Komutan s›n›rda Avrupa
ihtiyatl›
Kara Kuvvetleri Komutan› Orgeneral Hulusi Akar, Suriye s›n›r›ndaki askeri birlikleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Avrupa, Ifi‹D’e karfl› ABD öncülü¤ündeki uluslararas› koalisyona ihtiyatl› ve s›n›rl› destek veriyor.
ABD'nin geleneksel ortaklar› olan
Fransa ve ‹ngiltere, Avrupa'dan koalisyona kat›lan ilk ülkeler oldu. 12’DE
‹lk olarak Gaziantep'e gelen Orgeneral Akar, daha sonra Suruç'taki 3. Hudut Piyade Taburuna
geçti. Burada askeri yetkililerden brifing alan Akar, s›n›r bölgesindeki karakollara giderek çal›flmalar› inceledi.
ISSN
Kurbanlar K›z›lay’a
Cumhurbaflkan› Erdo¤an ve CHP Lideri K›l›çdaro¤lu’ndan sonra Baflbakan Davuto¤lu da kurban hisselerini K›z›lay’a ba¤›fllad›. Türk K›z›lay› Genel Baflkan› Ahmet Lütfi Akar, Baflbakan Ahmet Davuto¤lu'nun kurban
ba¤›fl› kampanyalar›na, 3 yurt içi, 3 yurt d›fl› için vekalet
vererek destek oldu¤unu söyledi.
1308-7622
MARKETLERDE
kurbanl›k yar›fl›
25 Eylül 2014 Perflembe
ERDO⁄AN:
Ifi‹D eli kanl›
terör örgütü
BM 5’lisi hedefte…
‹K‹NC‹
AYAR!
Cumhurbaflkan› Recep Tayyip Erdo¤an,
Türkiye'nin uzun zamandan beri ald›¤› tedbirlerle
yabanc› terörist savaflç›lar›n
bölgeye
ak›fl›na yo¤un bir set
çekme gayreti içinde
oldu¤unu belirterek,
"Ifi‹D eli kanl› bir terör örgütüdür. Hükümetimiz bu yönde en
bafl›ndan itibaren gerekli hukuki tedbirleri
de alm›flt›r. Terörle
mücadelede ulusal ç›karlar›m›z›n gerektirdi¤i her
türlü ad›m bölgesel istikrar ve insani gerekler göz
önüne al›nmak suretiyle
at›lacakt›r" dedi.
Erdo¤an, "Ülkemiz
uzun zamandan beri
ald›¤› tedbirlerle yabanc›
terörist savaflç›lar›n bölgeye ak›fl›na yo¤un bir set
çekme gayreti içindedir.
Ancak, bu Türkiye'nin tek
bafl›na yürütebilece¤i bir
mücadele de¤ildir" diye
konufltu.
”Yabanc› terörist savaflç›lar
tehdidiyle
mücadele kapsam›nda 6
bin 300 dolay›nda kifliye
girifl yasa¤› koyduk, bini
aflk›n yabanc›y› s›n›rd›fl›
ettik” diyen Cumhurbaflkan› Erdo¤an, "Bu konuda Türkiye'nin iflbirli¤ini
bekleyen dost ve ortaklar›m›z›n, ancak kendileri
de gerçek bir iflbirli¤i ruhu
sergilemeleri halinde bu
ak›fl› durdurabiliriz… Türkiye, yabanc› savaflç› tehdidinin bertaraf edilmesi
için gerekli tüm bireysel,
bölgesel ve uluslararas›
ad›mlar› atmakta, bu hususta daha da yo¤un tedbirler almakta kararl›d›r"
fleklinde konufltu.
FINDIK
YER‹NE
Ç‹LEK
HABER‹ 6’DA
Fehmi Koru
‹ki kez aldan›ld›,
üçüncüsü kap›da...
12. Sayfada
Prof.Dr.Nurullah Çetin
Türkçe Bak›fl
Marketler, vade farks›z 9 aya kadar taksitle sat›fl yap›yor. HABER‹ 6. SAYFADA
Fiyat› 25 Kr
www.yedigüngazetesi.com.tr
KAMPANYA
“Dünya
Befl'ten
Büyüktür
Cumhurbaflkan› Erdo¤an’›n
hedef tahtas› haline gelen Birleflmifl Milletler (BMGK) STK’lar›n
da gündeminde. karar mekanizmas›n›n demokratiklefltirilmesi
amac›yla ''Dünya Befl'ten Büyüktür'' kampanyas› bafllat›ld›.
BM 60. Genel Kurul görüflmeleri s›ras›nda, Baflkan Obama'n›n kald›¤› otelin hemen karfl›s›ndaki otelde düzenlenen toplant›da, ''Dünya Befl'ten Büyüktür''
kampanyas›n›n lansman› gerçeklefltirildi.
Recep Tayyip Erdo¤an BM
Genel Kurulu'na bu kez Cumhurbaflkan› olarak hitap ederken,
BMGK üyesi befl ülke baflta olmak
üzere dünyadaki zulme seyirci kalanlar› elefltirdi. Erdo¤an, "Mazlumlara yönelik çifte standart, çocuklar›n katledilmesine karfl› sergilenen kay›ts›zl›k, tüm dünyada
teröre oksijen sa¤lamaktad›r. Birleflmifl Milletler'den ve uluslararas› kurumlardan umutlar›n› kesen
kitleler, çaresizlik ve umutsuzluk
içinde terörün tuza¤›na düflüyorlar" dedi.
Erdo¤an, "Çok aç›k söylüyorum; Çocuklar›n öldürülmesine, masum kad›nlar›n alçakça
katledilmesine, halk›n oylar›yla
gelmifl iktidarlar›n silah ve tanklarla devrilmesine seyirci kalanlar,
sessiz kalanlar, tepkisiz kalanlar,
bu insanl›k suçuna alenen ortak
olmaktad›r" diye konufltu.
HABER‹ 12. SAYFADA
Ç‹FTÇ‹LERE
‘don’ deste¤i
Esnaf› sevindiren
haber
Gümrük ve Ticaret Bakan› Nurettin Canikli,
"fiu andan itibaren 31 Nisan
2014 itibariyle esnaf›n kefalet kooperatiflerine ödenmemifl 460 milyon liral›k ana
para borcunun, müracaat
tarihi olan 31 Ekim 2014 tarihine kadar ödenmesi durumunda faizinin tamam› silinecek" dedi.
G›da, Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakan
Mehdi Eker, Tar›m Sigortalar› Havu
zu (TARS‹M) taraf›ndan üreticilere, sigor
ta kapsam›ndaki risklerden kaynakl› ha
sarlar için 152 milyon TL hasar tazminat
ödendi¤ini, bu y›l sonu itibariyle bu öde
menin 361 milyon TL'ye ulaflmas›n›n bek
lendi¤ini kaydetti.
HABER‹ 12’DE
CHP
heyeti
Suruç’u
inceledi
CHP Genel Baflkan yard›mc›lar› A¤baba
ve
Mehmet
Bekaro¤lu ile
baz› milletvekillerinden
oluflan heyet,
Suruç ilçesinde incelemelerde bulundu. HABER‹ 12’DE
ABDULKAD‹R AKGÜL
TESKOMB Genel Baflkan› Akgül ise, "Bu tamamen bir af gibidir. Y›llard›r ödenmeyen, kronikleflmifl
durumda olan borçlar› s›f›rland›ran bir yap›d›r" diye konufltu.
HABER‹ 12. SAYFADA
9. Sayfada
Nurullah Ayd›n
Ara-S›ra
14. Sayfada
www.
gazetesi.com.tr
gazetemizi bu adresten
takip edebilirsiniz
’ü
’dan
takip edebilirsiniz
Gazetemiz Gazetemiz
da
ta
Ifi‹D’e sald›r›
ABD öncülü¤ündeki koalisyonun
Suriye'nin Rakka kentine düzenledi¤i hava sald›r›lar›nda 12 sivil ile
çok say›da Ifi‹D üyesinin hayat›n›
kaybetti¤i bildirildi.
Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi'nden (LCC) yap›lan yaz›l›
aç›klamada, ABD öncülü¤ündeki koalisyonun, Rakka kentine ba¤l› Tel Abyad ilçesindeIfi‹D'in bulundu¤u alana
düzenledi¤i hava sald›r›lar›nda 12 sivil ve çok say›da Ifi‹D üyesinin yaflam›n› yitirdi¤i belirtildi.
Aç›klamada ayr›ca, Rakka kentine ba¤l› Ayn ‹sa'da Ifi‹D'in
kotrolündeki 93. Tümene de sald›r›
düzenlendi¤i, koalisyon güçlerine
ait savafl uçaklar›n›n Halep'in kuzeyindeki Munbic beldesine ba¤l› Karakozak köyü civarlar›n› da bombalad›¤› ifade edildi.
2
TV / MAGAZIN
26 Eylül 2014 Cuma
"Netekim Karakolu"nun çekimleri tamamlandı Zorlu Center PSM, ünlü müzikallere evsahipliği yapacak
İSTANBUL - 12 Eylül 1980
askeri darbesinde gözaltına alınan köylülerin hikayesini anlatan "Netekim Karakolu" filminin
çekimleri tamamlandı.
Konuya ilişkin açıklamaya
göre, bir yıl süren çekimlerin
ardından tamamlanan film,
kasımda vizyona girecek. Geçen
yıl 12 Eylül'de, Mersin'in
Erdemli ilçesinde çekimlerine
başlanan filmin senaristliğini,
öykünün gerçek kahramanı
Zeynel Korkmaz, yönetmen ve
yapımcılığını ise oğlu Yasin
Korkmaz üstlendi. Filmde
yörede yaşayan köylülerin de
yer aldığı 120 kişilik oyuncu
kadrosu ile yaklaşık 200 kişi
görev yaptı.
Yönetmen Yasin Korkmaz,
askeri darbeyle birlikte tra-
İSTANBUL Broadway ve
Hollywood'un ünlü
müzikalleri, yeni
sezonda Zorlu
Center Performans
Sanatları
Merkezi'nde (PSM)
izleyici ile buluşacak.
PSM Genel
Müdürü Ray
Cullom, düzenlenen
basın toplantısında,
bu sezon, "Beauty
and the Beast" ve
"The Phantom of the
Opera"
müzikallerinin yanı
sıra "X-Men" ve
"Les Miserables"
jikomik olayları konu alan
"Netekim Karakolu"nun,
babasının yaşadığı gerçek bir
hikayeyi anlattığını belirterek,
filme ilişkin şu bilgileri verdi:
"Film, 1970 yılında Erdemli
ilçesinde aksiyon filmi çekmeye
çalışan bir grup gencin hikayesini anlatıyor. Gençler, bunun için
bir kaç yıl uğraşıyorlar ama bir
türlü filmi tamamlayamıyorlar.
Film yarıda kalıyor. 1980 askeri
darbesiyle birlikte evlerde aramalar yapılıyor. Gençlerden
birinin evinde, o çekimlere ait
film ve fotoğraflar bulunuyor.
Başta film çeken ekip olmak
üzere, tüm köylüler, gerilla eğitimi vermekten, almaktan, adam
öldürmekten karakolda sorgulanıyorlar. Film, babamın gerçek
hikayesidir.” (AA)
filmleriyle tanınan
Hugh Jackman'ın
şarkıcı kimliğiyle
sahne alacağını
belirtti.
Dünya starlarını
Zorlu Center'da ağırlayacak olmaktan
duydukları memnuniyeti dile getiren
Cullom, İstanbul'da
Broadway gösterileri
ve klasik müzik konserlerinin en iyi sahnelenebileceği yerin,
akustik ve teknik
imkanlar dolayısıyla
Zorlu Center PSM
olduğunu söyledi.
(AA)
Günlük TV Programı
20:45 KARAYİP KORSANLARI
19:50 FANTASTİK DÖRTLÜ
Orijinal Adı :
Wedding
CrashersYönetm
en : David
Dobkin
Oyuncular :
Owen Wilson,
Vince Vaughn,
Rachel
McAdams
Yapım : 2005
Komedi
John Beckwith
ve Jeremy Grey,
boşanmalarda
arabuluculuk
yapan iki yakın
arkadaştır. Bu
ikilinin en büyük
hobisi ise tanımadıkları insanların düğünlerine
karışarak kadınlarla tanışmaktır.
John ve Jeremy
ustalıkla hikayeler uydururarak
kimliklerini
gizlemeyi
başarırlar.
Düğünlerde asla
arka planda
kalmayan bu
çapkın ikili
fotoğraflarda yer
alır, gelinle dans
eder...
Orjinal
İsmi:Fantastic
Four
Yönetmen:Tim
Story
Oyuncular:Jessica
Alba, Ioan
Gruffudd,
Michael Chiklis,
Chris Evans
Yapım Yılı:2005
Tür:Aksiyon/Fant
astik Macera
Reed Richards bir
dehadır. Onun en
yakın arkadaşı
olan Benjamin
Grimm bir pilottur. Onun sevgilisi
olan Susan Storm
oldukça güzel bir
kadındır. Onun
erkek kardeşi
Johnny ise tezcanlı bir gençtir.
Hep beraber bir
uzay yolculuğuna
çıkarlar.
Geçirdikleri çok
talihsiz bir kaza
hepsinde çeşitli
mutasyonlara yol
açacaktır. Artık
hiç biri, eskiden
olduğu kişi olamayacaktır.
05:53 İstiklal Marşı ve Günün
05:55 Sarayın İncisi
07:00 Sabah Haber
08:15 Böyle Bitmesin
10:20 1'de Bugün
10:35 Beni Böyle Sev
13:00 Haber
13:15 Spor
13:18 Hava Durumu
13:25 1Çorba
13:30 Küçük Hanımefendi
15:00 1'de Bugün
15:15 Joker
16:45 Zengin Kız Fakir Oğlan
19:00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:50 Hava Durumu
19:55 Yabancı Sinema "Neşeli
Ayaklar"
21:50 Beni Böyle Sev
00:05 Joker
01:45 Yedi Güzel Adam
03:25 Yoldaki Haber
07:00 Selena
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 Çocuklar Duymasın
14:50 Alemin Kıralı
16:30 Zahide ile Yetiş Hayata
18:55 Atv Ana Haber
20:00 Diğer Yarım
23:15 HAWAII FIVE 12
00:15 Kaçak
02:45 Sınırların Ötesinde
05:40 Dila Hanım
07:00 Aşkın Bedeli
07:45 Deniz Yıldızı
09:00 Beni Affet
10:00 Melek
12:00 En Güzel Bölüm
12:30 Aşkın Bedeli
14:30 Benim Kuaförüm
16:00 En Güzel Bölüm
16:30 Beni Affet
18:30 Star Haber
20:30 medcezir
23:30 Yerli Dizi
01:20 Kim O!
00:00 Oynat Bakalım
01:00 Batman Dönüyor (Tekrar)
03:00 Aramızda Kalsın
04:45 Oynat Bakalım
05:45 Söyle Söyleyebilirsen
07:30 Batman (Tekrar)
08:10 Batman
09:05 Duck Dodgers (Tekrar)
09:30 Duck Dodgers
10:00 Aramızda Kalsın
13:00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14:30 Batman Daima
17:15 Ben Bruce Lee'yim
20:45 Karayip Korsanları
07:00 HER SABAH
08:45 2.SAYFA
10:30 HAFTANIN ANNESİ
11:45 DÜNYAYI GEZİYORUM
12:30 ERKAN AKKUŞ İLE ÖĞLE
HABERLERİ
12:50 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE?
15:00 SONGÜL KARLI İLE
YENİDEN
16:45 HAFTANIN ANNESİ
18:15 EKİN OLCAYTO İLE ANA
19:30 SPOR BÜLTENİ
19:45 YABANCI SİNEMA
EFSANE DÖRTLÜ
21:50 YABANCI SİNEMA
00:00 THE WALKING DEAD
00:50 YABANCI SİNEMA
MAYMUNLAR
CEHENNEMİ:BAŞLANGIÇ02:40 YABANCI SİNEMA
DARBE-TEKRAR
04:30 DÜNYAYI GEZİYORUM
05:30 FATMAGÜL'ÜN
SUÇU NE
06:00 Geniş Aile
06:45 Günaydın
09:30 Alın Yazım
11:00 Özledim Seni
13:00 Gün Arası
13:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar
15:00 Evim Şahane
17:00 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber Bülteni
20:00 Arka Sokaklar
22:15 Sinema
01:00 Kanlı Otoyol
02:30 Alın Yazım
Özlem Yıldız:
Eğlenme
coşmayı bitirdi
Vizyona yeni
giren filmler
İSTANBUL - Kanaltürk’te yayınlanan ‘Bana bir
şey olmaz’ adlı programla yeniden ekranlara dönen
Özlem Yıldız, eğlence formatlı programlar dönemini
kapattı. Yıldız, “Eğlenelim, coşalım tarzındaki işleri
bitirdim” dedi. Ünlü sunucu Özlem Yıldız uzun bir aradan sonra Kanaltürk ekranında yeniden izleyici ile buluştu. Bugüne kadar eğlencelik sabah programları sunan
Yıldız bu kez bambaşka bir formatla karşımıza çıktı.
Yıldız, ‘Bana bir şey olmaz’ adlı programda sıradan
gibi gördüğümüz birçok yanlışın aslında hayatımızı ne
kadar değiştirebileceğini gösteriyor. Bu kez ciddi bir
iş yaptığını belirten Yıldız şöyle konuştu: “Eğlenelim,
coşalım, eller havaya yapalım tarzındaki program dönemim bitti. Bu program sosyal sorumluluk gibi bir şey…
İnsanlara hayatlarını değiştirebilecek bilgiler veriyoruz”
dedi. Mecidiyeköy'de yaşanan ve 10 işçinin öldüğü
asansör kazasına da değinen Yıldız, “Ülkemizde her
gün bir iş kazası yaşanıyor ama bununla ilgili bir program yoktu. Biz bu tip şeyler olmadan önce önlem alınması için çabalıyoruz.”
"Hedefteki Adam"
Roger Donaldson'un yönettiği ve
Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga
Kurylenko ile Bill Smitroich'in
oynadığı "Hedefteki Adam" gerilim
meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. ABD yapımı filmde
başarısız bir davanın ardından işinden
ayrılan emekli bir CIA ajanı olan
Devereaux'un tekrar çağrıldığı özel bir
görevde eski öğrencisi ile karşı karşıya
gelmesi ve yüksek mevkilerdeki CIA
yetkilileri ile Rusya'nın yeni seçilmiş
devlet başkanını da içine alan bir komplonun ortasına düşmesi anlatılıyor.
"Stajyer Mafya"
Eray Koçak'ın yönettiği ve Naz
Elmas, Hilmi Cem İntepe, Lemi
Filozof ile Abidin Yerebakan'ın
oynadığı "Stajyer Mafya" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Filmde çocukluktan beri arkadaş
olan Birol ve Ayhan'ın, hiç istemedikleri halde mafya işlerine bulaşmaları
ve hiç anlamadıkları mafya işleri
sırasında yaşadıkları komik olaylar
izlenebilecek.
Kerem Bursin'den
600 bin liralık imza
İSTANBUL - Yakaladığı şöhreti paraya
çevirmeyi başaran Kerem Bursin, geçtiğimiz yıl çay
reklamından 200 bin lira almıştı. Genç oyuncu şimdi
de bir internet reklamı için 600 bin liraya imza attı.
Uzun yıllar Amerika’da yaşayan Kerem
Bursin’in yıldızı rol aldığı Güneşi Beklerken
dizisiyle parladı. Geçtiğimiz yıl dizi devam ederken,
bir cep telefonu mesaj uygulaması reklamlarında rol
alan Bursin, 100 bin lira aldı. Ardından dizideki rol
arkadaşı Hande Doğandemir’le bir çay reklamı için
kamera karşısına geçen Bursin, bu filmden de 200
bin lira kazandı.
Dizinin aldığı reyting ve Kerem Bursin’in
gördüğü ilgi genç oyuncunun ücretini de artırdı.
Bursin, şimdi de bir internet operatörünün reklam
yüzü oldu. Ünlü şarkıcı Kibariye’nin de rol aldığı
reklamdan 600 bin lira kazanan yakışıklı oyuncu,
böylece ücretine yüzde 300 zam yapmış oldu.
Bursin, geçtiğimiz yıl 12 bin lira olan bölüm başı
ücretini de bu sezon 30 bin liraya çıkardı.
ANKARA
26 Eylül 2014 Cuma
ATO’dan “Borçlarınızı
yapılandırın” çağrısı
“Torba Yasa” ile
ilgili açıklamada
bulunan
Ankara Ticaret
Odası (ATO)
Yönetim Kurulu
Başkanı Salih
Bezci, gecikmiş
aidat borcu
bulunan Oda
üyelerine,
ödeme
kolaylığından
yararlanmaları
çağrısında
bulundu.
Kazan’da
sağlık semineri
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile
Kazan Belediyesi birlikte düzenlediği seminer yoğun ilgi gördü.
HABER MERKEZİ - Konuya ilişkin yazılı
bir açıklama yapan Bezci, borçlu üyelerin,
kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen yasanın
sunduğu fırsattan yararlanmak için kasım ayının
sonuna kadar Oda’ya başvuruda bulunarak
borçlarını yapılandırmaları gerektiğini hatırlattı.
Bezci, yasa hükümlerine göre, borcun aslına uygulanan gecikme zamlarının silineceğini ve Yurt İçi
Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim
oranına göre yeniden hesaplanacağını kaydetti.
Borcunu taksitle ödemek isteyen üyelerin, ilk taksiti yasa maddesinin yürürlüğe girdiği tarihi takip
eden üçüncü ayın sonuna kadar (aralık ayı sonu)
ödemeleri gerektiğini söyleyen Bezci, kalan kısmın ise üçer aylık dönemler halinde ve 8 eşit taksitte ödenebileceğini bildirdi. Bezci, borç asıllarının yasa yürürlüğe girmeden önce kısmen veya
tamamen ödenmesi halinde de kalan gecikme
zamlarının tamamının silineceğini söyledi.
