InfoElektro ŽSR
Informačný bulletin nielen o elektrotechnike a nielen pre elektrotechnikov
№ 08 – leto 2010
Obsah
Úvod................................................................................................................................................................................ 2
Zo spoločenskej rubriky ................................................................................................................................................... 3
Vzdelávacie akcie v roku 2010 ......................................................................................................................................... 3
TV, 26. – 27. 04. 2010 ..................................................................................................................................................... 3
Elektrokorózia, 18. – 19. 05. 2010 .................................................................................................................................... 4
Diagnostika elektrických parametrov železničných tratí SŽDC z hľadiska úniku blúdivých prúdov do zeme ..................... 4
Minimalizovanie účinkov blúdivých prúdov na úložné zariadenia Projektovanie spätnej prúdovej cesty ........................... 6
ŠpZ a DLR, 19. – 21. 05. 2010 ......................................................................................................................................... 9
OHL ZS Brno ....................................................................................................................................................................... 9
SEBA KMT ........................................................................................................................................................................ 11
Battery Gurus .................................................................................................................................................................... 12
STN – nové, zrušené, opravy, zmeny ............................................................................................................................. 14
STN 34 1391 ................................................................................................................................................................. 19
Fórum koľajovej dopravy ................................................................................................................................................ 20
Vplyv lomu sklonu nivelety koľaje na návrh trakčného vedenia ........................................................................................ 20
Veľtrh Amper 2010 ......................................................................................................................................................... 23
ABB – Relion™ .................................................................................................................................................................. 23
ČKD Elektrotechnika – COMPACT CVK 27 kV ................................................................................................................. 25
Fórum normalizátorov Slovenska 2010 .......................................................................................................................... 26
Činnosť SÚTN ................................................................................................................................................................... 26
Tvorba STN ....................................................................................................................................................................... 28
Norma ISO 26000 a jej tvorba ........................................................................................................................................... 28
Vyhláška MPSVaR SR č. 205/2009 Z. z. .......................................................................................................................... 29
Infraštruktúra kvality v informačnej kampani o označení CE ............................................................................................ 29
CEN a CENELEC majú jedno spoločné riadiace centrum ................................................................................................ 30
Energetické úspory na tratiach TEŽ ............................................................................................................................... 31
Z histórie slovenčiny – obdobie do 19. storočia .............................................................................................................. 33
Zo zahraničia ................................................................................................................................................................. 35
BČ si požičiava v Číne na elektrifikačné práce ................................................................................................................. 35
Štúdia realizovateľnosti elektrifikácie tratí LDZ ................................................................................................................. 35
Euroázijská preprava z Vladivostoku do Viedne ............................................................................................................... 35
Internetové a intranetové odkazy ................................................................................................................................... 36
Na záver ........................................................................................................................................................................ 36
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
Úvod
Ing. Daniel Balucha, GR ŽSR – O 430
Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia, spolupracovníci,
som veľmi rád, že Vás môžem osloviť pri príležitosti vydania v poradí už ôsmeho čísla bulletinu InfoElektro ŽSR, ktoré pre Vás opäť redakčne pripravili zamestnanci odvetvia elektrotechniky a energetiky Železníc Slovenskej republiky.
Aktuálne číslo nášho bulletinu vychádza v čase, kedy sa pomaly končí školský rok 2009 –
2010, v období doznievajúcich maturít na stredných školách a odborných učilištiach, v období
finišujúcich štátnych záverečných skúšok a obhajob diplomových prác na univerzitách. Vychádza
v čase, kedy sa pre tisícky mladých ľudí uzatvára jedna a súčasne otvára ďalšia – nová kapitola v ich živote.
Ide o podstatne dlhšiu a vážnejšiu etapu v porovnaní s relatívne bezstarostnými rokmi štúdií. Otázka budovania a stability
profesionálnej pracovnej kariéry, aplikácie nadobudnutých teoretických poznatkov v každodennej praxi, získavania potrebných pracovných návykov, zabezpečenie primeraných finančných zdrojov pre seba a svoju rodinu, a to najmä
v súčasnej dobe celosvetovej ekonomickej krízy, v období rastu nezamestnanosti, spomalenia dynamiky rozvoja či stagnácii jednotlivých odvetví priemyslu, v období narastajúceho konkurenčného tlaku na trhu práce, je mimoriadne dôležitá
úloha pre každého z tých, ktorí sú na začiatku svojej profesionálnej dráhy.
Najväčšou devízou každej firmy sú, resp. by mali byť vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí odovzdávajú svoje teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v prospech zamestnávateľa, pripravujú a realizujú nielen strategické zámery,
ale na profesionálnej úrovni zvládajú aj každodenné rutinné povinnosti. Osvedčeným receptom optimálneho fungovania
väčšiny firiem je prirodzená kombinácia skúseností starších s elánom a dravosťou mladých.
Domnievam sa, že na ŽSR, a odvetvie elektrotechniky a energetiky v tomto prípade nie je žiadnou výnimkou,
je najvyšší čas pragmaticky analyzovať situáciu a zamyslieť sa nad otázkou, aká je demografická štruktúra našich zamestnancov, koľko mladých absolventov odborných učilíšť, priemysloviek a technických univerzít sme prijali do pracovného pomeru v poslednom období, aké sú praktické výsledky spolupráce jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku a vzdelávacích inštitúcií, ako sme v súčasnej dobe personálne pripravení na zvládnutie požiadaviek, ktoré prináša
nová technika, nová legislatíva, aká je prognóza v zamestnanosti na ŽSR v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte.
Momentálny stav a očakávané trendy v období najbližších rokov nám veru v odvetví nedávajú príliš veľa dôvodov
na
optimizmus.
Počty
každoročne
prijímaných
absolventov
technických
univerzít
na
našich
pracoviskách,
resp. jednotlivých vnútorných organizačných jednotkách ŽSR sa pohybujú rádovo v jednociferných číslach. Skoro jedna
tretina z celkového počtu nosnej profesie odvetvia – elektromontérov pevných elektrických trakčných a silnoprúdových
zariadení je vo vekovej kategórii nad 50 rokov, pričom mladých 20 – 25 ročných zamestnancov pomaly môžeme rátať
na prstoch jednej ruky. Do dôchodku postupne odchádzajú silné povojnové ročníky a medzery, ktoré vznikajú na pracovných pozíciách technických, ale aj robotníckych profesií, sa nám nedarí dlhodobo zaceľovať.
Kritická situácia na trhu práce začína byť aj
s pokračujúcou
modernizáciou
železničných
koridorov.
v súvislosti
Montážne
a dodávateľské firmy úspešne lanária našich najskúsenejších zamestnancov, a novú modernú techniku, ktorá postupne v rámci realizácie veľkých
projektov prichádza na ŽSR, nebudeme pomaly vedieť obsluhovať, udržiavať a opravovať.
Nedávne vážne celosvetové problémy a kolaps leteckej dopravy
potvrdili, že železničná doprava je udržateľná, lákavá perspektívna alternatíva dopravy cestujúcich a tovarov. Dlhodobé koncepčné riešenia v oblasti
ľudských zdrojov musia tvoriť jej významný pilier.
2
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
Je najvyšší čas prebudiť sa z letargie a začať intenzívne komunikovať, spolupracovať s rezortom školstva
na všetkých jeho úrovniach, s cieľom hľadať efektívne formy výchovy nových, mladých
kvalifikovaných odborníkov pre potreby železníc. Nikto iný, ak nie my, to za nás nespraví!
Japonci – páni Samo a Sato – všetko nestíhajú...
Dúfam, že Vás obsah aktuálneho čísla bulletinu InfoElektro ŽSR zaujme, inšpiruje a eventuálne Vám aj pomôže vo Vašej každodennej práci.
Želám Vám príjemné čítanie.
Zo spoločenskej rubriky
Ďalší z našich dlhoročných kolegov sa šťastne dožil dôchodku.
Pán Augustín Macháček sa 31. marca 2010 rozlúčil so svojimi kolegami
na milom posedení. Pán Macháček počas desaťročí prežitých na železniciach prešiel množstvo pracovných pozícií a do zaslúženého dôchodku
odišiel z pozície odvetvového správcu AO Bratislava.
Spolu s jeho skúsenosťami odišli aj pozitívny prístup a nálada,
ktorými oplýval i napriek tomu, že dobre vedel, aká je na železniciach
a v odvetví situácia.
Nech mu vydržia čo najdlhšie.
Vzdelávacie akcie v roku 2010
Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430
Polovica roka je takmer za nami a s ňou aj časť vzdelávacích akcií, ktoré sme na rok 2010 naplánovali. V druhom
polroku by sa mali uskutočniť nasledujúce VA:
Seminár elektrodispečerov
22. a 23. septembra
Seminár silnoprúdových zariadení
23. a 24. septembra
Seminár TNS a SpS
14. a 15. októbra
Seminár TV
21. a 22. októbra
Očakávame vaše návrhy na témy a príspevky a tešíme sa na účastníkov jednotlivých akcií.
TV, 26. – 27. 04. 2010
Marián Strašifták, GR ŽSR – O 430
V rámci seminára bola prednesená Ing. Štefanom Kolibačom, prednostom Sekcie OZT VVÚŽ Žilina, prednáška
na tému koľajové obvody a požiadavky na spätnú prúdovú cestu. V ďalšej prednáške účastníkom seminára podali informácie k novej verzii aplikácie programu informačný systém EE pre evidenciu údržby trakčného vedenia Ing. Martin Holeček z VVÚŽ Žilina a Ing. Julián Bosák zo ŽT, pracovisko Košice. Vo svojom výklade vysvetlili možnosti programu
a postupnosť krokov pri prechode zo starej verzie programu na novú sieťovú verziu programu IS EE „ISTV“. Tento program je postavený na spoločnej platforme všetkých aplikácií odvetvia elektrotechniky. Výstupy z tohto programu sú exportované do ekonomického prostredia SAP.
Na seminári sa zúčastnili zástupcovia firmy SEZ Krompachy ktoré majú vo svojom výrobnom programe nové zariadenia, ktoré boli overované v skúšobnej prevádzke
a sú na ŽSR zavedené povoľovacími listami. V rámci spolupráce so ŽSR bol vyvinutý
elektromotorický pohon pre ovládanie úsekových odpojovačov s dvojitou izoláciou
v celoplastovej skrini ktorý plne vyhovuje podmienkam ŽSR a je kompatibilný so systémami diaľkového riadenia používanými na ŽSR.
3
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
K zaisteniu bezpečnosti pri práci a ku skvalitneniu práce pri údržbe SEZ Krompachy vyvinuli
celoplastovú stožiarovú rozvodnicu s dvojitou izoláciou, ktorá svojimi rozmermi nahrádza pôvodnú
liatinovú rozvodnicu. Plastový kryt je zameniteľný za pôvodný zliatinový a môže sa použiť na krytie
kovovej rozvodnice a tak nahradiť pôvodný odcudzený kryt.
V oblasti trakčného vedenia sú SEZ Krompachy dlhoročným
výrobcom
úsekových
odpojovačov
a odpínačov
používaných
v zostavách jednosmernej a striedavej trakčnej prúdovej sústavy.
K prechodu z jednosmernej trakčnej sústavy na striedavú, pri budovaní koridorovej trate bude potrebné použiť odpojovač ktorý bude použiteľný v obidvoch trakčných sústavách. Prúdovo musí vyhovovať
pre prúdy do 3000 A, pre napäťovú hladinu 25 kV. Zástupcovia SEZ Krompachy vo svojej
prezentácii predstavili aj ostatný sortiment svojej produkcie ako napríklad nové typy ističov,
napäťových a prúdových chráničov a široký sortiment odpojovačov a odpínačov používaných vo vnútornom i vonkajšom prostredí.
Elektrokorózia, 18. – 19. 05. 2010
Diagnostika elektrických parametrov železničných tratí SŽDC
z hľadiska úniku blúdivých prúdov do zeme
Ing. Jan Matouš, SŽDC – TÚDC
Úvod
Všetky kovové zariadenia sú tak či onak ohrozované koróziou. Jedným z druhov korózneho napadnutia je korózia blúdivými prúdmi, pričom najväčšie problémy s ňou vznikajú v okolí tratí elektrifikovaných jednosmernou trakciou. Koľajnicové vedenie predstavuje vodič, v ktorom časť spätného trakčného prúdu uniká do zeme a cestou najmenšieho odporu sa vracia
ku svojmu zdroju (trakčnej meniarne). Pokiaľ sa v zemi, ktorou prechádza blúdivý prúd, vyskytuje nedostatočne izolované kovové zariadenie (kovové potrubia, kovové plášte káblov, oceľové armatúry a pod.), je prúd týmto zariadením vedený. V blízkosti
svojho zdroja, kde prúd z nedostatočne chráneného zariadenia vystupuje a prechádza späť do koľajníc, dochádza k závažným
poruchám, prípadne i haváriám (únik plynu alebo ropných produktov z perforovaného potrubia, narušení armatúry železobetónových mostov, a pod.). Cieľom diagnostiky, tak ako ju vykonáva Oddělení koroze Technické ústředny dopravní cesty (TÚDC),
je zisťovať elektrické parametre železničných tratí SŽDC, ktoré bezprostredne súvisia s únikom blúdivých prúdov do zeme.
Uvedená diagnostika zahŕňa predovšetkým meranie prechodového odporu koľaj – zem podľa ČSN EN 50122-2, meranie úniku
prúdu z trakčných koľají, meranie prieraziek, stykových transformátorov, izolovaných stykov, uzemňovacích sietí TNS a pod.
Patrí sem i meranie železničných mostných a železobetónových konštrukcií, ktoré sú taktiež cieľom diagnostiky spätnej trakčnej
cesty. Účel uvedenej diagnostiky je v zaistení takých elektrických parametrov spätnej trakčnej cesty, ktoré by úniky blúdivých
prúdov minimalizovali.
Meranie na tratiach SŽDC
Trate elektrifikované AC alebo DC sú o. i. elektrické zariadenia tvorené zdrojom (TNS), izolovaným (trakčným) vedením, spotrebičom (trakčným vozidlom) a uzemneným vodičom (spätnou trakčnou cestou). Z hľadiska úniku blúdivých prúdov
do zeme je smerodajná predovšetkým spätná trakčná cesta, zložená z trakčných koľají, stykových transformátorov, prepojok,
prípojných lán, spätných vedení a pod. Okrem skutočnosti, že táto spätná trakčná cesta je súčasťou silového elektrického zariadenia vn, vyskytujú sa tu aj iné elektrické zariadenia slúžiace pre bezpečnosť železničnej dopravy (zabezpečovacie zariadenia), príp. k iným technickým účelom (rozmrazovanie výhybiek a pod.). Je možné teda konštatovať, že spätná trakčná cesta je
súčasť zariadení s rôznymi napäťovými hladinami napájaná z niekoľkých elektrických zdrojov, ktoré slúžia na rôzne účely. Akékoľvek meranie elektrických veličín na koľajach tratí SŽDC a zariadeniach, ktoré sú ku koľajam pripojené (priamo alebo cez iné
zariadenie), je teda podmienené:
4
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
-
povolením vstupu do koľajiska tratí SŽDC,
-
platnou skúškou podľa § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb. (pro činnost na el.
zařízeních do 1000 V, resp. nad 1000 V),
-
znalosťou miestnej problematiky na spätnej trakčnej ceste (spôsoby
a režimy napájania z TNS, typ zabezpečovacieho zariadenia a signálnej frekvencie, spôsob ochrán pred nebezpečným dotykovým napätím na neživých častiach elektrických zariadení, drenážnej ochrany
a pod.),
-
v niektorých prípadoch vyrozumením zodpovedných pracovníkov zabezpečovacej techniky, príp. zodpovedných pracovníkov priľahlých
TNS,
-
vyrozumením zodpovedného pracovníka v železničnej stanici (výpravcu), v prípade merania na šírej trati (medzistaničný úsek) vyrozumením zodpovedných pracovníkov v priľahlých železničných staniciach.
V primeranom rozsahu sa tieto podmienky podľa konkrétnej situácie vzťahujú napr. i na meranie vykonávané v ochran-
nom pásme SŽDC. O skutočnosti, že pri meraniach je treba dodržovať určité zásady tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia pracovníkov a bezpečnosti železničnej dopravy, mávajú pracovníci mimoželezničných organizácií isté povedomie alebo sú inštruovaní príslušnými pracovníkmi SŽDC.
