fulnecký zpravodaj
květen 2010
Ekologický koutek
Nakresli radnici
Vážení občané, vychází nové číslo Fulneckého zpravodaje a s ním další tipy, jak
žít v souladu s přírodou, nebo alespoň
tak, abychom ji příliš nezatěžovali.
Paní Zima už definitivně předala vládu
jaru a s ním k nám přichází slunné a teplé
dny. Je nejvyšší čas zapřemýšlet o tom,
zda je nutné používat ke své přepravě automobil nebo jiný dopravní prostředek.
automobilem. V některých lokalitách
není možno používat hromadné dopravy
např. pro nedostatek autobusov ých
linek. Je-li někdo v této situaci, může
se domluvit se svými známými či sousedy
a jezdit spolu jedním automobilem. Plně
vytížené auto je určitě ekologičtější způsob přepravy, než když v něm jede jen
jeden člověk.
Nejlepším a pro člověka nejpřirozenějším způsobem přepravy je chůze.
Představte si situaci, kdy se potřebujete
dostat např. do obchodu vzdáleného
cca 400 m. Jedna z možností je jít pěšky.
Po cestě zahlédnete např. ptáky zpívající
v korunách stromů, ryby v potoce, květiny na sousedově zahradě, brouky pobíhající v trávě, popovídáte se známými...
Nebo také můžeme sednout do auta,
nervovat se za volantem a nevidět nic.
Která varianta je lepší? Rozhodně varianta první. Ta je také pro nás všechny
(i pro přírodu) zdravější. Navíc, podle
průzkumů je pro člověka nejlepší ujít
nejméně 20 km za týden.
Jsme-li přece jen odkázáni na přepravu automobilem, můžeme udělat
jedno – neudržovat motor ve vysokých
otáčkách. Pro udržení snížené spotřeby
paliva je vhodné jezdit plynule a udržovat konstantní rychlost. Každá rychlost
automobilu má své optimální otáčky.
Poznáme je jednoduše buď sluchem
(motor pěkně přede a „neřve“) a nebo
na otáčkoměru. Myslím, že stojí za to
hlídat si otáčky motoru. Za prvé to v konečném důsledku šetří životní prostředí
a za druhé to šetří naši peněženku.
Veškeré zplodiny z výfuků automobilů
a jiných vozidel se dostávají do ovzduší,
které dýcháme. Proč si proto nezlepšit
životní prostředí kolem sebe už jenom
tím, že uděláme něco pro své zdraví a zapojíme do své přepravy vlastní svaly?
Dalším ekologickým způsobem přepravy je jízda na kole. Jízdní kolo nespaluje žádná paliva, pouze energii vydanou
cyklistou. Nedochází tudíž ke zvyšování
emisí skleníkových plynů. Tak jako pěší
chůze je i jízda na jízdním kole pro člověka prospěšná. Jen se nesmí zapomínat
na to, že cyklista je účastníkem silničního provozu. I pro něj jsou závazná
pravidla silničního provozu, včetně
dopravního značení! Je velmi důležité,
aby se k sobě všichni účastníci provozu
na silnici chovali ohleduplně.
Nemá-li člověk možnost docházet
např. do zaměstnání pěšky nebo jezdit
na kole, je vhodnější používat hromadnou dopravu (např. autobusy). Jeden
autobus pojme zhruba 40 lidí, což při
přepočtu na jednu osobu způsobí menší
znečištění, než když jede jedna osoba
Přírodovědná soutěž
na ZŠ T. G. Masaryka ve Fulneku
bližší okolí Fulneku, přírodní lokalitu
Stříbrného jezírka v Jestřábí, projdou
naučnou stezkou přírodní rezervace
Kotvice, poznávají pobytová znamení
živočichů, poškození lesa lýkožroutem
v lokalitě Lesních Albrechtic, navštíví
ZOO v Ostravě, výstavu a ekostav organizace Ekodomov. Žáci devátého ročníku se podílí na úklidu naučné stezky
V měsíci březnu se na ZŠ T. G. Masaryka konal III. ročník přírodovědné
soutěže pro žáky 2. stupně. Na tříčlenné
týmy čekaly otázky i praktické úkoly
z matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu
a přírodopisu. Dvoukolové soutěže
rozdělené do 2 kategorií se zúčastnilo
celkem 30 žáků. V kategorii 6.–7. tříd
se na 1. místě umístilo družstvo AMIGOS
ve složení: Cihlářová Veronika, Přikrylová
Pavlína a Špičáková Jiřina. Kategorii 8.–9.
tříd ovládl tým PMS ve složení: Velech
František, Juroška Vladislav a Slezák Jiří.
Děkujeme všem zúčastněným, vítězům
gratulujeme a těšíme se na další ročník.
Výsledky:
Kategorie 6.–7. tříd
1.místo: AMIGOS ve složení: Cihlářová
Veronika, Přikrylová Pavlína Špičáková
Jiřina
2.místo: HROŠI ve složení: Švandová
Jana, Zemanová Klára, Jančálková Klára
3.místo RESERVÉ ve složení: Růčková
Klára, Schöberle Dan,Víchová Zuzana
Kategorie 8–9. tříd
1.místo: PMS ve složení: Velech František,
Juroška Vladislav, Slezák Jiří
2.místo: CLEVERS ve složení: Matúšů
Barbora, Kahaja Martin, Zuzaňák David
3.místo: 3MMM ve složení: Kešeláková
Michaela,Barnincová Marie, Sokol Martin
(pokračování na straně 8)
Mgr. Baláš Jan
odbor ÚR a ŽP
Den Země na ZŠ a MŠ TGM
Jako každoročně se na naší škole
v měsíci dubnu rozběhne několik aktivit
ke Dni Země. Žáci 1. stupně se zapojí
do programů ekologického střediska
Hájenka: Povídání o vodě, Kdo šetří má
za tři, Práva zvířat. Dozví se, co dělat s odpady, abychom neubližovali přírodě ani
sobě, jak správně využívat energii, šetřit
s ní a chránit tak životní prostředí.
Žáci vyššího stupně poznávají nej-
Při příležitosti čtyřstého výročí založení fulnecké radnice vyhlašuje Městské
kulturní centrum Fulnek výtvarnou
tvorbu občanů a žáků mateřských,
základních a uměleckých škol pod názvem „Nakresli radnici“. Zájemci výtvarné tvorby mohou nakreslit radnici
města svým pohledem a veřejně tak
projevit své schopnosti. Nejlepší kresby
budou vystaveny v kapli sv. Rocha a v restauraci MKCF.
Výstava bude probíhat v kapli sv. Rocha od 26. 8. 2010 do 6. 9. 2010 a v restauraci MKCF od 26. 8. 2010 do 27. 9.
2010.
Práce odevzdávejte podepsané
s adresou uvedenou na zadní straně
výkresu do Městské knihovny, U Sýpky
do 21. 7. 2010.
Potvrzení účasti a bližší informace
na [email protected], 556 720 594 (Eva
Kočí) do 21. 7. 2010
více na www.mkcf.cz
7
fulnecký zpravodaj
květen 2010
Škola hrou –
SUDOKU
V pondělí 19. dubna 2010 proběhl
v sále Městského kulturního centra
IV. ročník Školy hrou – SUDOKU, který
je součástí projektu „EDU & ART Fulnek
2010. IV. ročníku Sudoku se zúčastnilo
31 žáků ze ZŠ J.A.K. Fulnek, ZŠ a MŠ
T. G. M. Fulnek, ZŠ Pohořská, Odry,
ZŠ Komenského, Odry, ZŠ a MŠ T. G. M.
Ostravská, Bílovec.
Kategorie nad 15 let a dospělí se zúčastnily
4 osoby.
Vyhodnocení:
6.–7. třída
1. místo Zuzana Jurkovičová
ZŠ J. A. K. Fulnek
2. místo Barbora Homolová
ZŠ a MŠ T. G. M. Ostravská, Bílovec
3. místo Dominika Praunspergrová
ZŠ Pohořská, Odry
Čestná cena Karolína Kadlčíková
ZŠ J. A. K. Fulnek
8.–9. třída
1. místoPetra Jurkovičová
ZŠ a MŠ T. G. M. Fulnek
2. místoTereza Ceralová
ZŠ Pohořská, Odry
3. místoMichal Mikulenka
ZŠ J. A. K. Fulnek
Čestná cena Markéta Hrabálková
ZŠ a MŠ T. G. M. Fulnek
Nad 15 let a dospělí
1. místoIng. Dušan Schindler
2. místoMartina Dočkálková
3. místoJana Španihelová
Čestná cena Klára Seidelová
Hlavní organizátor: Městské kulturní
centrum Fulnek, p.o.
Partneři projektu: Nadace OKD, Moravskoslezský kraj, Město Fulnek, Comenius
Fulnek, o.s.
Sponzoři soutěže: Nábytek Libuše Stavjařová, Petr Podstavek a Cyklocentrum
Košárek, kterým chceme tímto poděkovat
za podporu a sponzorské dary, které nám
věnovali.
Fotky ze soutěže ke zhlédnutí na www.
Eva Kočí, kulturní referent
mkcf.cz.
Den matek
Míst ní organizace Č S SD Fulnek z ve všechny babičky, mat ky
a maminky na promenádní koncert
v neděli 9. 5. 2010 v 15.00 hod. na náměstí ve Fulneku. K poslechu hraje
„Děrničanka“.
Všechny srdečně zveme.
MO ČSSD Fulnek
8
Den Země na…
(pokračování ze strany 7)
„Člověče, zastav se…“, zároveň upraví
ptačí budky a provedou jejich instalaci
v blízkosti stezky.
Všichni žáci 2. stupně se mohou zapojit do fotosoutěže školy s ekologickou
tematikou, celkem ve třech stanovených
okruzích. Ve spolupráci se sdružením
Comenius tak budou nejlepší snímky vyhodnoceny a naše škola se také zúčastní
prezentací ekologických aktivit jednotlivých základních škol, které proběhnou
v kostele sv. Josefa ve Fulneku.
