InfoElektro ŽSR
Informačný bulletin nielen o elektrotechnike a nielen pre elektrotechnikov
№ 15 – Konferencia 2012
Obsah
Úvod................................................................................................................................................................................ 2
Zo spoločenskej rubriky ................................................................................................................................................... 3
Fero Lalík ............................................................................................................................................................................. 3
Riadiace systémy dispečerskej techniky v odvetví elektrotechniky na železnici ................................................................ 3
Vývoj riadiaceho systému pre RSE Poprad ........................................................................................................................ 3
Základné vývojové etapy riešenia úlohy .......................................................................................................................... 4
Technické a programové riešenie dispečerských riadiacich systémov............................................................................... 5
1. Účel a použitie zariadení diaľkového riadenia procesu napájania z RSE .................................................................. 5
2. Rozdelenie zariadení diaľkového riadenia podľa určenia .......................................................................................... 5
3. Súčasné nasadenie riadiacich systémov dispečerských inštalovaných v prostredí ŽSR .......................................... 5
4. Etapy vývoja riadiaceho systému dispečerského ...................................................................................................... 6
5. Generačné fázy vývoja riadiacich systémov dispečerských ...................................................................................... 7
6. Spoločná charakteristika riadiacich systémov dispečerských ................................................................................... 8
7. Základná funkcionalita riadiacich systémov dispečerských ....................................................................................... 8
8. Základné pravidlá prevádzky programového vybavenia ............................................................................................ 9
9. Archívne fotografie ..................................................................................................................................................... 9
10. Riadiaci systém novej vývojovej úrovne – charakteristické znaky ........................................................................... 11
Komunikačné systémy pre dispečerské riadenie na ŽSR ............................................................................................... 13
1. Úvod ......................................................................................................................................................................... 13
Modulárnosť a otvorenosť spojovacích systémov ALFA ......................................................................................... 13
2. Technický popis systémov pre dispečerské riadenie ............................................................................................... 14
Spojovací systém ALFA ........................................................................................................................................... 14
Spojovací systém ALFA s implementovanými vlastnosťami terminálu GSM-R ...................................................... 16
3. Systém riadenia kvality ............................................................................................................................................ 23
4. Záver ........................................................................................................................................................................ 23
STN – nové, zrušené, opravy, zmeny ............................................................................................................................. 24
Na záver ........................................................................................................................................................................ 26
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
Úvod
Ing. Daniel Balucha, GR ŽSR – O 460
Vážené dámy, vážení páni,
som veľmi rád, že Vás môžem osloviť pri príležitosti vydania v poradí už pätnásteho čísla bulletinu InfoElek-
tro ŽSR, ktoré pre Vás opäť redakčne pripravili zamestnanci a priaznivci odvetvia elektrotechniky a energetiky Železníc
Slovenskej republiky.
Oslavujeme také malé okrúhle jubileum. Prvé číslo nášho bulletinu vyšlo v októbri roku 2008. Od tej slávnostnej
chvíle sa už piaty rok usilujeme pre našich čitateľov prinášať aktuálne informácie zo života a diania v odvetví, snažíme sa
sprostredkovať novinky z oblasti železničnej elektrotechniky, poskytnúť čo najširšiemu spektru zamestnancov ŽSR, ale aj
ostatných železničných spoločností a pomerne veľkému okruhu našich čitateľov na Slovensku (i v blízkom zahraničí) pohľad na všedné dni i slávnostnejšie udalosti, ktoré sa bytostne dotýkajú odvetvia elektrotechniky a energetiky Železníc
Slovenskej republiky.
Tých slávnostných a výnimočných udalostí v našej práci – rovnako ako v bežnom živote – nebýva zase až tak veľa. To je určite o dôvod viac podeliť sa o spoločnú radosť, pochváliť sa drobnými či väčšími úspechmi, pripomenúť si niektoré významné medzníky v histórii odvetvia.
Jednou z takých milých a príjemných udalostí bolo pripomenutie si 25. výročia začatia prevádzky riadiaceho strediska elektrotechniky (RSE) v Poprade a s ním spojená odborná konferencia „Riadiace systémy dispečerskej techniky
v odvetví elektrotechniky na železnici“, ktorá sa uskutočnila dňa 23. februára 2012 v hoteli Satel v Poprade.
Na konferencii, ktorú organizačne pripravili zamestnanci Odboru oznamovacej a zabezpečovacej techniky
a elektrotechniky Generálneho riaditeľstva ŽSR v Bratislave a Sekcie elektrotechniky a energetiky Oblastného riaditeľstva
Košice, za výdatnej pomoci a spolupráce spoločnosti ECS engineering s.r.o. Nová Dubnica, sa zišlo viac ako 50 súčasných, ale aj bývalých zamestnancov odvetvia a pozvaných hostí, ktorí si so záujmom vypočuli prednášky súvisiace
s históriou, súčasnosťou a budúcnosťou dispečerskej riadiacej techniky odvetvia elektrotechniky a energetiky ŽSR. Bolo
veľmi príjemné a pre všetkých prítomných aj poučné sledovať to, s akým záujmom a zanietením diskutovali najmä bývalí
aktéri procesu prípravy a budovania kvalitatívne nového, v tej dobe priam prevratného technického riešenia elektrodispečingu z obdobia prvej polovice 80. rokov minulého storočia, o svojich pracovných skúsenostiach z tohto projektu.
O tom, že projekty zásadnej modernizácie RSE v sieti ŽSR boli veľmi dobre koncepčne a systémovo pripravené, precízne realizované, svedčí aj nespochybniteľný fakt, že tieto pracoviská odolali aj tlaku silných nadnárodných koncernov, ktoré sa už krátko po zrušení obchodných bariér začiatkom 90. rokov minulého storočia začali veľmi intenzívne
zaujímať aj o tento segment a ponúkali vlastné – finančne neporovnateľne drahšie riešenia.
Stretnutie v Poprade bolo súčasne aj vhodnou príležitosťou poďakovať všetkým tým z radov súčasných i bývalých zamestnancov odvetvia, ako aj partnerom z externých spolupracujúcich firiem, ktorí sa pred viac štvrťstoročím vydali
na dlhú neprebádanú cestu v oblasti dispečerských riadiacich systémov za ich vytrvalosť, odhodlanie a vieru pri zdolávaní prekážok a verím, že bolo súčasne tiež potrebným zdrojom inšpirácie pre ďalšie generácie elektrotechnikov na ŽSR.
Verím, že podobných príležitostí budeme mať v priebehu tohto roku ešte niekoľko. Už tou najbližšou by mohla byť
odborná konferencia „Súčasnosť a budúcnosť odvetvia elektrotechniky a energetiky ŽSR“, ktorú pripravujeme v apríli
v Strečne.
Vážené dámy, vážení páni, dúfam, že Vás obsah aktuálneho čísla bulletinu InfoElektro ŽSR zaujme, povzbudí,
inšpiruje a eventuálne Vám aj pomôže vo Vašej každodennej práci.
Želám Vám príjemné čítanie.
2
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
Zo spoločenskej rubriky
Fero Lalík
V týchto dňoch oslávil významné životné jubileum – 50 rokov – Ing. František Lalík.
Absolvent SPŠE v Dubnici nad Váhom a EF SVŠT v Bratislave pracuje na železniciach nepretržite od roku 1986. Začínal ako elektromontér trakčného vedenia, neskôr pracoval ako majster
opravovne trakčného vedenia, vedúci prevádzky a v súčasnej dobe zastáva pracovnú pozíciu vedúceho strediska miestnej správy a údržby trakčného vedenia Púchov.
Veľa zdravia, pracovnej a rodinnej pohody, neodmysliteľný optimizmus a dobrú náladu do
ďalších rokov života želajú kolegovia, spolupracovníci a priatelia.
Riadiace systémy dispečerskej techniky v odvetví elektrotechniky na železnici
Hotel Satel, Poprad, 23. február 2012
Vývoj riadiaceho systému pre RSE Poprad
Ing. Stanislav Štefánik, ECS engineering
Krátky popis vývoja koncepcie riadenia procesu napájania pevných elektrický trakčných a silnoprúdových zariadení od založenia RSE na TM Poprad v etapách:
-
od roku 1973 bez funkcionality diaľkového riadenia,
-
od roku 1976 s prevádzkovaným diaľkovým riadením podporných trakčných meniarní z RSE; v uvedenom
období došlo k rozhodnutiu realizovať priestorovo a finančne nenáročný riadiaci systém s jednoduchou komunikáciou a možnosťou sledovať stavy riadenej sústavy,
-
v rokoch 1983 – 1986 riešenie úlohy RVT pre sprevádzkovanie komplexného systému diaľkového riadenia,
-
od roku 1987 prevádzka RSE s vybudovaným riadiacim
systémom dispečerským RSY-VD.
