Sýradýþý týr ilgi çekiyor
Ýmam Hatiplerin Kutlu
Doðum programý yarýn
Özel bir firmanýn eðitim týrý vatandaþlarýn ilgisini çekiyor. Yapý
Kimyasallarý alanýnda üretim
yapan bir firmanýn eðitim týrý dün
A
Çorum'a geldi. Stadyum önüne SAYDFE
7’
park eden týr vatandaþlarýn ilgi
odaðý oldu.
19 NÝSAN 2014 CUMARTESÝ
Mühendislikte "Voith
Güç Aktarým Sistemleri"
semineri
Ýl merkezinde bulunan
Ýmam Hatip
Lisesi ve Ortaokullarý "Kutlu Doðum
Haftasý"
kapsamýnda
kutlama
programý yapacaklar. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi,
Daniþment
Gazi Ýmam Hatip
Ortaokulu, Yýldýrým
Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu, Toprak Sanayii Ýmam
Hatip Ortaokulu,
Türkiyem
Ýmam
Hatip Ortaokulu
ve...
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
40 KURUÞ
Afrika büyükelçilerinden
Çorum'a çýkarma
Saðlýk Sen'den Türk
Saðlýk Sen'e tepki!
Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde 'Tecrübe Günleri' kapsamýnda seminer
verildi.
Mühendislik Fakültesinde 'Tecrübe Günleri'
etkinlikleri çerçevesinde Alman Voith Turbo Güç
Aktarma Tekniði Ltd. Sti. (VTTR) firmasýnda çalýþan eski mezun Makine Yüksek Mühendisi Metin Demirel tarafýndan seminer verildi.
SAYFA 3’TE
Üniversite, STK
buluþmasýna katýldý
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA)
tarafýndan, sivil toplumun geliþtirilmesi çalýþmalarý kapsamýnda gerçekleþtirilen "Sivil
Toplum Buluþmasý" isimli etkinliðe Hitit Üniversitesi de katýldý.
Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Amasya Üniversitesi Rektörü/OKA Kalkýnma Kurulu Baþkaný
Prof. Dr. Metin Orbay...
SAYFA 5’TE
Camilerde Kutlu
Doðum coþkusu
Afrika Büyükelçiler Birliði üyesi 14 ülkenin büyükelçisi Çorum'a geldi.
Büyükelçilere ilk olarak TSO tarafýndan Çorum sanayisini tanýtan bir sunum yapýldý.
Büyükelçiler dünde Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret ettiler.
Ziyarette Afrika Büyükelçiler Birliði heyeti
Yaðmur Damlasý'ndan
"Yad-ý Resul Gecesi"
Hem kurs gördüler
hemde iþ sahibi oldular
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Calista Luxsury Resort Otel iþbirliðinde düzenlenen kursun kapanýþ toplantýsý
yapýldý.
A
SAYF
5’TE
A
SAYF
5’TE
SAYFA 5’TE
Memur
Sen
Ýl
Temsilcisi
ve Saðlýk Sen
Çorum
Þube
Baþkaný Ahmet
Saatçi,
Türk
Saðlýk Sen Çorum Þubesi tarafýndan üyeleri
olan bir yönetici
hakkýnda savcýlýða suç duyurusunda bulunulmasýna SAYFA
E
tepki gös- 4’T
terdi.
adýna konuþan Nijerya Büyükelçisi Ahmed
Abdulhamid, Çorum sanayisini incelemek
istediklerini ifade ederek, Afrika ülkelerine Türkiye'nin çok yakýnlýk gösA
terdiðini ve yapacaklarý ticari an- SAY’TFE
3
laþmalar ile bu geliþlerini daha da
sýklaþtýracaklarýný söyledi.
Alabey Sokak esnafýndan
Kutlu Doðum lokmasý
Kutlu Doðum Haftasý kutlamalarý kapsamýnda camilerdede çeþitli etkinlikler düzenleniyor. Dünde Cuma namazý sonrasýnda
Dumlupýnar ve Melikgazi Camilerinde iki farklý
etkinlik organize edildi.
A
SAYF
2’DE
Ýl Halk
Kütüphanesi'nden
23 Nisan'a özel
etkinlik
Ýl Halk Kütüphanesi
Müdürlüðü 23 Nisan etkinlikleri
çerçevesinde
konferans düzenleyecek.
SAYFA 2’DE
Platin
Saðlýk Koleji
öðrencilerine
karikatür ödülü
Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Derneði Çorum Þubesi'nin organize ettiði
"Yad-ý Resul Gecesi" önceki akþam yapýldý.
Afra Düðün Salonunda "Kutlu Doðum SAYFA
Haftasý" kapsamýnda gerçekleþtirilen progra- 7’DE
mýn açýlýþ konuþmasýný Derneðin Ýl Temsilcisi
Ahmet Sözüdoðru yaptý.
Yaratýcý Çocuklar
Derneði ve Aydýn Doðan Vakfý tarafýndan
Türkiye genelinde 7.kez düzenlenen "Barýþ" konulu karitatür yarýþmasýnda Platin
Saðlýk Koleji öðrencileri derece elde ettiler.
YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
SAYFA 2’DE
A
SAYF
3’TE
TEK
YILDIZ
2
HABER
19 NÝSAN 2014 CUMARTESÝ
2
Karadað'dan "Kutlu
Doðum" açýklamasý
Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube
Baþkaný Av. Mehmet Karadað, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz.
Muhammed Mustafa (s.a.v.)'ýn doðumu vesilesiyle, 14-20 Nisan tarihleri arasýnda kutlanan "Kutlu Doðum Haftasý" nedeniyle
yazýlý bir açýklama yaptý.
Açýklamasýna, "Peygamberimizi tanýmalý, onun insanlýðýn kurtuluþu, huzur ve
refahý için sergilediði örnek yaþantýsýný, ahlakýný, hoþgörü ve merhametini kendi yaþantýmýzda rehber edinmeliyiz, þu unutulmamalýdýr ki; yüce kitabýmýz Kur'an-ý Kerim dahi bizleri onu örnek almaya çaðýr-
makta, sünneti etrafýnda bir araya gelme
çaðrýsý yapmaktadýr" diyerek baþlayan
Mehmet Karadað, "Hayatýnýn her aný bizim
için eþsiz bir örnek teþkil eden Peygamber
Efendimizin (sav) getirdiði kudsi mesajý daha çok idrak etmeye ve onun yolunda yürümeye devam etmeliyiz. Ýnsanlýðýn iftihar
tablosu Efendimiz, doðumundan ebediyete
irtihaline kadar geçen mübarek hayatlarýnýn
her evresinde söz ve fiilleriyle, zulme karþý
verdiði mücadele ile tüm insanlýða rehber
olmuþtur" dedi. Karadað açýklamasýný þu
ifadelerle tamamladý:
"Onun mesajýnýn yeterince idrak edil-
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
mediði günümüz dünyasýnda ise, zulüm var, kan var, katliam var. Batýnýn
sözde medeniyetinin insanlýðý felakete götüren hýrslarý var. Ve ne yazýk ki,
zulmün hükümferma olmasýna en zayýf perdeden ses çýkaran, bir Ýslam alemi var. Ýþte bu nedenledir ki bugün
peygamberimizin rehberliðine Ýslam
ve insanlýk alemi her zamankinden
daha fazla ihtiyaç duymaktadýr.
Bu vesile ile þefkat ve merhamet peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)’in
doðumu münasebetiyle idrak ettiðimiz Kutlu Doðum Haftasý'nýn, Ülkemiz, Ýslam alemi
ve insanlýk üzerinde, adalet ve barýþ rüzgarlarý esmesine vesile olmasýný diliyor. Ýlim
Yayma Cemiyeti ÇorumÞubesi olarak hemþerilerimizin Kutlu Doðum Haftasýný kutluyoruz." Yasin YÜCEL
Kerpiç koydum kazana
Poyraz ile kaynattým
Nedir diye sorana
Bandým verdim özünü
Ýplik verdim cullaha
Sarýp yumak etmemiþ
Becid becid ýsmarlar
Gelsin alsýn bezini
Bir serçenin kanadýn
Kýrk katýra yüklettim
Çift dahi çekemedi
Þöyle kaldý kazýný
luk, Ýkram Tavuk Çiftliði, Haslet Gýda ve Hayvancýlýk, Ýbrahim Culuk - Feraset Besicilik, Çalkýsla
Köyü Ýçme Suyu ve Ýçme Suyu Tesisi, Turgut Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Edip Dölek Saray Un Fabrikasý, Enkay Ýnþaat, Çalýca Köyü Ýçme Suyu Tesisi,
Güven Yem Sanayii, Elvan Yalvaç Tarýmsal Sulama, Serttaþlar Gýda, Rafet Karabýyýk Y.Sulama,
Ömer Çelenli T.Sulama, Ovakarapýnar Köyü Ýçme
Suyu Tesisi, Botaþ Pýg Ýst. Karapýnar, Yakup Kalender Tarýmsal Sulama, Sarýlýk Köyü Ýçme Suyu
Tesisi, Ömer Koca, Mustafa Boyraz, Þenel Gözay,
Mehmet Taþdelen, Mustafa Þentürk, Erzade Demirci, Ahmet Hoþ, Mustafa Ilýca, Yukarý Sarýlýk
Köyü Ýçme Suyu, Kadir Göçmen Tarýmsal Sulama,
Ali Beker, Mustafa Ilýca, Þenel Kargýn, Abdurrahman Þentürk Tarýmsal Sulama, Hayati Kuyucu,
Vodafone A.Þ., Salih Kýyýklýk, Mustafa Yalvaç,
Mehmet Dönmez, Fethi Yýlmaz, Kenan Eser, Karakaþ Besi Çiftliði, Karakaþ Depo, Yakup Kalender, Yýlmaz Kaya trafolarý.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
2,132
2,949
3,584
0,210
PINAR ECZANESÝ
TEL: 221 22 12
UÐUR ECZANESÝ
TEL: 221 76 09
ALBAYRAK ECZANESÝ
TEL: 227 77 62
MURAT ECZANESÝ
TEL: 226 68 05
-Önemli Telefonlar-
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
HAVA DURUMU
NÖBETÇÝ ECZANELER
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
YUNUS EMRE
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
Ýl merkezinde bulunan Ýmam Hatip Lisesi
ve Ortaokullarý "Kutlu Doðum Haftasý" kapsamýnda kutlama programý yapacaklar.
Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Daniþment Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu, Yýldýrým
Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu, Toprak Sanayii Ýmam Hatip Ortaokulu, Türkiyem Ýmam
Hatip Ortaokulu ve Baþöðretmen Ýmam Hatip
Ortaokulu'nun ortaklaþa düzenleyeceði program 20 Nisan Pazar günü saat 20.00'da Devlet
Tiyatro Salonunda yapýlacak. Bahadýr YÜCEL
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Bir küt ile güreþtim
Elsiz ayaðým aldý
Güreþip basamadým
Gövündürdü özümü
2,131
2,948
STERLiN 3,582
JPY YENi 0,207
Ýmam Hatiplerin
Kutlu Doðum
programý yarýn
Yýl: 10 Sayý: 2761 19 NÝSAN 2014 CUMARTESÝ
Bir sinek bir kartalý
Salladý vurdu yere
Yalan deðil gerçektir
Ben de gördüm tozunu
USD
EUR
Ýmtiyaz Sahibi
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Çýktým erik dalýna
Anda yedim üzümü
Bostan ýssý kakýyýp
Der ne yersin kozumu
Uðruluk yaptý bana
Bühtan eyledim ona
Çerçi de geldi aydýr
Hani aldýn gözgünü
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve
onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak.
22.04.2014 tarihinde 09.00-13. 00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan kesintiden etkilenecek yerler þöyle: "Aliki Baðlarý, Üyük, Uðrak, Güveçli, Boðabaðý, Tolamehmet, Þekerbey, Yoðunpelit, Ovasaray, Kayý, Kývýrcýk Mahallesi, Çalkýþla,
Türkayþe, Mühürler, Teslim, Þeyhmustafa, Çalýca,
Sarýkaya, Akpýnar, Sazak, Çobandivan, Ahmetoðlan, Sarýlýk ve A.Sarýlýk köyleri, Köy Hizmetleri Ýl
Müdürlüðü, Ovasaray Buz Tesisi, Ünsallar Ýnþaat,
Dalgýçlar Yapý Kireç Fabrikasý, Saray Petrol,
Oðuzhan Velipaþaoðlu, Ali Aksungur, Yeni Ceylan Yavuk Çiftliði, Özejder Gýda, Çelik Gýda, Gümüþtepe Hayvancýlýk, Beyazgül Tavukçuluk, Elif
Oluklu Kaðýt Ürünleri, Ayvaz Tavukçuluk, Kargý
Tavuk Çiftliði, Kanarlý Gýda, S. Erdoðan-M. Çýkmaz- F.Ekin Tavuk Çiftliði, Mustafa Çelik Tesis,
Arzu Gýda, Arkadaþ Tavukçuluk, Emrah Tavukçu-
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
4. Ay, 30 Gün,
16. Hafta
ÇIKTIM ERÝK DALINA
YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
19.04.2014
Günün Þiiri
Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde konferans düzenleyecek.
22 Nisan 2014 Salý günü saat 10.00'da Ýl Halk Kütühanesinde yapýlacak
olan konferansa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan katýlacak ve "Milletin Egemenliði Baðlamýnda 23 Nisan ve Anlamý" konulu sunum yapacak.
Konferansýn ardýndan ise Mimar Sinan Ortaokulu Resim Öðretmenlerinden Asu Berk'in "Osmanlýdan Esintiler- Hat ve Resim Sergisi" adlý kiþisel resim sergisinin açýlýþý yapýlacak. Uður ÇINAR
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
04:15
05:49
12:46
16:29
19:31
20:57
Bulunduðun yerde tâ'ûn hastalýðý
meydana çýkarsa, artýk oradan ayrýlma!
O hastalýklý yere de gitme!
Hadîs-i þerîf
Ýl Halk Kütüphanesi'nden
23 Nisan'a özel etkinlik
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
:
:
:
:
:
:
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
19 NÝSAN 2014 CUMARTESÝ
HABER
3
Afrika büyükelçilerinden
Çorum'a çýkarma
Çorum'un sanayi potansiyelini görmek
üzere Uður Grup'un davetlisi olarak kente
gelen 14 Afrika ülkesinin büyükelçisi Vali
Sabri Baþköy'ü ziyaret etti.
Afrika Büyükelçiler Birliði heyeti adýna konuþan Nijerya Büyükelçisi Ahmed Abdulhamid,
"Yoðun programýnýz arasýnda biz büyükelçileri
aðýrladýðýnýz için çok memnunuz. Afrika Büyükelçiler Birliði olarak buradayýz. Afrika Büyükelçiler Birliði 28 ülkenin katýldýðý bir birlik olup 3
ülke daha katýlacak ve sayýmýz 31'e çýkacaktýr. Bu
28 ülkeden 14 ülkenin büyükelçileri olarak Çorum sanayisini incelemek istiyoruz. Afrika ülkeleri olarak Türkiye bize çok yakýnlýk gösterdi. Yapacaðýmýz ticari anlaþmalar ile bu geliþlerimizi
daha da sýklaþtýracaðýz. Dolayýsýyla ülkelerimiz daha da birbirine yakýnlaþacaktýr. Ayrýca Vali Baþköy'e Çorum'u anlatan kýsa
brifing için teþekkür ediyorum" ifadelerini kulllandý.
Vali Sabri Baþköy ise Afrika Büyükelçiler Birliði ülkelerinden gelen büyükelçileri 7000 yýllýk barýþ ve kardeþliðin þehri
Çorum'da aðýrlamaktan büyük memnuniyet duyduðunu ifade
ederek, "Çorum 500 sanayi kuruluþ ile Türkiye'de sanayi alanýndan önde gelen illerden biridir. Bu sanayi kuruluþlarýmýz;
baþta makine olmak üzere taþ, toprak, kimya, plastik, tarým
ürünleri, ahþap ve mobilya gibi çeþitli sektörlerde toplam
120'den fazla ülkeye ihracat yapýyor. Ayrýca bu 500 sanayi kuruluþlarý arasýnda sýfýrdan fabrika kurarak anahtar teslimi yapan fabrikalarýmýz var. Ýlimizdeki sanayi kuruluþlarýmýzýn
önemli bir kýsmý Çorum Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer
almaktadýr. Organize Sanayi Bölgemiz, her geçen gün çeþitli
sektörlerde geliþimini sürdürmeye devam etmektedir. Hükümetimiz ülkemiz ile ülkeleriniz arasýnda iliþkileri daha da geliþ-
tirmek adýna adýmlar atýyor. Sizlerin Çorum ziyareti, ülkelerimiz adýna güzel sonuçlar ortaya çýkaracaktýr. Burada yapacaðýnýz çalýþmalar ile ülkemiz ve ülkeleriniz arasýndaki ekonomik
ve sosyal iliþkiler daha da geliþecektir. Çorum halký adýna sizleri Çorum'a yeniden davet ediyorum" þeklinde kaydetti.
Ziyarette katýlan büyükelçiler ve diðer görevliler ise þunlar:
"Nijerya Elçisi Yardýmcýsý Gloria Nkiru Ironsi, Fas Büyükelçisi Mr. Mohammed Aouad, Angola Büyükelçisi Jose G.
Alves Primo, Benin Büyükelçisi Moise T. Kerekou, Uganda
Büyükelçisi Moses Kasujja, Ruanda Büyükelçisi. Caezar C. Kayizari, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Marcel M.