Na škole zároveň probíhají dvě celoškolní akce. Velmi oblíbenou se již opakovaně stala Víčkovaná, kdy jednotlivé třídní
kolektivy soutěží ve zhotovení mozaiky
z nasbíraných víček od PET lahví, letos
na téma české památky. V rámci projektu
„Ukliďme si svět“, pořádaného firmou
Elektrowin, žáci sbírají vysloužilé elektrospotřebiče, a to jak malé typu nefunkční
varné konvice, sekačky, ale také velké, jako
jsou lednice či pračky a elektrické trouby.
Pomáháme tak nejen si uklidit své nejbližší okolí, ale také ulehčit naší přírodě.
Za ZŠ a MŠ TGM koordinátor ekol. výchovy
Víchová Jana
Hurá, vysvitlo sluníčko!
V první polovině března jsme v rámci
tréninku s dětmi plnili další úkoly v naší
celoroční hře „Soptík “. Tentokráte
se jednalo o individuální kreativní dovednosti soptíka „Batistikuse“, kdy si děti
donesly vlastní trička a pod vedením
našich zkušených vedoucích si vyrobily
opravdu nádherné batikované vzory.
Děti byly seznámeny s celým postupem,
takže nyní se mohou doma klidně před
rodiči vytáhnout a cokoliv si nabatikovat.
Letošní zima byla opravdu dlouhá,
a proto není divu, že jsme se prvních
jarních a teplejších dnů už ani nemohli
dočkat. Jen co to bylo možné, zahájili
jsme přípravu a trénink na soutěže mladých hasičů, kterých je i v letošním roce
opravdu dost. Takže sbohem klubovno
a hurá ven. Nejprve jsme však vysbírali
papír y a uklidili nepořádek kolem
zbrojnice, kterého po letošní zimě bylo
požehnaně. Ani naše jednotka a ostatní
členové sboru s nástupem jara nezahálí.
Strojníci se každý pátek scházejí a opravují veterána Tatru T805 a máme za sebou také první jarní velkou brigádu, kde
fulnecký zpravodaj
jsme uklidili celou zbrojnici a vytřídili již
nepotřebné a nefunkční věci.
V rámci tréninku a přípravy na splutí
řeky Moravice, které se uskuteční 17. až
18. 4. jsme byli trénovat na řece Ostravici.
Pravidelné jarní odpouštění přehrady
květen 2010
s výpustí 22 m3/s je pro vodáky srdeční
záležitostí. Dá se říci, že v našem regionu
není dravější řeky, naplní-li se koryto
na tento průtok, dosahuje stupnice obtížnosti řeky hranice WW III a místy až WW
IV. Počasí nám velmi přálo, takže i když
člověk nemá zrovna moc času sledovat
okolní krajinu, byl to opravdu velmi
hezký a vydařený den. Moravici s námi
budou splouvat i děti z řad mladých hasičů, takže trénink v podstatně tvrdších
podmínkách je dobrou přípravou. Fotografie našeho sjezdu a opravdu nádherného prostředí řeky Ostravice můžete
zhlédnout na www.sdhjerlochovice.rajce.
idnes.cz. Všem čtenářům Fulneckého
zpravodaje přejeme krásný jarní čas.
Zprávy ze ZŠ JAK
Letošní březen byl bohatý nejen
na sněhovou a mrazivou nadílku, ale
i na řadu akcí, které právě v březnu
na naší škole proběhly nebo jichž se naši
žáci a učitelé zúčastnili.
Určitě jsme měli velkou radost z umístění našich žáků v soutěži Svět slova
a všichni vyhodnocení se velmi rádi
zúčastnili slavnostního vyhodnocení
v kostele sv. Josefa. V rámci tohoto
projektu jsme rovněž zhlédli divadelní
představení Radúz a Mahulena /2. stupeň/ a Velikonoční pohádku /1. stupeň/, obě představení se nám líbila.
Proběhlo okresní kolo recitační soutěže
/M. Vaňurová/, krajské kolo chemické
olympiády /J. Klevar/. I když se našim
želízkům v ohni tolik nedařilo, přesto
oba odvedli kus dobré práce a určitě
si zaslouží pochvalu a dík za vzornou
reprezentaci školy i města.
Událostí měsíce března bylo tradiční
společenské setkání učitelů, které se konalo v MKC v pátek 19. března. Na jeho
přípravě se podílely paní učitelky /výzdoba, propagace, tisk letáků, vstupenek,
příprava jednohubek, losů do tomboly/,
akční maminky a tatínkové našich žáků
/zajištění a prodej občerstvení, tombola,
úklid, organizace vůbec/, někdy byli zapojeni i samotní žáci. Ples se po všech stránkách povedl! Byl vyprodán do posledního
místečka, a ač nás těšil i zároveň děsil
počet návštěvníků, na zábavě, občerstvení
a celkové náladě to nebylo znát. Chtěla
bych touto cestou poděkovat všem zainteresovaným kolegům i rodičům, všem
sponzorům za dárky do tomboly /jejich
seznam najdete na www.zsjak.cz, pracovníkům MKCF i všem účastníkům za pomoc, skvělou atmosféru, kterou se nám
společnými silami podařilo vytvořit.
Ve středu 24. března se konaly poslední př ijímačky nanečisto. Proč
poslední? Protože letošní deváťáci jsou
posledním ročníkem „staré koncepce“,
a tak jsme je „zkoušeli“ ještě postaru.
Celé dopoledne měli plno starostí
se splněním zadaných úkolů – psali
úvahu na téma Co mi škola dala, vzala,
vytvářeli propagační leták svému povolání, které si vybrali, a hlavně před
komisí obhajovali svůj výběr budoucího
povolání, diskutovali o tom, co jim v našem městě chybí, jak by se zachovali při
řešení některých situací apod. V komisích letos zasedli pan místostarosta J.
Štekbauer, p. Ing. M.Holík, p. A. Müller, p. L. Kostelník a bývalé žákyně M.
Schenková a N. Divincová. Děkuji všem
jmenovaným za jejich čas, který jistě
nebyl marný. A jak naši žáci dopadli?
Vcelku jsou i tihle žáci /i když podle
staré koncepce/ schopni na úrovni
obhajovat své názory, mít jasnou představu o svých plánech a cílech, nebát
se projevit i negativní postoj.
Den učitelů slavíme na naší škole
spolu se žáky. I letos jsme uskutečnili
řadu zajímav ých dílen v rámci Dne
s Amosem, který proběhl poslední březnový den. Děti na 1. stupni tvořily různé
(pokračování na straně 10)
Informace o likvidaci autovraků
MĚSTSKÝ ÚŘAD FULNEK ve spolupráci
s firmou ŽDB GROUP, a.s. Bohumín
uskuteční sběr
autovraků
(vozidel určených k likvidaci)
Místo sběru: FULNEK, místní
část Stachovice
dne 18. května 2010 (ÚTERÝ)
v době od 11 do 15 hod.
Ceny za fyzickou likvidaci
a odvoz autovraků:
 likvidace kompletního autovraku
je BEZPLATNÁ
 nekompletní autovrak – bez
motoru 600 Kč
- vozidlo musí mít kola nasazená
na nápravách, za každé chybějící kolo
účtujeme poplatek 100 Kč (kromě
rezervy)
Potřebné doklady:
 majitel vozu: občanský průkaz, velký
technický průkaz vozidla
 ostatní osoby: plná moc od majitele
vozidla jako souhlas k likvidaci (nemusí
být notářsky ověřena), velký technický
průkaz vozidla, občanský průkaz
Majitelé (nebo doručitelé) takto předaných autovraků obdrží na místě od ŽDB
GROUP,a.s. (vlastnící souhlas KÚ Moravskoslezského kraje pro sběr, výkup
a využívání autovraků a ostatních dopravních prostředků) „Potvrzení o převzetí
autovraku do zařízení ke sběru autovraků„ – doklad potřebný pro vyřazení
vozidla z evidence motorových vozidel
Majitelům nepojízdných vozidel nabízíme
odvoz vraku z místa jeho odstavení. Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit
do 17. května 2010 na telefonním čísle
604 228 312, kde budou zapsáni do pořadníku. Potvrzení o převzetí vozidla
k likvidaci bude vystaveno řidičem ihned
na místě po předložení výše uvedených
dokladů + úhradě poplatku za odtah
ve výši – 100 Kč/kompletní vozidlo (nekompletní za příplatek viz výše).
Využijte tuto možnost ekologického odstranění autovraků!
Bližší informace vám poskytnou
pracovníci odboru ÚR a ŽP MěÚ
Fulnek
na tel: 556 770 887, 556 770 882
a ŽDB GROUP a.s., Bohumín,
provoz Recyklace
tel. 596 083 671, 596 082 673, 604 228
312, 604 228 455
9
fulnecký zpravodaj
květen 2010
V ý zv a Zprávy…
Občanské sdružení Comenius Fulnek
shromažďuje materiály a historické fotografie k plánované výstavě věnované
znovuobnovení města po druhé světové
válce a rozvoji města do současnosti.
Ze získaných materiálů bude v roce 2011
v Městském kulturním centru instalována výstava. Žádáme, prosíme občany
o zapůjčení fotodokumentace, která
zachycuje historii a význačné události
ve městě. Zapůjčené materiály vám budou po převedení do digitální podoby
a úpravě vad a poškození vráceny zpět
spolu s disketou vašich digitalizovaných
fotografií. Pokud budou vaše fotografie
jakkoliv použity, bude (na základě vašeho souhlasu) vždy uváděno vaše jméno
jako majitele nebo autora.
Jestliže se k zapůjčení dokumentu
rozhodnete, kontaktujte nás na telefonu
732 764 549, popř. se informujte na Městském informačním centru ve Fulneku.
Za vaši spolupráci předem děkujeme.