Koncepcia riadiaceho systému RSY-VD inštalovaného na RSE
Poprad v roku 1987 bola riešená ako podniková úloha RVT č.
U41 127 200 v rokoch 1983 – 1986.
Riešiteľský kolektív bol vytvorený z vybratých zamestnancov:
1.
Služby 24 Východnej dráhy ČSD (nositeľ riadenia a
manažérskej podpory procesu),
2.
Meracieho strediska pri Elektroúseku Bratislava (nositeľ riešenia úlohy),
3.
Výskumného a vývojového ústavu drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu, Bratislava (poskytovateľ
technickej podpory pri zabezpečení vývoja na základe skúseností s podobnými systémami v drevárskom
priemysle),
4.
Elektroúseku Poprad (užívateľ, nositeľ riešenia úlohy a podpory pri uvedení aplikácie do prevádzky).
Celý riešiteľský tím počas riešenia úlohy tvoril jednoliaty, neformálny funkčný celok s cieľom vyriešiť vývoj
riadiaceho systému s výsledkom rutinného používania aplikácie v prevádzke RSE Poprad.
Cieľom úlohy vývoja bolo „vybudovanie technického systému pre diaľkové riedenie vymedzeného okruhu
dráhových odberných a rozvodných zariadení z riadiacich stanovíšť“ v podmienkach Východnej dráhy pri splnení
nasledovných požiadaviek:
3
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
1.
schopnosti zobrazovať stav celej riadenej sústavy,
2.
maximálne jednoduchého zadávania riadiacich akcií,
3.
výkonu formálnej, logickej a obsahovej analýzy riadiacich akcií,
4.
výkonu analýzy stavu riadiacej sústavy
5.
riešenia na báze malej, spoľahlivej programovateľnej riadiacej techniky.
Takto špecifikovaný
riadiaci systém
bol vo vzťahu
k riešeniu členený na dve úrovne:
1.
Riadiaci systém prvej (nižšej) úrovne – inteligentný terminál, neskôr označovaný ako RSY-1,
2.
Riadiaci systém druhej (vyššej) úrovne – systém vyšších funkcií, neskôr označovaný, ako RSY-2.
Základné vývojové etapy riešenia úlohy
Etapa 1:
-
návrh, špecifikácia koncepcie riešenia – výber komponentov, špecifikácia funkcionality, špecifikácia riešenia
prenosových ciest s dostupnými modulačnými a telemechanizačnými zariadeniami, atď.
-
vývoj neštandardných komponentov systému (ovládací prístroj, veľkoplošná elektronická zobrazovacia jednotka, iné),
-
vývoj prototypu riadiaceho systému prvej úrovne na báze použitia riadiaceho počítača JPR 12 a jednotky
prepojenia JPN 16.
Etapa bola ukončená prezentáciou koncepcie riešenia a prototypu
riadiaceho systému prvej úrovne na odbornej konferencii ČSVTS „Rozvoj
automatizovaných systémov riadenia železničnej dopravy, podsystému
elektrotechnika
a energetika“
20.11.1984
21.11.1984.
–
v Trenčianskych
Následne
bolo
Tepliciach
prijaté
v dňoch
rozhodnutie
o pokračovaní vývoja s cieľom vybudovania aplikácie na báze programovateľnej techniky typu SAPI-1 a nasadenia do rutinnej prevádzky.
Etapa 2:
-
vývoj riadiaceho systému prvej úrovne na báze použitia riadiaceho počítača SAPI-1 (1985),
-
nasadenie riadiaceho systému prvej úrovne do overovacej prevádzky v prostredí TNS Starý Smokovec
s dosahom diaľkového riadenia pre vybraté objekty
TEŽ (december 1985),
-
zdokonaľovanie technického a programového vybavenia nasadeného systému prvej úrovne na základe
skúseností z overovacej prevádzky, rozširovanie
funkcionality programového vybavenia na základe
požiadaviek užívateľa (1986),
-
presťahovanie riadiaceho systému prvej úrovne
z TNS Smokovec do novovybudovaných priestorov RSE Poprad, skúšobná prevádzka (január – február
1987),
-
oficiálne začatie prevádzky Riadiaceho strediska elektrotechniky v Poprade (február 1987).
Výsledkom druhej etapy bolo uvedenie riadiaceho systému prvej úrovne do rutinnej prevádzky v aplikácii RSE
Poprad.
4
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
Technické a programové riešenie dispečerských riadiacich systémov
Ing. Juraj Černohorský, GR ŽSR – O 460
1. Účel a použitie zariadení diaľkového riadenia procesu napájania z RSE
Zariadenia diaľkového riadenia sú určené pre zabezpečenie procesu napájania pevných elektrických trakčných
a silnoprúdových zariadení z riadiacich stredísk elektrotechniky RSE (diaľkové riadenie), alternatívne zo stanovíšť obsluhy riadených objektov (miestne riadenie).
Účelom nasadenia zariadení diaľkového riadenia je predovšetkým:
1. zabezpečenie operatívneho riadenia procesu napájania pevných elektrických trakčných a silnoprúdových zariadení priamo z riadiacich centier elektrotechniky bez použitia obsluhy v diaľkovo riadených objektoch,
2. zabezpečenie maximálnej bezpečnosti operatívnosti a spoľahlivosti v riadiacom procese,
3. zabezpečenie systému protokolovania zmien prevádzkových stavov, riadiacich počinov elektrodispečera,
evidencie výluk, mimoriadnych udalostí, a pod.,
4. generovanie hlásení o priebehu zmeny a ďalších dokumentov pre potreby analýz prevádzkovej situácie
ako aj vyhodnocovania štatistických údajov rôzneho typu a zamerania,
5. zabezpečenie ostatnej agendy elektrodispečera.
2. Rozdelenie zariadení diaľkového riadenia podľa určenia
Podľa určenia a spôsobu nasadenia rozlišujeme nasledovné druhy zariadení diaľkového riadenia:
1. zariadenia inštalované v objektoch riadiacich stredísk elektrotechniky – riadiace systémy dispečerské (RSYD),
2. zariadenia inštalované v objektoch trakčných napájacích staníc a spínacích staníc – riadiace systémy staníc
(RSS, staršie vývojové verzie MRS1, MRS2, ...),
3. zariadenia pre riadenie úsekových odpojovačov inštalované v objektoch železničných staníc samostatne,
alebo v objektoch TNS, SPS riadené z riadiacich systémov staníc – terminály diaľkového riadenia (TDR, staršie vývojové verzie ZTV, ZKT).
Uvedené druhy zariadení vzájomne spolupracujú
a tvoria jednoliaty funkčný celok pre zabezpečenie diaľkového riadenia procesu napájania pevných elektrických
trakčných a silnoprúdových zariadení z riadiacich centier
elektrotechniky.
3. Súčasné nasadenie riadiacich systémov dispečerských inštalovaných v prostredí ŽSR
Súčasné nasadenie riadiacich systémov dispečerských inštalovaných v prostredí ŽSR odpovedá desiatim riaseným sústavám na piatich RSE:
-
RSE Bratislava
3 sústavy,
-
RSE Žilina
2 sústavy,
-
RSE Poprad
1 sústava,
-
RSE Košice
3 sústavy,
-
RSE Zvolen
1 sústava.
Počet riadených objektov typu trakčných napájacích a spínacích staníc: 78
Počet riadených objektov typu železničných staníc: 193
5
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
4. Etapy vývoja riadiaceho systému dispečerského
1. Vývoj základných komponentov systému a trenažéra na báze riadiaceho počítača JPR-12. Ukončenie: 1984.
2. Vývoj, inštalácia a overovacia prevádzka prototypu v TNS Starý Smokovec. Riadená sústava: TEŽ. Prevádzka: 1985 – 1986.
3. Vývoj, inštalácia, prevádzka riadiaceho systému RSY-VD na RSE Poprad. Prevádzka: od 1987.
4. Následný priebežný vývoj. Rozširovanie funkcionality a inštalácií nasadenia na RSE Poprad, Žilina, Bratislava, Košice, Zvolen.
