Názov práce:
MARKETINGOVÁ SITUAČNÁ ANALÝZA PODNIKU KYSUCKÉ
PEKÁRNE, A. S.
MENO PRIEZVISKO: ZUZANA BUCHTOVÁ
Číslo práce: 41/07/Dp
Rok odovzdania práce: 2007
Typ štúdia: denná
Vedúci práce: Ing. Martina Valášková
Recenzent: doc. Ing. Eva Birnerová, CSc.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je vypracovať marketingovú situačnú analýzu
Kysuckých pekárni, a.s. a na základe jej výsledkov následne navrhnúť marketingovú
stratégiu na zlepšenie jej postavenia na trhu. Práca je rozdelená na sedem kapitol,
vrátane úvodu a záveru Obsahuje 18 obrázkov, 14 tabuliek a 2 prílohy. V úvode som
načrtla nenahraditeľné postavenie marketingu v procese riadenia, problematiku
udržania si spokojných zákazníkov a predstavila som tu podnik, jeho históriu,
poslanie a ciele. V kapitole dva som uviedla základné ekonomické ukazovatele
Kysuckých pekárni, potrebné pre zostrojenie marketingovej situačnej analýzy. Pri
zbere údajov som okrem externých údajov využila i interné podnikové informácie. V
tretej kapitole som identifikovala makroprostredie a mikroprostredie Kysuckých
pekárni. Na základe výsledkov z hodnotenia prostredia som v kapitole štyri
hodnotila konkurenčné postavenie podniku pomocou metódy BCG a metódy GE. Na
základe výsledkov som identifikovala najdôležitejšieho konkurenta v rámci
Žilinského kraja, ktorým je konkurenčná pekáreň PEZA, a.s. V kapitole päť je
spracovaná SWOT analýza podniku, ktorá pomôže identifikovať slabé a silné
stránky podniku a tiež identifikuje hrozby a príležitosti pre podnik z prostredia, v
ktorom sa nachádza. Na základe výsledkov marketingovej situačnej analýzy som v
kapitole šesť navrhla marketingovú stratégiu pre jednotlivé oblasti podniku.
Kľúčové slová:
Marketingová situačná analýza, Konkurencia, Marketingová stratégia, Marketingové
ciele, Poslanie podniku, Model BCG, Model GE, Strategická podnikateľská jednotka
Obsah:
1 ÚVOD
2 VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY
2.1 Základné ukazovatele podniku
2.2 Marketing a strategický marketing
2.3 Stratégia a marketingová stratégia
2.4 Marketingová situačná analýza podniku
2.4.1 SWOT analýza
2.4.2 Metódy obchodného portfólia
3 ANALÝZA OKOLIA PODNIKU
3.1 Analýza makropro stredia
3.1.1 Ekonomické prostredie
3.1.2 Sociálne prostredie
3.1.3 Politické prostredie
3.2 Analýza mikroprostredia
3.2.1 Obchodný partneri - dodávatelia
3.2.2 Odbytový profil podniku - odberatelia
3.2.3 Konkurencia
3.2.4 Spotrebitelia
3.2.4.1 Druhy segmentácie spotrebiteľských trhov
3.2.4.2 Analýza spotrebiteľov - organizovaných kupujúcich
4 HODNOTENIE KONKURENČNÉHO POSTAVENIA PODNIKU
4.1 Model BCG
4.2 Model GE
5 SWOT ANALÝZA PODNIKU
5.1 SW analýza podniku Kysucké pekárne
5.2 OT analýza podniku Kysucké pekárne
6 NÁVRH MARKETINGOVEJ STRATÉGIE
6.1 Výrobková politika
6.2 Cenová politika
6.3 Distribučná politika
6.4 Komunikačná politika
7 ZÁVER
Download

Názov práce: MARKETINGOVÁ SITUAČNÁ ANALÝZA PODNIKU