OBCHODOVANIE S ĽUĎMI alebo OTROCTVO 21. STOROČIA
Žijeme v dobe paradoxov. Na jednej strane v dobe rozvoja informačných technológii,
úspešných medziplanetárnych kozmických letov a významných medicínskych objavov,
získavania nových energetických alternatív, v dobe nebývalého spoločenského poznania
a na strane druhej paradoxne v dobe, v ktorej sa z nášho slovníka nevytratilo slovo otroctvo.
Presnejšie povedané novodobé otroctvo, ktoré je prirodzene spájané s obchodovaním
s ľuďmi a jeho ohavným obsahom. Biznise, ktorý je po obchodovaní s drogami
a obchodovaním so zbraňami tretím najvýnosnejším obchodom na svete. Podľa
Medzinárodnej organizácie práce je na svete približne 1,225 milióna obetí obchodovania
s ľuďmi na nadnárodnej a vnútroštátnej úrovni, a ročný finančný obrat z tejto obludnej
činnosti predstavuje približne 3 bilióny US dolárov. Jeho existencia je nadnárodná,
charakterom ide o vysoko latentný zločin a jeho formy najčastejšie cielené pre účely
sexuálneho zneužívania žien a detí v rátane pornografie (79 %), nútenú prácu, či nútenú
službu (18 %), ako aj na obchodovanie s ľudskými orgánmi, nezákonnú medzinárodnú
adopciu, na nútené žobranie, alebo iné vykorisťovanie. V oficiálnych štatistikách sa uvádza,
že z hľadiska obetí je až 60 % obchodovaných z radov Rómov.
Vo svetovom meradle ide viac menej o odhad, reálne čísla obetí si nikto zodpovedný
netrúfa exaktne vyjadriť.
Aj uvedená stručná charakteristika stavu obchodovania s ľuďmi na svete potvrdzuje
objektívnu realitu, že zločin je vždy o krok dopredu pred spravodlivosťou.
Fakulta práva Janka Jesenského VŠ v Sládkovičove a OZ Inštitút kriminologických
štúdii pri FPJJ VŠ v Sládkovičove, zorganizovali jednodňovú medzinárodnú vedeckú
konferenciu na vyššie uvedenú aktuálnu tému pod záštitou Dr. h. c. Prof. JUDr. Mojmíra
Mamojku, CSc., poslanca a predsedu Výboru ND SR pre školstvo, vedu, mládež a šport
a zároveň rektora VŠ v Sládkovičove. Konferencia bola odborne zameraná na obchodovanie
s ľuďmi z pohľadu trestného práva, kriminológie, sociológie, prevencie kriminality, významu
štatistiky a systému triedenia užitočných informácii atď. Ešte pred pracovným rokovaním
konferencie bol uskutočnený krst monografie Vladimíra Čečota a kol.: Obchodovanie
s ľuďmi, alebo otroctvo 21. Storočia. Na konferencii odzneli príspevky, ktoré budú
publikované v zborníku, vrátane záverečného komuniké účastníkov konferencie.
Konferencie sa zúčastnilo celkom 44 významných odborníkov vedy a praxe v tejto
oblasti, zástupcovia ministerstva vnútra SR, ministerstva zahraničných vecí, ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny, Najvyššieho súdu SR, Špeciálnej prokuratúry, verejnej
ochrankyne práv atď.
Dr. h .c. Prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc.
vedúci Katedry trestného práva
Fakulta práva Janka Jesenského
Vysoká škola v Sládkovičove
Download

Informacia o priebehu konferencie.pdf