POLICEJNÍ AKADEMIE ČR V PRAZE
FAKULTA BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ
KATEDRA KRIMINOLOGIE
I. KRIMINOLOGICKÉ DNY
Policejní akademie ČR, Praha, 30.-31. ledna 2013
Program konference
(změna vyhrazena)
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KONFERENCE
Středa 30. ledna 2013
9:00-10:00
Registrace účastníků (vstupní hala budovy B)
10:00-10:15
Slavnostní zahájení (místnost P4)
10:15-11:30
Plenární zasedání I. (P4)
11:30-11:45
Vyhlášení čestných členů České kriminologické společnosti (P4)
11:45-12:45
Přestávka na oběd
Panely I - místnosti 207, 306, 307
12:45-14:00
14:00-14:30
I/A (207)
Extremismus a politický
radikalismus
I/B (306)
Alternativní přístupy k trestání a
jejich vliv na vývoj kriminality
a veřejné mínění
I/C (307)
Důvěra ve vězeňské
komunitě
(DISKUZNÍ PANEL)
Přestávka na kávu a občerstvení
Panely II - místnosti 207, 306, 307
14:30-16:15
II/A (207)
Omezování a odhalování
kriminality – role různých
subjektů
16:15-16:45
Přestávka na kávu a občerstvení
II/B (306)
Organizovaný zločin a závažné
formy kriminality I.
II/C (307)
Veřejná prostranství
z pohledu kriminologie
(DISKUZNÍ PANEL)
Panely III - místnosti 207, 306, 307
16:45-18:00
III/A (207)
Drogy pohledem
kriminologů
III/B (306)
Organizovaný zločin a závažné
formy kriminality II.
III/C (307)
Kriminologie ve
vysokoškolském vzdělávání
(DISKUZNÍ PANEL)
18:00-18:15
Sraz a odjezd účastníků společenského večera (vstupní hala budovy B)
19:00-22:00
Společenský večer v Břevnovském klášteře
Čtvrtek 31. ledna 2013
Panely IV - místnosti 207, 306, 307
9:00-10:15
10:15-10:45
IV/A (207)
Kriminologické teorie a
terminologie: koncepty,
perspektivy a významné
osobnosti
IV/B (306)
Vězeňství a penologie –
aktuální problémy a výzvy
IV/C (307)
Prevence kriminality –
vysněná nebo skutečná?
(DISKUZNÍ PANEL)
Přestávka na kávu a občerstvení
Panely V - místnosti 207, 306, 307
10:45-12:00
V/A (207)
Viktimologické
perspektivy - oběti zločinu
a strach ze zločinu
V/B (306)
Mládež a delikvence – teorie,
praxe, strategie řešení
V/C (307)
Situace v českém vězeňství –
může být hůř?!
(DISKUZNÍ PANEL)
12:00-13:00
Přestávka na oběd
13:00-14:30
Plenární zasedání II. (místnost P4)
14:30-14:45
Zakončení konference (P4)
15:00-17:00
Členská schůze České kriminologické společnosti (pouze pro členy) – místnost P4
PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE
Středa 30. ledna 2013
9:00-10:00
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
vstupní hala budovy B
10:00-10:15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONFERENCE
místnost P4
Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. (rektor Policejní akademie ČR)
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. (prorektorka Policejní akademie ČR)
PhDr. Miroslav Scheinost (předseda České kriminologické společnosti)
10:15-11:30 PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ I.