Je dôležité upozorniť na aktuálnu problematiku, ktorá sa týka prijatých opatrení v súvislosti s výskytom násilného poškodzovania tratí SŽDC. Ak konkrétna akcia (napr. meranie) v blízkosti železničnej trate nebola príslušným spôsobom vopred prerokovaná a zabezpečená, môže byť považovaná za teroristickú akciu. Nepredpokladaný pohyb osôb v koľajisku v miestach neprístupných verejnosti môže potom rušňovodič posúdiť ako podozrivú aktivitu, rovnako výskyt meracieho prístroja
v blízkosti koľajiska môže rušňovodič vyhodnotiť ako možnosť výskytu nástražného systému, čo má za následok zastavenie
vlakovej súpravy a ohlásenie na políciu Českej republiky, ktorá situáciu preverí, príp. podozrivý predmet zlikviduje. Vynaložené
finančné náklady (čiastky v desiatkach tisíc Kč a vyššie vyčíslené za zmeškanie vlakov a akciu policajtov) sú predložené k náhrade firme alebo osobe, ktorá akciu v blízkosti koľajiska bez predchádzajúceho príslušného zabezpečenia vykonávala. Vždy sa preto vyplatí dodržiavať vyššie uvedené zásady, prípadne je možné si vykonanie potrebných meraní zaisť u príslušného pracoviska SŽDC.
Elektrické merania na spätnej trakčnej ceste
Vodivosť spätnej trakčnej cesty
Je daná pozdĺžnou vodivosťou samotných koľajnicových pásov,
vodivosťou stykových transformátorov vrátane ich pripojení k trakčnej
koľajnici a ďalej vodivosťou pozdĺžnych a priečnych prepojení koľajnicových pásov a koľají. Parametre vodivých prepojení sú uvedené v príslušných normách, požiadavky na kvalitu spätnej trakčnej cesty sú uvedené
napr. v ČSN 03 8371.
Izolácia medzi koľajnicou a zemou
Vyhláška č. 177/1995 Sb. (§ 18 , § 25) požaduje, aby stav
súčastí železničného zvršku v miestach prevádzky koľajových obvodov trvale vykazoval nižšie ako stanovené hodnoty mernej zvodovej
admitancie (obdoba čl. 27 normy ČSN 03 8371). Hodnoty stanovené
touto vyhláškou sú dôležité aj pre únik spätných trakčných prúdov,
a tím i pre koróznu situáciu úložných zariadení, najmä pre úložné
líniové zariadenia situované v blízkosti elektrifikovaných tratí DC.
V ČSN EN 50122-2 sú vyznačené odporučené hodnoty mernej zvodovej vodivosti, resp. mernej zvodovej konduktancie pre jednokoľajné trate. Pre vznik elektrolytickej korózie na úložných zariadeniach je
5
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
významná práve tato reálna zložka zvodovej admitancie. Hodnoty mernej zvodovej admitancie získavané meraním pri použití
nenulovej frekvencie (čo sa bežne používa pri kontrole podmienok pre bezpečnú činnosť koľajových obvodov), sú preto
pre zisťovanie možnosti úniku jednosmerných blúdivých prúdov nepoužiteľné. Princíp uvedený v EN 50122–2 je popísaný
v obecnej forme, tzn. že je tam zobrazená schéma zapojení so vzorcom pre výpočet nameraných hodnôt. Metódu je možné
použiť na izolačne oddelený úsek koľajníc do dĺžky cca 2 km.
Norma ČSN EN 50122–2 vychádza z predpokladu ustáleného stavu bez cudzích rušivých vplyvov, teda konštantného
potenciálu koľajnicového pásu proti vzdialenej zemi pri konštantnom meracom prúde. V praxi tento prípad nastáva iba v úseku
trate bez elektrického trakčného napájania (pred uvedením do el. prevádzky alebo v prípade rozsiahlej výluky). V ostatných
prípadoch (počas el. trakčnej prevádzky) sa vždy vyskytujú cudzie časovo premenné rušivé vplyvy prúdových polí v zemi. Táto
skutočnosť sa prejavuje výraznými zmenami potenciálu koľaje proti referenčnej elektróde (vzdialenej zemi) a zmenami meracieho prúdu tečúceho z pomocného DC-zdroja do koľaje, resp. koľajnicového pásu. Namerané hodnoty potom sú zaťažené značnou chybou (nepresnosti merania).
Pre potlačenie uvedených nedostatkov Oddělení koroze autorsky dopracovalo metodiku merania prechodového odporu koľajnicových pásov. Uvedená metodika
využíva periodické prerušovanie prúdu meracieho zdroja s dĺžkou prúdových impulzov cca 10 s. Pri meraní je využívaný jednosmerný prúd, spravidla z autobatérie,
ktorý je vedený do koľajnice izolovaného úseku. Po dosiahnutí žiadaného počtu impulzov (min. počet impulzov je potrebný na vyjadrenie neistoty merania) je polarita
batérie obrátená a meranie pokračuje s prúdovými impulzmi opačnej polarity. Vyhodnotenie vyvolaných napäťových impulzov meraných na koľajnici proti referenčnej
elektróde spoločne s impulzmi vnúteného prúdu z batérie dáva podklad pre stanovenie merného prechodového odporu, resp.
mernej zvodovej vodivosti.
Predpokladom pre potlačenie vplyvov premenných vonkajších blúdivých prúdov je čo najpresnejšie určenie výšky čela
prúdových a napäťových impulzov, a to z rozdielu hodnôt meraných pri nábehu čela impulzu v čo najkratšom časovom odstupe.
Hodnoty je treba odčítať synchrónne ako pre prúdové, tak i pre napäťové impulzy. Pre meranie je v tomto prípade nutné používať prístroje s krátkou časovou konštantou a malým vzorkovacím intervalom (t = cca 0,01 s, T = max 0,1 s). Synchrónnosť záznamov hodnôt meracími prístrojmi je zaisťovaná synchronizáciou času z jedného počítača. Vzhľadom k voľbe veľmi malej časovej konštanty prístrojov
a k synchrónnym hodnotám medzi DC prúdom a potenciálom koľaj – zem je možné pri sledovaní čiel zmenových impulzov odčítaním hodnôt po dvoch vzorkovacích intervaloch 1/16 s. Celkom jednoznačne eliminovať vplyvy cudzích prúdových polí potenciálu koľaj – zem. Uplatnenie veľmi malej časovej konštanty
a snímacej periódy meracieho prístroja je i v iných prípadoch, napr. pri zázname
časového priebehu vypínacích potenciálov.
Poznámka: Pri meraní premenlivých veličín je dôležité, aby časový rozdiel následných hodnôt (t. j. časový odstup medzi dvomi odčítanými hodnotami
použitými pre výpočet) aspoň rádovo presahoval dĺžku časovej konštanty prístroja. Takže ďalšou významnou požiadavkou
na merací prístroj použitý na meranie prúdových a napäťových impulzov je čo najmenšia časová konštanta ( = 0,01 s).
(Dokončenie v ďalšom čísle)
Minimalizovanie účinkov blúdivých prúdov na úložné zariadenia
Projektovanie spätnej prúdovej cesty
Ing. Juraj Cyprian, Ing. Pavol Beňo, PRODEX spol. s r.o.
Problematika blúdivých prúdov v jednosmernej trakčnej sústave a ich nepriaznivých účinkov na úložné zariadenia
je známa už pomerne dlho. Vplyvom zvodu medzi koľajnicami trate a zemou sa spätný trakčný prúd dostáva do zeme
(katodické pásmo), kde si hľadá cestu či už v pôdnom elektrolyte alebo úložným zariadením vedeným súbežne so želez6
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
ničnou traťou. V mieste, kde sa úložné zariadenie vzďaľuje od trate, resp. pri trakčnej meniarni blúdivý prúd z úložného
zariadenia vychádza do pôdneho elektrolytu (anodická oblasť) a späť do koľajníc trate. Anodická oblasť je charakteristická značným koróznym úbytkom, pri ktorého dlhšom pôsobení dochádza k porušeniu celistvosti úložného zariadenia –
havarijný stav úložného zariadenia.
Najúčinnejšou ochranou pred šírením
blúdivých prúdov je eliminácia ich vzniku – kvalit-
Trakčná
meniareň
ná spätná cesta trakčného prúdu. Pre kvalitnú
spätnú cestu sú nevyhnutné tri základné požiadavky
–
dobrý
projekt,
precízna
realizácia
a zodpovedná údržba. Zanedbanie ktorejkoľvek
z uvedených požiadaviek vedie k zhoršeniu parametrov spätnej cesty a následne k nežiaducemu úniku spätného trakčného prúdu do zeme. Článok sa zaoberá prvou
z uvedených požiadaviek – projektovaniu spätnej prúdovej cesty.
Prehľad noriem riešiacich problematiku
STN EN 50122-1: Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Časť 1: Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na elektrickú bezpečnosť a uzemňovanie
STN EN 50122-2: Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Časť 2: Ochranné opatrenia proti účinkom bludných prúdov vytváraných jednosmernými trakčnými sieťami
TNŽ 33 3505: Predpisy pre elektrické trakčné napájacie a spínacie stanice
TNŽ 34 1540: Predpisy pre trakčné vedenia celoštátnych dráh a vlečiek TNŽ 34 2614: Železničné zabezpečovacie zariadenia. Koľajové obvody. Predpisy pre projektovanie
Minimalizácia blúdivých prúdov
Základným cieľom pri opatreniach pred účinkami blúdivých prúdov je udržanie spätného trakčného prúdu
v spätnom vedení. Uvedený cieľ je možné dosiahnuť zaistením vysokej izolačnej hladiny koľajníc trate od zeme, prípadne
zriadením vyhradeného vodiča pre spätný prúd (štvrtej koľajnice). Na existujúcich tratiach je možné únik spätných prúdov
do zeme obmedziť dodatočným znížením pozdĺžneho odporu spätného vedenia.
Požiadavky na koľaj
Izolácia medzi koľajou a zemou (STN EN 50122-2)
STN EN 50122-2 odporúča dodržať na železnici izoláciu medzi koľajou
a zemou vyjadrenú vodivosťou na jednotku dĺžky na úrovni max. 0,5 S·km-1.
Uvedenú hodnotu je možné dosiahnuť:
-
čistým koľajovým lôžkom,
-
podvalmi s izolovaným pripevňovacím systémom,
-
vhodnou vzdialenosťou medzi koľajnicou a koľajovým lôžkom,
-
účinným odvodnením.
Odpor spätného vedenia (STN EN 50122-2)
Pozdĺžny odpor koľajnicového spätného vedenia musí byť nízky. Dosahuje sa zvarením koľajníc, v prípade styko-
vanej koľaje premostením stykov pozdĺžnymi koľajnicovými prepojkami. Celkový pozdĺžny odpor sa tým nesmie zvýšiť
o viac ako 5 %.
Ďalšie zníženie pozdĺžneho odporu je možné dosiahnuť použitím koľajníc s väčším prierezom, priečnym pospájaním koľajníc resp. koľají, prípadne dodatočnými káblami pripojenými paralelne s koľajami.
Pozdĺžne koľajnicové prepojky (TNŽ 34 1540)
Pozdĺžne koľajnicové prepojky sa inštalujú na koľajnicových stykoch a na výhybkách. Musia byť vyhotovené tak,
aby elektrický odpor styku s prepojkou nebol väčší ako odpor 2,5 m koľajnice. Pozdĺžne koľajnicové prepojky musia mať
minimálny prierez Cu 95 mm2 alebo ekvivalent.
7
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
Zdvojenie, resp. strojnásobenie pozdĺžnych prepojok sa navrhuje v miestach s vyššími hodnotami spätných trakčných prúdov:
-
koľaje s dlhým stúpaním nad 8 ‰,
-
úseky priľahlé k napájacej stanici do vzdialenosti 3 km,
-
miesta častého rozjazdu veľkých trakčných záťaží,
-
úseky koľají s veľkou trakčnou záťažou.
Priečne pospájanie (TNŽ 34 1540)
Priečnym pospájaním sa môže znížiť pozdĺžny odpor spätného koľajnicového vedenia a zároveň sa ním zabez-
pečí spojitosti dráhy spätného trakčného prúdu. Priečne koľajnicové prepojky musia mať minimálny prierez Cu 70 mm2.
Namiesto medených koľajnicových prepojok a priečnych pospájaní sa môžu
použiť aj náhradné prepojky a pospájania z iného vodivého materiálu, ktoré majú v porovnaní s medenými ekvivalentný celkový jednosmerný odpor
a sú schopné viesť rovnaké trvalé a krátkodobé spätné trakčné prúdy.
Priečne pospájania sa navrhujú vo vzdialenostiach:
-
medzikoľajnicové tej istej koľaje max. 300 m,
-
medzikoľajové susedných koľají max. 3 000 m.
300
300
300
300
300
3000
Počty a prierezy prepojok a pospájaní (TNŽ 34 1540)
Počty a prierezy vodičov jednotlivých prepojok sa určujú podľa predpokladaného prúdového zaťaženia (energetické výpočty) a podľa parametrov použitých koľajnicových prepojok:
-
dovolené prúdové zaťaženie (trvalé, krátkodobé),
-
časová otepľovacia konštanta,
-
celkový odpor,
-
spôsob spojenia s koľajnicou.
Ďalšie požiadavky (STN EN 50122-2)
Spätné vedenie nesmie mať vodivé spojenie s konštrukciami alebo inštaláciami neodizolovanými od zeme. V prí-
pade nutnosti spojenia sa musia prijať nasledovné opatrenia:
-
nepriame uzemnenie trakčnej siete,
-
izolovanie častí spojených s koľajou od uzemnených častí,
-
izolovanie konštrukcií od zeme.
Koľaje jednosmernej trakčnej siete nesmú mať vodivé spojenie s koľajovými úsekmi iných trakčných sietí. Koľajo-
vé prepojky, ktoré sa môžu dostať do styku so zemou, sa musia odizolovať od zeme.
Koľaje s koľajovými obvodmi
V prípade koľají s koľajovými obvodmi sú prúdové prepojenia spätnej cesty trakčného prúdu navrhované podľa TNŽ 34 2614. Uvedená technická norma rieši navrhovanie, počty, prierezy a spôsoby pripojenia pozdĺžnych prepojení
(styky, výhybky, obchádzacie laná). V jednokoľajných tratiach musia spätný trakčný prúd viesť obe koľajnice, t. j. nesmú
byť použité jednopásové koľajové obvody.
Priečne medzikoľajové pospájanie sa navrhuje:
-
pri jednopásových koľajových obvodoch vo vzdialenosti 400 m,
8
InfoElektro ŽSR
-
№ 08 – leto 2010
pri dvojpásových koľajových obvodoch vo vzdialenosti
I pr 
21
.
f KO
Spätnú cestu v takých prípadoch rieši projektant zabezpečovacieho zariadenia v spolupráci s projektantom trakčných vedení, čo však nie je vždy pravidlom, skôr výnimkou.
Výsledkom môže byť nesprávne navrhnutý počet a prierez
lanových prepojení medzi koľajnicami a stykovým transformátorom. Prechodom spätného trakčného prúdu cez lanové
prepojenia sa tieto neúmerne prehrievajú, čo vedie k trvalej
degradácii izolácie lán a následne k nežiaducemu úniku
blúdivých prúdov do zeme. Prehrievanie je zrejmé zo snímky
z termovíznej kamery zachytenej pri diagnostickej činnosti.
(Dokončenie v ďalšom čísle)
ŠpZ a DLR, 19. – 21. 05. 2010
Ing. Ján Obycký, GR ŽSR – O 430
V mesiaci máj sa uskutočnila výchovno-vzdelávacia akcia „Seminár vedúcich zamestnancov pre ŠpZ a DLR“,
na ktorej bola predstavená činnosť firiem OHL ZS Brno, SEBA KMT, Battery Gurus.
OHL ZS Brno
V rámci programu bol predstavený program Sekcie technológie. Z pohľadu ŽSR išlo o:
-
kovové plynom izolované zapuzdrené rozvádzače 25 kV, 3 kV a 1,5 kV, ktoré nájdu uplatnenie v TNS a EPZ,
-
elektrické predkurovacie zariadenie,
-
technológiu EOV,
-
tyristorový modul FKZ bez použitia znižovacieho transformátora.
Rozvádzače 3 kV
Modulárne:
-
SDUx – pole prívodu – napájanie usmerňovacej jednotky (termotrubicové usmerňovače),
-
SDNx
–
pole
vývodu
–
s rychlovypínačom
a ochranami,
-
SDSx – pole spojky,
-
SDTx - usmerňovačový modul.
Konštrukčne je pole rozvádzača zložené z pevnej
a výsuvnej časti. Pevná časť obsahuje 3 hlavné oddiely –
oddiel prípojníc, oddiel RV alebo odpájača a oddiel určený pre riadenie jednotlivého poľa, ktorý je osadený nn
prístrojmi pre riadenie a ochrany. Výsuvná časť je osadená RV, odpájačom a prvkami určenými na meranie.
Štandardne používané typy RV: Sécheron, GE Rapid, N Rapid.
Rozvádzače 25 kV
Modulárne:
-
SANx – pole prívodu/vývodu – slúži k privedeniu výkonu
resp. isteniu, zapínaniu a vypínaniu jednotlivých úsekov,
-
SASx – pole spojky,
-
SATx – pole transformátora vlastnej spotreby,
-
SACx – pole priamej kompenácie.
SANx – pozostávajú z pevnej a výsuvnej časti. Výsuvná
9
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
časť obsahuje vákuový vypínač. Jeho vysunutím dochádza k rozpojeniu a oddialeniu oboch kontaktov zo zbernice. Táto vlastnosť prináša úsporu dvoch odpájačov v každom poli. Pevná časť je zložená z troch funkčných oddielov – oddiel
prípojnice – prístupný pri použití nástroja, blokovaný prístupný oddiel vn prístrojov a prístupný oddiel riadiacich
a ovládacích prvkov. Oddiely prípojnice a vn prístrojov sú od seba navzájom oddelené prostredníctvom zásuvných izolačných prepážok.
SASx – iba pevná časť, dvojoddielová – oddiel prípojnice a vn prístrojov a pole riadenia.
SATx – iba pevná časť, dvoj- až troj- oddielová – oddiel prichodzej prípojnice, oddiel vn prístrojov, oddiel riadenia.
SACx – rovnaká konštrukcia ako SATx – len miesto TVS je v ňom umiestnený menič vn kompenzácie.
Štandardné prístrojové vybavenie:
-
vn vypínač SERW 5 CVD – 02712 resp. SIEMENS 3AH4785 – 3RE44,
-
odpájač SERW 5SNJ(U1)-038 (U1 – so skratovačom).
FKZ
FKZ – slúži k optimalizácii odberu elektrickej energie z pohľadu zlepšenia cos φ a tg δ pomocou dynamických
kompenzátorov s riadením prúdu meničom v dekompenzačnej tlmivke. V súčasnosti existujú dve hlavné vyhotovenia FKZ
– so znižovacím transformátorom v dekompenzačnej vetve alebo bez neho.
FKZ bez znižovacieho transformátora (priama kompenzácia)
FKZ je vo všeobecnosti zložené z kompenzačnej – statické filtre (LC člen)
pre vyššie harmonické a dekompenzačnej vetvy (tyristorový menič). Kľúčovou súčiastkou pre konštrukciu meniča je optotyristor. Vďaka ich použitiu je v súčasnosti možné
prikročiť k realizácii meniča na plné napätie trakčnej sústavy 25 kV. Ich použitím dochádza k značnej úspore investičných nákladov (nie sú potrebné transformátory
s vybavením).
EPZ
EPZ – slúži pre predkurovanie (chladenie) vlakových súprav.
Zahŕňa
súbor
elektrických
zariadení
inštalovaných
v rozvádzačoch, skriniach a stojanoch. K predkurovaniu súprav sa
využíva elektrická energia s napätím: AC – 3 kV a 1,5 kV, DC –
3 kV.
DC 3 kV
Používa sa na tratiach elektrifikovaných jednosmernou
trakčnou sústavou 3 kV DC alebo na tratiach neektrifikovaných.
Vlastná technológia EPZ je zložená z rozvodne 3 kV, predkurovacieho stojanu a ovládacej skrine predkurovacieho stojanu. Z pohľadu napájania môže byť EPZ napájané z TV alebo zo siete 22 kV, 50 Hz (+ transformátor a usmerňovač).
Používané vn prístroje – Sécheron – stýkač, ukoľajňovač, elektromer LEM
AC 25 kV, 50 Hz
Používa sa na tratiach elektrifikovaných jednofázovou
trakčnou sústavou 25 kV, 50 Hz. Vstupná vn časť zahŕňajúca
transformátor je od rozvádzača EPZ vždy oddelená.
Používané vn prístroje – 3-fázový vákuový vypínač –
12 kV (1 pól využitý pre 3 kV, druhý pre 1,5 kV, tretí je rezerva).
Širokorozsahový PTN KPB Intra
Oproti EPZ pre DC je u EPZ AC možné prepínať veľkosť výstupného napätia na predkurovanie – 3 kV alebo 1,5 kV.
10
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
Dnes, ako prakticky vo všetkých odvetviach, je možné znižovať náklady na predkurovanie vlakových súprav. Umožňuje to „Systém Sir I.“, čo je vlastne inteligentné predkurovanie
súpravy, kedy je priamo v ovládacej skrinke možné nastaviť
napr. typ predkurovanej súpravy, čas a dobu vykurovania,
a pod.
EPZ – sklopné stojany (stojan s preddefinovaným bodom
rozpojenia) PS2.
PS2 – zabezpečuje zvýšenú ochranu predkurovacieho stojanu. V prípade posunu predkurovacej súpravy v ľubovoľ-
nom smere dôjde najprv k vypnutiu predkurovania a potom k vytrhnutiu predkurovacieho káblu v preddefinovanom bode. K vypnutiu predkurovania dochádza pri pôsobení sily
cca 150 – 300 kg, k vytrhnutiu kábla dochádza pri ťahu cca 300 – 500 kg.
SEBA KMT
OWTS M 28 – Systém na meranie a lokalizáciu čiastkových výbojov
Výhodné vlastnosti a parametre
-
meranie čiastkových výbojov pri tlmenom striedavom napätí (oscillating
voltage) – analogické zaťaženie kábla ako v prevádzke,
-
online processing pre komplexnú diagnostiku čiastkových výbojov,
-
prenosné, kompaktné, ľahké zariadenie,
-
ovládanie cez notebook s WLAN prenosom,
-
integrované meranie tan δ.
Popis
Systém OWTS M28 predstavuje najnovšiu generáciu zariadenia
na identifikáciu, vyhodnotenie a lokalizáciu čiastkových výbojov (ČV) v izolácii
a káblových súboroch vn-káblov všetkých typov. Riadiacu a vyhodnocovaciu
jednotku systému tvorí notebook s WLAN dátovým prenosom k vn-časti, ktorá obsahuje rezonančnú tlmivku s integrovaným elektronickým spínačom
pre generovanie tlmeného oscilujúceho napätia, ako aj meracie deliče a kontroler pre signálne spracovanie a digitálny zber dát. Uloženie, analýza a vyhodnotenie signálov čiastkových výbojov sa uskutočňuje v notebooku a môže sa teda
vykonávať priamo na mieste merania alebo dodatočne v kancelárii. Pre lokalizáciu čiastkových výbojov je k dispozícii automatizovaný reflektometrický softvér.
Pri diagnostike ČV sa skúšaný objekt najskôr v priebehu niekoľkých sekúnd nabije na nastavenú špičkovú hodnotu napätia a následne sa pomocou
elektronického spínača cez rezonančnú tlmivku vyskratuje. Vzniká tak sínusové
tlmené oscilujúce napätie (DAC), ktorého frekvencia leží v závislosti od kapacity
skúšaného objektu medzi 50 až niekoľko 100 Hz. Napäťové zaťaženie teda zodpovedá aj frekvenčne prevádzkovým podmienkam a výskyt čiastkových výbojov
je možné efektívne vyhodnotiť. Oscilujúce napätie je na diagnostikovanom objekte prítomné len niekoľko 100 ms, diagnostické meranie teda nepredstavuje
žiadne zaťaženie pre kábel a je nedeštruktívne. Vďaka tlmenému oscilujúcemu
napätiu je možné odčítať tzv. zápalné a zhášacie napätie čiastkových výbojov, ktoré sú dôležitými kritériami pri posudzo11
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
vaní kritických hodnôt ČV. Ako prídavné kritérium je možné vyhodnotiť stratový činiteľ tan δ. Analýzou, vyhodnotením
a lokalizáciou čiastkových výbojov je možné získať objektívne rozhodovacie parametre pre Asset Management z hľadiska
stratégie profylaktickej údržby a investícií do obnovy káblovej siete.
Vlastnosti a výhody
-
diagnostika čiastkových výbojov pri tlmenom oscilujúcom napätí (DAC)-analogické zaťaženie kábla ako v prevádzke,
-
meranie hladín čiastkových výbojov v súlade s IEC 60270,
-
automatické prispôsobenie šírky pásma meracieho obvodu pre optimálny záznam signálu,
-
automatická kalibrácia s prídavnou funkciou pre lokalizáciu spojok,
-
riadenie merania a záznam dát cez notebook s WLAN prenosom,
-
štatistické vyhodnotenie ČV, online processing,
-
malé rozmery a hmotnosť zariadenia, dobrá prenosnosť.
Rozsah dodávky
-
vn-časť,
-
notebook s WLAN spojením k vn-časti,
-
bezpečnostný box s prepínačom vn Zap/Vyp, núdzovým vypínačom a kľúčovým spínačom,
-
taška pre príslušenstvo,
-
merací vn-kábel, sieťový kábel, uzemňovací kábel 5 m,
-
OWTS Explorer Paket, 2 hardvérový kľúč, CD-ROM,
-
kalibrátor.
Battery Gurus
Progresívna technológia na obnovenie a uchovanie kapacity olovených akumulátorov Powerbatt® zvýšenie efektívnosti systémov napájaných olovenými akumulátormi.
Použitie olovených akumulátorov
Trakčné batérie – vysokozdvižné vozíky, elektrické vozidlá, vlaky.
Staničné (pohotovostné) batérie – záložné zdroje, štartovacie batérie dieselových generátorov
Štartovacie batérie
Časté problémy olovených článkov
-
hlboké vybíjanie alebo uskladnenie nenabitých batérií = významné zníženie kapacity (sulfatácia),
-
materiál katódy sa používaním odlupuje (hnedý vodivý sediment – skratovanie elektród),
-
používaním sa špongiové olovo mení (tvrdnutie anódy),
-
prebíjanie spôsobuje únik H2 a O2 (vysychanie),
-
relatívne rýchle samovybíjanie,
-
nízka odolnosť voči skratu.
Hlavný problém – sulfatácia
-
predĺženie času nabíjania,
-
dlhšie odstávky techniky,
-
rýchle znehodnocovanie akumulátora,
-
častejšie výpadky,
-
neefektívne nabíjanie – zníženie kapacity a životnosti akumulátora.
12
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
Údržba olovených akumulátorov
-
starostlivosť na dosiahnutie projektovanej životnosti,
-
nabíjať čo možno najskôr po vybití,
-
uskladňovať pri izbovej teplote alebo chladnejšie,
-
snažiť sa využívať maximálne 80 % kapacity batérie,
-
nabíjať nepoužívané batérie aspoň raz za dva mesiace,
-
nenabíjať prúdom vyšším ako je 20 % AH klasifikácie,
-
dávať pozor na maximálne napätie pri nabíjaní.
Zdvojnásobenie životnosti a obnovenie kapacity vyčerpaných akumulátorov použitím systému Powerbatt®.
Hlavné účinky prípravku Powerbatt®
Regenerácia použitých batérií
Elektrochemické ošetrenie pomocou prípravku Powerbattplus® výrazne zvyšuje ich životnosť a obnovuje ich kapacitu. Regeneračný proces zvyčajne trvá 4 až 5 dni a je plne automatizovaný Zníženie rozdielov medzi novými a
pôvodnými článkami pri nahradení poškodených článkov v batérii novými.
Prevencia straty kapacity batérie
Pridanie prípravku Powerbatt® do elektrolytu zabraňuje tvorbe kryštalického síranu. Procedúra nepoškodzuje akumulátor. Zmäkčenie elektród zvyšuje kapacitu batérie dokonca až výrazne nad pôvodnú nominálnu úroveň.
Prevádzkové náklady
Menší počet nabíjacích cyklov = zníženie spotreby elektrickej energie.
Zníženie porúch strojov a zariadení.
Zvýšenie životnosti akumulátorov – netreba kupovať nové.
Výhody pre životné prostredie
Zníženie oloveného odpadu v životnom prostredí.
Vyhnutie sa environmentálnym pokutám / poplatkom.
Znížené náklady na nakladanie s odpadom.
53,0%
VARTA 600044076 12V 100Ah (štartovacia)
112,8%
87,4%
VARTA 63552 12V 135Ah (štartovacia)
VARTA 4OpzS200 12V 200Ah (staničná) *)
Zlepšený environmentálny imidž organizácie.
131,8%
0,0%
112,0%
48,0%
BAE 2PzS 180L 24V 180Ah (trakčná)
Nižšia spotreba elektrickej energie má tiež vplyv na životné prostredie.
93,0%
0%
Po ošetrení
Pred ošetrením
20%
40%
60%
80% 100% 120% 140%
*) Kapacitu pred ošetrením nebolo možné zmerať kvôli
nefunkčnosti batérie
- v dodanom stave ju nebolo možné nabiť
Zníženie emisii CO2.
Výsledky nezávislých testov
Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, júl 2004.
Porovnanie s pôvodnou kapacitou testovaných akumulátorov.
Testované štartovacie, staničné aj trakčné akumulátory.
Prípadová štúdia – armádny sklad vyradených akumulátorov – akumulátor B21
180 Ah 12 V akumulátor bol vybíjaný pri konštantnom prúde 9 A.
1 - Pôvodná kapacita akumulátora
2 - Kapacita akumulátora po prvom nabití
3 - Kapacita akumulátora po prvom nabití po pridaní Powerbattplus®
4 - Kapacita akumulátora po druhom nabití po pridaní Powerbattplus®
140%
115,8%
120%
100%
71,2%
80%
60%
40%
20%
0,8%
4,6%
1
2
0%
13
3
4
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
STN – nové, zrušené, opravy, zmeny
Ing. Ján Rohlíček ml., GR ŽSR – O 430
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 1/2010 boli uverejnené oznamy o nasledujúcich nových normách:
Číslo
STN EN 50131-
Rok
Názov
TZ
Poznámka
2010
Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systé-
33 4591
Účinnosť od
-3
my. Časť 3: Ústredne
01. 02. 2010
Jej vydaním sa od 01. 02. 2012 ruší STN P CLC/TS 50131-3: 2004
STN EN 60947-
2010
-3
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia.
35 4101
Časť 3: Spínače, odpájače, odpínače a poistkové kombinácie
Účinnosť od
01. 02. 2010
Jej vydaním sa ruší STN EN 15665: 2009
STN EN 60947-
2010
-7-1
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia.
35 4101
Časť 7-1: Pomocné zariadenia. Svorkovnice pre medené vodiče
Účinnosť od
01. 02. 2010
Jej vydaním sa od 01. 06. 2012 ruší STN EN 60947-7-1: 2003
STN EN 60947-
2010
-7-2
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 7-2: Pomocné
35 4101
zariadenia. Svorkovnice pre ochranné medené vodiče
Účinnosť od
01. 02. 2010
Jej vydaním sa od 01. 06. 2012 ruší STN EN 60947-7-2: 2003
STN EN 62026-
2010
-3
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia.
35 4112
Rozhrania regulátor-prístroj (CDI). Časť 3: DeviceNet
Účinnosť od
01. 02. 2010
Jej vydaním sa od 01. 05. 2012 ruší STN EN 50325-2: 2001
STN EN 62271-
2010
-104
Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 104: Spína-
35 4220
če na striedavý prúd a na menovité napätia 52 kV a vyššie
Účinnosť od
01. 02. 2010
Jej vydaním sa od 01. 03. 2010 ruší STN EN 60265-2: 2001
STN EN 62386-
2010
-101
Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia.
36 0597
Časť 101: Všeobecné požiadavky. Systém
Účinnosť od
01. 02. 2010
Nahrádza kapitolu E4 a prílohu G STN EN 60929: 2006
STN EN 62386-
2010
-201
Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 201: Osobitné
36 0597
požiadavky na ovládacie zariadenia. Žiarivky (zariadenie typu 0)
Účinnosť od
01. 02. 2010
Nahrádza kapitolu E4 a prílohu G STN EN 60929: 2006
STN EN 62386-
2010
-202
Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia.
36 0597
Časť 202: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Samo-
Účinnosť od
01. 02. 2010
statné núdzové osvetlenie (zariadenie typu 1)
STN EN 62386-
2010
-203
Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia.
36 0597
Časť 203: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Výbojky
Účinnosť od
01. 02. 2010
(okrem žiariviek) (zariadenie typu 2)
STN EN 62386-
2010
-204
Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia.
36 0597
Časť 204: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Nízkona-
Účinnosť od
01. 02. 2010
päťové halogénové žiarovky (zariadenie typu 3)
STN EN 62386-
2010
-208
Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia.
36 0597
Časť 208: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Spínacia
Účinnosť od
01. 02. 2010
funkcia (zariadenie typu 7)
STN EN 60745-
2010
-2-8
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť.
36 1550
Časť 2-8: Osobitné požiadavky na nožnice na plech a orezávače
Účinnosť od
01. 02. 2010
Jej vydaním sa od 01. 05. 2012 ruší STN EN 60745-2-8: 2004
STN EN 60745-
2010
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť.
14
36 1550
Účinnosť od
InfoElektro ŽSR
Číslo
№ 08 – leto 2010
Rok
-2-14
Názov
TZ
Časť 2-14: Osobitné požiadavky na hobľovačky
Poznámka
01. 02. 2010
Jej vydaním sa ruší STN EN 60745-2-14: 2004
STN EN 60745-
2010
-2-20
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť.
36 1550
Časť 2-20: Osobitné požiadavky na pásové píly
Účinnosť od
01. 02. 2010
Jej vydaním sa od 01.05.2012 ruší STN EN 60745-2-20: 2004
STN EN 60745-
2010
-2-21
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť.
36 1550
Časť 2-21: Osobitné požiadavky na čističe odtokov
Účinnosť od
01. 02. 2010
Jej vydaním sa od 01.05.2010 ruší STN EN 60745-2-21: 2008
STN EN 62430
2010
Environmentálne hľadiská návrhu elektrických a elektronických
83 9062
výrobkov
STN EN 13501-
2010
-1+A1
Účinnosť od
01. 02. 2010
Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prv-
92 0850
kov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reak-
Účinnosť od
01. 02. 2010
cie na oheň (Konsolidovaný text)
Jej vydaním sa ruší STN EN 13501-1: 2007
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 1/2010 boli uverejnené oznamy o nasledujúcich zrušených normách:
Číslo
STN IEC 60998-
Rok
Názov
TZ
Poznámka
1999
Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a
36 0670
Zrušená od
-2-5
na podobné účely. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na prepájacie
01. 02. 2010
skrinky (svorkovnicové skrinky a/alebo odbočné škatule) pre svorky
alebo spájacie prvky
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 1/2010 boli uverejnené oznamy o zmenách do nasledujúcich noriem:
Číslo
STN EN 60947-
Rok
2010
-5-1/A1
Názov
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia.
TZ
Poznámka
35 4101
Účinnosť od
Časť 5-1: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Elektrome-
01. 02. 2010
chanické prístroje riadiacich obvodov: 2005
STN EN 60061-
2010
-1/A42
Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu
36 0340
zameniteľnosti a bezpečnosti.
Účinnosť od
01. 02. 2010
Časť 1: Pätice pre zdroje svetla: 2001
STN EN 60061-
2010
-2/A39
STN EN 60061-
36 0340
zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 2: Objímky: 2001
2010
-3/A40
STN EN 60061-
Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu
Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu
01. 02. 2010
36 0340
zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 3: Kalibre: 2001
2010
-4/A12
Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu
Účinnosť od
Účinnosť od
01. 02. 2010
36 0340
zameniteľnosti a bezpečnosti.
Účinnosť od
01. 02. 2010
Časť 4: Smernice a všeobecné informácie: 2001
STN EN 62384
/A1
2010
Elektronické ovládacie zariadenia modulov LED napájané jednosmerným alebo striedavým prúdom.
Prevádzkové požiadavky: 2007
15
36 0585
Účinnosť od
01. 02. 2010
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 2/2010 boli uverejnené oznamy o nasledujúcich nových normách:
Číslo
STN EN 60068-
Rok
2010
-2-14
Názov
Skúšanie vplyvu prostredia.
TZ
Poznámka
34 5791
Účinnosť od
Časť 2-14: Skúšky. Skúška N: Zmena teploty
01. 03. 2010
Jej vydaním sa od 01. 07. 2012 ruší STN EN 60068-2-14: 2002
a STN EN 60068-2-33: 2001
STN EN 61111
2010
Práce pod napätím. Elektroizolačné koberce
35 9733
Jej vydaním sa od 01. 06. 2010 ruší STN 83 2635: 1971
STN EN 61112
2010
Práce pod napätím. Elektroizolačné prikrývky
Účinnosť od
01. 03. 2010
35 9733
Účinnosť od
01. 03. 2010
STN EN 61547
2010
Zariadenia na všeobecné osvetlenie.
36 0090
Požiadavky elektromagnetickej kompatibility na odolnosť
Účinnosť od
01. 03. 2010
Jej vydaním sa od 01. 07. 2012 ruší STN EN 61547: 2000
STN EN 60745-
2010
-1
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť.
36 1550
Časť 1: Všeobecné požiadavky
Účinnosť od
01. 03. 2010
Jej vydaním sa ruší STN EN 60745-1: 2009
STN EN 61029-
2010
-1
Bezpečnosť elektrického prenosného náradia.
36 1580
Časť 1: Všeobecné požiadavky
Účinnosť od
01. 03. 2010
Jej vydaním sa ruší STN EN 61029: 2009
STN EN 1837
2010
+A1
Bezpečnosť strojov. Integrované osvetlenie strojov
83 3400
(Konsolidovaný text)
Účinnosť od
01. 03. 2010
Jej vydaním sa ruší STN 1837: 2001
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 2/2010 boli uverejnené oznamy o zmenách do nasledujúcich noriem:
Číslo
STN EN ISO
Rok
Názov
TZ
Poznámka
2010
Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na
73 0703
Účinnosť od
13790/NA
vykurovanie a chladenie (ISO 13790: 2008): 2009
01. 03. 2010
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 3/2010 boli uverejnené oznamy o nasledujúcich nových normách:
Číslo
STN EN 60196
Rok
2010
Názov
Normalizované hodnoty frekvencií IEC
TZ
Poznámka
33 0125
Účinnosť od
01. 04. 2010
STN EN 50397-
2010
-2
Vodiče s ochranným obalom na vonkajšie vedenia a súvisiace
34 7412
príslušenstvo pre striedavé menovité napätia od 1 kV do 36 kV
Účinnosť od
01. 04. 2010
vrátane. Časť 2: Príslušenstvo vodičov s ochranným obalom.
Skúšky a preberacie kritériá
STN EN 60034-
2010
-22
Točivé elektrické stroje. Časť 22: Striedavé generátory pre zdrojo-
35 0000
vé agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi
Účinnosť od
01. 04. 2010
Jej oznámením sa od 01. 11. 2012 ruší STN EN 600034-22: 2001
STN EN 61869-
2010
-1
STN EN 61558-2-6
Prístrojové transformátory.
35 1309
Časť 1: Všeobecné požiadavky
2010
Účinnosť od
01. 04. 2010
Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a podobných výrobkov na napájacie napätia do 1 100 V.
Časť 2-6: Osobitné požiadavky a skúšky na bezpečnostné oddeľo16
35 1330
Účinnosť od
01. 04. 2010
InfoElektro ŽSR
Číslo
№ 08 – leto 2010
Rok
Názov
TZ
Poznámka
36 1550
Účinnosť od
vacie transformátory a napájacie zdroje so zabudovanými bezpečnostnými oddeľovacími transformátormi
Jej vydaním sa od 01. 07. 2010 ruší STN EN 61558-2-6: 2002
STN EN 60745-
2010
-2-4
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na brúsky a leštičky iné ako kotúčové
STN EN 50085-
2010
-2-4
Elektroinštalačné úložné kanály a elektroinštalačné uzavreté žľaby.
01. 04. 2010
37 0010
Časť 2-4: Osobitné požiadavky na prevádzkové nosníky a pre-
Účinnosť od
01. 04. 2010
vádzkové konzoly
STN EN 420+A1
2010
Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy
83 2348
(Konsolidovaný text)
Účinnosť od
01. 04. 2010
Jej vydaním sa ruší STN EN 420: 2004
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 3/2010 boli uverejnené oznamy o zmenách do nasledujúcich noriem:
Číslo
STN EN 60059
Rok
2010
Názov
Normalizované hodnoty prúdov IEC: 2002
TZ
Poznámka
33 0125
Účinnosť od
/A1
01. 04. 2010
STN EN 61000-
2010
-3-2/A1
Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
33 3432
Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu
Účinnosť od
01. 04. 2010
(zariadenia so vstupným fázovým prúdom <= 16 A): 2006
STN EN 61000-
2010
-3-2/A2
Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
33 3432
Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu
Účinnosť od
01. 04. 2010
(zariadenia so vstupným fázovým prúdom <= 16 A): 2006
STN EN 50131-
2010
-1/A1
Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové popla-
33 4591
chové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém: 2007
STN EN 50428
2010
/A2
Spínače pre domácnosť a podobné pevné elektrické inštalácie.
Účinnosť od
01. 04. 2010
34 4108
Pridružená norma. Spínače a súvisiace príslušenstvo používané
Účinnosť od
01. 04. 2010
v elektronických systémoch domov a budov (HBES): 2006
STN EN 60947-
2010
-2/A1
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia.
35 4101
Časť 2: Ističe: 2007
STN EN 60669-
2010
-2-1/A1
Účinnosť od
01. 04. 2010
Spínače pre elektrické inštalácie v domácnostiach a podobné pev-
35 4106
né elektrické inštalácie.
Účinnosť od
01. 04. 2010
Časť 2-1: Osobitné požiadavky. Elektronické spínače: 2005
STN EN 60269-
2010
-1/A1
Nízkonapäťové poistky.
35 4701
Časť 1: Všeobecné požiadavky: 2008
Účinnosť od
01. 04. 2010
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 4/2010 boli uverejnené oznamy o nasledujúcich nových normách:
Číslo
STN EN
Rok
2010
ISO 9004
Názov
Manažérstvo trvalého úspechu organizácie.
TZ
Poznámka
01 0321
Účinnosť od
Prístup na základe manažérstva kvality (ISO 9004: 2009)
01. 05. 2010
Jej vydaním sa ruší STN EN ISO 9004: 2001
STN EN 60300-
2010
-3-11
STN EN 60300-
Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3-11: Návod na používanie. Údrž-
01 0690
ba zameraná na bezporuchovosť
2010
Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3-15: Návod na používanie. Tech17
Účinnosť od
01. 05. 2010
01 0690
Účinnosť od
InfoElektro ŽSR
Číslo
Rok
-3-15
STN EN
№ 08 – leto 2010
Názov
TZ
nické zabezpečenie spoľahlivosti systému
2010
ISO 15548-3
Nedeštruktívne skúšanie. Zariadenia na skúšanie vírivými prúdmi.
Poznámka
01. 05. 2010
01 5018
Časť 3: Charakteristiky systémov a overovanie
Účinnosť od
01. 05. 2010
(ISO 15548-3: 2008)
Jej vydaním sa ruší STN EN ISO 15548-3: 2009
STN EN 1330-
2010
-9
Nedeštruktívne skúšanie. Terminológia.
01 5052
Časť 9: Termíny používané pri skúšaní akustickou emisiou
Účinnosť od
01. 05. 2010
Jej vydaním sa ruší STN EN 1330-9: 2009
STN 33 2000-
2010
-5-51
Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických
33 2000
zariadení. Spoločné pravidlá
Účinnosť od
01. 05. 2010
Jej vydaním sa od 01. 04. 2012 ruší STN 33 2000-5-51: 2007
STN EN 60079-
2010
-0
Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky
33 2320
Jej vydaním sa od 01. 06. 2012 ruší STN EN 60079-0: 2007
Účinnosť od
01. 05. 2010
a STN EN 61241-0: 2007
STN EN 60079-
2010
-10-2
Výbušné atmosféry.
33 2330
Časť 10-2: Určovanie priestorov. Výbušné prachové atmosféry
Účinnosť od
01. 05. 2010
Jej vydaním sa od 01. 06. 2012 ruší STN EN 61241-0: 2005
STN EN 60079-
2010
-31
Výbušné atmosféry.
33 2330
Časť 31: Ochrana zariadení pred vznietením prachu krytom ,,t"
Účinnosť od
01. 05. 2010
Jej vydaním sa od 01. 10. 2012 ruší STN EN 61241-1: 2005
STN EN 50131-
2010
-4
Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systé-
34 1561
my. Časť 4: Výstražné zariadenia
Účinnosť od
01. 05. 2010
Jej vydaním sa od 01.05. 2012 ruší STN P CLC/TS 50131-4: 2007
STN EN 60068-
2010
-2-38
Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-38: Skúšky. Skúška Z/AD: Zlo-
34 5791
žená cyklická skúška teplota/vlhkosť
Účinnosť od
01. 05. 2010
Jej oznámením sa od 01. 09. 2012 ruší STN EN 60068-2-38: 2001
TNI CLC/TR
2010
50503
Pokyny na inventarizáciu, manažérstvo, dekontamináciu a/alebo
34 6704
likvidáciu elektrických zariadení a izolačných kvapalín obsahujú-
Účinnosť od
01. 05. 2010
cich PCB
STN EN 62004
2010
Tepelne odolné drôty zo zliatiny hliníka pre vodiče nadzemných
34 7504
elektrických vedení
STN EN 62223
2010
Účinnosť od
01. 05. 2010
Izolátory. Slovník termínov a definícií
34 8001
Účinnosť od
01. 05. 2010
STN EN 60255-
2010
-26
Meracie relé a ochranné zariadenia.
35 3410
Časť 26: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu
Účinnosť od
01. 05. 2010
Jej oznámením sa od 01. 09. 2012 ruší STN EN 60255-26: 2001
a STN EN 50263: 2001
STN EN 61020-
2010
-1
Elektromechanické spínače určené na používanie v elektrických
35 4111
a v elektronických zariadeniach. Časť 1: Kmeňová špecifikácia
Účinnosť od
01. 05. 2010
Jej vydaním sa od 01. 08. 2012 ruší STN EN 196000: 2000; STN
EN 196103: 2000 a STN EN 196500: 2000
STN EN 60745-2-9
2010
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť.
Časť 2-9: Osobitné požiadavky na závitorezy
18
36 1550
Účinnosť od
01. 05. 2010
InfoElektro ŽSR
Číslo
№ 08 – leto 2010
Rok
Názov
TZ
Poznámka
36 1550
Účinnosť od
Jej vydaním sa od 01. 04. 2011 ruší STN EN 60745-2-9: 2004
STN EN 60745-
2010
-2-13
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť.
Časť 2-13: Osobitné požiadavky na reťazové píly
01. 05. 2010
Jej vydaním sa ruší STN EN 60745-2-13: 2009
STN EN 60745-
2010
-2-15
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť.
36 1550
Časť 2-15: Osobitné požiadavky na nožnice na živý plot
Účinnosť od
01. 05. 2010
Jej vydaním sa ruší STN EN 60745-2-15: 2009
STN EN 60745-
2010
-2-18
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť.
36 1550
Časť 2-18: Osobitné požiadavky na páskovacie náradie
Účinnosť od
01. 05. 2010
Jej vydaním sa od 01. 04. 2011 ruší STN EN 60745-2-18: 2005
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 4/2010 boli uverejnené oznamy o zmenách do nasledujúcich noriem:
Číslo
STN EN 60633
Rok
Názov
TZ
Poznámka
2010
Terminológia pre prenos energie jednosmerným prúdom vysokého
35 1540
Účinnosť od
/A1
napätia (HVDC): 2002
STN EN 60630
2010
01. 05. 2010
Maximálne obrysy žiaroviek :2001
36 0103
/A6
Účinnosť od
01. 05. 2010
STN EN 60064
2010
/A5
Žiarovky s volfrámovým vláknom na všeobecné osvetlenie v do-
36 0130
mácnosti a na podobné použitie. Požiadavky na vyhotovenie
STN EN 60745-
2010
-2-1/A12
STN EN 60745-
2010
36 1550
2010
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-2: Osobitné požia-
36 1550
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-6: Osobitné požia-
-2-11/A12
Účinnosť od
01. 05. 2010
36 1550
davky na kladivá: 2004
2010
Účinnosť od
01. 05. 2010
davky na skrutkovače a príklepové skrutkovače: 2004
-2-6/A12
STN EN 60745-
01. 05. 2010
davky na vŕtačky a príklepové vŕtačky: 2004
-2-2/A12
STN EN 60745-
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-1: Osobitné požia-
Účinnosť od
Účinnosť od
01. 05. 2010
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť.
36 1550
Časť 2-11: Osobitné požiadavky na píly s priamočiarym vratným
Účinnosť od
01. 05. 2010
pohybom pílového listu (lupienkové a šabľové píly): 2004
STN EN 50346
/A2
2010
Informačná technika. Káblové rozvody. Skúšanie inštalovaných
káblových rozvodov: 2003
36 9071
Účinnosť od
01. 05. 2010
STN 34 1391
Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430
V priebehu mesiacov marec až jún prebehlo v rámci technických komisií SÚTN hlasovanie a tzv. diskusia o tom,
či norma STN 34 1391 z roku 1998 bude úplne zrušená a nahradená súborom STN EN 62305 (1 – 4) z rokov 2007
až 2009 tak, ako to bolo pôvodne plánované. V zmysle pokynov bolo na SÚTN doručených väčšie množstvo stanovísk,
vyjadrení a aj rozdielnych názorov (aj v rámci jednej organizácie), na základe ktorých sa túto otázku nepodarilo uzavrieť
a poslať normu do zabudnutia. Príslušní diskutujúci sa dozvedeli nielen názory na normu a jej zrušenie a nahradenie,
ale aj iné, s problematikou nesúvisiace, záležitosti.
O tom, či norma bude nakoniec zrušená, nahradená alebo bude revidovaná podľa pokynu uvedenom v rozhodnutí Technickej rady CENELEC zo svojho 136. zasadnutia v apríli 2010 rozhodne pracovná skupina, ktorá bude na uvedený
účel zriadená.
Bližšie informácie budú uverejnené na web stránke SÚTN.
19
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
Fórum koľajovej dopravy
Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430
V dňoch 16. a 17. marca 2010 sa v Bratislave uskutočnil
6. ročník konferencie „Fórum koľajovej dopravy“. Organizátorom
podujatia bol Reming Consult, a. s. a záštitu nad ním držali
Ing. Ľubomír Vážny, minister MDPT, Prof. Ján Bujňák, rektor
Žilinskej univerzity v Žiline a Prof. Ján Báleš, rektor STU Bratislava. Základným cieľom je vytvárať pokojné a tvorivé prostredie pre stretávanie sa odborníkov z organizácií pôsobiacich v oblasti prípravy a realizácie rozvojových investícií,
ale i v oblasti údržby, rekonštrukcie a prevádzky železničnej a mestskej koľajovej dopravnej infraštruktúry. Vytvorený je
široký priestor pre odbornú diskusiu, spoluprácu odborníkov z univerzít, štátnych a verejných inštitúcií, výskumných organizácií, stavebných a projektových spoločností, prevádzky, výroby, či údržby. Budovanie dopravnej infraštruktúry, ktorá je
kľúčovým faktorom rozvoja každej spoločnosti, je mimoriadne dôležité. Témy v oblasti železničnej infraštruktúry, projektovania a budovania vysokorýchlostných tratí, architektúra mestskej koľajovej dopravy ako súčasti mesta, mobilné prostriedky, interoperabilita sú medzi odborníkmi stále žiadanými.
Konferencie sa zúčastnilo viac ako 300 účastníkov a na programe bolo 43 príspevkov. Jeden z nich prezentovali
kolegovia z Prodex-u.
Vplyv lomu sklonu nivelety koľaje na návrh trakčného vedenia
Ing. Pavol Beňo, Ing. Juraj Cyprian, PRODEX spol. s r.o.
1. Úvod
Vstupom do Európskej únie sa členské štáty zaviazali dodržiavať jej predpisy a princípy, na ktorých spoločenstvo
vzniklo. Historický vývoj železničných systémov v jednotlivých štátoch bol rôzny. V súčasnosti sa členské štáty snažia
rozdiely prekonávať a zaistiť tak základný princíp spoločenstva na voľný pohyb osôb a tovaru. Uvedený princíp sa dosahuje zavedením a dodržiavaním interoperability železničných systémov.
Pri projektovaných (prevádzkovaných) rýchlostiach v úrovni 160 až 200 km·h-1 na železničných dráhach, ktoré sú
zaradené do konvenčného transeurópskeho železničného systému, predstavuje interakcia medzi nadzemným trolejovým
vedením a zberačom dôležité hľadisko pri zabezpečení spoľahlivého prenosu energie bez prílišných rušivých vplyvov
pôsobiacich na železničné zariadenia a životné prostredie.
Zaistenie spoľahlivého prenosu energie je však problematické v miestach lomu sklonu nivelety koľaje. Príspevok
sa venuje prepojeniu a vzájomnému ovplyvňovaniu subsystémov Infraštruktúra (koľaje), Vozňový park a Energia (trolejové vedenie – zberače prúdu) a predkladá možné spôsoby technického riešenia pri návrhu spomenutých častí subsystémov, ktoré by mali zaistiť spoľahlivú a bezproblémovú prevádzku.
2. Legislatíva, subsystémy, TSI
Základné smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o interoperabilite na železniciach sú
96/48/ES, 2001/16/ES a 2004/50/ES. Systémy transeurópskych konvenčných železníc sa rozdeľujú na dve oblasti:
-
štrukturálna oblasť,
-
prevádzkové oblasti.
Každý subsystém je definovaný tak, aby spĺňal základné požiadavky tým, že sa vytvoria nevyhnutné vzájomné
funkčné vzťahy medzi subsystémami transeurópskeho železničného systému a zabezpečí sa jeho kompatibilita. Definícia
subsystémov je riešená v technických špecifikáciách interoperability (TSI), ktoré sa musia dodržiavať pri projektovaní,
výstavbe, rekonštrukciách, opravách a údržbe železničného systému.
Pre každý subsystém alebo jeho časť je vypracovaný zoznam komponentov a aspektov týkajúcich sa interoperability.
20
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
2.1 Súčasť subsystému Energia – trakčné vedenie a zberač
Do subsystému Energia patria všetky pevné inštalácie, napájacie systémy a obsahuje aj vymedzenia a kritériá
kvality pre interakciu medzi zberačom a nadzemným trolejovým vedením.
Požiadavky na súčasť subsystému trakčné vedenie a zberač:
-
geometria, výška, kľukatosť, bočné odvanutie, prítlačná sila, statický a dynamický vplyv na spoluprácu medzi klznými lištami a trolejovým vedením, počet činných zberačov a ich vzdialenosť.
Rozhrania medzi trakčným vedením a zberačom:
-
parametre TV – pracovná výška zberača a tvar hlavy zberača, priestor zberača – kinematický priestor,
-
trolejový drôt (TD) – klzné lišty, prítlačná sila, dynamické vplyvy, rozmiestnenie zberačov, oddelenie systémov
a fáz.
2.2 Posudzovanie projektovej dokumentácie a stavieb
Projektová dokumentácia a stavba musí byť posúdená notifikovanou osobou. Posúdenie projektovej dokumentá-
cie a stavby z pohľadu subsystému sa môže uskutočniť:
-
v etape projektovania, výroby, výstavby subsystému, vrátane napríklad stavebných činností, výroby, montáže
komponentov a celkového nastavenia dodržanie požiadaviek TSI sa dokladuje ES vyhlásením o čiastkovej zhode
subsystému,
-
v etape záverečného odskúšania ES vyhlásením o overení.
3. Návrh trolejového vedenia v miestach zmeny nivelety koľaje
Vo všeobecnosti platí, že výškový priebeh zjazdných častí trolejového drôtu (TD) musí čo najpresnejšie sledovať
niveletu koľaje. Nutné zmeny výšok trolejového drôtu musia byť len pozvoľné, s hlavným sklonom trolejového drôtu menším alebo rovným hodnotám v Tab. 1. Pre rýchlosti väčšie ako 250 km·h-1 nie sú povolené žiadne zmeny sklonu – voči
nivelete koľaje je predpísaná konštantná výška trolejového drôtu (aj v miestach lomov sklonu!).
Minimálne polomery zaoblenia lomu sklonu koľaje sú závislé od rýchlosti. Pre rýchlosti 160 a 200 km·h-1 sú uvedené v Tab. 1.
Tab.1: Sklony trolejového drôtu a polomery zaoblenia lomu sklonu v závislosti od rýchlosti
Traťová rýchlosť do
Najväčší sklon
Najväčšia zmena sklonu
ρ
ρmin
[km·h-1]
[‰]
[‰]
[m]
[m]
120
4
2
160
3,3
1,7
10 240
6400
200
2
1
16 000
10 000
250
1
0,5
> 250
0
0
ρ
polomer zaoblenia lomu sklonu koľaje
ρmin
najmenší polomer zakružovacieho oblúka
Pri nedodržaní parametrov sklonu TD uvedených v Tab. 1 dochádza k neprípustnej zmene kontaktnej sily medzi TD a zberačom, čo má za následok zvýšené opotrebenie TD (konkávny lom), resp. pri znížení prítlačnej sily prehrievanie TD až stratu kontaktu zberača s TD (konvexný lom) – skrátenie životnosti TD. Zlá spolupráca medzi zberačom
a trolejovým drôtom spôsobuje aj väčšie opotrebenie klzných líšt samotného zberača.
3.1 Návrh trolejového vedenia v lome sklonu
Pri návrhu prechodu trolejového vedenia miestom, v ktorom sa mení niveleta koľaje, sa zohľadňuje:
-
prevádzková (projektovaná) rýchlosť v mieste lomu nivelety,
-
parametre železničného zvršku a spodku (sklony koľajovej trate, polomer zakružovacieho oblúka v mieste zmeny
skonov),
-
rozmiestnenie trakčných podpier (nových a existujúcich),
21
InfoElektro ŽSR
-
№ 08 – leto 2010
umelé stavby v blízkosti lomu (napr. cestné nadjazdy, železničné mosty, železničné tunely, príp. ďalšie zariadenia
infraštruktúry),
-
poloha inžinierskych sietí a ich ochranné pásma.
Spomenuté umelé stavby, ktoré sa nachádzajú v blízkosti lomu sklonu, majú vplyv ako na technické riešenie
úprav spodku a zvršku (obmedzujú zväčšenie polomeru zakružovacích oblúkov), tak aj na možnosť umiestnenia trakčných podpier (TP). Umelé stavby (hlavne existujúce), ktoré križujú železničnú trať, priamo ovplyvňujú konštrukčnú výšku
trolejového drôtu a odstránenie týchto prekážok prestavaním do vyhovujúcich parametrov zvyšuje investičné náklady.
Pri lomoch, kde hodnota zmeny sklonu koľají je menšia ako cca 2-násobok hodnoty najväčšieho sklonu z Tab. 1,
nie sú spravidla potrebné žiadne úpravy výšky TD. Pri zmene sklonu koľají väčšej ako cca 2-násobok hodnoty najväčšieho sklonu z Tab. 1 je potrebné zhustiť trakčné podpery a upraviť výšku TD. Pri zmene sklonu koľají väčšej ako cca 3násobok hodnoty najväčšieho sklonu z Tab. 1 je spravidla potrebné okrem už uvedených úprav zmeniť aj parametre zakružovacieho oblúku, resp. vložiť do výškového vedenia koľaje ďalší lom sklonu.
Rozsah úprav trolejového vedenia a výškového vedenia koľaje sa stanovuje pre každý prípad individuálne podľa miestnych pomerov a možností projektanta.
Príklady neupraveného priebehu trolejového drôtu v mieste lomu sú na Obr. 1 a Obr. 4. Číslice nad zvislými čiarami TD sú čísla trakčných podpier (osi TP). Zvolené bolo pracovné číslovanie s nulou v mieste lomu nivelety a rastúce
smerom na obe strany pre jednoduchšie posúdenie počtu trakčných podpier. Posudzovaná dĺžka trolejového vedenia
na obe strany od lomu nivelety je vo všetkých prípadoch približne rovnaká. Priebehy na Obr. 2, 3 a 5, 6 boli navrhnuté
tak, aby boli pre zvolenú traťovú rýchlosť dodržané požiadavky EN 50119: 2001.
Priebeh trolejového vedenia – rýchlosť 160 km·h-1
Obr. 1: Priebehy sú rozkreslené pre základné parametre lomu sklonu, výhodná veľkosť rozpätia trakčných podpier, konštantná výška TD v mieste závesu – nesplnené parametre Tab. 1.
Obr. 2: Priebehy sú rozkreslené pre základné para-
metre lomu sklonu, zmenšená veľkosť rozpätia trakčných
podpier, upravená výška TD v mieste závesu – splnené parametre Tab. 1, avšak na úkor investičných nákladov
a dynamických parametrov TV (zhoršenie pružnosti trolejového vedenia).
Obr. 3: Upravené parametre lomu sklonu, výhodná veľkosť
rozpätia trakčných podpier, upravená výška TD v mieste závesu – splnené parametre Tab. 1.
(Dokončenie v ďalšom čísle)
22
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
Veľtrh Amper 2010
Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430
V Prahe sa v dňoch 13. až 16. apríla 2010 uskutočnil 18. medzinárodný veľtrh elektrotechniky a elektroniky Amper. Medzi 705 vystavujúcimi firmami bolo 134 zahraničných firiem
z Európy a Ázie. Výstavu počas štyroch dní navštívilo 46 200 návštevníkov.
V roku 2011 sa 19. veľtrh Amper presunie bližšie ku nám, v dňoch 29. marca až 1. apríla sa výstava uskutoční v Brne aj spolu so svojimi sprievodnými podujatiami.
Jedným takýmto pravidelným sprievodným podujatím je súťaž Zlatý Amper, do ktorého sú prihlásené vystavované produkty. V tohtoročnej súťaži boli medzi piatimi ocenenými
aj spoločnosť ABB za skupinu výrobkov Relion™ pre chránenie a ovládanie energetických
zariadení a ČKD Elektrotechnika za menič COMPACT CVK 27 kV pre filtračno-kompenzačné
zariadenie bez transformátora.
ABB – Relion™
Spoločnosť ABB má vo svojej ponuke bohatú škálu
overených zariadení už dlhé roky nasadzovaných na železničných trakciách po celom svete. Výsledkom viacročného inovačného úsilia výskumných a vývojových centier ABB je najnovšia značka produktov novej generácie Relion™, ktorá získala ocenenie Zlatý ampér ako najprínosnejší exponát veľtrhu v oblasti chránenia a ovládania energetických zariadení. Produktová rodina Relion ponúka široký rozsah produktov pre ochranu, ovládanie, meranie a monitorovanie elektrickej sústavy. Produkty Relion sú navrhnuté dodržaním základných hodnôt štandardu IEC 61850 pre zabezpečenie
interoperability a časovej odolnosti riešení.
Séria IED (inteligentných elektronických zariadení) Relion™ zahŕňa:
-
sériu 670 pre prenosové aplikácie,
-
sériu 650 pre najvyššie distribučné
(subtransmission) aplikácie,
-
sériu 630 pre vyššie distribučné aplikácie,
-
sériu 615 pre distribučné aplikácie,
-
sériu 610 pre distribučné aplikácie,
-
sériu 60_ pre základné distribučné aplikácie.
Séria 670 je optimalizovaná pre použitie vo výrobe a prenose elektriny.
Poskytuje všestrannú funkčnosť, maximálnu flexibilitu a výkon na splnenie najvyšších požiadaviek ľubovoľných aplikácií v systémoch ochrán pre výrobu
a prenos elektriny. Produkty série 670 sú vhodné pre ovládanie viacerých objektov jediným IED a umožňujú viaceré moderné riešenia založené na funkčnej
integrácii. Produkty sú vybavené špeciálnymi funkciami pre prenosové aplikácie,
ako napr. sériová kompenzácia, 1- a 3-fázové vypnutie, riadenie odbočiek
až ôsmych paralelných transformátorov, rozšírený zapisovač porúch a prenos
binárnych a analógových dát medzi IED.
Séria 650 pre najvyššie distribučné aplikácie (subtransmission applications) poskytuje predpripravené používateľské riešenia pre ochrany vedení a transformátorov ako aj pre ovládanie primárnych zariadení polí v najvyšších distribučných sústavách.
23
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
IED série 650 disponujú nasledujúcimi vlastnosťami:
o
predpripravené aplikačné konfigurácie pre rozličné požiadavky vyšších distribučných aplikácií,
o
predpripravené úplné aplikačné konfigurácie vo výrobnom závode, vstupno-výstupné rozhranie sa môže
jednoducho zmeniť,
o
minimalizovaná potreba nastavenia parametrov na základe štandardných prednastavených hodnôt, je potrebné nastaviť špecifické parametre pre danú aplikáciu, napr. parametre vedenia – významne urýchľuje
uvedenie IED do prevádzky,
o
jednoduché objednanie založené na objednávacom čísle pre každý variant,
o
rozšírená HMI funkčnosť 15 dynamickými trojfarebnými indikátormi LED pre jednu stránku,
o
konfigurovateľné tlačidlá pre rozličné akcie,
o
programovateľné textové návesti s LED,
o
predpripravené schémy zapojenia.
Riadiaci terminál REC650 umožňuje miestne a diaľkové ovládanie a zobrazenie
na lokálnom HMI 8 výkonových zariadení. Zariadenie je možné ovládať pomocou tlačidiel
alebo diaľkovo cez komunikačný port. IED REC650 používa GOOSE správy založené
na štandarde IEC 61850 pre zabezpečenie horizontálnej komunikácie a blokád medzi poľami.
Transformátorová ochrana RET650 má k dispozícii tri predpripravené konfigurácie
pre:
o
dvojvinuťový transformátor vrátane ochrany a napäťového regulátora jedného
transformátora,
o
trojvinuťový transformátor vrátane ochrany a napäťového regulátora pre jeden
transformátor,
o
progresívny napäťový regulátor pre dva paralelne pracujúce transformátory.
Jedna ochrana RET650 splní všetky požiadavky pre ochrany výkonového transformátora.
Dištančná ochrana vedenia REL650
Prevažná väčšina prenosových a vyšších distribučných vedení je relatívne uniformne
riešená:
o
dva konce vedenia bez odbočky,
o
celé vedenie je vzdušné alebo káblové, nie oboje,
o
miestna alebo vzdialená záložná ochrana.
Série 630 a 615 sú určené pre elektrické stanice rozvodných podnikov a priemyselných elektroenergetických sústav.
REO 517 je ochranný a riadiaci terminál trakčných elektrických sústav. Efektívne riešenie pre ochranu, ovládanie
a monitorovanie trolejových a trakčných vedení, tiež káblových vývodov napájacích staníc. Terminál obsahuje integrované funkcie ovládania, merania, zapisovača udalostí a chybových záznamov (uložených v pevnej pamäti), rovnako ako miestne a diaľkové ovládanie. Môže byť
určený ku kontrole primárnych zariadení ako sú ističe, vypínače a uzemňovače,
pričom ponúka vysokú dostupnosť a bezpečnosť, ako aj úsporu nákladov
na údržbu. REO 517 môže byť použitý pri aplikáciách 50 a 60 Hz. Je založený
na osvedčených vedomostiach ABB o 16,7 Hz systémoch a spĺňa prísne požiadavky spoľahlivosti a bezpečnosti. REO 517 poskytuje úplnú dištančnú ochranu
železničných trakčných systémov použitím funkcií pre náhle zmeny napätí
24
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
a prúdov, kde je schopný spoľahlivo rozlíšiť poruchové stavy od prevádzkových (zaťaženie spôsobené zrýchľovaním vlakov, vysokorýchlostné vlaky, silné hnacie jednotky). Navyše obsahuje funkcie sledovania zlyhania výkonového vypínača,
tepelnej ochrany proti preťaženiu, kontrolu synchronizmu, napájania a opätovného zapínania. Tento produkt má kontrolné
funkcie pre výkonové vypínače, odpojovače a uzemňovače, vrátane vzájomného blokovania. Prostredníctvom funkcií
dohľadu zvyšuje REO 517 dostupnosť a bezpečnosť, čo vedie k úsporám nákladov na údržbu. Voľne konfigurovateľný
terminál REO 517 obsahuje funkčné bloky, logické jednotky, časovače atď. Pomocou pokročilých konfiguračných nástrojov CAP 540 sa dá ľahko vytvoriť špecifické riešenie v každej fáze, od inžinieringu a nastavenia až po prevádzku
a údržbu.
ČKD Elektrotechnika – COMPACT CVK 27 kV
ČKD Elektrotechnika zo skupiny ČKD GROUP sama vyvinula,
vyrába a získala už i prvé úspešné referencie. Hlavnými výhodami
polovodičového zariadenia je nižšie obstarávacia cena a značné prevádzkové úspory. Filtračno-kompenzačné zariadenia (FKZ) optimalizujú odber elektrickej energie a kompenzujú negatívne spätné vplyvy
na napájaciu sieť. Pomáhajú tak predchádzať finančným sankciám
od dodávateľov elektriny za nedodržovanie limitných hodnôt už spomenutých spätných vplyvov. V Českej republike sú desiatky TNS,
kde sa FKZ využívajú. Až doteraz železnice využívali meniče na nižšie napätie do 10 kV. Tieto meniče boli napájané z pomocného znižovacieho transformátora. Nové vyhotovenie už je ale beztransformátorové a je možné ho pripojiť na plné napätie priamo do trakčnej siete.
Vyradenie transformátora sa tak logicky odrazilo aj na nižšej cene
nového riešenia oproti ekvivalentnej pôvodnej jednotke. Samotný
transformátor totiž vždy predstavuje významnú cenovú položku kompletného zariadenia. Táto novinka z ČKD prináša i ďalšie veľmi podstatné výhody, opäť s pozitívnym vplyvom na prevádzkové náklady –
predchádzanie častým poruchám znižovacích transformátorov. Odstraňovanie porúch transformátorov je veľmi nákladné a prácne. Taktiež doba odstavenia FKZ z dôvodu poruchy na vplyv na „bonusy“
od dodávateľov elektriny. Ďalšie významné úspory potom vznikajú
napr. v stavebnej časti projektu. Nie sú nutné niektoré
stavebné úpravy, napr. budovanie olejových nádrží
pod transformátormi, rozvody kabeláže, a pod. Nové FKZ
môže byť umiestnené pod prístreškom, kde bol pôvodne
znižovací transformátor.
Prvé beztransformátorové FKZ bolo inštalované
pre Správu dopravní cesty (SDC) Plzeň v druhej polovici
roku 2009 v TNS Klatovy. Išlo o prevádzkovo najkomplikovanejší úsek trakčného vedenia, čo bol ideálny stav
pre nasadenie a odskúšanie priamej dekompenzácie
v TNS. Riaditeľ SDC Plzeň Ing. Jiří Macho jeho doterajšiu
prevádzku popísal výstižne a stručne: „Pracuje podľa
zadaných parametrov a bez porúch“. Dva ďalšie Com25
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
pact-y medzitým zamierili z vysočianskej výrobnej haly ČKD ELEKTROTECHNIKA na Ukrajinu do jednej z tamojších
metalurgických prevádzok.
Menič Compact je už
zapracovaný
rozvádzačov
ako súčasť
EZB
AC
II
od EŽ Praha a SACx od OHL
ŽS.
Časti FKZ:
Tlmivky sú vzduchové. V týchto zariadeniach sa nepoužívajú tlmivky s magnetickým obvodom z dôvodu z vyšších strát a závislosti indukčnosti na veľkosti prúdu a problémom so zaistením
magnetického obvodu proti klimatickým vplyvom.
Kondenzátory sú dodávané renomovanými výrobcami, od ktorých sú odoberané kompletné
kondenzátorové batérie a balančné ochrany. Kondenzátory obsahujú ekologicky neškodné a ťažko
zapáliteľné dielektrikum.
Dekompenzačný člen obsahuje prevodový transformátor, tyristorový menič, dekompenzačnú tlmivku.
Tyristorový menič je tvorený polovodičovými blokmi. Ako polovodičové prvky sú použité optotyristory. Využíva sa
vzduchové chladenie na princípe tepelných trubíc, čím sa docieli kompaktnosť prvkových blokov a zníženie objemu celých meničov.
Fórum normalizátorov Slovenska 2010
Ing. Ján Rohlíček, GR ŽSR – O 430
Dňa 22. apríla 2010 sa konalo v priestoroch SÚTN na Karloveskej ul. V Bratislave Fórum normalizátorov Slovenska. Ako bolo na začiatku zdôraznené nejde o zavádzanie dákeho
normalizačného procesu ako je známe z minulosti ale o technickú normalizáciu.
Činnosť SÚTN
Na úvod generálna riaditeľka SÚTN Ing. Božena Tušová informovala účastníkov s činnosťami, ktoré SÚTN vykonával v priebehu roka 2009. SÚTN sa v roku 2009 zaoberal tvorbou a schvaľovaním slovenských technických noriem,
účasťou na tvorbe medzinárodných a európskych noriem, vydávaním, distribúciou a predajom slovenských technických
noriem, periodík a publikácií, zhromažďovaním a poskytovaním informácií z oblasti technickej normalizácie a medzinárodnou spoluprácou. SÚTN v oblasti národnej technickej normalizácie:
-
zostavoval a riadil plán technickej normalizácie,
-
zúčastňoval sa na riešení úloh technickej normalizácie,
-
pripravoval podklady na schvaľovanie a schvaľoval návrhy STN, ich zmeny a návrhy na zrušenie STN,
-
vypracúval stanoviská alebo sa vyjadroval k návrhom právnych predpisov alebo iných dokumentov, ktorými sa
upravovala činnosť technickej normalizácie v SR; riešil rozpory, ktoré vznikli počas tvorby STN,
-
vypracúval metodické pokyny na činnosť technickej normalizácie,
-
poskytoval odbornej verejnosti vysvetlenia ustanovení noriem STN,
-
viedol evidenciu schválených STN, ich zmien a zrušení a pripravoval podklady do Vestníka ÚNMS SR,
-
zriaďoval TK, vymenúval ich predsedov, tajomníkov a členov, viedol evidenciu a zúčastňoval sa na práci TK.
V súvislosti s touto činnosťou SÚTN ako národný člen CEN a ISO v oblasti všeobecnej normalizácie a ako ná-
rodný komitét CENELEC a IEC v oblasti elektrotechnickej normalizácie a ako národná normalizačná organizácia v ETSI
v oblasti telekomunikácií:
26
InfoElektro ŽSR
-
№ 08 – leto 2010
zabezpečoval prerokovanie pracovných dokumentov technických komisií a subkomisií (ďalej TC/SC), technických
rád CEN/BT, CENELEC/BT, certifikačnej rady CEN a správnej rady CEN/CA a valných zhromaždení CEN a CENELEC,
-
sledoval a zúčastňoval sa na projektoch medzinárodnej a európskej technickej normalizácie,
-
zabezpečoval vypracúvanie pripomienok k pracovným dokumentom TC/SC, vypracúval národné stanoviská k návrhom noriem v etape verejného prerokovania a hlasoval k dokumentom v etape oficiálneho hlasovania,
-
zúčastňoval sa a vysielal delegátov na zasadania v zahraničí.
Ďalšie činnosti SÚTN:
-
budoval a sprístupňoval fondy národných, medzinárodných, európskych a iných
regionálnych a zahraničných noriem, predpisov a publikácií, ktoré sa vzťahujú
na technickú normalizáciu, vytváral archív STN,
-
spolupracoval s informačnými strediskami pre technickú normalizáciu v zahraničí
v rámci siete ISONET,
-
budoval národnú databázu noriem STN, databázu medzinárodnej klasifikácie noriem ICS a pripravoval vstupné
podklady o normách STN do medzinárodných a zahraničných databáz noriem,
-
budoval a udržiaval informačný systém slovenskej technickej normalizácie a zabezpečoval účasť SÚTN v národných, medzinárodných a regionálnych informačných sieťach,
-
propagoval svoju činnosť, organizoval vzdelávanie formou školení a seminárov pre externých záujemcov a vykonával konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti technickej normalizácie,
-
vydával slovenské technické normy, ich zoznamy a ďalšie publikácie,
-
zabezpečoval sadzbu a tlač noriem STN, periodík a propagačných materiálov,
-
zabezpečoval pravidelné vydávanie Vestníka ÚNMS SR, časopisov Normalizácia, Metrológia a skúšobníctvo
a iných tlačovín ÚNMS SR (nachádzajú sa v Technickej knižnici),
-
poskytoval rešerše z databáz,
-
podľa platných predpisov a pravidiel zhromažďoval a predával medzinárodné, regionálne a zahraničné normy
(prípadne ich návrhy) a ďalšie materiály medzinárodných a regionálnych normalizačných organizácií,
-
rozmnožoval zahraničné a medzinárodné normy na ďalší predaj v zmysle copyrightu, zabezpečoval ich fotokópie
alebo elektronické verzie ako podklady na spracovanie STN,
-
poskytoval informácie o právnych dokumentoch Európskej únie súvisiacich s technickou normalizáciou,
-
v rámci modulového vzdelávania vzdelával technickú verejnosť v oblasti technickej normalizácie, vlastných zamestnancov zdokonaľoval v anglickom jazyku v rámci projektu spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom.
Splnením podmienok v zmysle STN EN 45011: 2000 (Všeobecné požiadavky na orgány prevádzkujúce certifi-
kačné systémy výrobkov (ISO/IEC Guide 65:1996)) sa stal SÚTN certifikačným organom pre nasledovné oblasti:
-
prekladateľské služby,
-
organizovanie jazykových študijných služieb,
-
pohrebné služby.
Účelom certifikácie pohrebných služieb je komplexné začlenenie pohrebných služieb do systému noriem a tým
i skvalitnenie celého procesu. Zvyšovaním povedomia SÚTN ako organu vydávajúceho normy na území SR sa dosahuje
i kvalita produktov a služieb ponúkaných na našom území. Taktiež bola podaná informácia o začlenení SÚTN do systému
noriem STN EN ISO 9001: 2009 čo zvyšuje samotný kredit organizácie. SÚTN vydal v roku 2009 celkovo 2081 noriem
a náklady na ich vydanie boli 186 000 €. Celkovo sa k 31. decembru 2009 nachádzalo v sústave 22 103 noriem. Zo všetkých doteraz vydaných noriem radu EN bolo do slovenskej sústavy prevzatých 70 % noriem, z čoho najväčší podiel majú
elektrotechnické normy, až 35,5 %.
27
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
Ďalej bola podaná informácia o zrušení niektorých TK, ktoré nemajú už v súčasnej dobe opodstatnenie a ktoré už
dlhšiu dobu nevykonávali svoju činnosť.
Tvorba STN
Tvorba STN sa riadila Plánom technickej normalizácie na rok 2009 v zmysle článku 5, ods. 1 a 2 Kontraktu
č. 1/2009. Na jeho prípravu boli na internetovej stránke SÚTN zverejnené Pokyny na prípravu plánu na rok 2009. Aktuálne úlohy zaradené do plánu technickej normalizácie a schválené STN sa mesačne zverejňovali vo Vestníku ÚNMS SR
a na internetovej stránke SÚTN.
Európske normy sa do sústavy STN začleňujú v súlade so zákonom NR SR č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších
predpisov a s Vnútornými predpismi CEN a CENELEC. Boli to nasledujúce spôsoby:
-
prevzatie normy prekladom,
-
prevzatie normy v jazyku člena CEN, CENELEC (v českom jazyku),
-
prevzatie normy v origináli (v anglickom jazyku),
-
oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (v anglickom jazyku).
Normalizácia je dnes uznávaná ako nevyhnutná disciplína pre všetkých hráčov v hospodárstve, ktorí sa musia
snažiť využiť jej motivačnú silu a vplyv. Pred 20-timi rokmi bola normalizácia oblasťou rezervovanou pre niekoľkých odborníkov. Dnes organizácie integrovali normalizáciu ako hlavný odborný a obchodný prvok. Rozličné faktory majú za následok nasledujúce trendy:
Hospodárska integrácia Európy
Smerovanie k európskej hospodárskej integrácii a rozhodnutie Komisie európskych spoločenstiev priznať normám rozhodovaciu úlohu vo voľnom pohybe výrobkov a služieb na území Európskej únie viedlo k tomu, že normatívne
nástroje hrajú kľúčovú úlohu. Vzrastajúca konkurencia a špecializácia, ku ktorým vedie, bude mať za následok veľký rozvoj vzájomnej výmeny v rámci vnútorného trhu. Tieto výmeny musia spĺňať určité pravidlá.
Požiadavka na kvalitu
Požiadavka na kvalitu, ktorá sa objavila v 50-tych rokoch, sa stávala stále dôležitejšou a jej hodnotenie bolo viac
a viac určujúcim faktorom konkurencieschopnosti. Zatiaľ čo dnes sa ceny porovnávajú ľahko, oveľa komplikovanejšie je
porovnávať úroveň kvality. Existencia jednoznačne uznávaného referenčného systému riadenia kvality vytvára veľmi
presný hodnotiaci nástroj. Normy hrajú presne túto rolu.
Technický a technologický vývoj
Ďalším veľmi pozitívnym faktorom na šírenie normalizácie sú objavy nových techník a technológií. Všetka technika využívajúca informácie, ich spracovanie a ich šírenie na diaľku (spracovanie údajov, telekomunikácie, informačné cesty, apod.), vyžaduje vytvorenie sietí. Ako pre iné techniky založené na sieťach (elektronický prenos) ich rozvoj závisí
od akceptovania spoločných pravidiel používateľmi, ktoré umožňujú vzájomné fungovanie.
Norma ISO 26000 a jej tvorba
Príprava normy ISO 26 000 (Návod na spoločenskú zodpovednosť), ktorá sa týka spoločenskej zodpovednosti,
začala približne pred 10 rokmi. V súčasnej dobe nie je spoločenská zodpovednosť riešená. Pritom spoločenskú zodpovednosť má každá inštitúcia a preto je nutné, aby boli vytvorené pravidlá, akým spôsobom musí byť zabezpečená.
Ide o dohodnutý záväzok podniku v rámci svojho fungovania a zodpovednosť voči prostrediu, v ktorom žijeme
a spoločnosti, v ktorej daný podnik funguje v štruktúre ISO. Nato, aby bola efektívne zabezpečovaná spoločenská zodpovednosť, je nutné ju uplatňovať na všetkých úrovniach spoločnosti (napr. etický kódex spoločnosti) a touto normou budú
zabezpečené i medzinárodné štandardy a ľudské práva. Norma bude dávať návody na tvorbu a dodržiavanie:
-
etického kódexu,
-
ľudské práva,
-
pracovné vzťahy – bezpečnosť,
28
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
-
rozvoj,
-
vzťahy,
-
pracovné podmienky,
-
sociálny dialóg,
-
postupy spravodlivého fungovania – korupcia a pod.,
-
čestná konkurencia,
-
rešpektovanie vlastníckych vzťahov,
-
spoločenské otázky – ochrana zdravia spotrebiteľov,
-
férový marketing,
-
ochrana dát a súkromia spotrebiteľov,
-
občianska angažovanosť a rozvoj komunít – dobrovoľníctvo,
-
vzdelanie,
-
tvorba pracovných miest,
-
rozvoj,
-
zdravie,
-
sociálne investície,
-
návod na implementáciu do praxe.
Vyhláška MPSVaR SR č. 205/2009 Z. z.
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. bola vydaná ako vykonávacia vyhláška k zákonu č. 124/2006 Z. z.
v zmysle § 30, ktorý svojím vstúpením do platnosti zrušil okrem iných aj vyhlášku č. 718/2002 Z. z. Vyhláška MPSVaR
SR č. 508/2009 Z. z. vyplnila vákuum, ktoré vzniklo po nadobudnutí platnosti zákona č. 124/2006 Z. z. V súčasnej dobe
sú v tvorbe vyhlášky MPSVaR SR, ktoré sa budú zaoberať lesnou činnosťou a poľnohospodárstvom v zmysle zákona
č. 124/2006 Z. z. Bolo zdôraznené, že vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. sa nevzťahuje na určené výrobky
a určené zariadenia, ktoré sa uvádzajú do prevádzky.
Taktiež bola priblížená problematika ohľadom rozdielneho názvoslovia označovania dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zariadenia. Nanešťastie vyjdenie vyhlášky neodstránilo rôznorodosť v súčasnej dobe platného
názvoslovia. Pojem vyhradené zariadenia sa vo všeobecnosti vo svete nepoužíva. V našej legislatíve je zadefinovaný
z dôvodu určenia rozhrania platnosti uvedenej vyhlášky. Vyhláška hovorí a je platná len pre vyhradenú skupinu zariadení,
preto vyhradené technické zariadenia. Vzhľadom na zložitosť legislatívy v tejto oblasti, nebude v budúcnosti nasledovať
zjednotenie legislatívy pre ďalšie skupiny zariadení z rôznych oblastí, ale bude pravdepodobne zachované súčasné delenie (VTZ, UTZ a pod.). Vo vyhláške sa nachádza mnoho pojmov vzťahujúce sa k normám, ktoré však majú svoju odlišnosť. Vzhľadom na to, že vyhláška resp. národná legislatíva má vyššiu dôležitosť než normy a menšiu ako zákon,
sú pojmy uvedené vo vyhláške chápané ako záväzné. Ďalej bol popísaný proces tvorby vyhlášky a taktiež motív
a potreba spracovania tejto vyhlášky.
Infraštruktúra kvality v informačnej kampani o označení CE
Nástrojmi infraštruktúry kvality v európskom ponímaní sú normalizácia, metrológia, posudzovanie zhody, akreditácia a trhový dohľad v rozsahu, v ktorom vykonávajú činnosti zamerané na vymáhateľnosť.
Starý prístup
Do roku 1985 členské štáty zavádzali svoje vlastné technické predpisy na riadenie zhody na vyhotovené výrobky.
Akákoľvek technická harmonizácia v celej Európskej únii závisela od všetkých odsúhlasených smerníc na jednotlivé výrobky. Od roku 1985 smernice ES predpisovali spoločné technické požiadavky na každú kategóriu výrobkov a postupy
na posudzovanie zhody. Národné orgány vydali certifikáty zhody v súlade so smernicami predtým, než mohli byť výrobky
29
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
uvedené na trh. Technické požiadavky stanovené v smerniciach sa museli ustavične aktualizovať, aby sa udržal krok
s technologickým pokrokom. Biela kniha z roku 1985 zdôraznila potrebu radikálnej zmeny a naliehavého zásahu: viac ako
250 legislatívnych návrhov bolo treba na naplnenie jednotného trhu do 31. decembra 1992. Do roku 1987 členské štáty
museli schváliť smernice jednohlasne. V roku 1987 jednohlasné hlasovanie nahradilo väčšinové hlasovanie.
Nový prístup
Smernice EÚ predpisujú len základné požiadavky na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany (zdravie, bezpečnosť, spotrebitelia, životné prostredie, atď.). Základné požiadavky boli sformulované tak, aby tvorili záväzné povinnosti,
ktoré môžu jednotne presadzovať členské štáty. Smernice sa týkajú veľkej skupiny výrobkov a/alebo rizík. Komisia poveruje európske normalizačné orgány, aby definovali podrobné technické riešenia (harmonizované normy), ktoré smú použiť výrobcovia na dobrovoľnej báze. Výrobcovia si môžu vybrať, či použijú tieto harmonizované normy (alebo iné technické predpisy) za predpokladu, že ich výrobky spĺňajú konkrétne požiadavky. Ak sú splnené harmonizované normy, predpokladá sa, že výrobok spĺňa konkrétne požiadavky (od výrobcov sa už nepožaduje, aby si zadovážili predchádzajúcu
certifikáciu tretej strany). Avšak výrobcovia sú právne zodpovední za zabezpečenie toho, aby všetky výrobky umiestnené
na trh spĺňali tieto smernice. Členské štáty musia zabezpečiť, aby nezhodujúce sa výrobky boli stiahnuté z trhu (dohľad
nad trhom). Smernice taktiež určujú postupy posudzovania zhody na vyhodnotenie zhody so smernicami pri zohľadnení
identifikovaných potenciálnych rizík. Posudzovanie zhody vykonávajú skúšobné a certifikačné orgány („notifikované orgány“), ktoré vymenujú členské štáty v rámci ich jurisdikcie a ktoré konajú v rámci ich zodpovednosti. Značka CE symbolizuje zhodu so všetkými príslušnými pravidlami Spoločenstva – členské štáty uznávajú, že výrobok označený symbolom CE
umiestnený kdekoľvek na trhu v Spoločenstve sa zhoduje s ich národnými zákonmi.
V súčasnosti existuje viac ako 12 000 európskych noriem, ktoré môžu používať firmy pri obchodovaní v EÚ a viac
ako 1 000 európskych noriem, ktoré ponúkajú podnikom praktický prostriedok na zabezpečenie a preukázanie zhody
s právnymi predpismi EÚ. Ešte lepšie, ak je výrobok odskúšaný podľa európskej normy vymenovaným orgánom na posudzovanie zhody, jeho certifikát musí byť uznaný, a následne výrobok môže byť predaný v celej Únii, v Nórsku, na Islande
a v Lichtenštajnsku. V súčasnosti existuje 1 000 takýchto súkromných orgánov. Počet a význam európskych noriem neustále rastie vďaka obchodnej politike Európskej komisie. Normy sa považujú za spôsob na uvoľnenie voľného obehu
tovaru a služieb. Na dosiahnutie tohto cieľa Európska komisia vydala európsku smernicu č. 83/189, ktorá sa zameriava
na centralizáciu vývoja a harmonizáciu európskych noriem.
CEN a CENELEC majú jedno spoločné riadiace centrum
Hlavným dôvodom mimoriadneho valného zhromaždenia CENELEC bola rezignácia pána Dietmara Hartinga
z funkcie prezidenta CENELEC a potreba zvoliť jeho nástupcu. Rovnako bolo nevyhnutné schváliť potreby štatutárnej
povahy, ktoré nemožno schvaľovať korešpondenčne.
Bol zhrnutý súčasný stav CENELEC v realizácii odporúčaní FLES (Budúcnosť európskej normalizácie). Hlavným
krokom bolo postupné vytvorenie organizačnej štruktúry novej spoločnej európskej normalizačnej organizácie. Predložená informácia o novej organizačnej štruktúre Riadiaceho strediska CEN – CENELEC (CCMC) a spôsobe pokrytia nákladov na základe pomeru pracovníkov CEN a CENELEC. Za afilovaného člena bola prijatá Líbya a Bielorusko. V oblasti
politiky spoločná prezidentská skupina CEN – CENELEC odporúčala vypracovanie spoločnej reakcie na závery Rady
o normalizácii a inováciách a stratégii Európskeho systému normalizácie (ESS) do roku 2020.
Existuje snaha CENELEC-u zosúladiť webovú stránku CENELEC-u so stránkou IEC, zapracovať sprístupnenie
informácií pre ľudí so zdravotným obmedzením. Naplno mala začať fungovať v marci 2010.
Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo servisnú zmluvu medzi CEN a CENELEC na rozdelenie nákladov
na činnosť a operačný finančný plán na rok 2010. Celkove sa znížili členské poplatky na rok 2010 o 2 %. Slovensko dosiahlo vysoký nárast HDP, preto je členský poplatok na rok 2010 vyšší. Potvrdilo sa konanie riadneho valného zhromaždenia v júni 2010 na Malte, ďalšie valné zhromaždenia sa budú konať v Poľsku v roku 2011 a v Bulharsku v roku 2012.
30
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
Energetické úspory na tratiach TEŽ
Ing. Jozef Alušík, ŽSR – VVÚŽ Žilina
Ing. Ľuboš Franc, ZSSK
Úvod
Tatranské elektrické železnice (TEŽ) tvoria jednokoľajné úzkorozchodné elektrifikované železničné trate Poprad –
Starý Smokovec a Tatranská Lomnica – Štrbské Pleso v celkovej dĺžke 35 km. Na túto sieť nadväzuje ozubnicová železnica Štrba – Štrbské Pleso, pozemná lanová dráha Starý Smokovec – Hrebienok, ktoré však nie sú súčasťou TEŽ
a železničné trate normálneho rozchodu.
Trate TEŽ sú elektrifikované jednosmernou trakčnou sústavou 1,5 kV. Napájané sú z trakčných meniarní vo Veľkom Slavkove,
Starom Smokovci a Vyšných Hágoch. V prípade potreby je možné
napájanie z meniarne Štrba cez trakčné vedenie ozubnicovej železnice a spínaciu stanicu Štrbské Pleso.
V rokoch 1969 – 2002 bola doprava na TEŽ zabezpečovaná veľkokapacitnými elektrickými jednotkami
420.95 s trvalým výkonom 320 kW a odporovou reguláciou rýchlosti. Ako prevádzková bola používaná stratová
elektrodynamická brzda. Hmotnosť naplnenej jednotky
bola 72 t.
Od roku 2003 je doprava na TEŽ zabezpečovaná
elektrickými jednotkami 425.95 s menovitým výkonom 320 kW
a hmotnosťou
53 t.
Jednotka
má
asynchrónne
motory
a elektrodynamickú brzdu s možnosťou rekuperácie elektriny
do trakčného vedenia.
Úvahy o zvýšení energetickej efektívnosti na TEŽ
Koncom 80-tych a začiatkom 90-tych rokov sa objavili úvahy o rekonštrukcii trakčnej časti jednotiek 420.95
a využití impulzového meniča k regulácii rýchlosti za účelom zníženia spotreby elektrickej energie. Neskôr k tomu pribudli
úvahy o využití rekuperačného brzdenia. Pri spracovávaní energetických úspor bolo objavených päť rôznych materiálov
vypracovaných v rokoch 1985 až 1998. Ich výsledky sú uvedené v tabuľke 1, kde sú porovnané predpokladané úspory
za rôznych predpokladov.
Tabuľka 1: Predpokladané úspory spotreby elektrickej energie na TEŽ v percentách uvedené v štúdiách z rokov 1985 –
1998.
Autor (rok)
Zmena spôsobu
Využívanie rekuperačné-
Celkové očakávané
riadenia rýchlosti
ho brzdenia
úspory
1.
Lipták (1985)
14
-
-
2.
Drábek (1993)
2,8
30 (3,9)
33 (6,7)
3.
Vaňko (1993)
18
22
40
4.
Peroutka (1993)
10,5
34,5
45
5.
Drábek (1998)
58
Uvedené hodnoty predpokladaných úspor boli vypočítané:
1. graficky zostrojením dráhového tachogramu a chronogramu, z ktorých bol zostrojený časový priebeh príkonu
vozidla a ktorého grafickou integráciou bola získaná spotreba elektrickej energie,
31
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
2. výpočtom strát pri rozjazde a brzdení, pričom sa uvažovalo s rôznou účinnosťou impulzovej a odporovej regulácie rýchlosti,
3. na základe výsledkov merania strát v odporníkoch elektrickej jednotky 420.95, ako aj spotreby energie
na trati Poprad – Štrbské Pleso,
4. s uvažovaním zvýšenej spotreby pomocných pohonov z dôvodu potreby chladiť impulzový menič,
5. použitím simulačného programu Winvlak, kde bola nasimulovaná spotreba energie na zberači bez rekuperácie a spotreba energie na zberači s rekuperáciou. Na rozdiel od predošlých výpočtov boli tieto simulácie vykonané už pre jednotky 425.95.
Očakávané úspory zmenou spôsobu regulácie rýchlosti boli teda v rozsahu 2,8 až 18 %, úspory spôsobené využívaním rekuperačného brzdenia v rozsahu 22 až 58 % pri vhodne zostavenom grafikone. Celkové očakávané úspory sa
pohybovali medzi 33 a 58 %. Aká je ale skutočnosť?
Dosiahnuté úspory
V súvislosti s cieľom naštartovať riadenie energetickej efektívnosti na ŽSR ako aj umožnením rekuperačného brzdenia
na hlavných
tratiach
ŽSR
vyvinul
VVÚŽ
iniciatívu
smerom
k vyhodnoteniu dosiahnutých úspor v elektrickej trakcii získaných
prevádzkovaním elektrických jednotiek 425.95. Za pomoci zamestnancov regionálneho strediska Železničnej energetiky Košice bola
získaná spotreba energie na TEŽ v rokoch 1986 až 2008.
Pre minimalizáciu vplyvu rôznych hmotností jednotiek
420.95 a 425.95, ako aj zmien v dopravnej hustote boli k porovnaniu
použité mesačné merané spotreby energie. Aby bol minimalizovaný vplyv vykurovania na spotrebu, do k výpočtu merných spotrieb boli zahrnuté len mesiace máj až august daného roka. Vylúčené boli dáta z roku 1986, keďže v ňom prebiehala rekonštrukcia železničného zvršku spojená s rozsiahlou výlukovou činnosťou. Dopravná práca k určeniu mernej
spotreby bola vypočítaná z údajov uvedených v zošitových cestových poriadkoch, keďže žiadne iné vhodné podklady
o doprave z celého obdobia rokov 1986 – 2008 neboli k dispozícii. Výpočet dopravnej práce predpokladal plne obsadené
jednotky, pričom bol zanedbaný vplyv výluk a občasného nasadzovania jednotiek 420.95 po roku 2002.
Pre roky 1987 – 2002 bolo z dostupných vstupných údajov vypočítaných 23 mesačných merných spotrieb. Ich štatistické vyhodnotenie je nasledovné:

minimum 79 Wh/tkm,

maximum 145 Wh/tkm,

aritmetický priemer 113 Wh/tkm,

medián 112 Wh/tkm.
Pre roky 2003 – 2008 bolo vypočítaných 24 údajov s takýmto štatistickým vyhodnotením:

minimum 54 Wh/tkm,

maximum 123 Wh/tkm,

aritmetický priemer 92 Wh/tkm,

medián 88 Wh/tkm.
Porovnaním merných spotrieb vychádza 21 % úspora elektrickej energie pri výpočte z mediánu a 19 % úspora
pri výpočte z aritmetických priemerov. Možno preto hovoriť o približne 20 % úspore na trakčnej spotrebe dosiahnutej
po nasadení nových elektrických jednotiek 425.95.
Možnosti ďalšieho zvýšenia energetickej efektívnosti
Vzhľadom na očakávané úspory v rozmedzí 33 až 58 % sú dosiahnuté úspory zhruba polovičné. Existuje tu preto
stále možnosť výrazného zvýšenia energetickej efektívnosti a to najmä zvýšením využitia rekuperovanej elektrickej energie.
32
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
Súčasnú dopravu na jednokoľajnej trati TEŽ je možné považovať za dostatočne hustú (20 až 23 párov vlakov denne). Denne sa elektrické jednotky vo výhybniach a staniciach križujú 35 krát. Úprava grafikonu preto zásadným spôsobom energetickú efektívnosť nezvýši.
Vzhľadom na pomerne nedávnu rekonštrukciu trakčných meniarní neprichádza do úvahy ani ich výmena za invertorové, aby sa dosiahol zvýšený odber rekuperovanej elektrickej energie. Tento spôsob prináša problémy s potrebou
výkupu elektriny zo strany dodávateľa, ktorému k tomu podľa zahraničných skúseností väčšinou chýba ochota. Navyše
investície spojené inštalovaním invertorových trakčných meniarní sú podľa zahraničných skúseností zatiaľ nenávratné.
Ďalšou možnosťou zvýšenia odberu rekuperovanej energie by mohla byť jej akumulácia v akumulátoroch energie.
Na TEŽ by to nebola novinka – už na začiatku elektrickej prevádzky v úseku Poprad – Starý Smokovec v roku 1908, kedy bolo využívané napájanie na napäťovej úrovni 550 V z vodnej elektrárne vo Veľkej, bola pre krytie špičkovej spotreby
používaná akumulátorová batéria s kapacitou 85 Ah, ktorá zabezpečovala odber rekuperovanej energie.
(Dokončenie v budúcom čísle)
Z histórie slovenčiny – obdobie do 19. storočia
Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430
Najvhodnejším prostriedkom vzdelávania ľudu a národa je jeho vlastný národný jazyk. Sami to dobre poznáme,
keď pracujeme s nejakou problematikou v cudzom jazyku, napr. tvorba TSI alebo európskych noriem, a niekedy ťažko
hľadáme správne slovenské slovo najmä pri odbornom technickom výraze a často si pomôžeme tým zväčša anglickým
originálom. Toto však nie je možné použiť pri prezentáciách na vzdelávacích akciách alebo iných fórach, kedy prezentujeme našu činnosť a vedomosti publiku, ktoré v prednášanej problematike nie je až tak „doma“, teda keď vzdeláme.
Slováci až do 40. rokov 19. storočia nemali svoj celonárodný spisovný jazyk. Prvý spisovný jazyk sme si požičali
v 15. storočí od Čechov a priniesli ho k nám husiti. Keď sa Ján Jiskra z Brandýsa stal kapitánom a správcom Hornej zeme, komunikoval so všetkými v češtine – s obyvateľstvom, veliteľmi, uhorskými krajinskými inštitúciami. Rozhodujúcou
silou, ktorá však uviedla češtinu do slovenskej spoločnosti, nebola vojenská sila, ale náboženské reformácie, ktoré tu
v tom čase prebehli, a ktoré uviedli češtinu do evanjelickej cirkvi ako bohoslužobnú reč. Bohoslužobným jazykom slovenských katolíkov bola latinčina až do 2. vatikánskeho koncilu v r. 1962 – 1964.
V 17. storočí dochádza k slovenčeniu češtiny a k odklonu slovenských katolíkov (slovenčenie češtiny)
a evanjelikov (naspäť k češtine) pri používaní spisovného jazyka. Požičanú češtinu vrátil až Anton Bernolák (katolík) vydaním diela Grammatica Slavica v roku 1790 a svojou prvou výzvou „Slováci, píšte po slovensky!“.
Už tri roky predtým bolo vydané dielo o slovenskom pravopise Dissertatio philologico-critica de litteris Slavo-
rum, na ktorom sa Bernolák tiež podieľal. Bernolákova slovenčina bola formovaná z kultúrnej západoslovenčiny, avšak snažil sa v nej eliminovať tzv. české prvky. Proti jeho slovenčine sa postavili evanjelici na čele
s Jurajom Ribayom spolu s českými protektormi na čele s Josefom Dobrovským. Zákopová vojna medzi týmito dvomi tábormi trvala 60 rokov.
V období zákopovej vojny dochádza k maďarizácii jazykov nielen uzákonením maďarčiny ako úradného jazyka
v Uhorsku v r. 1805. Maďarčina tak začala byť používaná miesto latinčiny v styku s miestodržiteľskou radou v Prešporku
a Uhorskou kanceláriou vo Viedni. Slovenčine zostali len funkcie literárneho vyznania a vierovyznania. A teraz ktorej slovenčine – bernolákovej pre katolíkov alebo češtine pre evanjelikov?
Vzorom pre vznik slovenčiny sa mala stať Kollárova Čítanka z roku 1826 v silne slovakizovanej češtine. Kollárove slovakizovanie však narazilo na odpor českých obrodencov Jungmanna a Palackého, ktorý
Kollárovu snahu odmietli. On však v tejto snahe naďalej pokračoval a v r. 1832 vydal dielo Slávy dcéra. Kollár rezignoval až roku 1838, keď v čistej češtine vyšla kniha Sláva Bohyně a původ jména Slávův či Slavja-
nův.
33
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
V r. 1840 sa vracia Ľudovít Štúr zo štúdií v Halle. Predtým ešte nebol rozhodnutý odstúpiť od češtiny.
Diskusie o zjednotení oboch táborov začali na bratislavskom evanjelickom lýceu za účasti bratov Štúrovcov,
Francisciho, Kalinčiaka, Vozára, Gábera-Lovinského. 14. februára 1843 sa rozhodlo o zavedení strednej slovenčiny za celonárodný spisovný jazyk. Gáber-Lovinský napísal v júni toho roku list Hollému, v ktorom mu
oznámil, že sa prihlasujú k ideovému odkazu Bernoláka a budú písať spisovnou strednou slovenčinou. Hodža
a Štúr po porade s Hurbanom na fare v Hlobokom odišli na Dobrú Vodu k slepému a dokaličenému Hollému,
akoby po schválenie a požehnanie pre svoj počin. Po tomto schválení bola na zakladajúcej schôdzke vydavateľského spolku Tatrín, konanej 26. – 28. augusta 1844 v Liptovskom Svätom Mikuláši, vyhlásená stredná
slovenčina za spisovný slovenský jazyk a výbor spolku uložil Štúrovi pripraviť gramatiku a v nej sa pridržať
slovenčiny, ako sa v horných Tatrách, najmä v Liptove hovorí.
Pôvodne bol zámer uviesť nový spisovný jazyk v politických novinách. Miestodržiteľská rada
a Cenzorský úrad však nepovažovali takéto noviny za vydávania vhodné. Vydávanie novín s literárnou prílohou Orol tatránski bolo odobrené až 15. januára 1845, keď Štúr napísal priamo panovníkovi. Prvé číslo vyšlo
1. augusta 1845 a v priebehu troch rokov vyšlo 97 čísel na 774 stranách. V revolučnom roku 1848 noviny
so svojou prílohou zanikli s pomocou nového tlačového zákona, podľa ktorého bolo potrebné zložiť kauciu
5 000 forintov.
Za nový jazyk sa postupne postavili všetky významné osobnosti vtedajšej doby – Kuzmány, Chalupka, Botto, Tomášik Sládkovič, Hamuljak, Godra, Hattala.
V roku 1846 vyšli dlhoočakávané základne diela Štúrove o novom spisovnom jazyku – Nárečja Slo-
venskuo alebo potreba pisanja v tomto nárečí a Nauka reči slovenskej. V tom istom roku spolok Tatrína prijal
„palatálne ľ a predné ä“.
Naďalej však pretrvávala jazyková nejednotnosť, načo poukázala aj Viedenská vláda v roku 1849
a jej minister vnútra Bach, ktorý odkázal: „Zjednoťte sa a potom príďte“. Napokon to bol minister Bach, ktorý
urobil koniec slovenskému Bábelu v reči a písme, keď na základe podkladov spracovaných vládnymi dôverníkmi Kollárom, Hlaváčom, Hánrichom a Kuzmánym rozhodol 21. decembra 1849 o používaní staroslovienčiny. S týmto sa však nevedeli zmieriť mladší slovenskí vzdelanci z oboch konfesií, ktorí boli jednoznačne za
štúrovskú slovenčinu. Bol to Hattala, ktorý navrátil vyobcovaný ypsilon do slovenčiny a snažil sa vysvetliť
rozdiely medzi prvotným a z „y“ vzniklým „i“. V polovici októbra 1851 sa konala schôdza štúrovcov
a bernolákovcov, na ktorej sa dohodli na opravenej podobe štúrovskej slovenčiny. Zjednotili sa na pravopise
podľa Hattalovej gramatiky. V takejto podobe jazyka začali v Pešti vychádzať Katolícke noviny a v Skalici
Slovenské pohľady. Prvou kolektívne schválenou príručkou sa stala Krátka mluvnica slovenská, pod ktorej
predmluvu sa podpísali Hodža, Hurban, Palárik, Radlinský, Štúr a Závodník. Dva mesiace predtým zomrel
vo Viedni Kollár.
Kollárova smrť viedla k polemikám medzi oboma tábormi, postupnému oslabovaniu tábora prívržencov staroslovienčiny a postupnému prechodu ich predstaviteľov ku štúrovcom – Radlinský, Palárik, Kuzmány.
Staroslovienčina vydržala do roku 1861, kedy ju viedenské úrady oficiálne zrušili.
Hattalove gramatiky boli považované za záväzné pre školy a spisovateľov a nadväzovali na ne i ďalší
autori slovenských gramatík ako Viktorín a Mráz. Posledná Hattalova gramatika z roku 1864 bola oficiálnou
príručkou slovenského jazyka až do roku 1902, kedy vyšli Czambalove Rukoväti.
Odvtedy slovenčina prešla ďalším vývojom a rozvojom, ktoré si priblížime niekedy v ďalších číslach.
34
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
Zo zahraničia
Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430
BČ si požičiava v Číne na elektrifikačné práce
Belorusskaja Čigunka (BČ) sa snaží získať úver od čínskych bánk na financovanie elektrifikácie tratí Gomeľ – Žlobin – Osipoviči a Žlobin – Kalinkoviči.
V súčasnosti sú vedené rokovania s čínskou Eximbank-ou o partnerstve v projekte.
Záujmom BČ je taktiež nákup čínskych nákladných rušňov „dvojičiek“ na prevádzkovanie vlakov nielen na novoelektrifikovaných tratiach.
V Bielorusku je elektrifikovaných približne 870 km z 5 500 km tratí so širokým
rozchodom. Použitá je striedavá sústava 25 kV, 50 Hz. Trať s normálnym rozchodom
v dĺžke 25 km, od hranice s Poľskom do Brestu, je elektrifikovaná jednosmernou sústavou 3 kV
Zdroj: Railway Market 6/2010
Štúdia realizovateľnosti elektrifikácie tratí LDZ
Latvijas dzelzceļš (LDZ) pripravujú štúdiu realizovateľnosti lotyšských tratí spolu s cenou a ekonomickým prínosom tohto prípadného projektu. Štúdiu bude pripravovať ETC Transport Consultants & COWI Latvia/GRE. Bude otázkou,
či LDZ budú ďalej rozširovať svoju súčasnú jednosmernú sústavu 3 kV, alebo postupne prejdú na v Európe najrozšírenejšiu striedavú sústavu 25 kV, 50 Hz. Ako uviedol predseda predstavenstva LDZ Uģis Magonis: „Elektrifikácia tratí je
najvhodnejší dlhodobý scenár s pozitívnym vplyvom na ekonomiku a životné prostredie v porovnaní s cenami palív. I tak
je potrebné pozorne posúdiť a vyhodnotiť potenciálne prínosy a možné náklady tejto obrovskej investície.“. Konečná štúdia má byť pripravená na konci roku 2011 a bude obsahovať nielen elektrifikáciu tratí, ale aj požiadavku a náklady
na nový vozidlový park.
Zdroj: LDZ
Euroázijská preprava z Vladivostoku do Viedne
Budovanie predĺženia širokorozchodnej
trate od ukrajinskej hranice naprieč Slovenskom až do Viedne by sa malo začať v roku
2013, a ak všetko pôjde ako má, ukončenie
projektu by mohlo byť v roku 2016. Projekt počíta s 560 km novej trate, ktorá by mala stáť
predbežne 4,7 mld. €. Podľa MDPT SR trať
bude zarábať na seba, ak denne po nej prejde
14 nákladných vlakov so záťažou 3 000 t.
V porovnaní s vodnou dopravou, celá trať
od Vladivostoku do Viedne po širokorozchodnej
trati, skráti prepravu tovaru z 25 dní na 15. Samozrejme dôležitý pritom bude aj pozitívny
vplyv na životné prostredie, nakoľko dunajsko-transsibírska magistrála by bola elektrifikovaná v celej svojej dĺžke.
Zdroj: CIT-Info3/2010
35
InfoElektro ŽSR
№ 08 – leto 2010
Internetové a intranetové odkazy
Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430
ABB
http://www.abb.sk/
Ampér
http://www.amper.cz/
CIT
www.cit-rail.org
ČKD Elektrotechnika
http://www.ckde.cz/
Reming Consult a FKD
www.reming.sk
SEZ Krompachy
http://www.sez-krompachy.sk/
Spoločnosť dopravy SVTS a InfoElektro ŽSR
http://kzd.uniza.sk/~doprava/?zozivota
SÚTN
http://www.sutn.sk/default.aspx
SŽDC
www.szdc.cz
TÚDC
www.tudc.cz
ŽSemafor
http://www.zsr.sk/slovensky/o-nas/zsemafor.html?page_id=146
ŽSR
www.zsr.sk
Na záver
Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430
Uplynulo veľmi zaujímavé a pestré obdobie od siedmeho čísla InfoElektro ŽSR, ktoré sa stáva už pravidelnou súčasťou nášho života. Pre niektorých nechcenou, pretože musia doňho prispieť, podaktorých snáď príjemnejšou, lebo sa
majú kde ukázať, ale dôležitý je čitateľ, ktorý nakoniec príslušné číslo ohodnotí a niekedy sa aj ozve, čo mu tam chýbalo
alebo čo stálo za prečítanie. Ide nám tiež o prezentáciu firiem, ktoré prichádzajú k nám s novými technológiami a zariadeniami používanými alebo použiteľnými na ŽSR a často sa podstatnou mierou podieľajú na obsahovej náplni jednotlivých podujatí, vzdelávacích akcií, seminárov.
I napriek tomu, že sa na vzdelávacích akciách objavujú aj témy, ktoré už niekedy odzneli, je dôležité si ich pripomínať a vzhľadom na závažnosť aj zdôrazňovať. Aj kvôli tomuto tu je InfoElektro ŽSR, aby sme ho využívali ako kroniku
našich činností a aktivít. Veď kto si to má všetko pamätať. Stačí si pamätať, kde sa to dá nájsť. A InfoElektro ŽSR sa už
dá nájsť aj na webe (vygúgliť) na stránkach Spoločnosti doprava SVTS.
Dopracovali sme sa do štádia, kedy je interné obmedzenie počtu strán dosiahnuté a články musia byť rozdelené
na pokračovanie. Predpokladal som, že k tomu raz dôjde a predpokladal som, že to bude po určitom zaujímavom
a pestrom období. Po takom, aké bolo od siedmeho čísla. Bolo to tiež zapríčinené neskorým dodaním Vestníkov do našej
Technickej knižnice spôsobeným „chemickým pôsobením“, z ktorých (Vestníkov) čerpáme a z ktorej (TK) ťaháme aj iné
zaujímavé informácie a požičiavame si odborné časopisy.
Nakoľko nič nie je isté a nič nemôžeme sľúbiť, snahou bude deviatku pustiť do obehu v auguste, aby nebola dlhá
prestávka medzi začiatkami a dokončeniami tých článkov, ktoré sme rozdelili. A samozrejme sa budeme snažiť prísť aj
s niečím novým, ukázať nové rekordy, ktoré sa na ŽSR podarilo zaznamenať. Nech viete. A aj my dovtedy budeme vedieť viac a dáme vám vedieť. A keď vy budete niečo vedieť, čo my nevieme, dajte nám vedieť, aby sme mohli dať vedieť
aj ostatným. Čítať vedia všetci, málokto však vie aj písať.
Dovtedy veľa slnka a menej vody. V pivniciach.
Príjemné leto.
36
Download

InfoElektro ŽSR 08/2010 - Spoločnosť dopravy SVTS