Tshidimba,
Cibuti Büyükelçisi Aden Houssein, Nijer Adam A. Dan Maradi, Zambiya Büyükelçisi Miriam Mulenga, Soad Souleimani
(Ass. Sec. Fas), Simeon Ewongo (CDA - Kongo Cumhuriyeti),
Abdellahý Ould Mourad (Moritanya), Sudan Büyükelçisi Osman El Dirdieri ve Uður Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Uður
Barlýk." Fatih AKBAÞ
Platin Saðlýk Koleji öðrencilerine
karikatür ödülü
Yaratýcý Çocuklar Derneði ve Aydýn Doðan Vakfý
tarafýndan Türkiye genelinde 7.kez düzenlenen "Barýþ" konulu karitatür yarýþmasýnda Platin Saðlýk Koleji öðrencileri derece elde ettiler.
200 okul ve 1530 karikatürün katýldýðý yarýþmada Platin
Saðlýk Koleji öðrencileri Lise 9. ve 10. sýnýflar kategorisinde
Türkiye ikinciliði, mansiyon ve sergilemeye deðer eser olmak üzere üç ödül aldýlar.
Platin Saðlýk Koleji Müdürü Zuhal Saraç konu hakkýnda
verdiði bilgi de "Eðitimde yeni bir anlayýþ sloganý ile açýlan
okulumuz saðlýk eðitimin yanýnda öðrencilerini sosyal, kültürel ve sportif olarakta geliþtirmek için okul sonrasý programý uygulamaktadýr. Okul sonrasý programý kapsamýnda kurulan resim, karikatür, fotoðrafçýlýk, müzik, tiyatro ve spor
kulüpleri aracýlýðý ile yeteneklerini keþfetmesinde yardýmcý
olmakta ve ilgisini arttýrmaktadýr.
Okul sonrasý programýnda faaliyet gösteren resim ve karikatür kulübümüz karikatür çalýþmalarýný Yaratýcý Çocuklar
Derneði ve Aydýn Doðan Vakfý tarafýndan Türkiye genelinde düzenlenen 'Barýþ' konulu yarýþmaya göndermiþ olup
öðrencilerimizden Yusuf Keleþ Türkiye ikinciliði, Selçuk
Alaboða mansiyon ve Hilal Genç'e ise sergilemeye deðer
eser ödülü verilmiþtir.
Ödül töreni 16 Mayýs Cuma günü Ýstanbul Kozzy Alýþveriþ Merkezi Gazanfer Özcan sahnesinde düzenlenecek.
Ödül alan öðrencilerimize okulumuz tarafýndan karikatürlerini de içeren plaketleri okulumuzda düzenlenen törenle
kendilerine verilmiþtir. Kazanan öðrencilerimize baþarýlar
diliyorum. Okul sonrasý programý çerçevesinde okulumuzun
kültürel ve sportif faaliyetleri öðrencilerimizdeki yetenekleri
keþfetmeye devam edecektir" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL
Mühendislikte "Voith Güç
Aktarým Sistemleri" semineri
Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde 'Tecrübe
Günleri' kapsamýnda seminer verildi.
Mühendislik Fakültesinde 'Tecrübe Günleri' etkinlikleri
çerçevesinde Alman Voith Turbo Güç Aktarma Tekniði Ltd.
Sti. (VTTR) firmasýnda çalýþan eski mezun Makine Yüksek
Mühendisi Metin Demirel tarafýndan seminer verildi.
Seminer öncesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Halil Aykul kýsa bir konuþma yaparak Demirel'e Çorum'da
bulunmasýndan dolayý teþekkür etti.
Makine Yüksek Mühendisi Metin Demirel, Almanya'da
bulunan ve dünya çapýnda endüstri ürünleri, raylý sistemler,
deniz sistemleri, cadde bölümü ürünleri (ticari araçlar, otobüsler) gibi bir çok alaný ve þubelere sahip Voith Þirketler
grubunun bir üyesi olarak kurulan Alman Voith Turbo Güç
Aktarma Tekniði Ltd. Sti. (VTTR) firmasý hakkýnda bilgiler
vererek, 'Voith Güç Aktarým Sistemleri' konusunda bir sunum yaptý. Demirel, sunum sonrasýnda yapýlan soru cevap
bölümünde de yaþadýðý tecrübeleri öðrencilerle paylaþtý.
Ýlginin yüksek olduðu seminerin verimli geçtiðini belirten
öðrenciler, tecrübe günleri etkinliklerinden duyduklarý
memnuniyetlerini dile getirdiler.
Haber Servisi
Büyükelçilere Çorum
sanayisini anlattýlar
Afrika Büyükelçiler Birliðine baðlý 14 ülkenin büyükelçisi, Çorum'un önemli ihracatçýlarýndan Uður
Grup'un davetlisi olarak Çorum'a geldiler. Büyükelçiler, Çorum ile Afrika ülkelerinin ticaret hacimlerini
geliþtirmek amacýyla organize edilen gezi programda çeþitli kurum ve kuruluþlarý ziyaret ederek kent
hakkýnda bilgiler aldýlar.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, gezi ve incelemelerinin ardýndan Uður Group Yönetim Kurulu
Baþkaný Uður Barlýk'ýn ev sahipliðinde, Anitta
Otel'de düzenlenen toplantýda Afrikalý Büyükelçilere il sanayisini anlatan bir sunum yaptý.
Nigeria Büyükelçisi Afrika Büyükelçiler Birliði
Grup Baþkaný ve Ahmed Abdulhamid, Nijerya Elçisi Yardýmcýsý Gloria Nkiru Ironsi, Morocco Büyükel-
çisi, Angola Büyükelçisi Mohammed I. Aouad, Benin Büyükelçisi Moise T. Kerekou, Uganda Büyükelçisi Moses Kasujja, Rwanda Büyükelçisi Caezar C.
Kayizari, Congo Büyükelçisi Marcel M. Tshidimba,
Djibouti Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi, Niger Büyükelçisi Adam A. Dan Maradi, Zambia Büyükelçisi Miriam Mulenga, Congo Büyükelçisi Simeon Ewongo, Sudan Büyükelçisi Osman El Dirdieri'nin katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýda, Uður
Group CEO'su Okçul Barlýk, Uður Group bünyesinde üretim yapan marka ve tesisler hakkýnda bir sunum yaptý. Toplantýnýn ikinci bölümünde ise Afrikalý Büyükelçiler ile Uður Group yöneticileri, yatýrým
imkanlarý ve fýrsatlarý hakkýnda deðerlendirmeler
yaptýlar. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
19 NÝSAN 2014 CUMARTESÝ
HABER
4
Saðlýk Sen'den Türk
Saðlýk Sen'e tepki!
Ahmet Saatçi
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Türk Saðlýk Sen Çorum Þubesi tarafýndan üyeleri olan bir yönetici hakkýnda
savcýlýða suç duyurusunda bulunulmasýna tepki gösterdi.
Konu hakkýnda yayýnladýðý basýn açýklamasýna,
"Çamur at tutmasa izi kalýr mantýðýyla, kurulduðu
günden bugüne kadar çamur siyasetinin rakipsiz
sendikasý olan Çorum Türk Saðlýk-Sen gerek yetkili
olduklarý dönemlerde gerekse de yetkisiz olduklarý
dönemlerde denize düþenin yýlana sarýldýðý gibi çamur siyasetini ilke edinmiþler baþka buluþlarý olmadýðý için de her dönem ayný teraneleri ýsýtýp ýsýtýp gündeme getirmeye devam ediyorlar" dedi.
"Biz bu arkadaþlarýn cemaziyel evvellerini çok iyi
biliyoruz. Tamamýna yakýn idarecilerin kendi sendikalarýna üye olduklarý dönemlerde nasýl hormonlu
büyüdüklerini, idarecilerin çalýþanlarýn yanýna gide-
rek sendikayý anlatarak deðil, makamýna çaðýrarak
aba altýndan deðil, aba üstünden sopa göstererek
hangi tehditlerle çalýþanlarýn üye yapýldýklarýný çok iyi
biliyoruz" diyerek açýklamalarýna devam eden Ahmet
Saatçi, "Þunu iddia ediyorum ve biliyorum ki sendikamýza üye hiçbir idareci baský, dayatma, tehdit, þantaj ve montajla çalýþanlara baský uygulamamýþlardýr
ve uygulayamazlar. Baský, dayatma kimden gelirse
gelsin ilk önce karþýsýnda bizi bulur. Asla buna göz
yummayýz. Tasvip etmeyiz.
Çünkü yanlýþ herkes için yanlýþtýr. Bu konuda caný en çok yanan, bunun yanlýþlýðý için en büyük mücadeleyi veren sendikayýz. Dün aleyhimize yapýlan
yanlýþý bugün lehimize birileri yapmaya kalktýðý zaman bunu asla tasvip etmeyiz. Zaten yöneticiler tarafýndan sendikamýz lehine, eðer ifade edildiði gibi baský ve tehdit olsaydý o zaman saðlýkta çalýþanlarýn tamamýna yakýnýnýn sendikamýz üyesi olmasý gerekirdi.
Ancak denilmek istenen þu ise; Saðlýk-Sen'e üye
olanlar baskýdan, korkudan, tehditten korkarak üye
olmuþlardýr.
TSS'nin cemaziyel evveline baktýðýmýzda her yýl
sadece yetki dönemlerinin belirlendiði mart ve nisan
aylarýnda hummalý bir çalýþmaya baþlarlar, yetkili olduklarý dönemler dâhil hiçbir dönemde hiçbir baþarý-
ya ve kazanýma imza atamayanlar, çadýr sendikacýlýðýnýn ötesine geçemeyenler, sendikamýzýn kazanýmlarýný kendi kazanýmlarý gibi utanmadan göstermeye
çalýþanlar, mahalle baskýsýyla mobbingi en iyi uygulayanlar, yalvar yakar emaneten iki ay olsun sendikalarýna üye yapmak için seviyeyi çukurlaþtýranlar, sendikalarý ve sendikacýlarý çalýþanlar nezdinde itibarsýzlaþtýranlar, sendikacýlýðý ak-kara mantýðýyla ifrat ve
tefrit noktasýnda yaptýklarý için itibar görmeyenler,
sendikamýz tarafýndan yapýlanlarý, kazanýmlarý kafalarýný kuma gömmüþçesine görmezden gelenlerin çalýþanlara verebilecekleri yalan vaatten baþka hiçbir
þey olamaz" ifadelerini kullandý.
"Bir grup Saðlýk Sen'li olarak basýna arada açýklama gönderenlerin Saðlýk Sen'e üye olmak istiyoruz,
üyeliðimiz kabul edilmiyor diyenlerle, yöneticilerin
baský ve mobbing uyguladýðýný söyleyenlerin ayný
kaynaktan beslendikleri ayný merkezden hareket ettikleri tesadüf olmasa gerek" diyen Saatçi, "Tabikii
müflis tüccar mantýðýyla sürekli alacak defterini karýþtýranlarla, her yýl tekrar tekrar tedavülden düþmüþ yalan vaatleriyle, en iyi yaptýklarý yargýyý güzergâh edinenlerle kaybedecek vaktimiz yok. Kervan yol almaya devam edecek" diyerek açýklamasýný tamamladý.
Kubilay Kaan YÜCEL
"Yurt dýþýnda
lisansüstü eðitim
süresi memuriyetten
sayýlsýn talebi"
Eðitim Bir Sen Çorum
Þubesi Üniversite Temsilcisi Mehmet Erol Çalmaz
Eðitim Bir Sen Genel Merkezinin, Yüksek Öðretim
Kurulu'na (YÖK) yazýlý
müracaatta bulunarak, yurt
dýþýna eðitim amacýyla
gönderilenlerden öðrenimlerini tamamlayýp halen
mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa edenlerin ve
6528 sayýlý Kanun'dan evvel bu yükümlülüklerini bitirenlerin, yurt dýþýnda lisansüstü eðitim amacýyla
Mehmet Erol
geçirdikleri sürelerin tamamýnýn memuriyette geçmiþ sayýlarak, intibaklarýnýn yapýlmasý
konusunda genel bir yazýnýn üniversitelere gönderilmesini istendiðini açýkladý.
Erol Çalmaz konu hakkýnda yaptýðý açýklamada,
""14.03.2014 tarihli ve 28941 sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan 6528 sayýlý Kanun'un 3. maddesiyle 1416 sayýlý Ecnebi
Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkýnda Kanun'un 21.
maddesi, 'Bu Kanun uyarýnca mecburi hizmet karþýlýðý yurt dýþýna gönderilenler öðrenimlerini baþarýyla tamamladýktan
sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarýna gönderildikleri kurumlarýn ilgili kadrolarýna atanýr. Millî
Eðitim Bakanlýðý adýna bu Kanun kapsamýnda yurt dýþýna gönderilenlerden gönderildikleri ülkede doktora öðrenimlerini tamamladýktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Millî Eðitim Uzmaný kadrolarýna
atanýr. Bu kiþilerin yurt dýþýnda lisansüstü eðitim amacýyla geçirdikleri sürelerin tamamý memuriyette geçmiþ sayýlarak, bu
sürelerin her yýlý bir kademe ilerlemesine ve her üç yýlý bir derece yükselmesine esas olacak þekilde deðerlendirilir ve 657
sayýlý Kanunun 68 inci maddesinin (B) fýkrasýnda öngörülen
çalýþma sürelerinin hesabýnda da dikkate alýnýr. Kamu kurum
ve kuruluþlarýnca staj amacýyla yabancý ülkelere gönderilecek
memurlar hakkýnda bu Kanun hükümleri uygulanmaz' þeklinde deðiþtirilmiþtir. Ayný kanuna 6528 sayýlý Kanun'un 4. maddesiyle eklenen geçici 3. maddesinin birinci fýkrasýnda ise, '21
inci madde hükümlerinden, yurt dýþýna eðitim amacýyla gönderilenlerden öðrenimlerini tamamlayýp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmeye baþlayanlar (bu yükümlülüklerini
bitirenler dâhil) ile hâlen yurt dýþýnda eðitimlerine devam
edenler de yararlandýrýlýr' hükmü yer almaktadýr" dedi.
Mezkûr hükümlerin açýk olduðunu, yükseköðretim kurumlarýnýn herhangi bir baþvuru beklenmeksizin resen intibak
iþlemlerini yapmasý gerektiðini belirten Çalmaz, söz konusu
kanunun 14.03.2014 tarihinde yürürlüðe girmesine raðmen,
yükseköðretim kurumlarýnca henüz uygulamaya konmadýðýný
söyledi.
Çalmaz, bu itibarla 1416 sayýlý Kanun hükümleri çerçevesinde yurt dýþýna eðitim amacýyla gönderilenlerden öðrenimlerini tamamlayýp halen mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa
edenler ile 6528 sayýlý Kanun'dan evvel bu yükümlülüklerini
bitirenlerin, yurt dýþýnda lisansüstü eðitim amacýyla geçirdikleri sürelerin tamamý memuriyette geçmiþ sayýlmasýnýn, bu sürelerin her yýlý bir kademe ilerlemesine ve her üç yýlý bir derece yükselmesine esas olacak þekilde deðerlendirilmesinin gerektiðini, bu hususlarda YÖK'ten genel bir yazýnýn yükseköðretim kurumlarýna gönderilmesini Eðitim Bir Sen Genel Merkezi aracýlýðýyla talep ettiklerini dile getirdi.
Bahadýr YÜCEL
EML'de Kutlu
Doðum programý
Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde
"Kutlu Doðum Haftasý" kapsamýnda etkinlik düzenlendi. Okulun konferans salonunda yapýlan
programý Milli Eðitim Þube Müdürü Mahmut
Özsoy, Okul Müdürü Erhan Özsaray, öðretmen-
ler, veliler ve öðrenciler izledi.
Etkinlikte öðrenciler þiirler seslendirdiler ve
naat okudular. Program sonunda ise yapýlan
duanýn ardýndan katýlýmcýlara, helva ve meyve
suyu ikram edildi. Bahadýr YÜCEL
Mahir ODABAÞI
DEPREM SONRASI
ÇOCUKLARIN
GÜVENLÝÐÝ -2
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Ýnsanlarýn en kýymetli varlýklarý çocuklarýdýr. Allah vermesin
çocuðun acýsýyla sarsýlan anne-babalar sonra annesini, babasýný
veya bir baþkasýný kaybettiði zaman biraz daha metanetli olurlar.
Çünkü onlar acýlarýn en büyüðü olan evlat acýsýný tatmýþ olup,
onun yanýnda diðer acýlar biraz daha hafif gelir diye anlatýlýr. Bunun için çocuklarýmýzýn güvenliði çok ama çok önemlidir.
Olasý deprem sonrasý çocuklarýmýzýn zarar görmemesi için
aþaðýda arz etmeye çalýþacaðým bilgilerin bilinmesinde daha
doðrusu ciddiyetle üzerinde durulmasýnda fayda vardýr.
1. Çocuklarýn boynunda kolye veya kolunda tanýtýcý bilezik bulunmasý: Olasý bir deprem sonrasýnda býrakýn özürlü çocuklarý normal çocuklar bile kendilerini ifade etmekte zorlanýrlar. Depremin dehþetiyle adýný söyleyemez, adresini tarif edemez. Telefonunu hiç bilemez. Bunun için çocuklarýn, yaþlýlarýn,
özürlülerin boynunda kolye veya bileðinde bilezik bulunmasý
çok önemlidir. Bu kolye veya bilezikte adý - soyadý, kan grubu,
mahallesi, þehri vs. yazýlý olursa görevliler ailesi saðlam kalmýþsa
ailesine, yoksa devlet kurumuna baþlarýna üzücü bir olay gelmeden kolayca teslim eder.
Geçmiþte Ýstanbul milli eðitim müdürlüðünün öðrenciler için
kolye uygulamasýný baþlattýðýný basýndan okumuþtum. Yine diðer taraftan Ýsrail'in yurt dýþýna çýkan vatandaþlarý için kolda bilezik uygulamasý yaptýðýný ve vatandaþlarýný yurt dýþýnda uydudan takip ettiðini okumuþtum.
