.womenandjustice2014.org
ULUSLARARASI KADIN VE ADALET ZİRVESİ
OTURUM KONULARI
1. OTURUM
Kadınlar İçin Adalet: Fırsatlar ve İmkânlar
1.Karar Mekanizmalarında ve Siyasal Hayata Kadın
Katılımında Aşılamayan Engeller
2. Çalışma Yaşamında Cinsiyete Dayalı Ücret,
Görev Dağılımı Adaletsizliği ve Kadın Yoksulluğu
2. OTURUM
Kadınlar İçin Sosyal Adalet: Ezilmenin Farklı Boyutları
1. Medyada Tüketim Malzemesi Olarak
Kadın ve İstismarı
2. Toplumsal Cinsiyet! Adalet mi? Eşitlik mi?
3. OTURUM
Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele
1. Kültürel Kodlar ve Ötekileştirme Sonucu Olarak
Cinsiyet Ayrımcılığı
2. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelede
Önleyici Sosyal Politikalar
4. OTURUM
Kadınların Mağduriyet Çıkmazı
1. Göçmen ve Mülteci Kadınların Mağduriyet Çıkmazı
2. Bir İnsan Hakkı İhlali Olarak
Kadın Ticareti ve İnsan Kaçakçılığı
.womenandjustice2014.org
I. OTURUM
Kadınlar İçin Adalet: Fırsatlar ve imkânlar
1. Karar Mekanizmalarında ve siyasal hayata kadın katılımında aşılamayan engeller
Kadınlar dünyanın birçok yerinde siyaset ve karar mekanizmalarının yanı sıra, toplumsal hayata katılım
konusunda da yeterince etkin değildirler. Kadınların karar mekanizmalarına ve toplumsal hayata
katılmaması, çoğunlukla karşılaşılan engellerden, kısıtlı imkanlardan ve sınırlı fırsatlardan
kaynaklanmaktadır. Buradan hareketle, bu oturumda kadınların siyasette, yerel yönetimlerde, bürokraside,
üst düzey karar mekanizmalarında, iş yaşamında, sivil toplum alanındaki resmi ortaya konacak; kadınların
bu alanlarda potansiyelini harekete geçirecek stratejiler üzerinde durulacaktır.
2. Çalışma Yaşamında Cinsiyete Dayalı Ücret, Görev Dağılımı Adaletsizliği ve Kadın Yoksulluğu
Kadınlar çalışma yaşamıyla ilgili çok yönlü sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlar, toplumdan topluma
farklılık göstermekle birlikte, kadınların iş yaşamında yeterince yer almasının önündeki engelleri
oluşturmaktadır. Çalışan kadınlar her şeyden önce aile yaşamı üzerinden kendisine biçilen geleneksel
rollerle kamusal alanda yüklendiği rollerden kaynaklanan zorluklar yaşamaktadırlar. Çalışan kadın aynı
zamanda annelik, çocuk bakımı, ev işleri gibi yükümlülükleri de üstlendiği için bu alandaki sorumlulukları
bazı durumlarda kadınların çalışma yaşamından çekilmesine yol açmaktadır. Yine iş yaşamında karşılaşılan
ayrımcılık, taciz, psikolojik taciz (mobbing), düşük maaş gibi zorluklar kadının çalışma yaşamında
karşılaştığı zorluklardır. Bu oturumda kadının çalışma yaşamında karşılaştığı çok yönlü sorunlar ele
alınacak, kadın istihdamına ilişkin politikalar üzerinde durulacaktır. Bu oturumda aynı zamanda kadın
yoksulluğu konusu da ele alınacaktır.
II. OTURUM
Kadınlar İçin Sosyal Adalet: Ezilmenin Farklı Boyutları
1. Medyada Tüketim Malzemesi Olarak Kadın ve İstismarı
Dünyanın birçok yerinde gazete ve mecmuaların çoğu pornografik öğelerle süslenerek tüketiciye
sunulmaktadır. Pornografik görüntüler medya aracılığıyla her gün alışverişimizi yaptığımız mahalle
bakkalımıza kadar yayılmış durumda. Medya kadın bedenini cinsel bir objeye dönüştürerek kadını kendi
kişiliğinden başka bir görüntüde sunmaktadır. Medya bir yandan kadını cinsel bir objeye dönüştürerek
bunun üzerinden standart ve ideal bir cinsel tip sunarak tüm kadınları bu tipe özenmeye zorlamakta; bir
yandan da tüketilen, pazarlanan tüm objeleri kadın bedeni ve cinselliği üzerinden bir imajla pazarlamaya
çalışmaktadır. Kadın bedeni bu haliyle cinsel bir objeye indirgenerek başka amaçlar için kullanılmakta ve
istismar edilmektedir. Bu oturumda farklı yaklaşımlardan hareketle medya dünyasında kadın bedeninin
istismarı üzerinde durulacaktır.