místnost P4
„ČESKÁ KRIMINOLOGIE – STAV, VÝZVY A SMĚŘOVÁNÍ“
JAKÁ JE A KAM SMĚŘUJE ČESKÁ KRIMINOLOGIE
PhDr. Miroslav Scheinost (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)
AKREDITACE KRIMINOLOGIE VE VYSOKOŠKOLSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ
Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. (Katedra kriminologie Policejní akademie ČR)
APOKALYPTICKÁ KRIMINOLOGIE
Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSC. (Katedra sociologie FF UK Praha)
Moderátor: Prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
11:30-11:45 VYHLÁŠENÍ
SPOLEČNOSTI
ČESTNÝCH
11:45-12:45 PŘESTÁVKA NA OBĚD
ČLENŮ ČESKÉ
KRIMINOLOGICKÉ
místnost P4
12:45-14:00 PANELY I
místnosti 207, 306, 307
PANEL I/A: EXTREMISMUS A POLITICKÝ RADIKALISMUS
místnost 207
KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY EXTREMISMU A VYBRANÉ TRENDY
Mgr. Barbora Vegrichtová, MBA (Policejní akademie ČR)
EXTRÉMIZMUS V MAĎARSKEJ SPOLOČNOSTI
JUDr. Mgr. Viliam Seregi (Univerzita Istvána Széchenyiho, Győr, Maďarsko)
SKUPINOVÉ PROCESY V PROSTŘEDÍ KRAJNÍ PRAVICE
Mgr. Bc. Jiří Čeněk / PhDr. Josef Smolík, Ph.D. (Ústav sociálního rozvoje, Mendelova
univerzita Brno)
POLITICKÝ RADIKALISMUS DNEŠNÍ MLÁDEŽE – VÝSLEDKY VÝZKUMU
Mgr. Jakub Holas (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)
Moderátor: Mgr. Jakub Holas
PANEL I/B: ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY K TRESTÁNÍ A JEJICH VLIV NA
VÝVOJ KRIMINALITY A VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ
místnost 306
ÚVAHY O TRESTE POVINNEJ PRÁCE
Mgr. Lucia Šimunová (Právnická fakulta Trnavské univerzity, Slovensko)
ZAMYŠLENÍ NAD SANKČNÍ POLITIKOU V ČR
Mgr. Jan Rozum (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)
DOPADY ZKRÁCENÉHO PŘÍPRAVNÉHO ŘÍZENÍ NA KRIMINALITU A TRESTNÍ
PROCES
Mgr. Libor Dušek, Ph.D. (CERGE-EI)
PUNITIVITA ČESKÝCH OBČANŮ A JEJÍ KRIMINÁLNĚ POLITICKÉ SOUVISLOSTI
PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)
Moderátor: PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.
PANEL I/C DŮVĚRA VE VĚZEŇSKÉ KOMUNITĚ (DISKUZNÍ PANEL)
místnost 307
Moderátoři: Olga Strelkova (National Research University - Higher School of Economics,
Moskva, Rusko) / PhDr. Petr Pojman (Institut mezinárodních studií, FSV UK Praha)
14:00-14:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
14:30-16:15 PANELY II
místnosti 207, 306, 307
PANEL II/A: OMEZOVÁNÍ A ODHALOVÁNÍ KRIMINALITY – ROLE RŮZNÝCH
SUBJEKTŮ
místnost 207
VÝZNAM SOUČINNOSTI A SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ OBCE V OBLASTI
ZABEZPEČOVÁNÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU PRO
LOKÁLNÍ PREVENCI KRIMINALITY
Mgr. Josef Kříha (Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice)
DETEKCE LŽI Z NEVERBÁLNÍCH PROJEVŮ
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. / Mgr. Lenka Mynaříková (Katedra psychologie FF UK,
Praha)
ELIMINACE DĚTSKÉ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY Z POHLEDU POLICIE ČR
Mgr. Lukáš Habich (Vyšší policejní škola MV v Jihlavě)
ZKOUŠKA SPOLEHLIVOSTI – NOVÉ OPRÁVNĚNÍ „INSPEKCE“
JUDr. Josef Hrudka (Policejní akademie ČR)
Moderátor: JUDr. Josef Hrudka
PANEL II/B: ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A ZÁVAŽNÉ FORMY KRIMINALITY I.
místnost 306
KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY ODČERPÁVÁNÍ VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI
Dr. Ján Šugár, CSc. / Bc. Marian Dvorščík (Policejní akademie ČR / ÚOKFK SKPV)
ČESKÝ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN: OD VYDĚRAČŮ KE KORUPČNÍM SÍTÍM
Mgr. Petr Kupka Mgr. / Tomáš Šmíd, Ph.D. (Oddělení bezpečnostních a strategických studií
FSS MU Brno)
ORGANIZOVANÝ ZLOČIN, STÁT A MOC: SOCIOLOGICKÁ PERSPEKTIVA
VÝZKUMU
Mgr. Petr Kupka (Oddělení bezpečnostních a strategických studií FSS MU Brno)
ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ČESKÉ REPUBLICE – MINULOST, PŘÍTOMNOST A
BUDOUCNOST
PhDr. Martin Cejp, CSc. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)
Moderátor: PhDr. Martin Cejp, CSc.