Üyelerin ilk taksit süresi içinde borçlarını peşin
ödemeleri halinde yüzde 10 oranında indirimden
faydalanabileceklerine dikkati çeken Bezci,
“Üyelerimiz bu önemli fırsatı kaçırmasınlar. Eğer
imkânları varsa borçlarını tek seferde ödeyerek
yüzde 10 indirimden yararlansınlar” diye konuştu.
Bezci, ödenmesi gereken borç tutarının belirtilen
süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile gecikme
zammının ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil
edileceği uyarısında bulundu. ATO Başkanı Bezci,
işi bırakma ve res’en terk nedeniyle vergi
mükellefiyeti sona erdiği halde odaya kayıtları
devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona
erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçlarının da yapı-
landırma kapsamına girdiğini ifade etti. Bezci,
vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra
tahakkuk etmiş aidat borçlarının ise tamamının
silineceğini söyledi. Başkan Bezci, yasa hükmünden yararlanmak isteyen borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun
yollarına başvurmamaları gerektiğini, icraya verilen üyelerin icralarının durdurulacağını ve herhangi bir masraf alınmayacağını da sözlerine ekledi. Yasa ile ödeme kolaylığının bağlı bulundukları oda ve borsalara yüklü miktarda aidat borcu
bulunan mükellefleri rahatlatacağını belirten ATO
Başkanı Bezci, TBMM, Hükümet, Maliye
Bakanlığı ve ilgili tüm bürokratlara teşekkür etti.
Bezci, “Bu yasa, çeşitli nedenlerle borçlarını
ödeyemeyen esnaf ve tüccarımıza rahat bir nefes
aldırdı.
Selçuk Dereli’in kıydığı nikahın şahidi Akdoğan oldu
HABER MERKEZİTürkiye Futbol Federasyonu
Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı
Musa Çağlar’ın kızı Merve Çağlar’ın
nikahını Çankaya Belediyesi Başkan
Vekili Selçuk Dereli kıydı.
FIFA Kokartlı eski hakem Çankaya
Belediyesi Başkan Vekili Selçuk Dereli,
Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler
Kurulu Başkan Yardımcısı Musa
Çağlar’ın kızı Merve Çağlar’ın nikahını
kıydı. Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay
Nikah Salonu’nda gerçekleşen, nikah
töreninde çiftin şahitliğini ise Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve Yıldızlar
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Müfit
Eren yaptı. Genç çiftin evlilik cüzdanı
veren Akdoğan, evlilikte öncelikle sevgi,
sonra da saygı gerekliliğini belirterek çifte
mutluluk diledi.
ASKİ’den borçlulara
ödeme kolaylığı
HABER MERKEZİ-Abonelerin
30 Nisan 2014 tarihinden önceki su
borçlarının yeniden yapılandırıldığını belirten ASKİ Genel
Müdürü İrfan Kaya, “Torba Yasa
olarak bilenen 6552 sayılı yasa
gereğince; ASKİ’ye su borcu olan
abonelerin cezaları affedilecek, ana
paraları ise yeniden yapılandırılarak,
borcun taksitle ödenmesi imkanı
sağlanacak” dedi.
Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından ASKİ olarak çalışmalara
başladıklarını belirten Genel Müdür
Kaya, su borcu bulunan vatandaşların bu imkandan yararlanabilmek için 1 Aralık 2014 tarihine
kadar mutlaka ASKİ Genel
3
Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiğini söyledi. Yasanın vatandaşlara
büyük kolaylıklar sağladığının altını
çizen Genel Müdür Kaya, “Yeni yasa
ile 30 Nisan 2014 tarihinden önceki
su borçlarının cezalı olan kısmı
affediliyor. Bu uygulamadan faydalanmak isteyen aboneler,
borçlarının ana paralarını 18, 24, 30
ve 36 ay gibi taksitlerle ödeyebilecekler” diye konuştu.
Yasanın su borcu olan aboneler
için büyük fırsat olduğuna dikkat
çeken Genel Müdür Kaya, “Su borcu
olan tüm abonelerimiz bu fırsatı
değerlendirerek, kendileri için en
uygun olan taksitlendirme ile
borçlarından kurtulmuş olacaklar”
dedi.
HABER MERKEZİ Kazan Belediyesi
farklı bir etkinliğe daha
iza atarak, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı ile
birlikte Sosyal Hizmet
Merkezi konferans salonunda Sağlıklı Beslenme
semineri düzenledi.
Diyetisyen Ayşegül
Öztürk tarafından verilen
Sağlıklı Beslenme seminerine Belediye Başkan
Yardımcısı Orhan Yazıcı,
Kültür ve Sosyal İşler
Müdürü Hasan Yılmaz,
Belediye Sağlık İşleri
Müdürü Yusuf Erçelik ve
vatandaşlar katıldı.
Seminerde önemli
açıklamalarda bulunan
diyetisten Ayşegül
Öztürk, sağlıklı beslenmede su içmeye dikkat
çekti. Öztürk, “Günde en
az 8 bardak su içilmeli.
Bitki çayları, meyve
suları vücuttan su atılmasına neden olacağından suyun yerini tutmaz.
Sadece zayıflamak için
değil sağlıklı bir bedene
ve bünyeye sahip olmak
için de doğru beslenmek
gerekir” dedi.
Seminerden memnun
kalan vatandaşlar yeni
bilgiler öğrendiklerini,
Diyetisyen Ayşegül
Öztürk’ün uyarılarını
dikkate alacaklarını
söylediler.
Başkan Ak,
Gorajde’nin
fahri hemşehrisi
HABER MERKEZİBosna Hersek’teki Gorajde
Belediyesi Keçiören
Belediyesi Başkanı
Mustafa Ak’a “fahri
hemşehrilik” beratı verdi.
Gorajde'nin Kurtuluş
Günü dolayısıyla düzenlenen törende “fahri
hemşehrilik” beratını
Başkan Mustafa Ak’a
Gorajde Belediye Başkanı
Muhamed Ramoviç takdim
etti. Törene Türkiye'nin
Saraybosna Büyükelçisi
Cihad Erginay, Türk
İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı (TİKA) Saraybosna
Koordinatörü Fatih Karaca
ve Gorajde Müftüsü
Remziya Pitiç de katıldı.
Gorajde'nin Türkiye'de
yedi kardeş belediyesi
olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade
eden Ramoviç, kardeş
belediyeler ile aralarındaki
ilişkinin dostluktan öte
olduğunu, bu ilişkiler kapsamında Gorajde'de birçok
projenin hayata geçirildiğini dile getirdi. Şehirlerini
sık sık ziyaret eden Başkan
Ak’ı zaten bir Gorajdeli
olarak gördüklerini
belirten Ramoviç, “Bugün
kendisine resmen fahri
hemşehrilik vermiş olduk.
Buradaki her kapı ona
açıktır. İşbirliğimizin gelecekte de süreceğine inanıyorum” dedi.
Başkan Mustafa Ak ise,
Gorajde ile kardeşlik ilişkilerinin her geçen gün
derinleştiğini ve bu ilişkileri daha ileri seviyeye
taşımak için gayret gösterdiklerini kaydederek “İki
belediye arasındaki ilişkilerin gelişmesi, aynı
zamanda iki ülkenin dış
ilişkilerine de katkı sağlıyor. Türkiye ile Bosna
Hersek derin bağları olan
iki devlet ve halklarımız
yüzyıllar boyunca aynı
topraklarda barış içinde
yaşadı. Bundan sonra da
Bosna Hersek topraklarında barış ve kardeşliğin
hüküm sürmesini diliyorum” diye konuştu. "Fahri
hemşehrilik" beratı için
belediye yetkililerine
teşekkür eden Başkan Ak
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hem bizim öğrencilerimizin buraya gelmesi,
hem de buradaki öğrencilerin Türkiye'ye gitmesi ile
alakalı çalışmalar yapıyoruz. Kültürel faaliyetler
kapsamında birbirimize
heyetler gönderiyoruz.
Buradaki bazı belediye
yetkililerinin Türkiye'de
eğitilmesi ile alakalı çalışmalar yapıyoruz.
Ekonomik ve ticari alanda
ilişkilerin daha da gelişmesi açısından Türkiye'deki iş
adamlarımızı buraya
getiriyoruz. Onların
buradaki ekonomiye katkı
sağlamalarına çalışıyoruz.
Burası gerçekten çok güzel
bir yer. Doğasıyla, Drina
Nehri'yle bir inci tanesi
kadar güzel bir yer.
Buranın daha da
güzelleşmesi ve daha fazla
turist çekebilmesi için de
bazı yatırımların yapılması
gerekiyor.”
Büyükelçi Cihad
Erginay da, Bosna
Hersek’teki görevi sırasında belediyeler arasındaki
ilişkilerin ne kadar önemli
olduğunu daha iyi görme
imkanı bulduğuna dikkat
çekerek, Mayıs ayındaki
sel felaketinin ardından
Bosna Hersek'teki
belediyelere yapılan
yardımları örnek
gösterdi.
4
ANKARA
26 Eylül 2014 Cuma
Yenimahalle
Kent Konseyi
muhtarlarla
buluştu
Kazan’da cami temeli atıldı
Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kazan Akçaören Mahallesi’ne yapılan caminin temelini attı.
şunları söyledi: “Muhtarımız,
dernek başkanı ve yönetimi
geldiği zaman onlara ‘Siz
başlayın, nerde zorlanırsanız, ne
zaman sıkıntı yaşarsanız biz
Kazan Belediyesi olarak oradayız, yanınızdayız’ dedik.
Allah’ın izniyle bu camiyi de
bitiririz. Temelini atacağımız bu
camide maddi, manevi manada
emeği geçen herkese şükranlarımı ifade ediyorum. Rabbim
caminin açılışında da buluşmayı
nasip etsin inşallah. Hayırlı
olsun.”
Konuşmanın ardından kurban
kesildi; inşaata harç dökülmek
suretiyle temel atıldı. Törenin
ardından davetlilere köy konağında yemek ikram edildi. 750
kişinin aynı anda namaz kılabileceği Akçaören Cami 750 bin
liraya mal olacak.
HABER MERKEZİ Akçaören Mahallesi’nde
(Köyü’nde), köy konağının
hemen yanında inşa edilen
caminin temeli Belediye
Başkanı Lokman Ertürk tarafından atıldı. Törene Başkan
Ertürk, Akçaören Mahallesi
Cami Yaptırma ve yaşatma
Derneği Başkanı Ali Uzun,
Belediye Başkan Yardımcıları
Abidin Arıkök, Orhan Yazıcı
bazı sivil toplum kuruluşlarının
başkanları ve vatandaşlar
katıldı.
Temel atma töreninde kısa
bir konuşma yapan Kazan
Belediye Başkanı Lokman
Ertürk, “Kim bu dünyada bir
cami yaptırır veya yapılan bir
camiye katkıda bulunursa, Allah
da ona cennette bir köşk inşa
eder” hadisini hatırlattı. Ertürk
Naif Arap Üniversitesi’nden Başkan Ak’a ziyaret
HABER MERKEZİKeçiören Belediye Başkanı
Mustafa Ak, bütün Arap
ülkelerinin yönetiminde yer
aldığı Naif Arap
Üniversitesi’nden (Naif Arab
University for Security Sciences)
gelen temsilci heyeti makamında
konuk etti. Ziyaret sırasında
Keçiören Kaymakamı Nusret
Dirim de hazır bulundu. Heyet
Başkanı Dr. Ali Alruawili,
Keçiören’in yeşilliği, temizliği
ve güzel yollarından etkilendiğini ifade ederek “Yurt dışına
ziyarete giden belediye başkanlarımız burayı görsün istiyorum.
Üniversitemiz 1971 yılında
kuruldu. Üniversitemizin asıl
amacı Arap ülkelerindeki güvenlik birimlerini güçlendirmek için
eğitim vermek. Diplomat eğitimi
de veriyoruz. BM de gözlemci
sıfatımız var” dedi. Arap ülkeleri
içişleri bakanlarının üniversitenin yönetim kurulu üyesi
olduğuna dikkat çeken Alruawili,
“Üniversitemiz Suudi
Arabistan’dadır. Eğitim programımızı Ürdün’de yapacaktık,
ama güçlü ilişkilerimizden
dolayı yöneticilerimiz Türkiye’yi
seçti. Türkiye’yi biz daha yakın
görüyoruz. Türkiye güçlü ve
lider ülkedir. Türkiye ile Suudi
Arabistan arasında manevi bağ
vardır” diye konuştu. İslam dinini Avrupa’ya Türklerin yaydığını
belirten heyet başkanı,
Avusturya ziyareti sırasında
gördüğü Osmanlı izlerinden
duygulandığını dile getirdi.
Başkan Mustafa Ak
ise, 850 bin nüfusa
sahip Keçiören’in
Türkiye’nin en
büyük ilçelerinden
olduğunu kaydederek “Keçiören’in
her geçen gün daha
da güzelleşmesi ve
gelişmesi için çok
çalışıyoruz” dedi.
Ülkeler arasındaki
işbirliği
çerçevesinde
kültürel ve
ekonomik alanlardaki ortak işlerin ilerletilmesi gerektiğini
vurgulayan Başkan
Ak, “Bunun için
üniversitelerin,
belediyelerin ve
devletin çeşitli
kurumlarının bu
işbirliği içerisinde
yer alması gerekiyor. Bu kardeşlik
ilişkilerimizi
geliştirir. Öğrencilerinizin
Türkiye’de eğitim görmelerini
isteriz, bunun için dostlarımızı
Türkiye’ye bekliyoruz” mesajını
verdi. Görüşmenin ardından
Alruwaili Başkan Ak’a, 22 Arap
ülkesinin bayraklarının bulun-
Keçiören’e yeni merdivenli yollar...
HABER MERKEZİKeçiören Belediyesi, vatandaşların çıkmakta zorlandığı dik yokuşlu sokaklara yeni merdivenli yollar
yaptı. Kışın karlı havalarda özellikle çocuk ve
yaşlıların kayıp düşme tehlikesi yaşadığı, yazın ise
güneşli havalarda çıkmakta zorlandığı dik yokuşlu
sokaklar için çözüm Keçiören Belediyesi’nden
geldi. Farklı mahallelerdeki dik ve dar sokaklara
yeni merdivenler yapan Keçiören Belediyesi, ilçenin
coğrafi konumundan dolayı vatandaşlar için büyük
bir sorun olan yokuş problemini ortadan kaldırdı.
Yeni merdivenler, taraklı, mozaik kaplamalı ve
paslanmaz çelik korkuluklarla daha güvenli ve kullanışlı hale getirildi. Yapılan incelemeler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, Kuşcağız
Mahallesi 410. Sokak, Osmangazi Mahallesi
Akşemsettin Parkı yanı, Yayla Mahallesi 1412 ve
Porsuk Sokak arası, Kurtini Ağaçlandırma Alanı içi,
Bağlarbaşı Mahallesi 476. Sokak ve Bağlarbaşı
Mahallesi Karacaoğlan Parkı yanına toplam 205
metre merdivenli yol yapımı gerçekleştirildi.
Keçiören'de kent estetiği için önemli çalışmalara
imza attıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı
Mustafa Ak, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda dik yokuşlu sokakları merdivenlerle daha
kullanışlı hale getirdiklerini söyledi.
duğu Naif Arap Üniversitesi
plaketini takdim etti. Başkan da
konuğuna orijinal taştan el
yapımı bir hilal hediye etti.
Heyet daha sonra Estergon
Kalesi’nde öğle yemeği yiyerek
Keçiören’i gezdi.
HABER MERKEZİ Yenimahalle sınırları içerisinde görev yapan
muhtarlarla, Yenimahalle Kent Konseyi bir araya
geldi. Yenimahalle Kent Konseyi Yürütme Kurulu
Üyesi Avukat Leyla Yıldız, önemli bir yerel
demokratikleşme programı olan Türkiye Yerel
Gündem 21 Programı ve kent konseyleri hakkında
muhtarlara sunum yaptı.
Toplantıya Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı
Adnan Keskin, Yürütme Kurulu Üyeleri ve Genel
Sekreter, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili
Mehmet Kartal, Yenimahalle Belediyesi Başkan
Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, birim müdürleri ve
belediye meclis üyeleri katıldı.
Muhtarların büyük ilgi gösterdiği toplantıda Kent
Konseyi Başkanı Keskin, muhtarlardan yapılan
çalışmalara sahip çıkmalarını ve mahallelerinde
yaşayanları aktif hale getirmelerini istedi.
Kent konseylerinin başarı sağlayabilmesi için
muhtarlarla çalışmanın önemine değinen Keskin,
“Bu işin lokomotifi muhtarlardır. Mahallenizde hayata geçirmek istediğiniz projeleri Yenimahalle Kent
Konseyi’ne sunmanız gerekiyor. Bizler de kent konseyinde gönüllü görev alan kişiler olarak projelerinizi Yenimahalle Belediye Meclisi’ne
sunacağız. Meclis tarafından kabul edilen projeler
hayata geçirilecektir. Önümüzdeki süreçte kadın,
gençlik, çocuk ve engelli meclislerimizin genel
kurullarını demokratik yollarla yapacağız. İstihdamı
artırmak üzere projelerimiz mevcut. Vasıflı ya da
vasıfsız insanları iş sahibi yapmak istiyoruz.
Muhtarlarımızdan bir ricamız da işsiz gençleri belirleyip bizlere iletmeleridir” dedi.
Göreve geldiklerinden beri Yenimahalle
Belediyesi’nden çok büyük destek gördüklerini sözlerine ekleyen Keskin, “Bugüne dek Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar bizlere çok destek
verdi. Sayın Yaşar’a kent konseyinde birlikte görev
aldığım tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
Türkiye dahil dünya ülkelerinin birçoğunda kent
konseylerinin tam olarak anlaşılamadığını vurgulayan Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet
Kartal, Yenimahalle Kent Konseyi’ni kendi amacına
uygun çalışır duruma getireceklerini dile getirdi.
Yenimahalle Belediyesi olarak işbirliği ve destek
konusunda ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden
Kartal, şunları söyledi: “Muhtarlarla bizleri bir
araya getiren Yenimahalle Kent Konseyi’ne teşekkür
ediyorum. Muhtarlar, tüm kurum ve kuruluşlarla
iletişim sağlayabilecek bir yapıya sahip. Dolayısıyla
mahallelerinizle ilgili projelerin hayata geçirilmesi
için sizlere büyük görev düşüyor. Yenimahalle Kent
Konseyi, sizlerle belediye arasındaki iletişimi
sağladığı gibi projelerin hayata geçirilip geçirilmediğini de denetliyor. Sayın Fethi Yaşar, kent
konseyinin işlevsellik kazanmasını ve çalışmalarında başarı sağlamasını istiyor. Kent konseyi hedefler
koyarak her birini hayata geçiren bir kuruluş olarak
geleceğini şekillendirmeli.”
Konuşmaların ardından Avukat Leyla Yıldız,
yerel demokratikleşme programı olan Türkiye Yerel
Yerel Gündem 21 ve kent konseyleri ile ilgili bir
sunum gerçekleştirdi. Sunun ardından muhtarlara,
talep ve önerilerini sunmak üzere söz hakkı verildi.
Muhtarlar, gerçekleştirilen toplantıdan memnuniyet
duyduklarını, bundan sonraki süreçte daha aktif
katılım göstererek Yenimahallelinin yaşam kalitesini
artırmak için çaba sarf edeceklerini belirtti.
Pursaklar Kurban’a hazır...
HABER MERKEZİKurban Bayramı’nda insanların rahat ve
sağlıklı ortamlarda kurbanlarını kesebilmeleri
için düzenlenen kurban kesim alanında hazırlıklar tamamlandı. Çok sayıda kurbanlık
çadırının yer aldığı kurban kesim alanında
hayvan sahipleri çadırlarına yerleşti.
Pursaklar Belediyesi zabıtası kurban pazarında güvenliği sağlarken, diğer birkaç personel
de çadır sahiplerinin su ve çeşitli ihtiyacını
karşılıyor.
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin
hemşerilerinin Pursaklar’dan güvenli bir şekilde kurbanlıklarını alabileceklerini belirterek
şunları söyledi: “Öncelikle hemşerilerimizin
kurbanlık hayvanlarını temin edebilmeleri
için hijyenik bir ortam hazırlamaya gayret
ettik. Bu yıl da kurban kesim alanımızı
düzenleyerek hemşerilerimizin kullanımına
tahsis etmiş bulunmaktayız. İnşallah bereketli
olur. Pursaklar’daki kurbanlıkların sağlık
kontrollerini de düzenli aralıklarla yapıyoruz.
Böylelikle kurban almak isteyen hemşerilerimiz Pursaklar’ımızdan rahatlıkla kurbanlık
hayvanlarını alabilirler. Allah hepsinin kurbanını şimdiden kabul etsin.”
ANKARA
26 Eylül 2014 Cuma
5
Yenimahalle’de Yeni Halk Giyim Evi açıldı
HABER
MERKEZİ- Yenimahalle
CHP Kadın kolları tarafından
hazırlanan Yeni Halk Giyim
Evi törenle açıldı. Açılışa,
Yenimahalle Belediye Başkanı
Fethi Yaşar, CHP Ankara İl
Başkanı Necati Yılmaz,
Yenimahalle Belediyesi Başkan
Vekili Mehmet Kartal, Belediye
Başkan Yardımcıları Başar Bal,
Yaşar Neslihanoğlu, CHP
Yenimahalle İlçe Başkanı Ali
Buçan, CHP Yenimahalle İlçe
Kadın Kolları Başkanı Hatice
Yıldız, belediye meclis üyeleri,
ilçe yöneticileri ve vatandaşlar
katıldı.
Açılış kurdelesini kesen
Yenimahalle Belediye Başkanı
İhtiyaç
fazlası
kıyafetleri
ihtiyaç sahipleriyle buluşturan, Yeni
Halk Giyim
Evi Kurban
Bayramı
öncesinde
açıldı.
Fethi Yaşar “Cumhuriyet Halk
Partisi, kimsenin yatağa aç
girmediği, insanların muhtaç
olmadığı, herkesin sosyal bir
devlet olarak haklarını aldığı,
gelir dağılımının düzeldiği,
herkesin yaşamaktan onur duyduğu bir Türkiye’yi hedeflemektedir. Bugün burada vatandaşlarımıza bir nebze de olsa
yardım edebilmek için
başlatılan bir çalışma var.