Na obrázku je znázornená principiálna bloková schéma riadiaceho systému prvej úrovne (RSY-1) nasadeného do
rutinnej prevádzky na RSE Poprad v roku 1987. Riadiaci systém
prvej úrovne, pôvodne nazývaný aj ako „inteligentný terminál“
zabezpečoval základné riadiace funkcie diaľkového riadenia bez
komfortu
spracovania
a archivovania
protokolových
dát
v elektronickej podobe, bez komfortu zabezpečenia ostatnej agendy elektrodispečera (záznamníky výluk, mimoriadností, chodov
montážnych prostriedkov, ...). Táto funkcionalita bola aplikovaná
v neskoršom období vývojom riadiaceho systému druhej úrovne
(RSY-2, rok 1988). Sprevádzkovaním riadiaceho systému druhej úrovne bol vybudovaný kompaktný celok riadiaceho
systému dispečerského RSY-D, ktorý zaisťoval všetku potrebnú riadiacu funkcionalitu spojenú s komfortnou agendou,
bez potreby použitia písomných záznamov o priebehu zmeny.
Pohľad na riadiaci systém dispečerský – sála RSE Poprad,
inštalovaný v roku 1987
V ďalšom
vývoji
došlo
v nasledovných
obdobiach
k nasledovným podstatným zmenám:
-
rozšírenia používaného sortimentu modulačne prenosových zariadení – MZD, WT,
-
náhrady telemechanizačného zariadenia TMZ typu
DMS 80 RSP účelovo vyvinutou elektronikou na báze
programovateľnej mikroprocesorovej techniky a jej integrácie do komponentu VS (dnes modul telemechaniky
MTE),
-
náhrady telemechanizačného zariadenia TMZ typu DO 100 účelovo vyvinutou elektronikou na báze programovateľnej mikroprocesorovej techniky a jej integrácie do komponentu ovládacieho prístroja, neskôr v rámci
jeho náhrady za IKM do komponentu VS (dnes modul telemechaniky MTE),
-
náhrady ovládacieho prístroja za integrovaný komunikačný modul IKM (dnes modul integrovanej komunikácie
MIK),
-
náhrada elektronickej zobrazovacej jednotky EZJ za elektronický dlaždicový panel EDL vyvinutý pomocou
komponentov modernej elektroniky na báze programovateľnej mikroprocesorovej techniky,
-
vývoj nadstavby pre SAPI-1-VY – zariadenia pre príjem, spracovanie protokolov a realizáciu ostatnej dispečerskej agendy RSY-2, neskôr úplné vyradenie SAPI-1-VY, jeho náhrada za RSY-2 s inovovaným programovým vybavením (dnes modul protokolu MPR),
-
rozšírenia o možnosť priameho pripojenia k sieti WAN k modulu telemechaniky MTE za účelom pripojenia
staníc komunikujúcich priamo cez túto sieť.
6
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
5. Generačné fázy vývoja riadiacich systémov dispečerských
Uvedené zmeny boli realizované počas kontinuálneho vývoja technického a programového vybavenia riadiacich
systémov dispečerských, ktoré je možné rámcovo rozdeliť do nasledovných generačných období:
-
riadiace systémy inštalované v rokoch 1987 – 1995; zariadenia na báze súčiastkovej základne RVHP,
-
riadiace systémy inštalované v rokoch 1996 – 2004; systémy s riadiacimi počítačmi PC s procesormi 286,
386, 486 a odpovedajúcej súčiastkovej základne,
-
riadiace systémy inštalované v rokoch po 2004; systémy s použitím vyspelej súčiastkovej základne
a vyspelých typov použitých riadiacich počítačov,
-
aktuálny stav: pokračovanie vývoja na báze využitia modernej súčiastkovej základne a programových prostriedkov
Poznámka: Uvedené časové obdobia sú stanovené len rámcovo podľa dominantných znakov. Nie je možné vymedziť ich exaktne, rovnako ako pre väčšinu aplikácií nie je možné vymedziť exaktne generáciu, do ktorej patria. Vzhľadom na kontinuálny postupný vývoj komponentov, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že v rámci rekonštrukcií a opráv nebolo vždy možné vymieňať celé systémy naraz, v nasadení sa často objavovali aplikácie s prvkami viacerých generácií.
5.1 Generačné fázy vývoja riadiacich systémov dispečerských – systémy 1. generácie
Systémy 1. Generácie je možné charakterizovať nasledovnými dominantnými znakmi:
1. súčiastková základňa výstavby komponentov: RVHP,
2. riadiace počítače: SAPI-1,
3. prenosové cesty: metalické, s využitím modulačných prenosových zariadení typu UFT, MZD,
4. programové vybavenie: vyvinuté v jazyku symbolických adries typu 8080,
5. komponenty technického vybavenia: prevažne vyvíjané na báze číslicových obvodov s nemennou funkciou,
6. vývojový systém pre aplikačné programové vybavenie: počítač JPR-12R s operačným systémom RT-11
a krížovým programovým vybavením pre vývoj aplikovanej techniky.
5.2 Generačné fázy vývoja riadiacich systémov dispečerských – systémy 2. generácie
Systémy 2. Generácie je možné charakterizovať nasledovnými dominantnými znakmi:
1. riadiace počítače: PC s procesormi 286, 386, 486, s operačným systémom MS DOS,
2. prenosové cesty: metalické, s využitím modulačných prenosových zariadení typu UFT, MZD, WT,
3. programové vybavenie: vyvinuté v jazykoch Pascal, C++,
4. komponenty technického vybavenia: prednostne vyvíjané na báze programovateľnej mikroprocesorovej techniky,
5. vývojový systém pre aplikačné programové vybavenie: PC s operačným systémom MS DOS, resp. Windows
a s programovým vybavením potrebným pre vývoj aplikovanej techniky.
5.3 Generačné fázy vývoja riadiacich systémov dispečerských – systémy 3. generácie
Systémy 3. Generácie je možné charakterizovať nasledovnými dominantnými znakmi:
1. riadiace počítače: PC aktuálne dostupné na trhu s operačným systémom Windows,
2. prenosové cesty: všetky podľa ponuky ŽT s využitím dostupných modulačných prenosových zariadení,
3. programové vybavenie: vyvinuté v jazykoch Pascal, C++, Builder C++, Microsoft Visual C# 2010 Express,
4. komponenty technického vybavenia: prednostne vyvíjané na báze programovateľnej mikroprocesorovej techniky,
5. vývojový systém pre aplikačné programové vybavenie: PC s operačným systémom kompatibilným s vyvíjanou aplikáciou a s programovým vybavením potrebným pre vývoj aplikovanej techniky.
7
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
Na obrázku znázornený systém je dnes štandardne používaný
vo všetkých aplikáciách RSE v sieti ŽSR. Vyznačuje sa unifikovanou
funkcionalitou a unifikovaným užívateľským prostredím vo všetkých
nasadených aplikáciách, v rámci technických možností bez ohľadu na
úroveň technických prostriedkov, ktorými je realizovaná.
Technické a programové vybavenie systému je stále otvorené,
dodávateľ sa kontinuálne snaží rozširovať jeho funkcionalitu na základe aktuálnych požiadaviek užívateľa.
6. Spoločná charakteristika riadiacich systémov dispečerských
1. jednotná koncepcia výstavby pre všetky riadené objekty v pôsobnosti ŽSR v úzkej väzbe na užívateľa,
2. jednotnosť v nasadení technického a programového vybavenia,
3. jednotná funkcionalita zariadení DLR v pôsobnosti ŽSR,
4. vysoká spoľahlivosť, zabezpečenie prevádzky 24 hodín, denne pri minimálnej
poruchovosti a minimálnych reakčných časoch zabezpečenia servisných zásahov,
5. nízka nákladovosť pri výstavbe, rekonštrukciách, zabezpečení údržby a opráv,
6. jednotný systém zabezpečenia promptnej údržby a opráv s nasadením minimálneho množstva zamestnancov na celom území ŽSR.
Systém RSY-D pre sústavy S1, S2, S3 nasadený na RSE Bratislava
7. Základná funkcionalita riadiacich systémov dispečerských
1. aktívna komunikácia dispečera s diaľkovo riadenou sústavou,
2. prenos, vyhodnocovanie a protokolovanie zmien stavov technologických prvkov a hodnôt meraných veličín,
3. akustická a optická signalizácia zmien technologických prvkov, meraní a správ,
4. vysielanie povelov do riadenej sústavy, formálna a logická analýza riadiacich akcií dispečera,
5. komplexná agenda dispečera (výluky, mimoriadnosti, jazdy MVTV, hlásenia, ...),
6. archivovanie generovaných protokolov,
7. základná identifikácia poruchových stavov zariadení diaľkového riadenia a riadeného technologického procesu.