(pokračování ze strany 9)
velikonoční dekorace a žáci druhého
stupně si vybírali ze široké nabídky aktivit, na které není v běžných hodinách
tolik času. A tak to po škole vonělo, neboť
se v kuchyňce vařily, pekly, smažily dobroty,
v tělocvičně se hrály různé hry, luštilo se sudoku, vytvářel se kalendář státních svátků,
na počítači se malovalo grafitti, v chemii
se žáci pokoušeli proniknout do tajů této
tajuplné vědy, hrálo se anglické pexeso,
v učebně výtvarné výchovy to chvilku vypadalo jako u mumií, protože si žáci vyráběli
masku ze sádry, někteří se vydali na stezku
Člověče, zastav se…, někteří soutěžili o titul Nejlepší přírodovědec školy. Ze zpětných dotazníků víme, že se na tento den
všichni žáci těší, a nás učitele zase těší,
že můžeme občas mimo osnovy a všechny
povinnosti připravit takovouto hodinu.
Na konci března jsme Nadaci ČEZ
poslali žádost o grant na Oranžovou
učebnu, kde můžeme získat až 200 000 Kč
na modernizaci učebny fyziky a chemie.
Posouzení žádosti je v rukou kompetentních členů Nadace ČEZ, ale svou troškou
do mlýna může přispět i každý příznivec
školy. Podíváte-li se na naše webové stránky
a kliknete-li na odkaz Nadace ČEZ hned
na úvodní stránce, podpoříte naše úsilí
a my vám budeme vděční. Děkujeme.
Mgr. Vilma Klevarová
Jan Mariánek
Comenius Fulnek, o.s.
SPOZ
informuje
Dne 10. dubna 2010 jsme v obřadní
síni Městského úřadu ve Fulneku přivítali manžele Vackovy, kteří oslavili
60 let společného života – diamantovou
svatbu.
Do dalších manželských let jim přejeme ještě jednou hodně štěstí a spokojenosti.
 SPOZ připravuje:
Dne 13. května setkání jubilantů
a 15. května vítání občánků. Účastníkům
budou zaslány pozvánky.
Přijímačky nanečisto
Dne 19. března proběhly na naší škole
,,Přijímačky nanečisto“. Ve srovnání
s loňským rokem se změnila náplň i provedení zkoušek. V souladu s plněním
cílů školního vzdělávacího programu
měli žáci předvést své dovednosti získané
v různých vyučovacích předmětech a to
tak, že zpracují zadaná témata, využijí
k tomu dostupnou techniku a provedou
prezentaci před zkušební komisí. Předloží
také vlastní portfolia s ukázkami školních
prací, osobních koníčků a dosažených
úspěchů. Vlastně si měli vyzkoušet, jak
se dovedou prosadit na trhu práce.
Asi tři týdny předem nás svolala paní
ředitelka Anna Kolovratová a stanovila
10
pravidla blížící se akce. Vedoucí tříčlenných týmů si vylosovali jedno ze zadaných
témat. Zaměření bylo rozmanité: Život
v multikulturní společnosti, Štramberk –
fauna a flora, J. A. Komenský – myšlenky
a odkaz pro dnešek, Kopřivnice – výroba
automobilů, Adrenalinové sporty a mladí
lidé aj. Měřítkem pro hodnocení nebylo
množství informací, ale hlavně originalita. Zpočátku jsme trávili hodně času
na internetu, ale postupně se přicházelo
s novými nápady. V několika skupinách
se dokonce natáčelo video nebo ankety
se žáky a učiteli.
V pátek ráno proběhlo slavnostní
zahájení a v ylosovali jsme si, v ja-
fulnecký zpravodaj
květen 2010
Mladí hasiči
z Děrného obdrželi
poděkování
kém pořadí nastoupíme před zkušební komisi. Tu tvořili místostarosta
pan J. Štekbauer, paní I. Mročková, paní
P. Vráblová, dále pan B. Kusý ze SOU
a paní Chytilová z Úřadu práce v Novém Jičíně. Celý den byl pro nás takový
slavnostní. V šichni jsme se objevili
ve společenském oblečení, žvýkačky
zůstaly mimořádně doma a my jsme
se chovali slušně. Ve třídě mezi žáky,
kteří ještě nepřišli na řadu, panovala
nervozita, ale ti, co už měli přijímačky
za sebou, uklidňovali ostatní, že porota
je docela mírná.
Po vystoupení a pohovorech s námi
deváťáky v multimediální učebně si dali
zkoušející krátkou přestávku a poté zhodnotili naše úsilí. Pochválili, co se nám
povedlo, a poradili, co by se dalo zlepšit.
Myslím, že jsme je docela překvapili.
S odstupem času se nám zdá, že přijímačky byly úplně v pohodě. Určitě své
zkušenosti v životě uplatníme, někteří
už brzy na svých budoucích středních
školách.
B. Matúšů, žákyně 9. ročníku
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka ve Fulneku
Velikonoce 2010
Velikonoce se u nás slaví vždy o víkendu po prvním jarním úplňku, který
letos vycházel na úterý 30. března. Přípravy na Velikonoce však začaly na naší
škole už v únoru.
Využili jsme nabídky katechetického
centra v Ostravě a jejich lektorka – paní
Lenka Mužná – u nás postupně realizovala dva interaktivní velikonoční
programy. Pro mladší žáky 1. – 3. tříd
to byl program „Když jedna cesta zkříží
druhou“, pro starší žáky 4., 5., 8. a 9.
tříd to byly „Velikonoce v umění“. Děti
se prožitkovými metodami seznámily
s tradicí Velikonoc, větší děti pak s velikonočním příběhem a se symbolikou
kříže. Lektorka velmi vhodně propojila
pohybové, dramatické i pěvecké aktivity.
Beseda byla vedena citlivě, v příjemné atmosféře a většina účastníků s nadšením
spolupracovala.
Neoddělitelnou součástí všech svátečních dnů je výzdoba. Ani tady jsme
neponechali nic náhodě a pozvali si k její
přípravě odborníky – lektorky z nakladatelství Anagram, které postupně se všemi
dětmi 1. stupně vyráběly papírové zápichy,
loutky z vařeček a květináčků, papírových
tácků či kolíčků. Pozadu nezůstal ani keramický kroužek či kroužek šikulek.
Vše vyvrcholilo v posledním březnovém týdnu velikonoční výstavkou,
na které se představili se svými výrobky
také žáci 2. stupně. A že bylo co vystavovat, o tom se můžete přesvědčit sami
na fotografiích.
Eva Kapolková, ZŠ T. G. Masaryka Fulnek
Liga proti rakovině Praha je nezisková
organizace angažující se již 20 let v boji
proti rakovině, pořádá řadu preventivních
akcí, snaží se zlepšovat péči o nemocné,
podporuje výzkum a dovybavování onkologických center. Finanční prostředky
získává především díky květnové sbírce
zvané Květinový den – Český den proti
rakovině, kdy její dobrovolníci vyrážejí
do ulic a nabízejí žluté látkové kytičky
se stužkou a zároveň rozdávají letáky
s informacemi o prevenci rakoviny.
V loňském roce se poprvé mezi tyto
dobrovolníky zapojila také sdružení dobrovolných hasičů v okrese Nový Jičín, konkrétně oddíl mladých hasičů z Děrného
vedený paní J. Krampotovou a R. Válkovou. Svou účast potvrdili i v letošní sbírce
a Liga proti rakovině Praha jim za tuto
pomoc velmi děkuje a moc si jí váží.
Klub důchodců
Fulnek
Jaro již je opravdu tady. Na procházkách se můžeme těšit z rozkvetlé přírody
a sluníčka. Což o to, zima byla krásná, ale
trochu dlouhá. V klubu jsme si ji krátili
ručními pracemi, hrami a četbou. V klubu
máme malou knihovnu, kterou členky
náležitě využívají. Ti větší čtenáři ještě
navštěvují městskou knihovnu. Pochvalují
si, jak jsou pracovnice knihovny vstřícné,
ochotně poradí, pomohou najít potřebnou
knihu, což my, senioři, dokážeme ocenit.
Tři členky našeho klubu se zúčastnily
akce „Babičko, přečti mi pohádku“, která
se ve spolupráci s MKC a MŠ konala
právě v knihovně. Byly to paní Benková,
Andrýsková a paní Machovská.
Teď se již chystáme na aktivity v přírodě: opékání, návštěv y kulturních
památek i filmových představení. Už jen
aby nám přálo počasí.
Eva Kadlečková
předsedkyně Klubu důchodců
11
fulnecký zpravodaj
SVĚT SLOVA III.
Březen–duben 2010
V měsících březen až duben se uskutečnil ve Fulneku projekt výtvarné a literární soutěže „Svět slova III“, do kterého
se zapojily školy z širokého okolí a také
škola z partnerského města Téglas z Maďarska.
V průběhu projektu proběhly různé
aktivity. Děti, ale i dospělí si mohli
v yzkoušet v ý robu r uční ho papír u.
Pro všechny věkové kategorie byla
př ipravena divadelní předst avení,
proběhla výstava dětského ilustrátora
Lubomíra Anlaufa „Jak se dělá pexeso“,
které je možno zakoupit v Informačním
centru anebo v restauraci Městského
kulturního centra. Městská knihovna
připravila soutěžní kvíz pro děti 3. tříd,
ale také jsme se mohli v těchto dnech
zaposlouchat do v yprávění příběhu
květen 2010
Milana Barboříka „Terezka, princezna
z Fulneku a jak to bylo dál“. Snad se již
brzy dočkáme vydání knihy o princezně
Terezce a budeme se moci dozvědět,
jak vše v tomto poutavém příběhu
dopadne.
„Svět slova“
Vyhodnocení literární a výtvarné soutěže s programem proběhlo 25. března
2010. Ceny byly předány za přítomnosti
náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry
Pálkové, starosty města Fulneku Mgr. Jiřího Denera, místostarosty města Fulneku
pana Jaroslava Štekbauera, pana Lubomíra Anlaufa a zpěvačky Heidi Janků.
Výsledky soutěže najdete na www.
Děkujeme všem, kteří se do projektu aktivně
zapojili, sponzorům a partnerům projektu
za finanční a materiální podporu.
Věra Čatkosová
vedoucí MKCF, p.o.
Jan Amos Komenský
v roce 2010 ve fiktivní 8.B
Stala se obdivuhodná věc, J. A. Komenský se ocitl v 21. století v roce 2010.