Emeği geçen herkesi kutluyorum ve diğer ilçelerimize de
örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.
CHP Ankara İl Başkanı
Necati Yılmaz da “Siyaset,
toplumu daha mutlu ve daha
huzurlu kılma çabasıdır. O
Esnaf temsilcileri Gökçek’i ziyaret etti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ahilik Haftası
nedeniyle ziyaretine gelen Ankara Esnaf Odaları Birliği Başkanı
Mehmet Yiğiner ve birlik yöneticilerinden oluşan heyeti ağrladı.
HABER MERKEZİ-Ankara
Esnaf Odaları Birliği Başkanı
Mehmet Yiğiner ile birlik yöneticilerinden oluşan heyet, Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih Gökçek’i
“Ahilik Haftası” nedeniyle ziyaret
etti.
Başkanlık Makamı’nda
gerçekleşen ziyarette Yiğiner, her
konuda olduğu gibi “Ahilik
Haftası” kutlamalarına da verdiği
destek dolayısıyla Başkan
Gökçek’e teşekkür etti ve birlik
adına çiçek sundu.
Son günlerde Ankara’nın suyuna yapılan suçlamaları Başkan
Gökçek’in kanıtlarla çürütmesine
şahit olduklarını ifade eden
Yiğiner, iftiracıların yalanlarının
yüzlerine gözlerine bulaştığını,
bunun için de Başkan Melih
Gökçek’i bir kez daha kutladıklarını söyledi.
Başkent’in şebeke suyu ile
ilgili yaşanan tartışmalara değinen
Başkan Gökçek, Ankara'nın şehir
şebeke suyunun kesinlikle tüm
değerlere uygun olduğunu,
şebekenin birçok noktasından her
gün alınan numunelerin ASKİ'nin
akredite olan çok gelişmiş laboratuarında tahlil edildiğini, sonuçların
tamamen standartlara uygun çıktığını ve bu sonuçların da
ASKİ'nin internet sitesinden yayınlandığını bildiren Başkan Gökçek,
şunları söyledi:
"Biz hiç bir şeyi Ankaralılardan
saklamıyoruz. Su verilerimiz her
gün yayınlanıyor. Buna rağmen
bazı art niyetli milletvekilleri ve
odalar ideolojik davranarak
Ankaralıların zihnini bulandırmaya
çalışıyor. Bir algı yönetimi oluşturmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Suyumuzun güvenli,
içilebilir olduğunu her ortamda
anlatıyoruz. Anlatmaya da devam
ediyoruz. Suyumuzdan ishal
olduğunu bildirenler, Ankaralıların
bu suyu kullanmamasını isteyenlerin son günlerde düştükleri
durum ortada. Kimse bizim suyumuzu bulandıramaz."
ÇOCUK OYUN GRUPLARI, FİTNESS ALETLERİ VE
FİTNESS ALETLERİ YEDEK PARÇALARI SATIN
ALINACAKTIR ETİMESGUT BELEDİYESİ PARK VE
BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOCUK OYUN GRUPLARI, FİTNESS ALETLERİ VE FİTNESS ALETLERİ YEDEK PARÇALARI alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2014/122140
1-İdarenin
a) Adresi: 30 AĞUSTOS MAH. ŞEHİT HASAN ÖZTÜRK CAD. NO: 5 06790 ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3122441000 - 3122449250
c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: ÇOCUK OYUN GRUPLARI, FİTNESS ALETLERİ VE FİTNESS ALETLERİ
YEDEK PARÇALARI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: Etimesgut Belediyesi ilçe sınırları içerisinde İdare tarafından gösterilecek alanlar.
c) Teslim tarihi: Sözleşme konusu malın tamamı sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde, Etimesgut
Belediyesi ilçe sınırları içerisinde İdarenin belirttiği alanlara, belirttiği zamanda teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Etimesgut Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü 30 Ağustos Mah. Şehit Hasan
Öztürk Cad. No:5 Etimesgut/ANKARA
b) Tarihi ve saati: 20.10.2014 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir
ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS EN 1176-2; TS EN 1176-3; TS EN 1176-5; TS EN 1176-6; TS EN 1176-7; TS EN 1176-8; TS EN 1176-9;
TS EN 1176-10; TS EN 1176-11; TSEK (Dış Mekan Fitness Aletleri için); TS 12427
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.
Her türlü çocuk oyun ekipmanı ve/veya fitness alımı işi.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Etimesgut Belediye
Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Etimesgut Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü 30 Ağustos
Mah. Şehit Hasan Öztürk Cad. No:5 Etimesgut/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın - 12492 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
halde yapılacak siyasi çalışmaların hepsi bu insani değerlendirme üzerinden yücelir”
diye konuştu.
Vatandaşlardan toplanan
ikinci el kıyafetlerin yanı sıra
Yenimahalle esnafının kampanyaya destek amacıyla verdiği
giysilerin stantlarda yerini
aldığı Yeni Halk Giyim
Evi’nde, çocuk reyonunun yanı
sıra kabandan cekete, pantolondan gömleğe, kazaktan eteğe
her şey mevcut.
Daha ilk günden vatandaşların akınına uğrayan giyim
evi hafta sonuna kadar ihtiyaç
sahibi vatandaşların yüzünü
güldürmeye devam
edecek.
6
EKONOMİ
26 Eylül 2014 Cuma
Kurban Bayramı
yaklaşırken marketlerin kurbanlık
mesaisi de erken
başladı. Küçükbaş
kurbanlıkların
fiyatlarını 590-795,
büyükbaş hayvanların hisse fiyatını
ise 750-799 lira
olarak belirleyen
marketler, vade
farksız 9 aya kadar
taksitle satış imkanı
sunuyor.
Marketlerde "
" hızlı başladı
BURSA - HALUK YÜKSEL - İslami
usullere uygun olarak noter, veteriner ve din
görevlisi gözetiminde, modern tesislerde kesim
yapacak marketler, özel ambalajlanmış
paketlerde evlere ya da mağazada teslim veya
vekaletle bağış imkanı da sağlıyor.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre,
Carrefoursa, Migros, Kipa, Metro ve Real, kurbanlık fiyatlarını belirledi.
Bazı marketler sipariş kabulleri için son
hazırlıklarını yaparken kimileri kabullere hatta
satışlara başladı.
Kıyasıya rekabet yaşanan marketler arasındaki kurbanlık satışları hem fiyat hem de kalite,
hijyen ve hizmet bakımından tüketicilere yarayacak.
CARREFOURSA
Carrefoursa, kurban siparişlerini 4 Ekim'e
kadar adrese ya da mağazadan teslim şeklinde
"www.carrefoursa.com" internet adresinden
kabul edecek. Mağazalardan direkt satışlar ise 3
Ekim itibarıyla sona erecek.
Canlı kurban satışlarına 4 Ekim'e kadar
devam edecek firma, mağazalardaki kurbanlık
kesimlerini 4-7 Ekim'de gerçekleştirecek.
Carrefoursa marketlerindeki paketli satışlarda ise 7'de bir olmak üzere büyükbaş kurbanlık
hisse paketi 795, küçükbaş kurban paketi
(Karaman 19-22 kilogram) 695, küçükbaş kurban paketi (kıvırcık 16-18 kilogram) 765 liradan
müşterilere sunulacak. Çeşitli kredi kartlarına
vade farksız 2 ila 9 taksit imkanı sağlayan
Carrefoursa, sadece mağazalardan yapılan
satışlarda Paraf Kart ile yüzde 10 indirim uyguluyor.
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği veya
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve
Koruma Vakfına kurban bağışı olanağı da sunan
Carrefoursa, kurban derilerini ise Türk Hava
Kurumu (THK) yetkililerine teslim edip makbuzlandıracak.
MİGROS
Migros da kurbanlıklarda 6 veya 9 taksit fırsatı sunuyor. Firma, 12-14 kilogramlık koç için
599, 16-18 kilogramlık koç için 699, 7'de bir
büyükbaş hayvan hissesi için (18-20 kilogram
kemiksiz et) 799 lira fiyatlar tespit ederek,
Money Bonus'a 75 lira indirim imkanı veriyor.
Ayrıca Migros, Türk Kızılayı, Zihinsel
Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı,
Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneğine
vekaletle bağış yapıyor.
METRO
Kurbanlık satışlarını 2 Ekim'e kadar
sürdürecek Metro ise Karaman cinsi kuzunun
kolisini (minimum 19 kilogram) 695, kıvırcık
kuzunun kolisini (minimum 17 kilogram)
795, 7'de bir büyükbaş hayvan hissesini (minimum 20 kilogram) 795 lira olarak belirledi.
Müşteriler, kurbanlıklarını kendileri teslim
alabileceği gibi talep etmeleri halinde Türkiye
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve
Koruma Vakfına bağışlayabilecek. Kesilen
kurbanların bağırsak ve kelleleri ise belge
karşılığında noter huzurunda Lösemili
Çocuklar Vakfına (LÖSEV), derileri hem bu
vakıf hem de THK'ya teslim edilecek.
KİPA
Büyükbaş kurban hissesini 7'de bir olmak
üzere (18-20 kilogram) 790 liradan satışa
sunan Kipa, 12-24 kilogram küçükbaş kurbanlığı 590 ve 16-18 kilogram küçükbaş kurbanlığı 690 liradan müşterilerine sunuyor.
Bazı kredi kartlarına, sıfır faizle 9 aya
kadar taksit imkanı da veren Kipa, küçükbaş
kurban paketini 25, büyükbaş kurban paketini
ise 50 lira indirim kuponu hediyeli satıyor.
İndirim kuponları, 5-7 Ekim'de kurban paketleriyle müşterilere teslim edilecek.
REAL
Real'de, kurbanlık koç fiyatı (16-18 kilogram) 690, 7'de bir büyükbaş kurbanlık (1820 kilogram) hisse fiyatı da 750 lira olarak
tespit edildi. Kurbanlıklarda 9 ay taksit
imkanı sunan Real, her kurban kolisinde farklı ürünlere ait değişik tutarlarda 100 liralık
indirim kuponu veriyor.
Kurban kolilerini, bayramın ikinci günü
mağazada teslim edecek Real, "e-vekalet"
vererek alınan kurbanlık bağışlarını ise Türk
Kızılayına ulaştıracak.(AA)
ANTALYA - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU Otomobil sayısının 9,5 milyon adedi aştığı Türkiye'de yaklaşık her
8 kişiden birine, başkent Ankara'da ise her 4,5 kişiden 1'ine bir otomobil düşüyor.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, haziran sonu itibarıyla Türkiye'de,
9 milyon 552 bin 829'u otomobil, 421 bin 183'ü minibüs, 213 bin
473'ü otobüs, 2 milyon 991 bin 650'si kamyonet, 766 bin 471'i
kamyon, 2 milyon 776 bin 174'ü motosiklet, 38 bin 933'ü özel
amaçlı araç ve 1 milyon 591 bin 423'ü de traktör olmak üzere
toplam 18 milyon 352 bin 136 adet motorlu kara taşıtı bulunuyor.
İl bazında bakıldığında motorlu kara taşıtının en fazla olduğu il
3 milyon 294 bin 782 adet taşıt ile İstanbul. İstanbul'u 1 milyon
538 bin 185 taşıt ile Ankara, 1 milyon 121 bin 841 taşıt ile İzmir,
854 bin 225 taşıt ile Antalya ve 660 bin 462 taşıt ile Bursa izliyor.
En az motorlu kara taşıt ise Tunceli'de bulunuyor. Toplam 7 bin
157 taşıtın bulunduğu Tunceli'yi, 9 bin 287 taşıt ile Hakkari, 11 bin
853 taşıt ile Bayburt, 13 bin 804 taşıt ile Bingöl ve 15 bin 131 taşıt
ile Ardahan takip ediyor.
En fazla otomobilin bulunduğu ikinci şehir 1 milyon 118 bin
206 adet ile Ankara. Ankara'yı 598 bin 86 otomobil ile İzmir, 379
bin 752 otomobil ile Antalya ve 351 bin 236 otomobil ile de Bursa
takip ediyor.
Ülkede en az otomobilin bulunduğu
şehir ise Hakkari. Sadece 2 bin 151 adet
otomobilin bulunduğu bu şehri 2 bin
582 otomobil ile
Tunceli, 3 bin 54
otomobil ile
Ardahan, 3
bin 465 adet
otomobil ile
Şırnak ve 4 bin 849 otomobil ile Bayburt
takip ediyor.
Kişi başına düşen otomobil sayısına
bakıldığında, kişi başı otomobil yoğunun en
fazla olduğu kentin Ankara olduğu görülüyor. Yaklaşık 5 milyon
kişinin yaşadığı Ankara'da 1 milyon 118 bin 206 otomobil kayıtlı
bulunuyor ve kentte her 4,5 kişiye bir otomobil düşüyor. Başka bir
deyişle Başkent'te her 100 kişiden 22,1'i otomobil sahibi.
Kişi başına en fazla otomobilin bulunduğu ikinci şehir ise
Muğla. 866,6 bin nüfuslu Muğla'da 158 bin 837 otomobilin kayıtlı
bulunuyor ve Muğla'da her 5,4 kişiye bir otomobil düşüyor.
Öte yandan Antalya ve Burdur'da her 5,7 kişiye, Denizli,
Isparta ve İstanbul'da her 6,4 kişiye, Bolu ve Kütahya'da her 6,5
kişiye, Uşak'ta her 6,6 kişiye bir otomobil düşüyor.
Türkiye'deki otomobilin yüzde 23'ünün bulunduğu İstanbul
otomobil sayının en fazla olduğu il. Kentte 2 milyon 200 bin 126
otomobil kayıtlı bulunuyor. Ancak kentin 14 milyon 160 bin 467
kişilik nüfusu göz önüne alındığında her 100 kişiden ancak 15'ine
bir otomobil düşüyor. Başka bir ifade ile İstanbul'da her 6,4 kişiye
bir otomobil düşüyor.
Kişi başına en az otomobilin düştüğü il ise Şırnak. 475,2 bin
nüfuslu Şırnak'ta 3 bin 465 adet araç var ve kentte her 137 kişiden
biri otomobil sahibi.
Öte yandan Hakkari'de her 127 kişiden, Ağrı'da her 56 kişiden,
Muş'ta her 52,2 kişiden, Siirte'te de her 50 kişiden biri otomobil
sahibi. Bitlis, Bingöl, Van da otomobilin az olduğu şehirler.
(AA)
Fındık bahçesini, çilek
tarlasına dönüştürdü
Rusya'nın karşı
yaptırım kozları
MOSKOVA - Hakan Ceyhan Aydoğan / Elena
Teslova - Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik
Devletleri'nin (ABD) Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle
Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararları almasının ardından Moskova yönetiminin hamlesi bekleniyor.
Moskova'dan gelebilecek olası karşı yaptırımları
değerlendiren Rus uzmanlar, Putin yönetiminin önemli
kozlarının olduğunu savundu.
Rusya Sivil Havacılık Kurumu'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı
değerlendirmede, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan Rus hava
koridorunun sivil uçuşlara kapatılması durumunda,
dünyanın önde gelen havayolları dahil birçok şirketin
iflas edeceğini öne sürdü.
Sadece Avrupa'dan Asya'ya uçuşların gerçekleştirildiği Voronej bölgesi üzerinde onlarca hava koridoru
bulunuduğunu belirten yetkili, Sibirya üzerinde hava
trafiğinin çok daha yoğun olduğunu belirtti.
Dünyanın dönüş yönü hesaplandığında birçok uçuş
için Rusya hava sahasını kullanmanın en hızlı yol
olduğunu aktaran yetkili, "Havayolu şirketleri telafisi
imkansız paralar kaybeder, Rusya ise transit geçiş
ücretinden yaklaşık yarım milyar dolar kaybeder"
ifadelerini kullandı.
Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma Sanayi
Komisyonu Başkan Yardımcısı Vladimir Gutenev,
sanayi işletmelerinin yeniden yapılanması kapsamında
Rusya'nın, ABD ve AB'den aldığı büyük çaplı donanımları Asya pazarına elde edebileceğini dile getirdi.
Gutenev, "Bu hamle AB ekonomisine ciddi bir darbe
olur. Rusya çok ciddi bir pazar ve bu potansiyeli kaybeden şirketler küçülebilir, işçi çıkartma yoluna gidebilir.
Kaybedilen bu denli büyük bir pazarın başka yerlerden
telafi edilmesi de oldukça zor" değerlendirmesinde
bulundu. Gutenev,Rusya'nın ABD'den aldığı ev aletlerini
de çok kolay bir şekilde Asya pazarından temin edebileceğine vurguladı.
Ricom-Trast Finans Grubu Kıdemli Ekonomi
Uzmanı Vladislav Jukovskiy de Rusya'nın ticarette dolar
kullanmaktan vazgeçerek, yerli para birimine geçmesi
gerektiğini savundu.
Jukovskiy, iç piyasaların iyi adapte edilmesi durumunda bir-iki yıl içinde 120-150 milyar dolarlık bir
hacmin yerli paraya döndürülebileceğini öne sürdü.
Rus uzman, AB ve ABD tahvillerini sıfırlamanın da
bu ülke ekonomileri için ciddi bir kayıp olacağını iddia
etti.
Rusya Şöforler Federasyonu Başkanı Sergey
Kanasev, Rusya'nın Avrupa'dan ikinci el araç alımını
yasaklamasının yerli otomobil sektörünün yararına olacağını söyledi.
Kanasev, "Rusya, önde gelen otomobil
markalarının hemen hemen tüm sıfır kilometre modellerini alıyor. Avrupa'dan kullanılmış araba almanın
mantığı yok. Rusya'da aynı ikinci eli bulabilir, ancak
Rusya bu hamleyle Avrupa'da ikinci el araçların geri
dönüşümüne darbe vurabilir" diye konuştu.
(AA)
Başkentli
otomobili seviyor
ORDU - Ordu'da, emekli olduktan sonra 17
dönümlük fındık bahçesindeki ağaçları keserek
çilek fidesi diken Ali Bulut, yetiştirdiği çileğin kilogramını 6 liradan satarak kara geçti.
Kabadüz ilçesinde yaşayan Ali Bulut, emekli
olduktan sonra 17 dönümlük bahçesindeki fındık
ağaçlarını kesti. Tarlayı sürdürdükten sonra 200 bin
çile fidesi diken Bulut, bu yıl ilk hasadını temmuz
ayında topladı.
İlk hasatta tarlasından 3 ton çilek toplayan ve
kilogramını 6 liradan satışa sunan Bulut, çilek
yetiştiriciliğinden fındığa göre daha büyük kar elde
etti.
Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarlasındaki hasadın halen devam ettiğini belirterek,
çilek tarlasının Karadeniz
Bölgesi'nde 17 dönümlük
arazi üzerine kurulu tek yer
olduğunu söyledi.
Çilek yetiştiriciliğine
başlamadan önce çeşitli
araştırmalar yaptığını anlatan
Bulut, şöyle konuştu:
"İlk yıl olmasına rağmen
diktiğim fideler meyve vermeye başladı. Fındıktan daha
kazançlı bir iş diyebilirim.
Temmuz ayında ilk hasadı
gerçekleştirdim ve ilk hasatta
3 ton ürün aldım. Halen de fideler çilek vermeye
devam ediyor. Daha ilk yıl olduğundan bu yıl 10
tonun altında ürün bekliyorum. Ama önümüzdeki
yıllarda 35-40 ton ürün almayı hedefliyorum.
Arazim çok büyük ve fidelerin tam olgunlaşmasıyla
hedeflediğim miktara ulaşacağımı düşünüyorum."
Tarlaya gelen vatandaşların, satın alacakları
çileği kendilerinin toplayabildiğini vurgulayan
Bulut, şöyle devam etti:
"Çilek tarlası yörenin turizm potansiyeli açısından oldukça tanınan Çambaşı Yaylası yolunda. Bu
nedenle yol kenarlarına çilek tarlasını gösteren yön
tabelaları diktik. Tabelayı gören vatandaşlar çilek
tarlamıza geliyor ve istediği kadar çilek toplayabiliyor. Bu hizmetten dolayı da birçok vatan-
Bakan Eker: “Türkiye'nin ürün
satabilme potansiyeli var”
ANKARA - SEVAL OCAK ADIYAMAN
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi
Eker, Rusya'ya 25 balıkçılık, 53 süt ve süt ürünleri, 39 yumurta, 19 kırmızı et ve işlenmiş et
ürünleri, 26 kanatlı eti ve et ürünleri olmak
üzere toplam 162 firmanın ihracat yapabilecek
kalite ve hijyen standardına sahip olduğunu
bildirdiklerini belirterek, "Bu sayı değişebilir
çünkü Türkiye bu konuda yüksek potansiyele
sahip" dedi.
Eker, AA muhabirine Rusya'ya ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar hakkında açıklamalarda
bulundu. Rusya'nın gıda ithalatına yönelik
boykot kararı ve başka pazarlara yönelmesinin
Türkiye açısından önemli bir gelişme olduğunu
vurgulayan Eker, Türkiye'nin yaklaşık 190 ülkeye 18 milyar dolarlık tarım ürünü sattığını
bildirdi.