2. Çocuklarýmýzla buluþma noktasý belirlenmesi: Bu buluþma yerinin tespiti çok önemli. Özellikle her ikisi de çalýþan
eþler daha dikkat etmeli. Farz edelim, biz Kocatepe okulunda
eþimizde Fen Lisesinde çalýþýyor. Çocuðumuzda 23 Nisan Ýlköðretim okulunda birinci sýnýfa devam ediyor. Kýþýn öðleden sonra
havanýn erken kararmaya baþladýðý zamanki teneffüste 7 þiddetinde bir deprem meydana geldi. Ortalýk ana - baba günü. Herkes kendi derdine düþtü ve böyle bir ortamda çocuðumuz korkuyla, aðlayarak eve geldi. Bir baktý ki apartman yan yatmýþ. Anne- babayý kaybetme korkusuyla, daha büyük panikle, aðlayarak
rast gele deli divane döner. Anne - babasýný kendi baþýna arar.
Hâlbuki anne- baba evde olmadýðý için zarar görmemiþtir. Belki
de çocuk aklýyla çalýþtýklarý okula gitmeye çalýþýr. Anne- baba da
zarar görmemiþse hemen çocuðun okuluna, orada bulamayýnca
eve gelir, bakar apartman yýkýlmýþ. O da deli divane yavrusunu
aramaya baþlar karanlýkta. Ama o ortam içerisinde bulmak ne
mümkün. Aðla anam aðla…
Yalnýz daha önceden bir deprem sonrasý evimiz zarar görürse, evin yakýnýndaki parkta, cami bahçesinde veya okul bahçesinde beklemesi gerektiðini, kendilerinin de sað olmalarý durumunda en kýsa zamanda mutlaka oraya geleceklerini öðretmeleri ve tatbikatlarla pekiþtirmeleri durumunda çocuklarýn zarar
görme riski daha az olacaktýr. Çünkü buralar merkezi yerler olacaðý için, güvenlik görevlileri tarafýndan kontrol altýnda bulundurulacak ve yavrumuzun baþýna olumsuzluk gelmesi önlemmiþ
olacaktýr. Zira 17 Aðustos depremi sonrasýnda, görülüp te bir daha bulunamayan ve aranan birçok insanýn resimlerinin yer aldýðý broþürleri resmi daire kapýlarýnda gördük. Ama þimdilerde galiba hafýzamýzdan silindi…
*
'Gündüz kandilini hazýrlamayan gece karanlýða razý demektir' (C. Þahabettin)
*
Çocuklarýmýz canýmýz, ciðerimiz
Üzerlerine toz konsa inan inciniriz
Deprem sonrasý görülüp, bir daha haber alýnmazsa
Ana - baba periþan olur, der keþke ÖLÜSÜ bulunsa
Ama heyhat nafile, bin bir türlü kötülükler gelir akýllara
…………………………………………………...,…..…..,
Öyleyse ne olur kulak verin depremler için yazdýklarýma
Býrakýn ön yargýyý, isterseniz istediðiniz kadar kýzýn bana
Lakin nasýl davranacaklarýný ÖÐRETELÝM þu çocuklara
Yeter artýk aðlamasýn muhtemel afetlerde ANA - BABA
Ýskilip'e uluslararasý
tv'lerin ilgisi artýyor
Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliði
Basýn Müþavirliði ve Baþbakanlýk Basýn Yayýn
Enformasyon Genel Müdürlüðü aracýlýðýyla 30
gün boyunca Türk yemeklerini çekecek olan
Televizyon ekibi Ýskilip'e de gelecek.
TV3 Kanalýnýn "Spice Routes" (Baharat Rotasý)
programý Türkiye'de sadece Erzurum, Karaman,
Kapadokya ve Ýskilip'te çekimler yapacak.
"Spice Routes" program ekibi, Erzurum'da Cað
Kebabý, Karaman Devle'de peynir, Kapadokya'da kýrmýzý Peri Bacalarýnýn önünde yöresel yemekler,
Ýskilip'te ise "Ýskilip Dolmasý"ný çekecekler.
Media Prima þirketine baðlý TV3 kanalýnda "Spice
Routes" (Baharat Rotasý) programý 7 yýldýr beðeniyle
izleniyor. Program Malezya, Singapur ve
Endenozya'da takip ediliyor.
Güney Asya ülkelerinin en önemli besin kaynaðýný
pirinç oluþturduðu için pirinç yemeklerinin içerisinde
ilk sýrayý alan Ýskilip Dolmasý 300 milyonluk coðrafyada gösterilecek. Ýskilip Dolmasý, Prof. Dr. Vedat Milör
tarafýndan hazýrlanan televizyon programý "Tadý
damaðýmda" da gösterilmiþ ve 5 yýldýz almýþtý. Ünlü
gurme Vedat Milör'ün programýnýn ardýndan hafta
sonlarý ilçe dýþýndan dolma yemek için gelenlerin
sayýsýnda gözle görülür artýþ yaþanmýþtý.
Restorasyon çalýþmalarý ile birlikte turizm alanýnda
mesafe alan Ýskilip'te programýn yayýnlanmasýndan
sonra Malezya, Endonezya, Çin,Tayland ve
Japonya'dan Türkiye'de lezzet turu yapan turistlerin
gelmesi bekleniyor. Malezya'nýn TV3 Spice Routes
program ekibi 22 Mayýs'ta Ýskilip'te olacak.
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma "Ýlçemizde
tanýtýmý yapýlarak turizm yolu açacak olan birbirinden
güzel konular var. Ýskilip'in tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanýtýmýnýn devamýndan yanayým. Bunu
yaparken belediyeye külfet getirmeyecek imkânlarý da
deðerlendiriyoruz" dedi. Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
19 NÝSAN 2014 CUMARTESÝ
HABER
5
Çiftçilerden
Uslu'ya teþekkür
Hem kurs gördüler
hemde iþ sahibi oldular
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Calista Luxsury Resort Otel iþbirliðinde düzenlenen kursun kapanýþ toplantýsý yapýldý.
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi konferans salonunda dün gerçekleþtrilen toplantýda konulan Okul Müdürü Nizamettin Aslan, "Okulumuz Otelcilik ve Turizm alanýnda; yiyecek içecek, konaklama ve seyahat ile eðlence
alanlarýn da meslek elemaný yetiþtirmektedir. Bu alanlarda eðitim görmüþ
kiþilerin bu sektördeki çalýþanlarýnýn sadece % 12 si olmasý, % 88 ini oluþturan çalýþanlarýn ise; alanda eðitim almamýþ alaylý diye nitelendirilen çalýþanlardan oluþmasý. Sektörün eðitimli insan ihtiyacýný karþýlamada Otelcilik ve
Turizm Meslek Liselerine çok büyük ihtiyaç duyulduðunu göstermektedir.
En büyük hedefimiz bütün MTE okul ve kurumlarýnda olduðu gibi nitelik
yönünden sektörün beklentileri doðrultusunda öðrenciler yetiþtirmek ve hayata hazýrlamaktýr. Öðrencilerimiz 10 ve 11. sýnýflarda mahallinde özelliklede Antalya'da faaliyet gösteren otelcilik ve turizm sektörünün en seçkin iþletmelerinde her yýl 5 er ay staj görmektedirler. Öðrencilerimizin daha iyi
þartlarda yetiþtirilebilmesi için 60 yatak kapasiteli Uygulama Otelimizde uygulamalý eðitime büyük önem verilmektedir. Uygulama Oteli ayný zamanda
serbest piyasa þartlarýnda iþletilmekte olup rekabet gücünü sürekli geliþtirmekte ve artýrmaktadýr. Görevi teslim aldýðýmýz 3 yýl öncesinde yýllýk cirosu
112 bin TL olan uygulama otelimizin 2013 yýlý cirosu 650 bin TL olarak gerçekleþmiþtir. Okul yönetimi ve öðretmenleri olarak öðrencilerimizi yüzde
yüz gerçekleþtirilen sektör memnuniyeti doðrultusunda yetiþtirilmesine azami özen gösterilmektedir. Ayný zamanda kalite sisteminin ve okul kültürünün önemli bir parçasý sayýlan sosyal projelerde de yer almak, diðer yandan
toplumun en büyük sorunu olan istihdamsorununa çözüm sunabilmek için
2013 yýlýndan itibaren meslek edindirme ve istihdam projeleri baþlattýk. Nitekim Valilik Makamýnýn 05/09/ 2013 tarih ve 2320595 sayýlý onaylarýyla birlikte bir grup meslektaþýmla Antalya ilinde faaliyet gösteren Limak Holdinge baðlý Limak Oteller grubu ve Özkar Ýnþ. A.Þ'ye baðlý Calista Luxsury Resort Otel yöneticileriyle bir dizi görüþmeler yapýlarak sektörün ihtiyaç duyduðu 3. seviye aþçý, servis elemaný ve kat hizmetleri elemaný alan ve dallarýnda %80 iþ garantili (meslek edindirme ve istihdam ) ön protokolünü im-
zaladýk. Daha sonra ilde yaptýðýmýz çalýþmalar sonucunda ön protokolü Çorum Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü- Limak Oteller Grubu- Calista Luxsury Resort
Oteli ve Okulumuz arasýnda düzenlenen esas protokolle imza altýna aldýk,
yapýlan protokoller Ýl Ýstihdam Kurulunun 11/11/013 tarihli 4 üncü,
19/02/2014 tarihli 1. olaðan toplantýsýnda onaylanmak sureti ile karar altýna
alýnmýþtýr. Yapýlan protokole uygun olarak 2 Ocak-14 Mart 2014 tarihleri
arasýnda okulumuzda yukarýda belirtilen alanlarda ilk eðitimlerini alan toplam 175 kursiyerden 165' i Limak Oteller grubunun Antalya'da faaliyet gösteren 5 yýldýzlý Limak-Limra , Limak-Lara, Limak-Alcadia ve Limak- Atlantis Otellerine yerleþtirilerek uygulamalý eðitimleri akabinde % 80 iþ garantisi kapsamýnda ayný otellerde istihdamý müdürlüðümüzce saðlanmýþtýr.
Calista Luxsury Resort Oteli ile yapýlan protokole uygun olarak
24/03/2014'te okulumuzda baþlatýlan meslek edindirme eðitimi bugün 18
Nisan 2014 tarihi itibariyle sona ermiþ bulunmaktadýr. Okulumuzdan bu
eðitimi alan 20 kursiyer de 21 Nisan 2014 tarihinde Antalya'da faaliyet gösteren Calista Luxsury Resort Oteline müdürlüðümüzce yerleþtirilecektir.
Kurslarýmýza devam eden kursiyerlerin kurs boyunca sigortalarý Ýþ Kurumu
Müdürlüðü tarafýndan yapýlmakta olup ayný kurum tarafýndan kursiyerlere
günlük 20 TL harçlýk ödenmiþtir. Ayrýca sektörle kurulan iþbirliði sonucunda bu yýl mezun ve istekli öðrencilerimiz Kamelya World Oteller Grubu ile
Calista Luxsury Resort Oteline daimi personel olarak yerleþtirdik.
Ýþsizlere meslek edindirmek ve garanti kapsamýnda istihdam saðlamakta
okul olarak ne kadar çok gururlu olduðumuzu takdirlerinize sunuyorum. Bu
projelerde bizlerden desteðini esirgemeyen Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu
Sayýn Zafer Eyvaz'a ve personeline, okulumuzun çok kýymetli idareci ve öðretmenlerine teþekkür etmeyi bir borç biliyorum. Kursiyerlerimizi Antalya'da faaliyet gösteren turizm sektöründe Çorum'un birer turizm elçisi olarak görüyorum. Yapýlan çalýþmalarýn tüm kursiyerlerimize , ailelerine ve Çorum'umuza hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi.
Programa Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý.
Bahadýr YÜCEL
Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet
Sayan, Ýl ve Ýlçe Ziraat Odasý Baþkanlarý
olarak Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdari
Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiklerini belirterek ziyarette çiftçilerin yaþadýklarý sorunlarý dile getirdiklerini ifade etti
Mehmet Sayan, "Ziyaret sýrasýnda Ýlimizin tarým sorunlarýný ve kuraklýk hakkýnda Milletvekillerimize bilgi verildi. Ýlimizin kuraklýk yaþayan Ýller kapsamýna
alýnmasýnda ve sorunlarýmýzýn çözümü
noktasýnda göstermiþ olduðu gayretlerden
dolayý Milletvekilimiz Salim Uslu'ya Çorum çiftçileri adýna teþekkür ederiz" dedi.
Bahadýr YÜCEL
Mehmet Sayan
Alabey Sokak
esnafýndan Kutlu
Doðum lokmasý
Üniversite, STK
buluþmasýna katýldý
Camilerde Kutlu
Doðum coþkusu
Kutlu Doðum Haftasý kutlamalarý kapsamýnda camilerdede çeþitli etkinlikler düzenleniyor. Dünde Cuma namazý sonrasýnda Dumlupýnar ve
Melikgazi Camilerinde iki farklý etkinlik organize edildi.
Dumlupýnar Camiinde namaz sonrasýnda vatandaþlara helva ikram
edilirken, Melikgazi Camiinde ise halka yemek ikram edildi.
Bahadýr YÜCEL
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan, sivil toplumun geliþtirilmesi çalýþmalarý kapsamýnda gerçekleþtirilen "Sivil
Toplum Buluþmasý" isimli etkinliðe Hitit Üniversitesi de katýldý.
Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Amasya Üniversitesi Rektörü/OKA Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay, OKA
Genel Sekreteri Mevlut Özen, Avrupa Birliði Bakanlýðý Müsteþar
Yardýmcýsý Dr. Burak Erdenir, Ýçiþleri Bakanlýðý Denetçiler Baþkan
Yardýmcýsý Özer Kaya, kamu kurumlarýndan temsilciler, sivil toplum örgütü temsilcilerinin ve öðrencilerin katýldýðý etkinliðe Hitit
Üniversitesinden ise Proje Koordinasyon Birimi Eþ Baþkaný Mehmet Aydýnkal, Erhan Þahin ve çeþitli öðrenci kulüp temsilcilerden
oluþan 16 öðrenci katýldý. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan, "Türkiye'de Sivil Toplumun Yapýsý: Mevcut Durum ve Geleceðe Dair
Öngörüler", Sivil Topluma Yönelik Destekler" ve "Yerelde Sivil
Toplum: Baþarýlar ve Zorluklar" adý altýnda 3 oturumun yapýldýðý
etkinlikte, Hitit Üniversitesi ekibi tarafýndan, fuaye salonunda açýlan standda, akademik ve sosyal olanaklarýna iliþkin bilgiler verildi. Etkinlikte, yereldeki sivil toplum kuruluþlarý ile ulusal sivil toplum kuruluþlarýnýn bir araya gelmesi saðlanarak; sivil toplumun
mevcut yapýsý, yasal çerçevede sivil toplum ve sivil toplumun yaþadýðý zorluklar ve onlara sunulan imkânlar tartýþýldý.
Haber servisi
Alabey Sokak esnafýnýn her yýl Kutlu Doðum Haftasýnda geleneksel hale
getirdiði lokma daðýtým programý dün yapýldý.
Dua ile baþlayan programda vatandaþlara lokma ikram edildi. Gül de hediye edilen programda öðrenciler ilahiler seslendirdiler. Programa ilgi yüksek oldu. Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
19 NÝSAN 2014 CUMARTESÝ
HABER
6
Mangala oyunu yaygýnlaþýyor
Ýskilip Kaymakamlýðý, Türk topluluklarýnda 4 bin yýllýk geçmiþe sahip strateji ve
zeka oyunu 'Mangala'yý öðrencilere tanýtmak için 2 ay önce çalýþma baþlatmýþtý. Çalýþmalar kapsamýnda mangala oyun takýmýndan
100 adet alýnmýþ ve ilçede bulunan okullara
daðýtýmý yapýlarak gönüllü öðretmenlere mangala eðitimi verilmiþti.
Ýskilip Kaymakamlýðý 2013-2014 eðitim
öðretim yýlýnda her okula yaklaþýk 10'ar adet
mangala seti aldý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
tarafýndan bu setler okullara daðýtýldý.
Koordinatör okul olan Sakarya Ýlkokulu'nda
düzenlenen 'Mangala' kurusunda toplam 13
öðretmene mangala eðitimi verildi. Kursa
katýlan tüm öðretmenler mangala oyununun tüm çocuklara
öðretilmesi için görev yaptýklarý okullarda çalýþmalar baþlattý.
Ýlçede bulunan her okul kendi öðrencileri arasýnda turnuva
yaparak ilçe genelinde yarýþmaya katýlacak öðrenciyi belirledi.
Yapýlan yarýþmalar sonrasýnda ise kendi okulunda birinci
olan 12 ilkokul ve 13 ortaokul öðrencisi Ýskilip Kaymakamlýðý
tarafýndan Sakarya Ýlkokulu'nda düzenlenen "Mangala
Turnuvasý"na katýlmaya hak kazandý.
Sabah baþlayan turnuva gün boyu devam etti. Öðrenciler
dereceye girebilmek için kýyasýya yarýþtý.
Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep
Çatma, Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürü Muammer
Cengil, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, Ýlçe Emniyet
Müdürü Cihan Ercan, Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil
Akdoðan'da düzenlenen yarýþmaya katýlarak öðrencilerin turnuva heyecanýna ortak oldu.
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
Turnuva sonunda ortaöðretimlerde Çatkara Ýlköðretim
Okulu'ndan Arif Küçük birinci, Ebussuud Ýlkokulundan
Rumeysa Þen ikinci, Azmimilli Ýlkokulu'ndan Samet Ýmal ise
üçüncü oldu. Ýlkokullarda ise Atatürk okulundan Salim Emre
Unutmaz birinci, Ebussuud okulundan Mehmet Onur Düþün
ikinci, Paþaçayýrý Fatih Koz okulundan Ýsmail Kýlpelit üçüncü
oldu.