PANEL II/C VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Z POHLEDU KRIMINOLOGIE. SPORY
O VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ NA PŘÍKLADU DROGOVÝCH, PROSTITUČNÍCH
A BEZDOMOVECKÝCH SUBKULTUR (DISKUZNÍ PANEL)
místnost 307
Moderátor: Mgr. Petr Matoušek (Univerzita J. E. Purkyně, FSE, katedra soc. práce)
16:15-16:45 PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
16:45-18:00 PANELY III
místnosti 207, 306, 307
PANEL III/A: DROGY POHLEDEM KRIMINOLOGŮ
místnost 207
KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY ZNEUŽÍVÁNÍ DROG V DOPRAVĚ
JUDr. et Ing. Marek Blažejovský (Národní protidrogová centrála SKPV PČR)
SPOLEČENSKÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S ALKOHOLOVOU A DROGOVOU
KRIMINALITOU
JUDr. Michaela Štefunková, PhD. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci / Klinika
adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze)
SEKUNDÁRNÍ DROGOVÁ KRIMINALITA – CO O NÍ VÍME, RESPEKTIVE CO O NÍ
MŮŽEME VĚDĚT?
PaedDr. Petr Přecechtěl (Policejní akademie ČR)
POSTOJE ČESKÉ VEŘEJNOSTI K UŽÍVÁNÍ A UŽIVATELŮM DROG: Z ČEHO
PRAMENÍ A CO Z NICH LZE VYČÍST
JUDr. Petr Zeman, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)
Moderátor: JUDr. Petr Zeman, Ph.D.
PANEL III/B: ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A ZÁVAŽNÉ FORMY KRIMINALITY II.
místnost 306
JAK FOTBALOVÉ TRIBUNY VYCHOVALY PACHATELE MEZINÁRODNÍCH
ZLOČINŮ: OTÁZKA CTI.
Veronika Suchá, MSc (Vrije Universiteit Amsterdam)
MEZI NORMOU A INSTRUMENTALITOU: NÁSILÍ VE VYLOUČENÝCH
LOKALITÁCH
Mgr. Václav Walach (Fakulta sociálních studií MU Brno)
SOUČASNÝ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN JAKO POLITICKÝ AKTÉR A
BEZPEČNOSTNÍ HROZBA
PhDr. Petr Pojman (Institut mezinárodních studií, FSV UK Praha)
ORGANIZOVANÝ ZLOČIN, MÉDIA A SPOLEČNOST
PhDr. Miroslav Scheinost (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)
Moderátor: PhDr. Miroslav Scheinost
PANEL III/C : KRIMINOLOGIE
(DISKUZNÍ PANEL)
VE
VYSOKOŠKOLSKÉM
VZDĚLÁVÁNÍ
místnost 307
Moderátor: Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. (Policejní akademie ČR)
18:00-18:15 SRAZ A ODJEZD ÚČASTNÍKŮ SPOLEČENSKÉHO VEČERA
19:00-22:00 SPOLEČENSKÝ VEČER V BŘEVNOVSKÉM KLÁŠTEŘE
Čtvrtek 31. ledna 2013
9:00-10:15
PANELY IV
místnosti 207, 306, 307
PANEL IV/A: KRIMINOLOGICKÉ TEORIE A TERMINOLOGIE: KONCEPTY,
PERSPEKTIVY A VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
místnost 207
ÚSTAVNĚ ARTIKULOVANÉ A ÚSTAVNĚ NEARTIKULOVANÉ PRÁVNÍ PRINCIPY
V ZÁPADNÍ LIBERÁLNÍ DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI: TEORETICKÉ A
OBECNĚ KRIMINOLOGICKÉ KONOTACE V MEZÍCH LEGALITY A MORALITY
Doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc. (Policejní akademie ČR)
LEXIOLOGICKÉ ASPEKTY KRIMINOLOGICKÉ TERMINOLOGIE
Mgr. Alena Lukáčová, Ph.D. (Policejní akademie ČR / FBM – KJ)
BEZPEČNOST Z FEMINISTICKÉ PERSPEKTIVY
Mgr. et. Mgr. Kateřina Tvrdá (Katedra politologie Fakulty sociálních studií MU Brno)
KRIMINOLOGICKÉ ŠTÚDIE PROFESORA HATALU
Prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. / Doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. (Právnická fakulta
Trnavské univerzity, Slovensko)
Moderátor: Prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.
PANEL IV/B: VĚZEŇSTVÍ A PENOLOGIE – AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A VÝZVY
místnost 306
JSOU PROBLÉMY ČESKÉHO „SVĚTA ZA MŘÍŽEMI“ ŘEŠITELNÉ?