Komponenty nadstavby:
8. informačný systém,
9. štatistické a analytické vyhodnocovanie protokolov,
10. generovanie, linkovanie a odosielanie hlásení.
Systém RSY-D pre sústavu S3 nasadený na RSE Bratislava
8
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
Systém RSY-D pre sústavu S2 nasadený na RSE Bratislava
Systém RSY-D pre sústavu S1 nasadený na RSE Bratislava
8. Základné pravidlá prevádzky programového vybavenia
1. vykonávateľné programy pre moduly MTE, MCE, MIK, MPR sa dodávajú jednotne pre všetky aplikácie inštalované na RSE ŽSR,
2. riadené sústavy sú popísané v „systémových tabuľkách“ generovaných a dodávaných pre každú aplikáciu
RSE ŽSR osobitne ako súčasť programového vybavenia,
3. čiastočnú kompetenciu pre zmeny v systémových tabuľkách programového vybavenia vo vymedzenom rozsahu majú zložky údržby zariadení diaľkového riadenia ŽSR – zamestnanci špeciálneho servisu,
4. obvyklý reakčný čas pre realizáciu zmien v systémových tabuľkách pokiaľ sú tieto v kompetencii zložiek špeciálneho servisu ŽSR je do 24 hodín po vznesení požiadavky zo strany užívateľa, resp. podľa objemu a náročnosti požadovaných zmien,
5. tvorba, modifikácie informačných systémov sú v plnej kompetencii zamestnancov RSE, resp. zložiek špeciálneho servisu zariadení diaľkového riadenia,
6. archivácia protokolových dát, generovanie hlásení a štatistických výstupov, manipulácie s nimi sú v plnej
kompetencii zamestnancov RSE v spolupráci so zložkami špeciálneho servisu zariadení diaľkového riadenia
a ďalších oprávnených zamestnancov ŽSR.
9. Archívne fotografie
Systém 1.5 generácie nasadený na RSE Košice – skriňová verzia aplikácie
9
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
Systém 1.5 generácie nasadený na RSE Bratislava
Z obrázku vidno, že pri nasadzovaní systémov boli v rôznych obdobiach a podľa rôznych miestnych podmienok
presadzované rôzne spôsoby mechanického umiestnenia technického vybavenia – v skriniach, v kontajneroch,
resp. priamo v konštrukcii veľkoplošnej zobrazovacej jednotky zozadu, ako vidno na obrázku. Všetky súčasti tejto atypickej aplikácie boli vyrobené formou kusovej výroby priamo zamestnancami vtedajšieho EÚ Bratislava.
Riadiaci počítač SAPI-1 – zabudovaný vo vyobrazených systémoch
Komponent systému 2. generácie nasadený na RSE Košice – kontajnerová verzia modulu telemechaniky
Zobrazovacia jednotka modulu integrovanej komunikácie – RSE Košice S2, 2. generácia
Na obrázku živá schéma priecestí v objekte Prešov
10
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
Zobrazovacia jednotka modulu protokolu – RSE Košice S3, 2. generácia
Modulačné prenosové zariadenie – RSE Košice S2, 3. generácia
Riadiaci systém – RSE Košice S1, S3 počas výstavby a oživovania – 3. generácia
10. Riadiaci systém novej vývojovej úrovne – charakteristické znaky
1. umiestnený je v dvoch skriniach RJ-32 a RJ-32A, s unifikovanou výškou 1,6 m,
2. použité sú priemyselné počítače pre zabezpečenie maximálnej spoľahlivosti,
3. pre vzdialené periférie modulov MIK a MPR sú použité:
-
monitory s vyšším rozlíšením 1920 x 1200, s rozhraním DVI, perspektívne HDMI, so zosilnením
signálu,
-
klávesnice a myši s rozhraním USB,
4. novým používaným rozhraniam sú adekvátne prispôsobené prepínače periférií a liniek,
5. použitý operačný systém: Windows XP, Windows 7, vyšší,
6. aplikačné programové vybavenie je vyvinuté v prostredí pre použitý operačný systém.
11
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
Riadiaci systém novej vývojovej generácie v laboratórnych podmienkach – pohľad spredu
Riadiaci systém novej vývojovej generácie v laboratórnych podmienkach – pohľad zozadu
Detail elektroniky prepínačov liniek
12
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
Detail poľa prepínačov periférií a liniek
Komunikačné systémy pre dispečerské riadenie na ŽSR
Milan Krasuľa, Jozef Pethö, inoma comp
1. Úvod
Komunikačné systémy pre dispečerské riadenie sú v prostredí ŽSR realizované spojovacími systémami ALFA
vo funkcii PREPOJOVAČ, ktoré komplexne integrujú ovládanie a riadenie hlasovej komunikácie na jednotlivých pracoviskách dispečerov v dispečerských centrách.
Spojovací systém ALFA je nezávislý komunikačný systém jednoznačne pod kontrolou obsluhy. Obsluhujúci dispečer má neustály prehľad o stave zariadenia, o stave pripojených okruhov, liniek a zariadení.
Významným podporným nástrojom dispečerského riadenia dopravy alebo dispečerského riadenia prevádzky infraštruktúry odvetvia energetiky a elektrotechniky sú dispečerské okruhy RDZ, ktoré sú vybudované v územnej pôsobnosti dispečera. Účastnícke pobočky na okruhu RDZ sú vybudované v železničných staniciach alebo prevádzkach odvetvia
elektrotechniky a energetiky. Hlasovú komunikáciu na okruhoch RDZ v plnom rozsahu riadia dispečeri.
Spojovacie systémy ALFA a dispečerské okruhy RDZ sú nezávislé na prvkoch telekomunikačnej infraštruktúry.
Sú trvalo prepojené prostredníctvom káblových vedení a prenosových systémov. Spojovací systém ALFA ako riadiace
dispečerské pracovisko okruhu RDZ i účastnícke pobočky RDZ sú napájané zo samostatných zálohovaných zdrojov.
K spojovaciemu systému ALFA je možné okrem okruhov RDZ pripojiť aj linky resp. okruhy dopravnej siete ŽSR,
pevnej telefónnej siete, železničnej siete GSM-R, siete mobilného operátora (GSM - VPS ŽSR) a železničné rádiové siete
typu SOE.
Napríklad na pracovisku ED1 RSE Bratislava sú realizované nasledovné komunikačné pripojenia:
-
na riadiaci okruh RDZ pre dispečerské riadenie so 48 pobočkami RDZ,
-
k dvom AUT linkám pevnej telefónnej siete ŽSR,
-
do siete GSM (VPS ŽSR),
-
k RDZ okruhu PD1 Trnava,
-
k MB okruhom,
-
do siete GSM-R prostredníctvom terminálu GSM-R doplneného do počítačového obsluhovacieho pultu,
-
k okruhu rádiodispečerského systému OMEGA pre SOE.
Modulárnosť a otvorenosť spojovacích systémov ALFA
Dispečerské riadenie na ŽSR v súčasnosti čoraz vo väčšej miere využíva moderné komunikačné a informačné
nástroje. Budovanie nových typov sietí na železnici priniesli nové možnosti v hlasových službách. Naša spoločnosť zareagovala na tieto zmeny a od roku 2011 spojovacie systémy ALFA disponujú aj rozhraniami pre pripojenie:
-
do telefónnej siete prostredníctvom SIP protokolu, rozhranie IFC-ALFA-IP,
-
do mobilnej siete GSM-R, rozhranie IFC-BRIMUX-0 a doska ALFA-GSMR-0.
13
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
Pripojenie spojovacích systémov ALFA PREPOJOVAČ do siete GSM-R vrátane implementácie vlastností terminálu GSM-R s podporou funkcií štandardu EIRENE je realizované na pracoviskách ED1 RSE Bratislava a PD1 Trnava.
Medzi najčastejšie používané doplnkové služby v počítačových obsluhovacích pultoch patrí záznam hovorov.
V prípade pripojenia spojovacieho systému ALFA do technologickej počítačovej siete je možné diaľkovo dohliadať
na prevádzkový stav prostredníctvom WEB prehliadača z ľubovoľného počítača v sieti alebo z pracovnej stanice diaľkového dohľadu.