2. Toplumsal Cinsiyet! Adalet mi Eşitlik mi?
Cinsiyet adaleti, kadın-erkek eşitliğinin ötesinde kadınla erkeğin rollerinin adil biçimde dağıtılmasını
öngören bir yaklaşıma dayanmaktadır. Eşitlik, bazı durumlarda adaletsizliğe giden yolun temelini
oluşturabilir. Baskın grupların değerleri üzerinden eşitlik, daima dezavantajlı olan grupların aleyhine
sonuçlanan bir durum çıkarır ortaya. Bu bakımdan herkesin fıtratına ve doğal özelliklerine dayalı rolleri
üstlenmesi önem taşır. Cinsiyet adaleti, aynı zamanda her tür engelin kaldırılarak kadınların kendi, kapasitelerini gerçekleştirmelerini öngörür. Bu oturumda kendi referanslarımızı da dikkate alarak bu konu
masaya yatırılacak; kadın rolleri “eşitlik” ve “adalet” değerleri üzerinden tartışılacaktır.
.womenandjustice2014.org
III. OTURUM
Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele
1. Kültürel Kodlar ve Ötekileştirme Sebebi Olarak Cinsiyet Ayrımcılığı
Kadınlar dünyanın her yerinde değişik nedenlerden dolayı ayrımcılığa maruz kalmakta ve
dışlanmaktadırlar. Kadınların ayrımcılığa ve dışlanmaya maruz kalışı sadece cinsiyetinden
kaynaklanmamaktadır. Aynı zamanda dini, etnik, sınıfsal ve ırksal gibi çok farklı nedenlerden dolayı kadınlar
ayrımcılığa maruz kalmakta ve dışlanmaktadırlar. Bazı durumlarda kadınlar bizzat başka kadınlar tarafından
ezilmekte, dışlanmakta ve hak mağduriyetine uğramaktadırlar. Yine engelli olmak için kadınlar için önemli
bir dışlanma nedenidir. Engelli kadınlar toplumsal hayata katılmada, eğitim imkanlarına kavuşmada,
adalete erişimde, kent yaşamına dahil olmada çok yönlü sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Kadınların çok
yönlü ayrımcılık ve dışlanma serüvenlerinden hareketle bu oturumda ayrımcılık ve dışlanmaya ilişkin
sorunlar ele alınacak ve mücadele yolları üzerinde durulacaktır.
2. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelede Önleyici Sosyal Politikalar
Şiddet, kadınların dünyanın her yerinde karşı karşıya kaldıkları önemli sorun alanlarından biri. Şiddet,
psikolojik baskı, aşağılama, cinsel taciz, ayrımcılık, istismar, dayak ve nihayetinde ölüme kadar uzanan geniş
boyutlu sorun alanlarını kapsar. Kadınlar, sadece kamusal alanda, sokakta, iş yerinde bu tür şiddet
alanlarına maruz kalmaz; aynı zamanda aile içinde de şiddete maruz kalabilmektedirler. Bu bakımdan, “aile
içi şiddet” kadınların başlı başına yaşadıkları bir sorun alanı haline gelmiş bulunmaktadır. Kadına karşı
şiddetin değişik suretleri bu oturumda tartışılacak ve şiddetle mücadele yolları ve yöntemleri üzerinde
durulacaktır.
IV. OTURUM
Kadınların Mağduriyet Çıkmazı
1. Göçmen ve Mülteci Kadınların Mağduriyet Çıkmazı
Dünyanın birçok bölgesinde savaş ve şiddet olayları yaşanmakta, bunların sonucunda çok sayıda insan
yurdundan ve yerinden edinerek göçmen durumuna düşmekte ve evsiz kalmaktadır. Bugün başta Orta
Doğu coğrafyası olmak üzere, dünyanın değişik bölgelerinde bu alandaki dramatik sorunlar katlanarak
devam etmektedir. Savaş ve şiddetin en önemli mağdurları hiç kuşkusuz kadınlar ve çocuklardır. Kadınlar,
çocuklarıyla birlikte evsiz duruma düşmekte, sağlıksız çevre koşullarında yaşamaya mahkûm edilmekte,
sağlık ve beslenme sorunlarıyla karşılaşmakta, gerekli eğitim ve sağlık koşullarından yararlanamaz duruma
gelmektedir. Bu oturumda başta Orta Doğu coğrafyası olmak üzere, kadınların dünyanın değişik bölgelerinde savaş, terör ve şiddet sarmalından dolayı yaşadıkları sorunlar masaya yatırılacak ve bu sorunlarla
mücadele yolları üzerinde durulacaktır.