Mgr. Eva Biedermanová (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)
KRIMINÁLNÍ SUBKULTURA RUSKOJAZYČNÝCH VĚZŇŮ
ThDr. Mgr. Marek Dluhoš, Th.D. (Institut mezinárodních studií, FSV UK Praha)
HODNOTY VĚZNŮ A STUDENTŮ
PhDr. Marcela Moulisová, Ph.D. (Policejní akademie ČR)
ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ OČIMA NAŠICH SPOLUOBČANŮ
PhDr. Alena Marešová, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)
Moderátor: PhDr. Alena Marešová, Ph.D.
PANEL IV/C : PREVENCE KRIMINALITY – VYSNĚNÁ NEBO SKUTEČNÁ?
(DISKUZNÍ PANEL)
místnost 307
Moderátor: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)
10:15-10:45 PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10:45-12:00 PANELY V
místnosti 207, 306, 307
PANEL V/A: VIKTIMOLOGICKÉ PERSPEKTIVY – OBĚTI ZLOČINU A STRACH
ZE ZLOČINU
místnost 207
PRÁVNÍ A FAKTICKÉ POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO V PŘÍPRAVNÉM ŘÍZENÍ
JUDr. Martin Kloubek, Ph.D. (Policejní akademie ČR)
STRACH Z KRIMINALITY NENÍ STRACH Z KRIMINALITY
Mgr. Laco Toušek (Katedra antropologie FF ZČU, Plzeň)
OBETE VYBRANÝCH DRUHOV KRIMINALITY V SR
JUDr. Michaela Jurisová (Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko)
PRVNÍ VÝSLEDKY Z VÝZKUMU NÁSILÍ NA MUŽÍCH V PARTNERSKÉM VZTAHU
A STALKINGU
Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. / Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSC. (Katedra sociologie FF UK
Praha)
Moderátor: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
PANEL V/B: MLÁDEŽ A DELIKVENCE – TEORIE, PRAXE, STRATEGIE ŘEŠENÍ
místnost 306
PREVENCE KRIMINALITY MLÁDEŽE SE ZAMĚŘENÍM NA RODINU JAKO JEDEN
Z HLAVNÍCH KRIMINOGENNÍCH FAKTORŮ
Mgr. Dominika Strigáčová (Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Slovensko)
KRIMINALITA MLÁDEŽE V KONTEXTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PhDr. Magdaléna Ondicová, Ph.D. (Katedra kriminológie, Akadémia Policajného zboru
v Bratislave, Slovensko)
KONTROLA KRIMINALITY MLÁDEŽE V ČESKÉ REPUBLICE
JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, České
Budějovice)
HODNOTOVÉ ORIENTACE MLÁDEŽE
JUDr. PhDr. Jana Firstová (Policejní akademie ČR)
Moderátor: JUDr. PhDr. Jana Firstová
PANEL V/C: SITUACE V ČESKÉM VĚZEŇSTVÍ – MŮŽE BÝT HŮŘ?! (DISKUZNÍ
PANEL)
místnost 307
Moderátoři: PhDr. Václav Jiřička, Mgr. Jindřich Hůrka (Generální ředitelství VS ČR /
Věznice Plzeň)
12:00-13:00 PŘESTÁVKA NA OBĚD
13:00-14:30 PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ II.
místnost P4
„KRIMINOLOGIE JAKO OBOR ROZMANITÉHO ZAMĚŘENÍ – K VYBRANÝM
PROBLÉMŮM KRIMINOLOGICKÉHO BÁDÁNÍ“
CULTURAL CRIMINOLOGY – NOVÁ KRIMINOLOGICKÁ TEORIE NEBO JEN JEDEN
Z DALŠÍCH POKUSŮ, JAK ROZŠÍŘIT LIMITY DOSAVADNÍCH
KRIMINOLOGICKÝCH KONCEPTŮ?
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. (místopředsedkyně ČKS / FF UK Praha)
PARADOXY PRIMÁRNÍ VIKTIMIZACE
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. (Policejní akademie ČR)
HISTORICKÁ KRIMINOLOGIE: TÉMATA, MODELY, METODY
PhDr. Pavel Matlas, PhD. (Státní oblastní archiv v Třeboni)
VYBRANÉ PROBLÉMY VZTAHU EXTREMISMU A TERORISMU
Z KRIMINOLOGICKÉHO HLEDISKA
Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU Brno)
Moderátor: Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
14:30-14:45 ZAKONČENÍ KONFERENCE
místnost P4
15:00-17:00 ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉ KRIMINOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
místnost P4
Download

I. KRIMINOLOGICKÉ DNY Program konference