Dereceye giren öðrencilere ödülleri Kaymakam Gürsoy ve
Belediye Baþkaný Recep Çatma tarafýndan takdim edilirken, turnuvaya katýlan 25 öðrenci madalya ile ödüllendirildi.
Sakarya Ýlkokulu Müdürü Durmuþ Akbulut'a, Müdür
Yardýmcýsý Mehmet Kör'e, öðretmenler Ayfer Hazýr'a, Hakan
Bayrak'a, Ýlker Yýldýrým'a, Mahmut Özkoca'ya, Ömer Delibaþ'a
ve Çaðla Tuz'a turnuvadaki katkýlarýndan dolayý Kaymakam
Gürsoy, tarafýndan baþarý belgesi verildi.
Haber Servisi
Cumhuriyet Anadolu
Lisesinden Kutlu
Doðum etkinliði
Cumhuriyet Anadolu Lisesi Þiir Kulübü öðrencileri Türk
Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Fatih Yýlmaz organizasyonunda "Kutlu Doðum Haftasý" kapsamýnda
"Kainatýn
Efendisine Vefa Þiir Dinletisi"
konulu düzenlediler.
Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlan programda
Cumhuriyet Anadolu Lisesinin
öðrencileri Peygamber sevgisini
anlatan þiirler ve ilahileri müzik
"Hz. Peygamberin
örnek hayatý her zaman
yaþanabilir niteliktedir"
Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda düzenlenen etkinliklerde Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, vatandaþlara pilav ikram etti.
Program Osmancýk Belediye Baþkanlýðý ve Osmancýk Müftülüðü tarafýndan
Cuma namazý çýkýþý, Osmancýk Ulu Cami bahçesinde yapýldý.
Burada Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle bir açýklama yapan Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, "Kutlu Doðum Haftasýnda Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)' ý daha iyi anlama ve anlatma çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Onun, insanlýðýn huzuru ve kalýcý mutluluðu
için yaptýðý çaðrýyý günümüze taþýyarak hayatýmýza yansýtmak, davranýþlarýmýzý
Peygamber Efendimizin örnek ahlakýna, emir ve tavsiyelerine göre þekillendirebilmek dünya ve ahiret mutluluðunun elde edilmesini saðlayacaktýr. Çünkü Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'ýn örnek hayat çizgisi, söz ve davranýþlarý,
temsil ettiði deðerler bizler için her zaman yaþanabilir ve uygulanabilir niteliktedir. Bizde bu hafta nedeniyle müftülüðümüzle birlikte küçük bir etkinlik yaparak,
hemþerilerimize Osmancýk pirinci ile yapýlan pilav daðýtmak istedik. Bütün hemþerilerimin Kutlu Doðum Haftasýný kutluyor, saðlýklý günler diliyorum" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL
öðretmeni Fatih Aðzýkara yönetimindeki öðrenciler eþliðinde seslendirdiler.
Dinleti sonunda Türk Dili ve Edebiyatý
öðretmeni Fatih Yýlmaz izleyicilere sürpriz yaparak Arif Nihat Asya'dan "Seccaden Kumlardý" þiirini seslendirdi. Þiir dinletisi, Türk Dili ve Edebiyatý öðretmeni Fatih Yýlmaz'ýn öðrencilere ve konuklara teþekkür etmesi ve okul yönetimi tarafýndan öðrencilerin ödüllendirilmesiyle sonaz erdi. Yasin YÜCEL
Osmancýk ÝHL'den Kutlu Doðum programý
Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi düzenlediði etkinlikle "Kutlu Doðum
Haftasý"ný kutladý.
Osmancýk Belediyesi Kültür Sitesinde gerçekleþtirilen programda Okul
Müdürü Ýdris Makinacý'nýn yaptýðý
açýlýþ konuþmasý ve okunan Kur'an-ý
Kerim'den sonra Ýmam Hatip Lisesini
tanýtýcý slayt izlendi. Ýlahi grubunun
dinletisinin ardýndan Çorum ili Ezan
Okuma yarýþmasý birincisi Abdulkadir
Arafat ezan okudu.
Öðrencilerin seslendirdiði þiirlerden sonra prgoram Osmancýk Ýmam
Hatip Ortaokulundan miniklerin ilahileri ile sona erdi.
Bahadýr YÜCEL
YILDIZ
TEK
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
7
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
19 NÝSAN 2014 CUMARTESÝ
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Tahir
Kýlýç
Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çorum Þubesi'nin organize
ettiði "Yad-ý Resul Gecesi" önceki akþam yapýldý.
Afra Düðün Salonunda "Kutlu Doðum
Haftasý" kapsamýnda gerçekleþtirilen programýn açýlýþ konuþmasýný Derneðin Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru yaptý.
Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Genel Baþkaný Hüseyin Akgül'ün selamlama konuþmasýnýn ardýndan Ýl
Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç "Ýslam Dininde
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Yaðmur Damlasý'ndan
"Yad-ý Resul Gecesi"
Komþuluk" konulu konferansýný verdi.
Programda sema gösterisinin ardýndan
Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Temsilciliðinin düzenlediði "Asr-ý Saadetten Günümüze Komþuluk
Ýliþkileri"konulu kompozisyon ve þiir yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri
verildi.
Kompozisyon dalýnda birinci olan 23 Nisan Ortaokulu öðrencisi Zeynep Yürek'in
ödülünü MHP MYK üyesi Hidayet Vahaboðlu, ikinci olan Karahacip Þehit Erdal Öztaþ
Ortaokulundan Merve Darma'nýn ödülünü
MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, üçüncü olan Sungurlu Þehit Mahmut Peþmen Ortaokulun-
dan Saliha Kalýsazlýoðlu'nun ödülünü MHP
Merkez Ýlçe Baþkaný Yardýmcýsý Lütfullah Kara , mansiyon ödülü alan Ýnkýlap Ortaokulundan Þule Yücel'in ödülünü MHP Ýl Kadýn
Kollarý Baþkaný Ayla Köksal verdi.
Þiir dalýnda birinci olan Ýnkýlap Ortaokulu
öðrencisi Esma Uzun'un ödülünü Yaðmur
Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Genel Baþkaný Hüseyin Akgül, ikinci olan
Ýnkýlap Ortaokulundan Muhammed Ýmal'ýn
ödülünü Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi
Mahmut Alparslan ve Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Genel Merkez Yöneticisi Mehmet Gümüþ ile birlikte
verdiler. Üçüncü olan Ýskilip Kurusaray Orta-
okulundan Fuat Çöpbacak'ýn ödülünü
Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Genel Merkez Yöneticisi
Bayram Menekþe, mansiyon ödülü alan
Ýskilip Kurusaray Ortaokulundan Þeyma Kýlýç'ýn ödülünü Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma
ve Dayanýþma Derneði Çorum Temsilciliði
Bayanlar Komisyonu üyesi Sevim Sözüdoðru
verdi.
Yarýþmaya katýlan öðrenciler için Çorum
Müftülüðü tarafýndan hazýrlanan kitap setleride Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç tarafýndan
dereceye giren öðrencilere takdim edildi.
Ayrýca ilk üç derece ödül alan öðrencilerin
okullarýna da dernek tarafýndan temin edilen
Ahmet Sözüdoðru
merkezi sýnavlara hazýrlýk eðitim seti hediye
edildi. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru program sonunda 23 Nisan Çocuk
Bayramýnda Hayýr Çarþýsýndan yardým alan
ailelerin çocuklarý için oyuncak daðýtýmý yapýlacaðýný ve bu konuda "Oyuncaðýný benimle
paylaþýrmýsýn?" isimli kampanya baþlatýldýðýný dile getirerek bu kampanya ya destek beklediðini belirtti ve bu konuda detaylý bilginin
dernek merkezinde alýnabileceðini söyledi.
Bahadýr YÜCEL
Ýlçe gazeteleri denetlenecek
Çorum Valiliði Basýn Kontrol Kurulu tarafýndan Çorum'da resmi ilan alan yerel gazeteler denetlenecek.
Sungurlu, Osmancýk, Alaca ve Ýskilip ilçelerinde yayýn hayatýný devam ettiren ve resmi ilan ve reklam yayýnlama hakký
bulunan Sungurlu Gündem, Sungurlu'nun Sesi, Osmancýk
Haber, Osmancýk Gazetesi, Alaca Lider, Alaca Gündem, Ýskilip Gazetesi ve Ýskilip Gündem gazetelerinin resmi ilan yayýnlama haklarýnýn devam edip etmediðinin tespiti amacýyla
Ýl Basýn Kontrol Kurulu tarafýndan denetlenecek.
Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet Çelik, Ýl
Defterdarlýk Þefi Yaþar Þakar ve Gazetemiz Haber Müdürü
Fatih Akbaþ'tan oluþan Ýl Basýn Kontrol Kurulu Osmancýk
Haber ve Osmancýk Gazetesini 22.04.2014 tarihinde, Ýskilip
Gazetesi ve Ýskilip Gündem gazetesini 24.04.2014 tarihinde,
Sungurlu Gündem ve Sungurlu'nun Sesi gazetelerini
29.04.2014 tarihinde, Alaca Lider ve Alaca Gündem gazetelerini 30.04.2014 tarihinde denetleyecek.
Haber Servisi
Sýradýþý týr
ilgi çekiyor
Özel bir firmanýn eðitim týrý vatandaþlarýn ilgisini çekiyor. Yapý Kimyasallarý alanýnda üretim yapan bir firmanýn
eðitim týrý dün Çorum'a geldi. Stadyum
önüne park eden týr vatandaþlarýn ilgi
odaðý oldu. Sýradýþý tasarýmý ile dikkat
çeken týrý gören vatandaþlar fotoðraflamayý da unutmadýlar. Yasin YÜCEL
Ýskilip'te "Kutlu Doðum"
konferansýna ilgi yüksek oldu
Ýskilip'te Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla Ýlçe
Müftülüðünün düzenlediði konferans 17 Nisan
2014 Perþembe günü saat 14.00'te Ýskilip Öðretmenevi Toplantý salonunda gerçekleþtirildi.
Konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi, Ýlahiyat Fakültesi Öðretim üyesi Doç. Dr. Kaþif Hamdi Okur'un katýldýðý konferansý Kaymakam Þuayib
Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Emniyet
Müdürü Cihan Ercan, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali
Koçkaya, Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Doç Dr. Muammer Cengil, Ýskilip Müftü Vekili,
Bayat Müftüsü Mukadder Arif Yüksel, Ýlçe Saðlýk
Müdürü Güleser Cür, Oda Baþkanlarý ve davetliler
izledi. Programda katýlýmcýlara gül daðýtýldý.
Konferans sonrasý Doç.Dr. Kaþif Hamdi
Okur'a Kaymakam Þuayip Gürsoy çiçek, Belediye
Baþkaný Recep Çatma minyatür Ýskilip evi kapýsý
takdim etti. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
19 NÝSAN 2014 CUMARTESÝ
YAÞAM
8
Dýþarýda yiyorsanýz
Salata ya da ýzgara tüketin
Tesisatçý
Gözleri hayli zayýflamýþ yaþlý
öðretmen sýnýfa girince çantasýný
kürsüye koymasý ile, - “Sen..
Köþede çömelmiþ olan.. Ayaða
kalk ve ezberlemeniz için dün
size verdiðim þiiri oku bakalým..! ”
demiþ. -“B..Bilmiyorum efendim”
diye gelmiþ cevap.-“Nee?” diye
hiddetlenmiþ öðretmen, “Dün
gece ne yaptýn bakayým?” diye
sormuþ.-“Arkadaþlarla kahvede
oyun oynamýþtýk efendim..! ”
Öðretmen daha da hiddetle
-“Seni küstah.. Dili de bir
karýþ.. Köþede çömelip ne yapýyordun ha?” baðýrmýþ.- “Su
borusunu tamir ediyordum
efendim.
Ben su tesisatçýsýyým da..!”
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Son yýllarda spora zaman ayýrmamak, yað oraný
yüksek yiyecekler tüketmek kan yaðlarýnýn yani
kolesterolün artmasýna neden oluyor. Kolesterol
yüksekliði de kalp damar hastalýklarýna, kalp
krizine davetiye çýkarýyor.Acýbadem Bursa
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Gülay
Hamzaoðlu, kolesterol sorunu bulunan kiþilerin
eðer dýþarýda yemek yiyeceklerse yað içeriði en
düþük olan besinleri tercih etmesi gerektiðini belirtiyor. Hamzaoðlu, "Ýþ hayatýnda bazýlarýmýz sýk sýk
dýþarýda yemek yemek zorunda kalabiliriz. Bu
durumda salata ve ýzgarada piþmiþ et yemekte
fayda vardýr. Vücuttaki kolesterolü artýran faktörlerin baþýnda yað oraný yüksek yiyecekler tüketmek
gerekiyor. Kolesterolü düþürmenin yolu yað oraný
düþük yiyeceklerle beslenmekten geçiyor."
diyor.Gülay Hamzaoðlu, kolestrol düþürücü kalp
koruma yöntemleri hakkýnda þu bilgileri veriyor:
"Kolesterol insan vücudunda doðal olarak bulunan
yaða benzer bir madde. Tüm insanlarýn vücudunda
kolesterol bulunuyor, hem vücudumuzda yapýlýyor
hem de dýþardan hayvansal besinlerle alýnýyor.
Yalnýzca hayvansal kaynaklý besinler kolesterol
içeriyor. Özellikle hayvan etleri ve yumurta sarýsý
kolesterolden zengin. Ayrýca kýrmýzý et, kanatlý
hayvan etleri (derileri), deniz ürünleri (karides,
kalamar gibi), süt ve süt ürünleri ile tereyaðý da
kolesterol içeriyor."
YAÐLARI HÝÇ MÝ
TÜKETMEMEK GEREKÝR?
Hamzaoðlu, þunlarý dile getiriyor: "Hayvansal
besinlerden alýnan doymuþ yaðlarýn dýþýnda ihtiyacýnýz olan günlük yað gereksiniminizi, zeytinyaðý
ile birlikte mýsýr özü yaðýný eþit oranda karýþtýrýp
yemeklerde ve salatalarda karýþým yaparak kullanabilirsiniz. Fýndýk, ceviz, badem gibi yaðlý tohumlar
kalp saðlýðý açýsýndan deðerli yað asitlerine sahip
olduðundan bunlara beslenmenizde yer veriniz.
Ancak yaðlý tohumlarýn yað içeriðinin yüksek
olmasý nedeniyle fazla miktarlarda tüketilmesi kan
kolesterol oranýný düþürmüyor. Günlük 1 tatlý
kaþýðý yað yerine 6-8 adet fýndýk veya 2 adet ceviz
tüketmeniz yeterli oluyor. Bir tatlý kaþýðý yað yerine
5 adet siyah veya yeþil zeytin tercih edebilirsiniz.
Besinlerde bulunan ve görünmeyen doymuþ
yaðlarý azaltmak için et, süt, peynir ve yoðurdu az
yaðlý veya yaðsýz tercih ediniz."
KIRMIZI ET, KÜMES HAYVANLARI
ETÝ VE BALIK NE KADAR TÜKETÝLMELÝ?
Kýrmýzý et yada beyaz etin hiç tüketilmemesi
düþüncesinin yanlýþ olduðuna dikkat çeken
Hamzaoðlu, þöyle devam etti: "Hayvansal gýdalar
grubuna giriyor. Bu grup besinler belirli miktarlarda kolesterol içeriyorlar. 100 gr orta yaðlý bir balýðýn
yaklaþýk 85 mg, 100 gram derisiz tavuk etinin 80
mg ve 100 gram dana etinin 90mg kolesterol
içerdiði unutulmamalýdýr. Beyaz et tercih edilebilir,
ancak ölçülü tüketilmesi gerekiyor. Önemli olan bu
besinlerin ne sýlýkkla ve ne miktarda yenildiði. Bu
besinlerin içerdiði farklý yað asitlerinden yararlanabilmek için yaðsýz kýrmýzý eti haftada 1-2 kez
olmak üzere yaklaþýk 100 gram tüketilmesi öneriliyor. Posa, bitkilerin sindirilmeden atýlan bitki
duvarý kýsmýna deniyor. Posa kolesterolün vücuttan
atýlmasýna yardýmcý oluyor. Beslenmenizde posalý
besinlerin tüketiminin artýrýlmasý gerekiyor. Bunun
için, meyve, sebze ve salata tüketimini arttýrýn.
Beyaz ekmek yerine kepekli, çavdar veya yulaf
ekmeði tercih ediniz. Kabuklarý ile yenebilen
meyveleri kabuðuyla birlikte tüketiniz. Meyve suyu
içmek yerine meyvenin kendisini yiyiniz. Pirinç
pilav yerine bulgur pilavýný tercih ediniz. Ayný
zamanda protein içeriði yüksek kuru baklagillere
beslenmenizde haftada 2-3 kez yer veriniz."
TATLI TÜKETÝMÝNE DE
DÝKKAT ETMEK GEREKÝR MÝ?
Aðýr hamur tatlýlarý konusunda uyarýda bulunan Hamzaoðlu, "Aðýr hamur tatlýlar yerine protein ve kalsiyum içeriði yüksek, sütlü tatlýlarý haftada 1-2 gün tercih ediniz. Kilo fazlanýz varsa sofra
þekeri kullanmayýnýz, içeceklerinizi þekersiz veya
tatlandýrýcý tercih ediniz. Haftada 2 kez, haþlanmýþ
1 tam yumurtanýn 1 dilim beyaz peynir (30 gr) yerine yenmesi yararlýdýr. Yumurtayý haþlanmýþ, yaðsýz
tavada omlet veya bol sebzeli menemen þeklinde
yiyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken; o hafta
baþka besinlerin içerisinde yumurta tüketmemenizdir." ifadelerini kullanýyor. (CÝHAN)
Kalp krizi ve inmede erken taný hayat kurtarýr
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Doç. Dr. Yelda Tayyareci, kalp krizi ve inme
gibi ölümcül hastalýklar için erken tanýnýn önemli
olduðunu söyledi. Tayyareci, "Hastalarýn yaklaþýk
yüzde 30'unda kalp krizi ilk bulgu olabilir. Bu
nedenle kalp damar hastalýðýnýn erken tanýsý hayat
kurtarýcýdýr." dedi.Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr.