Rusya'ya geçen sene 1,2 milyar dolarlık
tarım ve gıda maddeleri ihracatı yapıldığını
kaydeden Eker, bu ürünlerin ağırlıklı olarak yaş
meyve sebzeden oluştuğunu söyledi. Eker,
Türkiye'nin son gelişmeler çerçevesinde hem
mevcut pazarlarını kaybetmek istemediğini hem
de Rusya'yı
kalıcı pazar
haline getirmek
istediğini vurguladı. Eker, şunları kaydetti:
"Rusya'nın
yaklaşık 43 milyar dolarlık ithalatı var. Dünyanın önemli gıda ithalatçısı
ülkelerinden birisi. Daha önceden ihraç ettiğimiz
tarım ürünlerinden kapasitesini artırabileceğimiz
ürünler var mı, örneğin yaş meyve sebze ihraç
ediyorduk 1,2 milyar dolarlık, bunu daha artırabilir miyiz diye bakıyoruz. Hangi yeni ürünleri
ilave edebiliriz? Bunları oluştururken
Türkiye'nin bu anlamdaki potansiyeli, kapasite
kullanım imkanı ne? Kapasitenin artırılması
gerekiyorsa veya potansiyelimizin daha büyük
bir kısmını değerlendirmek için bunu uzun
vadeli bir bağlantıyla nasıl sağlarız? Meseleye
bu manada stratejik bakıyoruz. Orta ve uzun
vadeli olarak bakıyoruz. Çok kısa vadeli bakmıyoruz."(AA)
daşımız memnuniyetini dile getiriyor. Yaptığım
araştırmada da Avrupa'daki bazı ülkelerde bu yolla
satış yapıldığını öğrendim. Aynı sistemi biz de
burada uyguluyoruz. Vatandaşlar, satın alacakları
çileği poşetlere topladıktan sonra bize sadece tartmak kalıyor. Bu uygulama sayesinde satışlarımız
arttı. Bu durumdan hem biz memnunuz hem de
onlar."
Tarlada çilek toplayan vatandaşlardan Erkan
Acar ise ilk defa bu büyüklükte bir çilek tarlası
gördüğüne işaret ederek, "Topladığım çilekler
oldukça lezzetli. Yiyeceğimiz kadar çileği kendi
ellerimize topladık. Uygulama çok güzel. Çilek tarlası sahibini kutluyorum" diye konuştu. (AA)
YEŞİLÖZ SPOR
KULÜBÜ DERNEĞİ
2. OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI
DUYURU İLANI
06-106-088 Kütük Numaralı Yeşilöz Spor
Kulübü Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurul
Toplantısı 12.10.2014 günü saat 14:00’da Doğu
Mah. İrfan Baştuğ Cad. No: 284/A Altındağ/
Ankara adresinde yapılacaktır.
Çoğunluğun sağlanamaması halinde 2. Toplantı
19.10.2014 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Üyelere duyurulur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1- Açılış, saygı duruşu,
2- Divanın teşekkülü,
3- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının
okunup, müzakeresi
4- Yönetim Kurulunun ibrası
5- Dernek üyelik aidatlarının görüşülüp karara
bağlanması,
6- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin
seçimi,
7- Dilek ve temenniler, kapanış.
Yedigün- 4
EKONOMİ
26 Eylül 2014 Cuma
Moskova’da Türk endüstriyel
mutfak ürünlerine büyük ilgi
FUAT SEFEROV | MOSKOVA - Rusya’nın başkenti
Moskova’da yapılan 17. Uluslar Arası Endüstriyel Mutfak
Ürünleri fuarında Türk ürünleri görücüye çıktı.
Crocus Expo’da yapılan fuara 15’ten fazla Türk firması
katıldı. Toplam 500 metrekarelik alanda kurulan Türkiye
standında Türk endüstriyel mutfak ürünlerine katılımcılar büyük
ilgi gösterdi.Cihan Haber Ajansı’na (Cihan) konuşan Gastroinox
firması ortağı Abdurrahim Güzel, amaçlarının Türk ürünlerinin
tanıtmak olduğunu ifade etti. Türk iş adamı, “Firma olarak temel
felsefemiz kalite, hizmet ve hazır ürün. Katılımcıların hepsi
Türkiye’nin seçkin firmaları. Örneğin İnoksan bu alanda
Türkiye’nin en büyük firmalarından biri. Can Can, Yılmaz
Kıyma Makineleri, Gürel ve başka firmalarımız burada.” dedi.
Gastroinox olarak fuara katılmaktan memnun olduklarını
ifade eden Güzel, “Burada firmamızın çeşitli ürünlerini sergiliyoruz. Firmalarımızın fuarda şov kısmını da biz gerçekleştiriyoruz. Rusya’da fabrikamız faaliyet gösteriyor. Fabrikada üret-
7
tiğimiz makineleri burada şov olarak tanıtıyoruz. 5 yıldır
Rusya’da faaliyet gösteriyoruz. Fuarda Rus katılımcılar ilgisi
büyük, anlaşmalar bile yaptık. Fuarda genel olarak Türk firmalarının kalite ve büyüklüğünü sergilemiş olduk. En büyük
stand bizim. Burada yapılan aşçı yarışmalarına da sponsorluk
yapıyoruz. Yarın Rus aşçılarına Türk yemek yarışmasını organize edeceğiz. Rusya’da ilk yarışma sıfatını kazanacak. Juri
heyeti de Türk.” şeklinde konuştu.
Rusya’nın endüstriyel mutfak ürünleri cirosunun yıllık 2,5
milyar dolar olduğunu vurgulayan Güzel, “Buradaki payımız
yıllık 3 milyon avro.” diye konuştu.
Rusya’ya yönelik yaptırımlardan hiç bir şekilde etkilenmediklerine işaret eden Türk iş adamı, “Tam tersi bizim için fırsat oldu. Rusya’da iş yapmak isteyen iş adamlarımıza da şöyle
tavsiyelerimiz var: Rus alıcı kaliteye önem verir. Öncelikle
kalite ve iyi servis. Gıda güvenliliği konusu önemli.” değerlendirmesinde bulundu. (CHA)
MUHTELİF LED PROJEKTÖR ANKARA TED. BLG. BŞK
(MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY
BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
MUHTELİF LED PROJEKTÖR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/115360
1-İdarenin
a) Adresi : MSB ANKARA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI ETLIK CADDESİ (ESKİ GARAJLAR YANI)
06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123843250 - 3123843261
c) Elektronik Posta Adresi : Resmi elektronik posta adresi bulunmamaktadır.
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 (ALTI) KISIM MUHTELİF LED PROJEKTÖR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ANITKABİR KOMUTANLIĞI ÇANKAYA /ANKARA
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde defaten
teslim edilecektir. Teslimat ile ilgili diğer hususlar sözleşmenin 44.2'nci maddesinde belirtilmiştir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 4 Nu.lı İhale Salonu Etlik/ANKARA
b) Tarihi ve saati: 17.10.2014 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret
ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Lirası) karşılığı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Tedarik Şube Müdürlüğü Genel
Malzeme ve Hizmet Tedarik Kısmı Etlik/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın - 12469 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
İLAN ANKARA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
: 2014/130
Esas KARAR NO : 2014/839
Davacılar BÜLENT DENLİ ve diğerleri ile ENDER GÖKTEPE ve diğerleri aleyhine mahkememizde
açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerden ve tüm dosya kapsamından:
Açılan davanın feragat nedeniyle REDDİNE,
Harçlar Yasası'na göre alınması gereken 25,20-TL ilam harcının peşin alınan 22,80-TL'den mahsubu ile
bakiye 2,40-TL eksik harcın davacılardan tahsiline,
Avukatlık ücret tarifesi 6/1. maddesine göre takdir olunan 375,00-TL vekillik ücretinin davacılardan alınarak kendisini vekille temsil ettirmiş olan kayyım Ankara Defterdarı'na ödenmesine,
Davacılar tarafından yapılan giderlerin üzerlerinde bırakılmasına,
Yatırılan avanstan kullanılmayan kısmın karar kesinleştiğinde ve istek halinde ilgilisine iadesine dair 6100
Sayılı Yasanın geçici 3. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 8 gün içinde Yargıtay'da temyiz
incelemesi isteme hakkı olmak koşuluyla verilen karar davacılar vekilinin yüzüne karşı açıkça okunup
anlatıldı. 06/06/2014 " kararı verilmiştir.
Davalı AHMET İPEKOĞLU'na "Huzur Mah. 1109.Sok. No:14/18 Çankaya/ANKARA" adresinde tebligat
yapılamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Davalı HACER HELVACIOĞLU'na "Mesnevi Sok. No:44/13 A.Ayrancı ANKARA" adresinde tebligat
yapılamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Mahkeme kararının AHMET İPEKOĞLU ve HACER HELVACIOĞLU'na ilanen tebliği gerekmiştir.
Davalı AHMET İPEKOĞLU ve HACER HELVACIOĞLU'na mahkeme kararının işbu ilanın yapıldığı
tarihten itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş ve 7 gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş
sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 19/09/2014
Basın - 12484 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
T.C. ANKARA 18. İCRA DAİRESİ
2013/2760 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen
gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda
belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın
tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların
toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış
bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 23/09/2014
l.İhale Tarihi
2.İhale Tarihi
İhale Yeri
No
: 30/10/2014 günü, saat 09:30 - 09:32 arası.
: 20/11/2014 günü, saat 09:30 - 09:32 arası.
: ANKARA ADLİYESİ 2.NOLU MEZAT SALONU
Takdir Edilen
Değeri TL.
KDV
Adedi
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
20.000,00
1
%1
06 BJ 5024 Plakalı , 2008 Model , FIAT Marka , Rengi Beyaz,
201,727 km.li aracın sağ arka lastiği patlak, araçta herhangi bir çizik olmadığı görüldü, aracın anahtarı
mevcut, ruhsat yok, araçta teyp mevcut, araç Doblo Multi Jet Markadır.
Basın - 12493 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR
ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
ANKARA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA LOJİSTİK KOMUTANLIĞINA BAĞLI
LOJMAN BİNALARININ DIŞ CEPHE TADİLAT yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/120238
1-İdarenin
a) Adresi : Eskişehir Bulvarı No:146 ODTÜ Karşısı 06520 lodumlu ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122197791 - 3122197304
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 ADET BİNA TADİLAT İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ankara
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Eskişehir Bulvarı No:146 ODTÜ Karşısı 06520 Çankaya /ANKARA
b) Tarihi ve saati : 13.10.2014 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar
odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık
bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren "Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ" de yer alan (B) Üst yapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri
benzer işlere denk sayılacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğüne İhale Doküman Bedelinin yatırıldığına dair alındı makbuzunun getirilmesi kaydıyla
Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Bürosundan satın alına bilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Basın - 12470 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
8
KÜLTÜR-SANAT
26 Eylül 2014 Cuma
Dövmede bulaşıcı hastalık tehlikesi
IĞDIR - MEHMET ÖZCAN - Dövme
yaptıran vatandaşlar, bu iş için kullanılan
malzemelerdeki bulaşıcı hastalık tehlikesi
nedeniyle Türkiye genelindeki hiçbir kan
bankasında bir yıl süreyle kan veremiyor.
İnsanlar için hayati önem taşıyan kan
bağışında bulaşıcı hastalıkların yayılması
büyük tehlike oluşturuyor. Özellikle dövme
yaptıran vatandaşlar, dövme yapımında kullanılan malzemelerin steril olmaması durumunda hepatit B, hepatit C ve aids gibi hastalıklara
yakalanabiliyor.
Bu hastalıkların kuluçka süresinin uzunluğunu göz önünde bulunduran Türk Kızılayı
da güvenli kan bağışını sağlamak için dövme
yaptıranlardan bir yıl boyunca herhangi bir kan
bağışı kabul etmiyor. Bu uygulamayla hastalıkların yayılması da engellenmiş oluyor.
Ülke genelinde uygulanan bu yöntemle
dövme yaptıranlar, hepatit B, hepatit C ve aids
riski nedeniyle en yakın akrabalarının dahi
ihtiyacı olsa bağışta bulunamıyor.
TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
BAŞBAKANLIK MİLLİ GÜVENLİK KURULU
GENEL SEKRETERLİĞİ
Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/116388
1-İdarenin
a) Adresi : Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:254 06800 LODUMLU ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122896142 - 3122896175
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 30 işçi ile Genel Temizlik işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
No:254 Çankaya/Ankara
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
No:254 Çankaya/Ankara
b) Tarihi ve saati : 20.10.2014 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu ve Özel Sektörde yapılan Genel Temizlik işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı Başbakanlık
Merkez Saymanlık Müdürlüğü Yüksel Cad. No:23'e 80,00.-TRY yatırdığı dekontla Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:254 Çankaya/Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı No:254 Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Oğuz Karabay, dövmenin herhangi bir tehlike
oluşturmadığını ancak kullanılan malzemelere
dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Bunun Türkiye'deki bütün kan bankalarında
uygulandığına işaret eden Karabay, "Hepatit B,
hepatit C ve aids gibi kanla bulaşabilecek
mikrobik hastalıkların belli bir kuluçka süresi
var. Bu hastalıklarda 270 güne kadar kuluçka
süresi olabiliyor. Dövme yaptırdıktan sonra
hastalığa yakalanan kişi, kan bağışı yaparak
farkında olmadan hastalığın yayılmasına neden
olabilir" dedi.
Karabay, kuluçka süresi boyunca virüsü
taşıyan kişinin de hastalığı fark edemeyeceğine
dikkati çekerek, kuluçka süresinin uzaması
nedeniyle kendisini sağlıklı hisseden kişilerin
kan bağışı yapmak isteyebileceğini dile getirdi.
"Türk Kızılay'ı da kendisini ve vatandaşları
güvene alabilmek için dövme yaptıranlardan
365 gün boyunca kan almıyor" diyen Karabay,
bu şekilde güvenli kan akışının sağlandığını ve
bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önüne
geçildiğini kaydetti.
Iğdır'da kan toplayan Türk Kızılayı Kan
Bağışı Tırı sorumlusu Dr. Berkan Aksel
Karakaş da kan bağışlarını belli kriterlere göre
kabul ettiklerini bildirerek, vatandaşların istediği zaman kan bağışında bulunamayacağını,
belli ölçüm ve incelemelerin ardından bağışın
kabul edildiğini dile getirdi. (AA)
T.C. ANKARA
17. İCRA DAİRESİ
2012/19422 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara Yenimahalle İlçe, 13833 Ada No, 50 Parsel No, DEMETLALE MAH, Mahalle/Mevkii,
16 Bağımsız Bölüm, 406 sokakta bulunan, 125 kapı nolu zemin kat, 16 nolu depo eklentili, binanın cepheleri
kabuk sıvalı, bina giriş zemini karo mozaik, yan duvarları 1,50 cm mozaik üzeri boya, üzeri plastik boyalı,
dükkan ana bölüm ve arka kısmında mutfak+banyo-wc bölümlerinden oluşan, ana bölüm camlı alüminyum
doğrama ile ikiye ayrılmış, ana bölüm zemini granit seramik, duvarları kağıt kaplı olan, mutfak; zemini
seramik kaplı, duvarları plastik boyalı, çelik evye ve tezgah alt ve üstünde küçük ahşap dolabı mevcut olan,
ulaşım sorunu bulunmayan dükkan.
Adresi :
Yüzölçümü : 351 m2
Arsa Payı : 30/760
İmar Durumu : Ayrık nizamlı ve 7 kat yapılaşma koşullu,
Kıymeti : 55.000,00 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 20/11/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 18/12/2014 günü 14:00- 14:10 arası
Satış Yeri : ANKARA ADLİYESİ 1. NOLU MEZAT SALONU - null null / null
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı
ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki
beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere
süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 uncu maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2012/19422 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16/09/2014
Basın - 12475 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
Basın - 12496 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
REYONA RAF SATIN ALINACAKTIR
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Ana İkmal Merkezinde YHT Cer yedeklerinin bulunduğu reyona raf (nakliye ve montaj dâhil) alımı 4734 sayılı 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bil- 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
giler aşağıda yer almaktadır:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İhale Kayıt Numarası : 2014/120674
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
1-İdarenin
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
a) Adresi : Anafartalar Mah. Talatpasa Bulvari No:12 Gar/ANKARA Gar ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123090515 - 3123090575
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları
içeren doküman:
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
İstekliler Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile
fotoğraflarını ihale dosyasına koyacaklardır.
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ana İkmal Merkezinde YHT Cer yedeklerinin bulunduğu reyona raf alımı
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : TCDD Behiçbey Ana İkmal Merkezi Müdürlüğü ve Ankara YHT Araç Bakım Onarım 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
Müdürlüğü
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD 2. Bölge Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : 30 gün içinde montajlı olarak teslim edilecektir.
3- İhalenin
Veznesine doküman bedelini yatırmak suretiyle YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürodan veya Ziraat Bankası Ankara
Kurumsal IBAN No: TR 83000 1001745070385 575134 doküman bedelini yatırmak suretiyle YHT Bölge
a) Yapılacağı yer : Anafartalar Mahallesi Talat Paşa Bulvarı No:12 YHT Bölge Müdürlüğü
Müdürlüğü İhale Bürodan adresinden satın alınabilir.
b) Tarihi ve saati : 15.10.2014 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YHT Bölge Müdürlüğü İhale Büro adresine elden teslim edilebileceği gibi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin ceklerdir.
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın - 12487(www.bik.gov.tr)
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
KÜLTÜR-SANAT
BULMACA
26 Eylül 2014 Cuma
Turgut Özal adına “Yılın En
İyi Ödülleri” düzenlendi
8. Cumhurbaşkanı
Turgut Özal'ın oğlu
Ahmet Özal,
"Herkes biliyor ki
bugün Türkiye'nin
hem içeride, hem
dışarıda yaşadığı
sıkıntılardan ancak
bir fikir, düşünce ve
geçmişte yaşanmış
güzel tecrübelerin
ışığında çıkılabilir"
dedi.
İSTANBUL-Merhum cumhurbaşkanlarından Turgut Özal'ın anısına düzenlenecek "1. Turgut Özal Yılın En İyi
Ödülleri" törenine ilişkin basın toplantısı, Ajans Press'te yapıldı. Toplantıya
katılan Ahmet Özal, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, "Babanızın ölümüyle
ilgili 'şüpheli' sıfatıyla sizin ve annenizin
19 kez dinlendiği ortaya çıktı" ifadeleri
üzerine Özal, şunları söyledi:
"Bu gizli tanık mektubu, esasında 8
ay önce yazılan bir gizli tanık mektubuymuş. Bu mektupta örgüt kurmakla
suçlanan sadece ben ve annem değil, bu
mektupta Abdullah Gül, Cemil Çiçek,
Abdülkadir Aksu... 10-15 isim var. Bu
mektubun 8 ay sonra neden ortaya çıktığını insanlar soruyor. Bunun sebepleri,
siyasidir. Son zamanlarda siyasete
girmemi isteyen insanların çok fazla
dedikodusu olmasından sonra bir insanın
önünü kesmek, pislik atmak, çamur
atmak isterler. Artık Türkiye, bunlara,
böyle pisliklere alıştı. Bununla ilgili
söyleyecek bir şey bulamıyorum.
Bunların artık kale alınacak, konuşulacak şeyler olduğunu bile düşünmüyorum."
Özal, "Siyasete girmeyi düşünüyor
musunuz?" soruna ise "Bu son günlerde
özellikle halk tarafından gelen ağır
baskılardan dolayı 'kırmızı ışık yaktım'
dediğim siyasette, sarı ışığa çevirdim.
Evet, siyasete girmeyi düşünüyorum.
Bundan sonra Türkiye'nin ihtiyacı
olduğunu düşünüyorum. Katılmayı
düşündüğüm hiçbir parti yok" yanıtını
verdi.
Özal, "Yeni bir parti kurmayı
düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine de
"Yeni bir parti var zaten" dedi.
- "Liderler, yol gösteren rehberlerdir."
"1. Turgut Özal Yılın En İyi
Ödülleri" etkinliğini aile olarak desteklediklerini belirten Özal, yarışmanın her
yıl babasının doğum günü olan 13
Ekim'de düzenleneceğini anlattı.
Bugünün Türkiyesi'nde böyle bir
organizasyona ihtiyaç duyulduğunu
belirten Özal, "Herkes biliyor ki bugün
Türkiye'nin hem içeride, hem dışarıda
yaşadığı sıkıntılardan ancak bir fikir,
düşünce ve geçmişte yaşanmış güzel
tecrübelerin ışığında çıkılabilir" ifadesini
kullandı.
Özal, annesi Semra Özal'ın da bu
etkinliği desteklediğini dile getirerek,
şöyle devam etti:
"Annem bu son olaylardan sonra
biraz rahatsız olduğu için buraya
gelemedi. Bazı sağlık sıkıntıları yaşadık.
Biz aile olarak bu konuyu sonuna kadar
destekliyoruz. Geçmişimizden ders
almamız lazım. Liderler, kurtarıcı olmaz,
liderler, yol gösteren rehberlerdir. Halk,
onları 'kurtarıcı' diye nitelendirirse o
zaman o insanların lider yerine diktatör
olmasına sebep olurlar."
- "Ödüller, 13 Kasım'da verilecek"
Alp Medya Grubu Koordinatörü
Recep Çilingir de bu ödül törenini
düzenleyerek, Turgut Özal'ı bundan sonraki yıllara taşıyabilmeyi, yeni nesle
onun yaptıklarını anlatabilmeyi
amaçladıklarını söyledi.
Özal ailesinin de bu fikri desteklediğini dile getiren Çilingir, şöyle
konuştu:
"Bundan sonra ülkede çığırlar açmış
bu büyük lideri yaşatmak için bu ödül
töreni çok önemliydi. Bugün itibarıyla
internet sitemizden halkın önerilerini
alacağız. Sayın Özal da bir şey yapacağı
zaman hep halka sorardı. Kategorileri
internet sitemizden açıkladık. Halk
tarafından 30 Eylül'e kadar önerileri alacağız. 13 Ekim'de spor, sanat, siyaset,
sanayi ve bilim kategorilerinde yarışacak
3 aday ismi açıklayacağız ve 13
Kasım'da da ödülleri, gala gecesinde
vereceğiz." (AA)
Şair Ahmet Kutsi’ye
hemşehrilerinden vefa
ERZİNCAN - YAKUP BAKAR - Erzincan'ın Kemaliye ilçesine Apçaağa köyünde yaşayan vatandaşlar, hemşehrileri olan
merhum şair Ahmet Kutsi Tecer anısına köyde otantik eşyaların
sergilendiği kültürevi oluşturdu.
Devlet-vatandaş iş birliğiyle yapılan ve av malzemeleri, mutfak
eşyaları, giysiler, çeşitli aksesuarlar ve eski tarım aletleri ile
unutulmaya yüz tutmuş araç-gereçlerin sergilendiği Ahmet
Kutsi Tecer Kültürevi, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin
ilgisini çekiyor.