2. Bir İnsan Hakkı İhlali Olarak Kadın Ticareti ve İnsan Kaçakçılığı
Kadın ticareti ve insan kaçakçılığı kadınların yaşadığı şiddetin dramatik boyutlarından birini
oluşturmaktadır. Bu sorun aynı zamanda küresel bir boyut kazanmış durumdadır. Kadın ticareti, çoğu
zaman kadınların kendi isteklerinin dışında dahil oldukları bir mağduriyet sarmalı. Bazı durumlarda kız
çocukları kaçırılarak, bazı durumlarda da kandırılarak fuhuş sektörüne sokulmaktadırlar. Yine insan
kaçakçılığı sorununda da kadın, sorunun bir tarafı olarak ortaya çıkar. Türkiye son zamanlarda özellikle
insan kaçakçılığı konusunda bir geçiş ülkesi konumuna gelmiş durumdadır. Türkiye’de uzmanların da
katılacağı bu oturumda bu sorun çok yönlü olarak ele alınacaktır.
.womenandjustice2014.org
PROGRAM
24 KASIM, 2014
09:00-10:00
Kayıt
10:00-12:00
Açılış Töreni
KADEM - Gösterim
Sayın Sare Aydın (KADEM, Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı)
KADEM Kamu Spotu
Sayın Ingibjorg Gisladottir (Birleşmiş Milletler Bölge Direktörü, Türkiye)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı -Gösterim
Sayın Ayşenur İslam (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı)
Sayın Recep Tayyip Erdoğan (Türkiye Cumhurbaşkanı)
12:00-12:30
Fotoğraf
12:30-14.00
Öğle Yemeği
14:00-16.00
Bakanlar Düzeyinde Müzakere Oturumu
Moderatör: Öznur Çalık
(Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili)
.womenandjustice2014.org
PROGRAM
25 KASIM, 2014
09:30-11:00
I. OTURUM: Kadınlar İçin Adalet: Fırsatlar ve İmkanlar
1. Karar Mekanizmalarında ve Siyasal Hayata Kadın Katılımında
Aşılamayan Engeller
Moderatör: Özlem Zengin (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)
Konuşmacılar:
1. Prof. Dr. Ayaz Muhammad (Bahauddin Zakariya Üniversitesi, Pakistan)
2. Prof. Dr. Serpil Çakır (İstanbul Üniversitesi, Türkiye)
3. Assoc. Prof. Dr. Sarah L. Henderson (Oregon State University, Amerika)
4. Dr. Meheri Tamanna (University of Dhaka, Bangladesh)
Tartışma ve Soru Cevap
2. Çalışma Yaşamında Cinsiyete Dayalı Ücret, Görev Dağılımı
Adaletsizliği ve Kadın Yoksulluğu
Moderatör: Yadigar Gökalp İlhan (Sosyal Güvenlik Kurumu,
Kurum Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı)
Konuşmacılar:
1. Prof. Dr. Heather E. Bullock (California Üniversitesi, ABD)
2. Prof. Dr. Shahida El-Baz (Arab and African Research Centre, Msır)
3. Ayşe Cevahir (Biz Cevahir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
4. Dr. Yelana Istileulova (Ljubljana Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi,
Kazakistan)
Tartışma ve Soru Cevap
11:00-11:15
Çay & Kahve Molası
.womenandjustice2014.org
PROGRAM
25 KASIM, 2014
11:15-12:45
II. OTURUM: Kadınlar İçin Sosyal Adalet: Ezilmenin Farklı Boyutları
1. Medyada Tüketim Malzemesi olarak Kadın ve İstismarı
Moderatör: Nesrin Çelik (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Müsteşar)
Konuşmacılar:
1. Prof. Dr. Manal Abulhassan Fouad (October 6 Üniversitesi, Mısır)
2. Prof. Dr. Robert William Jensen (University of Texas, Amerika)
3. Nihal Bengisu Karaca (Gazeteci ve yazar, Türkiye)
4. Belkıs Kılıçkaya (Gazeteci, Türkiye)
Tartışma ve Soru Cevap
2. Toplumsal Cinsiyet! Adalet mi Eşitlik mi?
Moderatör: Prof. Dr. Beğlü Dikeçligil (Erciyes Üniversitesi)
Konuşmacılar:
1. Prof. Dr. Margot Badran (Georgetown University, Amerika)
2. Fatou Janneh (Gambia)
3. Nazife Şişman (Gazeteci, yazar)
4. Cihan Aktaş (Gazeteci, yazar, araştırmacı)
Tartışma ve Soru Cevap
12:45-14:00
Öğle Yemeği
.womenandjustice2014.org
PROGRAM
25 KASIM, 2014
14:00-15:30
III. OTURUM: Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele
1. Kültürel Kodlar ve Ötekileştirme Sonucu Olarak Cinsiyet Ayrımcılığı
Moderatör: İlknur İnceöz (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı)
Konuşmacılar:
1. Doç. Dr. Alev Erkilet (Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi)
2. Doç. Dr. Huriye Martı (Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri)
3. Yrd. Doç. Dr. Shuchi Karim ( Dhaka Üniversitesi, Bangladeş)
4. Dr. Souad Adnane (Morocco)
Tartışma ve Soru Cevap
2. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelede Önleyici Sosyal Politikalar
Moderatör: Nazir Afzal (Chief Crown Prosecutor, İngiltere)
Konuşmacılar:
1. Hilary Gbedemah (CEDAW Komitesi Üyesi, Gana)
2. Yrd. Doç. Dr. Sare Aydın (KADEM Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı,
İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler
Öğretim Üyesi)
3. Av. Kezban Hatemi (Avukat, Türkiye)
4. Sherin Khankan (Critical Muslims Institute, Danimarka)
5. Ayşenur Özkan (KAGEM)
Tartışma ve Soru Cevap
12:45-14:00
Çay & Kahve Molası
.womenandjustice2014.org
PROGRAM
25 KASIM, 2014
15:45-17:15
IV. OTURUM: Kadınların Mağduriyet Çıkmazı
1. Savaş Mağduru, Göçmen ve Mülteci Kadınlar
Moderatör: Turgay Aldemir (Bülbülzade Vakfı Başkanı, Anadolu Platformu
Yönetim Kurulu Başkanı)
Konuşmacılar:
1. Prof. Dr. Nezahat Altuntaş (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye)
2. Doç. Dr. M. Murat Erdoğan (Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset
Araştırmaları Merkezi (HUGO) Müdürü)
3. Emma Edhem (President, Turkish British Legal Society, İngiltere)
4. Zümrüt Sönmez (İHH Dış İlişkiler)
Tartışma ve Soru Cevap
2. Bir İnsan Hakları İhlali Olarak Kadın Ticareti ve İnsan Kaçakçılığı
Moderatör: Ruth F. Pojman (OSCE Özel temsilciliği, İnsan Kaçaklığıyla
Mücadele Merkezi, Avusturya)
Konuşmacılar:
1. Dalia Leinarte (CEDAW Komitesi Üyesi, Litvanya )
2. Doç. Dr. Oğuzhan Ömer Demir ( Türk Polis Akademisi Başkanlığı)
3. Yrd. Doç. Dr. Elizabeth Anne Campbell (University of Michigan, ABD)
4. Daniela Misail-Nichitin (La Strada-İnsan Kaçakçılığını Önleme, Moldova)
Tartışma ve Soru Cevap
.womenandjustice2014.org
PROGRAM
25 KASIM, 2014
17:15 – 18:00
GENEL DEĞERLENDİRME PANELİ
Moderatör: Çiğdem Erdoğan Atabek (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Bakan Yardımcısı)
Konuşmacılar:
1. Özlem Zengin (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)
2. Yadigar Gökalp İlhan (Sosyal Güvenlik Kurumu, Kurum Başkanı ve
Yönetim Kurulu Başkanı)
3. Nesrin Çelik (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Müsteşar)
4. İlknur İnceöz ( Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı)
5. Prof. Dr. Beğlü Dikeçligil (Erciyes Üniversitesi)
6. Nazir Afzal (İngiltere: Chief Crown Prosecutor)
7. Turgay Aldemir (Bülbülzade Vakfı Başkanı, Anadolu Platformu
Yönetim Kurulu Başkanı)
8. Ruth F. Pojman (OSCE Özel temsilciliği, İnsan Kaçaklığıyla Mücadele
Merkezi, Avusturya)
18:00 – 18:30
ZİRVE SONUÇ BİLDİRİSİ
Prof. Dr. Ömer Çaha (Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslar arası İlişkiler Öğretim üyesi)
SERGİ: Gaziantep’te düzenlemiş olduğumuz Uluslararası
“Savaşın Mağdur Ettiği Kadınlar” panelinde sergilenen
“Sabiha Çimen-Kent Mültecileri Fotoğraf Sergisi” fuayede gezilebilecektir.
.womenandjustice2014.org
Download

.womenandjustice2014.org