Yelda Tayyareci, kalp yaþýný öðrenerek alýnabilecek
önlemleri anlattý. Tayyareci, "Damar sertliði,
henüz darlýk oluþturup damar içindeki kan akýmýný
bloke etmediði ve hastanýn þikayeti olmadýðý
dönemde de bazý görüntüleme yöntemleri ile
tespit edilebilir. Boyun þah damarýndan (Karotis
damarý) renkli doppler görüntüleme ile yapýlan
CIMT ölçümü ile damar iç duvarýnýn çapý
ölçülerek, kiþide damar sertliði olup olmadýðý
belirlenebilir. Damar sertliði tanýsý kalbin yaþý
hakkýnda genel bir fikir vererek, ileri yaþamýmýzda
karþý karþýya kalabileceðimiz kalp krizi ve inme
gibi hastalýklar açýsýndan ne kadar riskli olduðumuzu da belirleyecektir." ifadelerini kullandý.Kalp
krizi ve inmenin sýklýkla hastadaki ilk bulgu olabildiðini belirten Tayyareci, "Kalp ve damar
hastalýðýna baðlý ölümler tüm dünyadaki ölümler
arasýnda birinci sýrada yer alýyor. Kalp krizi ve
inme sýklýkla hastadaki ilk bulgu olabiliyor. Genel
olarak görünüþte saðlýklý olan kiþilerin yaklaþýk
yüzde 30'unun kalp yaþý, biyolojik yaþýndan daha
yüksek oluyor. CIMT testi, kalp krizi ve inme gibi
ölümcül hastalýklar için erken taný saðlayabiliyor.
Erken taný, erken korunma ve tedavi yöntemlerini
beraberinde getirerek bu hastalýklara ait ölümcül
komplikasyonlarýn önlenmesini saðlýyor." diye
konuþtu.Kalp damar hastalýðýnýn erken tanýsýnýn
hayat kurtardýðýný ifade eden Tayyareci, þunlarý
söyledi: "CIMT testi, biyoloji yaþýnýzla, damar
yaþýnýzýn uyumlu olup olmadýðýný ortaya koyuyor.
Bu test sonucunda damarlarýnýz, biyolojik yaþýnýzdan genç, yaþlý veya benzer yaþta bulunabiliyor.
Bunun pratikteki önemi damar yaþýnýz büyük ise,
yaþam tarzý deðiþikliklerini de içeren kiþiye özel
birtakým önleyici korunma tedavilerini doktorunuzla birlikte karar vererek uygulamaya koymanýz,
ileriki yaþlarda meydana gelebilecek inme ve kalp
krizi gibi hastalýklarý önleyebilmeyi saðlayacaktýr.
Hastalarýn yaklaþýk yüzde 30'unda kalp krizi ilk
bulgu olabilir. Bu nedenle kalp damar hastalýðýnýn
erken tanýsý hayat kurtarýcýdýr."Kalp yaþý ölçümü
yapýlmasý gerektiðini aktaran Tayyareci, "25-80
yaþ arasýnda ki herkese kalp yaþý ölçümü yapýlabilir. Özellikle kalp damar hastalýðý riskinin yüksek
olduðu 40 yaþ üstü erkek ve 50 yaþ üstü kadýnlarda yapýlmasý damar sertliðinin erken taný ve
tedavisi için önemle tavsiye edilir." dedi.
(CÝHAN)
BEÞAMEL SOSLU
ISPANAK BÖREÐÝ
Yaþar Kemal
Yaþar Kemal, Nigâr Haným ile çiftçi
Sadýk Efendi'nin oðlu olarak aslen VanErciþ yolu üzerinde ve Van Gölü'ne
yakýn Muradiye ilçesine baðlý Ernis
(bugün Ünseli) köyünden olan bir aileden dünyaya geldi.[1] Kendi anlatýmýna
göre bir Türkmen köyünde tek Kürt
ailenin çocuðu olarak doðup büyüyen
Yaþar Kemal, evde sadece Kürtçe köyde
ise Türkçe konuþurdu.[6] Ailesi, Birinci
Dünya Savaþý'ndan dolayý Adana'nýn
Osmaniye ilçesine baðlý Hemite (bugün
Gökçedam) köyüne yerleþti.[1] Beþ
yaþýndayken,
babasýnýn
camide
öldürülüþüne tanýk oldu.[7] Orta okul
döneminde çeþitli iþlerde çalýþtý.
Kuzucuoðlu Pamuk Üretme Çiftliði'nde
ýrgat kâtipliði (1941), Adana Halkevi
Ramazanoðlu kitaplýðýnda memurluk
(1942), Zirai Mücadele'de ýrgatbaþlýðý,
daha sonra Kadirli'nin Bahçe köyünde
öðretmen vekilliði (1941-42), pamuk
tarlalarýnda, batozlarda ýrgatlýk, traktör
sürücülüðü, çeltik tarlalarýnda kontrolörlük yaptý.[1]1978 yýlýndaki yaptýðý
bir söyleþide sanat çalýþmalarýna ilkokula baþlamadan önce þiirle iþe koyul-
duðunu ve okula baþladýðýnda "yaþlý
halk þairleriyle çakýþtýðýný" anýmsadýðýný
belirtti.[8] Ýlkokulun son sýnýfýndayken
arkadaþý Aþýk Mecit, çok iyi saz çalarken
kendisi annesinden ötürü sazý "berbat"
çalmaktaydý. Bunun nedenini þu sözlerle dile getirdi:"Benim saz çalamamamýn
sebebi var, anam aþýk olacaðým da diyar
diyar dolaþacaðým diye saza, aþýklýða
düþman olmuþtu. Onun tek çocuðuydum ve gözünden ayýrmýyordu beni.
Okulda, düðünlerde bayramlarda beni
hep Aþýk Mecitle çakýþtýrýrlardý. Aþýk
Mecitle Kadirlide bir kahvede bir gece
sabaha kadar çakýþtýðýmý þimdi iyice
anýmsýyorum."Ortaokuldan ayrýldýktan
sonra folklor derlemelerine baþladý ve
1940-1941 yýllarý arasýnda Çukurovadan
ile Toroslardan derlediði aðýtlarý içeren
ilk kitabý olan Aðýtlar, Adana Halkevi
tarafýndan 1943 yýlýnda yayýnladý.[8]
1944 yýlýnda ilk hikâyesi Pis Hikâye'yi
yayýnladý.
Malzemeler
2 tane yufka
1/2 kilo ýspanak
1 büyük soðan
Yeteri kadar tuz, karabiber
2 su bardaðý süt
1 su bardaðý kaþar peyniri
1 tane yumurta
Sosunun malzemesi
2 su bardaðý süt
2 yemek kaþýðý un
1 su bardaðý peynir
1 yumurta
Yemeðin Tarifi
Ispanaklarý ayýklayýp yýkayýn
ve süzgeçte suyunu iyice süzün,
piyazlýk olarak doðradýðýnýz
soðanla karýþtýrarak içine karabiber koyun.Daha sonra
yufkalarý açarak dörde bölün.
Yufkalarýn üzerine ýspanak koymadan önce bir yemek kaþýðý
sývý yað ile yaðlayýn. Ardýndan
içine ýspanak serperek geniþ
tarafýndan sarýn ve gül böreði
gibi kývýrarak tepsiye dizin.
Sosunun hazýrlanýþý:
2 kaþýk unu 1 kaþýk margarinle hafif kavurun, sütü azar
azar ilave ederek muhallebi
kývamýna gelince ocaktan alýn.
Hafif soðuyunca içine
yumurta kýrarak iyice karýþtýrýn.
Böreklerin üzerine eþit olarak
koyup, peynir serpin. 200 derecede 25 dakika piþirin. Sýcak
olarak ikram edin.
Bir kimseyi tanýmak istiyorsan,
Düþüp kalktýðý arkadaþlarýna bak.
(Hz. Mevlana)
19:55
Dizi
Yedi Güzel Adam
Yýl 1974… Erdem bir zamanlar öðrencisi olduðu
Kara Lise’ye, yýllar sonra edebiyat öðretmeni
olarak döner. Lise yýllarýnda sevdiði Zehra da
ayný okulda coðrafya öðretmenidir. Erdem niþanlýdýr ve Zehra’nýn bunu öðrenmesi uzun sürmez.
Düðün hazýrlýklarýnýn baþladýðý Bayazýtlar konaðý,
büyük bir telaþ içindedir. Konaðýn beslemesi
Emine, çocukluðundan beri hayran olduðu
Erdem’in evlenecek olmasýný bir türlü kabullenemez. Konaða gelen çeyizleri gizlice parçalar,
çeþitli planlar yapar.Yönetmen : Levent
Demirkale
19:45
Dizi
Fatih Harbiye
Neriman ve Þinasi’yi birlikte gören Macit, kýskançlýk
krizine girer. Macit’le ayný duygularý paylaþan bir
diðer kiþi ise Rüya’dýr. Rüya, kendi deyimi ile iþ
arkadaþýnýn kafasýnýn karýþmasýndan son derece
rahatsýzlýk duymaya baþlar ve bu duruma bir son
verebilmek için harekete geçer. Nezahat ile Asým,
birlikte verdikleri sözü artýk resmileþtirme kararý alýr.
Duygu, Pelin’in gerçek planlarýný öðrenince Özgür’e
haksýzlýk ettiðinin farkýna varýr. Þahika, Duygu’nun
üzgün halini fýrsata çevirme çabasýndayken,
Neriman’ý sürprizler beklemektedir.
20:00
Dizi
Bugünün Saraylýsý
Savaþ’ýn hain tuzaðý beklenmedik þekilde
sonuçlanýrken, gecenin sürprizi Üftade’den gelir.
Atamanlar ve Katipoðulllarý için yüzleþme zamanýdýr.
Savaþ’ýn Neslihan’la iþ birliði, Süreyya’nýn yýkýlmasýna neden olur. Süreyya’nýn apansýz ziyareti Fatih’in
de kafasýný karýþtýrýr. Savaþ ve Fatih’in Süreyya üzerine alacaðý karar ise yeni bir kaosu beraberinde
getirecektir. Ata ve Üftade için artýk zaman çok farklý
akmaktadýr. Üftade’nin verdiði karar, Katipoðlu
Ailesi için dönüm noktasýdýr. Ata için zorlu günler
sürmektedir üstelik her geçen gün daha da acý bir
hal alarak... Yýkýlmaya niyetli olmayan Ata, ailesini
korumak için harekete geçer.
04:30 Yahþi Cazibe
05.15 Hatýrla Sevgili
07.00 Haberleri
10.00 Müge Anlý Ýle
Tatlý Sert
13.00 Kýzlar Ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Atv Ana Haber
20.00 Bugünün Saraylýsý
23:15 Yasak
Yerli Dizi
04.30 Kart Horoz
06.30 Cennet Mahallesi
08.30 Show Dünyasý
10.00 Her Þey Dahil
12.00 Gülben
14.00 Adýný Feriha
Koydum
15.00 Misafir Ol Bana
17.45 Pepee
18:30 Ana Haber
19:45 Fatih Harbiye
Yerli Dizi
23:15 Gölgedekiler
05.55 Sarayýn Doktoru
07.00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
16.55 Seksenler
19.00 Ana Haber Bülteni
19.55 Yedi Güzel Adam
21:45 Stadyum Cumartesi
06.30 Kanal 7’de Sabah
08.00 Zeynep
09.45 Dr. Feridun Kunak
Show
11.30 Yeni Bana Kalasýn
13.30 Uður Arslan’la
Umut Var
15.50 Öfke
18:00 Kanal 7 Ana Haber
20:50 Bekçiler Kralý
19.40 Ayý Yoði
21:30 Haber Saati
22:20 Türk Filmi
05.00 Geniþ Aile
09.00 Doktorum
11.00 Mutfaðým
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
15.00 Evim Þahane
17.00 Arka Sokaklar
18.50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
23:15 Ankara’nýn Dikmeni
01.30 Tv Filmi
03.30 Tv Filmi
05.00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
18.50 Þefkat Tepe
23:10 Ayna
TEK
YILDIZ
19 NÝSAN 2014 CUMARTESÝ
HABER
9
Bakan Ala: Taksim
kutlama yeri deðildir
Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, Adana'da durdurulan MÝT
TIR'larýna iliþkin idari soruþturmanýn ne durumda olduðunun
sorulmasý üzerine, "200'e yakýn, 198 konuda soruþturma
devam ediyor þu anda. Ortaya çýktýkça da artýyor. Dolayýsýyla
idari ve adli süreçler, soruþturmalar devam ediyor." þeklinde
konuþtu. Ala, "Bunlar zaman zaman sonuçlanýyor. Bazýlarý
savcýlýða gönderiliyor. Ýþlendiði tespit edilen suçlarla ilgili
sorumluluk olursa onlar cezalandýrýlýyor. Süreç devam ediyor.
Devlette devamlýlýk esastýr. Onun için her gün belki onlarcasý
oluyor, sizin haber alma imkanýnýz olmuyor onlardan."
dedi."1 MAYIS'TA TAKSÝM KAPALI"
Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, AK Parti Geniþletilmiþ Ýl
Baþkanlarý Toplantýsý öncesinde AK Parti Genel Merkezi
önünde gazetecilerin sorularýný cevapladý. "1 Mayýs için
Taksim konusunda muhalefetin ýsrar var, geliþmeler ne olacak?" diye sorulan Ala, "Biz, 1 Mayýs'ýn huzur ve güven
ortamý içerisinde vatandaþlarýmýzýn güvenliðini de devlet
olarak saðladýðýmýz bir ortamda yapýlmasýný istiyoruz. Bu
hükümet döneminde 1 Mayýs tatil edilmiþtir, bayram olarak
ilan edilmiþtir, ilk defa Taksim'de kutlanmasýna izin verilmiþtir, ama biz vatandaþlarýmýza çok daha
güzel imkanlarý olan
Yenikapý Meydaný'ný
inþa ettik ve sunduk.
Daha baþka meydanlar
var. Baþka bir
sendikamýz da baþka bir
meydanýmýzda, belirlenmiþ meydanda kutlamayý yapýyor.
Demokratikleþme
paketiyle bundan sonra
tespit edilecek meydanlarýn tespiti sürecinde
sivil toplum örgütlerinin
de görüþlerinin alýnmasý
kuralýný getirdik. Biz,
vatandaþlarýmýzýn temel
hak ve özgürlüklerinin,
bayram kutlamalarýnýn
çok daha iyi þýk bir
ortamda yapýlmasý için
bütün düzenlemeleri ve
tedbirleri alýyoruz.
Burada tek birimin ya da sendikanýn ya da baþka birkaç
sendikanýn talebiyle bütün vatandaþlarýmýza sorun üretecek
bir kararý istemek doðru deðil, vermek de doðru deðil. Bir
yasaklama yok, bunun açýkça adýný koyalým, zaten orasý kutlama yeri deðil, kutlama yeri olarak belirlenmiþ yerlerde de
bu talep edenler bu platformlar gelip gayet nezih bir biçimde,
þýk biçimde 1 Mayýs Bayramlarýný kutlayabilirler. Orasý da
Yenikapý'dýr, Maltepe'dir, baþka bir sendikamýz da
Kadýköy'de kutlayacaktýr, onun için adýný doðru koymak
gerekir. Süreçlerde onlarýn da görüþleri alýnarak, kamu
otoritesi tarafýndan belirlenecektir." dedi.
"Neden taksimi açmýyorsunuz?" diye sorulan Ýçiþleri
Bakaný Ala, "Peki neden Yenikapý'ya gidilmiyor, Yenikapý'da
merkez deðil mi? Biz, toplantý yerine karar verirken onlarca
faktör dikkate alýnýr bir olumsuzluk halinde tahliye planlarý,
þehin diðer çalýþan insanlarýnýn ve esnafýn zarar görmemesi,
vatandaþlarýn yollarýnýn kesilmemesi. Taksim'de bir kutlama
olduðu zaman Ýstanbul duruyor. 15 milyon insanýn seyahat
özgürlüðünü kýsýtlamak durumunda kalýyoruz güvenlik ve
tedbir alabilmek için. Onun için Yenikapý'da Maltepe'de
Ýstanbul'da þehrin merkezi diyemeyeceðimiz bir yer var mý?
Taksim eskiden Ýstanbul merkeziydi. Þu an onlarca var.
Birine bir ayrýcalýk saðlama durumu olsa burada itirazlarý
anlarým. Ýtiraz edenlerin kendilerine ayrýcalýk saðlanmasýný
istiyorsa burada da bir yanlýþ var." þeklinde konuþtu.