Zřejmě putoval nějakým zázračným
a neodzkoušeným strojem času. Vše
„prasklo“, když měl přijít na ZŠ a MŠ
T. G. Masaryka jako nový učitel 8.B.
Toho rána, podle výpovědi žáků, vešel do třídy starší pán v černém hábitu.
Učitel se rozhlédl po třídě a pravil klid12
ným a přátelským hlasem: „Mé jméno
je Jan Amos Komenský a budu…“ tu větu
však nedořekl, protože v tu chvíli, když
se učitel představil, se žáci rozesmáli,
posmívali se, váleli se v křečích smíchu
po zemi, přes slzy neviděli a někteří
dokonce posílali učitele za doktorem
Chocholouškem, říkali: „Ten vám snad
pomůže pane učiteli,“ a ostatní volali:
„Pane učiteli, nespletl jste si náhodou
století?“
Nejeden žák poté popisoval, že na ně
pan učitel „hleděl jak na lékárnu“ (v překladu: byl moc vylekaný a ohromený).
Pan učitel se snažil vzchopit. Takové
uvítání opravdu nečekal. Snažil se žáky
utišit, však marně. Pomohl snad zadaný
projekt, který se měl později oznámkovat.
fulnecký zpravodaj
Vypracování úkolu nebylo složité
až na dvě věci. Ze zadání vyplývalo,
že mají žáci vypracovat nákres okolí svého
bydliště. Žáci měli k dispozici knihy s užitečnými informacemi a pro jistotu učitel
rozdal inkoust v kalamáři i pera. Myslel
si, že by je přece nenechal „škrábat“ těmi
novými vymoženostmi. Do nákresu měli
zakreslit i napsat bublající řeky, říčky,
potůčky a velké i malé rybníčky. To
by ovšem nebyl takový problém, ale oni to
měli zapsat latinsky a to už problém byl.
Studenti se moc divili, dokonce se jeden
nešťastník odvážil přihlásit a oponovat
učiteli. Řekl mu, že latina se v dnešní době
neučí a že se na to můžou všichni „vykašlat“. Hlásal: „Pane učiteli, to by byla lepší
už anglina.“ Teď se však divil učitel, ovšem
to taky dlouho netrvalo. Zanedlouho
se rozčílil, co že si to dovoluje s učitelem
takhle mluvit, že svět snad takovou drzost neviděl. Po chvíli se trochu uklidnil
květen 2010
a řekl, že se přijde podívat do jiných hodin, aby viděl, jak to tam vypadá. Naštěstí
zazvonilo a učitelův „proslov“ zůstal bez
odezvy. J. A. Komenský odešel do sborovny, však zanedlouho byl podivuhodnými zvuky přiváben zpět. Jen na velmi
kratičkou chvíli otevřel dveře a hned
je zase zavřel. V hlavě se mu promítla celá
učitelská praxe, byť jen náznaky něčeho
takového v ní nebylo. Skoro všichni žáci
pobíhali po třídě. Jeden pískal botami
o zem, druhý honil hadrem po zemi
rozlitý inkoust z kalamáře, třetí bubnoval
na nějakou plastovou věc, zřejmě to byl
koš. Někteří se dokonce vzadu poprali
a tohle stačilo zkušenému učiteli, aby
ihned zavřel dveře. Nyní přemýšlel, jestli
má nějaký smysl tuhle „zvěř“ učit. Moudrost zvítězila, J. A. Komenský se rozhodl,
že vezme žáky na procházku. Ta se vydařila, hlavně její účel, v další hodině žáci
a učitel s radostí spolupracovali. Místo
hodiny přírodopisu mu ukazovali vypracované prezentace v interaktivní třídě.
Učitel se nestačil divit, neustále se ptal:
„Co je to za moderní techniku?“ Žáci
ochotně vysvětlovali.
Učitel zakončil hodinu tím, že nabádal žáky, aby správně využívali své
schopnosti a stále je rozvíjeli. Ještě ten
den byl ukončen výlet J. A. Komenského
do našeho století.
Tato událost se sice nestala, ale přece,
kdyby se stala, J. A. Komenský by byl
v 21. století a učil, snažme se, aby se nemusel divit výrokům a chování žáků,
ba naopak, by mohl obdivovat výkony
i úspěchy žáků. To už záleží na každém
zvlášť, ale aby potom mohl tvořit pěkný
celek, tak se musíme snažit všichni.
1. místo II. kategorie literární soutěže
SVĚT SLOVA III.
M. B., ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Fulnek
Okresní finále Nestlé Basket Cupu
Dne 26. 3. 2010 se v Příboře konalo
okresní f inále Nestlé Basket Cupu
v kategorii mladších děvčat (6.–7. tříd).
Účast ve finále si naše děvčata vybojovala
předchozí týden v Odrách. V pětičlenné
skupině vyhrála všechna utkání a postoupila z 1. místa.
V příborském finále se naše děvčata
umístila na krásném 3. místě, když nestačila pouze na hráčky z basketbalového
klubu Příbor, reprezentující příborské
základní školy.
Děkuji všem hráčkám za reprezentaci
školy a přeji mnoho dalších úspěchů
ve sportovních soutěžích.
Výsledky OF:
základní skupina:
•• ZŠ a MŠ TGM Fulnek – ZŠ Jičínská
Příbor 6:22 (4:11)
•• ZŠ a MŠ TGM Fulnek – ZŠ Tyršova
Nový Jičín 10:3 (8:3)
o 3. místo:
•• ZŠ a MŠ TGM Fulnek – ZŠ Pohořská
Mgr. Baláš Jan
Odry 14:13 (4:5) Družstvo mladších dívek: horní řada zleva – Šiváková Soňa, Šreková Veronika, Fusková Michaela,
Sinčáková Kateřina, Tomšů Kristýna, Růčková Klára – kapitán družstva, Wölflová Sára, Jančálková
Klára; dolní řada zleva – Kešeláková Lenka, Špičáková Jiřina, Wisurová Veronika, Víchová Zuzana,
Feilhauerová Magdaléna
Vítání jara v MŠ
Jerlochovice
„…Nesem zimu ze vsi, kde jsi, jaro, kde jsi?
Byla zima mezi náma a teď už je za horama…“
Těmito slovy se děti z MŠ Jerlochovice
rozloučily se zimou. V pátek 19. 3. 2010
obě třídy – Žabičky a Broučci – vyšly
se svými učitelkami na vycházku. Ta
páteční se však od ostatních lišila. V čem
byla jiná? Tentokrát děti po celou dobu
společně přeříkávaly texty související
s koncem zimy a střídaly se v nesení
papírové „Moreny“. Na velkém mostě
přes Husí potok byla „Morena“, symbol
končící zimy, paní učitelkou zapálena
a hořící vhozena přímo do potoka. Měla
pro tento rok skoncovat se zimou a přinést tak dlouho očekávané jaro. Zážitek,
který dětem z paměti dlouho nevymizí
a bude určitě spojován s tím pěkným, co
v mateřské škole prožívaly a prožily…
Rozloučení se zimou nastartovalo další
jarní aktivity naší MŠ. Úterní odpoledne
(pokračování na straně 14)
13
fulnecký zpravodaj
květen 2010
ZUŠ J. A. Komenského informuje
Základní umělecká škola J. A. Komenského,
Studénka, Butovická 376, tel. 556 402 048, pobočka Fulnek, Kostelní 110,
tel.: 556 741 262, e-mail: [email protected], http://www.zus-studenka.com
Úspěšné akce:
• Předtančení žákyň TO na plesech
ve Fulneku a v Kujavách
• 20.–25. 3. 2010 se uskutečnila vernisáž
a výstava modrotisku a paličkované
krajky v prostorách výtvarného oboru
ve Studénce. (Vyučující VO – Niki
Klazarová, Janis Masmanidis).
Vítání jara…
Jarní koncert Fulnek:
• Pěvecké vystoupení dětí v Domově
sv. Anny 1. 4., které připravila paní
učitelka Jana Nádvorníková.
(pokračování ze strany 13)
(30. 3. 2010) patřilo setkání rodičů a dětí.
Velikonoční dílna jim umožnila, aby
společně prožili čas předvelikonočních
příprav. A tak si mohli vyzdobit vajíčka, vyrobit netradiční velikonoční ozdoby. Všichni - chlapci i děvčata - si navíc jako „bonus“
odnášeli hotový tatar. Kdo byl dárcem
těchto nezbytných doplňků pro pondělní
„šmigrustovníky“? Paní Alena Koubková,
dobrá sousedka naší mateřské školy. Každým rokem uplete z jarního proutí pro
všechny děti velikonoční pomlázku. Uplést
kolem padesáti tatarů není málo. Určitě
si zaslouží náš velký obdiv a ještě větší poděkování. Vždyť kolik radosti udělá tatar
malému obdarovanému dítěti!
Radost nám i dětem udělali rodiče.
Ve dvou slunečných dubnových odpoledních - hned po Velikonocích – přišli po
své práci, aby pomohli uklidit a „zkulturnit“ naši školkovou zahradu. Po letošní
nekonečné zimě vyžadovala rázný zásah
a očistu. A to se podařilo. Rodičům patří
náš dík za pomoc a ochotu. Aprílové
počasí však překazilo plány těm ostatním, kteří chtěli s úklidem zahrady také
pomoci. Snad se jaro konečně umoudří
a zahrada bude i díky jejich ochotě zase
v pořádku a uklizená.
„…Hu, hu, hu, jaro už je tu!“ Ať závěr
lidového říkadla vítající jaro přinese dětem,
jejich rodičům i nám všem pohodu, radost
a spoustu krásných a nezapomenutelných
zážitků…
Za MŠ Jerlochovice M. Mergentalová, text i foto
14
• 25. 3. 2010 se konal velmi úspěšný
Jarní koncert ve Fulneku. Program
koncertu byl obohacen o hosta –
ze svého klavírního repertoáru zahrála paní učitelka Pavlína Hubová
díla Brahmse a Janáčka.
• Přehlídku prací žáků v ýtvarného
oboru jsme mohli obdivovat na krajské výstavě Zrzavý salón v ZUŠ Karviná
v dubnu 2010, kde naši školu svými
výtvarnými pracemi reprezentovali
žáci pod pedagogickým vedením Janise Masmanidise a Niki Klazarové.
