InfoElektro ŽSR
Informačný bulletin nielen o elektrotechnike a nielen pre elektrotechnikov
№ 09 – leto ㈃ 2010
Obsah
Úvod................................................................................................................................................................................ 1
Zo spoločenskej rubriky ................................................................................................................................................... 2
Elektrokorózia, 18. – 19. 05. 2010 .................................................................................................................................... 3
Diagnostika elektrických parametrov železničných tratí SŽDC z hľadiska úniku blúdivých prúdov do zeme
(dokončenie z minulého čísla) ............................................................................................................................................. 3
Minimalizovanie účinkov blúdivých prúdov na úložné zariadenia Projektovanie spätnej prúdovej cesty
(dokončenie z minulého čísla) ............................................................................................................................................. 5
STN – nové, zrušené, opravy, zmeny ............................................................................................................................... 6
Fórum koľajovej dopravy ................................................................................................................................................ 12
Vplyv lomu sklonu nivelety koľaje na návrh trakčného vedenia (dokončenie z minulého týždňa) .................................... 12
Energetické úspory na tratiach TEŽ (dokončenie z minulého čísla) ................................................................................ 14
Testovanie „Traxx-ov“ na tratiach ŽSR ........................................................................................................................... 16
Prehľad hnacích vozidiel od firmy Bombardier Transportation GmbH, Kassel, z rodiny „Traxx“ ...................................... 17
LED – nová generácia svetelných zdrojov (1. časť) ........................................................................................................ 18
Prezentácia systému Tensorex C+ a firmy Pfisterer ....................................................................................................... 23
Zo zahraničia ................................................................................................................................................................. 24
Sapsan 3 – nová destinácia .............................................................................................................................................. 24
Z histórie slovenčiny – obdobie do 19. storočia – kto je kto (doplnenie do minulého čísla) .............................................. 25
Internetové a intranetové odkazy ................................................................................................................................... 26
Na margo alebo Opravy do osmičky .............................................................................................................................. 26
Na záver ........................................................................................................................................................................ 26
Úvod
Ing. Daniel Balucha, GR ŽSR – O 430
Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia, spolupracovníci,
som veľmi rád, že Vás môžem osloviť pri príležitosti vydania v poradí už deviateho čísla bulletinu InfoElektro ŽSR,
ktoré pre Vás opäť redakčne pripravili zamestnanci odvetvia elektrotechniky a energetiky Železníc Slovenskej republiky.
Aktuálne číslo nášho bulletinu vychádza na konci leta, teda v čase, kedy sa pomaly končí obdobie dovoleniek,
školských prázdnin. Verím, že ste si, spolu so svojimi rodinami a priateľmi, poriadne oddýchli, prežili pár bezstarostných
dní pri poznávaní krás našej vlasti či zahraničných destinácií, stihli porobiť aspoň časť plánovaných úprav Vášho bytu,
chaty či chalupy, alebo užili plnými dúškami slnečných lúčov a vody pri sladkom ničnerobení.
Letné mesiace však tento rok predstavovali pre veľkú časť obyvateľov Slovenska, zamestnancov železníc nevynímajúc, aj poriadne pracovné zaťaženie spojené s odstraňovaním následkov ničivých povodní. Veľké materiálne škody,
ktoré vznikli na súkromnom či verejnom majetku sa postupne darí likvidovať. Liečba traumatizujúcich zážitkov a psychic-
InfoElektro ŽSR
№ 09 – leto ㈃ 2010
kých dôsledkov tejto živelnej katastrofy však bude trvať zrejme oveľa dlhšie. Aj v týchto zložitých životných situáciách
sme boli často svedkami prejavov solidarity a nezištnej pomoci tým, ktorí ju najviac potrebovali.
Technologické a prevádzkové zariadenia odvetvia elektrotechniky a energetiky ŽSR našťastie povodňami až tak
veľmi neutrpeli. V rámci zosuvov podmáčanej pôdy došlo v niektorých oblastiach
elektrifikovaných tratí východoslovenského regiónu k narušeniam stability trakčných podpier, zníženiu izolačného stavu alebo poškodeniu káblových vedení.
Evidované sú tiež prípady zatopenia suterénnych priestorov objektov elektrických staníc. Dlhodobo je z prevádzky vyradená trakčná meniareň Lipany
z dôvodov prerušenia prívodných vysokonapäťových liniek, ktoré sú v majetku
Východoslovenskej energetiky Košice.
Vďaka obetavosti a pracovnému nasadeniu
zamestnancov odvetvia elektrotechniky a energetiky, najmä z Oblastného riaditeľstva Košice a Regionálneho riaditeľstva Údržby železničnej infraštruktúry Zvolen,
sa však podarilo následky škôd relatívne veľmi rýchlo odstrániť a obnoviť prevádzkyschopnosť našich zariadení.
Všetkým, ktorí sa najmä v priebehu júna podieľali na týchto prácach, patrí
moje úprimné poďakovanie.
K viacerým našim pravidelným a verím,
že aj novým čitateľom, sa aktuálne vydanie bulletinu možno dostane až septembri, kedy si pripomíname náš sviatok –
Deň železničiarov. Jeho história sa začala písať 18. augusta 1954, keď sa
na Pražskom hrade uskutočnila prvá celoštátna konferencia železničiarov. Augustový termín osláv Dňa železničiarov platil až do roku 1963. Až neskôr bol
stanovený iný termín – 27. september. V tento deň v roku 1840 bol totiž otvorený prvý úsek konskej železnice Bratislava – Svätý Jur, ktorý bol prvou verejnou železnicou nielen na území Slovenska,
ale aj celého vtedajšieho Uhorska. Tento rok si teda pripomenieme jubilejné 170. výročie tejto významnej udalosti. Verím, že pri príležitosti tohtoročného Dňa železničiarov budú medzi ocenenými opäť aj zamestnanci odvetvia elektrotechniky a energetiky. Ich krátke portréty Vám prinesieme v niektorom z ďalších vydaní bulletinu InfoElektro ŽSR.
Vážené dámy, vážení páni, dúfam, že Vás obsah aktuálneho čísla bulletinu InfoElektro ŽSR zaujme, povzbudí,
inšpiruje a eventuálne Vám aj pomôže vo Vašej každodennej práci.
Želám Vám príjemné čítanie.
Zo spoločenskej rubriky
Koncom prvého polroku tohto roku ukončil svoje dlhoročné pracovné pôsobenie
v odvetví elektrotechniky a energetiky ŽSR zamestnanec OR Trnava – Atrakčného obvodu Bratislava pán Anton Bárdoš. Za jeho prácu mu srdečne ďakujeme.
Odchádzajúcemu kolegovi želáme v mene všetkých spolupracovníkov do ďalších rokov
života najmä pevné zdravie, na ktoré taktiež pripíjame, a pohodu v kruhu najbližších.
2
InfoElektro ŽSR
№ 09 – leto ㈃ 2010
Elektrokorózia, 18. – 19. 05. 2010
Diagnostika elektrických parametrov železničných tratí SŽDC
z hľadiska úniku blúdivých prúdov do zeme
(dokončenie z minulého čísla)
Ing. Jan Matouš, SŽDC – TÚDC
Meranie trakčných prúdov v koľajach
V niektorých prípadoch je nevyhnutné zistiť skutočnú veľkosť prúdovej zložky
(blúdivého prúdu) unikajúcej z trakčných koľají do zeme. Pre tento účel Oddělení koroze
TÚDC autorsky spracovalo metódu umožňujúcu synchrónne meranie spätných trakčných prúdov na tratiach elektrifikovaných jednosmernou trakčnou prúdovou sústavou. Meranie spočíva v synchrónnom odpočte úbytkov napätia na trakčných
koľajniciach, ich prepočtom na ekvivalentné hodnoty prúdov a porovnaním v jednotlivých úsekoch meraného traťového
úseku. Prepočty vychádzajú z technických parametrov koľajnicových pásov daných výrobcom.
K synchrónnemu záznamu úbytkov napätí na koľajnicových pásoch je potrebné použiť záznamníky s väčšou časovou konštantou (τ = 0,1 s, resp. τ = 1 s), ktorá maximálne obmedzí vplyv signálu zo zabezpečovacích zariadení
na namerané hodnoty. V prípade použitia meracích prístrojov s nízkou časovou konštantou by zaznamenávané hodnoty
úbytkov napätia zabezpečovacieho signálu spravidla značne presahovali jednosmerné napäťové úbytky vyvolané spätným trakčným prúdom.
Záznam z merania spätnej trakčnej prúdovej cesty
obsahuje časové priebehy spätných trakčných prúdov
v koľaji pri príjazde vlaku. Trakčné zábery vlaku sa
prejavujú prúdmi v koľajniciach, a to vždy v dvoch
opačných smeroch, čiže spätné trakčné prúdy tečúce
v koľajniciach smerujú na obe strany od dráhového
vozidla. V uvedených záznamoch sú ako kladné hodnoty prúdu tečúceho v koľajniciach v miestach jednotlivých meracích stanovištiach značené merané spätné
prúdy tečúce v koľajniciach v smere od meracieho
stanovišťa k Libčicím nad Vltavou. Spätné prúdy tečúce opačným smerom sú značené ako záporné. Pretože
spätné prúdy tečú v koľajniciach od dráhového vozidla
na obidve strany, tak polarita meraného trakčného
Príklad merania spätných trakčných prúdov v úseku Libčice nad Vltavou – RoztokyŽalov na modernizovanej trati Praha – Kralupy nad Vltavou
prúdu ukazuje, ktorým smerom od meracieho stanovišťa sa vlak (dráhové vozidlo) nachádza. Pri prechode
dráhového vozidla cez meracie stanovište sa smer
prúdu v koľajnici obracia, čo sa v záznamoch prejaví zmenou polarity spätných prúdov.
Legenda k záznamom spätných trakčných prúdov v koľaji:
1. rozjazd vlaku O9610 zo zastávky Roztoky-Žalov
2. rozjazd vlaku O9610 zo zastávky Úholičky
3. rozjazd vlaku O9610 zo zastávky Řež
4. prejazd vlaku v trakčnom zábere cez meracie stanovište A
5. prejazd vlaku v trakčnom zábere cez meracie stanovište B
6. rozjazd vlaku O9610 zo zastávky Libčice-Letky
7. prejazd vlaku
3
InfoElektro ŽSR
№ 09 – leto ㈃ 2010
Ukoľajnenie
Ďalším faktorom významne ovplyvňujúcim kvalitu spätnej prúdovej cesty je ukoľajnenie kovových zariadení
(napr. trakčné podpery), ktoré sa nachádzajú v zóne TV a v zóne zberača. Priame
ukoľajnenie alebo ukoľajnenie cez prerazenú prierazku tak predstavuje zníženie
prechodového odporu koľaje oproti vzdialenej zemi so všetkými negatívnymi dôsledkami v súvislosti s ohrozením kovových úložných zariadení blúdivými prúdmi.
Samostatnou kapitolou je vedomé prepojenie líniového úložného zariadenia (drenážovanie), ktoré sa riadi predovšetkým záväzným kritériom bezpečnosti koľajových obvodov. Návrh drenážnej ochrany, hlavne jej pripojenia ku koľajniciam,
je preto vždy potrebné riešiť v súlade s TKP (technické kvalitativní podmínky) staveb SŽDC (ČD), kapitola 25.
Nezávislá trakcia (neelektrifikovaná trať)
Do oblasti problematiky spätnej prúdovej cesty tiež patria koľaje nachádzajúce sa mimo zóny TV (neelektrifikované trate), kde pri nedostatočnom izolačnom oddelení (napr. chybný izolovaný styk) môžu najmä vlečkové koľaje
s množstvom väčšinou nekontrolovateľných ukoľajnení spôsobovať značné úniky spätných trakčných prúdov. Meranie
izolovaných stykov prebieha bez výluky vlakovej dopravy, pre meranie sa využívajú existujúce spätné trakčné prúdy,
takže do koľajiska nie sú umiestňované meracie zdroje, ktoré by mohli ovplyvniť činnosť zabezpečovacích obvodov. Meranie odporu izolačných stykov sa vykonáva metódou synchrónneho merania úbytkov napätia v trakčnej koľajnici
pred izolačným stykom (meranie prúdu) a veľkosti napätia cez izolovaný styk.
Záver
Prechodové odpory koľaj – zem tvoria k pozdĺžnemu odporu koľají bočník, resp. sústavu bočníkov, ktorými tečie
prúd daný Kirchhoffovými zákonmi. Niektoré hodnoty týchto zvodových odporov sú len veľmi ťažko ovplyvniteľné,
resp. ovplyvniteľné iba pri nákladnej rekonštrukcii trate. Iné sú však ovplyvniteľné veľmi jednoducho, ale o to viac môžu
byť nebezpečné. Ide predovšetkým o poruchové stavy v oblasti ukoľajňovania, kde náhodným alebo nekvalifikovaným
prepojením trakčnej koľajnice s úložným zariadením, prípadne s ochranným vodičom distribučnej siete, dochádza
k nekontrolovateľným únikom blúdivých prúdov. V prípade priameho galvanického spojenia úložného zariadenia
s trakčnou koľajnicou môže takto v jedinom mieste unikať i niekoľko desiatok ampérov. Tieto prúdy sa potom musia
v blízkosti zdroja vrátiť späť, čím sa vytvárajú rozsiahle a nebezpečné anodické oblasti. Navyše každé uzemnenie koľajového pásu predstavuje možnosť obchádzacích miest koľajových obvodov a môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti železničnej dopravy. Nebezpečenstvo týchto porúch je dané často skrytým, prípadne náhodným dotykom, kedy je vzniknutú
chybu možné identifikovať iba kvalifikovaným meraním so špeciálnymi meracími prístrojmi.
Diagnostika spätnej trakčnej cesty je teda prevenciou
a súčasne najúčinnejšou cestou k obmedzeniu koróznych vplyvov
spätných trakčných prúdov, pretože umožňuje sledovať blúdivé prúdy už v mieste ich vzniku. Pri súčasnom meraní vyššie spomenutých
parametrov je preto možné vysledovať závislosť kvality spätnej
trakčnej cesty na koróznom ohrození úložných zariadení, ktoré sa
nachádzajú v oblasti pôsobenia blúdivých prúdov dotknutej trate.
4
InfoElektro ŽSR
№ 09 – leto ㈃ 2010
Minimalizovanie účinkov blúdivých prúdov na úložné zariadenia
Projektovanie spätnej prúdovej cesty
(dokončenie z minulého čísla)
Ing. Juraj Cyprian, Ing. Pavol Beňo, PRODEX spol. s r.o.
Požiadavky na prepojenie NS s koľajou
Spätné vodiče (STN EN 50122-2, TNŽ 34 1540)
Spätné vodiče musia mať izolačný plášť a musia byť v celej dĺžke odizolované od zeme. Napájacia stanica sa
musí spojiť s koľajnicami trate aspoň dvomi spätnými vodičmi. Tieto sa pripájajú ku všetkým koľajniciam vedúcim spätný
prúd symetricky. Spätné vodiče musia byť dimenzované na max. spätný prúd aj v prípade poruchy jedného spätného
vodiča.
Pre spätné vodiče sa volia jednožilové káble s izoláciou proti zemi na napätie 1 kV. Káble radu 0,6/1 kV podmienke nevyhovujú, preto sú zvolené káble radu 3,6/6 kV. Spätné káble sa ukončujú káblovým okom, resp. koncovkou v rozvádzačových skriniach.
Rozvádzačové skrine (TNŽ 34 1540)
Rozvádzačové skrine sa umiestňujú
čo najbližšie k miestu pripojenia spätných
vodičov na koľajnicu ku každej koľaji elektrifikovanej trate. Skrine musia byť navzájom
prepojené ďalším spätným vodičom vedeným
káblovým podchodom v príslušnej hĺbke.
Prepojenie zo skríň na koľajnice je tvorené izolovanými ohybnými Cu vodičmi CHBU, CGAU. Ohybné vodiče sa pokladajú
do povrchových rozoberateľných žľabov. Na tratiach s dvojpásovými koľajovými obvodmi sa spätné ohybné vodiče pripájajú na stredy impedančných spojok (stykových transformátorov), na tratiach bez koľajových
obvodov
priamo
na
koľajnice.
V rozvádzačovej skrini je potrebné dodržať
striedanie spätných káblov a ohybných vodičov na jednotlivých praporcoch prípojnice.
Zbernice spätného vodiča (STN EN 50122-2)
Zbernice v napájacích staniciach musia byť izolované od zeme. Ak sa to vyžaduje, musí sa medzi zbernicu a zem
nainštalovať samočinný prístroj na obmedzenie napätia.
Styk trakčných sústav
V mieste neutrálneho poľa v trolejovom vedení
musí byť vytvorený neutrálny úsek aj v koľajnicovom
vedení. Podľa STN 33 3505 musia byť v určených prípadoch izolované styky vzdialené min. 25 m od seba.
V prípade potreby je potrebné realizovať prídavné opatrenia na elimináciu iskrenia na izolovaných stykoch –
po dobu prejazdu vlakovej súpravy cez neutrálne pole
budú spätné cesty AC a DC trakčnej sústavy krátkodobo prepojené.
Ochrana pred potenciálom koľajnice
Vplyv kvality spätnej cesty na prístupné a dotykové napätia
Prechodom spätného prúdu cez koľajnice vzniká na nich úbytok napätia a tento v kombinácii so zvodom medzi koľajnicami a zemou spôsobuje vznik potenciálu koľaje. Čím vyššia je izolácia koľají oproti zemi, tým vyššie sú hodno5
InfoElektro ŽSR
№ 09 – leto ㈃ 2010
ty potenciálu koľaje a s ním spojené hodnoty prístupných a dotykových napätí. Uvedený problém môže nastať najmä
pri uvádzaní zrekonštruovaných (resp. modernizovaných, nových) tratí do prevádzky. Nový zvršok vykazuje vysokú izolačnú hladinu koľajníc oproti zemi, rádovo nižšiu ako odporúčaná hodnota 0,5 S·km-1. V prípade zistenia nebezpečných
hodnôt prístupných napätí je potrebné vykonať opatrenia na zníženie potenciálu koľajníc:
-
prepäťová ochrana,
-
zosilnenie spätného vedenia,
-
izolácia plochy stanovišťa,
-
povrchové uzemňovače,
-
skrátenie vypínacieho času pri poruche.
Na spätnú cestu trakčného prúdu je kladených množstvo požiadaviek. V niektorých prípadoch aj protichodných.
Vtedy platí zásada, že ochranné opatrenia proti úrazu elektrickým prúdom musia mať prednosť pred opatreniami
proti účinkom blúdivých prúdov (čl. 4.1 STN EN 50122-2).
STN – nové, zrušené, opravy, zmeny
Ing. Ján Rohlíček ml., GR ŽSR – O 430
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 5/2010 boli uverejnené oznamy o nasledujúcich nových normách:
Číslo
STN EN
Rok
2010
ISO 15548-1
Názov
Nedeštruktívne skúšanie. Zariadenia na skúšanie vírivými prúdmi.
TZ
Účinnosť od
01 5018
01. 06. 2010
01 5018
01. 06. 2010
01 5019
01. 06. 2010
01 5052
01. 06. 2010
28 0320
01. 06. 2010
28 0320
01. 06. 2010
28 0320
01. 06. 2010
28 2236
01. 06. 2010
33 2000
01. 06. 2010
Časť 1: Charakteristiky prístrojov a ich overovanie
(ISO 15548-1: 2008 + TC: 2010)
Jej vydaním sa ruší STN EN ISO 15548-1: 2009
STN EN
2010
ISO 15548-2
Nedeštruktívne skúšanie. Zariadenia na skúšanie vírivými prúdmi.
Časť 2: Charakteristiky snímačov a ich overovanie
(ISO 15548-2: 2008)
Jej vydaním sa ruší STN EN ISO 15548-2: 2009
STN EN 583-
2010
-6
Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie ultrazvukom.
Časť 6: Difrakčná technika merania času prechodu ako metóda
na zisťovanie diskontinuít a určovanie ich veľkosti
Jej vydaním sa ruší STN EN 583-6: 2009
STN EN
2010
ISO 12706
Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie kapilárnymi metódami.
Slovník (ISO 12706: 2009)
Jej vydaním sa ruší STN EN ISO 12706: 2003
STN EN 15273-
2010
-1
Železnice. Priechodné prierezy a obrysy.
Časť 1: Všeobecne.
Spoločné
ustanovenia
pre
infraštruktúru
a koľajové vozidlá
STN EN 15273-
2010
-2
STN EN 15273-
Časť 2: Obrysy koľajových vozidiel
2010
-3
STN EN 14033-
-7-708
Železnice. Priechodné prierezy a obrysy.
Časť 3: Priechodné prierezy
2010
-3
STN 33 2000-
Železnice. Priechodné prierezy a obrysy.
Železnice. Koľaj. Traťové stroje na stavbu a údržbu tratí.
Časť 3: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť
2010
Elektrické inštalácie nízkeho napätia.
Časť 7-708: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory.
Karavanové parky, kempingy a podobné priestory
6
InfoElektro ŽSR
Číslo
№ 09 – leto ㈃ 2010
Rok
Názov
TZ
Účinnosť od
33 2000
01. 06. 2010
33 2000
01. 06. 2010
33 2000
01. 06. 2010
33 2150
01. 06. 2010
33 2150
01. 06. 2010
33 2150
01. 06. 2010
33 3432
01. 06. 2010
33 4620
01. 06. 2010
33 4850
01. 06. 2010
34 1392
01. 06. 2010
34 1394
01. 06. 2010
34 6530
01. 06. 2010
34 7010
01. 06. 2010
34 7101
01. 06. 2010
Jej vydaním sa od 01. 04. 2012 ruší STN 33 2000-7-708: 2006
STN 33 2000-
2010
-7-709
Elektrické inštalácie nízkeho napätia.
Časť 7-709: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory.
Prístavy a podobné priestory
STN 33 2000-
2010
-7-721
Elektrické inštalácie nízkeho napätia.
Časť 7-721: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory.
Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch
Jej vydaním sa od 01. 04. 2012 ruší STN 33 2000-7-754: 2006
STN 33 2000-
2010
-7-729
Elektrické inštalácie nízkeho napätia.
Časť 7-729: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory.
Chodby na obsluhu alebo údržbu
STN EN 61935-
2010
-1
Špecifikácia na skúšanie symetrických a koaxiálnych káblových
rozvodov informačnej techniky. Časť 1: Inštalované symetrické
káblové rozvody podľa súboru noriem EN 50173
Jej oznámením sa od 01. 10. 2012 ruší STN EN 61935-1: 2006
STN EN 61935-
2010
-2-20
Skúšanie symetrických oznamovacích káblových rozvodov podľa
súboru EN 50173. Časť 2-20: Prepájacie a prístrojové šnúry. Vzorová predmetová špecifikácia pre aplikácie triedy D
STN EN 61935-
2010
-3
Skúšanie symetrických a koaxiálnych káblových rozvodov informačnej techniky. Časť 3: Inštalované symetrické káblové rozvody
podľa EN 50173-4 a súvisiacich noriem
STN EN 61000-
2010
-4-8
Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
Časť 4-8: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti magnetickému poľu pri sieťovej frekvencii
Jej oznámením sa od 01. 02. 2013 ruší STN EN 61000-4-8: 1995
STN EN 61968-
2010
-9
Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systém rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie.
Časť 9: Rozhranie odčítania a ovládania elektromerov
STN P CLC/TS
2010
61850-80-1
Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc.
Časť 80-1: Návod na výmenu informácií z CDC založenej na dátovom modeli používajúcej IEC 60870-5-101 alebo IEC 60870-5-104
STN P CLC/TS
2010
61643-12
Nízkonapäťové ochrany pred prepätím.
Časť 12: Ochrany pred prepätím zapojené v nízkonapäťových
distribučných sieťach. Výber a princípy aplikácie
STN P CLC/TS
2010
50544
STN EN 60626-
Nízkonapäťové jednosmerné prepäťové ochrany pre trakčnú sieť.
Pravidlá výberu a aplikovania zvodičov prepätia
2010
-2
Kombinované ohybné materiály na elektrickú izoláciu.
Časť 2: Skúšobné metódy
Jej oznámením sa od 01. 10. 2012 ruší STN EN 60626-2: 2000
STN EN 60851-
2010
-2
Vodiče na vinutia. Skúšobné metódy.
Časť 2: Stanovenie rozmerov
Jej oznámením sa od 01. 11. 2012 ruší STN EN 60851-2: 2000
STN EN 60332-
2010
Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach hore7
InfoElektro ŽSR
Číslo
№ 09 – leto ㈃ 2010
Rok
-3-10
Názov
TZ
Účinnosť od
34 7101
01. 06. 2010
34 7101
01. 06. 2010
34 7101
01. 06. 2010
34 7101
01. 06. 2010
34 7101
01. 06. 2010
34 7405
01. 06. 2010
35 3410
01. 06. 2010
35 4101
01. 06. 2010
36 1055
01. 06. 2010
36 1550
01. 06. 2010
36 1580
01. 06. 2010
36 1580
01. 06. 2010
nia. Časť 3-10: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne
uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Zariadenia
Jej vydaním sa od 01. 08. 2012 ruší STN EN 50266-1: 2002
STN EN 60332-
2010
-3-21
Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-21: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne
uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Kategória A F/R
Jej vydaním sa od 01. 08. 2012 ruší STN EN 50266-2-1: 2002
STN EN 60332-
2010
-3-22
Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-22: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne
uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Kategória A
Jej vydaním sa od 01. 08. 2012 ruší STN EN 50266-2-2: 2002
STN EN 60332-
2010
-3-23
Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-23: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne
uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Kategória B
Jej vydaním sa od 01. 08. 2012 ruší STN EN 50266-2-3: 2002
STN EN 60332-
2010
-3-24
Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-24: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne
uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Kategória C
Jej vydaním sa od 01. 08. 2012 ruší STN EN 50266-2-4: 2002
STN EN 60332-
2010
-3-25
Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-25: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne
uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Kategória D
Jej vydaním sa od 01. 08. 2012 ruší STN EN 50266-2-5: 2002
STN 34 7405
2010
Káble s vytláčanou izoláciou pre distribučnú sústavu s menovitým
napätím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV
Jej oznámením sa od 01. 12. 2012 ruší STN 34 7405: 2001
STN EN 60255-
2010
-151
Meracie relé a ochranné zariadenia. Časť 151: Funkčné požiadavky na nadprúdovú/podprúdovú ochranu
Jej oznámením sa od 01. 09. 2012 ruší STN EN 60255-3: 2001
STN EN 60947-
2010
-7-3
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 7-3: Pomocné
zariadenia. Bezpečnostné požiadavky na poistkové svorkovnice
Jej vydaním sa od 01. 09. 2012 ruší STN EN 60947-7-3: 2003
STN EN 60335-
2010
-2-30
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-30: Osobitné požiadavky na ohrievače miestností
Jej vydaním sa od 01. 12. 2014 ruší STN EN 60335-2-30: 2004
STN EN 60745-
2010
-2-4
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na brúsky a leštičky iné ako kotúčové
Jej vydaním sa od 01. 05. 2012 ruší STN EN 60745-2-4: 2004
a STN EN 60745-2-4: 2010
STN EN 61029-
2010
-2-9
Bezpečnosť elektrického prenosného náradia.
Časť 2-9: Osobitné požiadavky na pokosové píly
Jej vydaním sa od 01. 06. 2014 ruší STN EN 61029-2-9: 2003
STN EN 61029-
2010
Bezpečnosť elektrického prenosného náradia. Časť 2-11: Osobitné
8
InfoElektro ŽSR
Číslo
№ 09 – leto ㈃ 2010
Rok
-2-11
Názov
TZ
Účinnosť od
36 1580
01. 06. 2010
36 1580
01. 06. 2010
36 7930
01. 06. 2010
37 0510
01. 06. 2010
73 0713
01. 06. 2010
požiadavky na kombinované pokosové a stolové kotúčové píly
Jej vydaním sa od 01. 06. 2014 ruší STN EN 61029-2-11: 2004
STN EN 61029-
2010
-2-1
Bezpečnosť elektrického prenosného náradia.
Časť 2-1: Osobitné požiadavky na stolové kotúčové píly
Jej oznámením sa ruší STN EN 61029-2-1: 2002
STN EN 61029-
2010
-2-8
Bezpečnosť elektrického prenosného náradia. Časť 2-8: Osobitné
požiadavky na jednovretenové zvislé frézovačky
Jej oznámením sa ruší STN EN 61029-2-8: 2003
STN EN 62110
2010
Úrovne elektrických a magnetických polí generovaných striedavými
výkonovými systémami. Meracie postupy s ohľadom na expozíciu
obyvateľstva
STN EN 62275
2010
Systémy uloženia káblov. Káblové viazacie pásky na elektrické
inštalácie
Jej vydaním sa od 01. 07. 2012 ruší STN EN 50146: 2001
TNI CEN/TR
2010
15615
Vysvetlenie všeobecných vzťahov medzi rozličnými európskymi
normami a smernicou o energetickej hospodárnosti budov.
Zastrešujúci dokument
Jej vydaním sa ruší TNI CEN/TR 15615: 2009
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 5/2010 boli uverejnené oznamy o zmenách do nasledujúcich noriem:
Číslo
STN EN 50065-
Rok
Názov
TZ
Účinnosť od
2010
Signalizácia v nízkonapäťových inštaláciách vo frekvenčnom roz-
33 3435
01. 06. 2010
33 4591
01. 06. 2010
34 7010
01. 06. 2010
36 1055
01. 06. 2010
36 1055
01. 06. 2010
36 1550
01. 06. 2010
36 1550
01. 06. 2010
-1/A1
sahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 1: Všeobecné požiadavky, frekvenčné pásma a elektromagnetické rušenie: 2002
TNI 33 4591/Z1
2010
Komentár k STN P CLC/TS 50131-7: 2004. Prehliadky a funkčné
skúšky EZS. Odborné prehliadky elektrickej inštalácie: 2007
STN EN 60851-
2010
-1/A2
Vodiče na vinutia. Skúšobné metódy.
Časť 1: Všeobecne: 2000
STN EN 60335-
2010
-2-73/A2
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-73: Osobitné požiadavky na stabilné ponorné ohrievače: 2005
STN EN 60335-
2010
-2-74/A2
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-74: Osobitné požiadavky na prenosné ponorné ohrievače: 2004
STN EN 60745-
2010
-2-3/A11
STN EN 60745-
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na brúsky, leštičky a kotúčové šmirgľovačky: 2007
2010
-2-5/A11
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na kotúčové píly: 2007
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 5/2010 boli uverejnené oznamy o opravách do nasledujúcich noriem:
Číslo
STN EN 15663
Rok
2010
Názov
Železnice. Definícia referenčnej hmotnosti vozidiel: 2009
/AC
9
TZ
Účinnosť od
28 0002
01. 06. 2010
InfoElektro ŽSR
Číslo
STN EN 60204-
№ 09 – leto ㈃ 2010
Rok
2010
-11/C1
Názov
Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov.
TZ
Účinnosť od
33 2200
01. 06. 2010
35 2205
01. 06. 2010
35 2220
01. 06. 2010
35 7107
01. 06. 2010
Časť 11: Požiadavky na vysokonapäťové zariadenia na striedavé
napätie
nad
1 000 V
alebo
na
jednosmerné
napätie
nad 1 500 V a neprevyšujúce 36 kV: 2002
STN EN 61496-
2010
-1/C1
Bezpečnosť strojových zariadení. Elektro-senzitívne ochranné
zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky: 2005
STN EN 62061
2010
/C1
Bezpečnosť strojov. Funkčná bezpečnosť elektrických, elektronických a programovateľných elektronických bezpečnostných riadiacich systémov: 2005
STN EN 60439-
2010
-3+A1/C3
Rozvádzače nn. Časť 3: Osobitné požiadavky na rozvádzače nn
inštalované na miestach prístupných laickej obsluhe pri ich používaní. Rozvodnice (obsahuje zmenu A1: 1994)
Jej oznámením sa ruší STN EN 60439-3+A1/C2: 2006
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 6/2010 boli uverejnené oznamy o nasledujúcich nových normách:
Číslo
STN EN 15856
Rok
Názov
TZ
Účinnosť od
2010
Nedeštruktívne skúšky. Akustická emisia. Všeobecné zásady skú-
01 5064
01. 07. 2010
28 0340
01. 07. 2010
28 7220
01. 07. 2010
33 2320
01. 07. 2010
34 1392
01. 07. 2010
34 1560
01. 07. 2010
34 1580
01. 07. 2010
34 1580
01. 07. 2010
34 1580
01. 07. 2010
šania akustickou emisiou na sledovanie korózie v kovoch s okolím
obsahujúcim tekutinu
STN EN 14067-
2010
-6
STN EN 15723
Železnice. Aerodynamika. Časť 6: Požiadavky a skúšobné postupy
na posudzovanie bočného vetra
2010
Železnice. Uzatváracie a uzamykacie zariadenia pre ochranné
zariadenia na ochranu nákladu pred vplyvmi prostredia. Požiadavky na životnosť, prevádzku, označovanie, údržbu, recykláciu
STN EN 60079-
2010
-18
Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení zapuzdrením "m"
Jej vydaním sa od 01. 10. 2012 ruší STN EN 60079-18: 2005
a STN EN 61241-18: 2005
STN P CLC/TS
2010
50539-12
Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Prepäťové ochranné
prístroje pre špecifické aplikácie vrátane jednosmerného prúdu.
Časť 12: Princípy výberu a použitia. Prepäťové ochranné prístroje
(SPD) pripojené k fotovoltickým inštaláciám
STN EN 50119
2010
Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie.
Vrchné trolejové vedenia pre elektrickú trakciu
STN P CLC/TS
2010
50537-1
Dráhové aplikácie. Montované súčasti trakčného transformátora
a chladiaceho systému.
Časť 1: Vysokonapäťová priechodka pre trakčné transformátory
Táto predbežná STN je určená na overenie.
STN P CLC/TS
2010
50537-2
Dráhové aplikácie. Montované súčasti trakčného transformátora
a chladiaceho systému. Časť 2: Čerpadlo na izolačné tekutiny
pre trakčné transformátory a tlmivky
Táto predbežná STN je určená na overenie.
STN P CLC/TS
50537-3
2010
Dráhové aplikácie. Montované súčasti trakčného transformátora
a chladiaceho systému. Časť 3: Vodné čerpadlo pre trakčné meni10
InfoElektro ŽSR
Číslo
№ 09 – leto ㈃ 2010
Rok
Názov
TZ
Účinnosť od
34 1580
01. 07. 2010
34 2602
01. 07. 2010
34 2660
01. 07. 2010
35 1330
01. 07. 2010
35 3410
01. 07. 2010
35 3410
01. 07. 2010
35 4183
01. 07. 2010
35 4220
01. 07. 2010
35 4701
01. 07. 2010
35 4720
01. 07. 2010
36 1055
01. 07. 2010
če
Táto predbežná STN je určená na overenie.
STN P CLC/TS
2010
50537-4
Dráhové aplikácie. Montované súčasti trakčného transformátora
a chladiaceho systému. Časť 4: Buchholzovo relé ovládané plynom
a kvapalinou pre olejové transformátory a tlmivky s expanznou
nádobou na koľajových vozidlách
Táto predbežná STN je určená na overenie.
TNI CLC/TR
2010
50506-2
Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Návod na používanie EN 50129.
Časť 2: Zaistenie bezpečnosti
TNI CLC/TR
2010
50542
Dráhové aplikácie. Komunikačné prostriedky medzi bezpečnostnými zariadeniami a rozhraniami človek-stroj (MMI)
STN EN 61558-
2010
-2-16
Bezpečnosť
transformátorov,
tlmiviek,
napájacích
zdrojov
a podobných výrobkov na napájacie napätia do 1 100 V.
Časť 2-16: Osobitné požiadavky a skúšky na spínané napájacie
zdroje a transformátory pre spínané napájacie zdroje
Jej vydaním sa od 01. 10. 2012 ruší STN 61558-2-17: 2002
STN EN 60255-
2010
-1
Meracie relé a ochranné zariadenia.
Časť 1: Všeobecné požiadavky
Jej oznámením sa od 01. 12. 2012 ruší STN EN 60255-6: 2001
STN EN 60255-
2010
-11
Meracie relé a ochranné zariadenia.
Časť 11: Poklesy napätia, krátke prerušenia, odchýlky a zvlnenie
pomocného napájacieho portu
STN EN 62423
2010
Prúdové chrániče typu B so vstavanou nadprúdovou ochranou
a bez nej pre domácnosť a na podobné použitie (RCCB typu B
a RCBO typu B)
TNI CLC/TR
2010
62271-208
Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 208: Metódy
kvantifikovania ustáleného elektromagnetického poľa sieťovej frekvencie generovaného vysokonapäťovými rozvádzačmi a blokovými
transformačnými stanicami vysokého napätia/nízkeho napätia
STN EN 60269-
2010
-4
Nízkonapäťové poistky. Časť 4: Doplnkové požiadavky na tavné
vložky určené na istenie polovodičových prvkov
Jej vydaním sa od 01. 09. 2012 ruší STN EN 60269-4: 2008
STN EN 60282-
2010
-1
Vysokonapäťové poistky. Časť 1: Poistky obmedzujúce prúd
Jej oznámením sa od 01.11.2012 ruší STN EN 60282-1: 2006
TNI CLC/TR
2010
50417
Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné
účely. Vysvetlenie týkajúce sa európskych noriem v súbore
EN 60335
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 6/2010 boli uverejnené oznamy o zmenách do nasledujúcich noriem:
Číslo
STN EN 60320-2-4/A1
Rok
Názov
TZ
2010
Nástrčky a prívodky na spotrebiče pre domácnosť a na podobné
35 4508
všeobecné účely. Časť 2-4: Prívodkové spojenia závislé od hmot11
Účinnosť od
01.07.2010
InfoElektro ŽSR
Číslo
№ 09 – leto ㈃ 2010
Rok
Názov
TZ
Účinnosť od
nosti pripájaného spotrebiča: 2006
STN EN 62040-
2010
-3/A11
Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 3: Metóda určova-
36 9066
01.07.2010
nia požiadaviek na spôsobilosť a skúšky: 2004
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 6/2010 boli uverejnené oznamy o opravách do nasledujúcich noriem:
Číslo
STN EN 61477
Rok
Názov
TZ
2010
Práce pod napätím. Minimálne požiadavky na používanie náradia,
35 9733
01.07.2010
36 1950
01.07.2010
/C1
Účinnosť od
pomôcok a zariadení: 2010
STN EN 60730-
2010
-1/A16/C1
Automatické
elektrické
riadiace
zariadenia
pre
domácnosť
a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky: 2007
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 7/2010 boli uverejnené oznamy o nasledujúcich nových normách:
Číslo
STN EN 50215
Rok
Názov
TZ
Účinnosť od
2010
Dráhové aplikácie. Dráhové vozidlá. Skúšanie dráhových vozidiel
34 1565
01. 08. 2010
34 1580
01. 08. 2010
34 1580
01. 08. 2010
35 4101
01. 08. 2010
38 0003
01. 08. 2010
po ich zhotovení a pred uvedením do prevádzky
Jej vydaním sa od 01. 07. 2012 ruší STN EN 50215: 2002
STN P CLC/TS
2010
50534
Dráhové aplikácie. Architektúry generických systémov pomocných
elektrických napájacích sústav vo vlaku
Táto predbežná STN je určená na overenie
STN P CLC/TS
2010
50535
Dráhové aplikácie. Sústava pomocných výkonových meničov
vo vlaku
Táto predbežná STN je určená na overenie
STN EN 1330-4
2010
Nedeštruktívne skúšanie. Terminológia.
Časť 4: Termíny používané pri skúšaní ultrazvukom
Jej oznámením sa ruší STN EN 1330-4: 2003
TNI CEN/CLC/TR
16103
2010
Energetické manažérstvo a energetická účinnosť.
Slovník
Fórum koľajovej dopravy
Vplyv lomu sklonu nivelety koľaje na návrh trakčného vedenia
(dokončenie z minulého týždňa)
Ing. Pavol Beňo, Ing. Juraj Cyprian, PRODEX spol. s r.o.
Priebehy trolejového vedenia – rýchlosť 200 km·h-1
Priebehy sú rozkreslené pre základné parametre lomu sklonu,
výhodná veľkosť rozpätia trakčných podpier, konštantná výška
TD v mieste závesu – nesplnené parametre Tab. 1.
12
InfoElektro ŽSR
№ 09 – leto ㈃ 2010
Priebehy sú rozkreslené pre základné parametre lomu sklonu,
zmenšená veľkosť rozpätia trakčných podpier, upravená výška
TD v mieste závesu – splnené parametre Tab. 1, avšak na úkor
investičných nákladov a dynamických parametrov TV (zhoršenie pružnosti trolejového vedenia).
Upravené parametre lomu sklonu, výhodná veľkosť rozpätia
trakčných podpier, upravená výška TD v mieste závesu – splnené parametre Tab. 1.
Tab. 2: Základné a upravené parametre posudzované v priebehoch.
Rýchlosť
160 km·h-1
č. 1
Obrázok
200 km·h-1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
Rozpätie TP [m]
62
zhustené
62
62
zhustené
62
Výška TD [cm]
560
upravená
upravená
560
560
upravená
Parametre lomu
základné
základné
upravené
základné
základné
upravené
Sklon 1 [‰]
0
0
Sklon 2 [‰]
10
10
ρ (R) [m]
11 000
11 000
19 000
16 000
16 000
44 000
τ [m]
55
55
95
80
80
220
yv [m]
0,138
0,138
0,238
0,200
0,200
0,550
τ
dĺžka dotyčnice zaoblenia lomu sklonu
yv
súradnica vrcholu zaoblenia
4. Záver
Na základe uvedených teoretických priebehov, ktoré boli zámerne vybrané ako pomerne extrémne, je možné
konštatovať, že dodržanie všetkých požiadaviek technických predpisov, noriem a požiadaviek na zaistenie interoperability
si vyžaduje úzku spoluprácu projektantov už v projektovej príprave. Bez vzájomnej koordinácie a spätnej väzby je už
neskoro pri resp. po realizácii stavby kolízne miesto odstrániť.
Navrhovatelia technického riešenia stavebných objektov koľají a trakčného vedenia by mali technické riešenie
navzájom koordinovať tak, aby dosiahli rozumný kompromis – úmerné zahustenie TP a primerané úpravy výškového
vedenia železničnej trate, aby sa zbytočne nezvyšovali investičné náklady na trakčné vedenie, koľajový spodok,
resp. umelé stavby v blízkosti lomu sklonu nivelety koľaje.
13
InfoElektro ŽSR
№ 09 – leto ㈃ 2010
Vysoké nároky sú kladené na zhotoviteľov a presnú realizáciu projektov, ktorú by mal zaistiť stavebný dozor.
Akékoľvek odchýlky od projektu môžu viesť k nedodržaniu predpísaných parametrov a k problematickej prevádzke, ktorá môže vyústiť až do poruchy zariadenia.
Rovnaké nároky sú kladené aj na následnú údržbu. Parametre koľajového lôžka musia byť upravené do projektovaného stavu. Akákoľvek zmena nivelety koľaje sa následne premieta do horšej spolupráce trolejového vedenia
s pantografovým zberačom.
Energetické úspory na tratiach TEŽ
(dokončenie z minulého čísla)
Ing. Jozef Alušík, ŽSR – VVÚŽ Žilina
Ing. Ľuboš Franc, ZSSK
Výpočet akumulovateľného množstva elektrickej energie
Výpočet akumulovateľného množstva elektrickej energie stanovuje, koľko elektrickej energie získanej počas rekuperačného brzdenia by sa teoreticky mohlo v trakčnej akumulačnej stanici (TAS) uschovať.
Umiestnenie TAS je vhodné voliť:
-
uprostred úseku medzi meniarňami, alebo v koncovom úseku,
-
čo najbližšie k miestu rekuperácie (uprostred stúpania),
-
v blízkosti zastávky (kde je pravdepodobnosť využitia odberu pri urýchľovaní súprav).
Tieto kritériá boli aplikované na TEŽ a bolo vybraných 5 možných umiestnení TAS uvedených na nasledujúcich ob-
rázkoch:
Traťový profil úseku TEŽ Poprad – Starý Smokovec s vyznačením:
1 TAS Poprad
1
3
2
4
2 TM Veľký Slavkov
3 TAS Pod Lesom
4 TM Starý Smokovec
Traťový profil úseku TEŽ Starý Smokovec – Štrbské Pleso s vyznačením:
1 TM Starý Smokovec
1
2
4
3
2 TAS Tatranská Polianka
3 TM Vyšné Hágy
4 TAS Popradské Pleso
Traťový profil úseku TEŽ Tatranská Lomnica – Starý Smokovec s vyznačením:
1 TAS Tatranská Lesná
2 TM Starý Smokovec
1
2
14
InfoElektro ŽSR
№ 09 – leto ㈃ 2010
Energiu získanú brzdením do zastavenia je možné vypočítať podľa vzťahu 1 ako:
E 1,072 10
5
M
V2 1
p0 sred
102
ab
(1)
kde bolo dosadené: M = 53 t; ξ = 1,1, V = 30 km·h-1; p0 = 5 N·kN-1; sred = 0 ‰ a ab = 0,5 m·s-2.
Energiu získanú brzdením na spáde je možné vypočítať podľa vzťahu 2 ako:
E 2,72 10 3 M p0 sred
(2)
Na základe účinnosti premeny potenciálnej a kinetickej energie na elektrickú, počtu súprav za deň, počtu zastávok,
výškového rozdielu a uvažovaného toku energie boli pre vybrané body získané hodnoty denných akumulovateľných
množstiev elektrickej energie, ktoré sú uvedené v tabuľke 2 vrátane ich vzájomného porovnania.
Tabuľka 2: Denné akumulovateľné množstvá elektrickej energie pre jednotlivé polohy TAS
Denné akumulovateľné množ-
Podiel
stvo energie
na celkovom množstve
(kWh)
(%)
Poprad
80,6
5
Pod Lesom
511,0
31
Tatranská Lesná
308,6
19
Tatranská Polianka
216,4
13
Popradské Pleso
515,1
32
Lokalita
Celkové denné akumulovateľné množstvo elektrickej energie získanej rekuperáciou v TAS je 1 630 kWh. Pre porovnanie, súčasná priemerná denná spotreba elektrickej energie na trakčné účely 7 100 kWh. Je to teda zaujímavé
množstvo (23 %) z celkovej spotreby na to, aby sa uvažovalo s jeho využitím.
K výberu vhodných lokalít pre inštalovanie TAS a konkrétnej technológie v nich použitej je potrebné vykonať technicko-ekonomickú analýzu, ktorej súčasťou by mala byť aj analýza nákladov na životný cyklus, pomocou ktorej bude
možné určiť návratnosť investície do TAS. Podľa spočítaných akumulačných množstiev elektrickej energie je ich inštalovanie schopné výrazne zvýšiť energetickú efektívnosť prevádzky v sieti TEŽ.
Záver
Napriek takmer 20 rokov trvajúcim úvahám o zvýšení energetickej efektívnosti v sieti TEŽ zvýšením efektívnosti
elektrických jednotiek prevádzkujúcich dopravu a zavedením rekuperačného brzdenia je tento článok prvým, ktorý zhodnocuje energetické úspory v sieti TEŽ dosiahnuté nasadením jednotiek 425.95. Tento krok priniesol zvýšenie energetickej
efektívnosti o 20 %. Ďalšie zlepšenie využitia elektrickej energie na trakčné účely by mohlo priniesť inštalovanie trakčných akumulačných staníc, ktoré by akumulovali rekuperovanú energiu a dodávali ju elektrickým jednotkám v trakčnom
režime. Pre určenie ekonomickej návratnosti uvedeného riešenia ako aj výber najvhodnejšej technológie je potrebné vykonať technicko-ekonomickú analýzu.
15
InfoElektro ŽSR
№ 09 – leto ㈃ 2010
Testovanie „Traxx-ov“ na tratiach ŽSR
Ing. Miloš Šefčík, GR ŽSR – O 430
Potreby dopravcov používať nové moderné hnacie dráhové vozidlá (HDV) sa prejavujú stále viac a viac. Pre používanie nových HDV je nutné overiť kompatibilitu s infraštruktúrou
a zistiť prípadne vzájomne ovplyvňovanie – rušenie. Takisto je
v záujme firiem vyrábajúcich HDV, ako sú napríklad Siemens
(rušne z rodiny „EuroSprinter“ známe ako Taurusy v rôznych
verziách) alebo Bombardier (rušne z rodiny „Traxx“ v rôznych
verziách), aby sa presadili na trhu v čo najväčšom rozsahu.
Preto 28. a 29. júla 2010 prejavila svoju aktivitu firma Bombardier Transportation GmbH, Kassel, a prostredníctvom súkromného dopravcu Express Rail pôsobiacom na Slovensku vykonala skúšobné jazdy na tratiach ŽSR s vysokovýkonným
elektrickým rušňom E186.238 Bombardier Traxx F140MS. Dopravca Express Rail v rámci skúšobných jázd na tratiach
ŽSR prevádzkuje tiež dieselový rušeň Bombardier 285.107 rovnako z rodiny „Traxx“, ktorý sa tiež zúčastnil týchto skúšok.
Elektrický rušeň 186.238 bol vyrobený v roku 2009 pod výrobným číslom 34 442. Je schopný jazdiť pod 4 napäťovými sústavami a to 15 kV AC, 25 kV AC, 1,5 kV DC a 3 kV DC. V súčasnosti tento konkrétny rušeň je vybavený na prevádzku
na tratiach v Nemecku, Rakúsku, Belgicku a Holandsku. Okrem
štandardných národných vlakových zabezpečovačov je vybavený aj systémom ETCS.
Miestom skúšok dvojice moderných rušňov s označením 285.107 a 186.238 sa stal juhozápad Slovenska, presnejšie
úsek
medzi
železničnou stanicou Štúrovo a štátnou hranicou s Maďarskom. Obe
hnacie vozidlá z rodiny Traxx sa podrobili montáži meracích zariadení
zamestnancami z VVÚŽ. Meracie zariadenia boli rovnako inštalované aj
na priecestné zabezpečovacie zariadenie na štátnej ceste do Chľaby
v km 199, ktoré sa nachádza v úseku Kamenica nad Hronom – Chľaba.
Väčší počet skúšobných jázd bol z toho dôvodu, že prejazd rušňov sa
meria pri rôznych hodnotách pomerného ťahu a to od 20 do 100 % nominálneho výkonu rušňov. Ďalší deň sa skúšky zamerali na obvody
s frekvenciou
400 Hz. Po ukončení meracích prác nasledovala demontáž
meracích zariadení, uvedenie rušňov i PZZ do pôvodného
stavu a návrat späť do Bratislavy-Petržalky, odkiaľ rušne pokračovali ďalej.
Záverom by bolo dobre pripomenúť problematiku zastaraných koľajových obvodov, ktoré sa ešte stále používajú
na sieti ŽSR, a ktoré sú hlavnou príčinou znemožnenia používania moderných hnacích koľajových vozidiel (či už rušňov
alebo jednotiek). Dobrým príkladom takejto nekompatibility je
trať Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-Petržalka, kde z tohto
16
InfoElektro ŽSR
№ 09 – leto ㈃ 2010
dôvodu nemohli zachádzať až na bratislavskú hlavnú stanicu ani priame IC vlaky z Viedne do Košíc (do minuloročného
GVD) ťahané modernými rušňami ÖBB.
Prehľad hnacích vozidiel od firmy Bombardier Transportation GmbH, Kassel, z rodiny „Traxx“
TRAXX AC
TRAXX MS
TRAXX DC
TRAXX DE
15 + 25 kV
15 + 25 kV AC
3 kV DC
Diesel-elektrický
Napájacie systémy
AC
+ 1,5 + 3 kV DC
Hmotnosť (max.)***
82 t
85 t
81 t
80 t
Dĺžka
18 900 mm
Šírka
2 977 mm
Výška
3 845 mm
Rázvor dvojkolesí v podvozku
2 600 mm
Priemer kolies
4 264 mm
1 250 mm / 1 170 mm
Výkon 15 & 25 kV AC
5 600 kW
Výkon 3 kV DC
–
Výkon 1,5 kV DC
–
–
5 600 kW
4 000 kW
2 200 kW Diesel
2 200 kW Diesel
–
2 200 kW Diesel
Ťažná sila
300 kN
270 kN
Brzdná sila (EDB)
240 kN
150 kN
Stanovište rušňovodiča
klimatizované / tlakotesné
Maximálna rýchlosť
Prvý termín dodania
140 / 160 / 200 km/h
–
07/2007
Objem palivovej nádrže
–
03/2007
07/2007
4 000 l
*** Hmotnosť závisí od oblasti pôsobnosti na špecifickom vybavení pre danú infraštruktúru
17
InfoElektro ŽSR
№ 09 – leto ㈃ 2010
LED – nová generácia svetelných zdrojov (1. časť)
Ing. Ladislav Schichman, Elen s.r.o.
Úvod
Posledné desaťročia priniesli rýchly pokrok v mnohých oblastiach ľudskej činnosti.
V prípade elektroniky je však aj výraz „rýchly pokrok“ príliš pomalý na vyjadrenie toho, čo sa v tejto
oblasti udialo a čo ďalej napreduje čoraz vyšším tempom. Jedným z neprehliadnuteľných dôkazov tohto procesu je vývoj
v oblasti svetlo emitujúcich diód – LED, ktoré v posledných rokoch razantne vkročili do sveta svetelnej techniky a nepochybne sú základom novej éry v tejto oblasti.
Začalo to pred 103 rokmi
Do histórie vývoja LED sa zapísalo mnoho vedcov, technikov aj celých výskumných tímov pôsobiacich v oblasti
elektrotechniky a elektroniky. Za začiatok tejto histórie je považovaný objav elektroluminiscencie,
o ktorom referoval britský experimentátor Henry J. Round, pracovník firmy Marconi, v časopise Electrical World v roku 1907. Tento „kuriózny fenomén“ vyžarovania svetla, ako o ňom písal Round, bol
pozorovaný na kryštáloch karbidu kremíka (SiC) aktivovaných elektrickým prúdom. Pravdepodobne
takouto šťastnou náhodou prišli na svet prvé „LED“, aj keď v tomto prípade ešte nešlo o polovodičové diódy s P-N priechodom a použité kryštálové materiály mali bližšie k Schottkyho diódam.
Významným prínosom k výskumu elektroluminiscencie kryštálov a vývoju LED boli práce ruského vedca a vynálezcu Olega Vladimiroviča Loseva, ktorý v rokoch 1924 až 1941 publikoval v ruských, nemeckých aj anglických odborných časopisoch mnoho článkov podrobne popisujúcich vyvinuté zariadenia využívajúce princíp elektroluminiscencie. Na tomto princípe bol založený aj jeho patent svetelného relé podaný v roku
1927.
Vývoju prvej polovodičovej diódy emitujúcej viditeľné svetlo predchádzal v 50-tych rokoch minulého
storočia vývoj LED produkujúcich žiarenie v infračervenej oblasti. V tejto súvislosti sa do histórie zapísali Rubin Braunstein (Radio Corporation of America) aj Robert Biard a Gary Pittman (Texas Instruments). Za „otca“ prvej prakticky použiteľnej LED emitujúcej viditeľné svetlo je považovaný Kanaďan Nick Holonyak Jr., ktorý v roku
1962 úspešne dokončil vývoj LED emitujúcej červené svetlo. Pre spresnenie je však potrebné
dodať, že v tom istom roku zverejnili nezávislé správy o fungujúcich LED štyri vývojové tímy.
Okrem tímu Nicka Holonyaka Jr. (General Electric) to bol ďalší tím tej istej firmy pod vedením
Roberta Halla, tím Marshalla Nathana (IBM) a Roberta Redikera (inštitút MIT).
Od predstavenia prvých červených LED ubehlo ďalších 6 rokov, pokiaľ bola v americkej
firme Monsanto spustená ich sériová výroba a 10 rokov do vývoja prvých modrých LED (Herbert P. Maruska, Material Science Department at Stanford). Napredoval tak proces, ktorý postupne viedol k vývoju vysokosvietivých farebných LED pre širokú škálu použitia najmä v oblasti signalizačných a zobrazovacích zariadení aj
k vývoju výkonových bielych LED tvoriacich základ nových svetelných zdrojov.
Trocha teórie
Aj keď medzi technikmi je základný princíp fungovania LED všeobecne známy, pripomeňme si niektoré podstatné
informácie.
V tuhých látkach platí, že jednotlivé atómy sú navzájom viazané do kryštalickej mriežky. Podľa miery jej usporiadanosti môžu tieto látky nadobúdať monokryštalický, polykryštalický alebo amorfný charakter. Na jadrá atómov
v kryštalickej mriežke sú naviazané elektróny, ktoré sú k jadru viazané väzbovou energiou. Elektróny s najmenšou väzbovou energiou, tzv. valenčné elektróny, sú za určitých podmienok schopné odtrhnúť sa od svojho jadra a prejsť
do tzv. vodivostného pásu, čím sa vytvoria páry elektrón-diera. Tento stav je však len dočasný a po určitom čase elektróny prechádzajú späť do valenčného pásu, čím páry elektrón-diera zanikajú. Tento proces, odborne nazývaný rekombinácia, je sprevádzaný uvoľňovaním prebytočnej energie definovanej zmenou energie elektrónu pri prechode z vodivostného
18
InfoElektro ŽSR
№ 09 – leto ㈃ 2010
do valenčného pásu. Zvyčajne je táto energia uvoľnovaná vo forme tepla, čím dochádza k zahrievaniu materiálu. Za určitých podmienok v materiáloch, kde pri rekombinácii dochádza k väčšej zmene energie elektrónov, vzniká tzv. žiarivá rekombinácia, pri ktorej je uvoľnovaná energia vyžiarená formou viditeľného svetla. Zvlášť výrazne sa tento jav prejavuje
v špeciálnych polovodičových materiáloch, kde sa na tzv. P-N priechodoch s vhodným zložením a štruktúrou pri budení
externým zdrojom elektrického napätia dosahuje vysoká úroveň žiarivej rekombinácie, ktorá sa prejavuje intenzívnym
svetelným žiarením. Toto je základom činnosti svetelných diód známych pod označením LED (light emitting diode).
V závislosti od vlastností konkrétnych polovodičových materiálov má vyžarované svetlo svoju charakteristickú
farbu. Spektrálne krivky týchto svetiel sú pomerne úzke (Obr. 1), takže sa nám svetlá vyžarované z LED javia ako jednofarebné.
Obr. 1: Spektrálne krivky niektorých typov jednofarebných LED [1]
V súčasnosti sú komerčne ponúkané jednofarebné LED v širokej škále vlnových dĺžok. Aktuálne najrozšírenejšie
druhy týchto LED a ich parametrov popisuje nasledovná tabuľka:
Farba vyžarovaného svetla
Vlnová dĺžka λ
Polovodičový materiál
modrá
470 nm
InGaN/GaN
tyrkysová
505 nm
InGaN/GaN
zelená
525 nm
InGaN/GaN
zelenožltá
570 nm
AlInGaP/GaAs
jantárová žltá (amber)
590 nm
AlInGaP/GaAs
oranžová
605 nm
AlInGaP/GaAs
červená
625 nm
AlInGaP/GaAs
tmavá červená
650 nm
AlGaAs/ AlGaAs
LED
Vývoj LED emitujúcich širokospektrálne biele svetlo, potrebných pre oblasť svetelnej techniky, bol podmienený
vývojom vysokosvietivých modrých LED. História modrých LED sa začala v roku 1972, kedy sa podarilo vyvolať emisiu
modrého svetla na báze nitridu gália (GaN). Neskorší vývoj viedol k realizácii vysokosvietivých modrých LED (InGaN/GaN), ktoré boli základom pre vývoj bielych LED. Najjednoduchší spôsob realizácie bieleho svetla je zmiešanie
jednofarebných svetiel na princípe aditívneho skladania farieb. Vhodným pomerom jednotlivých farebných zložiek môžeme získať požadované biele svetlo. Okrem priameho miešania viacerých jednofarebných svetiel emitovaných z LED je
však pre realizáciu bielych LED možné efektívne využiť aj transformáciu modrého svetla na širokospektrálne biele svetlo
prostredníctvom „žltého“ luminoforu. V súčasnosti je základným materiálom používaným pre tento účel luminofor
Ce3+:YAG na báze céria dotovaného syntetickým kryštalickým materiálom YAG (ytrium aluminium garnet, chemicky
Y3Al5O12). Takto sú v súčasnosti realizované komerčne najrozšírenejšie biele LED. Typické emisné spektrum takýchto
LED emitujúcich „studené“ svetlo je na obr. 2. Modifikáciou štruktúry luminoforu je možné dosiahnuť zvýšenie sekundárnej elektroluminiscencie a potlačiť primárne modré svetlo tak, že výsledné biele svetlo bude mať charakter „neutrálneho“
alebo „teplého“ svetla.
19
InfoElektro ŽSR
№ 09 – leto ㈃ 2010
Obr. 2 Emisné spektrum bielej LED [1]
Podobne, aj keď s menšou účinnosťou, je možné vytvoriť biele svetlo na báze UV LED, v tomto prípade je luminiforom sulfid zinočnatý dotovaný meďou a hliníkom (ZnS:Cu, Al).
Na obr. 3 sú zobrazené rôzne varianty realizácie zdrojov bieleho svetla na báze LED s využitím primárnej emisie
svetla z LED aj sekundárnej emisie svetla generovanej prostredníctvom luminiforov.
Obr. 3 Zdroje bieleho svetla na báze LED [1]
Pre posudzovanie kvality zdrojov bieleho svetla je v praxi používané široké spektrum fyzikálnych a technických
parametrov. Základné parametre, podľa ktorých môžeme tieto zdroje vzájomne porovnávať, sú:
-
svetelný tok (lm) – výkon žiarenia svetelného zdroja hodnotený podľa spektrálnej citlivosti ľudského oka,
-
merný svetelný výkon (lm/W) – výkon žiarenia svetelného zdroja úmerný jednému wattu spotrebovanej energie,
-
farba svetla (K) – udávaná pomocou teploty farby, u svetelných zdrojov je udávaná v rozsahu približne 2 000
až 10 000 K. Uvedená teplota farby je ekvivalentom farby bieleho svetla, ktoré vyžaruje tepelný žiarič (tzv. absolútne čierne teleso) zohriaty na príslušnú teplotu. Z hľadiska ľudského vnímania definujeme farby ako teplé, neutrálne a studené. Tieto slovné charakteristiky sú však paradoxne v nepriamom pomere k udávanej fyzikálnej teplote ekvivalentného tepelného žiariča,
-
podanie farieb (Ra) – charakterizuje kvalitu svetla z hľadiska vernosti podania farieb číselným údajom v rozsahu
od 0 do 100. Pre prostredia s vyššími nárokmi na kvalitu svetla (domácnosti, kancelárie a pod.) je požadovaná
hodnota indexu Ra ≥ 80. V praxi sa pre tento parameter niekedy používa aj označenie CRI (color rendering index), keďže z definície týchto parametrov platí, že celkový CRI (general CRI) = R a.
Spôsob, ktorým sú prostredníctvom LED čipov a luminoforov realizované biele LED, má významný vplyv na tech-
nické parametre týchto prvkov. Všeobecne je možné povedať, že najvyšší merný svetelný výkon pri relatívne nízkych
výrobných nákladoch dosahujú dichromatické biele LED s modrým LED čipom a žltým luminoforom. Ich relatívnou nevýhodou je nižší index Ra, (cca v rozsahu 70 – 80). Vyšší index Ra je možné dosiahnuť u trichromatických a tetrachromatických LED, ich cena je však citeľne vyššia, preto sú v súčasnosti komerčne menej úspešné.
20
InfoElektro ŽSR
№ 09 – leto ㈃ 2010
Výhody LED svetelných zdrojov
Pri porovnávaní jednotlivých typov svetelných zdrojov je možné zohľadniť mnoho enviromentálnych, ekonomických aj technických parametrov. V prípade svetelných zdrojov na báze LED vystupujú do popredia predovšetkým dve
zásadné výhody:
-
vysoká účinnosť,
-
nízka enviromentálna záťaž.
Odborné prognózy uvádzajú, že svetelné zdroje na báze LED môžu byť až 20x účinnejšie ako žiarovkové svetel-
né zdroje a 5x účinnejšie ako fluorescenčné svetelné zdroje [1]. Porovnanie merného svetelného výkonu jednotlivých
typov svetelných zdrojov popisuje nasledovná tabuľka:
Merný svetelný výkon
Typ svetelného zdroja
(lm/W)
Klasické žiarovky
9 – 12
Halogénové žiarovky
16 – 20
Žiarivky (lineárne alebo kompaktné)
60 – 100
Sodíkové výbojky
150 – 200
Súčasné svetelné zdroje s LED
60 – 150
Prognóza pre nové zdroje s LED
200 – 400
Ideálny zdroj svetla – teoretický zdroj monochromatického svetla so 100%-nou účinnosťou
683
Aj keď v súčasnosti ešte nie je možné povedať, že svetelné zdroje s LED dosahujú spomedzi rôznych typov
svetelných zdrojov najvyšší merný svetelný výkon, prognózy založené na najnovších poznatkoch z vývoja LED ukazujú,
že sa tak pravdepodobne stane v blízkej budúcnosti. Už v súčasnosti však môžeme konštatovať, že svetelné zdroje
s LED patria z tohto hľadiska k svetelným zdrojom s najvyššou účinnosťou.
Druhým závažným dôvodom, pre ktorý je technológia LED preferovaná, je jej minimálny vplyv na znečisťovanie
životného prostredia. Svetelné zdroje na báze LED sú ekologicky neškodné, neobsahujú environmentálne nebezpečné
materiály (predovšetkým ťažké kovy) a sú recyklovateľné. Ich masové použitie bude mať významný pozitívny vplyv
na životné prostredie, predovšetkým z týchto dôvodov:
-
zníženie emisií CO2 spôsobujúcich globálne otepľovanie,
-
zníženie emisií SO2 spôsobujúcich kyslé dažde,
-
zníženie emisií Hg významne ohrozujúcich kvalitu životného prostredia,
-
zníženie širokého spektra ďalších emisií (prach, toxické látky, atď.) súvisiacich s výrobou elektriny aj výrobou
a používaním svetelných zdrojov.
Okrem vysokej účinnosti a ostatných spomínanných faktorov majú svetelné zdroje s LED viacero ďalších technic-
kých výhod:
-
majú dlhodobú životnosť (v súčasnosti výrobcovia deklarujú životnosť 30 – 50 tis. hodín),
-
vyžarované svetlo neobsahuje UV ani IR žiarenie,
-
sú užívateľsky veľmi bezpečné (nízka prevádzková teplota, nerozbitnosť),
-
sú prevádzkovo vysoko spoľahlivé (otrasuvzdornosť, nárazuvzdornosť),
-
čas potrebný na zapnutie a plný svetelný výkon je extrémne krátky,
-
majú prakticky neobmedzený počet spínacích cyklov,
-
môžu vyžarovať biele svetlo v širokej škále farieb,
-
majú jednoducho regulovateľný jas,
-
pri regulácii jasu nedochádza k zmene farby svetla,
-
vzhľadom na malé rozmery poskytujú širšie technické možnosti pre realizáciu svietidiel.
21
InfoElektro ŽSR
№ 09 – leto ㈃ 2010
Nová legislatíva EÚ
V krajinách EÚ sa na účely svietenia použije asi štvrtina z celkovo vyrobenej elektrickej energie a podobná situácia je aj v ďalších vyspelých častiach sveta (severná Amerika, juhovýchodná Ázia). Výroba elektriny potrebná na svietenie aj výroba a používanie svetelných zdrojov však predstavujú pre životné prostredie veľkú záťaž. Nariadenie Európskej
komisie č. 244/2009 uvádza nasledujúce údaje:
-
odhad ročnej spotreby elektriny v EÚ súvisiacej s nesmerovými svetelnými zdrojmi pre domácnosť bol
v roku 2007 112 TWh, čo zodpovedá 45 miliónom ton emisií CO2,
-
odhad emisií ortuti v EÚ zo žiariviek vrátane emisií z výroby elektriny pre ich napájanie za reálneho predpokladu,
že nebude recyklovaných 80 % týchto svetelných zdrojov, bol v roku 2007 2,9 tony.
Takéto fakty nútia vyspelé štáty, ktoré sú hlavnými producentmi emisií znečisťujúcich životné prostredie, hľadať
spôsoby, ako tieto problémy riešiť. Možnosti, ktoré poskytuje technológia LED sú z tohto hľadiska veľmi sľubné a podpora
vývoja svetelných zdrojov na báze LED je zahrnutá do vládnych programov mnohých vyspelých štátov sveta. Lídrami
v tomto snažení sú predovšetkým Japonsko, USA, Čína, Taiwan, Južná Kórea, Austrália aj EÚ.
V prípade EÚ je kľúčovým dokumentom európska Smernica č. 2005/32/ES [2] o vytvorení rámca na stanovenie
požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu. Vo vzťahu k svetelným zdrojom na túto smernicu nadväzujú
nariadenia Európskej komisie:
-
244/2009 [3] – nariadenie ohľadom požiadaviek na ekodizajn nesmerových svetelných zdrojov pre domácnosť,
-
245/2009 [4] – nariadenie ohľadom požiadaviek na ekodizajn žiariviek bez zabudovaného predradníka, výbojok
s vysokou svietivosťou a predradníkov a svietidiel, ktoré sú schopné ovládať takéto svetelné zdroje.
EÚ týmito dokumentmi v praxi presadzuje svoj zámer urýchlene presadiť nové technológie v záujme ochrany ži-
votného prostredia. Jedným z praktických dôsledkov aplikácie uvedených nariadení je postupný zákaz výroby klasických
žiaroviek, ktorých účinnosť ďaleko zaostáva za účinnosťou moderných svetelných zdrojov. Časový harmonogram tohto
opatrenia je nasledovný:
1. 9. 2009
Zákaz žiaroviek energetickej triedy F a G. Žiarovky s príkonom 100 W a vyšším musia byť energetickej triedy C, všetky ostatné žiarovky minimálne energetickej triedy E
1. 9. 2010
Žiarovky s príkonom 75 W a vyšším musia byť energetickej triedy C
1. 9. 2011
Žiarovky s príkonom 60 W a vyšším musia byť energetickej triedy C
1. 9. 2012
Všetky číre žiarovky musia byť energetickej triedy C
1. 9. 2013
Zvýšené požiadavky na príkon a kvalitu
1. 9. 2016
Zákaz všetkých žiaroviek energetickej triedy C, okrem čírych halogénových žiaroviek s päticou R7s
a G9. Všetky ostatné číre žiarovky musia byť energetickej triedy B
Zdroj: [6]
Pozn.: spomenuté dokumenty sú premietnuté do prostredia ŽSR cez Nariadenie č. 32/2009 GR.
Uvedené nariadenia Európskej komisie tiež podrobne špecifikujú požadované technické parametre svetelných
zdrojov s cieľom zabrániť výrobe takých výrobkov, ktoré sú primárne alebo sekundárne zdrojom nadmerného znečisťovania životného prostredia. Hlavný dôraz je pritom kladený na ich energetickú účinnosť a obmedzenie obsahu ortuti. Dotýkajú sa však aj problematiky svetelného znečistenia a ďalších technických parametrov svetelných zdrojov.
Použité Informačné zdroje:
[1]
Schubert, E.F.: Light Emmiting Diodes and Solid-State Lighting, prezentácia na www.LightEmmitingDiodes.org
[2]
Smernica EP a Rady EÚ 2005/32/ES zo dňa 6.júla 2005
[3]
Nariadenie Komisie ES č. 244/2009 zo dňa 18. marca 2009
[4]
Nariadenie Komisie ES č. 245/2009 zo dňa 18. marca 2009
[5]
Baník, I., Baník, R., Baník I.: Optické javy v polovodičoch
[6]
www.svetlo.sk
[7]
Zheludev, N.:
The life and times of the LED – a 100-year history, článok na www.orc.soton.ac.uk
22
InfoElektro ŽSR
№ 09 – leto ㈃ 2010
Prezentácia systému Tensorex C+ a firmy Pfisterer
Ing. Ján Rohlíček, GR ŽSR – O 430
V dňoch 28. – 29. júna 2010 sa uskutočnila prezentácia firmy Pfisterer, jej výrobkov a najmä nového upínacieho
systému Tensorex C+. Prezentácia sa uskutočnila v Budapešti, kde zariadenie Tensorex je namontované, a firmu ako aj
výrobné portfólio spoločnosti prezentoval pán Luciano Femminis (na obr.)
Spoločnosť Pfisterer sa špecializuje na prvky a systémy v oblasti silnoprúdovej techniky so zameraním okrem iného i na železničné systémy. Spoločnosť bola založená ako rodinná firma v roku 1921. Jej zakladateľom bol
Karl Heinz Pfisterer a jeho neter Dorothee Hertweck. Spoločnosť, ako jedna
z mála s celosvetovou pôsobnosťou, je vo vlastníctve rodiny zakladateľa. Spoločnosť Pfisterer má svoje zastúpenie na 3 kontinentoch a svoje výrobky vyrába v 18 podnikoch v 17 krajinách sveta.
Zameraním spoločnosti Pfisterer sú najmä:
-
káblové systémy,
-
energetické komponenty,
-
nadzemné vedenia,
-
komponenty pre železničné trakčné vedenia.
Z komponentov pre železničné trakčné vedenia sa zameriavajú najmä:
-
pripojovacie svorky pre trakčné vedenie,
-
silikónové izolátory,
-
Tensorex – automatické pružinové napínacie zariadenie,
-
meracia technika pre meranie parametrov trolejového vedenia,
-
svorkový materiál pre potreby konštrukcií trakčného vedenia.
Systém Tensorex C+ bol podrobne prezentovaný nielen po teoretickej stránke, ale i po praktickej. Predvedená
bola ukážka tohto systému, ktorý je v súčasnej dobe namontovaný v prevádzke na železničnej stanici Budapest-Nyugati pu. Uvedený systém s jeho kompaktnými rozmermi znamená vo sfére napínacích zariadení úplne novú éru. Systém Tensorex C+ vyžaduje minimálne potreby na údržbu. Systém nevyžaduje zložitú inštaláciu a po jeho montáži
napr. na nástupištiach, nie sú potrebné ochranné klietky pre závažia a pohyblivé časti systému sú neprístupné pre cestujúcu verejnosť. Celková hmotnosť systému je oproti klasickým výrazne nižšia. V prípade teplotných zmien systém reaguje tým istým spôsobom
ako doteraz používané kompenzačné zariadenia.
Tensorex C+ má patentovaný automatický upínací systém, ktorý potrebuje pre svoju činnosť
podstatne menej priestoru. Tento systém je používaný v rôznych železničných správach už viac
ako desať rokov. Podstatou celého systému je
špirálová pružina na tej istej náprave s dvoma
kolesami, s ktorými je pevne spojená. Nápravové ložiská sú bezúdržbové a utesnené tak,
že nedochádza k ich znečisťovaniu a tým i k znižovaniu životnosti ložiska. Celý systém je
uzatvorený v schránke bubnového tvaru. Oba kotúče s premenlivým pomerom a krátkym lanom sú pripojené pevne
k trolejovému drôtu, nosnému lanu alebo obom súčasne.
23
InfoElektro ŽSR
№ 09 – leto ㈃ 2010
Trakčné vedenie je neustále vystavené teplotným podmienkam, ktoré veľmi intenzívne pôsobia na zmenu jeho parametrov. Pomocou napínacieho zariadenia sa tieto teplotné zmeny pôsobiace na trolejový vodič,
resp. nosné lano eliminujú. Pôvodné kompenzačné zariadenia vyžadujú okrem iného priestor potrebný pre ich správnu funkciu v prevádzke.
Prednosti napínacieho systému Tensorex C+ sú najmä:
-
konštantný ťah trolejového drôtu a nosného lana,
-
pôsobenie síl pomocou špeciálnej pružiny,
-
vhodnosť použitia pre všetky teplotné rozsahy a napínacie dĺžky,
-
minimálne náklady na údržbu,
-
konštantná sila po celej dĺžke napínaného úseku,
-
vysoká presnosť a účinnosť reakcie,
-
vhodný pre všetky druhy trakčných podpier,
-
jednoduchá inštalácia a s tým spojené nízke náklady na montáž,
-
neprístupnosť pohyblivých častí zariadenia pre osoby bez použitia výstupného zariadenia,
-
voliteľné príslušenstvo.
Nevýhody systému Tensorex C+ sú:
-
neistota v dĺžke trvania napínacieho ťahu u pružiny,
-
cena.
V prípade zaúčinkovania systému je nutné zabezpečiť jeho znovu natiahnutie, ktoré zvládnu po zaškolení údrž-
bové zložky zabezpečujúce údržbu a opravy pre manažéra infraštruktúry a výmenu tlmiaceho článku systému. Po vykonaní týchto úkonov je možné znovu uviesť systém do prevádzky. Systém Tensorex C+ je schopný a dimenzovaný vyvinúť ťažnú silu až do 2 500 kg.
Životnosť tohto systému je garantovaná výrobcom na 30 rokov. Hlavným miestom využitia tohto systému
by v podmienkach ŽSR mohli byť v rámci realizácie modernizácie železničných tratí miesta so stiesnenými podmienkami
(tunely alebo nástupištia), čím by mohlo dôjsť k úspore finančných prostriedkov na celú infraštruktúru.
Zo zahraničia
Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430
Sapsan 3 – nová destinácia
Od 30. júla začal Sapsan jazdiť na trati Nižný Novgorod – Moskva. Práce na prebudovaní infraštruktúry pre vysokorýchlostnú prevádzku začali v roku 2006. Počas tohto obdobia boli vykonané nasledujúce úpravy:
-
rozšírenie koľají v 17 staniciach,
-
rekonštrukcie 8 trakčných napájacích staníc (Petuški, Boldino, Undol, Kolokša, Vladimir, Frjazevo, Usad, Drezna) a bodu zvýšenia napätia Pavlovo Posad,
-
úprava 139 km trakčného vedenia,
-
položenie 33 km nových hlavných a staničných
koľají,
-
modernizácia 154,1 km autobloku,
-
modernizácia 269 kusov výhybiek,
-
prebudovanie 27 umelých stavieb,
-
rekonštrukcia 11 úrovňových križovaní,
24
InfoElektro ŽSR
№ 09 – leto ㈃ 2010
-
vybudovanie a rekonštrukcia 54 nástupíšť,
-
vybudovanie 331 km bariér pozdĺž trate.
Počas 4 rokov RŽD investovali do tejto rekonštrukcie 9,5 mld. rub-
ľov (cca 248 mil. €).
Cena lístka zo Sankt Peterburgu cez Moskvu do Nižného Novgorodu sa pohybuje od 4 125 do 5 042 rubľov v druhej triede. Lístok v prvej
triede je viac ako 2x drahší. Vlak túto trať prejde za 8:25 h, pričom pobytom v 4 staniciach (Bologoje, Tver, Moskva – Kurská st., Vladimir) sa zdrží
dokopy 14 minút.
Za 6 mesiacov prevádzky na trati Moskva – Sankt Peterburg využilo služby Sapsanu 657 tisíc cestujúcich.
Zdroj: UIC eNews 191, rzd.ru
Prvé informácie spomenuté v InfoElektro ŽSR 05
Z histórie slovenčiny – obdobie do 19. storočia – kto je kto
(doplnenie do minulého čísla)
Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430
Väčšina našich dejateľov, ktorých portréty boli uverejnené v predchádzajúcom čísle, bola čitateľom známa,
ale časť z nich ostala utajená, najmä keď v samotnom texte tých mien bolo viac ako portrétov. A tak je pre vás pripravené
doplnenie aj s krátkymi biografickými údajmi.
Anton Bernolák, narodený 3. októbra 1762 v Slanici na Orave a umretý 15. januára 1813 v Nových Zámkoch
nad Komárnom na Dunaji
Ján Kollár, narodený 29. júla 1793 v Mošovciach v Turci a umretý 24. januára 1852 vo Viedni na Dunaji pred Bratislavou
Ján Hollý, narodený 24. marca 1785 v Borskom Mikuláši na Záhorí a umretý 14. apríla 1849 na Dobrej Vode
pod Malými Karpatmi
Ľudovít Štúr, narodený 28. októbra 1815 v Zay-Uhrovci v Uhrovskej doline a umretý 12 januára 1856 v Modre
pod Malými Karpatmi
Samuel Štúr, narodený 15. októbra 1818 tam, kde jeho starší brat Ľudovít a umretý 15. februára 1861
v Zemianskom Podhradí v Bošáckej doline
Jozef Miloslav Hurban, narodený 19. marca 1817 v Beckove pod zrúcaninou Beckovského hradu a umretý
21. februára 1888 hlboko v Hlbokom pri Senici
Ján Kalinčiak, narodený 10. augusta 1822 v Hornom Záturčí (pri Martine) a umretý 16. júna 1871 v Martine
(pri Hornom Záturčí)
Michal Miloslav Hodža, narodený 22. septembra 1811 v Rakši v Turci a umretý 26. marca 1870 v Cieszyne v Poľsku
Ján Francisci-Rimavský, narodený 1. júna 1822 v Hnúšti na Gemeri a umretý 7. marca 1905 v Martine (pri Hornom Záturčí)
Martin Hattala, narodený 4. novembra 1821 v Trstenej na Orave a umretý 11. decembra 1903 hlboko v Čechách
v Prahe
Štefan Závodník, narodený 2. septembra 1813 v Hornej Porube v Strážovských vrchoch a umretý 12. februára
1885 v Pružine v Strážovských vrchoch
Andrej Ľudovít Radlinský, narodený 8. júla 1817 v Dolnom Kubíne na Orave a umretý 26. apríla 1879 v Kútoch
na Záhorskej nížine
25
InfoElektro ŽSR
№ 09 – leto ㈃ 2010
Ján Palárik, narodený 27. apríla 1822 na Kysuciach v Rakovej a umretý 7. decembra 1870 v Majcichove na sútoku riek Dudváh a Trnávka
Karol Kuzmány, narodený 16. novembra 1806 v Brezne na Horehroní a umretý 14. augusta 1866 v Štubnianskych
(Turčianskych) Tepliciach
Pozn.: geografické názvy sú použité historické i súčasné podľa vlastného uváženia autora.
Internetové a intranetové odkazy
Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430
Elen, s. r. o.
http://www.elen.sk
Pfisterer
http://www.pfisterer.com
SÚTN
http://www.sutn.sk/default.aspx
TÚDC
http://www.tudc.cz
ŽSemafor
http://www.zsr.sk/slovensky/o-nas/zsemafor.html?page_id=146
Na margo alebo Opravy do osmičky
Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430
I napriek viacerému prečítaniu sa nepodarilo odstrániť všetky chyby, formálne, gramatické a iné, na ktoré ste nás
upozornili skoro okamžite po distribuovaní predchádzajúceho čísla, za čo vám ďakujeme.
Ad Fórum normalizátorov Slovenska 2010 – Vyhláška MPSVaR č. 205/2009 Z. z. (str. 29 v nadpise) – správne
malo byť uvedené Vyhláška MPSVaR 508/2009 Z. z. Počas Fóra normalizátorov ešte nebola v platnosti Vyhláška MDPT
č. 205/2010 Z. z., ale počas prípravy osmičky nám už po mysliach behalo jej vydanie a publikovanie, preto vznikla taká
skomolenina čísiel. Samotný text príspevku však už bol popísaný v duchu VTZ-tiek.
Ad Z histórie slovenčiny – obdobie do 19. storočia (str. 33) – Druhý vatikánsky koncil začal 11. októbra 1962 a bol
zvolaný pápežom Jánom XXIII., ktorý 3. júna 1963 zomrel vo veku 81 rokov. Jeho nástupca, pápež Pavol VI., sa rozhodol v rozbehnutom koncile pokračovať. Samotný koncil mal 5 zasadaní a skončil
8. decembra 1965 (nie v roku 1964).
Pozorní čitatelia dostanú ďalšie číslo v predstihu, aby mohli opäť pomôcť pri odstránení nedostatkov.
Na záver
Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430
Zaujímavé obdobie pomaly končí, prázdniny sa preklápajú do poslednej štvrtiny, a onedlho začne pestrá jeseň.
Nielen tým, že sa budú meniť farby listov na stromoch, ale z nášho pohľadu najmä tým, že sa rozbehnú vzdelávacie aktivity, ktoré boli sľúbené a naplánované. Taktiež začne obdobie výstav a minimálne z troch Vám priblížime reportáže. Stále
je o čom. Taktiež nesmieme zabudnúť na Deň železničiarov a s tým spojené oslavy rôznych druhov na rôznych miestach.
Teší ma, že sa podarilo rozbehnúť na Intranetovom portáli ŽSR (takže len pre zamestnancov ŽSR) samostatný
pracovný priestor Elektrotechnika a energetika, kde sú zverejňované aktivity nášho odvetvia na rôznych úrovniach – už
spomínané vzdelávacie akcie, výstavy, konferenčné hovory, porady s projektantmi a dodávateľmi, porady k úlohám VaV,
a ďalšie. Ďalej sú tam zverejnené a zverejňované ranné hlásenia z elektrodispečingov od roku 2000, materiály na pripomienkovanie (napr. návrh nových skúšok do Ok 2), otvorená je diskusia. Čakáme, že sa Vám to postupne dostane do
povedomia a bude nám to slúžiť všetkým k úžitku. Aj odtiaľ očakávame od Vás nejaké impulzy.
Začiatok októbra je tu onedlho, s ním nové číslo a ja Vám želám príjemný zvyšok leta, i celé babie leto. Bude?
26
Download

InfoElektro ŽSR 09/2010 - Spoločnosť dopravy SVTS