Yapımına 2004 yılında başlanan ve 10 yılda tamamlanabilen
kültürevinde şair Ahmet Kutsi Tecer'in ailesi tarafından
bağışlanan kişisel eşyaları da bulunuyor.
Köy muhtarı Kemal Aydınlık, AA muhabirine yaptığı açıklama-
da, "Geçtiğimiz Haziran ayında açılışını yaptığımız kültürevimiz, gerek vatandaşlarımızın gerekse dışarıdan gelenlerin
ilgisini çekiyor. Burayı daha da güzelleştireceğiz. Ben bu işe ilgi
duyan herkesten buranın daha da zenginleştirilmesine katkıda
bulunmasını istiyorum. Bura, köyümüzün yerlisi olan Ahmet
Kutsi Tecer'in anısına yapılmış bir kültürevidir. Amacımız, onun
hatırasını yaşatmak, onu gelecek nesillere taşımak" diye konuştu. Aydınlık, kültürevinde eskiden kullanılan otantik birçok
eşyanın sergilendiğini belirterek, şunları söyledi: "Çok kısa
sürede çok güzel eşyalar topladık. Kültürevimizde, tamamen
geçmişte günlük hayatta kullanılan eşyalar bulunuyor,
günümüzde artık kullanılmayan, unutulmaya yüz tutmuş çok
kıymetli eşyalar bulunuyor.” (CHA)
BULMACA
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Soldan sağa:
1. Eskiden kullanılan on para değerindeki demir para. –
Kuzu sesi. 2. Lokmanruhu. – Yaşamak için gerekli her şey.
3. Hastalık, illet. – İstikbal, gelecek. 4. Kimi yörelerde
babanın kız kardeşine verilen ad, hala. – Karşılık beklemeden yapılan yardım. 5. Sızlanma, yakınma. – Tavlada bir
sayı. 6. Bitki bilimi, botanik. 7. Yılan. – Kokmuş hayvan
ölüsü. 8. Ağaçlıklı yol. – Klavsene benzeyen klavyeli bir
çalgı. 9. Japonya’da kullanılan eski bir hacim ölçüsü. –
Cüretkar. – Radyumun simgesi. 10. Yankı, eko. – Baş, kafa.
11. Dişi geyik. – Yetecek ölçüde olan, yeterli. 12. Ayağının
biri sekili olan at. 13. Nitelemek işi. 14. Lahza. – Meleke. 15.
Afrika’da bir ülke. – İzmir ilinin bir ilçesi. 16. Kesinlik. 17.
Yumuşak, yuvarlak ve irice. – Üstü kapalı, yaylı ve dört tekerlekli bir tür at arabası. 18. Bir elementin kimyasal tepkimeye girebilen en küçük parçası. – Zorba hükümdar. 19. Güzel
sanatların bir dalı. – İsyan eden, başkaldıran. 20. Bir sayı. –
Başa kakma, serzeniş.
Yukarıdan aşağıya:
1. Sığırın ağzından akan salya. – Birbirine bağlı iki tekneden
meydana gelen gezinti teknesi. – Güney Amerika’da kullanılan bir tür kement. 2. Seyrek olarak dokunmuş bir tür
delikli kumaş. – Yerel, mahalli. – Sigarada bulunan zehirli
madde. 3. Kars yöresinde oynanan bir halk oyunu. –
Asya’da bir ülke. – Japonya halkından olan kimse. 4. Eski
dilde otlar. – Kalın ve kaba kumaş. – Sinirlilik. – Çelik
çomak oyunu. 5. Bir yere ya da birini görmeye gitme. –
Sıcak, nemli iklimlerde oluşan, parlak kırmızı ya da kahverengiye çalan kırmızı renkli, demir oksit ve alüminyum
bakımından zengin toprak. – Arapçada su. 6. İyilik, ihsan,
lütuf. – Demir kiri. – Büyükbaba, dede. – Üzerine yatılan
yer. 7. İlgi eki. – Üstten sağa doğru eğik olan basım harfi. –
Nitelikli. 8. Alınıp satılabilen her
türlü eşya. – İnsan vücudunun dış
yüzü. – Pirinçten yapılan bir tür
Japon rakısı. – Bir düşünce veya
kararı benimsemeyerek karşı
çıkma. 9. Kırma, melez. – Onur,
haysiyet. – Bir renk. – Para ve
değerli evrak saklanan çelik dolap.
10. Yafta. – Fiyat gösteren çizelge.
– Ezanla ilgili.
ÇÖZÜMÜ
BUGÜN
11. SAYFADA
Hazırlayan: Ercan BOSTANCIOĞLU
9
TÜRKÇE BAKIŞ
Prof. Dr. Nurullah Çetin
[email protected]
JOHN’UN ÇİFTLİKLERİNDE
KUZULARIN SESSİZLİĞİ-1
John İngiltere’de doğdu, gençlik yaşlarında Amerika’ya yerleşti. En büyük hayali, dünyayı
bir çiftlik haline getirmekti.
Bunun için en uygun alan, Orta
Doğu adını verdiği İslam
dünyası idi. Projelerini hazırladı, ekibini kurdu. Siyasetçi,
akademisyen, gazeteci, uzman,
papaz, spekülatör, tüccar,
sanatçı gibi çok değişik alanlardan ehliyetli adamları bir araya
getirdi.
“John Keşif Ekibi” adını
verdiği bu kişilerden bir sürü
kopya yaptı, hem Amerika’da,
hem Avrupa’nın pek çok
yerinde, hem de İslam
ülkelerinde düşünce kuruluşu,
üniversite gibi adlar altında
John Keşif Ekibi büroları açtı.
Bu ekipler, İslam dünyasına
bazen danaların bostana daldığı
gibi kendileri daldı. Bazen de
İslam ülkelerinden kendilerine
kahyalık yapabilecek kabiliyette
sütü bozuk, şahsiyeti bozuk,
kanı bozuk, aklı, fikri, beyni,
ruhu, şuuru bozuk, ne kadar
hain ruhlu adam varsa onları
kendi bürolarına çağırıp, beyinlerini yıkayarak bir güzel eğitti.
Sonra bunları anasını babasını,
tarihini, dinini, dilini,
kültürünü, milliyetini, vatanını,
devletini, ordusunu kesecek ağzı
salyalı, eli bıçaklı, gözü dönmüş
katil mankurtlar halinde milletlerinin içine salıverdi.
Gerek Batılı gerek yerli John
Keşif Ekibinin adamları geldiler. Bilim adamı kılıklı eleman,
Müslümanlara cenneti ahirette
değil, dünyada gerçekleştirmenin yolunun modern müspet
bilimler, fen bilimleri olduğu
bilgisini pazarladı. Alıcısı çok
çıktı.
Papaz ya da yerli koltuğu
haçlı hacı diyalogcu, İslam’la
Hristiyanlığın hatta Yahudiliğin
kardeş dinler olduğunu, bunların
semavî dinler olduğunu, bu üç
din sahiplerinin bir araya gelip
ortak projelerle muhakkak diyalog kurması gerektiğini, birbirlerine hoşgörüyle yaklaşmaları
gerektiğini, Hristiyanın da
Yahudinin de müslümanın da
cennete gideceğini pazarladı.
Alıcısı çok çıktı.
John ekibinden hokkabaz politikacı, çağdaş dünyada millî
devletlerin, millî vatanın, millî
dilin, millî bayrağın, bağımsızlığın devrinin geçtiğini; şimdi
globalizm çağı olduğunu,
dünyanın küresel bir köye
döndüğünü, dünya insanlığının
sömüren sömürülen, zalim
mazlum, katil maktul, emperyalist mazlum gibi fesat çıkarıcı
ayırımlara gitmeden herkesin
kardeş olduğunu, enternasyonalizmin dünya barışı demek
olduğunu anlattı. Alıcısı çok
çıktı.
John ekibinin asıl elemanı
Karun’un torunu üçkağıtçı tüccar geldi, çağın ekonomi,
ticaret, verimlilik, kalkınma,
ilerleme, yabancı sermaye,
ekonomik bağımlılık devri
olduğunu anlattı. Sonra dolar
adını verip matbaasında bastığı,
hiçbir karşılığı olmayan elindeki bir çuval kâğıt parçasını
verdi, karşılığında topraklarımızı, madenlerimizi, fabrikalarımızı, bankalarımızı,
limanlarımızı, para toplayan ve
dağıtan bütün kurumlarımızı
aldı.
John ekibinin psikolojik ve
kültürel işgal görevlisi olan
sanatçıları geldi. Amerikalıların
ne kadar güçlü bir orduya sahip
olduğunu, girdiği savaşlarda tek
bir Amerikalı askerin koca
orduyu nasıl darmadağın ettiğini
anlatan filmler sattı, izleyicisi
çok oldu. Batılı yaşama biçiminin, değerlerinin, felsefesinin, ideolojisinin,
düşüncelerinin, inançlarının ne
kadar ileri, çağdaş, değerli,
sahici olduğunu anlatan romanları için tezgâh açtı, kapışan
kapışana.
Silah tüccarı geldi, “siz soğan
patates yetiştirin, silahınızı ben
veririm. Komşularınız sizin en
büyük düşmanınız, bunu iyi belleyin. Sizi bu düşmanlarınıza
karşı ben korurum” dedi. Biz de
“adamlar doğru söylüyor, dört
tarafımız düşmanla çevriliymiş
de şimdiye kadar haberimiz
olmamış” deyip bizi
uyandırdığı, bilinçlendirdiği
için John efendi ve adamlarına
teşekkür edip tamam dedik.
Silah milah yapmaktan
vazgeçtik. Şimdi John’un bize
parayla sattığı silahlarıyla
silahlanıp NATO ordularının bir
birliği olarak ve komutanları
emrinde komşularımız olan
Müslüman ülkelerine onları
tepeleyerek, yakıp yıkarak, kan
ateş deryasında boğarak
demokrasi götürüyoruz.
(Devam Edecek)
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı
8-16 Kasım'da düzenlenecek
İSTANBUL - 33. Uluslararası İstanbul Kitap
Fuarı, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle 8-16
Kasım'da düzenlenecek.
TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü
Deniz Kavukçuoğlu, fuarın tanıtım toplantısında
yaptığı konuşmada, bu yıl 8-11 Kasım'da kitapseverlerle buluşacak fuarın "onur konuğu"nun
Macaristan olacağını söyledi.
Kavukçuoğlu, fuarda Macar edebiyatının güncel ve klasik örneklerine yer verilecek, etkinliklerin düzenleyeceğini
belirtti.
Fuarın onur yazarı
ve temasının da belli
olduğunu bildiren
Kavukçuoğlu, "Kitap
Fuarları Danışma
Kurulu tarafından alınan kararla sinema
eleştirmeni Atilla
Dorsay 33.
Uluslararası İstanbul
Kitap Fuarı 'onur
yazarı' olarak belirlenmiştir. Fuar
süresince Atilla
Dorsay'ın da
katılımıyla paneller
ve etkinlikler düzenlenecek" dedi.
TÜYAP tarafın-
dan Atilla Dorsay'ın yaşamı, çalışmaları ve eserlerinden seçmelerin olduğu bir kitap ve sergi
hazırlandığını belirten Kavukçuoğlu, bu yıl fuarın
temasının da "Sinemanın 100. Yılı" olarak belirlendiğini vurguladı.
Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, Macaristan
Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Kültürel İşler
Müsteşar Yardımcısı Dezsö B. Szabo, Türkiye
Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal de yer
aldı. (AA)
10
SAĞLIK
26 Eylül 2014 Cuma
Madencilere oksijen
maskesi değişim
istasyonu kurulacak
ANKARA - Yeraltı kömür
madenlerinde işveren, göçük, gaz ve
toz patlaması gibi durumlarda tüm
çalışanların yer üstü veya kuyu dibine sağlıklı ve güvenli intikallerini
sağlamak zorunda olacak. Bunun
sağlanamaması durumunda, faaliyet
alanları ile yeryüzüne çıkış ağzı
arasında ferdi
oksijen maskesi
değişim istasyonları kuracak.
Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca
hazırlanan
Maden
İşyerlerinde İş
Sağlığı ve
Güvenliği
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Yönetmelik,
Resmi
Gazete'nin
bugünkü sayısında yayımlandı.
Yönetmeliğe eklenen maddeye
göre, işveren, yeraltı kömür madenlerinde acil durum planında belirtilen
kaçış güzergahlarına uygun olarak
tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli
tahliyesi için, yer altı faaliyet alanının
herhangi yerinde iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek olayın (göçük, gaz
ve toz patlaması, zehirli veya boğucu
gaz intişarı ve benzeri) meydana
gelmesi durumunda, tüm çalışanların
yer üstü veya kuyu dibine sağlıklı ve
güvenli intikallerini sağlamak zorunda olacak.
Bu şartların sağlanamaması duru-
munda, faaliyet alanları ile yeryüzüne
çıkış ağzı arasında ferdi oksijen
maskesi değişim istasyonları kurması
zorunlu tutulacak.
Bu iki nokta arasında ferdi oksijen maskesi değişim istasyonu
kurulup kurulmayacağına, kurulacaksa hangi mesafeler arasında olacağı-
na, yönetmelikte yer alan kuyu,
desandri, galeri ve taban yolları ile
üretim alanlarında kaçış hızlarını
gösteren tablolardaki şartlar
çerçevesinde tercih edilen ferdi oksijen maskelerinin özellikleri dikkate
alınarak karar verilecek.
Yeraltı kömür madenleri için
belirlenen kaçış hızları, kaçış yolundaki engeller, galeri yüksekliği ve
eğimi, madenin jeolojik yapısı ile
kaçış yolunu aynı anda kullanacak
kişi sayısı gibi hususlar göz önünde
bulundurularak azaltılabilecek.
Kirli hava akımının bulunduğu
nefeslik ve benzeri yollarda çalışan-
ların seçilecek ferdi oksijen maskesi
ile sağlıklı ve güvenli şekilde
yeryüzüne ulaşamayacak mesafede
bulunmaları durumunda, seçilecek
ferdi maske özelliği ve nefeslik yollarının şartları dikkate alınarak uygun
yerlerde değişim istasyonu kurulacak.
Lağımlarda
30 metrede bir,
taban yollarında
20 metrede bir
ve başyukarılarda 10 metrede
bir basınçlı hava
teneffüs istasyonu kurulacak
ve acil kaçış
planlarında gösterilecek.
İşveren, istasyonlardaki
donanım sayısı
ve ekipmanını,
acil durumlarda
o istasyondan
yararlanması
beklenen çalışan
sayısının en az yüzde 10 fazlası olacak şekilde belirleyecek.
Bu kapsamda alınacak önlemlerin, gerek maden işletme projesi
gerekse de maden işletme projelerinin revize edilmesinde projede
bulunması ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri
Genel Müdürlüğünce onaylanması
sağlanacak. Grizulu veya yangına
elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma süresince, yanlarında her halükarda en az 30 dakika kullanım süresi
olan oksijen ferdi kurtarıcısı taşıyacak ve gerektiğinde kullanacak. (AA)
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/118057
1-İdarenin
a) Adresi : Hacı Bayram Mah. Çankırı Cad. Çicek Sok. 3 06030 Ulus ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123241555 - 3123241507
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Serbest Piyasadan (1.800.000 kWh) Elektrik Enerjisi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü ve Ek Hizmet Binaları
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01/01/2015 işi bitirme tarihi 31/12/2015' dir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin uzaması nedeniyle, öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde idare tarafından
yeni tarihler yükleniciye bildirilir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1. Kat. Çankırı
Cad. Çiçek Sok. No: 3 Altındağ / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 17.10.2014 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin EPDK'nın yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş "Elektrik Toptan Satış Lisansı" veya "Perakende Satış Lisansı" veya "Üretim Lisansı" veya "OSB
Üretim Lisansı" veya "Otoprodüktör Lisans"larının aslını veya noter onaylı suretini teklifleri ekinde vermeleri zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanliğı 1.Kat /Çankırı Cad.Çicek Sok.NO:3
Altındağ/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı 1. Kat. Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Altındağ / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu
ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın - 12389 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
DÖRT RENKLİ OFSET BASKI MAKİNESİNİN BAKIM ONARIMI
ANKARA TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
DÖRT RENKLİ OFSET BASKI MAKİNESİNİN BAKIM ONARIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/117773
1-İdarenin
a) Adresi : MSB ANKARA TEDARIK BÖLGE BASKANLIGI ETLIK CADDESI (ESKI GARAJLAR
YANI) 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123843250 - 3123843261
c) Elektronik Posta Adresi : Resmi elektronik posta adresi bulunmamaktadır
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Dört Renkli Ofset Baskı Makinesinin Bakım Onarım Hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kara Kuvvetleri Basımevi Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA
c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 25(yirmibeş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Eski Garaj Yanı 06010 Etlik/ANKARA 3 Nu.lı
İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 14.10.2014 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel
olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
istekliler bakımı yapılacak cihazlara ait, üretici firma tarafından verilen "Servis Yetki Belgesi"ni İhale aşamasında İhale Komisyonuna sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB Ankara Tedarik
Bölge Başkanlığı Şartname Odası adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Hizmet Alımları ve Sağlık
Malzemeleri Tedarik Şube Müdürlüğü/Hizmet Alımları Tedarik Kısmı Eski Garaj Yanı 06010
Etlik/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Basın - 12196 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
3 GRUP ELEKTRİK ATÖLYE VE AVADANLIK MALZEMESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
3 Grup Elektrik Atölye ve Avadanlık Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/121949
1-İdarenin
a) Adresi : ODTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESI DEKANLIĞI MM BİNASI ÜNİVERSİTELER MAH.
DUMLUPINAR BUL.NO.1 06800 BALGAT ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 3122102489 - 3122107979
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.Grup Elektrik (46 Kalem) 2.Grup Atölye (272 Kalem 3.Grup Avadanlık (85
Kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ODTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığına Bağlı Bölümler
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra 15 (onbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ODTÜ ÜNİVERSİTELER MAH.DUMLUPINAR BUL.NO.1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESI DEKANLIĞI MM BİNASI Kat:2 Oda:219 06800 BALGAT-Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 13.10.2014 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı ODTÜ ÜNİVERSİTELER MAH.DUMLUPINAR BUL.NO.1 MÜHENDISLIK FAKÜLTESI DEKANLIGI MM BINASI
Kat:2 Oda:219 06800 BALGAT-Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ODTÜ ÜNİVERSİTELER MAH.DUMLUPINAR BUL.NO.1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESI DEKANLIĞI MM BİNASI Kat:2 Oda:219 06800 BALGATÇankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın - 12449 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
dış dünya
25 KALEM JENERATÖR YEDEK PARÇA MALZEMESİ
11'İNCİ İKMAL MERKEZİ K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
(4'ÜNCÜ ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI İÇİN)
25 KALEM JENERATÖR YEDEK PARÇA MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/112241
1-İdarenin
a) Adresi :ŞEHİT ÜSTEĞMEN HASAN ŞAHAN KIŞLASI 11'İNCI ANA İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI 06930
YENİKENT SİNCAN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası :3122773456/57/58 (Dahili-4503-4512-4514) - 3122775568
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 25 Kalem MEP-813A Jeneratör Yedek Parça Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :4’üncü Ana Bakım Merkezi Komutanlığı Etimesgut/ANKARA
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip malzemeler 60 (Altmış) takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. 4’üncü Ana Bkm.Mrk.K.lığı (Etimesgut/ANKARA)’na (İdare istediği takdirde teslimattan 2 takvim günü önce yükleniciye
yazılı bilgi vermek kaydı ile malzemelerin teslim yerini Büyükşehir Belediye sınırları içinde kalmak şartı ile değiştirebilecektir.) teslim edilecektir. (Her türlü nakliye, indirme, bindirme yükleniciye aittir.)
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :K.K.Lojistik Komutanlığı 11’inci Ana İkmal Merkezi Komutanlığı 2 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığı
Yenikent - Sincan / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 15.10.2014 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi
Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı K.K.Lojistik Komutanlığı 11’inci Ana İkmal
Merkezi Komutanlığı 2 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığı Yenikent - Sincan / ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar K.K.Lojistik Komutanlığı 11’inci Ana İkmal Merkezi Komutanlığı 2 Numaralı İhale
Komisyon Başkanlığı Yenikent - Sincan / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın 12506 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BPH-3 TESİSİ MCC ODASI İHTİYACI
YÜKSEK STATİK BASINÇLI KANALLI GÖMME TAVAN TİPİ SPLİT KLİMA
(İÇ ÜNİTE VE DIŞ ÜNİTE) ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Bph-3 Tesisi Mcc Odası ihtiyacı yüksek statik basınçlı kanallı gömme tavan tipi split klima (iç ünite
ve dış ünite) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2014/120422
1-İdarenin
a) Adresi :Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası :3122942312 - 3122942245
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Kırka Bor İşletme Müdürlüğü/Kırka-Seyitgazi-ESKİŞEHİR
c) Teslim tarihi :Söz konusu malın sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 (otuz) gün içinde teslimi ve kurulumu yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 13.10.2014 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi
Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5, İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (12.
Kat 1217 no?lu oda) Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil
110 TRY (Türk Lirası)doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Kurumsal Şubesi nezdindeki 37712245-5001 nolu hesap, Iban No:
TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale
dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde,
postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut
Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın - 12509 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
26 Eylül 2014 Cuma
11
Hollande: Vatandaşımız
zalimce katledildi
PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı
François Hollande, Cezayir'de kaçırılan
Fransız vatandaşı Herve Pierre Gourdel'in
öldürüldüğünü doğruladı.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
toplantıları için New York'ta bulunan
François Hollande, Gourdel'in 'korkakça
ve zalimce' katledildiğini söyledi.