MÝT YASASINI SAVUNDU
Dün TBMM'den geçen MÝT Yasasý da sorulan Efkan Ala,
þu deðerlendirmede bulundu: "Dün, ilk defa Türkiye'de
sürekli demokratikleþme paketleri ve adýmlarý atýyor AK
Parti. Dün yine birine þahit olduk. Bir komisyon oluþturuldu
ve bu komisyon istihbarat birimlerinin yýllýk denetimini ve
onlarýn faaliyetlerini gözden geçirecek. Onlarýn faaliyetleri
kamuoyuyla veya kendi içlerinde deðerlendirmeye tabi tutacak. Bu sivil otoritenin demokratik bir biçimde kamu
otoriteleri ve güvenlik birimleri üzerinde etkinliklerin artýrýlmasý adýmlarýdýr. MÝT Yasasý çok daha açýkça yazýlmýþtýr
yetkileri. Yani bir gerçekten muðlakla çok genel yetkiler
burada meclisin adýný koyarak taðdat ettiði biçimde
yazýlmýþtýr ve olumlu adýmlardýr bunlar ama daha önce yüzyýl
öncesinin paradigmalarýna kodlanmýþ zihinler bunlarý anlamakta güçlük çekiyorlar. Aslýnda attýðýnýz olumlu bir adýmý
sanki daha önceden Türkiye açýk, þeffaf darbeler yaþamamýþ
o darbelerin mevzuatlarý halen yürürlükte deðilmiþ gibi
savunmaya geçiyorlar. Oysa biz darbe mevzuatlarýnýn ortaya
koyduðu düzenlemeleri demokratik bir süreç içerisinde
meclisten geçirerek tartýþarak
yeniliyor, demokratikleþtiriyoruz. Doðru dürüst Türkiye'ye
yakýþýr adýmlar atýyoruz ama
bunu anlamakta bazý gerçekten
eskiye kodlanmýþ zihinler zorluk
çekiyorlar ama alýþacaklar. Biz,
sistemin merkezine parlamentoyu oturtmak zorundayýz.
Parlamento bizim attýðýmýz her
adýmda düzenin ortasýna oturuyor. Orasýný halk seçiyor. Halk
adýna her türlü denetimi, gözetimi ve deðerlendirmeyi yapma
yetkisine sahiptir. Demokratik
ülkelerde de bu süreçler böyle
iþler. Onun için sonra da oranýn
denetiminin, gözetiminin
olmadýðý ortamlarda hangi
sonuçlarýn üretildiðini
geçtiðimiz daha çok yakýn içinde
bulunduðumuz dönemlerde
yaþýyoruz. Onun için orasý halka
hesap verecek biz de oraya
hesap vereceðiz. Bu, son derece
þýk, demokratik bir deðerlendirmedir."
MÝT TIRLARI
Ýçiþleri Bakaný'na ayrýca Adana'da durdurulan MÝT
TIR'larýna iliþkin idari soruþturma da soruldu. Ala, "200'e
yakýn, 198 konuda soruþturma devam ediyor þu anda. Ortaya
çýktýkça da artýyor. Dolayýsýyla idari ve adli süreçler, soruþturmalar devam ediyor. Bunlar zaman zaman sonuçlanýyor.
Bazýlarý savcýlýða gönderiliyor. Ýþlendiði tespit edilen suçlarla
ilgili sorumluluk olursa onlar cezalandýrýlýyor. Süreç devam
ediyor. Devlette devamlýlýk esastýr. Onun için her gün belki
onlarcasý oluyor, sizin haber alma imkanýnýz olmuyor onlardan." dedi.
KILIÇDAROÐLU'NA SALDIRI
CHP genel baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na yönelik
saldýrýya iliþkin sorular yöneltilen Ýçiþleri Bakaný, "Ben kendisini de aramýþ geçmiþ olsun dileklerimi iletmiþtim. Biz, çok
büyük bir hassasiyetle üzerinde durduk ve duruyoruz. Onun
için hiçbir konu orada gizli ya da kapaklý kalmayacak." dedi.
Polis muhbirlerinin bir ay önceden bu konuda bilgi sahibi
olduðu iddialarý hatýrlatýlan Ala, "Son derece ciddi bir
biçimde inceliyoruz. Bir ana muhalefet partisi genel baþkanýna yapýlan saldýrý aðýr bir saldýrý. Nefretle ve þiddetle bunu
reddediyor ve nefretle kýnýyoruz. Biz, onu son derece ciddiyetle en ufak bir soru iþareti kalmayacak biçimde araþtýrýyoruz ve aydýnlanacak." þeklinde konuþtu.
Maliye'den "Yandaþlarýn vergisi iþte böyle sýfýrlandý" açýklamasý
Maliye Bakanlýðý, bugün bir gazetenin manþetten
"Yandaþlarýn vergisi iþte böyle sýfýrlandý" baþlýðýyla okuyucularýna duyurduðu haberin, daha önce de bazý gazetelerde
gündeme geldiðini ve defalarca yalanlanan bir haber
olduðunu bildirdi.
Maliye Bakanlýðý'ndan yapýlan
açýklamada, bugün bir gazetenin
manþetten "Yandaþlarýn vergisi
iþte böyle sýfýrlandý" baþlýðýyla
okuyucularýna
duyurduðu
haberin, daha önce de bazý
gazetelerde gündeme geldiðini ve
defalarca yalanlanan bir haber
olduðunu bildirdi. Açýklamada,
belli bir amaç çerçevesinde ýsrarla
devam ettirilen "bu yalan haberler" üzerine mükelleflere vergi
cezasý kesilmesi ve sonrasýnda
ortaya çýkan uzlaþma müessesesinin ne anlama geldiðinin
basit bir dille açýklanmasýnýn
zaruri görüldüðü ifade edildi.
-"BU UYGULAMA KANUNLA, AYRIM GÖZETMEDEN
TÜM MÜKELLEFLERÝMÝZE GETÝRÝLEN BÝR HAKTIR"Bu çerçevede, vergi mahremiyetinden ötürü Gelir Ýdare'since þirketler bazýnda açýklama yapýlmasýnýn kanunen
mümkün olmadýðý için, durumu fýrsat bilip kanunun tüm
mükelleflere tanýdýðý hakkýn, sadece belli mükelleflere
sunulan bir ayrýcalýkmýþ gibi yansýtýlmasýnýn maksatlý olduðu
vurgulanan açýklamada þöyle denildi:
"1960 yýlýnda kanunla getirilen ve 1961 yýlýnda uygulanmaya baþlanan 'uzlaþma müessesesi' vergi ve ceza kesildiðinde
þahýs ya da þirketlerin, dava açma
yoluna gitmeden, 'idare tarafýndan
istenen verginin kýsmen veya tamamen kanunlara uygun olmadýðý,
yapýlan yorumun yanlýþ olduðu veya
mükellef olarak vergi kanunlarýný
uygularken iyi niyetle hareket
edildiði dolayýsýyla istenen verginin
düþürülmesi veya kaldýrýlmasý'
yönünde idare ile müzakere etme
giriþimidir.
Bu
uzlaþma
görüþmelerinde idarenin de ilgili
mükellefin gerekçeleriyle dosyadaki
bilgilerinin karþýlaþtýrýlmasý sonucu
hukuka ve hakkaniyete uygun düþtüðü anlaþýlan hallerde,
kesilen cezalarýn bir bölümü veya verginin de bir kýsmý
kanunun idareye vermiþ olduðu yetkiye istinaden kaldýrýlabilmektedir. Bu uygulama kanunla, ayrým gözetmeden tüm
mükelleflerimize getirilen bir haktýr."
Dershanelerin kapatýlmasý AYM'lik oldu
CHP, dershanelerin kapatýlmasýný
öngören kanunun bazý maddelerinin iptali
için Anayasa Mahkemesi'ne baþvurdu.
CHP
Grup
Baþkanvekili
Akif
Hamzaçebi, Meclis'te düzenlediði basýn
toplantýsý ile dershanelerin kapatýlmasýný
da öngören "Milli Eðitim Temel Kanunu ile
Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Deðiþiklik Yapan Kanun"
ile ilgili iptal istemi gerekçelerini anlattý.
CHP Grup Baþkanvekili, "Dershane
düzenlemesinin teþebbüs hürriyetini ihlal
ettiðini ve Milli Eðitim Bakanlýðý bünyesindeki 40 bine yakýn yöneticinin görevlerinin
yasa ile sona erdirilmesinin Anayasa'ya
aykýrý olduðunu" dile getirdi.
Akif Hamzaçebi, iptal gerekçesini üç
ayrý maddede topladýklarýný belirterek,
gerekçeleri ise þöyle sýraladý:
"Dershanelerin kapatýlmasý Anayasa'ya
aykýrý olarak düzenlenmiþtir. Asýl yapýlmasý
gereken Milli Eðitim sisteminin reforma
tabi tutulmak suretiyle öðrencilerimizin
dershanelere ihtiyaç duymadan yetiþtirilmesidir. Asýl devrim budur. Bu yasa ile
HSYK Yasasý'nda olduðu gibi Milli Eðitim
Bakanlýðý'nda görevli bir kýsým personelin
görevi yasa ile sonlandýrýlmýþtýr. Kamu
görevlileri görevlerinden ancak idari iþlemle alýnabilirler. Milli Eðitim Bakanlýðý Teftiþ
Kurulu'nun Rehberlik ve Teftiþ Dairesine
baðlý müfettiþlerin müfettiþlerinin kaldýrýlmasýna iliþkin düzenlemeyi de iptal davasý
dilekçemize konu ettik."
-DARALTILMIÞ SEÇÝM SÝSTEMÝ TARTIÞMALARICHP Grup Baþkanvekili, Baþbakan
Recep Tayyip Erdoðan'ýn kapalý grup
toplantýsýnda gündeme getirdiði "Dar
Bölge Seçim Sistemi" ile ilgili görüþlerini de
deðerlendirdi. Hamzaçebi, Baþbakanýn
bunun ilk iþaretini 2013 yýlýnda verdiðini
anýmsatarak, bu sistemle Türkiye halkýnýn
daraltýldýðýný öne sürdü. Akif Hamzaçebi
þöyle devam etti:
"Bu hükümetin bir hilesidir. Geçmiþte
bu yolu deneyen hükümetler olmuþtur.
Hangi hükümet oylarý azaldýysa yaptýðý
düzenleme ona çare olmamýþtýr. Rahmetle
Turgut Özal döneminde bu düzenleme
yapýlmýþtýr ama derde deva olmamýþtýr.
1994 yýlýnda Tansu Çiller tarafýndan benzer
bir düzenleme yapmýþtýr ama bu da çare
olmamýþtýr. Daraltýlmýþ bölgeye iliþkin
seçeneðin þöyle bir olumlu yanýný görebiliriz, hükümet gidicidir, kalabilmek için
seçim sisteminden deðiþiklik yoluna gitmek
istemiþtir. Biz seçim barajýný yüzde 3'e
indirilmesini öneriyoruz."
-ERDOÐAN'IN CUMHURBAÞKANI
ADAYLIÐIBaþbakan Erdoðan'ýn, cumhurbaþkaný
adayý olmasý ve seçilmesi halinde
"Cumhurbaþkanlýðý yetkilerimi kullanýrým"
þeklindeki haberleri de deðerlendiren
Hamzaçebi, bu sözlerin "Türkiye'yi bir
krize taþýyacaðým" demek olduðunu savundu.
CHP Grup Baþkanvekili þöyle dedi:
"Sorumluluk
hükümetindir.
Cumhurbaþkanýnýn bir sorumluluðu yoktur. Hem sorumluluðu yok hem "ben
hükümeti yöneteceðim' diyor. Erdoðan'ýn
Cumhurbaþkaný seçilmesi mümkün deðil.
Böyle biri Cumhurbaþkanlýðýna taþýnmamalýdýr. Onun karþýsýndaki en güçlü adaya
vatandaþlar, oyunu verecektir. Daraltýlmýþ
seçim bölgesi yapmak suretiyle gizli gizli
cumhurbaþkanlýðý ittifaklarý yapmak
sandýkta ters tepecektir. Þunu öneriyorum,
1982 Anayasasý o tarihten sonraki bütün
Baþbakanlarýn Cumhurbaþkaný olmasý
yönünde bir arzusunu tetiklemiþtir ve
Cumhurbaþkaný olmak isteyen Baþbakanlar
da Türkiye'de baþkanlýk sistemini savunmuþlardýr. Turgut Özal'da, Süleyman
Demirel'de bunu gördük, þimdi de Tayyip
Erdoðan'da bunu görüyoruz. Yapýlmasý
gereken, Anayasa'yý deðiþtirip 1961
Anayasa'sýnýn Cumhurbaþkaný modeline
dönmektir."
MÝT yasasýnýn Anayasa Mahkemesi'ne
götürülüp götürülmeyeceðine iliþkin bir
soruya
Hamzaçebi,
"Hukukçu
arkadaþlarýmýz deðerlendirecektir. Sonra
yeniden konuþuruz" dedi.
Avrupalý vekiller, Türkiye’ye
verilen paralarýn peþine düþtü
Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi iki
siyasetçi, Türkiye’ye verilen AB fonlarýnýn
akýbetini sordu. AP Liberal Grup üyesi
Hollanda milletvekili Marietje Schaake ile
Ýngiliz milletvekili Andrew Duff, yürütme
organý AB Komisyonu’na yolsuzluk iddialarýna dair bir soru önergesi verdi. 17 ve 25
Aralýk yolsuzluk operasyonlarý gölgesinde
geçen mahalli seçimlerin ardýndan gündeme
getirilmesi dikkat çeken önergede, Erasmus
fonlarýna yönelik baþlatýlan soruþturmayla
ilgili geliþmeler soruluyor. Türkiye’ye verilen
diðer AB fonlarýna iliþkin de herhangi bir
usulsüzlük ya da yolsuzluk yapýldýðýna dair
endiþeler olup olmadýðý gündeme getiriliyor.
Aralýktan bu yana yaþananlarýn hukukun
üstünlüðü ve kuvvetler ayrýlýðý konusunda
Türk toplumunda derin ayrýþmalarý gün
yüzüne çýkardýðýna iþaret eden iki Liberal
parlamenter son mahalli seçimlerin hile iddialarý yüzünden lekelendiðini söyledi. Birçok
üst düzey yetkilinin yolsuzluk skandalýna
bulaþtýðýna iþaret eden Duff ve Schaake
Türkiye’nin AB üyeliði yolunda yapmasý
gereken reformlar için
Katýlým Öncesi Mali Yardým
(IPA) ve diðer fonlardan
istifade ettiðine dikkat çekti.
Mart ayýnda Erasmus programýna iliþkin usulsüzlük
iddialarý üzerine AB
Komisyonu’nun bir
denetleme süreci baþlattýðýna iþaret eden Liberal milletvekilleri cevaplanmasý
talebiyle 7 soru sýraladý.
Erasmus fonlarýna
yönelik baþlatýlan soruþturmayla ilgili
geliþmeleri soran önerge, Türkiye’ye verilen
diðer AB fonlarýna iliþkin de herhangi bir
usulsüzlük ya da yolsuzluk yapýldýðýna dair
endiþeler olup olmadýðýný, Brüksel’in bütün
AB fonlarýnýn kullanýmýna yönelik herhangi
bir denetleme süreci baþlatýp baþlatmayacaðýný gündeme getiriyor. AB fonlarýndaki
herhangi bir yolsuzluðun Türkiye’nin ulaþmaya çalýþtýðý demokratik hedeflerin tam tersi
olduðuna iþaret eden önerge, AB
Komisyonu’nun ülkedeki mevcut durumu
nasýl deðerlendirdiðini de soruyor.
AB Komisyonu, 10 Nisan’da yaptýðý
açýklamada Erasmus’a iliþkin yapýlan ilk
incelemelerde herhangi bir usulsüzlüðe rastlamadýðýný ancak nihai karar için son raporu
beklediðini açýklamýþtý.
AB hükümetin 17 Aralýk’tan bu yana
yürüttüðü icraatlarýný sert þekilde eleþtiriyor.
Bazý AP üyeleri üyelik müzakerelerinin askýya
alýnmasý çaðrýsý yapýyor. Ancak Fransa ve
Rum Kesimi yüzünden müzakere süreci
zaten donmuþ bulunuyor.
TEK
YILDIZ
19 NÝSAN 2014 CUMARTESÝ
HABER
10
'Gelecekle ilgili
siyaset planým yok'
Bahçeli: Erdoðan'ýn Çankaya'ya
çýkma meraký akla ziyandýr
MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli,
mazisinde en ufak bir soru iþareti olan, sicilinde
en küçük bir olumsuz iz bulunan herhangi bir
þahsýn Cumhurbaþkanlýðý makamýnýn aðýrlýðýný
taþýmayacaðýný vurgulayarak, "Baþbakan
Erdoðan'ýn, henüz yargýda hesap vermeden,
henüz milletin kahir ekseriyetiyle barýþmadan
Çankaya'ya çýkma teþebbüs ve meraký akla
ziyandýr" dedi.
Bahçeli, Mahalli Ýdareler Genel Seçim süreci
hakkýnda Ýl ve Ýlçe Yöneticilerine bir genelge
gönderdi. MHP Lideri Bahçeli Türk milletinin 30
Mart 2014 tarihinde, yerel yönetimlerde
görevlendireceði isim ve partileri seçmek maksadýyla sandýk baþýna gittiðini anýmsatarak,
"Bazý anlaþmazlýk ve asayiþsizlik vakalarý
görülse de seçimler genel anlamda huzur ve
sükûnet içinde geçmiþtir. Ne var ki bu seçimlerin birçok yerde dürüst ve ahlaki yapýlmadýðýna, sandýða hile ve þaibe karýþtýðýna dönük iddialarýn varlýðý da çok açýk bir gerçektir. Seçim
sonuçlarýna il ve ilçe seçim kurullarý bazýnda
yapýlan itirazlarýn yanýsýra, ihtilaflarýn Yüksek
Seçim Kurulu'na kadar yansýmasý kuþku ve
güvensizliðin boyutunu göstermesi bakýmýndan
kayda deðerdir" ifadelerine yer verdi.
