České dráhy, a.s.
Regionální centrum provozu
Hradec Králové
Prováděcí nařízení
k předpisu pro zjednodušené
řízení drážní dopravy SŽDC
(ČD) D3 pro trať
TANVALD – HARRACHOV STÁTNÍ HRANICE
Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je
řízeným dokumentem společnosti.
České dráhy, a.s.
Regionální centrum provozu
Hradec Králové
Prováděcí nařízení
k předpisu pro zjednodušené
řízení drážní dopravy SŽDC
(ČD) D3 pro trať
TANVALD – HARRACHOV STÁTNÍ HRANICE
Účinnost od: 12.12.2010
Č. j.: 80466/2010 – RCP HKR
Ve znění změny číslo: 1
Celkový počet stran: 30
Titul, jméno, příjmení
Zpracoval: Luděk Zahradník
Souhlasí:
Parýzek Antonín
Ověřil:
Martin Sedlický
Schválil:
Ing. Petr Nerodil
Funkce
technolog RCP
Hradec Králové
přednosta
PO Liberec
DK RCP
Hradec Králové
ředitel RCP
Hradec Králové
Datum
Podpis
02.12.2010 Zahradník L. v r.
03.12.2010 Parýzek A. v r.
06.12.2010 Sedlický M. v r.
07.12.2010 Ing. Nerodil P.. v r.
Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je
také řízeným dokumentem společnosti.
ZÁZNAM O ZMĚNÁCH
Číslo
Účinnost
změny
od - do*)
č. j.
Změna
č.1
č.j.
12.12.
80466/
2010
2010 RCP
HKR
Týká se ustanovení
článku, příloh
Opravil
Čl. 1, 2, 6 (nový), 8,
10, 12, 13, 19, 20,
21, 23, 26, 27, 29,
31, 37, 38, 39, 50,
příloha 3
*) účinnost „do“ uvádějte pouze u RŘ RCP k ZDD.
Strana 2 (celkem 30)
Dne
Podpis
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
A. ZÁKLADNÍ POJMY
1.
Určení tratě se zjednodušeným řízením drážní dopravy
Trať se zjednodušeným řízením drážní dopravy Tanvald – Harrachov – státní hranice
začíná v km 27,890 u vjezdového návěstidla S železniční stanice Tanvald a končí
v km 40,111 na státní hranici mezi Českou republikou a Polskou republikou.
Organizování drážní dopravy se provádí dirigováním. Dirigující stanicí je Tanvald.
Dirigující stanice Tanvald je současně při obsazení pracoviště dirigujícího dispečera
i stanicí přilehlou. Povinnosti výpravčího přilehlé stanice plní výpravčí ŽST Tanvald.
Pro úsek trati Harrachov – Szklarska Poręba Górna platí Místní pohraniční
ujednání o spolupráci drah v přeshraničním provozu na úseku přeshraničního
provozu : Harrachov – Szklarska Poręba Górna .
Sídlem přednosty provozního obvodu železniční stanice (P PO) je stanice Liberec.
Povinnosti přednosty dirigující stanice pro trať se zjednodušeným řízením dopravy
dle předpisu SŽDC (ČD) D 3 plní na základě pověření přednosty PO dozorčí provozu
Jablonec nad Nisou
Odchylná ustanovení od předpisů SŽDC (ČD) D2, ČD V15/I a ČD V2 pro organizování
a provozování drážní dopravy na tratích Liberec – Tanvald – Harrachov – Harrachov
státní hranice, Železný Brod – Tanvald a Smržovka – Josefův Důl, obsahuje: předpis
SŽDC (ČD) D40 – Předpis pro organizování drážní dopravy na tratích Liberec –
Tanvald – Harrachov, Železný Brod - Tanvald, Smržovka – Josefův Důl.
2.
Dopravny D3 pro řízení jízd vlaků
Křižování, předjíždění a dostižení vlaků je dovoleno v dopravně D3 Kořenov.
Dostižení je možné v dopravně D3 Desná.
Křižování (předjíždění) v dopravně D3 Dolní Polubný je dovoleno s využitím kusé
manipulační koleje č. 5.
Křižování (předjíždění) vlaků v dopravně D3 Harrachov je možné s využitím kusé
manipulační koleje č. 3. Dostižení vlaků je možné na traťové koleji v dopravně D3
Harrachov.
3.
Prostorové oddíly





dirigující stanice Tanvald – dopravna D3 Desná
dopravna D3 Desná – dopravna D3 Dolní Polubný
dopravna D3 Dolní Polubný – dopravna D3 Kořenov
dopravna D3 Kořenov – dopravna D3 Harrachov
dopravna D3 Harrachov- (státní hranice km 40,111) dále Szklarska Poręba
Górna
Strana 3 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
5.
Dopravny D3, kde na sebe navazují tratě
V přilehlé (dirigující) stanici Tanvald navazují regionální tratě Železný Brod – Tanvald
a Liberec - Tanvald s výkonem dopravní služby dle SŽDC (ČD) D2 a D40. Pro úsek
Harrachov - Szklarska Poręba Górna navazuje trať na místě státní hranice v km
40,111 na trať PKP s výkonem služby dle MPU.
6.
Nástupiště
Dopravna D3 Desná – u kolej č. 1 zvýšené s pevnou hranou Tischer–60 m, jeden
přechod přes druhou kolej
Zastávka Desná – Riedlova vila – u traťové koleje typ SUDOP – 35 m
Dopravna D3 Dolní Polubný – u traťové koleje sypané bez pevné hrany – 58 m
Zastávka Desná – Pustinská : u traťové koleje typ SUDOP – 60 m
Zastávka Kořenov zastávka – u traťové koleje sypané bez pevné hrany – 70 m
Dopravna D3 Kořenov – u koleje č. 2 – 123 m, u koleje č.1 – 139 m
u koleje č.3 sypané – délka 145 m, přechod ve 2. a 1. koleji
Dopravna D3 Harrachov – zvýšené s pevnou hranou Tischer- 161 m
Zajištění bezpečného přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace
Přístup na nástupiště v Desné a v Kořenově je úrovňovými přechody přes koleje,
které jsou použitelné i pro invalidní vozíky. Na zastávce Desná – Riedlova vila,
v Dolním Polubném, na zastávce Desná – Pustinská, Kořenov zastávka
a v Harrachově je přístup na nástupiště bezbariérový.
Obecná ustanovení
8. Koleje, výhybky, výkolejky, návěstidla, přejezdy, přechody a ostatní křížení
dráhy s pozemní komunikací
Plánek celé dirigované trati :
Strana 4 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
Strana 5 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
Dopravna D3 Desná – koleje:
kolej
1
3
2
2a
5
Délka
Účel
dopravní
koleje
233 m
vjezdová a odjezdová pro všechny vlaky
210 m
trvale vyloučena v km 28,695 - 28,946
manipulační
koleje
170 m
nakládková, vykládková
47 m
kusá, nakládková, vykládková
187 m
trvale vyloučena v km 28,722 - 28,919
Dopravna D3 Desná leží na spádu 6,57 ‰
Dopravna D3 Desná – seznam výhybek a výkolejek:
Označení
1
2
3
4
5
6
Základní poloha
Zajištění
na
kolej
Směr
jízda přímým
směrem
1
jízda proti hrotu
vpravo
jízda přímým
směrem
jízda přímým
směrem
bez hákového
závěru
jízda přímým
směrem
jízda proti hrotu
vpravo
3
1
2a
1
3
7
jízda proti hrotu
vlevo
1
Vk1
Vk2
Vk3
na koleji
na koleji
na koleji
5
2
5
Odtlačný a výměnový zámek do
přímého směru, výměnový zámek
do vedlejšího směru ■ 1/■ 12, ▲13
výměnový zámek do vedlejšího směru
▲ 18
Kontrolní odtlačný a výměnový zámek
do přímého směru ■ 3/■ 21
kontrolní výměnový zámek do přímého
směru, výměnový zámek bez ústrojí
pro odbočný směr
■4
Kontrolní odtlačný a výměnový zámek
do přímého směru ■ 5/ ■ 8
výměnový zámek do vedlejšího směru
▲ 10
Kontrolní odtlačný a výměnový zámek
do přímého směru, výměnový zámek
do vedlejšího směru ▲ 7/ ▲ 6, ■ 11
kontrolním zámkem  15
kontrolním zámkem  2
Kontrolním zámkem  20
Výhybka č. 4 vybavena výměnovým zámek bez ústrojí pro odbočný směr
PZZ v dopravně D3 Desná: v km 28,651 na záhlaví dopravny ve směru Tanvald PZZ
zabezpečené výstražným křížem.
Strana 6 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
Návěstidla označující hranici dopravny D3 Desná:
Návěstidlo
km poloha
osvětlování
poznámky
Hranice dopravny
28,558
odrazky
výhybka č. 1 vzdálena 100 m
Hranice dopravny
29,082
odrazky
výhybka č. 7 vzdálena 100 m
Strana 7 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
vlečka Ornela – seznam výhybek a výkolejek na širé trati:
Základní poloha
Směr
na kolej
Označení
J1
jízda přímým
směrem
traťová
VkJ1
na koleji
vlečky
Zajištění
kontrolním výměnovým a stojanovým
zámkem
▲ 7/pětiúhelník 6
Kontrolním zámkem
9
Dopravna D3 Dolní Polubný – koleje:
kolej
Délka
Účel
dopravní
kolej
316 m
vjezdová a odjezdová pro všechny vlaky (traťová)
manipulační
koleje
172 m
Kusá, vykládková, nám. výh. 5 - konec kusé koleje
Kusá, odstavná, námezník výh.č.5 - konec kusé
koleje, dopravní vjezdová/odjezdová viz. čl.37
170m
PND3
Kusá, nakládková, vykládková, námezník výh.č.3
123 m
- konec kusé koleje
1
3
5
7
Dopravna D3 Dolní Polubný leží na spádu 23,91 ‰
Dopravna D3 Dolní Polubný – seznam výhybek a výkolejek:
Základní poloha
Označení
2
3
5
Vk1
Zajištění
na
kolej
Směr
jízda přímým
směrem
jízda přímým
směrem
jízda přímým
směrem
na koleji
1
Kontrolní odtlačný a výměnový zámek
do přímého směru ■ 12/ ■ 4
5
Nezajištěna
3
Nezajištěna
5
kontrolním zámkem  9
Výhybky č. 3 a 5 jsou vybaveny výměnovými zámky bez zámkového ústrojí
Návěstidla označující hranici dopravny D3 Dolní Polubný
Návěstidlo
Km poloha
osvětlování
poznámky
Hranice dopravny
30,365
odrazky
výhybka č. 2 vzdálena 322 m
Hranice dopravny
30,865
odrazky
výhybka č. 2 vzdálena 178 m
Strana 8 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
Strana 9 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
Dopravna D3 Kořenov – koleje:
kolej
1
1a
2
3
2a
4
4a
5
6
6a
7
Délka
Účel
dopravní
koleje
220 m
vjezdová a odjezdová pro všechny vlaky
239 m
průjezdná kolej pro jízdy na 1. a 2. kolej
237 m
vjezdová a odjezdová pro všechny vlaky
391 m
vjezdová a odjezdová pro všechny vlaky
manipulační
koleje
64 m
odstavná pro mechanizaci ST SDC
63 m
odstavná
102 m
odstavná, montážní
346 m
odstavná
104 m
nakládková, vykládková
107 m
nakládková, vykládková
135 m
odstavná pro služební účely
Poznámka: Kolej č. 9 (65 m) a 11 (80 m) včetně točny jsou kolejemi ČD a. s. –
odstavné pro služební účely (nesjízdné).
Dopravna D3 Kořenov – seznam výhybek a výkolejek:
Označení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Základní poloha
Zajištění
Směr
na kolej
Kontrolní odtlačný a výměnový zámek do přímého
jízda
1
směru, výměnový zámek do vedlejšího směru
přímým
■ 9/■ 22, ▲ 13
směrem
Kontrolní odtlačný a výměnový zámek do přímého
jízda
směru, výměnový zámek do vedlejšího směru
přímým
1
■ 34 /■ 1, ▲6
směrem
jízda proti
hrotu
3
výměnový zámek do vedlejšího směru ▲14
vpravo
jízda
přímým
2
výměnový zámek do vedlejšího směru ▲ 11
směrem
Výměnový zámek pro jízdu vlevo, klíč držen
jízda proti
7
hrotu vlevo
v kontrolním výkolejkovém zámku Vk 2 ■5
Výměnový zámek pro jízdu vlevo, klíč držen
jízda proti
2
v kontrolním výkolejkovém zámku Vk 3 ■16
hrotu vlevo
jízda proti
9
Nezajištěna
hrotu vlevo
výměnovým zámkem pro jízdu vpravo
jízda proti
9
▲30
hrotu vlevo
Výměnový zámek pro jízdu vlevo, klíč držen
jízda proti
2
hrotu vlevo
v kontrolním výkolejkovém zámku Vk 4 ■2
Kontrolní odtlačný a výměnový zámek do přímého
jízda proti
1
směru, výměnový zámek do vedlejšího směru
hrotu
■27 / ■24, ▲20
vpravo
Strana 10 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
Označení
11
11XA
12
Základní poloha
Směr
na kolej
jízda proti
6
hrotu vlevo
jízda proti
6
hrotu vlevo
jízda proti
3
hrotu vlevo
Zajištění
nezajištěna
nezajištěna
Odtlačný zámek pro jízdu vlevo, klíč držen
v kontrolním výkolejkovém zámku Vk 5 ■DR
Kontrolní odtlačný a výměnový zámek do přímého
směru, výměnový zámek do vedlejšího směru
■25/■10, ▲ 1
13
jízda proti
hrotu vlevo
1
Vk1
na koleji
2a
jednoduchým zámkem  15
Vk2
na koleji
5
Kontrolním zámkem  21
Vk3
na koleji
6
Kontrolním zámkem  23
Vk4
na koleji
5
Kontrolním zámkem  41
Vk5
na koleji
2
Kontrolním zámkem  29
Vk6
na koleji
5
Kontrolním zámkem  8
Poznámka: Výhybka č. 1, 2,10 a 13 není závislá na ústředním zámku v dopravně
D 3 Kořenov; klíče jsou umístěny na svazku klíčů.
PZZ v dopravně D3 Kořenov: v km 34,067 na záhlaví dopravny D3 ve směru Tanvald
PZZ zabezpečené výstražným křížem.
Návěstidla označující hranici dopravny D3Kořenov
Návěstidlo
Km
poloha
osvětlování
poznámky
Hranice dopravny
34,052
odrazky
Výhybka č. 1 vzdálena 60 m
Hranice dopravny
34,828
odrazky
Výhybka č. 13 vzdálena 90 m
Strana 11 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
Strana 12 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
Dopravna D3 Harrachov – koleje:
kolej
Délka
Účel
dopravní
kolej
324 m
vjezdová a odjezdová pro všechny vlaky (traťová)
manipulační
kolej
Kusá, odstavná – Vk 2 - zarážedlo
50 m
dopravní vjezdová/odjezdová dle čl. 37 PND3
1
3
Dopravna D3 Harrachov – seznam výhybek a výkolejek:
Označení
Základní
poloha/směr
Na kolej
2
přímým směrem
1
Vk2
na koleji
3
Zajištění
Kontrolní odtlačný a výměnový zámek
do přímého směru ■2/ ■11 v závislosti
na Vk 2
Kontrolní výkolejkový zámek
 27
Výhybka č. 2 je vybavena výměnovým zámkem bez zámkového ústrojí
Návěstidla označující hranici dopravny D3 Harrachov:
Návěstidlo
Km poloha
osvětlování
Poznámky
Harrachov
Hranice dopravny
38,790
odrazky
Výhybka č. 2 vzdálena 261 m
Hranice dopravny
39,114
odrazky
Výhybka č. 2 vzdálena 63 m
Strana 13 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
Strana 14 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
Seznam přejezdů na dirigované trati :
Identifikační
číslo
1
P 5545
P 5546
P 5547
P 5548
P 5549
P 5550
P 5551
Poloha
(km)
Kategorie
(druh)
komunikace
Typ a
Poznámka
kateg.
přejezdu,
přechodu,
křížení
2
3
4
5
Vlastní stanice (dirigující stanice): Tanvald km 27,390
27,642
III. tř.
PZM 1
obsluha ručně ze St. II ŽST Tanvald;
v obvodu ŽST Tanvald z České ulice
směr Desná
27,985
IV. tř
k
za tunelem z Tanvaldu směr Desná –
z hlavní silnice vlevo vrátnicí bývalé
Elektropragy
28,651
III. tř.
k
u zastávky ČD Desná silnice z Desné do
Albrechtic v Jizerských Horách
Dopravna D 3: Desná km 28,822
29,107
IV. tř.
p
výhradně pro pěší – přístup od zastávky
Desná mezi garážemi
29,325
IV. tř
p
výhradně pro pěší – ze silnice
k Protržené přehradě vpravo
za kamenným, železničním mostem
Zastávka Desná – Riedlova vila km 29,914
Dopravna D 3: Dolní Polubný km 30,636
31,049
IV. tř.
k
výhradně pro pěší – u výhybky na
vlečku Ornela
(přístup od dolní vrátnice Ornely)
Zastávka Desná – Pustinská km 31,617
Zastávka Kořenov zastávka km 32,580
34,067
III. tř.
k
silnice z Kořenova do Polubného záhlaví dopravny D3 Kořenov
Dopravna D 3: Kořenov km 34,257
Dopravna D 3: Harrachov km 38,940
Státní hranice ČR/RP km 40,111
p – přechod pro pěší
k – výstražné kříže
9. Obsluhovací řády, přípojové provozní řády
Vlečka Ornela - Přípojový provozní řád uložen v příloze č. 4A SŘ Tanvald .
Strana 15 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
10. Telekomunikační zařízení
Pro spojení strojvedoucího s dirigujícím dispečerem se používá (seřazeno v pořadí
dle priority použití):
 radiodispečerská vlaková síť SRV provozovaná systémem TESLA – SELECTIC nebo
systémem ASCOM – použitelné v úseku Tanvald až Kořenov zastávka (km 32,6),
viz Provozní řád radiových sítí (Příloha 21 SŘ ŽST Tanvald).

služební mobilní telefon (pouze v případě pobytu v dopravně D 3 kratší než
5 minut) strojvedoucího, nebo vedoucího obsluhy vlaku pro úsek Kořenov –
Harrachov (s ručním nastavením sítě operátora) – tel. číslo dirigujícího
dispečera: 483 394 151, 972 364 315, 972 364 311, 972 364 319; mobilní telefon
č. 724 786 455, 725 362 054. Čísla mobilních telefonů přidělená vedoucím
obsluhy vlaků (popř. strojvedoucím) eviduje dirigující dispečer v pomocném
záznamníku.
Pro spojení s výpravčím Sklarska Poroba Górna určena telekomunikační zařízení
v MPU.

traťový telefon – volací značky:
Tanvald
–
Desná
–..
Dolní Polubný
..–
Kořenov
––
Harrachov
.–.
Jakuszyce
Szklarska Poręba Górna
zkratka
Ta
De
Dp
Ko
Ha
Ja
SPG
zkrácený název
Polubný
telefonní síť O2:
Tanvald
483 394 151
Szklarska Poroba Górna
+48 7575 29 326
Záznamové zařízení
Na pracovišti dirigujícího dispečera ŽST Tanvald je umístěno záznamové zařízení
REDAT. Poruchový stav je indikován zhasnutím kontrolky uvedeného okruhu
a zvukovým signálem. Zaznamenávány jsou okruhy telefonního zapojovače
a traťového spojení na trať D3 Tanvald – Harrachov.
Přidělení okruhů je vyznačeno na kontrolní skříňce v DK. O poruše záznamového
zařízení zpraví ihned dirigující dispečer výpravčího přilehlé stanice.
Podmínky zapisování hovorů strojvedoucími nejsou činností záznamového zařízení
dotčeny.
Služební mobilní telefon má přidělen přednosta PO, náměstek přednosty PO,
dozorčí provozu, traťový výpravčí ŽST Liberec, výpravčí ŽST Tanvald a nehodová
pohotovost vedoucích zaměstnanců PO.
Při jízdě vlaku bez ohlašovací povinnosti opačným směrem (úvrať) a řízení jízdy vlaku
jiným strojvedoucím, než tím, který jízdu vlaku sjednal, musí mít strojvedoucí
nového hnacího vozidla v čele vlaku uvedeno ve svém telefonním zápisníku D3
záznam o svolení k jízdě, které mu oznámí telekomunikačním zařízením
strojvedoucí původního vedoucího hnacího vozidla jemuž bylo dáno svolení s jízdou.
Pokud strojvedoucí spoluposlouchal, udělené svolení pro jízdu vlaku si zaznamená
již při sjednání jízdy.
Strana 16 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
Obsazení dopraven D3 a stanovišť
12. Dopravny D3 a stanoviště
ŽST Tanvald je podle předpisu SŽDC (ČD) D 3 dirigující stanicí. Je sídlem dirigujícího
dispečera a výpravčího ŽST Tanvald, který plní v době obsazení samostatného
pracoviště dirigujícího dispečera povinnosti výpravčího přilehlé stanice. Při
stanovené nepřítomnosti dirigujícího dispečera na samostatném pracovišti je
funkce dirigujícího dispečera a výpravčího přilehlé stanice sloučena, přičemž
povinnosti výpravčího přilehlé stanice se neaplikují. (dopravní dokumentace je
vedena dle návodu EDD a SGVD) Dirigující dispečer řídí celou trať od vjezdového
návěstidla S v km 27,890 až ke státní hranici s RP v km 40,111 přísluší mu
organizování drážní dopravy na a z území PR dle MPU v součinnosti s výpravčím
Szklarska Poręba Górna .
Výpravčí stanice Tanvald organizuje a řídí drážní dopravu v ŽST Tanvald a přilehlých
mezistaničních úsecích řízených dle SŽDC (ČD) D2, obsazení pracoviště je dle
turnusu. Dirigující dispečer plní i povinnosti a úkony jemu uložené v SŘ ŽST Tanvald.
Dirigující dispečer a výpravčí sepisují vzájemnou odevzdávku dopravní služby.
Vzor a úpravy vedené dopravní dokumentace v příloze PND 3.
Předvídaný odjezd vlaku z dopravny D3 do přilehlé stanice ohlásí dirigující dispečer
výpravčímu přilehlé stanice samostatným hlášením na telefonním spojení. Hlášení
předvídaného odjezdu se provádí v souladu s ustanovením sl. předpisu SŽDC (ČD)
D2. Hlášení předvídaného odjezdu je možné provést v časovém rozmezí 1 – 10
minut před odjezdem vlaku z dopravny D3.
Komunikace dirigujícího dispečera a výpravčího ŽST Tanvald při svolení k odjezdu
vlaku a ohlášení příjezdu probíhá v souladu s ustanovením sl. předpisu SŽDC (ČD)
D3.
Zastává-li výpravčí ŽST Tanvald současně i funkci dirigujícího dispečera odpadá
sjednávání jízd vlaků a PMD mezi dirigujícím dispečerem a výpravčím přilehlé
stanice. Dokumentaci výpravčí provádí v EDD a SGVD případně písemně vedeném
Splněném grafikonu vlakové dopravy.
Dopravna D3 Desná – Přidělena je PO Liberec a SDC Liberec. Je neobsazena, dozor
po stránce bezpečnosti a pořádku vykonávají vedoucí zaměstnanci PO Liberec.
Zastávka Desná – Riedlova vila – Přidělena je PO Liberec, je majetkem obce Desná.
Je neobsazena, dozor po stránce bezpečnosti a pořádku vykonávají vedoucí
zaměstnanci PO Liberec.
Dopravna D3 Dolní Polubný – Přidělena je PO Liberec a SDC Liberec. Je neobsazena,
dozor po stránce bezpečnosti a pořádku vykonávají vedoucí zaměstnanci PO
Liberec.
Zastávka Desná – Pustinská – Přidělena je PO Liberec, je majetkem obce Desná. Je
neobsazena, dozor po stránce bezpečnosti a pořádku vykonávají vedoucí
zaměstnanci PO Liberec.
Zastávka Kořenov zastávka – Přidělena je PO Liberec a SDC Liberec. Je neobsazena,
dozor po stránce bezpečnosti a pořádku vykonávají vedoucí zaměstnanci PO
Liberec.
Strana 17 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
Dopravna D3 Kořenov – Přidělena je PO Liberec a SDC Liberec. Je neobsazena, dozor
po stránce bezpečnosti a pořádku vykonávají vedoucí zaměstnanci PO Liberec.
Dopravna D3 Harrachov – Přidělena je PO Liberec a SDC Liberec. Je neobsazena,
dozor po stránce bezpečnosti a pořádku vykonávají vedoucí zaměstnanci PO
Liberec.
Čištění a úklid prostor pro cestující veřejnost zajišťuje na základě smlouvy Městský
úřad Harrachov.
13. Výluka služby dopravních zaměstnanců
Samostatné pracoviště dirigujícího dispečera je obsazeno dle turnusu
v jednosměnném provozu v denních směnách dle turnusu. Ve zbývající době je
pracoviště dirigujícího dispečera neobsazeno. Při nepřítomnosti dirigujícího
dispečera přebírá plnění jeho povinností v plném rozsahu výpravčí ŽST Tanvald.
Ve stanici Szklarska Poręba Górna je vyhlášena stanovená nepřítomnost
výpravčího dle MPU.
Vybavení dirigující stanice, dopraven D3 a stanovišť
16. Záloha tiskopisů
Dostatečnou zásobu svazků písemných rozkazů Pv D3 a Telefonních zápisníků D3 do
všech dopraven D3 zajišťuje dirigující dispečer u MTZ Liberec.
Dirigující dispečer zajišťuje jejich orazítkování a očíslování (za DKV PJ Liberec
odpovídá zaměstnanec určený přednostou DKV, za SDC Liberec odpovídá
zaměstnanec určený ředitelem SDC SŽDC).
Zásobu tiskopisů pro hnací vozidla DKV, SDC SŽDC zajišťuje za DKV PJ Liberec
odpovídá zaměstnanec určený přednostou DKV, za SDC SŽDC Liberec odpovídá
zaměstnanec určený ředitelem SDC.
Použité tiskopisy se ukládají v archivu dirigující stanice, DKV, SDC SŽDC u určeného
zaměstnance své OS.
Záloha tiskopisů je uložena v dirigující stanici; pro potřebu strojvedoucích na hnacím
vozidle v PJ Liberec DKV (resp. SDC Liberec). Zaměstnanec který při přítomnosti
v dopravně D3 zjistí, že písemný rozkaz PvD3 má posledních pět volných dvoulistů,
Telefonní zápisník D3 poslední volnou stranu, oznámí toto dirigujícímu dispečeru,
který zajistí doplnění tiskopisů.
17. Přenosné uzamykatelné výměnové zámky a uzamykatelné kovové podložky
dopravna D3
počet přenosných počet přenosných
výměnových zámků
návěstidel
uzamykatelných
s návěstí „Stůj“
místo uložení
Desná
1
2
služební místnosti
Dolní Polubný
1
2
služební místnosti
Strana 18 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
Kořenov
1
2
Harrachov
1
2
předsíň služební
místnosti
služební místnost
18. Klíče od dopraven D3, stanovišť, přenosných uzamykatelných výměnových
zámků a uzamykatelných kovových podložek
Klíče od služebních místností dopraven D3:
Desná – klíč od dveří služební místnosti a klíč od skříňky s telefonem (2 klíče)
Dolní Polubný – klíč od dveří služební místnosti (1 klíč)
Kořenov, Harrachov – klíč od hlavních dveří a od dveří služební místnosti společný
(1 klíč)
Harrachov – od skříňky s telefonem (1 klíč)
Počet přenosných výměnových zámků uzamykatelných a jejich uložení – viz čl. 17.
Hlavní klíče od přenosných výměnových zámků uzamykatelných jsou v soupravách
hlavních klíčů (1 hlavní klíč stejného typu). Jejich náhradní klíč je ve skříňce
náhradních klíčů na pracovišti dirigujícího dispečera.
V dopravně D3 Kořenov jsou dvě kovové podložky uzamykatelné v používání
dopravce pro zajištění odstavených souprav na dopravní koleji. Klíče od kovových
podložek uzamykatelných včetně náhradních klíčů má v držení dopravce.
V soupravě jsou klíče od služebních místností s traťovým telefonem (celkem 3 klíče –
Kořenov a Harrachov klíč stejného typu).
19. Zabezpečení výhybek
DOPRAVNA D3
(STANOVIŠTĚ)
Desná
KLÍČ
I (typ 9)
II (typ 27)
kolej č. 1
(ústřední
zámek)
VkJ1 / J1 / J1s
Dolní Polubný
Vk1 / 2
Harrachov
VI (typ 25)
Uzamyká
Vlečka Ornela
Kořenov
V (typ 34)
kolej č. 1
výhybka 1t/1
kolej č. 1
výhybka
10t/10
kolej č. 1
výhybka 2t/2
kolej č. 1
výhybka
13t/13
Vk2 / 2
Poznámka:
V dopravně D 3 Kořenov – ústřední zámek klíč III – typ 19 liché zhlaví, klíč IV - typ 17
sudé zhlaví.
Strana 19 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
Dopravní koleje dopravny D3 Desná – přehled tvarů výsledných klíčů
Vjezd od Tanvaldu na 3. kolej
Odjezd do Tanvaldu ze 3. koleje
Vjezd od Dolního Polubného
na 3. kol
Odjezd do Dolního Polubného
Ze 3. koleje
1
▲
1
▲
7
▲
7
▲
Vk1/2

Vk1/2

Vk3/6

Vk3/6

4/3t/3
■
4/3t/3
■
Vk2/5

Vk2/5

Dopravní kolej č. 3 trvale vyloučena v km 28,695 - 28,946.
Manipulační kolej č. 5 trvale vyloučena v km 28,722 - 28,919.
Dopravní koleje dopravny D3 Dolní Polubný – přehled tvarů výsledných klíčů
Při jízdě vlaku na kusou manipulační kolej č. 5 musí být výhybky 2, 3, 5 zajištěny.
Dopravní koleje dopravny D3 Kořenov – přehled tvarů štítků klíčů:
Vjezd od Tanvaldu
na 2. kolej
1
▲
2t/2
■
8
▲
Vk1/4 Vk2/5


Odjezd do Tanvaldu
ze 2. koleje
1
▲
2t/2
■
8
▲
Vk1/4 Vk2/5


Vjezd od Tanvaldu
na 3. kolej
1t/1
2
▲
8
▲
3
▲
Vk2/5

Odjezd do Tanvaldu
ze 3. koleje
1t/1
2
▲
8
▲
3
▲
Vk2/5

Vjezd od Harrachova
na 2. kolej
10
▲
Odjezd do Harrachova
ze 2. koleje
10
▲
Vjezd od Harrachova
na 3. kolej
13
▲
Odjezd do Harrachova
ze 3. koleje
13
▲
13t/1
3
■
13t/1
3
■
Vk5/1
Vk3/6
2


