GENEL ÜRÜN KATALOÐU
2014 - 1
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
www.epsa.com.tr
EPSA Yalýtým & Ambalaj & Yapý Kimyasallarý baþta Marmara Bölgesi olmak üzere oluþturduðu bölge yöneticiliklerine gelen
ihtiyaçlara cevap verebilen, 45 çalýþaný, toplam 14 bin m²’lik 2 üretim tesisi ile faaliyet gösteren bir þirkettir.
Gerçekleþtirdiði Ar-Ge çalýþmalarý ile bulunduklarý sektörlere sürekli farklýlýk ve katma deðer yaratarak, dünya standartlarýnda
üretim yapan EPSA Yalýtým, Ambalaj, Yapý Kimyasallarý uzmanlaþan kadrosu ile her bir müþterisinin ihtiyacýna uygun çözümler
üretmektedir.
1999 - 2007
Ýlk adýmlarýný 1999 yýlýnda yalýtým sektöründe Ýzonur Ýzolasyon ile attýðýmýz EPSA Yalýtým & Ambalaj & Yapý Kimyasallarý olarak, inþaat
sektörüne yönelik yalýtým malzemesi ve otomotiv sektörüne yönelik EPS mamül üretiminin ardýndan ambalaj sektörüne yönelerek,
sektörünün lider üretici firmalarý arasýndaki yerimizi aldýk.
Ýþ hacmimizin her geçen gün artmasý sonucu, 2007 yýlýnda üretim yaparak büyümeye karar verdiðimizden bugüne, üretim kapasitesi
olarak 5 kat büyüme gösterdik. Kestel Barakfaki Sanayi Bölgesi’nde EPSA Yalýtým ve Ambalaj Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Þti.’ ticari
ünvanýmýzla inþaatta BURPOR, NEOPLUS, NURPOR, ATABOARD, ambalajda ECEPACK markamýzla ürünlerimizi müþterilerimize
sunmaya baþladýk. Büyüyen ve geliþen yapýmýzla, baþta her türlü yalýtým malzemesi olmak üzere otomotiv, mobilya, gýda gibi birçok
farklý sektörlere yönelik üretim yelpazemizi sürekli geliþtiriyoruz.
2012
Yeni yatýrýmýmýzý yine yalýtým alanýna yaparak 2012 itibariyle, Ankara Yolu 25.Km’de 2. üretim tesisimizi faaliyete geçirerek ‘Yapý
Kimyasallarý’ sektöründe hizmet vermeye baþladýk. Bugün, sadece malzeme ile bitmeyen yalýtým iþinin yapýþtýrýcýsý, sývasý, dübeli, filesi
gibi her türlü gereksinimini içinde bulunduran mantolama paketimiz, ýsý yalýtým sistemleri markamýz ‘MANTOYAP’ ile doðru yalýtým
için pazardayýz.
2013
Ýnþaat sektörünün vazgeçilmezi olan ýsý yalýtým malzemelerinin yanýnda portföyümüzde bulunan seramik yapýþtýrýcýlarý, derz dolgularý,
teknik yapýþtýrýcýlar, su izolasyon ürünleri, ýsý izolasyon ürünleri, astarlar, yüzey temizleyiciler ve koruyucular, tamir harçlarý vb. ürünler
ile inþaat sektörünün temel ihtiyaçlarýný ‘BUDAFÝX’ markasý çatýsý altýnda sunmaya baþladýk.
Yerelde lider üretici olmanýn gururunu yaþayan EPSA Yalýtým & Ambalaj & Yapý Kimyasallarý’nýn ;
EPS üretimi yýllýk 5.000 Ton, yapý kimyasallarý üretim kapasitesi ise yýllýk 120 Bin Ton’dur.
% 100 yerli sermaye ile faaliyetlerine devam eden EPSA olarak, ISO, TSEK, TSE ve CE belgeleri ile kalite sistemleri çalýþmalarýný
yürütüyoruz. Þu an 150 ürün çeþidine sahibiz. Genç ve dinamik bir ekiple çalýþýyor olmanýn avantajýný taþýmamýz, geniþ ürün yelpazemiz
ve talepler doðrultusunda esnek üretim þansýna sahip olmamýz bizi sektörde güçlü kýlýyor.