Hollande, "Vatandaşımız iğrenç saldırının
kurbanı oldu. Bu suçu işleyenler cezalandırılacaktır. Bu saldırganlık kararlılığımı daha fazla güçlendirdi." ifadelerini
kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande,
IŞİD'in Irak'ta ve Suriye'de katliamlar yaptığını belirterek, "Evet Fransa bu gruba
karşı seferber olmuştur." dedi. François
Hollande, Fransa'nın teröre karşı savaşının
her yerde devam edeceğini, IŞİD'e karşı
hava saldırılarının gerekli görüldüğü her
an yeniden gerçekleştirileceğini vurguladı.
Hollande, son olarak yarın Elysee'de
Savunma Konseyi'ni toplayacağını duyurdu.
Bu arada Paris Savcılığı tarafından
Herve Pierre Gourdel'in Cezayir'de
kaçırılıp öldürülmesi ile ilgili soruşturma
açıldığı belirtildi.
Fransa İslam Konseyi'nden (CFCM)
yapılan açıklamada ise Gourdel'in infaz
edilmiş olmasının kendilerini dehşete
düşürdüğüne vurgu yapıldı. CFCM yetkilisi Abdallah Zekri ne İslam ne de diğer
dinlerle hiçbir ilgisi bulunmayan IŞİD
örgütünün bu katillerine karşı büyük öfke
duyduğunu ifade etti.
Fransız medyası akşam saatlerinde
Cezayir'de kaçırılan Fransız turist Herve
Pierre Gourdel'in öldürüldüğünü duyurmuştu. İnternette yer alan 'Fransız
hükümetine kanlı mesaj' başlıklı videoda
da Gourel'in katledildiği görüntülere yer
verilmişti.
55 yaşında 2 çocuk babası Herve
Pierre Gourdel Pazar günü, Cezayir'in
doğusundaki Tizi Ouzou bölgesinde dağ
yürüyüşü yaptığı sırada kaçırılmıştı. Daha
sonra internette yayınlanan bir videoda
Gourdel'in IŞİD'e bağlı Halife'nin
Askerleri isimli örgüt tarafından kaçırıldığı
belirtimişti. Fransa Dışişleri Bakanlığı
yetkililerinin de gerçekliğini doğruladığı
videoda teröristler, Fransa'nın, IŞİD hedeflerine yönelik yeni bir hava saldırısında
Fransız turistin öldürüleceği tehditinde
bulunmuştu. (CHA)
Hollanda, IŞİD'e karşı Irak'a
6 savaş uçağı gönderecek
LAHEY - Hollanda hükümeti,
Irak'ta IŞİD'le mücadele için 6 adet F-16
savaş uçağı gönderecek.
Hollanda kabinesinin özel gündem
ile yaptığı toplantıda, ABD ve koalisyon
ortaklarına destek amacıyla operasyonlara 6 adet F-16 savaş uçağı ile katılacağını açıkladı.
BM Genel Kurulu için New York'ta
bulunan Başbakan Mark Rutte ve
Dışişleri Bakanı Frans Timmermans'ın
katılmadığı toplantıda alınan kararı
Başbakan Yardımcısı Lodewijk Asscher
açıkladı.
Hükümetten yapılan açıklamada,
uçakların Irak hava
sahası üzerinde uçuşlar
yapacağı belirtildi.
Hollanda askerleri ayrıca
Irak askerleri ve
Peşmergelere eğitim ve
danışmanlık hizmeti
verecek. Görev süresi ise
bir yılla sınırlı olacak.
Hollanda'nın 250
asker göndereceğini
açıklayan Lodewijk
Asscher, bu askerlerden
130'nun F-16 savaş uçaklarını kullanma
ve destek amaçlı gönderileceğini söyledi. Suriye'deki operasyonlara ise
Hollanda askerî ve diplomatik destek
vermekle yetinecek.
Belçika hükümeti de ABD'nin resmî
talebi üzerine Irak'ta IŞİD'le mücadele
için 6 adet F-16 savaş uçağını seferber
edecek. Konuyla ilgili tezkerenin yarın
ya da Cuma günü parlamentoda kabul
edilmesi bekleiyor.
Belçika ayrıca Irak'a asker ve
teçhizat taşınması için C-130 kargo
uçaklarını verecek. Operasyonlarda 120
Belçika askeri görev alacak.
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
haber
26 Eylül 2014 Cuma
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan, mazlumlara
yönelik çifte standart
ve çocukların
katledilmesine karşı
sergilenen kayıtsızlığın tüm dünyada
teröre oksijen
sağladığını
belirterek, "Birleşmiş
Milletler'den ve uluslararası kurumlardan
umutlarını kesen
kitleler, çaresizlik ve
umutsuzluk içinde
terörün tuzağına
düşüyorlar" dedi.
Fehmi KORU
[email protected]
Nasıl bir savaşsa bu...
Erdoğan, BM’de daimi 5’li
üyelerini ikinci kez eleştirdi
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER- Erdoğan, BM
Genel Kurulu 69. dönem genel görüşmelerinde
yaptığı konuşmada, bölgesel ve küresel
gelişmelere ilişkin görüşlerini aktardı.
69. dönem BM Genel Kurulu'nun 1914'te
başlayan Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yıl
dönümünde gerçekleştirildiğini dile getiren
Erdoğan, "Birinci Dünya Savaşı'na sahne olan
coğrafyanın, aradan geçen bir asırlık süreye rağmen, istikrar, huzur, barış ve refahtan halen yoksun olduğunu üzülerek müşahede ediyoruz.
Irak'tan Suriye'ye, Filistin'den Yemen'e, Mısır'dan
Libya'ya, Afganistan'dan Ukrayna'ya kadar, geniş
bir coğrafya, derin krizler içinde insanlığın vicdanını yaralayan görüntülere sahne oluyor"
ifadelerini kullandı.
21. yüzyılda insanların hala açlıktan, salgın
hastalıklardan öldüğünü, çocuklar ve kadınların
savaşlarda hunharca katledildiğini dile getiren
Erdoğan, şöyle konuştu:
"Dünyanın zengin ülkeleri refah içinde
yaşarken fakir ülkeler açlık, kötü beslenme, salgın hastalıklar, eğitimsizlik sorunlarıyla boğuşuyor. İklim değişikliği dünyamızın ve çocuk-
larımızın geleceğini tehdit eden bir unsur olarak
insanlığın karşısında önemli bir sınav olarak
duruyor. Bu manzara, insan onuruna yaraşır bir
manzara değildir; ortada bütün insanlığı ve
elbette Birleşmiş Milletler'i doğrudan ilgilendiren
bir sorun var demektir. Burada, Birleşmiş
Milletler'in 69. Genel Kurulu'nda bir kez daha
vurgulamak isterim; Çocukların öldüğü ve
öldürüldüğü bir dünyada, hiç kimse masum
değildir, hiç kimsenin can güvenliği yoktur, hiç
kimse de sürdürülebilir barış ve refah içinde olamaz. Sadece geçtiğimiz yıl, dünya genelinde, 5
yaşın altında 6 milyon 300 bin çocuk hayatını
kaybetti. Suriye'deki savaşta, 17 bin çocuk hayatını kaybetti, 375 bin çocuk yaralandı, 19 bin
çocuk en az bir organını kaybetti. Bu yıl içinde,
Filistin'in sadece Gazze Şeridi'nde, en modern ve
ölüm saçan silahların doğrudan hedefi olarak 490
çocuk katledildi, 3 bin çocuk yaralandı."
Bu katliamların dünyanın gözü önünde
işlendiğini vurgulayan Erdoğan, "Kameraların ve
objektiflerin karşısında, yani dünyanın gözü
önünde, sahilde oynayan, parklarda koşuşturan,
okullara, camilere sığınan, en güvenli yer bildik-
Gümrük ve Ticaret
Bakanı Nurettin
Canikli, "Şu andan
itibaren 31 Nisan
2014 itibariyle
esnafın kefalet
kooperatiflerine
ödenmemiş 460
milyon liralık ana
para borcunun,
müracaat tarihi olan
31 Ekim 2014 tarihine
kadar ödenmesi
durumunda faizinin
tamamı silinecek"
dedi.
leri annelerinin kucağına kıvrılan çocuklar, acımasızca yok edildiler. Filistin'de çocukların,
kadınların, hatta engellilerin katledilmesine
dünyanın dikkatlerini çekmeye çalışanları susturmak için, bir takım yaftaların kullanıldığını da
ibretle izliyoruz" dedi.
Bu tavrın Ortadoğu'daki tüm haksızlıklara
yapılan itirazlara da yöneltildiğini belirten
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Irak'ta, Suriye'de işlenen cinayetlere,
Mısır'da demokrasinin katledilmesine itiraz edenler, yine bir takım haksız ve asılsız ithamlara
maruz kalıyor, anında teröre destek vermekle
itham ediliyorlar. Basın özgürlüğü yok diye bazı
ülkeleri kıyasıya eleştirenlerin, Filistin'de
öldürülen 16 gazeteciyi görmezden gelmesi,
medya mensuplarına yapılan baskıyı duymazdan
gelmesi küresel vicdanın dikkatlerinden kaçmıyor. Çok açık söylüyorum; Çocukların öldürülmesine, masum kadınların alçakça katledilmesine,
halkın oylarıyla gelmiş iktidarların silah ve tanklarla darbe yoluyla devrilmesine seyirci kalanlar, sessiz kalanlar, tepkisiz kalanlar, bu insanlık
suçuna alenen ortak olmaktadır. (AA)
Esnafı
sevindiren
haber
CHP heyeti Suruç’taydı
ŞANLIURFA- CHP heyeti gelişmeleri
izlemek üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine
geldi.
Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba
ve Mehmet Bekaroğlu ile bazı milletvekillerinden oluşan heyet, Suruç Kaymakamı
Abdullah Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.
Heyet, daha sonra Suruç Belediye
Başkan Yardımcısı Zuhal Ekmez ve HDP
Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan ile
görüştü.
Bekaroğlu, burada gazetecilere yaptığı
açıklamada, yaşanan drama kayıtsız
kalmadıklarını, kısıtlı miktarda da olsa
sığınmacılara yardım eli uzatmak istediklerini söyledi.
[email protected]
12
Bölgedeki gelişmeleri yakından takip
ettiklerini, iki gün boyunca temaslarını
sürdüreceklerini ifade eden Bekaroğlu,
"Çalışmalarımızda bölgedeki ihtiyaçları
tespit edeceğiz, sorunun ne olduğunu anlamaya çalışacağız ve bunu genel merkezimizle rapor edeceğiz. Getirdiğimiz yardımları
da sığınmacılara ulaştırmak üzere Suruç
Belediyesine teslim edeceğiz" dedi.
İlçe esnafını da ziyaret eden heyet, daha
sonra Suriye sınırına giderek geçişlerin
yapıldığı bölgedeki gelişmeleri inceledi.
CHP heyeti, beraberinde getirdiği 4 tır
dolusu yardım malzemesini Suruç
Belediyesine teslim etti.
(AA)
CHP Genel Başkan yardımcıları Ağbaba ve Mehmet Bekaroğlu ile bazı
milletvekillerinden oluşan heyet, Suruç ilçesinde incelemelerde bulundu
ANKARA - Canikli, kredi ve kefalet
kooperatifleri ortaklarının borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Bakanlık konferans salonunda basın
toplantısı düzenledi.
Esnaf ve sanatkarın kredi finansman ihtiyacının
karşılanması noktasında özel bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Canikli, bu çerçevede Halkbank
aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara uygun imkanlarla
kredi sağlandığını kaydetti.
Türkiye'de şu anda 900'ün üzerinde esnaf kefalet
kredi kooperatifi olduğuna işaret eden Canikli,
finansman açısından bunların ciddi anlamda kaynak
oluşumu sağladığına dikkati çekti.
Torba Yasa ile kamu alacaklarının önemli
bölümünün yapılandırıldığını hatırlatan Canikli, bu
kapsamda ödenemeyen ciddi miktardaki kamu alacağı için yeniden tahsil yolu aranmaya çalışıldığını
ifade etti.
Benzer bir durumun kefalet kooperatiflerinde de
görüldüğüne dikkati çeken Canikli, şöyle konuştu:
"Şu anda 91 bin esnafımızın borcunu vadesinde
Halkbank'a ödeyememesi söz konusu. Bu kardeşlerimizin bu borcu ödemesinde ciddi sıkıntılar
yaşanıyor. 91 bin esnafımızın kefalet
kooperatiflerine 461 milyon liralık ana para borcuna
karşılık, 400 milyon liralık bir gecikme borcu bulunmaktadır. Sonuç itibariyle, gecikme faiziyle birlikte
860 milyon liralık bir borçtan, ilgili 221 bin kişiden
bahsediyoruz. Torba Yasa ile kamu alacaklarında
yapılandırma gündeme gelince, benzer bir modelin
bu borçlar için de uygulanıp uygulanamayacağı
konusunda TESKOMB yetkilileriyle görüşmelerimiz oldu. Sonuçta, 91 bin esnafı ilgilendiren 860
milyon liralık bu borcun faizine tekabul eden 400
milyon liralık kısımının tamamen silinmesi ve geri
kalan kısımının ödenmesi kararlaştırıldı. Şu andan
itibaren, 31 Nisan 2014 tarihi itibariyle esnafın
kefalet kooperatiflerine ödenmemiş 460 milyon
liralık ana para borcunu, müracaat tarihi olan 31
Ekim 2014 tarihine kadar ödenmesi durumunda
faizin tamamı silinecek. Tüm esnaf ve sanatkar
kardeşlerimize hayırlı olsun. Esnaf ve sanatkarlarımız açısından bugünden itibaren yeni bir sayfa
açılmış olacak."
Canikli, söz konusu borcun kamu alacağı
olmadığını ifade ederek, "Bu, TESKOMB'un doğrudan esnaf ve sanatkardan alacağıdır" dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği
(TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül de
ilk defa böyle bir yapılandırma olduğunu ifade
ederek, "Bu tamamen bir af gibidir. Esnafı rahatlatmak açısından önemli. Bu rakam yılların birikimi...
Yıllardır ödenmeyen, kronikleşmiş durumda olan
borçları sıfırlandıran bir yapıdır" diye konuştu.
(AA)
‘Horasan Grup’ adıyla anılan bir terörist örgütün varlığından
haberdar mıydınız?
Kendi hesabıma ben değildim. İster Google’a girip tarayın,
ister Wikipedia’ya bakın, böyle bir örgütün geçmişiyle ilgili
herhangi bir bilgiyle karşılaşmayacaksınız. Yepyeni bir örgüt
bu.
Suriye içerisindeki IŞİD’le savaş başlar başlamaz başımıza
böyle bir örgüt çıktı; hem de medyaya bakarsanız, insanların
boğazını kesmekte tereddüt etmeyen IŞİD’ten bile daha
tehlikeli yaftasıyla... Çünkü bağlıları, ABD ve Avrupa’ya yönelik bombalama eylemleri planlıyorlarmış...
National Intelligence istihbarat örgütünün başında bulunan
James Clapper, 18 Eylül günü, Washington’da yaptığı sunumda
adını ilk kez anmış Horasan’ın...
Horasan Grup aslında el-Kaide’nin uzantısıymış. Lideri
Muhsin el-Fadhli Kuveytli imiş; ama Suriye’nin Halep
kentinde oturmaktaymış...
Amerikan ve koalisyon uçakları iki gündür Horasan Grup
yüzünden zaten mahzun Halep’i bombalıyor...
Gerçekte böyle bir örgüt var mıdır, yoksa IŞİD hedeflerini
döverken Halep’i de bombalamanın bir gerekçesi midir, bilemem elbette. Vaktiyle olmayan örgütler şimdilerde dünya gündemini belirler, sergiledikleri vahşi infaz görüntüleriyle kuşku
duyanlara varlıklarını bizzat kendileri ispat ederken, “Bir de bu
var” diye önümüze sürülen yeni örgüte nasıl yok diyebilirim?
Düşünün hele bir: Bundan çok değil bir yıl önce, “Dünyanın
başına büyük işler açacak bir örgüt var, adı da IŞİD” diye
karşımıza çıkılsaydı, herhalde IŞİD’in varlığı da inkâr
edilebilirdi. Öyle bir örgüt birilerinin zihninde önceleri var olsa
bile, ‘Irak ve Şam İslam Devleti’ (IŞİD) olarak 2013 yılının
nisan ayında ortaya çıktı. Dünya gündemine girmesi için ise,
bu yılın haziran ayını beklememiz gerekti.
Bir yaşında bir örgüt, üç aydır neredeyse bölge haritasını
değiştirecek denli faal: Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’u ele
geçirdiği gibi, Irak ve Suriye’de petrol çıkarılan, su zengini
yerlerin fethiyle meşgul...
İddiaya göre, istediği zaman kentlere giden suyu kesebiliyor,
elindeki bölgelerde çıkan petrolü rahatlıkla pazarlayabiliyor.
Tabii bir yandan da her türlü vahşeti sergilemekten geri durmuyor: Kelleler koparıyor... Toplu infazlar yapıyor... Kadınları
esir alıp cariye olarak kullanıyor...
Afrika’da kendisinden biraz önce çıkan Boko Haram gibi bir
örgüt IŞİD...
Yarın da, Horasan Grup için “Canım işte, IŞİD gibi bir
örgüt” denebilir...
Bu tür örgütlerin hepsi için “El-Kaide doğurdu” denildiği
gibi...
Kimse beni, terörü ya da bu nevzuhur örgütlerin sahneye
koyduğu eylemleri küçümsemekle veya onlara karşı yürütülen
mücadeleyi tasvip etmemekle suçlamasın. Tam tersine, kendilerini ‘İslâm dini’ ile irtibatlı gösterdikleri ve İslâm ile asla ilintilenemeyecek vahşi eylemleri onun adına işledikleri için, bu
tür örgütlere en ufak bir müsamahaya taraftar değilim.
Sorun şu: Tamamen modern dünyanın ürünü olan bu vahşi
örgütler, onlara karşı verilen mücadele ve açılan savaşlarla
yenilemiyor; yenilmek şöyle dursun, hem yenileri ürüyor, hem
de vahşetleri daha artıyor... Böyle bir mücadeleye ‘mücadele’,
savaşa ‘savaş’ denir mi?
Dense dense, yapılana ‘aptallık’ denir, ‘saflık’ denir, ya da
olana bakıp ‘bu işin içinde başka bir iş var’ denir...
Bilmiyorum, siz ne dersiniz?
25 Eylül 2014/ HABER TÜRK
IŞİD'e karşı
koalisyona
Avrupa'dan
ihtiyatlı
destek
BRÜKSEL - Avrupa üyeleri, IŞİD örgütüne karşı
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ihtiyatlı
ve sınırlı destek veriyor.
Uluslararası askeri operasyonlarda ABD'nin
geleneksel ortakları olan Fransa ve İngiltere,
Avrupa'dan koalisyona katılan ilk ülkeler oldu, ancak
her iki ülke de ölçülü katkı yapacaklarını açıkladı.
19 Eylül'de Irak'taki IŞİD hedeflerini vurarak
koalisyona aktif olarak dahil olan Paris yönetimi,
Suriye'de aynı yolu izlemeyeceğini belirtti.
Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, Irak
hükumetinin yardım çağrısına cevap verdiklerini ve
hava saldırılarını sürdüreceklerini kaydetti. Le Drian,
Fransız vatandaşı Herve Pierre Gourdel'in hafta
başında Cezayir'de IŞİD'e bağlı "Halifenin Askerleri"
adlı örgüt tarafından rehin alınmasının tutumlarını
değiştirmeyeceğini söyledi.
Koalisyonun bir diğer Avrupalı üyesi İngiltere, şu
ana dek saldırılara katılmadı, ancak IŞİD'le savaşan
peşmerge güçlerine silah yardımında bulundu.
İngiltere'nin koalisyona katkısı, keşif ve istihbaratla
sınırlı kaldı.
Peşmerge ve Irak güçlerine silah yardımında bulunan Almanya da saldırılara dahil olmama
pozisyonunu koruyor. Fransa gibi İngiltere ve
Almanya da Suriye'de hava operasyonlarına
katılmayacaklarını açıkladılar.
Belçika, IŞİD'e karşı operasyonlarda görev alacak
6 F-16 savaş jetini ve 120 askeri personeli Ürdün'de
konuşlandırma kararı alırken Norveç, askeri
operasyonların karargahına ilk etapta beş subay
göndereceğini açıkladı.
Hollanda hükumeti, henüz somut bir karar vermemesine rağmen IŞİD'e karşı koalisyona 4 F-16
savaş uçağıyla katılmayı ve peşmerge'ye silah
yardımını değerlendiriyor.
İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve
Estonya, peşmerge ve Irak güçlerine askeri ekipman
sağlayan Avrupa ülkeleri arasında yer aldı.
Avrupa ülkeleri, Suriye'de IŞİD'e yönelik askeri
operasyonlara hukuki zemin sağlayacak bir BM
kararına ihtiyaç duyulduğu noktasında birleşiyor.
(AA)
TURİZM
26 Eylül 2014 Cuma
13
Efes para basıyor
UNESCO
Dünya Miras
Geçici
Listesindeki
Efes Antik
Kenti'nin yılın
ilk 6 ayında
4 milyon lira
olan geliri,
Temmuz ve
Ağustos ayındaki ziyaretlerle 8 milyon
liraya yükseldi.
İZMİR - EFSUN YILMAZ - AA muhabirinin, Kültür ve Turizm
Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, İzmir'deki Arkeoloji,
Atatürk, Tarih ve Sanat müzeleri, Agora, Efes, St. Jean Anıtı, Yamaç
Evleri, Bergama Müzesi, Akropol, Asklepion, Bazilika, Çeşme, Ödemiş
ve Tire müzeleri ile Çakırağa Konağı'nı 1 Ocak ve 31 Ağustos tarihler
arasında 1 milyon 946 bin kişi ziyaret etti.
Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tarihsel zenginliklerinden
Efes Antik Kenti, 1 milyon 250 bin ziyaretçi sayısı ile müze ve ören
yerleri arasında yine en çok ilgi çeken bölge oldu.
Efes Antik Kenti'nin yılın ilk altı ayında 4 milyon lira olan geliri de
Temmuz ve Ağustos ayındaki ziyaretlerle 7 milyon 788 bin liraya yükseldi.
Tarihi MÖ 6'ncı bin yıllara uzanan Efes'in geliri geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 16 arttı.
Efes Antik Kenti'nin gelir ve turist sayısındaki birinciliğini korumasına karşın ziyaretçi ve gelir konusunda en büyük artış,
UNESCO'nun Dünya Miras Listesine bu yıl kabul edilen Bergama'da
oldu. Bergama Müzesi'nin 2013 yılının ilk 8 ayında 14 bin 219 olan
ziyaretçi sayısı, bu yıl 16 bin 545'e, Akropol ziyaretçisi 139 bin 525'ten
148 bin 857'ye, Bazilika ziyaretçisi 5 bin 157'den 11 bin 537'ye yükseldi. Asklepieon'u ise geçen yıl ilk sekiz ayda 82 bin 122, bu yılın aynı
döneminde 83 bin 434 kişi gezdi.
Bergama ve çevresindeki tarihsel zenginliğin ziyaretçileri 1 milyon
300 bin liranın üstünde gelir getirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının İzmir'deki müze ve ören yerlerinin
toplam geliri de 11 milyon liraya çıktı.
İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Abdülaziz Ediz de 2014 yaz
aylarının kentteki ören yerleri için oldukça iyi geçtiğini ve ciddi gelir
artışı olduğunu belirtti.
Bakanlığın özellikle Efes ve Bergama'da son 2-3 yılda yaptığı
düzenleme çalışmalarıyla ören yerlerinin herkes için erişilebilir hale
geldiğini kaydeden Ediz, "2015 yılında Efes Antik Kenti'nin de
UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesini arzu ediyoruz" dedi.
(AA)
Geri dönüşümle nostaljik oyun aracı yaptılar
ESKİŞEHİR - SİNAN BALCIKOCA - Eskişehir'de
Odunpazarı Belediyesi'nin kültür projesi kapsamında atık mobilya
malzemelerinden yapılan ve halk arasında "bilyeli" olarak bilinen
tornetler, vatandaşları geçmişte yolculuğa çıkarıyor.
Eskişehir'in merkez Odunpazarı Belediyesi, tarafından geri
dönüşüm ürünleriyle tornet üretilmeye başladı. Belediyenin kendi
atölyelerinde yapılan araçlarla çocuk ve gençlere yarış yapma
imkanı sağlayan belediye yetkilileri, nostaljik oyunla gençleri bilgisayar başından kaldırıp sokak oyunlarına hatırlatmaya çalışıyor.
Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Bilgen Perk,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil alan ve parkların oluşturulmasının yanında belediyenin mobilya ihtiyaçlarını da ürettiklerini söyledi. Perk, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un
geçmişe dair çocuk oyunlarını canlandırmak amacıyla tornet
yapımına başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Son yıllarda internet çağının gelişmesiyle çocuklarımız
maalesef bu tür araçlardan uzaklaştı. O nedenle hem geçmişimizi
canlandırmak hem de çocuklarımızı sokaklara çıkarmak amacıyla
geliştirilmiş bir proje. Bu amaçla tornete başladık. Torneti, geri
dönüşüm malzemeleri kullanarak kendi ustalarımız tarafından
yaptık. Geçen hafta bununla ilgili tornet yarışları düzenledik.
Ortak proje olarak her yıl 'tornetini yap gel' şenlikleri düzenlemeyi
planlıyoruz."
Perk, torneti belediyenin geri dönüşüm malzemelerinden üret-
tiklerini anlatarak, şunları kaydetti: "Tahta ve bilyelerden oluşan
bir düzenek. Herkesin kendi evinde çivi ve bilyelerle kolaylıkla
yapabileceği bir araç. Yapımı aslında çok basit ama geçmişi hatırlatması açısından çok anlamlı bir araç. Mümkün olduğunca bu tür
geçmişte kalmış, artık unutulmaya yüz tutmuş bu tür oyuncakları
ortaya çıkarmak, gençlerimize çocuklarımıza tanıtmak ana
hedeflerimiz arasında." (AA)
Urartu kalesine 30 yıl sonra ilk kazma vuruldu
belirterek, restorasyon ve korumaya yönelik sürdürülen çalışmayı 25 günlük planlamayla
devam ettireceklerini söyledi.
Kalede, İstanbul
Üniversitesi tarafından 19611984 yılları arasında kazı çalışması yapıldığını bildiren
Çavuşoğlu, bu kazılarda gün
ışığına çıkan birçok yapının
kazılara devam edilmeyince
büyük zarar gördüğünü ifade
etti.
Çavuşoğlu, bu yıl kaledeki
yapıları koruma ve restorasyona
yönelik çalışma yapmayı
VAN - SITKI YILDIZALİ İHSAN ÖZTÜRK Urartu Kralı II. Sardur tarafından inşa edilen Çavuştepe
Kalesi'nde, 30 yıl aradan sonra
kazı çalışması başlatıldı.
Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Gürpınar
ilçesinde bulunan ve Urartu
Krallığı'nın en parlak döneminde Kral II. Sardur tarafından inşa edilen Çavuştepe
Kalesi'nde, çözüm sürecinin
ardından kazma sesleri yükseliyor.
Günümüze kadar sağlam
kalmayı başaran surları, su
sarnıçları, dünyadaki ilk kanalizasyon sistemi, tapınakları ve
saray yapıları ile her yıl çok
sayıda turist ağırlayan kale,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Rafet
Çavuşoğlu başkanlığındaki
arkeologların yapacağı çalışmayla daha görkemli hale
bürünecek.
Doç. Dr. Çavuşoğlu, AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın
izniyle 30 yıl aradan sonra
çalışmalara başladıklarını
amaçladıklarına değinerek, "İlk
etapta alanın baştan sona kadar
temizliğini yapıp 30 yılda tahrip
olan kazı alanını ortaya çıkarmak istiyoruz. Daha sonra alandaki yapılar üzerinde nasıl bir
restorasyon yapacağımıza bakacağız" dedi.
Gelecek yıldan itibaren
çalışmaların daha sistemli
yürütüleceğini anlatan
Çavuşoğlu, her yıl çok sayıda
turist ağırlayan kalenin inşa
edildiği dönemki görüntüsüne
kavuşması için çaba göstereceklerini dile getirdi. (AA)
14
YAŞAM-ÇEVRE
26 Eylül 2014 Cuma
ARA-SIRA
İstanbul Elektrik
Tramvay ve Tünel
İşletmeleri (İETT) Genel
Müdürü Mümin Kahveci,
İstanbulluları elektrikli
toplu ulaşım araçlarıyla
taşımaya başlayacaklarını belirterek, 2019'da
filonun yüzde 25'ini
elektrikli, yüzde 30'unu
CNG'li hale getirmeyi
hedeflediklerini
bildirdi.
Nurullah AYDIN
[email protected]
OYUNCULAR VE FİGÜRANLAR
ISSN 1308-7622
Neden evrensel boyutta değil de yerel düzlemde
olaylara bakıyoruz?
Neden evrensel insani değerler açısından değil de
şarlatanların rahat yaşaması için gerçekleri görmemeye direniyoruz. Zihinlerimize, enerjimize, zaman
israfımıza yazık oluyor.
İnsan; eğitimi, yeteneği, becerisi üretkenliğine
göre farklı konumda yaşamını sürdürür. Kendisinde
bir takım özellikler olduğunu düşünen her insan
yaşamında bir rol oynar.
Roller de; ya başrol, ya oyuncu, ya da figüranlıktır.
İnsanın beynine yapılan düşünce- inanç şırıngası
insanı tercihe yönlendirir.
Gerçek hayattan rol modeli olarak zihinlere yansıyan; güç ve paranın değerleri ezerek yerine
geçmesi, toplumun yaşam tarzını kemiren başka bir
salgın hastalığa daha yol açıyor.
Bu tehlikeli salgın yolsuzluktur. Güç ve paraya
ulaşmak için her yolu mübah kılan bu virüs, esir
aldığı toplumu çökertir, yaşam tarzını hastalık
üreten bataklığa çevirir. Çünkü tüm kaynaklar yolsuzluğa kurban gittiği için, ruhsal ve sosyal
hastalıklar içinde kıvranan toplum yeni kurban olacaktır.
Önlenemeyen sosyal hastalıklar, zincirleme yolla
ve çığ etkisiyle yaşam tarzımızı işte böyle kirletiyor.
Zihinsel işgale uğrayan toplumlar; beyinleri
sığlaştığı için soygunun boyutunu kavrayamaz,
neden ve nasıl gittiğini anlayamaz, önlem alamaz.
Alık alık seyreder. Kaybettiğinin binde birini bile
tekrar alabilmek için, kedinin kendi kuyruğuyla
oynadığı gibi sürekli dolanır durur. Sürekli sahte
şifreleri çözmekle oyalanır. Halbuki, asıl şifresi;
kendi hayatının ve sağlığının kilitlendiği bu şifredir,
bilemez ve çözemez!
İşte bu zihinsel işgal ve esaret; içinde
yaşadığımız akvaryumu kirleten, zihinleri kilitleyen
ve toplumları acınacak hale getiren böylesine acımasız bir akıl oyunudur.
Zihinsel esarete uğrayan toplumlar, içine düştükleri hastalık üreten bataklığı idrak edecek ve kurutacak zihinsel yetenek ve derinliği de kaybederler.
Onların yapabileceği tek şey; bu bataklığın sürekli
ürettiği sivrisinek ordusuyla savaşmak ve kıt kaynaklarını ahmakça harcamaktan ibarettir. Ama bu
sivrisinek bulutları hiç bitmeyecektir.
Toplumu beyinsiz hale getirecek her işlem; zihinsel köleliği sağlamanın en kısa yoludur. Bunun
üzerine algı yönetimi de eklenirse, bir tek kurşun
bile atmadan bilinçaltı kurgulama ile toplumlar
kolayca yönetilir. Bilim ve akıl gücünü koruyamayan devletler, yöneten aklı kaybettiği için
yönetilen duruma düşerler. Çağdaş kölelik işte böyle
oluşuyor.
Bu akıl oyununda; sağlıktan ekonomiye her alanda devam eden küresel savaşın değişik şekillerini
bilmeyen toplumların yaşama şansı yok.
Herkes bir tuhaf durumda. Şaşkın şaşkın bakıyor.
Anlamıyor, anlamış görünüyor veya anlamaya
çalışıyor. Günümüz karmaşasında dikkatlerimiz çok
farklı düzlemde seyrediyor.
İnsanlar nelerle meşgul? Söz ve yazı şarlatanlarını görmemek, bunları tartışmamak ne kadar
doğrudur?
İster buna ırkçı ister dinci emperyalizm denilsin
nihayetinde; insanlar kuşatılmış bulunuyor.
Umutları daha küçük parçalara bölüyor, tamamen
kendi kontrolüne alıyor. İnsan ölümleri, kültür tarihinin tahribi, psikolojik travmalar çok daha etkili ve
tehlikeli durumda.
Bunları görmemek, bunların üzerinde durmamak
gaflet değil midir? Bütün bu tehlikeler göz ardı edilerek salt geçmişte de böyleydi bahanesiyle zihinlerin, yaşamın işgaline göz yummak ne kadar
sağlıklı bir bakıştır?
Güç odakları; sermayeyi, silahı, medya’yı çok
güçlü olarak kullanıyor. Ne yazık ki bunun içinde
farkında olunarak ve olmayarak iblisin yolunda
olanlara hizmet konumuna düşülüyor.
Günün Sözü: Kin nefret ve öfke içinde olanlar,
kendi oyunları içinde kalırlar.
Yıl: 44
Sayı: 14987
26 Eylül 2014
Cuma
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
Yayın Sahibi
İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş.
Genel Yayın Yönetmeni
Ahmet TEKEŞ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Abdülmecit KOYUNSAĞAN
Haber Koordinatörü
Dursun ERKILIÇ
Yazı İşleri Müdürü
Ayşegül BALDEMİR
İstihbarat Şefleri
Şenol GÜNÜÇ - Kenan ERGEN
Görsel Yönetmen
Şebnem ÜNAL
Sayfa Editörleri
Yasemin AYDOĞDU - Emine ÖZCAN
İnternet Editörü
Alparslan OĞUZ
Haber Merkezi
İsmail Yıldız, Hakkı Murat SÖBÜTAY, Tülay CANPOLAT,
Gazi BOZKURT, Burcu KERİM, Betül SÜSLEN
İdari Merkez
Macun Mah. 195. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA
Yazı İşleri Tel: 397 91 40 (PBX) Fax: 397 41 54
[email protected]
Yayın Sahibi
Temsilcisi:
Yiğit YİĞİT
İstanbul Temsilciliği
Ankara Temsilciliği
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad.
Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14
No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/İSTANBUL
Ulus/ANKARA
Tel: (0212) 540 40 45
Tel: (0312) 310 35 53
Dağıtım: TURKUVAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç)
Basıldığı Yer:
Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İstanbul Yolu
6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: 397 11 97
Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz.
www.yedigungazetesi.com.tr
Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez
YediGün Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir
İstanbul’da “elektrikli otobüs”
için geri sayım başladı
KOCAELİ - Kahveci yaptığı açıklamada,
İETT'nin Türkiye 'nin en eski kurumlarından biri
olduğunu ve son yıllarda toplu ulaşımda büyük bir
atak içine girdiklerini söyledi.
İETT'nin araç filosunu yenilemeye başladıklarını dikkati çeken Kahveci, son 2 yılda bin 850
yeni aracı filolarına kattıklarını, halk otobüsü ve
diğer toplu taşıma araçlarından yaklaşık 3 bininin
yenilendiğini kaydetti.
Kahveci, şu an filoda 360 CNG'li aracın bulunduğunu kaydederek, bu araçların daha az yakıt
tüketip çevreyi daha az kirlettiğini ve daha az
gürültü çıkardığını, bunun için de filodaki CNG'li
araç sayısını arttıracaklarını ifade etti.
2019'DA FİLONUN YÜZDE 25'İ
ELEKTRİKLİ OLACAK
Elektrikli otobüs çalışmalarının devam ettiğini
ve bununla ilgili yaptıkları test uygulamalarının
başarıyla sonuçlandığını işaret eden Kahveci, "Kısa
bir süre içerisinde İstanbulluları elektrikli toplu
ulaşım araçlarıyla taşımaya başlayacağız. 2019'da
filomuzun yüzde 25'ini elektrikli, yüzde 30 civarını
da CNG'li hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Kahveci, elektrikli araç teknolojisi konusunda
özellikle metrobüs hatları üzerinde çalıştıkları
belirterek, "Hem daha uzun hem de daha kolay
yönetilebilen sürücüsüz çalışabilen araç üzerinde
çalışıyoruz. Tabii kolay değil, zor bir şey. Köprü
problemi var. Boğaz Köprüsü'nün üzerine katenerden elektrik alarak tahrik edilen araç sistemi
kuramıyoruz. O bölgeyi de akü ile geçebilecek sistem üzerinde çalışıyoruz. Güvenilir bir teknolojik
seviyeye eriştiğimizde bunu da halka duyuracağız
ve çalışmaya başlayacağız" ifadesini kullandı.
Son dönemde yaşanan otobüs kazalarının ardından tedbirleri önemli ölçüde arttırdıklarını bildiren
Kahveci, şunları söyledi:
"Hem emisyon kontrolleri yapmaya başladık
hem de araç bakım yönetim sistemlerini ve kendi
yetkili servislerini denetlemeye başladık. Bakım
standartları yeterli olmayan araçları hizmet dışına
ayırıyoruz. Eskiden yılda bir TÜVTÜRK'ün yaptığı
muayeneye bakarak çalışma ruhsatı veriyorduk.
Şimdi prosedürü güncelledik. Artık yılda bir değil
de yılda üç kere ya da anlık kontrollerini yapıyoruz.
Tabii işin ekonomik boyutu var. Bunun için de
devletin çeşitli kuruluşlarıyla iş birliği halindeyiz."
Kahveci, geçen hafta gerçekleştirdikleri bir
ihale kapsamında 125 körüklü otobüsün bir ay
sonra hizmete gireceğini vurgulayarak, "Filo
yaşımız 5,5. Avrupa'nın en genç ve en teknolojik
araç yaşı bizde. Bunu sürdürülebilir hale getirmeye
çalışıyoruz" diye konuştu.
(AA)
Hayvan haklarına dikkati
çekmek için motosikletle
tüm Türkiye’yi dolaşıyor
İSTANBUL- FİKRİYE SUSAM UYAR "Küçük dostlarımız" hayvanların haklarına dikkati
çekmek ve farkındalık yaratmak için "Bir damla
yaşam" adlı motosikletiyle bir kez daha Türkiye
turuna çıkan 58 yaşındaki Semih İğdigül, İstanbul'a
ulaştı. İğdigül, burada barınakları ziyaret edecek,
hayvanseverlerle bir araya gelecek.
Hayvan hakları savunucusu İğdigül, 4 yıl önce
başlattığı "Bir kap su, bir kap yemek" projesi kapsamında, minibüsle 200 bin kilometre yol kat ederek,
65'i il olmak üzere 200 yeri dolaştı. O dönem
İğdigül'ün çabalarıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı
tarafından 50 bin su kabı ülkenin değişik yerlerine
dağıtıldı.
Semih İğdigül, "küçük dostlarımız" için bu kez
bir motosikletle yola koyuldu. Mersin'in Erdemli
ilçesinden 1,5 ay önce "Bir damla yaşam" adını
verdiği küçük motosikletiyle yola çıkan İğdigül, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz ve Ege
kıyılarını takip ederek sürdürdüğü yolculuğunda
Marmara ve Trakya'nın da bir bölümünü gezerek,
İstanbul'a ulaştığını anlattı.
Hayvan hakları konusunda
farkındalık yaratarak hayvanların sesini duyurmayı
amaçladığını vurgulayan
İğdigül, gittiği yerlerde barınakları gezdiğini, belediye
başkanlarını ziyaret ettiğini, gönüllülerle bir araya
geldiğini ifade etti.
Semih İğdigül, müftülerin de ziyaret kapsamında
yer aldığını belirterek, "Müftü ziyaretlerini çok
önemsiyorum. Çünkü camilerde hayvan hakları
konusundaki vaazlar çok önemli" dedi.
denen ölüm kamplarına ve hücrelerine atıyorlar. Bu
benim çok ağrıma gidiyor. Bunun yerine kısırlaştırma
merkezleri açılabilir, beslenme ocakları kurulabilir.
Hayvanlar bizimle beraber yaşasın, onların bir zararı
yok. Hayvanların istediği üç şey var; yemek, su ve
sevgi. Sevgi vermiyorsanız bile yemeği ve suyu
eksik etmeyin.
Su kapları koyuyorlar, içinde izmirat dahil her
"BARINAKLARA KARŞIYIM"
şey var, su yok. Yemek kaplarının içinde yemek
dışında her şey var. Vicdan ve merhamet diyoruz.
Ziyaret ettiği yerlerdeki çalışmalarını basınla pay- Hayvanseverlerden de besleyenlerden de rica ediyolaştığını, okullarda seminerler verdiğini anlatan
rum. Hayvanlar evlerde hapsolmuş durumda. Evin
Semih İğdigül, şöyle konuştu:
içine 10-15 kediyi ve köpeği alarak, hiç dışarı çıkar"Hedefim, hayvanların bu dünyada bizlerle yaşa- madan hapsetmek mantıksız. Dışarıda tasmasız
ması. Barınaklar rezalet, barınaklara karşıyım.
dolaştırıyorsunuz, pisliğini yapıyorsa almıyorsunuz.
Barınakları kesinlikle tasvip etmiyorum. Sokakta
Ben bu konulara değinmek istiyorum. Böyle yaphiçbir suçu olmayan o canlarımızı alıp, o barınak
mayalım." (AA)
Yeryüzü Doktorları, bayramda Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
İSTANBUL - Yeryüzü
Doktorları Derneği, yetersiz kırmızı et tüketimine bağlı olarak
özellikle çocukların protein, mineral ve B12 gibi vitamin
ihtiyaçlarını karşılamak, beslenme yetersizliklerinden kaynaklı
hastalıkların önüne geçmek için
Afrika'nın en yoksul 9 ülkesinde
kurban organizasyonu yapacak.
Derneğin Genel Sekreteri
Yahyahan Güney,
Zeytinburnu'ndaki genel merkez
binasında düzenlenen basın
toplantısında, 2000 yılından beri
4 kıtada 40'a yakın ülkede insani,
tıbbi yardım faaliyetleri gösterdiklerini belirterek, bu organizasyonlarla insanların yaralarına
merhem olmaya çalıştıklarını
söyledi.
Güney, Kurban Bayramı kapsamında faaliyetlerde bulunduklarını, bu yıl da yeryüzünün her
tarafına iyilik dolaştıracaklarını
belirterek, şöyle devam etti:
"Bu yılki kurban faaliyetimiz
Afrika'da yapılacak. Afrika
beslenme yetersizliğinin, birçok
vitamin ve mineral eksikliğinin
olduğu ve gıda ihtiyacının bulunduğu bir coğrafyadır. Bu
coğrafyamızda yıllardan beri
kurban faaliyeti yapmaktayız. Bu
yıl da her zamanki gibi katılımcıların destekleriyle kurban
faaliyetlerine devam edeceğiz. 9
ülkede kurban keseceğiz. Bu
ülkeler bizim daha önce
faaliyetlerde bulunduğumuz ve
çok iyi ortaklıklarla düzgün bir
çalışma içerisinde hizmetlerimizi
yapacağımız yerlerdir."
KURBAN HİSSE BEDELİ
270 LİRA
Afrika'nın geri kalmışlıklarıyla
birtakım sosyal afetlerle beslenme yetersizliğinin çok olduğu bir
bölge olması nedeniyle kurban
bayramı kapsamında bu
coğrafyaya yöneldiklerini
aktaran Güney, "Özellikle B12
vitamini, mineraller ve vitaminler
açısından zor beslenen bu
coğrafyadaki insanların kurban
vesilesiyle yaralarına merhem
olarak onların sağlıklarına ve
sosyal yapılarına destek veriyoruz. 2014 yılı için bir kurban
bedelimiz 270 liradır. Somali,
Kenya, Nijer, Çad, Gambiya,
Gana, Demokratik Kongo
Cumhuriyeti, Kamerun ve Orta
Afrika Cumhuriyeti'nde kurbanlar kesilecek ve bu kurbanlar 150
ayrı noktada ihtiyaç sahiplerine
dağıtılacak" diye konuştu.
Yahyahan Güney, bayram
boyunca Çad ve Nijer'de gönüllü
doktorların ve sağlık ekiplerinin
sağlık taramalarında ve genel
sağlık destek hizmetlerinde bulunacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bağışçılarımız
'kurban.yyd.org.tr' adresinden ya
da çağrı merkezimiz olan 0212
586 12 12 nolu telefondan
bağışlarını yapabilir. Bağışlar
kredi kartıyla banka havalesiyle
ya da nakit olarak elden yapılabilmektedir. 2014 kurban bayramı vesilesiyle yapacağınız her
türlü desteğe biz hazırız. Bu
amaçla ekiplerimiz bütün
yeryüzünde hizmetinize
hazırdır." (AA)
Löw'ün keşfi, amatörde top koşturuyor
26 Eylül 2014 Cuma
TRABZON - Fenerbahçe
ve Trabzonspor gibi takımların da bir dönem formasını
giyen Murat Bölükbaş, 3 yıl
önce bıraktığı futbola,
Trabzon 1. Amatör Küme
takımlarından 1967
Değirmenderespor Kulübü ile
anlaşarak döndü.
Fenerbahçe'nin altyapısında futbola başlayan Murat
Bölükbaş, 1997-98 sezonunda 30 gol ile genç takımda
sezonu tamamladı. 1998-99
sezonunda da rakip filelere
Carlos,
takımına
güveniyor
Sivasspor Teknik Direktörü Roberto Carlos, "Galatasaray
karşısında kendi futbolumuzu oynamaya çalışacağız. İyi
bir sonuç almak, puan veya puanlarla dönmek istiyoruz.
Bunu başarabilecek güce sahibiz" dedi.
SİVAS - Carlos, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, ligde geride
kalan 3 haftada istedikleri sonuçları
bir türlü alamadıklarını, iyi futbol
oynadıklarını ancak bunu sonuca
yansıtamadıklarını söyledi.
Bazı eksikleri ve düzeltmeleri
gereken konular olduğunu dile
getiren Carlos, her zaman kazanmayı düşünen bir ekip oluşturmak
istediğini ifade etti. Geride kalan 3
haftada 2 puan topladıklarını anımsatan Carlos, bu hafta deplasmanda
yapacakları Galatasaray maçının
kendileri için çok önemli olduğunu
belirtti.
Rakipleri Galatasaray'ın da lige
iyi bir başlangıç yapamadığına ve
sarı-kırmızılı ekibin de galibiyete
ihtiyacı olduğuna dikkati çeken
Carlos, rakiplerine saygı duyduklarını söyledi.
Zorlu bir maçın kendilerini beklediğini ifade eden Carlos, ligde her
takımın birbirini yenebilecek
düzeyde olduğunu belirtti.
Brezilyalı teknik direktör Carlos,
her maça aynı önemi verdiklerini
dile getirerek, "Galatasaray karşısında kendi futbolumuzu oynamaya
çalışacağız. İyi bir sonuç almak,
puan veya puanlarla dönmek istiy-
oruz. Bunu başarabilecek güce
sahibiz" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü
Cesare Prandelli'nin deneyimli bir
teknik adam olduğuna değinen
Carlos, bu tip teknik adamlardan ve
profesyonellerden her zaman bir
şeyler öğrenilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Sivasspor, teknik direktör
Roberto Carlos yönetiminde, "3
büyükler" olarak bilinen Fenerbahçe,
Galatasaray ve Beşiktaş ile ligde
yaptığı 6 maçta 3 galibiyet, 1
beraberlik elde ederek başarılı bir
grafik çizdi.
Carlos'lu Sivasspor, geçen sezon
sahasında "3 büyükler"e puan vermedi. Sivas'ta geçen sezon
Fenerbahçe'yi 2-0, Galatasaray'ı 2-1
ve Beşiktaş'ı 3-0'la geçen Yiğidolar,
deplasman maçlarında aynı başarılı
grafiği sergileyemedi. Geçen sezon
dış sahada Fenerbahçe'ye 5-2 ve
Galatasaray'a 2-1 yenilen Carlos
yönetimindeki Sivasspor, Beşiktaş
ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Yiğidolar, ligde geçen sezon "3
büyükler"i mağlup eden tek takım
olma başarısı göstermişti.
(AA)
Adem, "Büyük" düşünüyor
İSTANBUL - Adem Büyük, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, ligin
ilk 3 haftasında topladıkları 5 puanın
kötü olmadığı aktararak, şöyle konuştu: "Aslında ilk 3 haftada şanslı olsaydık 9 puan yapabilirdik ama 5 puan
da kötü sayılmaz. Maçlarda geriye
düştükten sonra rakiplerimizi
yakaladık ve bu bizim alışkanlığımız
oldu. Mersin İdmanyurdu maçında
ikinci yarıda oynadığımı oyun bizim
gerçek kimliğimizdi. Ama kazanmıyorsan da kaybetmeyeceksin. Sezon
sonu 1 puanın bile büyük önemi oluyor."
Takımda kaybetmeyi kabullenen
oyuncu bulunmadığını ve en büyük
özelliklerinin bu olduğunu anlatan
Adem, Trabzonspor maçıyla ilgili ise
şunları kaydetti:
"Trabzonspor maçının çok zevkli
olacağını düşünüyorum.
Trabzonspor'un yeni bir takım olması
bizim için bir avantaj. Birbirlerini çok
fazla tanımıyorlar. Takım kurguları
tam oturmadı. Bunu lehimize
çevirmek istiyoruz. Trabzonspor
köklü ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Ne olursa olsun rakibimiz iyi bir ekip. Son zamanlarda
yaşadıkları sıkıntılar onlar için artı
motivasyon olabilir. Trabzonspor
deplasmanına kazanmak için gideceğiz ve bunu yapabilecek güçteyiz.
Üç puan alamasak da kaybetmeyerek
döneceğimizi düşünüyorum."
Lacivert-beyazlı formayla ilk iki
haftada 2 gol kaydeden ve geçen
hafta da sakatlığı nedeniyle Kardemir
Karabükspor maçında oynayamayan
Adem, bu sezon gol krallığı yarışının
çok çekişmeli geçeceğini dile getirdi.
Geride bıraktığımız sezonu 8 golle
tamamlayan forvet oyuncusu, "Bir
forvet oyuncusunun sezona gollerle
Spor Toto Süper
Lig ekiplerinden
Kasımpaşa'nın
tecrübeli futbolcusu Adem
Büyük, 27 Eylül
Cumartesi günü
deplasmanda
Trabzonspor ile
oynayacakları
maçı kazanmak
istediklerini
söyledi.
başlaması artı bir motivasyondur.
Geçen hafta sakatlığım vardı ve bu
hafta gol atarak dönmek istiyorum.
Lige iyi bir başlangıç yaptım. İnşallah
Trabzonspor maçında da gol atarak
kazanmamızı isterim. Ama önemli
olan takımın galibiyeti. İnşallah böyle
devam ederim" ifadelerini kullandı.
Gol kralı olmayı çok istediğini
anlatan 27 yaşındaki futbolcu, "Bu
sene gol krallığında çok aday olacak.
Ben de gol krallığına adayım ve gollerime devam edersem bu amacıma
ulaşabilirim. Daha çok erken ama
rekabet fazla olacak. Gol krallığı rekabetinin içinde olmak istiyorum" diye
konuştu. A Milli Futbol Takımı'nın
teknik direktörlüğüne Fatih Terim'in
gelmesiyle ay-yıldızlı takıma çağrılmaya başlayan tecrübeli futbolcu, son
kamp kadrosunda olmamasına çok
üzülmediğini belirtti. (AA)
19 gol gönderen forvet oyuncusu, 18 yaşında dönemin
Fenerbahçe Teknik Direktörü
Joachim Löw'ün dikkatini
çekti.
Almanya Milli Futbol
Takımı ile 2014 FIFA Dünya
Kupası'nı kaldıran teknik
direktör Löw'ün o yıllarda
beğenisini kazanan Murat
Bölükbaş, 1998-99 sezonu
içerisinde A takıma alındı,
ligde de forma giydiği son 2
maçta 3 gol kaydetmeyi
başardı. (AA)
Sivasspor'un
"3 büyükler"e
karşı karnesi
SİVAS - Sivasspor, Galatasaray ile bugün
yapacağı maçla Süper Lig'de "3 büyükler"e karşı
55'inci sınavını verecek.
Süper Lig'de 2005-2006 sezonundan itibaren
mücadele eden kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'a karşı
ligdeki 19'uncu randevusuna yarın çıkacak.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile ligde
bugüne dek 18'er kez karşılaşan Sivasspor, bu 54
maçın 13'ünden galibiyetle, 11'inden beraberlikle,
30'undan mağlubiyetle ayrıldı.
Bu maçlarda kalesinde 98 gol gören Sivas ekibi,
rakip fileleri 61 kez havalandırdı.
Sivasspor'un bu 3 takım içinde en az galibiyet
sevinci yaşadığı ekip, Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar ile ligde 18 kez karşılaşan Sivasspor, rakibine karşı 3 defa üstünlük kurdu. (AA)
Gaziantep'de
hedef 3 puan
GAZİANTEP - Spor Toto Süper Lig takımlarından
Gaziantepspor, İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın
hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk,
kulübün internet sitesinden yayımladığı görüntülü
mesajında, geçen hafta Fenerbahçe ile karşılaştıklarını
hatırlatarak, yankıları uzun süren maçı geride bıraktıklarını belirtti. İlerleyen haftalarda gösterecekleri performansla gündeme gelmeyi istediklerini anlatan Buruk,
"Fenerbahçe maçı geride kaldı. O maça ilişkin
kendimize göre artı ve eksileri değerlendirdik"
ifadelerini kullandı. Fenerbahçe maçından sonra ara
vermeden İstanbul Başakşehir maçı hazırlıklarına
başladıklarını anımsatan Buruk, şunları kaydetti:
“Hazırlık çalışmalarımız iyi gidiyor. İstanbul
Başakşehir, ligin iyi ve önemli takımlarından biri ama
taraftarın desteğiyle 3 puanın sahibi olmak istiyoruz.
Kendi sahamızda olmamız bizim için avantajken maçın
pazartesi oynanacak olması dezavantajlı bir durum
oluşturuyor ama taraftarımızın bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum.” (AA)
Suarez formda
ANKARA - İspanya'nın önde gelen kulüplerinden Barcelona'nın yıldız oyuncusu Luis Suarez,
form tutması için Barcelona B Takımı ile Endonezya
19 Yaş Altı Milli Takımı arasında yapılan resmi
olmayan maçta attığı 2 golle dikkati çekti.
FIFA Dünya Kupası'nda İtalyan Giorgio
Chiellini'yi ısırdığı için futboldan 4 ay men cezası
alan ve Barcelona'nın resmi müsabakalarında boy
gösteremeyen Suarez'in forma girebilmesi amacıyla
Barcelona B Takımı ile Endonezya 19 Yaş Altı Milli
Takımı arasında bir maç yapıldı.
Katalan temsilcisinin yaz transfer sezonunda
kadrosuna kattığı Uruguaylı golcü, her iki yarıda da
birer gol atarak iyi bir performans sergilerken,
Barcelona B Takımı mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.
26 Eylül 2014 Cuma
Rusya 17 yıl aradan sonra uzaya kadın astronot gönderecek
MOSKOVA - Rusya uzaya 17 yıl aradan sonra uzaya kadın astronot gönderiyor.
Yelana Serova Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görev yapan ilk Rus kadın
astronot unvanına da sahibi olacak. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev
yapacak yeni astronotların isimleri açıklandı. İki gün sonra, NASA astronotu
Barry Wilmore, Rusya’dan Aleksandr Samokutyayev ve Yelena Serova
Kazakistan’daki Baykonur istasyonundan uzaya uğurlanacak. Hazırlıklarını
tamamlayan ekip beklemeye geçti. Yelana Serova, uzun aradan sonra bir Rus
bayan astronotun uzaya gidecek ve UUİ’de görev yapacak olmasının heyecanını
yaşıyor. Serova, uğur getirsin diye yanına 2014 Soçi Olimpiyatları sembollerinden biri olan tavşan maskotunu yanına alacağını söyledi. (CHA)
103'lük dedenin
"ATV" merakı
ORDU - HAYATİ AKÇAY - Ordu'da 103
yaşındaki Mehmet Yılmaz, yaşının ilerlemesine rağmen uzun yıllardan bu yana ATV
olarak bilinen arazi motoruna biniyor.
Gölköy ilçesine bağlı Hassadüzü
Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan
Mehmet Yılmaz, gün içerisinde gitmek istediği yerlere ATV ile ulaşıyor. Bir süre öncesine kadar bisiklet meraklısı olan ancak bisikletten düştükten sonra kolunu kıran Yılmaz,
bisiklete binmekten vazgeçerek daha güvenli
gördüğü ATV'yi tercih etmeye başladı.
Arazi motorunu kullanırken gençlere adeta
taş çıkartan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, ATV motorunu kullanmayı çok
sevdiğini söyledi.
Uzun yıllardan bu yana motorlu araçlara
meraklı olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle
konuştu:
"Aklım erdi ereli hep bu tür araçları kullanmayı istemişimdir. Bu nedenle yarım asırdan bu yana bisiklete bindim ancak bisikletten
düşüp kolumu kırınca bisikletten vazgeçtim.
Daha sonra bisikletsiz yapamayacağımı anlayarak daha güvenli gördüğüm ATV'yi aldım.
Ondan çok memnunum. Beni istediğim her
yere götürüyor. Kızlarımın yanına bu motorla
gidiyorum. Bununla kaza falan yapmadım.
Hız yapmadığım için bir aksilik olmadı.
Ömrüm olduğu sürece ATV'dan vazgeçmeyi
düşünmüyorum. Çünkü onu çok sevdim."
Aracı kullanırken en çok "ağrıyan bacaklarının" dinlendiğini söyleyen Yılmaz, "Yakıtı
da çok az. Bazen arıza yaptığında üzülüyorum
ama onu da hemen ustasına götürüp tamir
ettiriyorum" dedi.
- Çevredekiler şaşırıyor
Öte yandan 103 yaşındaki Mehmet
Yılmaz'ı ATV kullanırken gören vatandaşlar
şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
İlçe halkından Erol Aydoğdu, Mehmet
Dede'ye hayran kaldıklarını belirterek, "Bizim
dahi cesaret edemediğimizi o yapıyor. Onu
her gördüğümüzde şaşırıyoruz. Mehmet Dede
bu azmiyle herkese örnek oluyor. Kendisini
kutluyoruz" diye konuştu.
Cemil Köybaşı da 103 yaşındaki bir
insanın ATV kullanmasını hayretle karşıladıklarını anlatarak, "Biz onu her gördüğümüzde
şaşırıyoruz. Aynı zamanda moral de buluyoruz. Çünkü o ilerlemiş yaşına rağmen neler
yapabileceğini bizlere gösterdi. Bizlerin de
onu örnek alması gerekiyor. Allah ona uzun
ömür versin" ifadelerini kullandı. (AA)
Muğla'da yelken
okulu işleten
Mustafa
Yurtbulmuş,
"Balıkçıl" isimli
teknesiyle 3 yılda
tamamlamayı
planladığı dünya
turuna
Marmaris'ten
başladı.
Vatikan Sarayı’nda
sema gösterisi
TRIESTE- Uluslararası Mevlana Vakfı, Vatikan Sarayı
Cancelleria'da Mevlevi Ayini gerçekleştirdi.
Katolik aleminin ruhani merkezlerinden Vatikan'a ait Cancelleria
Sarayı, dün akşam tarihinde üçüncü kez sema mukabelesine ev
sahipliği yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Türkiye'nin Vatikan
Büyükelçiliği'nin düzenlediği etkinlikte, ünlü mutasavvıf Mevlana
Celaleddin Rumi'nin 22. kuşaktan torunu Makam Çelebisi Faruk
Hemdem Çelebi öncülüğündeki semazenler, Mevlana'nın öğretisinin
sembolik ifadesi Mevlevi Sema Ayini'ni gerçekleştirdi.
Semazenlerin, Roma'nın kalbinde yer alan Vatikan sarayındaki gösterisine yoğun ilgi gösterildi. Çok sayıda konuğun oturacak yer dahi
bulamadığı etkinliğe Vatikan nezdinde üst düzey katılım oldu.
Gösteriyi, Vatikan'ın Doğu Dünyası Katolik Kiliseler Bakanı Kardinal
Leonardo Sandri de izledi.
Milano ve Roma'daki gösterilerinin ardından Uluslararası Mevlana
Vakfı, İtalya'daki son gösterisini yarın yine başkentte, Roma'nın köklü
eğitim kurumlarından Sapienza Üniversitesi'nde yapacak.
Vatikan'a ait aynı sarayda, Mevlana Celaleddin Rumi'yi doğumunun
800. yılında anmak için 2007 ile 2010 yıllarında Sema gösterisi
yapılmıştı.
Tekne ile
dünyayı
dolaşacak
MUĞLA - Marmaris'te yelken okulu sahibi Mustafa Yurtbulmuş,
13,5 metrelik "Balıkçıl" isimli teknesiyle dünya turuna çıktı.
Orhaniye Mahallesi'ndeki Martı Marina'da düzenlenen törenle
yolcu edilen 47 yaşındaki Yurtbulmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, asıl mesleğinin gazetecilik olduğunu ancak yerleştiği
Marmaris'te denizciliği iş edinerek yelken okulunu işletmeye
başladığını söyledi.
Farklı denizler ve farklı yaşamlar keşfetme arzusuyla tura çıkma
kararı aldığını belirten Yurtbulmuş, yaklaşık 3 yılda tamamlamayı
planladığı tur kapsamında 35 bin deniz mili yol kat edeceğini, kendisine değişimli olarak arkadaş gruplarının eşlik edeceğini anlattı.
İlk durağının komşu ülkenin başkenti Atina olacağını ifade eden
Yurtbulmuş, "Yolculuk boyunca 3 okyanusu geçecek, 30'dan fazla
ülke, 38 liman ve yüzlerce adayı ziyaret edeceğim. Okyanus geçişlerinde 2 bin 700 deniz mili yol alıp 17 gün kara görmeden seyir
yapacağım. Yeni yılı da Karayipler'de karşılamayı planlıyorum. Yeni
yerler, yeni insanlar, yeni lezzetlerle tanışacak olmanın heyecanını
ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.
- Sadece pastırma stokladı
Yurtbulmuş, teknesinin her türlü güvenlik, elektrik, elektronik,
mekanik ve yelken donanımının dünya turuna uygun hale getirdiklerini vurguladı.
Üç yıllık yiyecek ihtiyacının tamamını stoklamasının mümkün
olmadığına işaret eden Yurtbulmuş, "Bu sebeple teknede dünyanın
başka yerinde bulamayacağım ve özleyeceğimi düşündüğüm pastırma dışında hiçbir yiyeceği stoklamadım" diye konuştu.
Gazetecilerin sorularının yanıtladıktan sonra Yurtbulmuş,
arkadaşları ve yakınları tarafından Orhaniye Koyu'ndan dünya
turuna uğurlandı.
Bu arada Yurtbulmuş'un seyahatini ileride kitap haline getirmek
için kaleme alacağı Ankara Üniversitesinden bir ekibin de yolculuğun önemli bölümünü görüntüleyecekleri, ayrıca belgesel
yapacakları öğrenildi. (AA)
Sular çekilince “kale göründü”
VAN - ALİ DAĞER - Van'ın Erciş ilçesinde uzun yıllar
su altında kalan Osmanlı kalesi, Van Gölü'nün sularının çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan kuraklık nedeniyle
birçok baraj, gölet ve su kaynağı kururken, Türkiye'nin en
büyük gölü olan Van Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesi,
Erciş ilçesinde yıllardır su altında kalan Osmanlı kalesini
ortaya çıkardı.
Yapının büyük bölümünün su altında kalması nedeniyle
ziyaret edilemeyen Van Gölü sahilindeki kaleye, şimdilerde
yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.
Kaleyi gezen tarihçi-yazar Selahattin Koşar, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Urartu Krallığı zamanında
Van Gölü sahilinde inşa edilen kalenin, Karakoyunlu Devleti
ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde de onarımdan geçirilerek kullanıldığını belirtti.
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçen Osmanlı
kalesinin 521 yılında Sultan Kılıçaslan tarafından Urartu
Krallığı'nın temelleri üzerine inşa edildiğini anlatan Koşar,
Kanuni Sultan Süleyman'ın da İran seferi sırasında kalede
bir hafta konakladığına dair bilgiye sahip olduklarını ifade
etti. (AA)
-Büyükelçi Gürsoy'dan vedaSema gösterisinin sunulduğu gecenin ev sahibi Türkiye'nin Vatikan
Büyükelçisi Kenan Gürsoy da Mevlana'nın felsefesi ve Sema gösterisi
hakkında bilgi verdi, ardından veda konuşması yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'nın 2009 yılında çıkardığı büyükelçiler kararnamesinde bakanlık dışından atanan büyükelçi olmasıyla dikkati çeken
Gürsoy, bugünkü Mevlevi Ayini'nin, 5 yıla yakın sürdürdüğü görevinin
son kültürel etkinliği olduğunu belirtti.
Konuklarının, dervişlerin bu törenine katılmasından onur duyduğunu aktaran büyükelçi, kendisine gösterilen işbirliği ve karşılıklı
saygıdan ötürü teşekkür etti.
Mevlevi Ayini'nin ardından Büyükelçi Kenan Gürsoy ve eşi Belkıs
Gürsoy, resepsiyon düzenleyerek, Roma'da edindikleri dostlarına ve
tanıdıklarına veda etti.
Kenan Gürsoy'un yerine atanan Mehmet Paçacı'nın ekim ayında
yeni görevine başlaması bekleniyor. (AA)
Download

‹K‹NC‹ AYAR! - Yedigün Gazetesi