Vk5/1
Vk1/4
Vk3/6
2



Vk5/1
2

Vk5/1
2

Vk1/4

Vk3/
6

Vk3/
6

Vk1/
4

Vk1/
4

Vk6

Vk6

Vk4/
9

Vk4/
9

Vk4/
9

Vk4/
9

Vk6

Vk6

Dopravní koleje dopravny D3 Harrachov – přehled tvarů výsledných klíčů
Při jízdě vlaku na/z kusou manipulační kolej č. 3 musí být výhybka č. 2 zajištěna.
Strana 20 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
20. Soupravy hlavních klíčů
Na trati je používáno 5 souprav hlavních klíčů, označené A, B, C, D, E.
V každé soupravě je šest hlavních klíčů: klíč I (typ 9); klíč II (typ 27); klíč III (typ 19)
a klíč IV (typ 17), klíč V (typ 34), klíč VI (typ 25).
Dále jsou v soupravě klíče od služebních místností s telefonem, klíč od přenosných
výměnových zámků uzamykatelných (stejného typu).
Celkem je v soupravě 12 klíčů (6/6).
21. Úschova souprav hlavních klíčů
Soupravy jsou v úschově u dirigujícího dispečera v ŽST Tanvald, při stanovené
nepřítomnosti dirigujícího dispečera u výpravčího ŽST Tanvald.
Souprava s označením „D“ je trvale předána dopravci Viamont.
Vyzvednutí a vrácení soupravy hlavních klíčů zajišťuje strojvedoucí osobně,
při pobytu kratším než 5 minut, zajišťuje obsluha osobních vlaků doručení soupravy
hlavních klíčů dle SŽDC (ČD) D3.
23. Náhradní klíče
Název
Způsob úschovy
Ke které výhybce nebo
dopravny D3
náhradních
výkolejce patří klíč (vyznačí se
nebo
klíčů
na štítku)
stanoviště
1
2
3
Kdo pečetí
náhradní
klíče
a klíč od
skříňky
4
∎1t/1, ∎1, ▲1, ▲2, ∎ 3t/3,
Desná
ve skříňce v ŽST
Tanvald
ve skříňce v ŽST
Tanvald
ve skříňce v ŽST
Dolní Polubný
Tanvald
Vlečka Ornela
∎ 3, ∎ 4/3t/3, ∎ 5t/5, ∎ 5,
▲6, ▲ 7t/7, ▲7, ∎ 7, ●
Vk1/2, ● Vk2/5t/5, ● Vk3/6,
výsl. klíč koleje č.1
pětiúhelník J1, ▲J1,
● VkJ1/J1/J1s
∎ 2t/2, ∎ 2, ● Vk1/2
∎ 1t/1, ∎ 1, ▲1, ∎ 2t/2, ∎ 2,
Kořenov
ve skříňce ve
služební
místnosti
Harrachov
ve skříňce ve
služební
místnosti
▲ 2, ▲ 3, ▲ 4, ∎ 5, ∎ 6, ▲ 8,
∎ 9, ∎ 10t/10, ∎ 10, ▲ 10, ∎
12t, ∎ 13t/13, ∎ 13, ▲ 13,
● Vk1/4, ● Vk2/5, ● Vk3/6,
● Vk4/9, ● Vk5/12t, ● Vk6,
výsl. klíč L, výsl.klíč S
∎ 2t/2, ∎ 2, ● Vk2/2
Strana 21 (celkem 30)
**)
Pozn.
5
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
Všechny náhradní klíče uvedené v tabulce jsou zapečetěny.
Náhradní klíče smí pečetit náměstek přednosty PO i dozorčí provozu. Pečetění se
provádí služebním pečetidlem, které je uloženo u přednosty PO v ŽST Liberec
(dozorčího provozu Jablonec nad Nisou **)
Pečetidla jsou označena:
 „ÚSTECKÁ DRÁHA 374“
 „ÚSTECKÁ DRÁHA 329“ *).
 „ÚSTECKÁ DRÁHA 382“ **).
Klíče od skříněk náhradních klíčů v ŽST Tanvald jsou uloženy u dirigujícího dispečera,
od skříněk náhradních klíčů v Kořenově a Harrachově je klíč v zapečetěné obálce
u skříňky.
Písemné rozkazy
25. Písemné rozkazy
V písemných rozkazech Op, Pv a Pv D3 je možno použít zkrácené názvy dle čl. 10
PND 3. Pro zpravení doprovodu vlaku o změnách stavebních parametrů dráhy
a dalších povinnostech je možno použít písemné rozkazy V (bez rozlišení)
nebo pořízené výpočetní technikou (HELCO).
B. ŘÍZENÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY DIRIGOVÁNÍM
26. Dopravní dokumentace
HV nemají záznamové zařízení pro radiový provoz. Na hnacích vozidlech jsou
vedeny Telefonní zápisníky D 3. Ve všech dopravnách D3 jsou u telefonu „Telefonní
zápisníky D3“. V dirigující stanici vede dirigující dispečer Telefonní zápisník pro
dokumentaci hovorů nařízenou předpisem SŽDC (ČD) D3, tímto PND3 a pro
dokumentaci hovorů s výpravčím ŽST Tanvald v případě poruchy REDATu. Do tohoto
zápisníku se rovněž zapisují ostatní zápisy týkající se dopravní služby na trati D3
a navazující tratě do PR, které není možno do aplikace SGVD pořídit. Pro
dokumentaci přijetí, předvídaných odjezdů a odhlášek v přeshraničním provozu
vede dirigující dispečer/výpravčí upravený Dopravní zápisník dle příl. PND3.
V přilehlé stanici Tanvald výpravčí Telefonní zápisník D3 nevede, údaje zapisuje do
aplikace APM-DK – DD (EDD) při poruše aplikace do dopravního denníku v souladu
s předpisem SŽDC (ČD) D3, ostatní hovory do svého telefonního zápisníku vedeného
dle SŽDC (ČD) D2.
Zkratky dopraven D3, které je možno používat v písemné dokumentaci jsou uvedeny
v čl.10 tohoto PND3.
Aplikaci SGVD smí obsluhovat pouze dirigující dispečer, při jeho stanovené
nepřítomnosti výpravčí ŽST Tanvald.
Strana 22 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
27. Grafikon splněné vlakové dopravy, telefonní zápisník pro dirigovanou trať
Dirigující dispečer vede v souladu se služebním předpisem SŽDC (ČD) D3 :
Grafikon splněné vlakové dopravy na počítači v aplikaci „Splněný grafikon
SGVD“ pro trať Tanvald – Harrachov státní hranice. Zápisy do tohoto programu
se provádějí dle návodu k obsluze a jsou online přenášeny do systému ISOŘ. Vedení
grafikonu, jeho úprava, popis práce a prostředí je uvedeno v návodu k obsluze
programu, jež je přílohou č.24 SŘ Tanvald. Sjednání jízdy pro úsek Harrachov Szklarska Poręba Górna pořizuje do upraveného Dopravního zápisníku.
V případě poruchy počítače nebo aplikace „Splněný grafikon SGVD“ kdy vedení
dokumentace v počítači není v souladu s návodem k obsluze možné, vede po tuto
dobu dirigující dispečer ručně „Grafikon splněné vlakové dopravy „ a postupuje dle
opatření uvedeném v Prováděcím nařízení ke směrnici pro řízení provozu na tratích
SŽDC, s. o. ČD D7 část B.
Vzor písemně vedeného grafikonu splněné vlakové dopravy je uveden v příloze
tohoto PND3. Určení použitých značek SGVD řeší návod k obsluze SGVD, vzory
uvedeny v příloze PND3
Ohlašování vlaků
28. Ohlašování vlakové dopravy
Dirigujícímu dispečeru jsou změny v dopravě ohlašovány výpravčím přilehlé stanice,
který je získá z vyhlášeného směnového plánu, případně dle Prováděcího nařízení
ke směrnici pro řízení provozu na tratích SŽDC, s. o. ČD D7 část B provozním
dispečerem telefonicky. Přijaté změny v dopravě dirigující dispečer vždy zapíše
do svého Telefonního zápisníku.
29. Zpoždění vlaku
Strojvedoucí ohlašují dirigujícímu dispečerovi zpoždění vlaku větší než 5 minut
a další odchylky vždy. Důvodem tohoto hlášení je určení pořadí vjezdů
v dirigující/přilehlé stanici Tanvald a čekání přípojů k vlakům.
30. Obsluha vleček a nákladišť vlečkovými vlaky
Vlečka ORNELA:
Obsluha vlečky je prováděna vlakem bez uvolnění traťové koleje z dopravny
D 3 Desná nebo Dolní Polubný. Podrobnosti jsou uvedeny v PPŘ (Příloha tohoto PND 3
a Příloha č. 4A SŘ Tanvald).
Strana 23 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
31. Stav obsazení manipulačních kolejí v jednotlivých dopravnách D3
a nákladištích
Skutečné obsazení manipulačních kolejí ohlašuje dirigujícímu dispečeru, není-li
přítomen, tak výpravčímu ŽST Tanvald zaměstnanec řídící posun dopravce nebo
strojvedoucí, plánované obsazení manipulačních kolejí oznámí zaměstnanec řídící
posun ještě před odjezdem na dirigovanou trať.
Údaje o vozidlech přichystaných k odvozu z jednotlivých dopraven D3 dirigujícímu
dispečerovi hlásí zaměstnanec dopravce pověřený vedením vozové služby dopravce.
Údaje o obsazení manipulačních kolejí si předávají výpravčí a dirigující dispečer
v odevzdávce dopravní služby.
Ohlašovací povinnost
32. Dopravny D3 s ohlašovací povinností
Ohlašovací povinnost nesmí být zrušena v dopravně D3 Harrachov.
Při výlukách s NAD ohlašuje telefonicky ukončení přestupu do NAD a odjezd NAD
dirigujícímu dispečerovi vlaková četa.
Vjezd vlaku (PMD) do dopravny D3 a odjezd vlaku (PMD)
z dopravny D3
33. Vjezd a odjezd vlaku (PMD)
Současné vjezdy vlaků do dopraven D 3 jsou zakázány. Vlaky s přepravou
cestujících zastavují u zvýšených nástupišť. V dopravně D3 Dolní Polubný
a Harrachov se výstup cestujících organizuje po zastavení vlaku u nástupiště
(před manipulací s výhybkou)
Při vjezdu vlaku v Dolním Polubném od Kořenova a v Harrachově od státní hranice
není přední námezník definován, strojvedoucí zastaví u zvýšeného nástupiště.
34. Bezpečnost cestujících při vjezdu druhého vlaku nebo vjezdu PMD
Bezpečnost cestujících při vjezdu druhého vlaku na kolej bližší k přijímací budově
a při posunu kolem soupravy vlaku osobní dopravy zajistí doprovod prvního vlaku
(strojvedoucí a posunová četa). Čela osobních vlaků, nebo osobního vlaku a PMD,
na sousední koleji musí vždy zastavit čelem proti sobě tak, aby nebyla ohrožena
bezpečnost cestujících vlaku již stojícího v dopravně D 3.
Strana 24 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
35. Odstavování vozidel
V dopravnách Desná, Dolní Polubný, Harrachov není dovoleno odstavovat jakákoliv
vozidla na dopravních kolejích nebo na traťové koleji (mimo posun). V dopravně D3
Dolní Polubný a na vlečce Ornela je na traťové koleji je zakázáno odstavovat
jakákoliv vozidla i při posunu.
V Kořenově je dovoleno odstavit soupravu vozidel (samotné vozidlo) na 3. koleji
za současného použití kovových uzamykatelných podložek, které si dodá dopravce.
(klíče od kovových podložek uzamykatelných nejsou součástí souprav hlavních klíčů)
Nejnepříznivější stavební spády jednotlivých kolejí:

dopravna D3 Desná:
záhlaví směr Tanvald – spád 4,690 ‰ směrem k Harrachovu
koleje 1, 2, 3, 5 – spád 6,570 ‰ směrem k Tanvaldu
záhlaví směr Dolní Polubný – spád 18,730 ‰ směrem k Tanvaldu

dopravna D3 Dolní Polubný:
záhlaví směr Desná – spád 57,450 ‰ směrem k Tanvaldu
kolej č. 1 – spád 23,910 ‰ směrem k Tanvaldu
koleje č. 3, 5, 7 – spád 2,450 ‰ směrem k Tanvaldu
záhlaví směr Kořenov – spád 58,000 ‰ směrem k Tanvaldu

dopravna D3 Kořenov:
záhlaví směr Dolní Polubný – spád 0,000 ‰
koleje 1, 2, 2a, 3, 4, 4a, 5, 7, (9, 11) – spád 2,500 ‰ směrem k Tanvaldu
záhlaví směr Harrachov – spád 1,700 ‰ směrem k Tanvaldu

dopravna D3 Harrachov:
koleje 1, 3 – spád 0,000 ‰
záhlaví směr státní hranice – spád 22,000 ‰ směrem k Tanvaldu
36. Vjezdové koleje
V základní poloze jsou výhybky ve všech dopravnách D3 trati Tanvald – Harrachov
uzamčeny pro jízdu po 1. (hlavní traťové) koleji. Dopravna D 3 Desná není
uzpůsobena pro křižování, předjíždění dvou vlaků s přepravou cestujících (kolej č. 3
nemá nástupiště)
Strana 25 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
Vjezd vlaku na kolej obsazenou vozidly, kusou kolej nebo
manipulační kolej
37. Vjezdy vlaků na kolej obsazenou vozidly, kusou nebo manipulační kolej
Vjezdy vlaků na kolej obsazenou vozidly se mohou uskutečňovat v dopravnách D3
Desná, Kořenov, Harrachov za podmínek dle čl. 274 a 275 předpisu SŽDC (ČD) D3.
Vlak jednající jako první zastaví tak, aby bylo pro vlak druhý uvolněno nástupiště,
jedná-li se o vlak s přepravou cestujících. V dopravně D3 Dolní Polubný je dovolen
vjezd na kusou manipulační kolej č. 5, v Harrachově vjezd na 3. kusou manipulační
kolej.
dopravna D3 Dolní Polubný :
Křižování, předjíždění se provádí s využitím manipulační koleje č. 5. Dirigující
dispečer určí prvnímu vlaku písemným rozkazem kolej „pět-manipulační“. Přestavení
je možno organizovat i jako posun v dopravně D 3.
Vlak s určenou kolejí č. 5 nesmí být delší, než je užitečná délka koleje č. 5, při tom je
nutno brát v úvahu i eventuelně odstavené vozy na této koleji. U vlaků s přepravou
cestujících je nutno upozornit cestující, aby při pobytu na koleji č. 5 nenastupovali
a nevystupovali. Výstup cestujících se uskuteční po zastavení u nástupiště před další
jízdou na 5. kolej, nástup bude umožněn opět po přistavení k nástupišti pro odjezd.
Strojvedoucí smí ohlásit příjezd vlaku do dopravny D3 až po přestavení na kolej č. 5
a po uzamčení výkolejky Vk1 a výhybky č. 2 do základní polohy. Dirigující dispečer
nesmí dovolit jízdu druhého vlaku (PMD) z dopravny D3 Desná nebo Kořenov
do dopravny D3 Dolní Polubný dříve, než strojvedoucí prvního vlaku ohlásí příjezd.
Po odjezdu druhého vlaku (posledního) se vlak (PMD) s určenou vjezdovou kolejí č.5
přestaví po sjednání vlastní jízdy na traťovou kolej.
K zajištění výhybek pro jízdu vlaku na 5. manipulační kolej jsou výhybky vybaveny
výměnovými zámky bez zámkového ústrojí.
dopravna D3 Harrachov:
Křižování a předjíždění se provádí s využitím manipulační koleje č. 3. Dirigující
dispečer určí prvnímu vlaku písemným rozkazem kolej „tři-manipulační“. Přestavení je
možno organizovat i jako posun v dopravně D 3.
Dostižení vlaků v dopravně D3 Harrachov je možné na traťové koleji č. 1. První vlak
(PMD) stojící v dopravně D3 musí uvolnit část nástupiště pro vlak (PMD) jednající
jako druhý. Popotažení k námezníku výhybky č. 2 z důvodu uvolnění nástupiště pro
druhý vlak není považováno za posun v dopravně D3, bezpečnost při posunu zajistí
doprovod vlaku.
U souprav vlaků s přepravou cestujících je nutno upozornit cestující, aby při pobytu
na manipulační koleji nenastupovali a nevystupovali. Výstup/nástup cestujících
bude proveden po zastavení (přistavení k nástupišti). Vlak nesmí být delší, než je
užitečná délka koleje č. 3, při tom je nutno brát v úvahu i eventuelně odstavené vozy
na této koleji.
Strana 26 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
Strojvedoucí smí ohlásit příjezd vlaku do dopravny D3 s určenou vjezdovou kolejí č. 3
manipulační až po přestavení na kolej č. 3 a po uzamčení výkolejky Vk 2 a výhybky
č. 2 do základní polohy. Dirigující dispečer nesmí dovolit jízdu druhého vlaku (PMD)
z dopravny D3 Kořenov nebo od Místa zastavení v km 40,111 dle MPU ze směru
od Szklarska Poreba Górna do dopravny D3 Harrachov dříve, než strojvedoucí
prvního vlaku ohlásí příjezd.
Po odjezdu druhého vlaku (posledního) se vlak (PMD) s určenou vjezdovou kolejí č. 3
přestaví po sjednání vlastní jízdy na traťovou kolej. K zajištění výhybky č. 2 je tato
vybavena výměnovým zámkem bez zámkového ústrojí.
Jízda dlouhých vlaků
38. Zabezpečení jízd dlouhých vlaků
Doprava dlouhých vlaků je možná jen s podmínkou křižování, dostižení předjíždění
jen v dopravně D3 Kořenov s jiným dlouhým vlakem za využití 1a nebo 3. koleje.
Za dlouhý vlak je považován vlak s normou délky více než 350 m. Zjištění uvolnění
zadního námezníku u dlouhých vlaků přísluší strojvedoucímu hnacího vozidla, při
využití koleje 1a musí být její obsazení zvlášť ohlášeno.
39. Posun
Posun v dopravnách D3
Nejnepříznivější stavební spády jednotlivých kolejí – viz čl. 35 PN D3.
Ve všech dopravnách D3 při posunu na záhlaví musí být posunový díl s dopravní
hmotností větší než dvojnásobek vlastní hmotnosti hnacího vozidla vždy průběžně
brzděn.
Posun trhnutím je na celé trati zakázán.
V dopravnách D3 Desná a Harrachov a na vlečce Ornela je zakázáno odrážení,
spouštění a posun s doprovodem na volné koleje v obou směrech.
V dopravně D3 Dolní Polubný je zakázáno odrážení, spouštění a posun
s doprovodem na volné koleje v obou směrech s výjimkou odrážení na koleje č. 3, 5, 7
směrem k zarážedlům.
V dopravně D3 Kořenov je zakázáno odrážet a spouštět vozidla na volné koleje
směrem k Tanvaldu (včetně koleje 2a).
V dopravně D3 Harrachov je svolení k posunu ve směru ke státní hranici trvale
omezeno jen na obvod dopravny D3 (a to nejdále do úrovně lichoběžníkové
tabulky). Svolení k posunu za úroveň lichoběžníkové tabulky musí být povoleno
písemným rozkazem (zaměstnanec řídící posun prokazatelně zpraven).
Rozmístění zarážek :
 Desná – 4 zarážky ve služební místnosti;
 Dolní Polubný – 6 zarážek ve služební místnosti;
 Kořenov – 6 zarážek v chodbě před služební místností;
 Harrachov – 4 zarážky ve služební místnosti.
Potřebné zarážky pro zajištění odstavených vozidel dopravce si dopravce doveze
při obsluze, při odvozu zátěže si je odebere.
Strana 27 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
Posun mezi dopravnami
40. Posun mezi dopravnami
Podmínky jízdy speciálních hnacích vozidel jsou stanoveny předpisem SŽDC (ČD)
D40 a MPU, posun mezi dopravnami mezi Harrachov st.hr. – Szklarska Poreba
Gorna je zakázán.
Potřebný součet brzdících vah účinkujících brzd pro PMD je uveden v tab. 4 TTP.
D. ZÁVĚREČNÁ OPATŘENÍ
47. Opatření při mimořádných událostech

pomůcky první pomoci : na HV a dirigující stanici

hasicí přístroje: na HV

hlavní uzávěr plynu v Harrachově je umístěn ve sklepě

hlavní uzávěry vody jsou ve všech budovách umístěny ve sklepě

hlavní vypínače elektrické energie :



Desná – v elektroměrovém rozváděči RV 1 v chodbě;
Dolní Polubný – v elektroměrovém rozváděči RV 1 v chodbě;
Kořenov – v elektroměrovém rozváděči RV 1 v hale, manipulační rozváděč
RV 13 s ovládacími prvky osvětlení v předsíni služební místnosti;
 Harrachov – v elektroměrovém rozváděči RV 1 na venkovní zdi obytné
budovy u vchodu k bytům.
Při vzniku požáru nebo havárie dirigující dispečer neprodleně informuje nadřízeného
zaměstnance, v mimo pracovní dobu nehodovou pohotovost PO a traťového
výpravčího v ŽST Liberec (viz čl. 56 SŘ).
49. Opatření při anonymním ohlášení o uložení trhavin a pod.
Každý zaměstnanec tuto skutečnost neprodleně oznámí dirigujícímu dispečerovi
a výpravčímu přilehlé stanice telekomunikačním zařízením, který dále postupuje
dle Ohlašovacího rozvrhu.
Je-li ohlášeno umístění trhaviny:
 ve vlaku - dirigující dispečer nebo výpravčí přílehlé stanice zadrží vlak
na vhodném místě na trati, nebo u vjezdového návěstidla, k zpravení vlakového
doprovodu neprodleně použije telekomunikační zařízení (radiový provoz);
 na trati - výpravčí, dirigující dispečer zabrání jízdě vlaku přes ohrožené místo;
 ve stanici, v dopravně - opatření je zapracováno a uloženo v obalu Mimořádných
událostí. Ve všech případech ohlásí dirigující dispečer umístění nálože
na telefonní čísla uložená v obalu Mimořádných událostí a dále se řídí pokyny
zodpovědných orgánů.
Strana 28 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
50. Místní ustanovení pro dopravny D3
Informativní hlášení dirigujícímu dispečerovi
U všech vlaků a PMD před průjezdem nebo odjezdem z dopravny D3 Desná do ŽST
Tanvald ohlásí strojvedoucí dirigujícímu dispečerovi čas odjezdu nebo průjezdu
telekomunikačním zařízením nebyla-li strojvedoucímu nařízena ohlašovací
povinnost v Desné.
Technické vybavení dopravny D 3

Dolní Polubný: u koleje č. 1 – vodní hydrant;

Kořenov: koleje č. 6 – obrysnice, kolejová váha (není v provozu); v obvodu
bývalé remízy točna (není v provozu).
Místa v dopravnách, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor a je
proto za jízdy vozidel nebezpečné se z nich vychylovat nebo pobývat vedle koleje
 Desná – kolej č. 2 – rampa (vpravo), kolej č. 5 - část rampy (vlevo)
 Dolní Polubný - kolej č. 7 – vykládací zařízení (vlevo)
- kolej č. 3 – boční rampa (vpravo)
 Kořenov – kolej č. 6 – obrysnice (vlevo i vpravo), kolejová váha (vpravo), sloupy
osvětlení (vlevo i vpravo), rampa (vpravo)
 Harrachov – kolej č. 3 – rampa (vlevo)
Místem v dopravně D3, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor, je
celý obvod dopravny D3 do výšky 3050 mm nad temeno kolejnice a do vzdálenosti
3000 mm od svislice procházející osou koleje (viz § 11, odst. 6 vyhlášky
č. 177/95 Sb.). Nebezpečné vychylovat se za jízdy z vozidel nebo pobývat vedle
koleje je na všech místech označených výstražným žlutočerným nebo žlutým
nátěrem, u stožárů návěstidel, výhybkových stojanů, výhybkových návěstidel,
stojanů pro zarážky, vodních jeřábů, skladištních ramp, stožárů sdělovacího vedení,
stožárů a sloupků rozhlasu a telefonu, stožárů elektrického osvětlení, u kolejových
vah, vážních domků, budov, nástupištních přístřešků, plotů, na mostech,
u opěrných a zárubních zdí a dalších zařízení ČD a SŽDC.
Osvětlení dopraven, stanovišť, popis a způsob obsluhy a údržby
Veškerá elektrická zařízení jsou napájena z rozvodné sítě ČEZ distribuce a. s.
Osvětlení je elektrické - individuální. V dopravnách je osvětlení železničních
prostranství a prostor pro cestující ovládáno fotobuňkou a časovým spínačem.
Počet a umístění osvětlovacích těles:
 Desná: nástupiště - 2 perónní stožárky, přijímací budova - 2 osvětlovací tělesa,
kryté nástupiště - 3 osvětlovací tělesa, u vykládkové koleje – 1 stožár
 Desná – Riedlova vila : nástupiště - 2 perónní stožárky
 Dolní Polubný: nástupiště - 4 stožáry, přijímací budova - 2 osvětlovací tělesa, kryté
nástupiště - 2 osvětlovací tělesa, u vykládkové koleje – 2 stožáry
 Desná – Pustinská : nástupiště - 3 perónní stožárky
 Kořenov zastávka: nástupiště - 2 perónní stožárky
 Kořenov: nástupiště - 4 perónní stožárky, přístupová cesta - 1 perónní stožárek,
kolejiště - 12 stožárů, přijímací budova - 10 osvětlovacích těles,
haly - 6 osvětlovacích těles, na rampách a skladišti – 5 osvětlovacích
těles a 1 reflektor, u přejezdu - 1 perónní stožárek
Strana 29 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
 Harrachov: nástupiště - 7 perónních stožárků, přijímací budova - 3 osvětlovací
tělesa, čekárna - 2 osvětlovací tělesa, haly - 4 osvětlovací tělesa
V dopravně Kořenov obsluhuje ostatní ovládací prvky osvětlení určený
zaměstnanec (zaměstnanec řídící posun; vlakvedoucí vlaků osobní přepravy).
Manipulační rozváděč RV13 s hlavním vypínačem a ovládáním venkovních
železničních prostranství a prostorů pro cestující je umístěn v chodbě ke služební
místnosti.
Čištění a výměnu světelných zdrojů zajišťuje SŽDC SDC Liberec - SEE.
Použité světelné zdroje: výbojky SHC, zářivky, žárovky.
Zařízení elektrického osvětlení udržuje SŽDC SDC Liberec - Správa elektrotechniky
a energetiky. V mimopracovní době provádí odstraňování poruch elektromontér,
který je avizován dle harmonogramu SŽDC SDC Liberec.Uložení klíčů od budov
a jejich náhradních klíčů
V ŽST Tanvald jsou ve skříňce náhradní klíče od ostatních místností budov
dopraven D3 Desná, Dolní Polubný, Kořenov a Harrachov. Dále jeden svazek klíčů
od služebních místností dirigované tratě.
Způsob zajištění vlaku při vykonávání jednoduché a úplné zkoušky brzdy a
odpovědnost za odstranění zařízení, kterým byl vlak zajištěn
Pro zajištění vlaku při vykonání JZB a ÚZB se postupuje v souladu s předpisem ČD
V 15/I. Podmínky, za kterých je při vykonání JZB a ÚZB, odbrzdit ruční a průběžnou
brzdu, nutno vypočítat dle předpisu ČD V 15/I.
Opatření pro práci v zimě
Viz staniční řád ŽST Tanvald – příloha 48.
Samostatné přílohy PND3
Příloha 1: Vzor Grafikonu splněné vlakové dopravy, Telefonní zápisník D3
Příloha 2: Přípojový provozní řád vlečky Ornela
Příloha 3: Podrobné sklonové poměry dirigované tratě
Strana 30 (celkem 30)
PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. změna č.1 účinnost od 12.12.2010
Příloha č. 1PND 3 Tanvald – Harrachov st. hr:
Vzory povolené úpravy dopravní dokumentace
Vzor úprav písemně vedeného Splněného grafikonu vlakové dopravy pro trať D3
Vzor úprav Dopravního zápisníku
Přehled použitých značek SGVD:
Odhláška
- technologický záznam udělené zprávy o dojezdu do první dopravny
D3, záznam je v řádku dopravny, za kterou byl záznam pořízen
výhybky přestaveny vjezdové zhlaví
technologický záznam provedeného a ohlášeného
výhybky přestaveny odjezdové zhlaví
úkonu – záznam v řádku dopravny
svolení k odjezdu
-
technologický záznam uděleného svolení k odjezdu daný
strojvedoucímu
ohlašovací povinnost zrušena – značka zrušené ohlašovací povinnosti v souladu s
GVD
ohlašovací povinnost zavedena – technologický záznam zavedené ohlašovací
povinnosti manuálně provedený
ohlášení předvídaného odjezdu - technologický záznam ohlášení předvídaného
odjezdu výpravčímu přilehlé stanice, dokumentace v řádku
dopravny D3 za kterou bylo hlášeno
ohlášení příjezdu – technologický záznam za dopravnu D3 nebo přilehlou stanici o
ohlášení příjezdu strojvedoucím / výpravčím
manipulace s vozy -
technologický záznam posunu s vozy osobní dopravy, sestavou
vlaku
lichoběžníková tabulka
- technologický záznam změny pořadí vjezdu
Veškeré technologické úkony se dokumentují za dopravnu ke které hlášení, pokyn přísluší,
odhláška a předvídaný odjezd se dokumentují za dopravnu pro kterou byly ohlášeny.
Dokumentace technologického úkonu se provádí bezprostředně po skončeném hovoru, nebo
převzetí pokynu.
Strana 31 (celkem 30)
Příloha č. 3 PN D 3 Tanvald - Harrachov:
Sklonové poměry na dirigované trati Tanvald - Harrachov - státní hranice:
km poloha
Sklon
Tanvald (km 27,390)
26,8 13 -27,39 1
0,000 %o
27,3 91 -27,54 9
stoupá 5,6 60 %o
27,5 49 -27,64 0
stoupá 20, 700 %o
27,6 40 -27,73 4
stoupá 17, 300 %0
27,7 34 -27,79 5
stoupá 28,000 %0
27,7 95 -28,07 9
stoupá 42, 700 %o
28,0 79 -28,30 9
stoupá 55, 100 %o
28,3 09 -28,39 3
stoupá 34, 500 %o
28,3 93 -28,65 3
klesá 4,6 90 %0
28,6 53 -28,90 2
Vodorovná
Desná (km 28,822)
28,9 02 -29,01 6
stoupá 6,5 70 %0
29,0 16 -29,41 3
stoupá 18, 730 %0
29,4 13 -29,71 6
stoupá 9,7 30 %o
29,7 16 -30,01 4
Stoupá 3, 360 %o
vlečka Ornela (km 29,785)
zastávka Desná Riedlova vila (km 29,914)
30,0 14 -30,19 4
stoupá 55, 520 %0
30.1 94 -30,40 9
stoupá 57, 450 %0
30,4 09 -30,54 7
stoupá 55, 790 %o
30,5 47 -30,76 2
stoupá 23, 910 %0
Dolní Polubný (km 30,636)
30,7 62 -30,95 5
stoupá 58, 000 %0
30,9 55 -31,10 0
stoupá 54, 880 %0
31,1 00 -31,54 5
stoupá 56, 310 %o
31,5 45 -31,76 5
stoupá 56, 600 %o
zastávka Desná – Pustinská ( km 31,617)
31,7 65 -31,92 5
stoupá 53, 930 %0
31,9 25 -32,28 9
stoupá 56, 950 %o
32,2 89 -32,38 4
stoupá 51, 790 %0
32,3 84 -32,55 4
stoupá 55, 870 %0
32,5 54 -32,67 0
stoupá 37, 440 %0
km poloha
Sklon
Kořenov zastávka (km 32,580 )
32,6 70 -33,48 2
stoupá 53, 000 %0
33,4 82 -33,67 0
stoupá 48, 000 %o
33,6 70 -33,80 1
vodorovná
33,8 01 -34,02 2
klesá 7,400 %„
34,0 22 -34,17 6
vodorovná
34,1 76 -34,30 6
stoupá 2,500 %o
Kořenov (km 34,257)
34,3 06 -34,64 8
vodorovná
34,6 48 -34,78 7
klesá 2,4 00 %0
34,7 87 -34,93 2
stoupá 1,7 00 %o
34,9 32 -35,39 9
stoupá 0,4 30 %0
35,3 99 -35,48 7
klesá 1,0 20 %0
35,4 87 -35,59 0
vodorovná
35,5 90 -35,73 0
stoupá 0,6 40 %o
35,7 30 -36,31 5
vodorovná
36,3 15 -36,56 0
klesá 0,5 30 %0
36,5 60 -36,75 6
vodorovná
36,7 56 -37,02 3
stoupá 13, 560 %o
37,0 23 -37,07 3
stoupá 14, 960 %0
37,0 73 -37,30 7
klesá 14, 070 %o
37,3 07 -37,44 5
stoupá 19, 040 %o
37,4 45 -37,75 4
stoupá 23, 160 %0
37,7 54 -38,57 2
stoupá 22, 200 %o
38,5 72 -38,78 7
stoupá 21, 560 %0
38,7 87 -39,08 9
vodorovná
Harrachov (km 38,94 0)
39,0 89 -39,31 2
stoupá 22, 630 %o
39,3 12 -39,85 7
stoupá 22, 070 %0
39,8 57 -40,11 1
stoupá 22, 560 %0
státní hranice (km 40,111)
Pokyny k provedení 1. změny PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr.
č.j. 80466/2010-RCP/HKR:
Změna se týká čl.1, 2, 6( nový), 8, 10, 12, 13, 18 ,19, 20,21, 23, 26, 27, 29, 34,
37, 38 , 39, 50 a přílohy č.3.
Strany číslo: 2 - 24, 26, 27, 29, 30 a přílohu č.3 vyjměte a vložte nové strany.
Z přílohy SŘ ŽST Tanvald č. 58 vyjměte Rozkaz ředitele RCP HKR k ZDD PND3
č. 1/2010
Změnu číslo 1. PND3 pro trať Tanvald – Harrachov st. hr. zapište do Záznamu
o změnách.
Účinností 1. změny PND3 se ruší platnost Rozkaz ředitele RCP k ZDD PND3 pro
trať Tanvald – Harrachov st. hr. č. 1/2010 č.j 28274/2010 – RCP HKR .
Titulní list změny vložte jako druhý titulní list PND3.
Download

PND 3 pro trať Tanvald-Harrachov st.hr. ve znění změny