EPSA; ihtiyaç ve beklentileri yakýndan takip eden duyarlý yapýsýyla, müþterilerine kullanacaklarý EPS ürünleri konusunda proje desteði
saðlayarak, özellikle EPS ambalaj ürününün tasarýmý, maliyet analizi, seçimi konularýnda ar-ge desteði de veriyor.
Sanayici bir kuruluþ olmanýn dýþýnda sektörün geliþimi ve bilinçlendirilmesine yönelik aktif faaliyet gösteren EPSA Yalýtým & Ambalaj &
Yapý Kimyasallarý, baþarýsý ile bir çok ödüle layýk görülmenin haklý gururunu yaþarken, sektörel kurumsallaþma ve yapýlanma dahilinde
ÝZODER, EPSDER gibi önemli derneklerin üyesidir.
Üretimini gerçekleþtirdiði EPS ürünü, EPSA firmasý için sadece bir iþ deðil yaþamýn çok deðerli bir parçasý…
Bu anlayýþ nedeniyledir ki kaliteli üretimin yaný sýra kendisini rakiplerinden ayýran kusursuz hizmet anlayýþýyla EPSA hep bir adým
önde…
NLER
Ü
R
Ü
Ý
L
KALÝTE
N
Ý
Ç
Ý
RINIZ
A
L
N
A
L
A
YAÞAM
MANTOLAMA SIVASI
DEKORATÝF SIVA TANE DOKULU
DEKORATÝF SIVA ÇÝZGÝ DOKULU
SERAMÝK YAPIÞTIRICISI
GRANÝT YAPIÞTIRICISI ( GRÝ )
GRANÝT YAPIÞTIRICISI ( BEYAZ )
FLEX YAPIÞTIRICISI
DERZ DOLGU MALZEMESÝ (STD)
FUGA-SÝL DERZ DOLGU SÝLÝKONLU
FUGA - COTTO DERZ DOLGU MALZEMESÝ
TAMÝR HARCI ÝNCE
TAMÝR HARCI KALIN
BETON YÜZEY SERTLEÞTÝRÝCÝSÝ
GRÝ GAZBETON YAPIÞTIRICISI
KRÝSTALÝZE SU YALITIM HARCI ( TOZ MEBRAN )
PROFESYONEL ZEMÝN TESVÝYE ÞAPI ( AKILLI ÞAP )
BUDAFÝX BUDA ÝÇ SIVA
BUDAFÝX BUDA DIÞ SIVA
BUDAFÝX BUDA 100 SERAMÝK YAPIÞTIRICISI
BUDAFÝX BUDA 200 LEVHA YAPIÞTIRICISI
BUDAFÝX BUDA 300 LEVHA SIVASI
BUDAFÝX BUDA 400 DEKORATÝF TANE DOKULU
BUDAFÝX BUDA 500 DEKORATÝF ÇÝZGÝ DOKULU
BUDAFÝX BUDA 1+1 YAPIÞTIRICI VE SIVA
YAPI KÝMYASALLARI
MANTOLAMA YAPIÞTIRICISI
MANTOYAP MANTOLAMA YAPIÞTIRICISI
ISI YALITIM LEVHA YAPIÞTIRICISI
Çimento esaslý, yapýþma performansý arttýrýlmýþ elastik, ýsý deðiþikliklerine, suya,dona dayanýklý,
iç ve dýþ mekanlarda ýsý yalýtým izolasyon plakalarýnýn ( xps-eps vb ) yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr.
UYGULAMA ALANLARI
Ýç ve dýþ mekan ýsý yalýtým sistemlerinde kullanýlan,
yatay ve düþey ýsý yalýtým levha yapýþtýrma uygulamalarýnda kullanýlýr.
MANTOYAP MANTOLAMA SIVASI
ISI YALITIM LEVHA SIVASI
Çimento esaslý, yapýþma performansý arttýrýlmýþ elastik, ýsý deðiþikliklerine, suya, dona dayanýklý, iç ve dýþ
mekanlarda ýsý yalýtým izolasyon plakalarýnýn 2-7 mm uygulama kalýnlýðýnda yüzey düzeltme sývasýdýr.
UYGULAMA ALANLARI
Ýç ve dýþ mekan ýsý yalýtým sistemlerinde kullanýlan
yatay ve düþey ýsý yalýtým levha sývama uygulamalarýnda kullanýlýr.
MANTOYAP DEKORATÝF SIVA ( TANE DOKULU )
DEKORATÝF TANE DOKULU SIVA ( 1 - 2,5 mm )
Çimento esaslý, yapýþma performansý arttýrýlmýþ elastik, ýsý deðiþikliklerine, suya,dona dayanýklý, iç ve dýþ mekanlarda
ýsý yalýtým izolasyon plakalarýnýn 1 - 2,5 mm uygulama kalýnlýðýnda tane dokulu son kat yüzey düzeltme sývasýdýr.
UYGULAMA ALANLARI
Ýç ve dýþ mekan ýsý yalýtým sistemlerinde kullanýlan
yatay ve düþey ýsý yalýtým levha son kat sývama uygulamalarýnda kullanýlýr.
MANTOYAP DEKORATÝF SIVA ( ÇÝZGÝ DOKULU )
DEKORATÝF ÇÝZGÝ DOKULU SIVA ( 2 - 3,5 mm )
Çimento esaslý, yapýþma performansý arttýrýlmýþ elastik, ýsý deðiþikliklerine, suya,dona dayanýklý, iç ve dýþ mekanlarda
ýsý yalýtým izolasyon plakalarýnýn 2 -3,5 mm uygulama kalýnlýðýnda çizgi dokulu yüzey kaplama malzemesidir.
UYGULAMA ALANLARI
Ýç ve dýþ mekan ýsý yalýtým sistemlerinde kullanýlan
yatay ve düþey ýsý yalýtým levha son kat sývama uygulamalarýnda kullanýlýr.
( A GRUBU )
5-6
SERAMÝK YAPIÞTIRICISI
STANDART TÝP FAYANS ve SERAMÝK YAPIÞTIRICISI
Çimento esaslý, polimer ve kimyasal katkýlý performansý arttýrýlmýþ suya
dona dayanýklý, çalýþma süresi uzun seramik ve fayans yapýþtýrýcýsý.
UYGULAMA ALANLARI
Seramik ,fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin,
iç mekanlarda duvara ve zemine. Dýþ mekanlarda zemine döþenmesinde kullanýlýr.
GRANÝT YAPIÞTIRICISI ( Gri )
YÜKSEK PERFORMANSLI GRANÝT MERMER YAPIÞTIRICISI
Çimento esaslý, yüksek performanslý, elastik,ýsý deðiþikliklerine,suya,dona
dayanýklý, kayma özelliði azaltýlmýþ granit,seramik,mermer,cotto doðal taþ yapýþtýrýcýsý.
UYGULAMA ALANLARI
Ýç ve dýþ mekan uygulamalarýnda granit,doðal granit,büyük ebatlý
seramik, porselen, cotto,klinker gibi kaplama malzemelerinin yatay,düþey beton,
sýva,þap gibi seramik üzerine seramik uygulamalarýnda kullanýlýr.
GRANÝT YAPIÞTIRICISI ( Beyaz )
YÜKSEK PERFORMANSLI GRANÝT MERMER YAPIÞTIRICISI
Çimento esaslý, yüksek performanslý, elastik,ýsý deðiþikliklerine,suya,dona dayanýklý,
kayma özelliði azaltýlmýþ granit,seramik,mermer,cotto doðal taþ yapýþtýrýcýsý.
UYGULAMA ALANLARI
Ýç ve dýþ mekan uygulamalarýnda granit,doðal granit,büyük ebatlý seramik, porselen,
cotto,klinker gibi kaplama malzemelerinin yatay,düþey beton,sýva,þap gibi
seramik üzerine seramik uygulamalarýnda kullanýlýr.
410
FLEX YAPIÞTIRICISI
YÜKSEK PERFORMANSLI ELASTÝK ÖZELLÝKLÝ GRANÝT MERMER YAPIÞTIRICISI
Çimento esaslý, yüksek performanslý, elastik,ýsý deðiþikliklerine, suya,dona dayanýklý, çalýþma
süresi uzun, kayma özelliði azaltýlmýþ granit,seramik,mermer,cotto doðal taþ yapýþtýrýcýsý.
UYGULAMA ALANLARI
Ýç ve dýþ mekan uygulamalarýnda granit,doðal granit,büyük ebatlý seramik,
porselen, cotto, klinker gibi kaplama malzemelerinin yatay,düþey
beton,sýva,þap gibi seramik üzerine seramik uygulamalarýnda kullanýlýr.
( A GRUBU )
7-8
DERZ DOLGU MALZEMESÝ ( 1-6 mm )
1-6 mm PERFORMANSI ARTTIRILMIÞ DOLGU MALZEMESÝ
Çimento esaslý suya dona dayanýklý aþýnmaz ve çatlamaz özelliðindedir. Yer ve duvar
seramikleri, mermer,doðal taþ gibi
kaplama malzemalerinin 1-6 mm arasýndaki derz boþluklarýnýn doldurulmasýnda kullanýlýr.
UYGULAMA ALANLARI
Ýç ve dýþ mekanlarda 1-6 mm derz aralýðýnda seramik,mermer, doðaltaþ için kullanýlan
derz dolgu malzemesidir.
MAVÝ
KOYU GRÝ
AÇIK GRÝ
KAHVE
KREM
PEMBE
BAHAMA BEJ
FÝL DÝÞÝ
BEYAZ
YEÞÝL
Temsili renklerdir. (Uygulamada farklýlýklar gösterebilir.)
FUGA-SÝL DERZ DOLGU MALZEMESÝ ( 1-6 mm ) STD SÝLÝKONLU
1-6 mm PERFORMANSI ARTTIRILMIÞ SÝLÝKONLU DOLGU MALZEMESÝ
Çimento esaslý suya dona dayanýklý aþýnmaz ve çatlamaz özelliðindedir. Yer ve duvar
seramikleri, mermer,doðal taþ gibi kaplama malzemalerinin
1-6 mm arasýndaki derz boþluklarýnýn doldurulmasýnda kullanýlýr.
UYGULAMA ALANLARI
Ýç ve dýþ mekanlarda 1-6 mm derz aralýðýnda seramik,mermer, doðaltaþ için kullanýlan
derz dolgu malzemesidir.
FUGA - COTTO DERZ DOLGU MALZEMESÝ ( 5 - 20 MM )
ÇÝMENTO ESASLI DERZ DOLGU MALZEMESÝ
Pres tuðla, cam tuðla, doðal taþ, mermer, cotto için, yüksek dayanýmlý,
çimento esaslý, geniþ derzlere uygun derz dolgu malzemesidir.
UYGULAMA ALANLARI
Cam tuðla yapýþtýrmada, yapýþtýrýlmýþ pres tuðla, doðal taþ, cotto,
cam tuðla derzlerinin doldurulmasýnda,
her türlü dekoratif uygulamalarda,
her türlü binanýn iç ve dýþ cephesinde kullanýlýr.
TS EN 13888
( A GRUBU )
415
9 - 10
TAMÝR HARCI ÝNCE ( 20 )
LÝF TAKVÝYELÝ ÝNCE TAMÝR HARCI
Performansý arttýrýlmýþ, 3-20 mm kalýnlýðýnda kullaným alanlarýna uygulanan uygulamasý kolay, ani ýsý
deðiþikliklerine, suya, dona dayanýklý ince tane dokulu yapýþma gücü yüksek yüzey düzeltme harcýdýr.
UYGULAMA ALANLARI
Tuðla, gazbeton, cotto çimento esaslý yüzeylerde iç ve dýþ mekan
uygulamalarýnda kullanýmý rahat ve hýzlý olan, düþey ve yatay alanlara uygulanabilen tamir harcýdýr.
TAMÝR HARCI KALIN ( 30 )
LÝF TAKVÝYELÝ KALIN TAMÝR HARCI
Performansý arttýrýlmýþ, 3-30 mm kalýnlýðýnda kullaným alanlarýna uygulanan uygulamasý
kolay, ani ýsý deðiþikliklerine, suya, dona dayanýklý kalýn tane dokulu yapýþma
gücü yüksek yüzey düzeltme harcýdýr.
UYGULAMA ALANLARI
Tuðla, gazbeton, cotto çimento esaslý yüzeylerde iç ve dýþ mekan uygulamalarýnda
kullanýmý rahat ve hýzlý olan, düþey ve yatay alanlara uygulanabilen tamir harcýdýr.
BETON YÜZEY SERTLEÞTÝRÝCÝSÝ
Kimyasal katkýlar içeren çimento, mineral dokular içeren kullanýma
hazýr kendinden renkli beton zeminler için yüzey sertleþtirici harçtýr.
Trafiðe açýk olan alanlarda zemin ve þaplarýn güçlendirilmesinde kullanýlýr.
UYGULAMA ALANLARI
Fabrikalar, alýþ veriþ merkezleri restaurantlar büro ofis gibi yoðun trafiðe açýk
olan alanlarýn kullanýmýnda ekonomik, ve þýk bir görünüm
saðlamýþ olan beton yüzey sertleþtiricisidir.
GAZBETON YAPIÞTIRICISI
Çimento esaslý, polimer ve kimyasal katkýlý performansý arttýrýlmýþ suya
dona dayanýklý, çalýþma süresi uzun Gazbeton örgü yapýþtýrýcýsýdýr.
UYGULAMA ALANLARI
Su emme oraný yüksek tugla, gazbeton malzemelerinin
iç ve dýþ mekanlarda ugulamasýnda kullanýlýr.
( A GRUBU )
11 - 12
KRÝSTALÝZE SU YALITIM HARCI ( TOZ MEBRAN )
KRÝSTALÝZE SU YALITIM HARCI TEK KOMPONENTLÝ
Çimento esaslý, eski ve yeni yapýlarda yüzey sularýna karþý beton
üzerine negatif ve pozitif yönden uygulanan, kristalize su yalýtým malzemesidir.
UYGULAMA ALANLARI
Ýç ve dýþ mekanlarda, yatay ve düþey uygulamalarda, temel ve perde su
yalýtýmýnda, su depolarýnda, tünellerde, asansör çukurlarýnda,
istinat duvarlarýnda, barajlarda ve limanlarda, sulama kanallarýnda,
kanalizasyon borularý, beton borular ve rögarlarda kullanýlýr.
PROFESYONEL ZEMÝN TESFÝYE ÞAPI ( AKILLI ÞAP )
KENDÝLÝÐÝNDEN YAYILAN YÜZEY DÜZELTME ÞAPI
Çimento esaslý, suyla karýþan, kendiliðinden yayýlan zemin düzeltme þapýdýr.
UYGULAMA ALANLARI
Ýç mekanlarda, hastahane, otel, ofis, okul, alýþveriþ merkezi, halý, seramik,
parke, PVC kaplamalarýndan önce bozuk zeminlerin düzeltilmesinde kullanýlýr.
Yalnýz su ile karýþýr. Hýzlý ve kolay uygulanýr.
Büzüþme yapmaz (rötre). Hýzlý mukavemet alýr.
BUDA IC SIVA
Ç Ý M E N T O E S A S L I M A K Ý N E V E E L S I VA S I
ÇÝMENTO ESASLI MAKÝNE VE EL SIVASI
Yüksek kalite Portland çimento esaslý, uygun granülometride dolgu malzemesi, iþlenebilirliðini ve
mukavemetini artýran özel kimyasallar içeren, makine ve el ile uygulamaya yönelik iç cephe sývasýdýr.
UYGULAMA ALANLARI
Ýç mekanlarda bölümlendirme amaçlý kullanýlan tuðla, briket, gazbeton,
beton, astarlý brüt beton, bims, doðal taþla örülmüþ dik yüzeylerde ve tavanlarda uygulanýr.
150
1 mm. kalýnlýk için 1,6 kg.
BUDA DIS SIVA
Ç Ý M E N TO E SA S L I M A K Ý N E V E E L S I VA S I
ÇÝMENTO ESASLI MAKÝNE VE EL SIVASI
Yüksek kalite Portland çimento esaslý, uygun granülometride dolgu malzemesi, iþlenebilirliðini ve
mukavemetini artýran özel kimyasallar içeren, makine ve el ile uygulamaya yönelik dýþ cephe sývasýdýr.
UYGULAMA ALANLARI
Ýç ve dýþ mekanlarda bölümlendirme amaçlý kullanýlan tuðla, briket, gazbeton,
beton, astarlý brüt beton, bims, doðal taþla örülmüþ dik yüzeylerde ve tavanlarda uygulanýr.
210
( A GRUBU )
1 mm. kalýnlýk için 1,6 kg.
13 - 14
ÇÝMENTO ESASLI SERAMÝK YAPIÞTIRICISI
Çimento esaslý yüksek yapýþma özelliðine sahip, suya ve dona dayanýklý, 3 - 10 mm. yatak kalýnlýðýna
uygun seramik karo vb. kaplama malzemesi yapýþtýrýcýsýdýr. Yüksek kalitede çimento,
uygun granülometride dolgu, sentetik reçine ve özel katkýlar içerir. Çimento esaslý
yüzeyler üzerine iç mekanda yatay ve düþey, dýþ mekanda sadece yatay yüzeylerde uygulanýr.
UYGULAMA ALANLARI
Ýç ve dýþ mekanlarda, düþey ve yatay uygulamalarda, seramik, mermer, dekoratif kaplama
pres tuðla ve cottolarýn, çimento esaslý yüzeylere yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr.
160
200 8
1
TS EN
N
A
0 4 H AZ Ý R
20
ISI YALITIM PANELLERÝ ÝÇÝN ÇÝMENTO ESASLI LEVHA YAPIÞTIRICISI
Çimento esaslý olup, yüksek yapýþma ve elastikiyete sahip, suya, rutubete, dona ve
ýsý deðiþikliklerine dayanýklýdýr. Ýç ve dýþ ortamda ýsý izolasyon
plakalarýnýn yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr.
UYGULAMA ALANLARI
Isý yalýtým maksadýyla yapýlacak mantolama iþleminde yapýþtýrýcý olarak kullanýlýr.
Yalnýz su ile karýþýr.Kolay hazýrlanýr ve uygulanýr. Kayma yapmaz. Mükemmel yapýþma saðlar.
Kullanma süresi uzundur. Hýzlý mukavemet alýr. Donma - Çözünme döngüsüne dayanýklýdýr.
elyaflý
TSEK 112
175
ISI YALITIM PANELLERÝ ÝÇÝN ÇÝMENTO ESASLI LEVHA SIVASI
Çimento esaslý olup, yüksek yapýþma gücü ve elastikiyet özelliðine sahip,
ýsý deðiþkenliklerine, suya, rutubete ve dona dayanýklý, iç ve dýþ ortamlarda 2 - 7 mm
uygulama kalýnlýðýna uygun çimento bazlý son kat yüzey düzeltme ve ýsý izolasyon levha sývasýdýr.
UYGULAMA ALANLARI
Isý yalýtým maksadýyla yapýlacak mantolama iþleminde kullanýlan
ýsý yalýtým panellerinin üzerine sýva olarak kullanýlýr. Mükemmel yapýþma saðlar.
Elyaf takviyesi sayesinde yüzeysel çatlaklarý minimize eder. Kolay hazýrlanýr ve uygulanýr.
Kullanma süresi uzundur. Üzerine direkt boya veya mineral sýva uygulamasý yapýlabilir.
elyaflý
( A GRUBU )
175
15 - 16
ÇÝMENTO BAZLI DEKORATÝF TANE DOKULU SIVA
Ýç ve Dýþ cepheler için özel olarak geliþtirilmiþ, dayanýmý yüksek,
uygulama hatalarýný örten, dekoratif bir görünüm saðlayan,
kolay hazýrlanan ve uygulanabilen, uzun ömürlü, yüksek yapýþma mukavemetine sahip,
çimento bazlý kaplama sývasýdýr. Her türlü boya ile boyanabilir.
UYGULAMA ALANLARI
Ýnce sýva, mantolama sývasýnýn üzerine vb. yapý elemanlarýnýn üzerine kaplama sývasý olarak kullanýlýr.
300
ÇÝMENTO BAZLI DEKORATÝF ÇÝZGÝ DOKULU SIVA
Ýç ve Dýþ cepheler için özel olarak geliþtirilmiþ,
dayanýmý yüksek, uygulama hatalarýný örten, dekoratif bir görünüm saðlayan,
kolay hazýrlanan ve uygulanabilen, uzun ömürlü, yüksek yapýþma mukavemetine sahip,
çimento bazlý kaplama sývasýdýr. Her türlü boya ile boyanabilir.
UYGULAMA ALANLARI
Ýnce sýva, mantolama sývasýnýn üzerine vb yapý elemanlarýnýn üzerine kaplama sývasý olarak kullanýlýr.
300
ISI YALITIM PANELLERÝ ÝÇÝN ÇÝMENTO ESASLI LEVHA YAPIÞTIRICISI VE SIVASI
Çimento esaslý olup, yüksek yapýþma ve elastikiyete sahip, suya,rutubete, dona ve ýsý
deðiþikliklerine dayanýklýdýr. Ýç ve dýþ ortamlarda 2 - 7 mm uygulama
kalýnlýðýna uygun son kat yüzey düzeltme levha sývasýdýr.
UYGULAMA ALANLARI
Isý yalýtým maksadýyla yapýlacak mantolama iþleminde
yapýþtýrýcý olarak ve ýsý yalýtým panellerinin üzerine sýva olarak kullanýlýr.
185
( A GRUBU )
17 - 18
BUDAMANTO DEKORATÝF SIVA ASTARI
MANTOYAP DEKORATÝF SIVA ASTARI
BUDACAST 10 AHÞAP KALIP AYIRICI
BUDALATEX-PLUS
BUDAPASTAFÝX
BUDAKÜR 50-P PARAFÝN ESASLI KÜR
BUDAKÜR 70-S SOLVENT ESASLI KÜR
BUDAKÜR 80-SK SOLVENT ESASLI KÜR
BUDAFLEX-TECHNO
BUDAPRÝME-10
BUDAPRÝME-20
BUDAPRÝME-30
BUDACLEAN
BUDALASTIC-X7
BUDALASTIC-X8
BUDALASTIC-X15
BUDALASTIC-X20
LASTIC 200 SU YALITIM HARCI
BÝTÜM 300 SU YALITIM MALZEMESÝ
BÝTÜM 400 SU YALITIM MALZEMESÝ
BÝTÜM 500 SU YALITIM MALZEMESÝ
BÝTÜM 600 SU YALITIM MALZEMESÝ
SIVI ( LÝKÝT ) GRUBU
BUDAKÜR 60-A AKRÝLÝK ESASLI KÜR
22000
BUDALATEX-PLUS - ADERANS ARTTIRICI LATEX HARÇ KATKISI
1800 4600
BUDAPASTAFIX - PASTA TÝPÝ YAPIÞTIRICI
1000 1800
( B GRUBU )
21 - 22
30000
23000
75000
96000
( B GRUBU )
23 - 24
BUDAFLEX-TECHNO ÇÝFT BÝLEÞENLÝ FLEX YAPIÞTIRICI
410
BUDAPRIME 10 - GENEL MAKSATLI EMÝCÝ YÜZEY ASTARI
1400
BUDAPRIME 20 - BÜRÜT BETON SIVA ASTARI
BUDAPRIME 30 - SERAMÝK ÜZERÝ SERAMÝK UYGULAMA ASTARI
BUDACLEAN - DERZ VE YÜZEY TEMÝZLEYÝCÝSÝ
( B GRUBU )
25 - 26
BUDALASTIC-X7 YARI ELASTÝK SU YALITIM MALZEMESÝ
215
BUDALASTIC-X8 TAM ELASTÝK SU YALITIM MALZEMESÝ
225
BUDALASTIC-X15 TAM ELASTÝK UV DAYANIMLI SU YALITIM MALZEMESÝ
400
BUDALASTIC-X20 TAM ELASTÝK UV DAYANIMLI LÝKÝT MEBRAN
1800 3400
( B GRUBU )
27 - 28
EPSA LASTIC 200 ( 2KB ) SU YALITIM HARCI
Uv dayanýmlý, iki komponentli, elastik akrilik esaslý su yalýtým harcý hafif yaya trafiðine uygun esnekliði
arttýrýlmýþ su izolasyon malzemesidir.
UYGULAMA ALANLARI
Teraslar, çatýlar, banyolar,balkonlar, mutfaklar ve ýslak mekanlarda hafif yaya trafiðine müsait dayanýklý su yalýtým malzemesidir.
Çimento bazlý, þap, sýva brüt beton üzerine uygulama yapýlabilir. Sunta, ahþap, metal, plastik, kontrplak üzerine
ve yüksek basýnçlý su alanlarýna uygulamayýnýz.
EPSA BÝTÜM 300 (1 KB) PLUS SU YALITIM MALZEMESÝ
Tek bileþenli, polimer bitüm esaslý, çatlak örtücü, çözücüsüz, güvenli su yalýtým malzemesi
UYGULAMA ALANLARI
Beton yüzeylerin yalýtýmýnda ve korunmasýnda, dýþarýdan gelen su basýncýna karþý; Bodrum perde duvarlarýnda, temel ve
temel altýnda, balkon ve teraslardakullanýlýr. Yaðýþlý havalarda ve ýslak zeminlerde kesinlikle uygulama yapýlmamalýdýr.
EPSA BÝTÜM 400 (1 KB) SÜPER PLUS SU YALITIM MALZEMESÝ
Bitüm-kauçuk esaslý, tek bileþenli su yalýtým malzemesi
Yüzey saðlam temiz olmalý, yað, kir ve gevþek zeminlerden arýndýrýlmalýdýr.
UYGULAMA ALANLARI
Temeller, istinat duvarlarý, bodrumlar, yer altý otoparklarý gibi yapýlarda, sürekli su ile
temas eden ve toprak altýnda kalan beton yüzeylerin yalýtýmýnda, ýsý yalýtým plakalarýnýn
yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Yaðýþlý havalarda ve ýslak zeminlerde kesinlikle uygulama
yapýlmamalýdýr.
EPSA BÝTÜM 500 (2 KB) ÇATI VE ISLAK HACÝM SU YALITIM MALZEMESÝ
Ýki bileþenli, polimer bitüm esaslý, çatlak örtücü, çözücüsüz, çatýlar için güvenli su yalýtým malzemesi Bileþen A: 24 kg. sývý
bileþen / Bileþen B: 8 kg. toz polietilen torba
UYGULAMA ALANLARI
Zemin nemine ve yükselmeyen pis sulara karþý olan yalýtýmlarda, basýnçlý olmayan suya, çatý yüzeylerinde ve ýslak hacimlerdeki
yalýtýmlarda kullanýlýr. • Balkon ve çiçekliklerde, • Her türlü çatý ve teraslarda (üzeri gezilmeyen teraslarda), • Islak hacimlerde
(mutfak, banyo, laboratuar) Yaðýþlý havalarda ve ýslak zeminlerde kesinlikle uygulama yapýlmamalýdýr.
EPSA BÝTÜM 600 (2 KB) PERDE VE TEMEL DUVAR SU YALITIM MALZEMESÝ
Çimento ve bitüm emülsiyon esaslý, iki bileþenli su yalýtým malzemesi
Bileþen A: 24 kg. sývý bileþen / Bileþen B: 8 kg. toz polietilen torba
UYGULAMA ALANLARI
Dýþ mekanlarda, temel ve perdelerde, istinat duvarlarýnda ve çökertme tanklarýnda, yalýtým ve drenaj amaçlý levhalarýn
yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Yaðýþlý havalarda ve ýslak zeminlerde kesinlikle uygulama yapýlmamalýdýr.
( B GRUBU )
29 - 30
4.5 cm
4.5 cm
60x92
60x105
1
1
16
16
8,832
10.08
33 - 34
35 - 36
Kalite Belgeleri
www.epsa.com.tr
NOTLAR:
www.kosgeb.gov.tr
Bu kataloðun yayýmlanma amacý ürün tanýtýmý içindir. Matbaadan kaynaklanacak yazým ve renk hatalarý baðlayýcý deðildir.
BASIM TARÝHÝ : 31.03.2014
ÝMAK OFSET BASIM YAYIN TÝC. SAN. LTD ÞTÝ.
Tel.: 0.212 656 49 97
BÖLGELER VE ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
GSM: 0.532 419 56 86
[email protected]
GÜNEY MARMARA
BÖLGE YÖNETÝCÝSÝ
GSM: 0.532 130 88 12
[email protected]
BATI KARADENÝZ ve
PROJELER YÖNETÝCÝSÝ
GSM: 0.532 295 42 07
[email protected]
MERKEZ
BÖLGE YÖNETÝCÝSÝ
TEL.: 0.532 660 80 62
[email protected]
ÝÇ ANADOLU
BÖLGE YÖNETÝCÝSÝ
GSM: 0.532 402 75 84
[email protected]
MERKEZ OFÝS:
Barakfakih Sanayi Bölgesi 22. Cadde No:10 Kestel / BURSA
Tel.: 0.224 384 10 20 (pbx) Faks: 0.224 384 15 00
YALITIM AMBALAJ ÜRETÝM TESÝSÝ
Barakfakih Sanayi Bölgesi 22. Cadde
No:10 Kestel / BURSA
YAPI KÝMYASALLARI ÜRETÝM TESÝSÝ
Ankara Yolu 25. Km.
Kestel / BURSA
[email protected] • www.epsa.com.tr
facebook.com / epsayalitimambalaj
twitter.com / epsayalitimambalaj
MART / 2014
ÝSTANBUL
BÖLGE YÖNETÝCÝSÝ
Download

GENEL ÜRÜN kataloğumuzuindirerek inceleyebilirsiniz