Dispečerské pracoviská vybudované našimi zariadeniami v prostredí ŽSR:
-
Prevádzkoví dispečeri Košice (2 pracoviská),
-
Prevádzkový dispečer Zvolen (1 pracovisko),
-
Prevádzkoví dispečeri Žilina (2 pracoviská),
-
Prevádzkoví dispečeri Trnava (3 pracoviská),
-
Kontrolný dispečer Trnava (1 pracovisko),
-
Rušňoví dispečeri Trnava (2 pracoviská),
-
Kontrolný dispečer Žilina (1 pracovisko),
-
Kontrolný dispečer Košice (1 pracovisko),
-
Elektrodispečeri RSE Košice (3 pracoviská),
-
Elektrodispečer RSE Poprad (1 pracovisko),
-
Elektrodispečer RSE Zvolen (1 pracovisko),
-
Elektrodispečeri RSE Žilina (2 pracoviská),
-
Elektordispečeri RSE Bratislava (3 pracoviská),
-
Staniční dispečeri ŽST Čierna nad Tisou (2 pracoviská).
2. Technický popis systémov pre dispečerské riadenie
Spojovací systém ALFA
Spojovací systém ALFA je systém určený pre hlasovú komunikáciu cez linky rôzneho typu. Systém má dve obsluhovacie pracoviská (pulty), môže byť použitý tlačidlový alebo počítačový obsluhovací pult. Ovládaný môže byť i diaľkovo z centrálneho pracoviska diaľkovej obsluhy spojovacích systémov ALFA.
Spojovací systém vo funkcii ZAPOJOVAČ umožňuje každému pultu hovoriť maximálne s jednou linkou. Má variabilnú výstavbu počtu a typu liniek podľa konkrétnych
požiadaviek užívateľa. Je programovo riadený, čo umožňuje jednoduchú obsluhu.
Spojovací systém tvorí:
-
spojovacia jednotka,
-
1 alebo 2 obsluhovacie pracoviská,
-
zálohovaný zdroj =24 V.
Spojovacia jednotka:
-
tvorí jadro spojovacieho systému, na základe povelov z obsluhovacieho pultu zabezpečuje kontrolu stavov liniek, voľbu, vyzvonenie a vytvorenie požadovaného spojenia,
-
obsahuje dosku riadenia, dosky liniek a dosky obsluhovaných zariadení (podľa požiadavky užívateľa),
rozvody, prepäťové ochrany,
-
je riešená pre zabudovanie do 19" rackovej skrine alebo vo vyhotovení na stenu (podľa požiadavky užívateľa).
14
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
Obsluhovacie pracovisko:
-
1 alebo 2 obsluhovacie pracoviská, s možnosťou pripojenia počítačového alebo tlačidlového obsluhovacieho pultu,
-
jednoduché a prehľadné vytváranie požadovaného spojenia,
-
tichá i hlasitá telefónna prevádzka
-
konfigurovateľnosť rozloženia tlačidiel
Zálohovaný zdroj =24 V
-
napája celý spojovací systém, pri výpadku sieťového napájania,
-
zabezpečuje prevádzku systému na cca 10 h,
-
je riešený pre zabudovanie do 19" rackovej skrine alebo na stenu (podľa požiadavky užívateľa)
Vlastnosti:
Spojovací systém ALFA – modulárna výstavba s možnosťou pripojenia:
-
liniek s miestnou batériou (MB),
-
liniek s ústrednou batériou (UB),
-
liniek telefónnej ústredne (AUT),
-
liniek ISDN s rozhraním S0,
-
liniek dispečerského okruhu typu RDZ,
-
rozhlasových ústrední – miestne i diaľkové hlásenie,
-
rádiostaníc – miestne ovládanie základňovej rádiostanice (VR21, GM340, GM360, ...),
-
ovládanie siete základňových rádiostaníc ZR26,
-
rádiodispečerského systému OMEGA,
-
liniek mobilnej siete GSM-R,
-
pripojenie systému do prostredia VoIP,
-
rozšíriteľnosť systému podľa počtu a typu liniek,
-
1 alebo 2 obsluhovacie pracoviská – vo vyhotovení prevedení ako tlačidlový pult (16, 32, 48, 64, ..., 112
tlačidiel) alebo počítačový pult s dotykovou obrazovkou (pulty sú navzájom zameniteľné),
-
možnosť miestneho ovládania i diaľkového ovládania cez digitálny prenosový trakt E1,
-
možnosť pripojenia záznamového zariadenia pre nahrávanie (napr. REVOC firmy INOMA COMP),
-
optická indikácia stavu liniek a akustická signalizácia prichádzajúcich volaní s reguláciou úrovne vyzváňania,
jednoduché programovanie:
-
skrátených volieb na AUT linkách,
-
značiek pre vyzvonenie MB liniek,
-
spôsobu vyzváňania,
-
spôsobu nahrávania jednotlivých liniek,
-
synchronizácia reálneho času (GPS, NTP, DCF),
-
optická indikácia poklesu napájacieho napätia 24 V,
-
minimálne 10 hodín prevádzky pri výpadku sieťového napájania,
-
konfigurovateľnosť systému,
-
zálohovanie systému,
-
diaľkový dohľad,
-
možnosť vývoja podľa požiadaviek užívateľa.
15
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
Obsluhovacie pracovisko umožňuje:
-
jednoduché ovládanie liniek,
-
optickú a akustickú signalizáciu prichádzajúcich volaní s reguláciou úrovne vyzváňania,
-
automatické vyrovnávanie hlasitosti a potlačenie šumu (obsluha počuje všetkých účastníkov – rovnako
bez ohľadu na ich vzdialenosť alebo úroveň signálu z ich liniek),
-
odpočúvanie liniek,
-
vytváranie prehľadných telefónnych zoznamov užívateľom a voľbu z týchto zoznamov,
-
programovanie rýchlych volieb pod voľné tlačidlá,
-
tichú prevádzku cez mikrotelefón a bezdrôtovú hands-free súpravu,
-
hlasitú prevádzku cez mikrofón a reproduktor.
Počítačový obsluhovací pult s dotykovou obrazovkou navyše umožňuje:
-
využiť počítač obsluhovacieho pultu i na záznam hovorov systému REVOC,
-
ovládať veľký počet liniek s možnosťou ich rozmiestnenia do viacerých obrazoviek,
-
nastaviť vzhľad pracovnej plochy užívateľom,
-
jednoducho riešiť špecifické potreby užívateľa zmenou programu počítačového pultu,
-
pripojiť tichú hovorovú súpravu, ktorá môže byť:
-
bez možnosti pohybu obsluhy od obsluhovacieho
pracoviska - „pevná“ (hovorová súprava „ALFATIPRO-MT/MTS“),
-
umožňujúca pohyb pracovníka desiatky metrov od
obsluhovacieho pracoviska – „mobilná” (bezdrôtový
telefónny prístroj),
-
vybudovať centrálne pracovisko diaľkovej obsluhy spojovacích systémov ALFA,
-
diaľkový dohľad,
-
implementovať terminál GSM-R priamo do počítačového obsluhovacieho pultu.
Spojovací systém ALFA s implementovanými vlastnosťami terminálu GSM-R
Umožňuje:
-
pripojenie liniek mobilnej siete GSM-R,
-
obsluhu liniek GSM-R pomocou terminálu GSM-R implementovaného v počítačovom obsluhovacom pulte,
-
obsluhu liniek GSM-R pomocou štandardného prostredia počítačového obsluhovacieho pultu.
Spojovací systém ALFA sa do mobilnej siete
GSM-R pripája cez interfejs BRIMUX a dosku ALFAGSMR-0. Interfejs BRIMUX umožňuje pripojenie 6 terminálov GSM-R.
16
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
Funkcie a vlastnosti terminálu GSM-R
-
volania s identifikáciou funkčných čísel (FN), s doplnenou textovou informáciou podľa štandardov EIRENE,
-
volania do telefónnej siete dráh a do sietí komerčných telekomunikačných operátorov,
-
železničné núdzové volania – prichádzajúci hovor je so špecifickou akustickou signalizáciou automaticky pripojený na hlasitú hovorovú súpravu,
-
skupinové volania,
-
jednosmerné (obežníkové) volania,
-
identifikácia a príjem prioritného volania,
-
konferenčné spojenia,
-
parkovanie hovorov a návrat k hovorom,
-
história prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov,
-
jednoduché volanie z vytvoreného telefónneho zoznamu,
-
záznam hovorov.
Základná obrazovka terminálu GSM-R
-
zobrazenie aktuálneho času a dátumu,
-
zobrazenie MSN a FN,
-
zobrazenie stavu GSM-R pripojenia,
-
samostatné tlačidlo pre núdzové hovory,
-
zobrazenie /odchádzajúcich hovorov vo fronte (čas, typ hovoru, FN, priorita),
-
zobrazenie hovorov v sieti GSM-R,
-
zobrazenie iných hovorov systému ALFA (AUT, UB, MB, RDZ ...),
-
zobrazenie spojených konferencií,
-
zobrazenie aktívnych skupinových volaní,
-
zobrazenie 30 odchádzajúcich hovorov – rolovanie šípkami po 10 hovorov,
-
zobrazenie 30 prichádzajúcich hovorov – rolovanie šípkami po 10 hovorov,
-
lišta s tlačidlami: odpoj, hold, opustiť, hovor/ticho, optická signalizácia stavu na-
ALFA
hrávania hovorov,
-
tlačidlo pre vstup do prehrávača záznamov hovorov,
-
tlačidlo <zruš>,
-
pre funkčné volania v sieti GSM-R podľa
EIRENE SRS, FRS,
-
tlačidlá voľby krajiny (podľa konkrétnej
konfigurácie),
-
tlačidlá voľby typu volania (Call Type):
VLAK, HV, POSUN, Dispečeri, SKP, JSM.
17
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
Pracovisko obsluhy systému ALFA s integrovaným terminálom GSM-R
Spojovací systém ALFA s integrovaným terminálom GSM-R využíva pracovisko počítačového obsluhovacieho
pultu. Obsluha pracoviska má na obsluhovacom pulte okrem základnej obrazovky pultu spojovacieho systému ALFA
nakonfigurované aj prostredie terminálu GSM-R.
Obsluha sa jednoducho pomocou tlačidiel prepína medzi pracovnou plochou základnej obrazovky systému ALFA
a pracovnou plochou terminálu GSM-R (tlačidla <GSM-R> alebo <ALFA>).
Spojovací systém ALFA v prostredí VoIP
Spojovací systém ALFA pripojený do prostredia VoIP umožňuje vzájomné hlasové spojenia účastníkov (linky
AUT, MB, ISDN, UB) pripojených do systému ALFA s účastníkmi pripojenými do siete IP (koncové zariadenia VoIP).
Spojovací systém ALFA pripojený do prostredia VoIP tvorí:
-
spojovacia jednotka systému ALFA s pripojenými linkami a externými zariadeniami,
-
počítačový obsluhovací pult,
-
interface „IFC-ALFA-IP”,
-
MX server,
-
sieť VoIP (LAN, WAN, WiFi) s koncovými
účastníkmi.
Vlastnosti systému ALFA v prostredí VoIP:
-
spojovacia jednotka pripojená do siete IP cez rozhranie „IFC-ALFA-IP”,
-
ako obsluhovacie pracovisko sa využíva počítačový obsluhovací pult, pripojený priamo do siete IP,
-
hovorové spojenie s účastníkmi VoIP priamo z počítačového obsluhovacieho pultu,
-
spoločné riadené konferencie liniek pripojených do systému ALFA s účastníkmi VoIP z počítačového obsluhovacieho pultu,
-
zachovaná plná funkcionalita i obsluha liniek a zariadení pripojených do spojovacieho systému ALFA.
Interface „IFC-ALFA-IP”
-
zabezpečuje sprístupnenie konferenčných hlasových spojníc systému ALFA do prostredia VoIP,
-
zabezpečuje riadenie a ovládanie systému ALFA z pracoviska obsluhy – počítačového obsluhovacieho
pultu cez IP sieť,
MX SERVER
-
riadiaci prvok v prostredí VoIP,
-
zostavuje a riadi konferencie účastníkov VoIP,
18
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
-
pripojený na hlasové spojnice spojovacej jednotky ALFA sprístupnené z interface „IFC-ALFA-IP”,
-
pre riadenie hovorov využíva signalizáciu pomocou štandardného SIP protokolu,
-
umožňuje správu a dohľad VoIP systému.
Multiplexery pre digitálny prenosový trakt E1
Multiplexery umožňujú využiť kanále digitálneho prenosového traktu E1:
-
na vybudovanie systému diaľkového ovládania spojovacích
systémov ALFA,
-
na prepojenie rôznych rozhraní (2W, 4W, MB, AUT, RS232,
LAN, PK, ...).
Vlastnosti:
-
spracováva dve rozhrania E1 2048 kibit/s (smer E1A, E1B),
-
modulárna výstavba multiplexera s možnosťou:
-
doplnenia a obmieňania rôznych typov rozhraní (dvojdrôt,
štvordrôt, MB, AUT, RS232, LAN, ...),
-
rozšírenia modulových pozícií pre požadované rozhrania – vždy o 10 ďalších modulových pozícií (modulárna výstavba multiplexera min. 9 – max. 29 modulových pozícii),
-
diaľkového ovládania spojovacích systémov ALFA,
-
konfigurácia počítačom pomocou konfiguračného programu, lokálne alebo diaľkovo cez počítačovú sieť,
-
pre modulové pozície umožňuje ľubovoľné vydeľovanie kanálov z digitálneho prenosového traktu,
-
ak kanál nie je vydelený pre žiadne rozhranie ale len prechádza cez multiplexer, musí byť nakonfigurovaný ako „priebežné prepojenie”,
-
pripojenie digitálneho prenosového traktu E1 symetrické, 120 Ohm,
-
prepäťová ochrana všetkých vstupov a výstupov,
-
napájanie =24 V,
-
pri výpadku napájania je rozhranie E1A priamo prepojené do E1B,
-
optická indikácia prítomnosti vstupného napájacieho napätia, vnútorného napájania +5V, poruchy hodinových signálov E1, chýb digitálneho prenosového traktu E1 a poruchy HW,
-
určený pre umiestnenie do 19“ rack skríň.
Záznamový systém REVOC
Vlastnosti záznamového systému:
-
záznam hovorov z rôznych typov telekomunikačných zariadení alebo zo spojovacieho systému ALFA
na osobnom počítači,
-
viackanálový systém záznamu hovorov,
-
možnosť dopĺňania kanálov,
-
optická a akustická indikácia stavu každého kanálu i celého systému,
-
archivácia záznamov na pevnom disku záznamového počítača systému REVOC,
-
synchronizácia reálneho času,
-
vzniknutý záznam môže byť hneď po jeho vzniku automaticky replikovaný aj na vzdialený záznamový
server,
-
možnosť vzdialeného prístupu k záznamom,
-
možnosť diaľkového dohliadania systému,
-
jednoduché, prehľadné a rýchle vyhľadávanie záznamu podľa zadaných kritérií,
-
logovaný prístup do systému, možný len po autorizácii užívateľa.
19
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
Záznamový systém „REVOC-ALFA-1“
Záznam hovorov spojovacieho systému ALFA v prípade použitia počítačového pultu ako obsluhovacieho pracoviska.
Vlastnosti:
-
programové vybavenie je súčasťou počítačového obsluhovacieho pultu systému ALFA,
-
záznam hovorov riadený zo systému ALFA, ktorý umožňuje nastaviť spôsob nahrávania pre každú linku systému,
-
systém poskytuje informácie o všetkých koncových linkách a účastníkoch, ktoré boli v hovore s dispečerom
(obsluhovacím pultom)
Záznamový systém „REVOC-U-x“
Záznamový systém „REVOC-U-x“ (x-1,2,3,4) sa využíva na záznam hovorov z rôznych typov telekomunikačných
zariadení.
Vlastnosti:
-
možnosť
nahrávania
rôznych typov komunikačných zariadení,
-
možnosť
nahrávania
blízkych i vzdialených
zdrojov signálu,
-
identifikácia stavu nahrávanej
linky
až
po samotný zdroj nahrávky,
-
signalizácia stavu nahrávania v mieste zdroja signáli nahrávky,
-
automatická aktivácia nahrávania,
-
záznam o udalostiach pre každý kanál samostatne,
-
zálohovanie napájania systému,
-
optická i akustická indikácia stavu každého kanálu, celého systému a napájania,
-
možnosť pripojenia vzdialeného panelu pre optickú a akustickú indikáciu stavu každého kanálu.
Záznamový systém REVOC umožňuje cez počítačovú sieť:
-
replikovať (kopírovať) záznamy do záznamového servera,
-
záznamový server archivuje replikované záznamy zo všetkých dostupných záznamových systémov REVOC cez uzavretú sieť (LAN/WAN),
-
kontrolovaný vzdialený užívateľský prístup k záznamom,
-
umožňuje jednoducho a rýchlo vyhľadávať a prehrávať archivované záznamy,
-
vzdialený prístup k záznamom cez PC – vyhľadávanie a prehrávanie záznamov systému REVOC, sprístupneného pre vzdialený prístup k záznamom z ľubovoľného PC pripojeného v sieti LAN/WAN,
-
prístup k jednotlivým záznamom platným prístupovým heslom užívateľa s danými prístupovými právami,
-
zaznamenávať/logovať prístup užívateľov do systému.
20
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
Prístup k záznamovému systému REVOC
Prihlasovací server umožňuje užívateľovi pristupovať k systému REVOC:
-
lokálne, lokálne prihlásenie: priamo na počítači záznamového systému REVOC,
-
vzdialene, vzdialené prihlásenie – diaľkové pripojenie k záznamovému systému
REVOC z pracoviska diaľkového dohľadu, záznamového servera alebo ľubovoľného počítača,
Možnosti a funkcie záznamového systému REVOC
Celý proces spracovania, vytvárania záznamov a prácu s nimi riadi program
systému REVOC naištalovaný na záznamovom počítači. Podľa prihlásenia a prístupových práv k systému má užívateľ
možnosť pristupovať k jednotlivým položkám MENU a funkciám, ktoré umožňujú
užívateľovi jednoduchý, rýchly a prehľadný
prístup k záznamom a požadovaným informáciám o systéme REVOC:
-
logovanie udalostí záznamového systému a liniek (výber zobrazenia podľa požiadavky – všetky, informačné správy, výstražné správy alebo chybové hlásenia),
-
stav a informácie o jednotlivých nahrávaných kanáloch (pripojenie k záznamovému systému, nové udalosti, stav nahrávania),
-
stav servisov a disku záznamového systému (riadiacej a komunikačnej služby, služby SQL, služby vytvárajúce záznamy, služby mazania záznamov, komunikácie so zbernou jednotkou, dostupnosti vzdialeného
počítača, stav disku záznamového počítača).
Systémy pre dispečerské riadenie
-
umožňujú na jednej linke konferenčné spojenie dispečera a účastníkov vzdialených desiatky km,
-
samostatné systémy alebo systémy s dispečerským pracoviskom integrovaným do spojovacieho systému
ALFA,
-
systémy s líniovou alebo hviezdicovou štruktúrou realizované v rámci digitálnej i analógovej siete,
-
selektívna aj generálna voľba účastníkov,
-
vyrábame dispečerský systém RDZ a rádiodispečerský systém OMEGA.
Rádiodispečerský systém OMEGA
Rádiodispečerský systém OMEGA umožňuje hovorovú komunikáciu medzi dispečerom a mobilnými účastníkmi
v priestore niekoľkých základňových rádiostaníc, pripojených na prenosový systém (dva páry metalického vedenia alebo
kanály ľubovoľného telekomunikačného prenosového systému).
Vlastnosti:
-
modulárna výstavba systému základňových rádiostaníc (max. 12 staníc),
-
možnosť pracovať v jednom z režimov činnosti:
21
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
otvorenom režime: výzvu zachytia všetci účastníci, ktorí sú v oblasti pokrytia rádiovým signálom aktivovaných základňových rádiostaníc s
nosnou frekvenciou
selektívnom režime: aktivuje sa len
tá mobilná rádiostanica, ktorej identifikačné číslo odpovedá identifikačnému číslu (ID) vyslanému základňovou rádiostanicou alebo bez zadania identifikačného čísla všetky
mobilné rádiostanice v oblasti dosahu rádiového signálu, ktoré zachytia
výzvu
-
otvorenom režime so selektívnym volaním na dispečera:
výzvu od dispečera zachytia všetci účastníci, ktorí sú v oblasti pokrytia rádiovým signálom a pri prichádzajúcom hovore od účastníka (mobilná rádiostanica) sa aktivuje len ZRDST, ktorá zachytí frekvenčnú
značku, ktorú vysiela mobilná rádiostanica
-
jednoznačnosť obsluhy, základňová rádiostanica je ovládaná diaľkovo z dispečerského pracoviska alebo miestne (v prípade diaľkového ovládania je miestne kľučovanie a prepínanie kanálov zablokované),
-
ovládanie systému z tlačidlového alebo počítačového obsluhovacieho pultu,
-
tichá prevádzka cez mikrotelefón, hlasitá prevádzka cez mikrofón a reproduktor,
-
optická a akustická signalizácia prichádzajúcich volaní,
-
identifikácia prichádzajúcich a zmeškaných hovorov,
-
možnosť konferenčného hovoru s účastníkmi viacerých základňových rádiostaníc cez rôzne kanály,
-
diaľkový reset základňových rádiostaníc,
-
automatické vyrovnávanie hlasitosti a dynamické obmedzenie šumu,
-
diagnostika systému.
Dispečerský systém RDZ
Líniový dispečerský okruh RDZ umožňuje voľbu
a hovorové spojenie medzi dispečerom a účastníkmi.
Účastníkom môže byť samostatný účastnícky prístroj,
linka systému MIKRO alebo systém ALFA.
Dispečer aj účastníci sú paralelne pripojení
na metalické vedenie alebo kanály ľubovolného telekomunikačného prenosového systému (dvojdrôt / štvordrôt).
Dispečerský okruh RDZ umožňuje dispečerovi pripojiť až 52 účastníkov. Dispečer zostavuje a ruší spojenie
účastníkov. V hovore s dispečerom môže byť jeden účastník, skupina účastníkov alebo aj všetci účastníci.
Vlastnosti:
-
maximálne 52 účastníkov,
-
duplexná prevádzka,
-
ovládanie spojenia zo spojovacieho systému ALFA,
-
selektívne spojenie s účastníkmi,
-
generálna výzva všetkých účastníkov,
-
jednoduché programovanie skupín účastníkov,
22
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
-
automatické vyrovnávanie hlasitosti a potlačenie šumu,
-
diagnostika systému,
-
tichá aj hlasitá prevádzka účastníckeho prístroja,
-
účastníkmi môžu byť: samostatné účastnícke prístroje, linky systému ALFA alebo MIKRO.
3. Systém riadenia kvality
Kvalitu našich výrobkov udržujeme na vysokej úrovni aj vďaka náročnosti zákazníckeho prostredia a odozvy od samotných užívateľov našich zariadení v prevádzke.
V našej spoločnosti máme zavedený a používame systém manažérstva
kvality
v oblasti
vývoja,
výroby,
montáže
a servisu
elektronických
a telekomunikačných zariadení podľa STN EN ISO 9001: 2009.
Kvalitu výrobkov zabezpečujeme hlavne:
-
používaním elektronických súčiastok od renomovaných výrobcov,
-
dôsledným dodržiavaním technologických postupov,
-
viacstupňovou internou technickou kontrolou počas procesu výroby,
-
overovaním funkčnosti zariadení a technických celkov pred distribúciou zákazníkovi.
4. Záver
Okrem už spomenutých dispečerských pracovísk sme na ŽSR vybudovali:
-
diaľkovo ovládané komunikačné systémy na tratiach Svätý Jur – Trnava – Nové Mesto nad Váhom, Žilina
– Čadca, Prešov – Plaveč a Bratislava – Dunajská Streda – Komárno,
-
zapojovače ALFA, zapojovače MIKRO a rozhlasové ústredne RRU vo významnom počte železničných
staníc,
-
systémy záznamu hovorov REVOC na pracoviskách dispečerského riadenia a vo viacerých železničných
staniciach.
Sme radi, že produkty našej spoločnosti svojou funkčnosťou a spoľahlivosťou našli uplatnenie v prevádzke Železníc Slovenskej republiky. Ich rozsah nasadenia je výsledkom dlhoročnej úzkej spolupráce s pracovníkmi z odvetví
oznamovacej a zabezpečovacej techniky, elektrotechniky a energetiky, riadenia dopravy a investičnej výstavby, za čo im
patrí naše poďakovanie.
Dôvera zamestnancov ŽSR v naše produkty je pre nás záväzkom do budúcnosti pre splnenie technických
a funkčných požiadaviek na naše systémy.
23
InfoElektro ŽSR
№ 15 – Konferencia 2012
STN – nové, zrušené, opravy, zmeny
Ing. Ján Obycký, GR ŽSR – O 460
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 01/2012 a 02/2012 boli uverejnené oznamy o nasledujúcich nových normách:
Číslo
Rok
STN EN 50065-1
2012
Názov
Signalizácia v nízkonapäťových elektrických inštaláciách vo frek-
TZ
33 3435
venčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz.
Poznámka
Platí od:
1. 2. 2012
Časť 1: Všeobecné požiadavky, frekvenčné pásma a elektromagnetické rušenie
Jej vydaním sa ruší od 21. 3. 2014 STN EN 50065-1: 2002
STN P CLC/TS
2012
50562
STN EN 61850-
Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Postupy, opatrenia a preuká-
33 3503
zanie bezpečnosti pri elektrických trakčných systémoch ****)
2012
-7-1
Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc.
Platí od:
1. 2. 2012
33 4850
Časť 7-1: Základná komunikačná štruktúra. Zásady a modely ****)
Platí od:
1. 2. 2012
Jej vydaním sa ruší od 19. 8. 2014 STN EN 61850-7-1: 2004
STN EN 61850-
2012
-8-1
Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc.
33 4850
Časť 8-1: Mapovanie špecifickej komunikačnej služby (SCSM).
Platí od:
1. 2. 2012
Mapovanie podľa MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a podľa
ISO/IEC 8802-3 ****)
Jej vydaním sa ruší od 22. 7. 2014 STN EN 61850-7-1: 2004
STN EN 62290-2
2012
Dráhové aplikácie. Systémy riadenia mestskej riadenej dopravy
34 1522
a povelové/ovládacie systémy.
Platí od:
1. 2. 2012
Časť 2: Špecifikácia funkčných požiadaviek ****)
STN EN 60505
2012
Hodnotenie a klasifikácia elektroizolačných systémov ****)
34 7390
Jej vydaním sa ruší od 15. 8. 2014 STN EN 60505: 2005
STN EN 50536
2012
Ochrana pred bleskom. Prístroje na detekciu búrky ****)
Platí od:
1. 2. 2012
35 7640
Platí od:
1. 2. 2012
STN EN 62520
2012
Dráhové aplikácie. Elektrická trakcia. Lineárne indukčné motory
36 2206
s krátkym statorom napájané z výkonových meničov ****)
STN EN 62509
2012
Regulátory nabíjania akumulátorov fotovoltických systémov. Vý-
1. 2. 2012
36 4672
konnosť a funkčnosť ****)
STN EN 300 422-
2012
-1 V1.4.2
Platí od:
Platí od:
1. 2. 2012
Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra
87 0422
(ERM). Bezdrôtové mikrofóny vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz
Platí od:
1. 2. 2012
do 3 GHz.
Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy ****)
STN EN 300 422-
2012
-2 V1.3.1
Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra
87 0422
(ERM). Bezdrôtové mikrofóny vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz
Platí od:
1. 2. 2012
do 3 GHz.
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky
podľa článku 3.2 smernice R&TTE ****)
STN EN 50541-1
2012
Trojfázové suché distribučné transformátory 50 Hz od 100 kVA
do 3 150 kVA, s najvyšším napätím pre zariadenia neprevyšujúcim
36 kV.
Časť 1: Všeobecné požiadavky
Jej vydaním sa ruší od 15. 8. 2014 STN EN 60505: 2005
24
35 1110
Vydaná:
1. 3. 2012
InfoElektro ŽSR
Číslo
Rok
STN EN 61869-5
2012
№ 15 – Konferencia 2012
Názov
Prístrojové transformátory.
TZ
35 1309
Časť 5: Dodatočné požiadavky na kapacitné transformátory napä-
Poznámka
Platí od:
1. 3. 2012
tia. Norma na výrobky ****)
Jej vydaním sa ruší od 17. 8. 2014 STN EN 60044-5: 2004
STN EN 50563
2012
Externé zdroje jednosmerného a striedavého napätia. Stanovenie
35 6230
výkonu naprázdno a priemerná účinnosť aktívnych režimov ****)
STN EN 12464-1
2012
Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk.
Platí od:
1. 3. 2012
36 0074
Časť 1: Vnútorné pracoviská
Platí od:
1. 3. 2012
Jej vydaním sa ruší STN EN 12464-1: 2011
STN EN 50564
2012
Elektrické a elektronické zariadenia pre domácnosť a kanceláriu.
36 1078
Meranie nízkej spotreby energie
Vydaná:
1. 3. 2012
Jej vydaním sa ruší od 3. 3. 2014 STN EN 62301: 2006
STN EN 1127-1
2012
Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom.
38 9700
Časť 1: Základné pojmy a metodika
Vydaná:
1. 3. 2012
Jej vydaním sa ruší od 31. 7. 2014 STN EN 1127-1: 2008
STN EN 301 489-
2012
-1 V1.9.2
Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra
87 1489
(ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové
Platí od:
1. 3. 2012
zariadenia a služby.
Časť 1: Spoločné technické požiadavky ****)
STN ISO 23601
2012
Bezpečnostné značenie. Značenie požiarneho evakuačného plánu
92 0110
Vydaná:
1. 3. 2012
STN 92 0204
2012
Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu
92 0204
Vydaná:
1. 3. 2012
STN 92 0205
2012
Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zacho-
92 0205
vanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky
Vydaná:
1. 3. 2012
a klasifikácia
Jej vydaním sa ruší STN 92 0205: 2010
STN 92 0206
2012
Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zacho-
92 0206
vanie funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia.
Vydaná:
1. 3. 2012
Požiadavky, skúšky a klasifikácia
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 01/2012 a 02/2012 boli uverejnené oznamy o zmenách do nasledujúcich noriem:
Číslo
STN EN 62271-
Rok
2012
-1/A1
STN EN 60400
Názov
Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia.
TZ
35 4220
Časť 1: Spoločné špecifikácie. Zmena A1
2012
Objímky na trubicové žiarivky a na štartéry. Zmena A1
Platí od:
1. 2. 2012
36 0381
/A1
STN EN 60598-
Poznámka
Platí od:
1. 2. 2012
2012
-2-3/A1
Svietidlá.
36 0600
Časť 2-3: Osobitné požiadavky. Svietidlá na osvetlenie ciest a ulíc.
Platí od:
1. 2. 2012
Zmena A1
STN EN 50401
/A1
2012
Norma na výrobky na preukázanie zhody pevných zariadení
na rádiový prenos (od 110 MHz do 40 GHz) určených na použitie
v bezdrôtových telekomunikačných sieťach, so základnými obme25
36 7080
Platí od:
1. 3. 2012
InfoElektro ŽSR
Číslo
№ 15 – Konferencia 2012
Rok
Názov
TZ
Poznámka
dzeniami alebo referenčnými úrovňami pre vystavenie obyvateľstva
vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam, spôsobené ich
uvedením do prevádzky. Zmena A1 ****)
STN 38 2156/Z5
2012
Káblové kanály, šachty, mosty a priestory. Zmena 5
38 2156
Platí od:
1. 3. 2012
STN EN 1991-
2012
-1-3/NA1
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií.
73 0035
Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom. Národná
Platí od:
1. 3. 2012
príloha 1
STN EN 1998-
2012
-1/NA/2
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť.
73 0036
Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá
Platí od:
1. 3. 2012
pre budovy. Národná príloha. Zmena 2
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 01/2012 a 02/2012 boli uverejnené oznamy o opravách do nasledujúcich noriem:
Číslo
Rok
STN EN 81-
2012
1+A3/O2
STN EN 50149
Názov
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov.
TZ
27 4003
Časť 1: Elektrické výťahy (Konsolidovaný text). Oprava 2
2012
/AC
Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická trakcia. Drážkované
2012
-1/AC
Trojfázové suché distribučné transformátory 50 Hz od 100
Platí od:
1. 2. 2012
34 1558
trolejové drôty z medi a zo zliatin medi. Oprava AC ****)
STN 35 1110-
Poznámka
Platí od:
1. 2. 2012
35 1110
do 2 500 kVA, s najvyšším napätím pre zariadenia neprevyšujúcim
Platí od:
1. 2. 2012
36 kV.
Časť 1: Všeobecné požiadavky a požiadavky na transformátory
s najvyšším napätím pre zariadenia neprevyšujúcim 24 kV. Oprava
AC ****)
STN EN 50400
/AC
2012
Všeobecná norma na preukázanie zhody pevných zariadení
na rádiový prenos (od 110 MHz do 40 GHz) určených na použitie
36 7080
Platí od:
1. 3. 2012
v bezdrôtových telekomunikačných sieťach, so základnými obmedzeniami alebo referenčnými úrovňami pre vystavenie obyvateľstva
vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam, spôsobené ich
uvedením do prevádzky. Oprava AC ****)
Na záver
Ing. Rastislav Michalka
Príhodné témy sa vyskytli v tomto čísle: riadenie a komunikácia, a samozrejme s tým spojený ich vývoj. K tomu
samozrejme prehľad v novinkách z normotvornej činnosti.
Nielen tieto témy budú rozoberané/prednášané na Konferencii, ku ktorej je toto vydanie taký malý preddavok.
26
Download

InfoElektro ŽSR 15/2012 - Spoločnosť dopravy SVTS