-"BAÞBAKAN ERDOÐAN OÐLUYLA
BÝRLÝKTE ADALETÝ SIFIRA ÇEKMÝÞTÝR"MHP'nin 30 Mart seçim sürecinin her
safhasýnda gerekli mücadelesini yaptýðýný,
hakkýnýn ve hukukunun çiðnenmemesi amacýyla
olaðanüstü gayret sergilediðini vurgulayan
Bahçeli þunlarý kaydetti:
"Mahalli Ýdareler Seçimleri öncesi Türkiye
çok yoðun bir tartýþma ve kamplaþmanýn esiri
olmuþtur. 30 Mart seçimleri 17 Aralýk 2013 tarihinde baþlayan "Rüþvet ve Yolsuzluk
Operasyonu'nun gölgesinde gerçekleþmiþtir.
Baþbakan Erdoðan, hakkýndaki iddialarý saptýrmak, karalamak ve karartmak adýna elindeki
tüm imkânlarý, tüm devlet gücünü seferber
etmiþtir. Meydan meydan gezerek yolsuzluðu
inkar etmiþ, rüþveti yok saymýþ, yasa dýþý iliþkileri, yargýya intikal etmiþ kirli çamaþýrlarý var
gücüyle gündemden düþürmeye çalýþmýþtýr.
Kanun kaçaklarý iktidar tarafýndan korumaya
alýnmýþtýr. Baþbakan Erdoðan ve ailesine kadar
uzanan rüþvet ve yolsuzluk suçlamalarý
hukukun temel kurallarý hiçe sayýlarak sumen
altý yapýlmýþtýr. Yasalara göre üstlendikleri vazifeyi yapmakla sorumlu olan hakim ve savcýlar
darbeci yaftasýyla görevden alýnmýþlar veya
sürgüne gönderilmiþlerdir. Binlerce emniyet
mensubu paralel örgüt suçlamasýyla zulme
uðramýþtýr. Baþbakan Erdoðan oðluyla birlikte
evdeki parayý sýfýrlama telaþýndayken, adaleti
sýfýra çekmiþ ve hukuku hançerlemiþtir.
Baþbakan devlete ve millete darbe yapýldýðý
iddiasýný hiç aðzýndan düþürmemiþ, þahsýna ve
hükümetine yönelik yolsuzluk suçlamasýný komploya baðlamýþ, tuzakla iliþkilendirmiþ, örgüt
kozuna sarýlarak püskürtmeye çabalamýþtýr."
2013 SBS
sonuçlarý iptal
CHP Ýstanbul Milletvekili Prof. Dr. Aydýn
Ayaydýn ile öðrenci defne Sena Uzuner
tarafýndan, Ankara Ýdare Mahkemesi'ne açýlan
iptal davasý sonuçlandý. Mahkeme, 8 Haziran
2013 tarihinde yapýlan ve 12 Temmuz 2013 tarihinde açýklanan SBS sonuçlarýný yanlýþ puan
hesaplanmasýný gerekçe göstererek iptaline
karar verdi.
'SBS'YE TEKRAR GÝRME ÞEKLÝNDE BÝR
DURUM SÖZ KONUSU DEÐÝL'
2013 Seviye Belirleme Sýnavý (SBS)
sonuçlarý Ankara 18. Ýdare Mahkemesi tarafýndan iptal edildi. Davaya açan CHP Ýstanbul
Milletvekili Aydýn Ayaydýn'ýn avukatý Ceylan
Türkoðlu, tekrar SBS'ye girme þeklinde bir
durumun söz konusu olmadýðýný, sonuçlarýn
yeniden deðerlendirileceðini belirtti.
Türkoðlu, SBS sonuçlarýnýn yeniden deðerlendirilmesi talepli bir dava açtýklarýný hatýrlatarak, þöyle konuþtu:
"Öðrencilerimiz rahat olsun, tekrar SBS'ye
girme þeklinde bir durum söz konusu deðil.
Ankara 18. Ýdare Mahkemesi tarafýndan SBS
sonuçlarý iptal edildi ve yeniden deðerlendirilmesi gerektiði yönünde bir karar verildi. Yani bu demek oluyor ki, davamýz haklý.
MEB, hatalý bir uygulama
yapmýþtý. Mevzuat zaten
çok açýk, yargý sonucunun
bile beklenmesine gerek
yoktu.
Yalnýzca
bir
öðrencinin sýnav kaðýdýnýn
hatalý deðerlendirilmesiyle
tüm ortalamalar ve standart sapmalar deðiþiyor.
Dolayýsýyla tüm öðrencilerin sýnav sonuçlarýnýn
yeniden deðerlendirilmesi
gerekiyor. Bunu talep
etmiþtik, mahkeme de
talebimizin haklý olduðuna karar verdi."
YÜRÜTÜLMESÝ DURDURULMUÞTU
Ankara
18.
Ýdare
Mahkemesi, geçtiðimiz ocak ayýnda, 2013'teki
Seviye Belirleme Sýnavý’nýn (SBS) yürütmesini
sonuçlarýn yanlýþ hesaplandýðý gerekçesiyle
durdurmuþtu.
Haziran ayýnda gerçekleþtirilen sýnav sonrasýnda Almanca ve Ýngilizce cevap kâðýtlarýnýn karýþmasý sebebiyle 718 öðrencinin
puaný Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) tarafýndan
yeniden hesaplanmýþtý. Bunun üzerine CHP
Milletvekili Aydýn Ayaydýn, sýnavýn iptali ve
yürütmenin durdurulmasýna iliþkin idare
mahkemesine dava açtý. Ayaydýn, sonuçlarýn
yeniden deðerlendirilmesinin puanlardaki
standart sapmalarý deðiþtireceði ve bunun da
tüm öðrencilerin sýralamasýna yansýyacaðý
gerekçesiyle sýnav sonuçlarýnýn, yeniden
deðerlendirilmesi gerektiðini belirtmiþti.
Mahkeme de dün açýkladýðý kararla, sýnavýn
yanlýþ deðerlendirilmesinin sadece 718 öðrenciyi deðil sýnava giren 1 milyon 112 bin adayýn
sýralamasýný etkilediðini vurgulayarak, yürütmeyi durdurma kararý almýþtý. Milli Eðitim
Bakaný Nabi Avcý ise zamanlamanýn manidra
olmasýna dikkat çekerek bir üst mahkemeye
itiraz edeceklerini belirtmiþti. Mahkeme bugün
de SBS'nin iptaline karar verdi.
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, adaylýðý
konusunda birçok spekülasyon yapýldýðýna
dikkat çekerek, mevcut þartlarda siyasi hayatýna devam etmeyeceðini ifade etti. Gül
''Bugünkü þartlar çerçevesinde benim gelecekle ilgili bir siyaset planýmýn olmadýðýný
paylaþmak isterim.'' dedi.Kütahya'ya resmi bir
ziyaret gerçekleþtiren Cumhurbaþkaný
Abdullah Gül, Valilikte gazetecilerin gündeme
dair sorularýna cevap verdi. Cumhurbaþkanlýðý
seçimleri ile ilgili adaylar netleþtikten sonra
baþka bir sürecin baþlayacaðýný ifade eden
Cumhurbaþkaný Gül, ''Görüyorum ki birçok
spekülasyonlar oluyor, ben devletin bütün
kademelerinde milletimize hizmet ettim.
Büyük bir þerefle bu görevleri hep yerine
getirdim. Bugünkü þartlar çerçevesinde benim
gelecekle ilgili bir siyaset planýmýn olmadýðýný
doðrusu burada paylaþmak isterim. Çünkü
bakýyorum çok spekülasyonlar, çok þeyler söyleniyor.''
þeklinde konuþtu.
"PUTÝN-MEDVEDEV FORMÜLÜ
DEMOKRATÝK DEÐÝL"
Cumhurbaþkaný Gül, Putin-Medvedev formülünün
sorulmasý üzerine ise ''Ben onlarý doðrusu, bu þekilde
demokrasiye çok yakýþan bir uygulama olduðu
kanaatinde deðilim. Bugünkü þartlar içinde düþüncemi
söylemiþ oldum.'' cevabýný verdi. Gazetecilerin, ýsrarla
'siyaseti býrakacak mýsýnýz' sorusu üzerine Abdullah Gül,
''Mevcut þartlar içinde, bugünkü koþullar içerisinde
böyle bir planýmýn olmadýðýný söyledim.'' ifadelerini kullandý.
"CUMHURBAÞKANI OLMAM
BAZI KONULARI KONUÞMAMI SINIRLIYOR"
Yaptýðý deðerlendirmenin Köþk'e yeniden adaylýðýnýn
iþareti olup olmadýðýnýn sorulmasý üzerine
Cumhurbaþkaný Gül, ''Onu da gayet açýk bir þekilde
söyledim. Bugün Cumhurbaþkaný olduðum için bazý
konularý açýk konuþmak beni sýnýrlýyor. Ama þu bir
gerçek ki ben baðýmsýz bir þekilde siyasete girmiþ veya
cumhurbaþkaný olmuþ bir insan deðilim. Dolayýsýyla
muhakkak bunu arkadaþlarýmýzla konuþacaðýmýzý,
tartýþacaðýmýzý ve neticede hep beraber bir karara varacaðýmýzý ve bunu da kendi aramýzda konuþarak halledeceðimizi söyledim.'' dedi.
Kýlýçdaroðlu: Yeni
Yeþiller ortaya çýkacak
Ýþte Kemal
Kýlýçdaroðlu'nun konuþmalarýndan satýr baþlarý:
12 EYLÜL'DE YAPILMAYANLAR YAPILIYOR
- 12 Eylül askeri darbenin
yapamadýðýný seçimle gelmiþ
bir hükümet yapýyor.
Darbecilerden daha aðýr bir
yönetim oluþturuyorlar. 12
Eylül darbesinin üzerinden 30
yýl geçti. Darbenin tortularýný
ortadan kaldýralým derken
daha aðýr yaptýrýmlar gündeme geldi. Bunun bir yasa
tasarýsý olarak parlamentoya
gelmemesidir. Bakanlar
Kurulu'nda görüþülmedi. Ýki
AKP milletvekilinin kanun
teklifi ile parlamentodan
geçti. Bakanlar Kurulu'nda
görüþülmeyen bir konuyu
kanun teklifiyle oldubitti
içinde parlamentodan
geçirdiler.
YENÝ YEÞÝLLER ÇIKACAK
- Yapýlan düzenleme ile MÝT'e yurtiçi ve yurt
dýþýnda operasyon yapmak yetkisi veriliyor. Yani
adam öldürme yetkisi veriliyor. Yeni Yeþiller çýkacak. Her türlü silah verilecek ve buyur operasyonu
yap. Bugüne kadar MÝT'e böyle bir yetki verilmemiþti. Yetkiler olaðanüstü arttýrýldý. Tam bir istihbarat devleti tam bir hukuksuzluk. Fiþleme yetkisi
verildi. Bir ülkede insanlar fiþleniyorsa o ülkede
demokrasi, özgürlük yok demektir. Ýnsanlar
düþüncelerini özgürce açýklayamaz, kalemlerini
rahat kullanamazlar. Geldiðimiz nokta budur.
TÝCARÝ SIR KAVRAMI BÝTTÝ
- 17 Aralýk operasyonunu örtme giriþimi mi bu?
Buna izin vermeyeceðiz. Bunun mücadelesini
yapacaðýz. Yargý kararý olmaksýzýn bütün kuruluþlardan her türlü bilgiyi alabiliyorsunuz. Ticari sýr
kavramý bitti. Yabancý sermaye niye gelecek.
Hukukun olmadýðý yere sermaye mi gelir? Dýþiþleri
Bakaný ve iki üç bakan oturacaklar ve suç iþlemiþ
birisini yargý kararý olmaksýzýn baþka bir ülkeye
gönderebilecekler. Burasý bir hukuk devleti mi
baþka bir ülke mi? Demokrasi için aðýr bedeller
ödemiþ bir ülkeye böyle bir yasanýn gelmesi ayýptýr.
AYM MÝLLÝ OLMAMAKLA SUÇLANDI
- Öyle bir noktaya geldik ki Anayasa'nýn
aykýrýlýðýný denetleyen Anayasa Mahkemesi milli
olmamakla suçlandý. Hukukun üstünlüðünü savunan bir sivil toplum kuruluþu vatana ihanetle suçlandý. Halkýn haber almasý her türlü yasakla týkanmaya baþlandý. Böyle bir tablo içinde en büyük
görev CHP'lilere düþüyor. Madem ki bu ülkeye çok
partili yaþamý getirdik. Ayaklarýmýzýn altýndan
kayan demokrasiyi yeniden inþa edeceðiz.
Parlamento içinde ve dýþýnda da verilecek. Bunu
yapmadýðýmýz takdirde görevimizi yerine getirmiþ
sayýlmayýz. Demokrasinin gereklerini yerine
getirmek herkesin görevidir.
ÜNÝVERSÝTELER TABELALARINI ÝNDÝRSÝN
-Üniversiteler bu dönemde sessiz kaldý. Tüm
olanlara karþý sessizliðini koruyan bir kurum var,
üniversiteler. Sessizliði koruyan üniversiteleri affetmek mümkün deðil. Bilim yuvasý olan yerler bilim
üretmiyorlar. Bu üniversiteler þimdi konuþmayacaklar da ne zaman konuþacaklar. Siyasal saldýrýya
karþý hukuk fakülteleri en azýndan burada
Anayasa'ya aykýrýlýk var diye bir tavýr koyamýyorlar.
Osmanlý'nýn medreseleri daha cesurdu. Nasýl
üniversite bu. Tabelalarýndaki üniversiteyi kaldýrsýnlar.
SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI TEPKÝ
GÖSTERMELÝ
- Sivil Toplum ve sendikalar da bir süre sonra
kapanacak. Demokrasinin olmadýðý yerde sivil
toplum da yaþamaz. Çünkü tabanlarýna güven vermiyorlar. Ýþçi sendikalar, iþçinin parasýyla gazeteye
ilan verenler altlarýna lüks araba alanlar þimdi
konuþmuyor, bundan sonra da konuþamayacaksýnýz. Ýþveren kurumlarýn tepe örgütü var. TOBB,
hukukun üstünlüðünü savunamayacak bir konuma
geldi. Ticari sýr kavramý elinizden alýnýyor.
Bilançolarýnýz açýða çýkýyor. Ýktidarý eleþtirdiðinizde
hemen kapýnýza vergi müfettiþleri geliyor. Neden
konuþmuyorsunuz. Siz çocuklarýnýza neyi anlatacaksýnýz.
TEK
YILDIZ
19 NÝSAN 2014 CUMARTESÝ
SPOR
11
HAFTA SONUNDA OYNANACAK
FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI
Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn
programý þu þekilde:
Ayan'dan hakemlere baklava
Futbol Ýl Temsilcisi
Engin Ayan, Çorum futbol hakemlerini bu sezon
performanslarýndan dolayý kutlayarak baklava
ikram etti. Ayan, perþembe akþamý yapýlan
antrenman öncesinde
hakem odasýnda Ýl Hakem Komitesi Baþkan
Vekili ve Hakem Atama
Sorumlusu Kahraman
Ölçer ve hakemler ile bir
araya gelerek bir süre
sohbet etti.
Ýl Futbol Temsilcisi Ayan, hakemlere antrenman öncesinde tatlý
ikram ederek zorlu lig maratonunda sona yaklaþtýklarý bu döneme
kadar gösterdikleri performanslarýndan dolayý tebrik etti ve baþarýlarýnýn artarak devam etmesi temennisinde bulundu.
Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Ölçer, Engin Ayan'a ziya-
reti ve tatlý ikramýndan dolayý teþekkür etti, bu desteklerin hakemlerin moral motivasyonunun geliþimi için son derece önemli olduðunu
belirterek hep daha iyi olmanýn çabasý ve gayreti içinde olduklarýný
söyledi.
ADNAN YALÇIN
Hitit, güreþte A Ligine yükseldi
Hitit Üniversitesi'nden güreþte yeni bir baþarýya daha imza attý.
Üniversite, serbest stilin ardýndan grekoromen stilde de A ligine
yükseldi. Afyon'da gerçekleþtirilen Üniversiteler arasý B Ligi müsabakalarýnda takým olarak birincilik kürsüsüne çýkan Hitit Üniversite-
si A ligine yükseldi.BESYO Müdürü ve
Kafile Baþkaný Faruk Yamaner'in verdiði
bilgiye göre Afyon'da yapýlan ve otuz üniversitenin mücadele ettiði Üniversiteler
Grekoromen B ligi müsabakalarýnda Çorum Hitit Üniversitesi takým halinde birinciliði kazandý. Hitit Üniversitesinde Alparslan Kartal ve antrenör Aydoðan Saygýner yönetimindeki güreþçilerden 59
Kg'da Onur Bozkurt birinci, 66 Kg'da Burak Kara, 74 Kg'da Burhan Karagöz, 80
Kg'da Mustafa Karýþmaz, 85 Kg'da Fatih
Okur ve 96 Kg'da Doðukan Akgöz üçüncü olarak bronz madalya kazandý, 1258
Kg'da Nurullah Durak ise sýkletinde beþinci oldu. Çorum Hitit Üniversitesi takým
sýralamasýnda 58 puanla birinciliði kazanýrken Dumlupýnar Üniversitesi 48 puanla ikinciliði Adnan Menderes Üniversitesi
ise 46 puanla üçüncülüðü kazandý. Bu üç üniversite önümüzdeki yýl
A liginde mücadele etmeye hak kazandýlar.
ADNAN YALÇIN
Protokolün destek
çaðrýsý sürüyor
Çorum Umut Tiyatrosu'nun sunacaðý tiyatro gösterisi 21 Nisan 2014
Pazartesi günü saat 19:00'da Ýskilip Öðretmenevi salonunda sahnelenecek.
Ýskilip Kaymakamlýðý ve Ýskilip Belediyesi'nin katkýlarýyla Ýskilip Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yararýna "Ayýkla Pirincin Taþýný" isimli sunulacak tiyatro gösterisine protokolün destek çaðrýsý devam ediyor.