Viz foto:
• Přibyslavský pantof líček – taneční
soutěž, která proběhla 10. 4. 2010,
obeslala se svými žákyněmi v počtu
5 tanečních čísel paní učitelka tanečního oboru Niki Brožková. Přivezli
2 zlaté a 2 stříbrné „medaile“.
• Velmi příjemný byl Jarní koncert hudebního oboru na hlavní budově ZUŠ
ve Studénce 14. dubna.
• Krajská přehlídka dětských skupin
scénického tance Ostrava 2010, Janáčkova konzervatoř a gymnázium
Ostrava 17. 4. 2010, TO FULNEK,
nastudovala Vlasta Tarčová, doprovod
Jelena Ryšavá.
• Krajské kolo soutěže jazzových a tanečních orchestrů v ZUŠ Leoše Janáčka
fulnecký zpravodaj
v Havířově 23. 4. 2010, soutěžil SWING
BAND pana učitele Martina Maléře.
O výsledku krajského kola si budete
moci přečíst v dalším vydání Zpravodaje.
Žáky naší školy čeká další vystoupení:
• K rajská klavírní přehlídka v ZUŠ
Karviná 4. 5. 2010 přivítá mladé klavíristy.
• Krajská přehlídka žáků ZUŠ ve hře
na dechové nástroje proběhne na Janáčkově konzervatoři Ostrava 7. 5.
2010, na které v ystoupí žáci pana
učitele Petra Habernala.
• Ke Dni matek v Pustějově 9. 5. 2010
popřejí svými hudebními čísly žáci
květen 2010
•
•
•
•
pana ředitele Zdeňka Nováka, paní
učitelky Xenie Hélové a pana učitele
Zdeňka Vlka.
Koncert pro maminky v Bartošovicích
se uskuteční 13. 5. 2010 a hudební
blahopřání předvedou žáci paní učitelky Lubomíry Vlkové a paní učitelky
Xenie Hélové.
Den pro parčík v Klimkovicích 15. 5.
2010 je akcí, na které mají příležitost
reprezentovat ZUŠ naše soubory.
Absolventský koncert hudebního
oboru ve Studénce 18. května
Závěrečný taneční koncert tanečního
oboru ve Studénce
TABLO ABSOLVENTŮ:
V tomto školním roce bude na naší
ZUŠ absolvovat přes 50 žáků I. nebo
II. stupně, z čehož 20 žáků připadá
na pobočku ve Fulneku. V průběhu
měsíce března se proto uskutečnilo fotografování absolventů a veřejnost bude
moci zhlédnout tabla, jejichž zhotovení
se ujali učitelé výtvarného oboru Niki
Klazarová a Janis Masmanidis. Tabla
budou umístěna ve Studénce – obchod
Ryšavý, ve Fulneku – prodejna Optik
na náměstí.
PaedDr. Zdeněk Novák
ředitel ZUŠ
Vzpomínky jsou stále živé
Vážení občané, v únorovém vydání
Fulneckého zpravodaje jsem vám nabídl
několik vzpomínek a myšlenek z nedávné
historie města Fulneku, tak jak jsem to
prožil, jak jsem to viděl, nic jsem nezkreslil, nic jsem nemaloval. Byla to čistá fakta.
Odezva na tento článek byla veliká a stále
trvá. Lidé mě zastavují na ulici, děkují,
že něco podobného dosud nevyšlo. Dokonce nabízejí spolupráci a všichni chtějí,
abych ve vzpomínkách na dřívější dobu
pokračoval. Našli se však i kritici, kteří
mne upozornili, že tam chyběla fakta, jak
občané jedné blízké obce Fulnek vykradli,
nebo fakta, kdo Fulnek tak vypálil. Nevím,
nebyl jsem tam. Pochopitelně, ozvali se občané ze Stachovic, kde jsem po osvobození
začínal. Mne samého z toho upoutaly
dvě věci – že Fulnecký zpravodaj se čte
i v přilehlých obcích a také, že střední generace o nedávné historii neví vůbec nic.
Původně jsem měl v úmyslu tímto článkem vzpomínky na Fulnek ukončit. Bál
jsem se kritiky a také přání lidu nemusí
být totožné s názorem redakce Fulneckého
zpravodaje. Pak jsem si vzpomněl, že mám
velkou vzornou rodinu, doktora historika
a 8 pravnoučat. Ti všichni se jednou budou zajímat o Fulnek, kde pradědeček
prožil nejkrásnější roky života. A bylo
rozhodnuto.
Každý začátek je těžký. Také já jsem
hledal pramen ve vzpomínání, aby moje
články zaujaly jak střední generaci, tak
i mladé lidi. U těch starších lidí, třeba
v obou klubech důchodců, se kritiky nebojím, mnozí měli stejné nebo podobné
zážitky. Když však porovnávám dnešní
mládež a moje mládí, tam je hluboká propast. Je až neuvěřitelné, jak se za těch 70 let
změnil svět od základu, někdy k lepšímu,
někdy k horšímu. To nechám, milí čtenáři,
na vás, pravda bude taková, z jakého úhlu
se s odstupem času na jednotlivé příběhy
podíváte. Věřte, že to bude zajímavé. Když
vzpomínat, tak jsem se rozhodl z „gruntu“.
Aby vyprávění mělo návaznost na další
povídání o Fulneku, musel jsem opět začít
od sebe. Bude to kousek mého životopisu,
přes který se budeme postupně dostávat
do Fulneku. Vzpomínky jsem rozdělil
na dvě části, těm dnešním jsem dal název:
(pokračování)
PROŽIL JSEM PRVNÍ KAPITALISTICKOU REPUBLIKU
Byla chudobná, ale spravedlivá. Narodil jsem se v roce 1923 v malebné vesničce pod horami, ve Straníku. Dětská
léta jsem prožil ve mlýně u tatínkova
bratra Jana, který tenkráte byl vzdálen
2 km od vesnice. Tam jsem poznal živou
přírodu v podobě srnčí zvěře, zajíce, bažanty, křepelky, kvíčaly, straky a pstruhy.
Bál jsem se různých druhů sov, kání, ale
také potkanů a ondater. Těm jsem se pokud možno vyhýbal, i když později jsem
je střílel jako škodnou. Mlýn mi daroval
lásku k přírodě, kterou miluji a obdivuji
doposud. Mlýn se zástavou vody, velkým
mlýnským a vodním kolem se spoustou
různých soukolí, to bylo pro takového
„ogara“ nabídkou k různým hrám. Pochopitelně jsem jako zvědavý využil všechny
dostupné možnosti a výsledkem je zlomený palec na levé ruce. Mlýn byl pro mě
pohádkový, ale také nebezpečný. Žil jsem
tam na volné noze, rodiče na mne neměli
čas. Moje povinnost byla chodit do školy,
(pokračování na straně 16)
15
fulnecký zpravodaj
(pokračování ze strany 15)
učit se a pást krávy. Ani při tom pasení
krav jsem nedal pokoj přírodě, čmeláci,
vosy a včely mě denně pronásledovali.
Když došlo na sršně, tak jsem nejkratší
cestou utíkal do mlýna i s krávami.
Nejkrásnější vzpomínky na mlýn nosím
doposud, když sedláci jezdili do mlýna
s obilím nebo již pro hotovou mouku.
Vždy to byli krásní koně s vyleštěnými
postroji, a když kolem koní běhalo malé
hříbátko, moje radost neznala konce.
To, že jsem pobýval ve mlýně, nebylo
vždy pro mne příjemné. Ztratil jsem
kontakt s vesnicí a neměl jsem žádné kamarády. Tento stav vyvrcholil, když jsem
začal chodit do školy. Spolužáci mne měli
za nějakého cizince a několikrát mne kamením vyprovodili až do mlýna. Později,
když jsem povyrostl, jsem jim to vrátil
i s úroky. Učební hodiny byly od 8 do 12
hodin, odpoledne od 14 do 16 hodin.
Místní spolužáci chodili domů na oběd,
já to měl daleko, tak jsem ty dvě hodiny
účelově využil k návštěvě rodiny. U kaple
měli domek Knápkovi, paní Lojzína byla
sestrou mojí maminky a ta mě pohostila
vždy kávou.
Moc mi nechutnala, žili už moderně
a do kávy přidávali zrnkovou. Proto jsem
častěji chodil na statek k Bajarům, tam
se narodil můj tatínek, tam byla káva
a mléko stále na sporáku. Paní statkářka
byla na mě velice hodná, chodil jsem tam
jako domů a ještě mi přidala koláč nebo
namazaný chleba.
Do školy jsem chodil rád. První dva
ročníky nás vyučoval sám ředitel Segeťa,
který jediný do vyučování nosil housle
a výuka začínala zpěvem. Stalo se, že nepozorně klepl smyčcem. Škoda, že nás
učil jen dva roky. Další roky nás vyučoval
učitel Dorčák. Byl na nás přísný, ale spravedlivý. Právě ten rozhodl o mém dalším
školství a vzdělávání. Asi jsem se dobře
učil, tak přemlouval moje rodiče, aby
mne dali studovat na Gymnásium do Nového Jičína. Neuspěl. Rodiče měli strach,
že by to finančně neutáhli a poslali mě
jen do měšťanské školy. Po roce, z vlastní
iniciativy, jsem podal žádost pokračovat
na studiích Reálného gymnásia v Novém
Jičíně. Nic jsem neztratil, udělal jsem
zkoušky do druhého ročníku.
Studovat v naší rodině nebylo jednoduché. Maminka vlastnila obchod
se smíšeným zbožím, tatínek s pronájmem
3 ha pole, 2 – 3 krávy a nějaké to prasátko,
slepice, kačeny i husy. Tatínek na rozsah
polní výroby sám nestačil, potřeboval mne
více do hospodářství než na studie. Pak
se často stávalo, že jsem ze školy nedošel
přímo domů. Tatínek po cestě už mě čekal
16
květen 2010
a tak jsem třeba ve svátečním oblečení,
v polobotkách a s kravatou na krku rozhazoval hnůj. V sobotu se chodilo do práce
i do školy, v neděli do kostela na Starý
Jičín a jenom jsme poobědvali, celá rodina včetně maminky odjela s kravským
zápřahem na pole. Studovat v okresním
městě bylo složité. Autobusy nejezdily
a nejbližší nádraží bylo v Hodslavicích
3–4 km. Proto studenti a dělníci většinou
chodili horami přes známou restauraci
Čerťák a Skalky. Bylo to pouhých 7 km
za každého počasí, ať mrzlo nebo padal
déšť. Pláštěnky do deště tenkrát nebyly,
na hlavě jsme nosili papírové pytle. Přesto
jsme přišli do školy promočeni. Bylo to
někdy kruté, zvláště když napadlo hodně
sněhu a mrzlo. Zimní oblečení nahrazovaly jen trika a letní obutí, flanelové onuce.
Každá cesta za nepříznivého počasí byla
vysilující, nejvíce však trpěla děvčata. Těm
slabším jsme pomáhali s nošením aktovek
a nepamatuji se, že se někdo pro špatné počasí ulil a zůstal doma. Velká výhoda byla
v tom, že jsme chodili ve skupině a jeden
druhému pomáhali. Zpáteční cestu jsme
někdy šlapali po silnici přes Bludovice,
a to zvláště na podzim když byla brzy tma.
Boty byly drahé 39 až 50 Kč, proto si je jak
dělníci, tak i studenti šetřili. V létě chodili
naboso a boty kolem krku. Byli jsme mladí,
rozmary počasí nás sice trápily, ale chuť
do života byla silnější a podobné překážky
jsme obyčejně překonali humorem. Toho
nám nikdy nechybělo.
Na Reálném gymnásiu v Novém Jičíně
studovali převážně žáci bohatších rodičů.
Byly to děti státních úředníků, živnostníků, podnikatelů a statkářů. I když jsme
měli doma obchod, spadl jsem do sítě sociálně chudobných a čas od času jsem dostával podporu ve výši 50 korun a na zimu
jedny boty a kabát. V naší třídě příspěvek
chudoby pobíral také vám známý učitel
z Fulneku František Kyselý. Studovali jsme
spolu, byl skromný a pocházel z Mořkova.
Ředitelství ústavu zřídilo pro tento účel
Spolek pro podporu chudých studujících
a byly v něm desítky dárců.
V té době, jako milovník přírody a hor,
jsem měl už za sebou výstupy na Radhošť,
Javorník a Hostýn. O Fulneku jsem toho
věděl málo, než jsem se seznámil se studenty Vlastimilem Lavrukem a Františkem
Münsterem z Fulneku. Pak jsem krátce
dvakrát po sobě Fulnek navštívil. Tu první
návštěvu jsem věnoval zámku, druhou pak
prohlídce města. Zámek mne uchvátil víc
Nedělní odpoledne
s Děrničankou
Z důvodu nestálého a chladného počasí bylo zrušeno nedělní odpoledne
s Děrničankou plánované na duben 2010.
Protože vás nechceme jako milovníky pěkných lidových písniček zklamat, tak
jsme pro vás připravili náhradní termín.
Srdečně vás všechny zveme v neděli 23. května 2010 do zahrady Městského
kulturního centra ve Fulneku v 15:00 hodin, kde vám dechová hudba DĚRNIČANKA představí své nové skladby z oblasti taneční hudby, která jí, jak uslyšíte,
není až tak cizí.
fulnecký zpravodaj
než město. Samotné náměstí s výchozí
ulicí směrem k nádraží byly samé malé
obchůdky a hospůdky, pokud se nemýlím,
napočítal jsem jich 11. Bylo to staré město,
staré domy, neudržované. Jediná radnice
byla výjimkou. Všechno proběhlo ve spěchu, abych stihl vlak na zpáteční cestu.
Na delší návštěvu jsem se dostal v roce
1938, když strýček Ignác Bajar jel kupovat
jalovice do Partutovic.
Sice jsme si trochu zajeli, ale strýček
na náměstí nakrmil a napojil koně. To byl
čas pro mě, měl jsem dobré dvě hodiny
volna. To jsem stihl udělat zámek i s kostelem a ještě si na druhé straně prohlédnout
klášter.
Musím ještě dodat, že na náměstí byl
velký nepořádek, zbytky sena a slámy,
kopce kobylinců a bláta. V té době jsem
napočítal na náměstí 12 koní včetně
našich. Musím podotknout, že když jsme
pokračovali v cestě do Oder, ta dnešní
kolem benzínové pumpy neexistovala. Původní silnice vedla přes dřívější areál JZD
Jerlochovice se strmým stoupáním. Přes
tyto negativní jevy byl Fulnek se zámkem
pro mě jednička.
Když jsem ve zdraví přežil protektorát
a měl možnost posilnit pohraničí, vybral
jsem si Fulnek. Když jsem tam po sedmi
letech přijel, nevěřil jsem svým očím.Z náměstí byla halda rozvalin, strašný puch
a v místech kde je dnešní hotel Jelen ještě
doutnal oheň. Jediná radnice vypadala,
že je nepoškozená. Bylo to dílo zkázy, dosud jsem nic podobného neviděl na vlastní
oči. Že válka je krutá jsem viděl na fotkách
zničeného Londýna nebo Drážďan. Ale
proč malý Fulnek? – kladl jsem si otázku.
Také mne napadlo, zda to přežili moji
fulnečtí spolužáci Lavruk a Münster. Dnes
jsem nemusel spěchat, tak jsem si sedl
na břeh proti kostelu s pohledem na spálené náměstí. Dnes budu spát v jedné posteli s Němcem Kretschmerem – bývalým
majitelem obchodu se smíšeným zbožím
ve Stachovicích. Před týdnem jsem tento
obchod znovu otevřel.
Myšlenky se však znovu vrací na poslední dny, než Nov ý Jičín okupovali
Němci, do školních lavic reálného gymnásia. Kolik jich přežilo tu zlou dobu, kde
se teď nachází mí spolužáci? Copak asi
dělá Libuše Bajtková z Pustějova? Možná
už je vdaná a fotbalista Ondřej Kulík
z Hodslavic a František Kyselý z Mořkova.
Takové myšlenky se mi honily hlavou,
že došlo až na učitelský sbor. Učitele profesorského sboru jsem miloval, měl jsem
k nim úctu. Možná by teď měli zpozornit
rodiče, kteří mají své děti na studiích nebo
na škole. Byli na nás hodní, těm slabším
pomáhali a při hodnocení nedělali rozdíl
květen 2010
mezi bohatým a chudobným studentem.
Vzpomínám si, jak mi profesorka Jaroslava
Pelikánová při školním výletě na Lysé hoře
koupila polévku. Rodiče mi na výlet nedali
ani korunu. Mohl bych pokračovat, jak
krásný byl vztah mezi učiteli a žáky. Při
vyučování by bylo slyšet spadnout špendlík, doslova jsem „hltal“ látku, kterou nám
přednášeli.
Proto jsem si vzpomněl na profesorku
RNDr Jiřinu Kašparovou, naši třídní,
na Antonína Tuláčka, který nás učil matematiku, na Jaroslava Štochla, který nás učil
češtinu, na tělocvikáře St. Pešku a Frant.
Kramoliše, který vyučoval katolické náboženství, ale také profesora Františka
Slavíka.
Z tohoto snění mě vyrušil hluk nákladního auta, které právě projíždělo
náměstím. Také za potokem – pod klášterem – bylo slyšet pracovat lidi. Pracovali
na zahradě a byli dost hluční. Když jsem
přes spálené náměstí pozoroval tuto skupinu pracujících občanů a také několik
domků zdravých a nepoškozených, v tu
chvíli jsem si uvědomil, že sice střed města
lehl popelem, ale město na okrajových
částech žije normálním životem. To mne
tak potěšilo, že jsem odcházel s vírou,
že Fulnek žije a žít bude!
Byl by to vhodný závěr mého vzpomínání, ale zároveň bych vám nabídl malý
prostor k přemýšlení, jaký je rozdíl mezi
první kapitalistickou republikou a tou současnou, ve které žijeme. Tenkráte byli lidé
k sobě ohleduplní, byli skromní. Nebyly takové rozdíly mezi bohatými a chudými. Například – když někdo ve vesnici stavěl dům,
pomáhali všichni dospělí a zdraví chlapi.
Sám jsem se několika staveb zúčastnil.
Lidé ctili více pokoru a byli věřící, vesnice
žila v klidu a míru. Větší rozruch způsobili
mladí, když si katolík vzal za ženu evangeličku nebo opačně. Ale také když svobodná
dívka přišla do jiného stavu.
Je pravdou, že se také kradlo, sem tam
se někomu ztratila slepice nebo kačena,
také se občas ztratil v církevním lese
strom, ale to bylo vše. Na kole přijel četník
a stejně nic nenašel.
Každý měl kus pole nebo lesa. Určitě
se více pytlačilo, zvěře však bylo stále dost.
V první kapitalistické republice jsem prožil
mládí a plných krásných 17 let.
Za celou dobu si nepamatuji, že by někdo někoho přepadl, znásilnil nebo zabil.
Zámky ve dveřích – to byla výjimka. Více
se v rodinách dbalo na to, aby bohatý ženich si vzal bohatou nevěstu a byly výjimky
s dobrým koncem, když tomu bylo opačně.
Nikdy jsem neslyšel slovo exekutor. Finanční úřady však byly přísné, podvody
a úpadky se trestaly odnětím svobody.
Nebyli bezdomovci a žebráci. Pro tak
chudobné lidi byly v každé obci postaveny
chudobince, kde se jim i skromně vyvařovalo. Nebyly občanky, každý nosil u sebe
domovský list. Když ho chytili v Praze při
žebrání, četnická eskorta ho šupem doprovodila až ke starostovi domovské obce.
Žebrání bylo povoleno jen u některých
kostelů, jako na Hostýně. Neznali jsme, co
to jsou drogy, bary, automaty, nevěstince,
neznali jsme, co je to AIDS.
Za těch 17 roků jsem byl jen jednou
u lékaře, když mi Dr. Turek z Hodslavic
přišíval palec u ruky. Na angínu jsem musel polknout lžíci petroleje a při horečce
jsem byl obložen tvarohem.
A to je dnes konec.
Příští pokračování bude mít název: Fulnek se obléká do nového a modernějšího.
Josef Bajer, důchodce
17
fulnecký zpravodaj
květen 2010
65. výročí osvobození našeho města a jeho okolí – pokračování
První rudoarmějci vstoupili do obce
Kujavy již kolem čtvrté hodiny ranní
ve čtvrtek 3. května. Postup byl zahájen
ze směrů od Pustějova, Bílova a Pohořílek. Dělostřelectvo Rudé armády ostřelovalo obec z návrší zvaného Pohořílská
skalka, zejména prostor kolem kostela,
na němž byla německá pozorovatelna.
V obci při osvobozování sehrály svoji
úlohu i tanky, jeden německý byl zneškodněn v prostoru kostela a jeden
sovětský u jmenované Pohořílské skalky
na silnici mezi Pohořílkami a Kujavami.
Němečtí vojáci ustupovali polními cestami na Hladké Životice a Stachovice
v cílovém směru na Suchdol. Obec byla
až na jihovýchodní část osvobozena.
Padlo zde sedmnáct sovětských vojáků,
čtyřicet německých a dvě ženy německé
národnosti. Byly jimi Leipertová střelbou
z pušky a Bienertová střepinou granátu.
Dělostřeleckou a minometnou palbou
bylo zničeno šest domů, sedm chlévů
a čtyři stodoly. Téhož dne pronikla
průzkumná hlídka od Bravinného k severnímu okraji sousední obce Jílovec.
V prostoru lesa mezi Jílovcem a Bravinným vybudovali němečtí vojáci silná
obranná postavení. Těm se sovětská
armáda vyhnula útokem od Pohořílek
a obec Jílovec kolem osmé hodiny večerní
osvobodila. Při osvobození nebyl použit
letecký útok. Padlo zde pět rudoarmějců,
počet padlých německých vojáků není
znám. Při útoku byly světelnými střelami
zapáleny a vyhořely tři usedlosti a dvě stodoly. Němci spolu s příslušníky SS ustoupili směrem na Děrné. Mezi německými
jednotkami byli i vojáci oddílů vlasovců,
kteří odmítali poslušnost německým
důstojníkům. Ve dnech 3.–4. května byl
opět Fulnek bombardován letectvem, dělostřelectvem a nakonec kaťušemi. Požár
se ve městě rozšířil na radniční straně
náměstí, na ulici Fučíkově i Masarykově.
Na toto období se zachovaly vzpomínky
tehdy třiadvacetileté Mimi Krejči : „Nyní
nebylo více záchrany. Všechny nervy v nás
pracovaly. Na náměstí ve Fulneku jsem
vyslyšela došlá hlášení. Rudá armáda je již
v Bravinném a Bílovci. A jak jsem se ptala
jednoho kolemjdoucího německého vojáka,
zda-li myslí, musíme-li snad také pryč, zítra
ne docela; raději už musím dnes uprchnout.
Totiž strašné bombardování, které mne vrátilo do skutečnosti. Na ulicích byla panika,
všechno běhalo a všichni křičeli páté přes
deváté. Staří a nemocní byli vynášeni z domů,
balili malá zavazadla, děti byly svolávány.
Vše bylo v jasném vzrušení. Každý ještě třásl
rukou svým známým a přál jim vše dobré.
18
Ve všech očích byly slzy. Pokud jsem mohla,
dívala jsem se ještě na můj rodný dům. Ráda
jsem ještě jednou chtěla běžet zpátky. Přece nás
dostihla nemilosrdná válka...“
Členům Volkssturmu se během pátku
4. května podařilo vyhodit do vzduchu
mosty, přádelnu a kotelnu Pollakovy továrny /bývalý závod Retex/. Na zničení
přádelny se měli podílet její dřívější
němečtí zaměstnanci František Theimer
a Gross. Ráno město opustili a s nimi
i poslední nacisté. Ve stejný den se průzkumná jednotka Rudé armády zmocnila
osady Kostelec u obce Děrné. Po ústupu
německého dělostřelectva zůstala v samotné obci skupina 15 až 20 příslušníků
zbraní SS, kteří se rozdělili do skupinek
a obsadili vhodně položené domy. Kolem
šesté hodiny večerní se sovětská hlídka
stáhla zpět do osady Kostelec. O tři
hodiny poté ustoupily skupiny SS na Fulnek. Zároveň ve večerních hodinách německá vojska opustila obranná postavení
na linii Lukavec–Děrné a ustupovala
na Českomoravskou vysočinu. Příštího
dne zahájila sovětská vojska okolo čtvrté
hodiny ranní postup na Děrné od Kujav, Jílovce, Lukavce a obec osvobodila.
Po osvobození obce ostřelovalo německé
dělostřelectvo po celý den vesnici. V odpoledních a večerních přestřelkách
minulého dne padlo v obci devatenáct
rudoarmějců, z toho dva důstojníci.
Německých příslušníků SS zahynulo
asi šest. Dělostřeleckým granátem byla
usmrcena i jedna obyvatelka – Böhmová.
Zničeny byly zcela tři domy, čtyři stodoly,
těžce bylo poškozeno dvanáct domů
a šestnáct stodol. Dále byly poškozeny
obě školy a věž kostela.
„Bis 4. Mai abends dauerte der Kampf vor
Fulnek. Am 5. Mai marschierten die Russen
in Fulnek ein,“(Do večera 4. května probíhaly
boje před Fulnekem. 5.května vpochodovali
Rusové do Fulneku) zaznamenává kapucínská kronika. Vnikli do města z prostoru
obcí Lukavec a Děrné přes Jelení vrch.
První bojový sled ihned následoval ustupující německé vojsko. Po prvních úderných četách do Fulneku dorazily čistící
oddíly a vozatajstvo s proviantem.
První sovětské jednotky vstoupily
do Fulneku mezi 9.–10. hodinou ranní.
Postupovaly Říční ulicí podél potoka
k Jerlochovicím, protože na náměstí
dopadaly občas granáty německého
dělostřelectva pálícího z návrší Oder.
I přesto okolo poledne bylo celé město
i obec Jerlochovice osvobozeny. Rudá
armáda dorazila do Fulneku ve třech liniích. První pronikl tzv. předvoj. Jednalo
se o průzkumný oddíl složený většinou
z Ukrajinců. První sled měl velmi dobrou
bojovou morálku, ničeho si nevšímal
a stále pronásledoval ustupující Němce.
Ti varovali Fulnečany před příchodem
tzv. Asiatů, kteří do Fulneku dorazili
vzápětí bez mechaniky a chovali se zde
velmi zpupně a neeticky. Posledním
sledem byl příchod Rusů.
Den po osvobození sovětskou armádou dorazily do města také vojáci
1. československé samostatné tankové
brigády. Válečný deník 3. tankového praporu stručně hlásí: „5. 5. 1945... Náš nový
směr postupu Fulnek – Odry – Olomouc...
Nepřítel ustoupil během dne jižně k Fulneku,
zde zaujal obranu“, dále pokračuje „6. 5.
1945 Fulnek... V noci přijely nám 3 tanky
plus 1 velitel 6. brigády. Během dopoledne
celý prapor přesunuje se z Butovic do Fulneku.
Příjezd na místo všech tanků v 16.00. Po příjezdu byly tanky doopraveny, velitel praporu
s 1. pobočníkem navazuje styk s 142. brig., zde
dostává úkol útočit s tanky spolu s 142. brigádou na Odry.“ Ve Fulneku byly doplněny
pohonnými hmotami, střelivem a dle
deníku: „V 18.30 3 tanky vyjíždí z Fulneku
a útočí na město Odry.“ Nepřítel zde kladl
nepatrný odpor, a proto v deset hodin
večer obdrželi vojáci rozkaz od velitele
brigády k návratu zpět. Deník opět
líčí tuto situaci: „Přes celou noc vyvádíme
tanky zpět – silnice je zajmuta těžkými tanky
42. brigády /2 tanky, které byly poškozeny
minami.“ Fulnek opouští jednotky 3. tankového praporu v osmé hodině ranní
dne 7. května, kdy vyráží v novém směru
po ose Fulnek – Vítkov – Čermná – Budišov. Podle zapisovatele deníku mjr. Bičiště
byl zdravotní a morální stav velmi dobrý.
Tehdy, jak již bylo zmíněno, hořelo
město podruhé a odolávalo plamenům
ještě osm dní. Sovětští vojáci měli Fulnek
ve svých mapách označen hnědým kroužkem, což bylo znamením, že město bylo
silným centrem nacismu a nemělo se při
osvobozování šetřit. Při osvobozování
padlo patnáct sovětských vojáků, z toho
dva důstojníci, a nezjištěný počet německých vojáků. Devět civilistů přičiněním
bomb a úlomků granátů. Podle záznamů
ve hřbitovní knize zemřeli v den osvobození Jan Sokol a Josefa Seidlerová.
Z původních 546 domů bylo úplně zničeno 223, silně poškozeno 125, ostatních
poškozených v menším rozsahu okolo 70.
Ke konci roku 1945 bylo obyvatelných
pouhých 190 domů.
Dne 9. května 1945 do města dorazila
Národní stráž z Moravské Ostravy, která
převzala bezpečnostní a pořádkovou
fulnecký zpravodaj
květen 2010
službu. V té době zuřil požár ještě natolik, že nebylo možno projít na náměstí
po hlavní třídě.
Fulnek byl osvobozen zejména díky
náporu vojenských sil ze severu, severov ýchodu a v ýchodu. Hlavní podíl
na osvobození patří 60. armádě a jejímu
úderu z prostoru obcí Lukavec, Děrné
popřípadě Vrchy. Spíše pomocné a vyčišťovací akce přisuzuji 38. armádě, která
se do města přesunula později ze směru
jihovýchodního, jejíž součástí byli i českoslovenští vojáci.
Radostné ovzduší osvobození bylo bohužel provázeno rabováním, plundrováním a příchozím „zlatokopectvím“. Jejími
aktéry byli kromě sovětských vojáků také
i někteří fulnečtí občané a zejména obyvatelé jedné z okolních vesnic. Veškerá
násilnost a chování lidí bylo důsledkem
německé okupace a s ní spojené války.
Kapucínská kronika dny po osvobození
barvitě líčí: „Domy na samotném náměstí
jsou ohněm, částečně žhářstvím přeměněny
ve hrůzné ruiny. Jako oční důlky lebek na nás
působí rozbitá okna ohořelých domů... Drancování a znásilňování snášelo obyvatelstvo...
Obchůzka vyhořelým městem vedla sutěmi,
štěrky a mnoha střepy. Mnohé dobré věci byly
v krátkém čase ztraceny... S příchodem Rusů
byla u konce nešťastná válka.“
Vážení čtenáři,
tímto přehledem květnových událostí
jsme vám chtěli přiblížit dobu ukončení
II. světové války a průběh osvobození
našeho města. Přesto, že uplynulo 65 let,
je nutno si stále připomínat toto období
a události, které si vyžádaly nesmírné
oběti a obrovskou daň za znovunabytou
svobodu.
Josef Pavlíček, Mgr. Martin Pavlíček
Charita Odry
Půjčuje kompenzační pomůcky
všem potřebným občanům
Zapůjčení si občan hradí dle platného ceníku kompenzačních pomůcek.
Zapůjčení poskytujeme dlouhodobě, ale je možné i krátkodobé zapůjčení.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kompenzační pomůcky
Sedačka přes vanu, do sprchy
Jídelní stolek
Antidecubitní matrace s kompresorem
Biotronová lampa
Mechanický invalidní vozík
Pokojové WC
Chodítko
Francouzské hole
Podložní mísa
Oxygenerátor
Antidecuba
Adresa:
Charita Odry, Hranická 162/36
742 35 Odry
Web: www.odry.charita.cz
Vedoucí zdravotního úseku:
Renata Sedláková
Telefon: 556 731 947
Mobil: 737 805 304
Email: [email protected]
19
fulnecký zpravodaj
květen 2010
Nová informace pro spoluobčany
Od 1. 5. 2010 je v provozu masérna, kde provádím:
MASÁŽE
– sportovní a rekondiční, lymfatických cest, baňkování a Breussova masáž páteře
– masáže dětí
PORADENSTVÍ – dornova metoda je druhem jemné manuální terapie, kdy klouby a obratle mohou být
přesně uvedeny do správné polohy. Tato metoda se např. zabývá klouby, skoliotickým držením
těla, kulatými zády, vybočením palců na nohách atd. (Více informací najdete na www.dornovametoda.com, MgA. Zuzana Prouzová-Lehrmann, včetně doporučených terapeutů-poradců.)
OŠETŘENÍ – pomocí energie Reiki. Jedná se o přírodní léčbu, která doplňuje klasickou medicínu, při léčení
různých nemocí
Kontakt: Josef Benýšek, Mendlova 162, Fulnek
Příjem objednávek na tel.: 724 265 171 nebo e-mail: [email protected]
Městské kulturní centrum Fulnek vás srdečně zve na
Kdy: v sobotu 22. května 2010
Start v !:30 h ze zahrady MKCF
Startovné: 30,- Kč
/rasa 0 Fulnek, Jerlochovice, zpět přes Valteřovskou cestu
do zahrady MKCF,kde bude přichystáno ohniště
k opékání buřtů. Buřty a chleba s sebou.
Během trasy budou pro vás připravena stanoviště
s občerstvením a soutěžemi pro dospělé i děti.
-lavní výhra: pro dospělé soudek piva, pro děti sladký balíček.
Stanoviště: Špalkovna
Promenáda
U Urbanů
Sponzor této akce
20
fulnecký zpravodaj
květen 2010
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR VNĚJŠÍ SLUŽBY NOVÝ JIČÍN
A
MĚSTO FULNEK
NENÍ VÁM LHOSTEJNÁ SITUACE VE VAŠEM
MĚSTĚ?
POTŘEBUJETE SE NÁS NA NĚCO ZEPTAT?
Studio Marcela
manikúra, pedikúra, nehtová
modeláž a solárium
Stachovice 102, 742 45 Fulnek,
tel.: 736 770 111, www.studio-marcela.cz
e-mail: [email protected]
BOJÍTE SE O SVOU BEZPEČNOST?
MÁTE NÁPADY A NÁVRHY KE ZLEPŠENÍ PRÁCE
POLICIE?
Dovolujeme si Vás pozvat
na setkání Policie ČR a
představitelů města
Fulneku s fulneckými
občany.
Kde: Městské kulturní
centrum Fulnek
Kdy: 12. 5. 2010 v 17:00 hodin.
V základní výbavě: 6x airbag, posilovač řízení
Při financování povinné ručení a navigace zdarma!!!
NOVÝ CHEVROLET SPARK.
UKAŽ SVÉ PRAVÉ JÁ.
OD
144 900 Kč*
AUTO HOREČKA
Kunín u N. Jičína 447 | tel.: 556 749 414, mobil: 608 040 421 | e-mail: [email protected], www.auto-horecka.cz
21
fulnecký zpravodaj
květen 2010
MKC – KINOKAVÁRNA FULNEK
květen 2010
úterý 4. května v 18.00 hod.
VLKODLAK
horor – 102 min
Když je měsíc v úplňku, legenda ožívá.
Od chvíle, kdy ve filmové klasice studia Universal zoufalý vlkodlak poprvé zavyl na měsíc,
uplynulo už skoro sedmdesát let. Přesto postava spořádaného člověka, který se pod vlivem
úplňku mění v krvelačnou bestii, nepřestává diváky fascinovat. Nejnovější zpracování
legendy teď dostanete v luxusním balení, v němž najdete oscarové herce Benicia Del Tora,
Anthonyho Hopkinse a čím dál populárnějšího Emily Blunta.
přístupno od 15 let • vstupné 50 Kč
úterý 11. května v 18.00 hod.
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
romantická komedie – 120 min.
Představte si, že se rozvedete, po deseti letech si uvědomíte, že jste definitivně odstřihli
bývalého partnera, pak ho z ničeho nic potkáte a bác ho… Najednou pochopíte, že stará
láska nerezaví, a také zjistíte, že se to nějak komplikuje. Vítejte v romantické komedii
Nancy Meyers, režisérky, jejíž příběhy pocházejí až na výjimky ze skutečného života, ač
je to k nevíře.
Hrají: Meryl Streep, Alec Baldwin, Steve Martin
doporučeno od 12 let • vstupné 50 Kč
úterý 18. května v 17.00 hod.
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
animovaný/rodinný/dobrodružný
– 108 min /dabing
Devatenáctiletou Alenku Kingsleyovou (Mia Wasikowska) čeká zážitek, na který hned tak
nezapomene. Když ji na viktoriánské zahradní slavnosti požádá o ruku Hamish, bohatý, ale
přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, sebere se a uteče pryč. Vydá se za bílým králíkem
ve vestě a s kapesními hodinkami, kterého uvidí pospíchat po louce. Hrají: Johnny Depp,
Mia Wasikowska, Anne Hathawayová
přístupno • vstupné 50 Kč
úterý 25. května v 18.00 hod.
LEGIE
fantasy-horor – 100 min.
Zaprášená restaurace v poušti Mojave se stává ve filmu Legie, velice originálním a děsivém
zpracování apokalypsy od režiséra a scenáristy Scotta Stewarta, dějištěm poslední
pozemské bitvy. Zatímco se lidstvo samo ničí v záchvatech divoké zuřivosti, chystá
se skupinka lidí uvězněných kdesi v pustině na poslední zoufalý pokus o odpor. Pomoci
se jim dostává od tajemného a mocného cizince. V hlavní roli Dennis Quaid.
doporučeno od 12 let • vstupné 50 Kč
Připravujeme v červnu
1. 6. Percy Jackson: Zloděj blesků • 8. 6. Mamas & Papas
15. 6. Všichni jsou v pohodě • 22. 6. Souboj titánů
Z VEME VÁS
1. května (sobota)
Country bál
zahraje kapela Smečka
taneční vystoupení Black&Brown
sál MKCF od 20.00 h
vstupné 70 Kč
14. a 28. května (pátek)
Klub deskových her
MKCF v 17.00–22.00 h
15. května (sobota)
Výstava fotografií
kaple sv. Rocha
18. května (úterý)
Medailonky statečných
oratoř kostela sv. Josefa
v 17.00 h
22. května (sobota)
Pivní výšlap
soutěž o soudek pivka
sraz před MKCF v 9.30 h
23. května (neděle)
Nedělní odpoledne
s Děrničankou
zahrada MKCF od 15.00 h
za nepříznivého počasí akce zrušena
27. května (čtvrtek)
Krása z nití
výstava paličkované krajky
restaurace MKCF v 17.00 h
PŘIPRAVUJEME V ČERVNU
4. června (pátek)
Výstava obrazů a plastik
kaple sv. Rocha
5. června (sobota)
Pohádkový les
11. a 25. června (pátek)
Klub deskových her
MKCF v 17.00–22.00 h
24. června (čtvrtek)
Koncert ZUŠ
sál MKCF
25. června (pátek)
Karaoke
salonek MKCF
Více uvnitř tohoto čísla Zpravodaje
a na webových stránkách www.mkcf.cz
FULNECKÝ ZPRAVODAJ – informační měsíčník pro občany města Fulneku. Pod ev. č. MK ČR E 13667 vydává Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková
organizace, Palackého 305, 742 45 Fulnek, IČ: 27789772, tel.: 556 720 594, 739 478 086, fax: 556 770 889, e-mail: [email protected], tiskne REPRONIS
Ostrava, distribuce PO MKCF. Redakční uzávěrka vždy 15. den v měsíci. Redaktorka: Věra Čatkosová. Redakční rada: Mgr. Alois Kozel, Mgr. Vilma Klevarová,
Ing. Ludmila Lvová, Jaroslav Štekbauer. Toto číslo vyšlo 30. dubna 2010 v nákladu 800 výtisků. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Zpravodajské materiály do 30 řádků vítány v elektronické podobě. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, stylisticky upravit či nezveřejnit.
Download

Komentář starosty