Kaymakam Þuayib Gürsoy'un Ýskilip Belediyespor Kulübü yararýna düzenlenecek tiyatro gösterisine bilet alarak yaptýðý ilk destek çaðrýsýnýn ardýndan, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil
Akdoðan'da bilet alarak tüm vatandaþlarý düzenlenecek tiyatro organizasyonuna katýlmaya davet etti.
ADNAN YALÇIN
Bahadýr Telli'ye
doðum günü partisi
Pazartesi günü ligin son maçýnda Kýrýkkalespor önünde
zorlu bir maça çýkacak olan Ýskilip Belediyespor'un önceki
gün yapýlan çalýþmasý sýrasýnda alt yapý teknik sorumlusu
Bahadýr Telli'nin doðum günü kutlandý.
Bu sezon Ýskilip Belediyespor alt yapýsýnda görev yapan
ve efendi kiþiliði ile spor camiasýnýn beðenisini kazanan Bahadýr Telli ien çalýþma sonunda hazýrlanan doðum günü
kutlamasýnda futbolcular baþarýlý hocayý kutladýlar.
Bahadýr Telli'de sürpriz doðum günü kutlamasýndan dolayý Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu ve
futbolculara teþekkür etti ve pazartesi günki maçta baþarýlar
diledi. ADNAN YALÇIN
HAFTANIN HAKEMLERÝ
2. KÜME U 19 LÝGÝ: Ulukavakspor - Ýskilip Belediyespor: Burak Þahinkara, Furkan
Alagöz, Mevlüt Burak Çelik. Alaca Belediyespor - Ýskilipspor: Mahmut Selçok, Baran
Avcý. Emre Alagöz.
U 16 FÝNAL GRUBU: Çorum Belediyespor - HE Kültürspor: Yalçýn Kara, Mehmet
Tuðluk, Hacire Aykut. Çorumspor - Gençlerbirliði: Celal Bayraklý, Emrah Okan, Ahmet Ecevit.
U 13 LÝGÝ: Ýl Özel Ýdarespor - Tedaþ Çorumgücü: Fatih Derviþoðlu. PTT Gençlikspor - Osmancýkgücüspor: Erdoðan Yandým, Çimentospor - Çorum Belediyespor: Yunus Dursun. Osmancýkspor - Alaca Belediyespor: Furkan Alagöz. 1907 Gençlikspor HE Kültürspor: Tahsin Samet Avcý. Gençlerbirliði - Çorumspor: Emre Alagöz.
2. AMATÖR KÜME BÜYÜKLER: HE Kültürspor-Gençlerbirliði: Mahmut Selçok,
Muharrem Bekleviç, Kadir Berkay Damar. Düvenci Belediyespor - Çorum Belediyespor: Hakan Kaya, Serhat Sarkandý, Ýbrahim Çaðýl. Mecitözüspor - Oðuzlar Belediyespor: Burak Þahinkara, Ercan Davarcýoðlu, Doðan Metin.
1. KÜME FÝNAL GRUBU: Ulukavakspor - Osmancýk Belediyespor: Yüksel Basar,
Fatih Derviþoðlu, Doðan Metin. Çimentospor- Alaca Belediyespor: Gökhan Yumlu,
Abdullah Akkoyun, Barýþ Karakuþ. Osmancýkspor - Eti Lisesi Gençlikspor: Özcan Genel, Yunus Dursun, Ahmet Kandemir.
Þimdi kazanma vakti
Düzyurtspor, sahasýnda aðýrlayacaðý Ünyespor engelini kayýpsýz geçmek istiyor. Ünyespor
maçýndan 3 puanla ayrýlarak liderliklerini
sürdürmek istediklerini söyleyen Ortakudaþ, "Ýyi
futbolumuzu sonuçla da süsleyip 3 puan alan
taraf olacaðýmýza inanýyoruz" dedi
ÝÞÝMÝZÝ ZORA SOKTUK
Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta þampiyonluk
mücadelesi veren Düzyurtspor, þampiyonluk
yolunda sahasýnda karþýlaþacaðý Ünyespor
engelini kayýpsýz geçmek istiyor. Teknik
direktör Ömer Ortakudaþ, ligde son haftalarda kendilerine yakýþmayacak sonuçlar
aldýklarýný, Ünyespor maçýyla kötü gidiþatlarýna bir son vermek istediklerini belirterek,
"Ligi þampiyon olarak tamamlamak istiyoruz ancak son haftalarda aldýðýmýz kötü
sonuçlarla, iþimizi zora soktuk. Þimdi kazan-
ma vakti" dedi. Ünyespor maçýndan 3 puanla
ayrýlarak liderliklerini sürdürmek istediklerini
ifade eden Ortakudaþ, þunlarý söyledi:
DÝKKATLÝ OLMALIYIZ
"Bunun için de sahada elimizden ne geliyorsa
yapacaðýz. Kazanmamýz gereken bir maç. Zira
Ünyespor da ligde tutunabilme mücadelesi veren
ancak matematiksel olarak da umudu kalmamýþ
bir ekip. Yine de sahada mutlaka puanlar için
mücadele edeceklerdir. Kaybedecek hiçbir þeyleri
kalmadý. Bu tür takýmlara karþý daha dikkatli
olmalýyýz. Karþýlaþmayý, üstün oynayarak kazanmak istiyoruz. Çünkü kazanmaktan baþka çaremiz yok. Karþýlaþmanýn ilk dakikasýndan 90.
dakikasýna kadar saldýrgan oynayacaðýz. Ýyi futbolumuzu sonuçla da süsleyip 3 puan alan taraf
olacaðýmýza inanýyoruz."
Kaynak: Günebakýþ
BAL Ligi maçlarýmýz
Pazartesi günü oynanacak
Bölgesel Amatör Küme 6.
Grup'ta kümede kalma
mücadelesi veren Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor'un son hafta karþýlaþmalarý
Pazartesi günü oynayacak. Federasyonun belirlediði fikstüre
göre Pazar günü oynanmasý ge-
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
19 NÝSAN 2014 CUMARTESÝ
reken karþýlaþmalar Açýk Öðretim Sýnavlarý nedeniyle Pazartesi gününe alýndý. Pazartesi
günü Çorumspor deplasmanda
Nevþehirspor ile karþýlaþýrken,
Ýskilip Belediyespor ise evinde
MKE Kýrýkkalespor ile karþýlaþacak.
Çýksalýnspor ikinci yarýda sahasýnda hiç yenilmezken,
Belediyespor ikinci yarýda sadece 1 deplasman galibiyeti var
Kritik karþýlaþma
Belediyespor, Çýksalýn
deplasmanýnda
Çorum Belediyespor yarýn saat 14.30'da Ýstanbul deplasmanýnda Çýksalýnspor ile puan mücadelesine giriþecek.
Kýrmýzý siyahlýlar, haftalar sonra deplasmandan 3 puanla
dönmek istiyor.
Kýrmýzý siyahlýlar'da hedef ilk yarýda kendi evinde 0-0 berabere kaldýðý Çýksalýnspor'u bu kez yenerek ilk beþ hedefine bir
adým daha yaklaþmak. Vefa Stadý'nda yarýn saat 14.30'da baþlayacak olan Çýksalýnspor ile Çorum Belediyespor arasýndaki karþýlaþmayý Muðla bölgesi hakemlerinden Ali Zaðlý yönetecek.
DEPLASMAN PERFORMANSI DÜÞÜNDÜRÜYOR
Belediyespor lig sýralamasýnda 53 puanla üçüncü sýrada yer
alýrken, Ýstanbul ekibi Çýksalýnspor ise 31 puanla 16. sýrada bu-
lunuyor. Teknik Direktör Mustafa Altýndað'ýn göreve gelmesi ile
birlikte oynadýðý futbolda düzelme görülen Çorum Belediyespor, Çýksalýnspor maçýný kazanarak 2. Lige yükselme hedefine
ulaþmak istiyor. Çýksalýnspor maçý öncesinde kýrmýzý siyahlýlarý
tek endiþeye sevk eden nokta deplasmanda alýnan baþarýsýz sonuçlar. Çorum Belediyespor, ligdeki en son deplasman galibiyetini 23. Haftada Sakaryaspor karþýsýnda aldý.
Ýlk 5 hedefi doðrultusunda sahaya mutlak galibiyet parolasý
ile çýkacak olan Çorum Belediyespor'un Çýksalýnspor maçýna þu
onbir ile çýkmasý bekleniliyor: Utku, Osman Bodur, Nedim, Yakup, Ýmam, Buðra, Oðuzhan Yalçýn, Okan, Murathan, Murat,
Emir. ADNAN YALÇIN
Altýndað: Kazanýp
bekleyeceðiz
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Altýndað, Çýksalýnspor deplasmanýnda zorlu fakat hedefleri doðrultusunda kazanmak zorunda olduklarý bir
maça çýkacaklarýný söyledi.
Altýndað, hafta içinde çok iyi hazýrlýk-
lar yaptýklarýný dile getirerek futbolcularýnda moralli olmasýnýn da kendileri için
avantaj olduðunu belirterek "Rakibimizin ligdeki durumu bizi ilgilendirmez.
Biz bundan sonra ligdeki yolumuzda
her maçý ayrý ayrý deðerlendiriyoruz.
Biz her maçýmýza kazanmak için çýkacaðýz ve kazanacaðýz sonrada rakiplerimizin kaybetmelerini bekleyeceðiz. Biz
kazanmadýðýmýz sürece rakiplerin kaybetmesinin anlamý olmadýðýna göre biz
sahadaki iþimizi yapacaðýz.
Çýksalýnspor ligde kalma mücadelesi
veriyor evindeki maçta kazanmak isteyecek. Bizde hedefe ulaþmak için kazanmak zorundayýz bu yüzden çok zorlu bir
maç olacaðý kesin. Kadro kalitemiz ve
tecrübemizle bu zorlu maçta istediklerimizi sahaya yansýttýðýmýz takdirde kazanýp hedefe çok önemli bir adým atmak istiyoruz. Futbolcularýma güvenin tam sahada kazanmak için gereken mücadeleyi
verecekler" dedi. ADNAN YALÇIN
Çýksalýnspor maçý hakemi Ali Zaðlý
Çorum Belediyespor'un
yarýn
deplasmanda
oynayacaðý Çýksalýnspor
karþýlaþmasýný Muðla bölgesi hakemi Ali Zaðlý
yönetecek.
Ýstanbul Vefa Stadý'nda
baþlama saati 14.30 olan
karþýlaþmada Zaðlý'nýn
yardýmcýlýklarýný
ise
Denizli
bölgesinden
Serdar Çiftçi ile Muðla
bölgesinden Volkan Cindemir yapacak.
Maçýn dördüncü hakemi ise yine mUðla
bölgesi hakemi Yusuf Yaratýcý
2. GRUPTA HAFTANIN HAKEMLERÝ:
Çýksalýnspor-Çorum Belediyespor: Ali
Zaðlý
OrhangazisporHacettepe: Adem Sarýtaþ
Düzyurtspor-Ünyespor:
Oðuz Kaan Turan
Darýca
GençlerbirliðiBatman Petrolspor: Hakan
Akmýsýr
Sakaryaspor-Sancaktepe
Belediyespor: Osman Kaya
Elazýð Belediyespor-Bursa
Nilüferspor: Cihat Çelikdað
Manavgat
EvrensekisporElibol
Sandýklýspor: Ali Adýgüzel
Erzurum Büyükþehir BelediyesporBalçova Belediyespor: Evren Atýþ
Maltepespor-68 Yeni Aksarayspor: Eser
Birinci. ADNAN YALÇIN
Ýstanbul'da Çýksalýnspor ile karþýlaþacak olan
Çorum Belediyespor deplasman performansýna
bakýldýðýnda yarýn çok kritik bir karþýlaþmaya çýkacak. Ýki takýmýn ilk yarýda Çorum'da oynanan karþýlaþmasý 0-0 sona ermiþti.
ÇIKSALIN YENÝLMEZKEN,
BELEDÝYESPOR 1 KEZ KAZANABÝLDÝ
Çýksalýnspor'un ikinci yarýdaki iç saha, Çorum
Belediyespor'un ise ikinci yarýdaki deplasman performanslarýna bakýldýðýnda oldukça ilginç veriler
dikkat çekiyor.
Çorum Belediyespor'un deplasmanda karþýlaþacaðý Çýksalýnspor ikinci yarýda kendi sahasýnda
oynadýðý maçlarda hiç yenilgi yüzü görmedi. Belediyespor ise ikinci yarýdaki deplasman karþýlaþmalarýnda sadece Sakaryaspor 2-1 maðlup etti.
Kýrmýzý siyahlýlarýn mutlak galibiyet parolasý ile
çýktýðý deplasmanda iþi oldukça zor görünüyor. En
son ligin 23. Haftasýnda deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenen Çorum Belediyespor, 7 deplasman karþýlaþmasýnda 1 galibiyet elde ederken, 4
kez maðlup oldu. 2 karþýlaþmadan ise sahadan beraberlikle ayrýldý.
Ligde 16. sýrada bulunan ve kümede kalma
mücadelesi veren Çýksalýnspor ise ikinci yarýda
kendi sahasýnda hiç yenilgi yüzü görmedi. Ýstanbul ekibi ikinci yarýda evinde oynadýðý 7 karþýlaþmanýn 4'ünde sahadan 1-1'lik sonuçlarla ayrýlýrken, Maltepespor, Elazýð Belediyespor ve Sancaktepe Belediyespor'u maðlup etti.
ÇIKSALINSPOR ÝÇERDE GOL
SIKINTISI ÇEKMÝYOR
Çýksalýnspor ikinci yarýda evinde oynadýðý
maçlarda rakip filelere 14 gol gönderirken kendi
filelerinde ise 7 gol gördü. Ýstanbul ekibi evinde
oynadýðý 7 karþýlaþmada da gol sevinci yaþarken, 6
karþýlaþmada kalesinde gol gördü. Çýksalýnspor
içerde oynadýðý 7 karþýlaþmada 13 puan topladý.
BELEDÝYESPOR DEPLASMANDA
GOL BULMAKTA ZORLANIYOR
Çorum Belediyespor ise ikinci yarýdaki deplasman karþýlaþmalarýnda gol bulmakta zorlanýyor.
Deplasmanda oynadýðý 7 karþýlaþmada rakip fileleri sadece 4 kez havalandýran kýrmýzý siyahlýlar 4
golü 2 karþýlaþmada kaydetti. 5 karþýlaþmada ise
gol sevinci yaþayamadý.
Kýrmýzý siyahlýlar attýðý 4 gole karþýlýk ise kalesinde 10 gol gördü. Kýrmýzý siyahlýlar ikinci yarýdaki deplasman maçlarýnda sadece 5 puan çýkarabildi. ADNAN YALÇIN
Þampiyon kim olacak
Ulukavakspor mu,
Alaca Belediyespor mu?
Amatör Küme Büyükler Ligi play-off grubu
maçlarý Pazar günü oynanacak olan maçlarla
sona eriyor. Zorlu bir mücadeleye sahne olan
ligde þampiyonluk son haftaya kaldý.
Play-Off grubunun son haftasýna girilirken
iki averaj üstünlüðü ile þampiyonluða bir adým
daha yakýn olan Ulukavakspor son karþýlaþmasýnda Osmancýk Belediyespor önünde galibiyet
arayacak.
Ulukavakspor ile Osmancýk Belediyespor
ile yarýn saat 13.30'da 1 Nolu Sentetik Saha'da
oynanacak karþýlaþmayý Yüksel Basar, Fatih
Derviþoðlu, Doðan Metin yönetecek.
ALACA BELEDÝYESPOR MÝMAR SÝNAN
SAHASI'NDA
Ulukavakspor ile þampiyonluk için lig sonuna kadar kýyasýya mücadele giriþen Alaca Belediyespor ise son maçýnda Çimentospor ile karþýlaþacak. Alaca ekibine þampiyonluk için bu
maçý kazanmasý yetmezken, Alaca Belediyespor'un þampiyon olmasý için Ulukavakspor'un
Osmancýk Belediyespor karþýlaþmasýnda puan
kaybetmesi gerekecek.
Çimentospor ile Alaca Belediyespor arasýndaki zorlu mücadele yarýn saat 13.30'da Mimar
Sinan Sahasý'nda oynanacak. Öenmli karþýlaþmada ise Gökhan Yumlu, Abdullah Akkoyun
ve Barýþ Karakuþ görev alacak.
ADNAN YALÇIN
Gazi
idmana
çýktý
Orhangazispor'da futbolcularýn geçen haftadan
beri süren antrenman boykotu dün futbolcularýn antrenmana çýkmasý ile tamamlandý. Bazý yöneticilerin
futbolcularla yaptýklarý görüþmelerden sonra dün antrenmana çýkan futbolcular kondisyon çalýþtý. Spor Toto 3.lig 2.grupta Pazar günü kendi sahasýnda Hacettepe ile karþý karþýya gelecek olan Orhangazispor'da futbolcular dün akþam saatlerinde yapýlan antrenmana
çýktýlar. Geçen hafta Cuma gününden bu yana devam
eden antrenman boykotunu kaldýran futbolcular dün
Ulukavakspor
Alaca Belediyespor
teknik direktör Hamdi Demirtaþ nezaretinde antrenman yaptý.
FUTBOLCULAR KEYÝFLÝYDÝ
Hamdi Demirtaþ nezaretinde yapýlan ve yönetim
kurulu üyelerinden Bilal Gök ve Recep Turgut'un da
izlediði antrenmanda futbolcularýn hayli keyifli olduklarý gözlendi. Antrenmanýn ilk bölümünü kondisyon
ikinci bölümünü de yarým sahada çift kale maç yaparak
geçiren Orhangazispor'da futbolcularýn hýrslý olduklarý
da gözlendi. Kaynak: Orhangazi Ajans
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN