InfoElektro ŽSR
Informačný bulletin nielen o elektrotechnike a nielen pre elektrotechnikov
№ 14 – Vianoce 2011
Obsah
Úvod................................................................................................................................................................................ 1
Odborníci železničnej infraštruktúry na rokovaní V 4, 8. – 10. novembra 2011, Krakow .................................................... 2
Seminár vedúcich zamestnancov pre TNS a SpS, 11. – 12. október 2011, SIP Strečno ................................................... 3
Stav riešenia VaV úloh na VVÚŽ Žilina ............................................................................................................................... 3
SGB-SK, spol. s r. o. ........................................................................................................................................................... 4
Správne a nesprávne metódy chladenia transformátorov vn .............................................................................................. 7
Prevádzková porucha na TV v úseku trate Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske Bohuslavice ...................................... 9
Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky – XIV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie ............................... 11
Nové normy, opravy a zmeny noriem za rok 2011 .......................................................................................................... 12
ELOSYS 2011 ............................................................................................................................................................... 28
Skincoat – SCT .............................................................................................................................................................. 28
Seba KMT ...................................................................................................................................................................... 28
Zo zahraničia ................................................................................................................................................................. 29
Elektrifikácia severozápadného trojuholníka vo Veľkej Británii ......................................................................................... 29
Nový montážny vlak trakčného vedenia pre Network Rail ................................................................................................ 29
Zmena trakcie v Bombaji ................................................................................................................................................... 30
Na záver ........................................................................................................................................................................ 30
Úvod
Ing. Daniel Balucha, GR ŽSR – O 460
Vážené dámy, vážení páni,
som veľmi rád, že Vás môžem osloviť pri príležitosti vydania v poradí štrnásteho čísla bulletinu InfoElektro ŽSR,
ktoré pre Vás redakčne pripravili zamestnanci odvetvia elektrotechniky a energetiky Železníc Slovenskej republiky.
Aktuálne vydanie bulletinu vychádza v závere roka 2011, teda v čase, kedy už 6 mesiacov funguje v praxi nová
organizačná štruktúra na strednom a základnom stupni riadenia ŽSR, vychádza v období, kedy finišujú tohtoročné aktivity
súvisiace s procesom prípravy a realizácie investičných akcií – modernizáciou železničných koridorov a realizáciou stavieb charakteru komplexných rekonštrukcií, dostáva sa do Vašich rúk v čase, kedy vrcholia posledné tohtoročné práce
na údržbe a opravách zariadení železničnej infraštruktúry.
Nachádzame sa v období, kedy zamestnanci železničných spoločností už majú za sebou prvé praktické poznatky
a skúsenosti s prevádzkou v zimných podmienkach. Aká bude tohtoročná zima? Hrozia nám snehové kalamity
a rekordne nízke teploty? Zvládneme a na akej úrovni zabezpečíme chod železníc a spokojnosť našich obchodných partnerov? Z viacerých osobných rozhovorov s riadiacimi a výkonnými pracovníkmi odvetvia elektrotechniky a energetiky
ako aj na základe poznatkov z kontrolných ciest a vykonaných inšpekcií na jednotlivých pracoviskách môžem konštatovať, že odvetvie je na náročné úlohy, ktoré nás čakajú v zimných mesiacoch, dobre pripravené.
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
Končiaci rok 2011 bol pre väčšinu z nás rokom veľmi náročným, rokom, v ktorom sme museli nielen v práci, ale aj
v osobnom živote, riešiť množstvo väčších, či menších problémov, z ktorých mnohé boli spôsobené vplyvom celosvetovej
ekonomickej krízy.
Bol to rok, v ktorom sme na ŽSR odštartovali Program úspor a optimalizácie a začali riešiť viacero iniciatív, aktivít
a cielených investícií, ktoré by v konečnom dôsledku mali zabezpečiť dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho výsledku
železníc v nasledujúcich rokoch 2012 – 2013.
Rád by som poďakoval všetkým pracovníkom nielen odvetvia elektrotechniky a energetiky, ktorí sa v svojou poctivou každodennou prácou a profesionálnym prístupom k plneniu povinností podieľali na dosiahnutých výsledkoch.
Príchod nového roku je vždy časom nových výziev a príležitostí, očakávaní, nádejí, plánov a predsavzatí. Aký teda bude ten nasledujúci rok 2012? To si zrejme v tejto chvíli nikto z nás netrúfa jednoznačne predpovedať. Odpoveď
na takúto zdanlivo banálnu otázku dlhodobo hľadajú svetovo uznávaní vedci, prognostici, politici či ekonómovia. Dúfajme,
že nájdu pre viac ako 7 miliárd obyvateľov modrej planéty dobré a rozumné riešenia.
Pred nami ostatnými stojí tiež jedna obrovská úloha – snažiť sa na svojom pracovisku, v rámci rodiny, kolektívu
priateľov a známych, ale aj na verejnosti, v anonymite davu a v spoločnosti úplne cudzích ľudí, aby to bol rok, v ktorom
bude dominovať medzi ľuďmi vzájomná úcta, tolerancia, pokoj a pohoda, na pracoviskách vysoká profesionalita
a odbornosť, dostatok času a priestoru na dôslednú prípravu, plánovanie a realizáciu zmysluplných projektov. Hľadajme
vhodné metódy, formy a prostriedky, aby sme dosiahli harmóniu a rovnováhu v osobnom živote i profesionálnej kariére
a neváhajme (hoci aj stránkach tohto bulletinu) podeliť sa o svoje poznatky a skúsenosti.
Vážení kolegovia a priatelia, úprimne Vám želám pokojné, požehnané Vianočné sviatky a do nového roku 2012
pevné zdravie, veľa pracovných úspechov, tvorivej invencie, vzájomnú úctu a toleranciu, pokoj v duši a pohodu
v rodinnom kruhu.
Odborníci železničnej infraštruktúry na rokovaní V 4,
8. – 10. novembra 2011, Krakow
Ing. Daniel Balucha, GR ŽSR – O 460
V dňoch 8. – 10. novembra sa v poľskom Krakove uskutočnilo jubilejné X. rokovanie vedúcich
zamestnancov železničnej infraštruktúry krajín Vyšegrádskej štvorky (V 4). Delegáciu ŽSR, ktorú tvorili
zamestnanci Generálneho riaditeľstva a Oblastných riaditeľstiev, viedol Ing. Daniel Balucha, riaditeľ
odboru 460 GR ŽSR.
Viac ako štyri desiatky odborníkov zo ŽSR, SŽDC, MÁV a PKP prezentovalo svoje poznatky
a skúsenosti z oblasti správy a údržby zariadení železničnej infraštruktúry, diagnostiky železničnej dopravnej cesty, problematiky interakcie koleso – koľajnica a bezpečnosti na železničných priecestiach.
Členovia delegácie ŽSR sa vo svojich prednáškach podrobne zaoberali projektom Stratégie údržby železničnej
infraštruktúry, ktorý bol na ŽSR implementovaný k 1. júlu tohto roka, oboznámili prítomných s prístupom ŽSR k riešeniu
diagnostiky zariadení železničnej infraštruktúry, informovali o postupe budovania systému GSM-R, prezentovali technické, organizačné a legislatívne opatrenia ŽSR súvisiace s krádežami komponentov zariadení železničnej infraštruktúry
a pripravili prednášku k nosnej téme tohtoročného stretnutia, ktorou bola bezpečnosť na železničných priecestiach.
Všetky príspevky delegácie ŽSR budú sprístupnené na intranetovom portáli železníc.
Účastníci rokovania potvrdili užitočnosť vzájomnej výmeny informácií a jednomyseľne deklarovali potrebu stretávania sa odborníkov z oblasti železničnej infraštruktúry na takomto fóre aj v budúcnosti.
Delegácie prerokovali a protokolárne odsúhlasili okruhy tém pre rok 2012, kedy budú na programe rokovania prístupy manažérov infraštruktúry k riešeniu údržby zariadení odvetví železničných tratí a stavieb, oznamovacej a zabezpečovacej techniky, elektrotechniky a energetiky, ako aj výmena poznatkov a skúseností z oblasti pevnej jazdnej dráhy.
2
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
Stretnutie, ktoré odštartuje druhú dekádu rokovaní vedúcich zamestnancov železničnej infraštruktúry krajín V 4,
zorganizuje Česká republika.
Seminár vedúcich zamestnancov pre TNS a SpS,
11. – 12. október 2011, SIP Strečno
Ing. Vojtech Hlinka, GR ŽSR – O 460
V mesiaci október sa uskutočnila výchovno-vzdelávacia akcia v SIP Strečno „Seminár vedúcich zamestnancov
pre TNS a SpS“, na ktorej boli predstavené firmy SGB SK a Secheron CZ, ich výrobný program v oblasti, ako aj informácie zamestnancov z prevádzky ŽSR so zameraním na TNS a SpS. V rámci akcie boli zástupcami VVÚŽ Žilina, SEE predstavené riešené úlohy VaV v oblasti TNS – deformačný výkon, rekuperácia, skratové skúšky, priečne prepojenie na SpS.
V druhý deň seminára sa uskutočnila návšteva novej modernizovanej TNS Kysucké Nové Mesto.
Stav riešenia VaV úloh na VVÚŽ Žilina
Ing. Jozef Alušík, VVÚŽ Žilina
Analýza problematiky deformačného výkonu a jeho vplyvu na technológiu elektrických staníc ŽSR
Pôvodný termín riešenia bol rok 2010. Dňa 26.11.2010 sa uskutočnilo rokovanie k etapovej správe úlohy, ktorá obsahovala teoretickú časť zameranú na definíciu parametrov podstatných pre sledovanie účinkov vyšších harmonických zložiek na meranie, ochrany a riadenie elektrických sietí ŽSR, teoretický rozbor zdrojov vyšších harmonických zložiek v elektrických sieťach ŽSR. Úloha nebola uzatvorená v roku 2010 z dôvodu potreby vykonať merania v TNS jednosmernej aj striedavej trakčnej sústavy. Tie sa uskutočňovali postupne počas roka 2011 (február – TNS Kysak, august –
TNS Hronská Dúbrava a TNS Trnava) popri riešení úloh na rok 2011. V súčasnosti riešiteľ dáva dokopy výsledky meraní,
koriguje záverečnú správu, ktorú by chcel odovzdať začiatkom decembra 2011.
Špeciálne skratové skúšky v TNS Trnava
Skratové skúšky sa uskutočnili 09.08.2011. Dňa 28.09.2011 bola dokončená pracovná verzia protokolu zo skratových skúšok na pripomienkovanie (a súčasne ako podkladový materiál k rokovaniu s Liv Elektra). K nemu došla zásadná pripomienka, keď bol VVÚŽ Žilina poskytnutý pôvodný projekt nastavenia ochrán (podotýkame, že pred samotným
meraním sme boli informovaní o jeho neexistencii). Protokol z merania s odporúčaniami a závermi bude dopracovaný
po doručení nového projektu nastavenia ochrán.
Overenie spoľahlivosti funkcie digitálnych ochrán pri rôznych poruchových javoch v trakčnej sieti ŽSR
Spomínaný protokol zo špeciálnych skratových skúšok v TNS Trnava bude súčasťou záverečnej správy úlohy.
Závery úlohy budú výstupom pre novelizáciu predpisu ŽSR SR 34 (E) v časti ochrán striedavej trakčnej sústavy. Z dôvodu potreby vyhodnotiť vyššie uvedené meranie ako aj ďalšej pracovnej zaneprázdnenosti riešiteľ predpokladá nedodržanie termínu odovzdania úlohy (12/2011), ale že záverečná správa bude rozoslaná na pripomienkovanie počas januára
2012.
Skratové skúšky Galanta - Siladice
Na základe objednávky O 460 GR ŽSR boli 13.09.2011 vykonané skratové skúšky v úseku Galanta – Siladice.
Predpoklad zaslania protokolu z merania je počas decembra 2011.
3
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
Novelizácia predpisu ŽSR SR 34 (E)
Práce na novelizácii predpisu sa vlečú už od roku 2008. Medzitým boli vypracované dve pracovné verzie predpisu, posledné pripomienkovanie sa ale uskutočnilo v marci 2010. Dôvodom zdržania boli práce na úlohách VaV, ktoré s problematikou ochrán priamo súvisia – Rekuperácia v oboch trakčných sústavách, Prevádzkovanie PrP v SpS striedavej trakcie, Dynamické vypínanie skratov, Analýza problematiky deformačného výkonu a jeho vplyvu na technológiu
elektrických staníc ŽSR, Overenie spoľahlivosti funkcie digitálnych ochrán pri rôznych poruchových javoch v trakčnej sieti
ŽSR. Tieto budú odovzdané v roku 2011 (resp. začiatkom roka 2012). Ďalším dôvodom zdržania bol odchod jedného
riešiteľa do dôchodku. Napriek tomu, že v pláne úloh VVÚŽ Žilina sa novelizácia predpisu nenachádza, budú práce na nej
prioritou roka 2012. Riešiteľ dúfa, že do mája 2012 bude predpis pripravený na proces schvaľovania.
Efektívnosť využívania elektrickej energie na železnici a systém jej zvyšovania z pohľadu manažéra infraštruktúry
Táto odborná činnosť začala v apríli 2011. Bola vykonaná základná analýza sledovaných riešení pre zvyšovanie
energetickej účinnosti na ŽSR, ktorá bola konzultovaná so styčnými pracovníkmi v júni 2011. Odvtedy z dôvodu iného
pracovného zaťaženia nebola odborná činnosť vôbec riešená, ani z nej neboli čerpané finančné prostriedky (úloha bola
financovaná OR). V roku 2012 je v pláne úloh nadväzujúca odborná činnosť „Systém riadenia energetickej účinnosti
na ŽSR" v rámci riešenia ktorej bude doriešená aj pôvodná problematika.
Z vyššie uvedených dôvodov je predpoklad u plánovaných úloh na rok 2012:
-
Skreslenie sínusového priebehu napätia na strane nn siete pri napájaní z rozvodu 6 kV,
-
Program na simuláciu elektrickej priepustnosti tratí (pre O 460 GR ŽSR).
SGB-SK, spol. s r. o.
Firma SGB-SK, spol. s r. o., pôsobí na trhu pod týmto obchodným
menom od 17. 12. 1998. Dnešná podoba spoločnosti je výsledkom dlhoročného a úspešného vývoja udalostí spojenej so spoločnosťou Elpro-Energo
s.r.o., ktorá je väčšinovým vlastníkom spoločnosti. Základnou činnosťou spoločnosti je nákup a predaj transformátorov.
SGB-SK v súčasnej dobe poskytuje dodávky:
-
suchých transformátorov,
-
olejových distribučných hermetických transformáto-
-
olejových výkonových transformátorov,
-
kioskových trafostaníc,
-
komponentov pre transformátory.
rov,
Suché transformátory SGB sú dodávané transformátory s výkonom
do 25 MVA a napätím do 36 kV. Je ich možné použiť ako transformátory prístrojové, distribučné alebo špeciálne.
S výrobou suchých transformátorov sa firma SGB zaoberá už viac než 30 rokov, pričom obsadzuje SGB najvyššiu celosvetovú pozíciu, čo dokazuje mimoriadne vysoký činiteľ kvality, ako napr. MTBF (stredná doba medzi poruchami). Je to i vďaka jedinečnému dizajnu a použitým materiálom, ktoré ponúkajú veľký rad vlastností, ktoré ich technicky
odlišujú od ostatných transformátorov a radí ich k veľmi spoľahlivým a bezpečným riešeniam. Pre zákazníka to znamená
nasledovné výhody:
-
vysoké rázové napätia sú bezpečne potlačené,
-
tepelné rezervy umožňujú preťažiteľnosť,
-
tepelné šoky budú spoľahlivo prekonané,
4
InfoElektro ŽSR
-
№ 14 – Vianoce 2011
je zaistená vysoká životnosť.
K ďalším dôvodom prečo sa pri výbere transformátora prikloniť k suchému transformátoru patria:
-
nepatrné riziko požiaru – živica je ťažko zápalná a samozhášacia,
-
žiadna chladiaca kvapalina – nie je potrebné budovať havarijné nádrže,
-
bezproblémová inštalácia – na mieste inštalácie nie je potrebné budovať napr. protipožiarne steny,
-
jednoduché zvýšenie výkonu – vďaka nútenému chladeniu zvýšenie výkonu až o 40 %,
-
vysoká krátkodobá preťažiteľnosť – vďaka vyššej prúdovej zaťažiteľnosti
Olejové transformátory – sú výhodné pre inštaláciu vo vonkajšom prostredí. V súčasnosti dodávky olejových
transformátorov tvoria asi 80 % celého množstva transformátorov. Výhody olejových transformátorov:
-
dlhá životnosť – v hermetickom pre-
vedení je až 40 rokov,
-
nízkohlučné, resp. nízkostratové vy-
hotovenie,
-
prakticky bez údržbová prevádzka
počas celej doby životnosti – pri
hermetickom
vyhotovení,
v súčasnosti je možné vyrábať hermeticky uzatvorené transformátory
do výkonu 6 MVA,
-
zelené transformátory – plnené sú olejmi so zníženou horľavosťou a rýchlou odbúrateľnosťou v
prípade ekologickej havárie.
Pre trate napájané jednosmernou trakčnou prúdovou sústavou sú v ponuke transformátory suché i olejové
s výkonmi 3 540 kVA a 5 300 kVA. Prevod 23/2*2,5 kV.
Porovnanie technických parametrov suchého a olejového hermetického transformátora:
jednotka
suchý
základný výkon
kVA
5 300
základný výkon
kVA
Parameter
základný výkon
olejový hermetický
6 400
Yyn0d1
Yyn0d1
akustický výkon
dB
78,7
69
straty naprázdno
kW
10
3,5
straty nakrátko
kW
24
19,5
chladenie
AN
ONAN
celková hmotnosť
13 900
11 200
hmotnosť oleja
kg
2 450
šírka
mm
3 260
2 420
výška
mm
2 650
2 620
hĺbka
mm
1 810
1 750
IP00
IP54
krytie
5
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
Výkonové transformátory olejové sa vyrábajú s menovitým výkonom
od 5 do 160 MVA a pre prevádzkové napätie do 245 kV.
Pre prispôsobenie napätia je ponúkaný prepínač odbočiek pod záťažou
až 22 % v rozsahu odbočiek a k nastaveniu až 27 stupňov, alebo použitie prepínača
odbočiek bez záťaže ±5 % až v 10 stupňoch.
Parametre trakčných transformátorov pre napájanie striedavej trakčnej
prúdovej sústavy:
Typ
EOTR 20000/110
Počet fáz
EOTR 30000/123
1
1
MVA
12,5
18
Primárne napätie (vvn)
kV
110
110
Odbočky u vyššieho napätia
%
±8x2
±8x2
Izolačné hladiny vvn
kV
450/170
450/170
Sekundárne napätie (vn)
kV
27
27
Izolačné hladiny vn
kV
185/75
185/75
Frekvencia
Hz
50
50
Skupina zapojenia
Ii0
Ii0
Chladenie
ONAN
ONAN
Menovitý výkon
Max. oteplenie olej/vinutie
K
60/65
60/65
Max./ Min. teplota okolia
°C
+40/-30
+40/-30
Trieda izolácie
A
A
Druh zaťaženia
S1
S1
Napätie nakrátko
%
12,5 pri 12,5 MVA
12,5 pri 18 MVA
Straty naprázdno
kW
9,5
13
Straty nakrátko
kW
53 pri 12 MVA
69 pri 75 MVA
Dĺžka cca
mm
5 100
5 260
Šírka cca
mm
3 100
3 350
Výška cca
mm
4 300
5 075
34
47
Rozmery
Hmotnosť cca.
t
Súčasťou produktov firmy SGB sú i transformátory určené pre napájanie rozvodov 6 kV, FKZ, EPZ i EOV.
Vo všetkých prípadoch sú v ponuke transformátory olejové i suché.
6
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
Správne a nesprávne metódy chladenia transformátorov vn
Jan Czernek , Elpro-energo s.r.o.
Stále sa objavujú otázky, hlavne zo strany projektantov, ako zabezpečiť bezpečnú dlhodobú prevádzku
transformátorov. Jedným z hlavných vplyvov na dlhodobú spoľahlivosť a samozrejme i životnosť je chladenie.
Vieme, že transformátor je stroj netočivý a ako každý stroj má svoje straty, ktoré sa prejavujú ako straty tepelné
čiže teplo. Toto teplo je potrebné odvádzať, pretože pre správnu funkciu a dlhodobú životnosť sú v súbore noriem EN
60076 ukotvené 3 základné pravidlá pre chladenie, ktoré je nutné dodržať. Priemerná ročná teplota 20 °C, maximálna
denná priemerná teplota 30 °C a maximálna špičková teplota 40 °C.
Za týchto predpokladov by mal transformátor zvládnuť dodávku svojej
menovitej hodnoty výkonu bez vplyvu skrátenia jeho životnosti. Píšem „by mal“,
pretože v praxi sme videli na vlastní oči transformátory, hlavne z južných zemí
ako Taliansko, Španielsko, ktoré boli dimenzované na nižší než menovitý výkon
uvedený na štítku. Táto hodnota sa dá zistiť len otepľovacou skúškou, ktorá je
bohužiaľ za príplatok.
Výrobcovia toto vedia a často na toto hrešia. Často sme videli veľmi lacné
transformátory o 10 – 20 % poddimenzované oproti hodnote udanej na štítku.
Tieto transformátory sa viacej prehrievajú a ich životnosť končí pár rokov
po záruke. Pokiaľ je transformátor inštalovaný vonku, je všetko v úplnom poriadku
a zákazník sa o skrátenie životnosti nemusí obávať. Príroda sama zaručí
vyváženie teplých letných dní na požadovaný ročný priemer 20 °C. Horšia
situácia nastáva u transformátorov inštalovaných v kobkách alebo kioskoch.
Tu sa teplo hromadí a je potrebné ho odvádzať. A toto robí projektantom
problémy. Tepelné straty u transformátorov nie sú malé, mnohokrát by stačilo na vykúrenie nízkoenergetického rodinného
domu.
Chladenie môžeme rozdeliť na dva základné typy:
1. Prirodzené (samoťažné) chladenie
Prirodzené chladenie je pre transformátory lepšie a vhodnejšie. Obzvlášť pre transformátory suché,
ktoré pre svoju kvalitnú funkciu potrebujú pri podlahe nehybný koláč studeného vzduchu, ktorý cievky v spodnej časti
nasávajú a oteplený vzduch samoťažne vystúpi smerom hore. Takto je zaistené najlepšie chladenie.
Pre správne vetranie sú nutné dva parametre. Rozdiel výšky medzi nasávaným a odsávaným vonkajším
vzduchom a s tým súvisiaca veľkosť chladiacich otvorov. Vonkajší chladiaci vzduch sa privádzal pod transformátor. Pokiaľ
sa navrch nainštaloval komín, vznikol tzv. komínový efekt, bol výsledok chladenia veľmi kvalitní. Na určenie správnych
rozmerov vetracích mriežok máme na našich webových stránkach www.elproenergo.cz výpočtový program, preto sa na nás pri týchto výpočtoch s dôverou
obráťte.
2. Nútené chladenie (ventilátorom)
Dnes sa ale v praxi väčšinou stretávame s úplne nedostatočným
chladením núteným. Vplyvom šetrení sa dnes transformátory zatvárajú do
tesných priestorov. Steny sú vystavané z nejakého veľmi dobre tepelne
izolačného materiálu typu Ytong a odvod prebytočného tepla cez steny je týmto
skoro vylúčený. Vo dverách sa vyrobia chladiace žalúzie vo výške aspoň pol
metra kvôli výške snehu v zimnom období a na druhej strane sa pri strope
nainštaluje vysokoobrátkový ventilátor. Ako asi vypadá prúdenie vzduchu v
takejto kobke? Vzduch prejde dvernými žalúziami a ľahko ovinie transformátor a
7
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
namieri k výfukovému ventilátoru pri strope. V kobke panujú značné vzdušné víry, takže samoťažné chladenie
transformátora je značne sťažené. Lokálne prehrievanie cievok u suchých transformátorov sa nedá vôbec vylúčiť.
Chladný vonkajší vzduch sa pod cievky transformátoru vôbec nedostane a o nejakom pokojnom koláči pri zemi sa nedá
vôbec hovoriť. Preto variant odťahového ventilátora, dnes tak bežný, vôbec neodporúčame.
Návrh chladenia v režimu AF alebo ONAF je dosť zložitý a vzduch sa musí vháňať rovnomerne nielen do cievok,
ale i pod jadro transformátora. Zo skúsenosti sa odporúča použitie tlakového ventilátora, namiesto ťahového,
s čo najväčším priemerom, s nasadenou rúrou, ktorej hrdlo končí tesne nad úrovňou zeme. Chladný vzduch je pozvoľna
rozlievaný po zemi pod transformátorom. Odťahová mriežka by potom mala byť umiestnená na opačnej strane v čo
najvyššom mieste alebo ešte lepšie by bola možnosť použitia
odťahového komína. Odporučená výmena vzduchu by mala byť 3,2
m3/min na 1 kW strát transformátora. Pre nastavenie odporučenej
hodnoty je vhodné vybaviť pohon ventilátora frekvenčným meničom
a odporučené množstvo skorigovať priamo na mieste.
Olejový transformátor nie je na chladenie tak citlivý ako
suchý. Olej u neho funguje nielen ako izolácia, ale aj ako chladiace
médium. Krátkodobo je na preťaženie lepší suchý, dlhodobo olejový
transformátor. Pokiaľ nedosiahne olej v nádobe 100 – 110 °C, nie je
treba sa ničoho obávať. Po prekročení tejto hranice hrozí tvorba
plynov, explózia a následný požiar. Preto pre všetky vnútorné
inštalácie odporúčae jedno alebo dvojkontaktný ručičkový teplomer
a v prípade prekročenia vnútornej teploty odpojenie záťaže na sekundárnej strane. Je možné ho inštalovať dodatočne
na všetky
hermetické
transformátory
bez
porušenia
hermetizácie.
Toto
odporúčame
všetkým
majiteľom
a prevádzkovateľom. Jeho cena nepresahuje 6 000,- Kč.
U suchých transformátorov je to inak. Tie síce krátkodobé preťaženie vydržia, ale pokiaľ by sa stále prevádzkovali
na svojich hraničných teplotách, tak životnosť živicovej izolácie by bola asi len 20 000 hodín (2 ¼ roka), nezávisle na type
a výrobcovi. Vychádza to z termického starnutia živicovej izolácie. Teplotné pôsobenie mení hlavne chemické vlastnosti
a znižuje výrazne elektrické a mechanické vlastnosti, ako napr. čiastočné výboje, prierazné napätie, pevnosť v ťahu,
rozťažnosť a pod. Tieto výsledky vychádzajú z dlhodobých výskumov a náhradného modelu starnutia živicovej izolácie.
Pokiaľ sa dodrží ročná priemerná teplota 20 °C, predĺži sa predpokladaná životnosť na 40 rokov. A to je obrovský rozdiel.
V tomto prípade sa veľmi oplatí navrhnutie kvalitného chladenia.
Aj výrobcovia kioskových trafostaníc udávajú pre každý kiosk tzv. teplotnú triedu. Tá hovorí, o koľko Kelvinov sa
zdvihne priemerná teplota v kiosku oproti vonkajšej inštalácii. Bežná hodnota u bežných kioskov je udávaná 20 K.
To znamená, že pokiaľ by bol daný transformátor inštalovali vonku, uvažuje sa s priemernou teplotou 20 °C,
ale pri inštalácii v kiosku sa táto hodnota zdvihne na 40 °C. Ako sa to prejaví v praxi? Jednoducho. Olejový transformátor
s výkonom 630 kVA môže byť zaťažovaný maximálne 526 kVA. Pokiaľ sa žalúzie vybavia núteným chladením, môže
teplotná trieda klesnúť na 10 K. Transformátor sa potom môže zaťažovať maximálne 562 kVA.
Čo povedať na záver? Problematika chladenia má obrovský vplyv na životnosť a spoľahlivosť vloženej investície.
Transformátor má životnosť aj 40 rokov a tak návrhu jeho chladenia je potrebné venovať nesmiernu starostlivosť
a pozornosť.
8
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
Prevádzková porucha na TV v úseku trate Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske Bohuslavice
Ing. Milan Jalč, GR ŽSR – O 460
Ing. Jaroslav Kľučka, OR Žilina, SEE
Dňa 9. októbra 2011 vznikla v čase 17:24 hod. cudzím zavinením prevádzková porucha kategórie D7 –
Poškodenie zariadenia infraštruktúry, železničného vozidla alebo prepravovaného nákladu v zmysle predpisu ŽSR Z 17
„Nehody a mimoriadne udalosti“. Porucha bola lokalizovaná v úseku trate Nové Mesto nad Váhom (NMnV) – Trenčianske
Bohuslavice (TBO). Vznik poruchy bol zapríčinený vodičom cestného motorového vozidla (CMV) Tatra EURO5, jedného
zo zhotoviteľov na stavbe, a to prechodom vozidla cez zabezpečený priechod so závorami so zdvihnutým zdvíhacím
ramenom vozidla. Vysunutým zdvíhacím ramenom bolo zachytené trakčné vedenie (TV) s napätím 25 kV, 50 Hz práve
v čase pri prechádzaní v smere z 2. koľaje do 1. koľaje, čo spôsobilo
natiahnutie TV. Následne nastala aktivácia funkčnosti priecestného
zabezpečovacieho
zariadenia
(PZZ)
prichádzajúcim
R
611.
Z dôvodu zachytenia vozidla o TV nebol možný spätný návrat
cestného vozidla a CMV ostalo čiastočne na prechode, pričom
závora spadla na zadnú časť CMV. Pre odvrátenie stretu CMV
s R 611 opustilo vozidlo priestor priecestia a tým spôsobilo
poškodenie TV nad koľajami č. 1 a č. 2. Do takto porušenej polohy
TV vbehlo hnacie dráhové vozidlo (HDV) č. 350 008-9 v čele
príchodiaceho R 611, čím nastalo vybočenie zberača a následná
kolízia s trakčným vedením 1. a 2. koľaje, zlomenie trakčnej podpery (TP), deštrukcia závesov na trakčných podperách
a navlečenie TV oboch koľají na HDV od R 611, vrátane samotného poškodenia HDV.
V dôsledku kolízie nastal značný rozsah poškodenia trakčného vedenia na 1. Koľaji v úseku NMnV – TBO
s chýbajúcim nosným lanom a trolejovým drôtom medzi TP1 – TP7, TP49 – TP53, TP9 a TP11 zostali bez výzbroje, TP13
bola zlomená, TP15 mala poškodené izolátory a ramená, TP17 mala roztrhnutý trolejový drôt. Ďalej v ŽST TBO
na podperách TP53, TP51, TP49 chýbalo nosné lano a trolejový drôt, TP47 mala poškodené kotvenia nosného lana
a trolejového vodiča a zničené závažie.
Na 2. koľaji TBO – NMnV na podperách TP2 – TP16 bol rozregulované TV, roztrhané vešiaky a v ŽST TBO mala
párna skupina TP 48 – TP54 roztrhané vešiaky a rozregulované TV, pričom na TP48 bolo poškodené kotvenie nosného
laná ako i trolejového drôtu.
Poruchou
bolo
spojené
elektrické
delenie
pri úsekovom odpojovači (ÚO) 412 v ŽST TBO – prepojená
párna skupina koľají ŽST TBO s 2. koľajou TBO – NMnV.
Poškodené bolo aj HDV z R 611 č. 350 008-9, ZSSK
Slovensko, a. s. – poškodený zberač X 01 – nutná výmena a
poškodená hlavica striedavého hlavného vypínača.
Napájanie trakčného vedenia systému 25 kV, 50 Hz
je v dotknutom úseku z trakčnej napájacej stanice (TNS)
Nové Mesto nad Váhom, ktorá je bez obsluhy a diaľkovo
ovládaná
z riadiaceho
strediska
elektrotechniky
(RSE),
Oblastného riaditeľstva (OR) Žilina. Je to v úseku trate
od NMnV
po
delenie
pred
spínacou
stanicou
(SpS)
Trenčianska Teplá, pri beznapäťovom úseku ŽST TBO nepárna skupina koľají + 1. koľaj TBO – Výhybňa Nivy, pričom
v dotknutom úseku prebieha modernizácia.
9
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
Po obhliadke poruchového miesta a príchode zamestnancov EE bolo vykonané zaistenie pracoviska, ďalej
usmernenie a informovanie cestujúcej verejnosti z R 611 o možnosti vzniku úrazu – nakoľko cestujúci sa pohybovali mimo
vlakovej súpravy. Svojou nevhodnou prítomnosťou sťažovali prácu zamestnancom odvetvia EE na odstránení trakčného
vedenia zo súpravy i z HDV a pri strihaní zdemolovaných zvyškov TV. Po odstránení TV zo súpravy ako i vytvorení profilu
bol R 611 stiahnutý nezávislou trakciou do ŽST NMnV. Už po prvotnej obhliadke poruchového miesta – poškodenie TV
na oboch koľajach s následkom zlomenia trakčnej podpery na 1. koľaji bola daná prostredníctvom elektrodispečera
požiadavka na zavedenie náhradnej autobusovej dopravy, nakoľko na 1. koľaji bola zlomená trakčná podpera
a nemožnosť prevádzky pod napätím, odtrhnutá výzbroj trakčných podpier, roztrhnuté a zdeformované nosné lano
ako i trolejový drôt, poškodené kotvenia. Bolo rozhodnuté vytvoriť profil pre chod vlakov ťahaných nezávislou trakciou
po 1. koľaji a následne sprevádzkovať zdeformované, rozregulované trakčné vedenie na 2. koľaji, vrátane opravy
a zregulovania elektrického delenia u ÚO 412 v ŽST TBO, nakoľko TV v konečnej fáze bude prevádzkované závislou
trakciou. V čase 23:34 hod. boli ukončené práce na 1. koľaji NMnV – TBO pre chod vlakov ťahaných nezávislou trakciou.
V čase 02:42 hod. boli ukončené práce na 2. koľaji TBO – NMnV + párna skupina koľají ŽST TBO bolo dané pod napätie
trakčné vedenie a po koľaji obnovená prevádzka vlakov ťahaných závislou trakciou.
Pre ukončenie poruchy na 1. koľaji bolo nutné osadiť základ trakčnej podpery a vykopať jamu, nakoľko základ
zlomenej trakčnej podpery nebolo možné použiť. Základ nebolo možné ani vytiahnuť z pláne a preto bolo nutné postaviť
vedľa novú TP s náležitým vyzbrojením, vrátane ostatných TP, ktoré mali zlomené izolátory a boli bez ramien, zároveň
vytvoriť nové kotvenie, doplniť závažia a natiahnuť nové nosné lano ako i trolejový drôt od pevného bodu na TP19
až do kotvenia, čo je cca 600 m, následne zregulovať dotknutý úsek TV.
Tieto práce boli vykonané za účasti zamestnancov OTV Trenčianska Teplá s MVTV 02, OTV Púchov, doplnených
o zamestnancov vlaku trakčného vedenia (VTV), súpravy VTV a zamestnancov firmy Eltra, s.r.o., s vlastným montážnym
prostriedkom pre prácu na TV. Práce boli realizované v dňoch 10.11.10.2011 v čase od 16:33 hod. do 03:40 hod.
Pre VTV Vrútky bol dňa 10.10.2011 v čase 6:15 hod. objednaný
HDV nezávislej trakcie na prepravu z vlečky OTV Vrútky do ŽST TBO
ako i na výkon posunu na vylúčenej opravovanej koľají. Podľa zmluvy má
spoločnosť pristaviť HDV do 2 hodín, pokiaľ tomu nebraní prevádzková
situácia. Zároveň v tomto čase zamestnanci VTV vykonali naloženie novej
TP, základu pre TP, naloženie bubnov s trolejovým drôtom a nosným
lanom, naloženie ostatného potrebného materiálu. Z dôvodu poruchy
HDV už na hranici rušňového depa Žilina bol HDV pristavený na vlečku VTV až v čase 11:30 hod. Po vykonaní vlakových
náležitosti odišla zložená súprava VTV z vlečky VTV Vrútky v čase 11:58 hod., s príchodom do TBO o 15:47 hod.
a odchodom na 1. koľaj NMnV – TBO k miestu poruchy o 16:33 hod.
Po osadení základu novej TP13 ako i samotnej TP s výzbrojou nastala zmena poveternostných podmienok
a počasia, jemné mrholenie sa zmenilo na dážď so silným ochladením. V takomto počasí pokračovali práce
na odstraňovaní poruchy za striedania zamestnancov na skupiny – práca – osušenie a prehriatie sa v sociálnom voze.
V čase 23:00 hod. boli avizovaní 3 zamestnanci OTV Čadca z domu a 3 turnusoví zamestnanci OTV Žilina boli prevezení
služobnými vozidlami na poruchu k dokončeniu prác. Práce boli ukončené v čase 03:09 hod. a trakčné vedenie 1. koľaje
NMnV – TBO bolo dané pod napätie. Odhadnutá škoda spôsobená vzniknutou poruchou bola celkom 52 785 €, z toho
ŽSR OR Žilina 27 865 € (náklady na odstraňovanie 26 974 €, náklady na použitý materiál 890 €), ZSSK Slovensko
22 685 € (HDV 19 644 €, autobusová doprava 3 041 €) a ZS Cargo, a. s. 2 233 € (HDV nezávislej trakcie).
Poruchy podobného charakteru vznikajú sporadicky na väčších stavbách, kde je doprava materiálu vykonávaná
cez zabezpečené ako i nezabezpečené úrovňové priechody. Aby sa zamedzilo možnému poškodeniu TV, je nutné
vybudovať mechanickú prekážku – bránu, ktorá by upozornila vodiča o presahu nákladu, mechanickej ruky, o presahu
obrysu vozidla a pod. Všetci zúčastnení zamestnanci odvetvia EE prejavili zodpovednosť pre zabezpečovanie
10
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
prevádzkyschopnosti zariadení odvetvia EE a profesionalitu pri výkone pracovných činností pri odstraňovaní následkov
PP i za tak zložitých podmienok, ako pri tejto PP nastali. Avizovaní zamestnanci ochotne nastúpili do práce a podieľali sa
na odstraňovaní následkov PP na úkor svojho osobného voľna. Zamestnanci pracovali a postupovali v súlade
s technologickými postupmi, ktorých dodržiavanie nezapríčinilo žiadny úraz zamestnancov a ostatných zúčastnených
zamestnancov na odstraňovaní následkov poruchy a eliminovaná bola aj možnosť úrazu cestujúcej verejnosti.
Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky
– XIV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Ing. Miloš Šefčík, GR ŽSR – O 460
V dňoch 5. – 6. októbra sa konal v Košiciach XIV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „DIS – Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky“ pod záštitou
Ministerstva hospodárstva SR. Medzinárodná vedecká konferencia DIS je jedným
z najväčších a najprestížnejších podujatí v oblasti technickej diagnostiky na Slovensku
s dlhoročnou tradíciou a zameriava sa na nové trendy v tejto oblasti. Je dôležitým zdrojom získavania odborných vedomostí a výmeny skúseností mnohých odborníkov.
Program konferencie je rozdelený do tematických oblastí, ktoré sú zamerané
na riešenie aktuálnych problémov. Odbornosť programu a konferencie podporuje aj
fakt, že Asociácia technických diagnostikov(ATD) SR je členom ČO ZSVTS – Členskej organizácie Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností. Odborný garantom konferencie je Katedra bezpečnosti a kvality produkcie (KBaKP) Strojníckej
fakulty TU v Košiciach zastúpená Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jurajom Sinayom, DrSc. –
prezidentom ATD SR a vedúcim katedry KBaKP. Z tradičných účastníkov konferencie možno spomenúť Asociáciu technických diagnostikov SR, Technickú univerzitu v Košiciach,
Asociáciu technických diagnostikov ČR, Slovenskú
spoločnosť údržby, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, ako aj ďalšie veľké (Slovnaft, USS, ...), ale aj menšie priemyselné spoločnosti zaoberajúci sa technickou diagnostikou a systémom údržby. Účastní boli aj zástupcovia ŽSR. Dôležitou časťou
účinnej údržby je poznanie skutočného technického stavu strojov a strojových systémov ako aj technologických celkov –
diagnostika. Podľa skutočného stavu sa následne volia vhodné metódy
údržby. Jednou z najúčinnejších je metóda vychádzajúca z odhadu rizík
a to ako technických zariadení, a to sa v odborných kruhoch považuje v súčasnosti za najdôležitejšie, ako aj z humánnych rizík, ktoré môžu nastať pri dlhodobých odstávkach nosičov
energetických médií (elektroenergetika, plynárenstvo, ...). Systém
diagnostickej údržby je prvý, ktorý rešpektuje skutočný technický
stav objektivizovaný metódami technickej diagnostiky. Metódy technickej diagnostiky zamerané na proaktívnu spoľahlivostnú údržbu sú najvyšším stupňom, ktoré sa sústreďujú na prejavy a nie na symptómy opotrebenia. Ale splnenie tohto
cieľa sa dá uskutočniť jedine prostredníctvom odborne vzdelaných pracovníkov. Zárukou toho, že osoba spĺňa požiadavky kvalifikovanosti, odbornosti a spoľahlivosti informácií o danom zariadení je certifikácia personálu pre danú oblasť. Certifikačný proces personálu sa týka pracovníkov, ktorí vykonávajú danú metódu technickej diagnostiky a od ktorých sa
očakáva neustály odborný rast. Certifikácia je nezávislé, nestranné, odborné posúdenie znakov a vlastností definovaných
v deklarovaných predpisoch. Certifikáciu na Slovensku vykonáva certifikačný orgán akreditovaný orgánom posudzovania
Slovenskou národnou akreditačnou službou v súlade s medzinárodným štandardom ISO/IEC 17024: 2003 – Posudzova11
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
nie zhody, zavedená v STN EN ISO/IEC 17024: 2004. Certifikačný orgán personálu v technickej diagnostike v Slovenskej
republike prešiel vývojom. Prvotnú akreditáciu získal v oblastiach vibračná diagnostika a infračervená diagnostika. Z praxe vyplývajú stále nové požiadavky o rozšírenie udeľovania certifikátov pre personál pre rôzne oblasti a tak tento proces
certifikácie sa rozširoval a rozširuje naďalej aj o ďalšie oblasti. Celoživotné vzdelávanie odborníkov z praxe umožňuje
držať krok s dobou. Tvorivých pracovníkov treba hľadať a začleniť do správneho kolektívu, lebo iba vtedy sa dá dosiahnuť vznik nových a originálnych produktov.
Nové normy, opravy a zmeny noriem za rok 2011
Ing. Ján Obycký, GR ŽSR – O 460
Január 2011
STN EN 61243-3
Práce pod napätím. Skúšačky napätia.
(35 9724)
Časť 3: Skúšačky dvojpólového typu na nízke napätie
(EN 61243-3: 2010, IEC 61243-3: 2009)
STN EN 61231
Sústava medzinárodného kódového označenia svetelných zdrojov (ILCOS)
(36 0100)
(EN 61231: 2010, IEC 61231: 2010)
STN EN 60745-2-1
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť.
(36 1550)
Časť 2-1: Osobitné požiadavky na vŕtačky a príklepové vŕtačky
(EN 60745-2-1: 2010, IEC 60745-2-1:2003/A1: 2008, mod. IEC 60745-2-1: 2003)
STN EN 60745-2-2
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť.
(36 1550)
Časť 2-2: Osobitné požiadavky na skrutkovače a príklepové skrutkovače
(EN 60745-2-2: 2010, IEC 60745-2-2:2003/A1: 2008, mod. IEC 60745-2-2: 2003)
STN EN 60745-2-6
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť.
(36 1550)
Časť 2-6: Osobitné požiadavky na kladivá
(EN 60745-2-6: 2010, IEC 60745-2-6:2003/A1: 2006, IEC 60745-2-6:2003/A2: 2008, mod.
IEC 60745-2-6: 2003)
STN EN 60745-2-11
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť.
(36 1550)
Časť 2-11: Osobitné požiadavky na píly s priamočiarym vratným pohybom pílového listu (lupienkové a šabľové píly)
(EN 60745-2-11: 2010, IEC 60745-2-11:2003/A1: 2008, mod. IEC 60745-2-11: 2003)
STN EN 60601-1-6
Zdravotnícke elektrické prístroje.
(36 4800)
Časť 1-6: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Použiteľnosť
(EN 60601-1-6: 2010, IEC 60601-1-6: 2010)
STN EN 50383
Základná norma na výpočet a meranie intenzity elektromagnetického poľa a SAR, týkajúca
(36 7087)
sa vystavenia osôb elektromagnetickým poliam základňových rádiových staníc a pevných
koncových staníc bezšnúrových telekomunikačných systémov (110 MHz - 40 GHz)
CD
(EN 50383: 2010)
STN EN 300 296-1
Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá
V1.3.1
služba. Rádiové zariadenia s integrálnou anténou určené prednostne na analógový prenos
(87 0296)
hovoru.
Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy ****)
(EN 300 296-1: 2010 V1.3.1)
12
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
STN EN 300 296-2
Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá
V1.3.1
služba. Rádiové zariadenia s integrálnou anténou určené prednostne na analógový prenos
(87 0296)
hovoru.
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE ****)
(EN 300 296-2: 2010 V1.3.1)
Zmeny STN
STN EN 60669-2-1/A12
Spínače pre elektrické inštalácie v domácnostiach a podobné pevné elektrické inštalácie.
(35 4106)
Časť 2-1: Osobitné požiadavky. Elektronické spínače. Zmena A12
(EN 60669-2-1:2004/A12: 2010)
STN EN 61549/A2
Rozličné svetelné zdroje. Zmena A2
(36 0199)
(EN 61549:2003/A2: 2010, IEC 61549:2003/A2: 2010)
STN EN 60335-2-6/A11
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť.
(36 1055)
Časť 2-6: Osobitné požiadavky na stabilné sporáky, varné panely, rúry a podobné spotrebiče.
Zmena A11
(EN 60335-2-6:2003/A11: 2010)
Opravy STN
STN EN 13000/AC
Žeriavy. Mobilné žeriavy. Oprava AC ****)
(27 0045)
(EN 13000:2010/AC: 2010)
STN EN 81-1+A3/O1
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov.
(27 4003)
Časť 1: Elektrické výťahy (Konsolidovaný text). Oprava 1
STN EN 60335-2-21/C2
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť.
(36 1055)
Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody. Oprava C2 ****)
STN EN 60335-2-40/C2
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť.
(36 1055)
Časť 2-40: Osobitné požiadavky na elektrické tepelné čerpadlá, klimatizátory a odvlhčovače
vzduchu. Oprava C2 ****)
(EN 60335-2-40:2003/Cor. Aug.: 2010)
STN EN 54-25/AC
Elektrická požiarna signalizácia.
(92 0404)
Časť 25: Súčasti využívajúce rádiové spoje. Oprava AC
(EN 54-25:2008/AC: 2010)
Február 2011
STN EN 13309
Stavebné strojové zariadenia. Elektromagnetická kompatibilita strojov s vnútorným zdrojom
(27 8004)
elektrickej energie
(EN 13309: 2010)
STN EN 50498
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Norma na skupinu výrobkov pre elektronické zaria-
(33 3422)
denia dodatočne montované vo vozidlách
(EN 50498: 2010)
STN EN 61558-2-5
Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií.
(35 1330)
Časť 2-5: Osobitné požiadavky a skúšky na transformátory pre holiace strojčeky, napájacie
zdroje pre holiace strojčeky a napájacie jednotky pre holiace strojčeky
(EN 61558-2-5: 2010, IEC 61558-2-5: 2010)
13
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
STN 35 4517
Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Vidlice a zásuvky
(35 4517)
s plochými kontaktmi 10 A, 48 V, 250 V a 400V
STN EN 15900
Služby energetickej účinnosti. Definície a základné požiadavky. ****)
(38 0004)
(EN 15900: 2010)
STN EN 354
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Spojovacie prostriedky
(83 2615)
(EN 354: 2010)
STN EN 60079-15
Výbušné atmosféry.
(33 2320)
Časť 15: Ochrana zariadení druhom ochrany "n"
(EN 60079-15: 2010, IEC 60079-15: 2010)
TNI CLC/TR 61340-5-2
Elektrostatika.
(34 6440)
Časť 5-2: Ochrana elektrických súčiastok pred elektrostatickými javmi. Návod na používanie
****)
(CLC/TR 61340-5-2: 2008, IEC/TR 61340-5-2: 2007)
STN 35 4517
Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Vidlice a zásuvky s
(35 4517)
plochými kontaktmi 10 A, 48 V, 250 V a 400V
Zmeny STN
STN EN 61000-4-3/A2
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-3: Metódy skúšania a merania. Skúška odol-
(33 3432)
nosti proti vyžarovanému vysokofrekvenčnému elektromagnetickému poľu. Zmena A2
(EN 61000-4-3:2006/A2: 2010, IEC 61000-4-3:2006/A2: 2010)
Marec 2011
STN EN 50180
Priechodky nad 1 kV do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pre transformátory plnené kvapalinou
(34 8153)
****)
(EN 50180: 2010)
STN EN 50181
Zásuvné priechodky nad 1 kV do 52 kV a od 250 A do 2,50 kA pre iné zariadenia ako trans-
(34 8153)
formátory plnené kvapalinou ****)
(EN 50181: 2010)
STN EN 61975
Inštalácie vysokého napätia na jednosmerný prúd (HVDC). Systémové skúšky ****)
(35 1540)
(EN 61975: 2010, IEC 61975: 2010)
STN EN 13306
Údržba. Terminológia údržby
(95 0101)
(EN 13306: 2010)
Zmeny STN
STN EN 62271-101/A1
Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia.
(35 4220)
Časť 101: Syntetické skúšky. Zmena A1 ****)
(EN 62271-101: 2006/A1: 2010, IEC 62271-101: 2006/A1: 2010)
STN EN 60127-2/A2
Miniatúrne poistky.
(35 4730)
Časť 2: Trubičkové poistkové tavné vložky. Zmena A2
(EN 60127-2: 2003/A2: 2010, IEC 60127-2: 2003/A2: 2010)
STN EN 60335-1/A14
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť.
(36 1055)
Časť 1: Všeobecné požiadavky. Zmena A14
(EN 60335-1: 2002/A14: 2010)
14
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
STN EN 12601
Piestové spaľovacie motory pre agregáty na výrobu elektrického prúdu. Bezpečnosť ****)
(09 2120)
(EN 12601: 2010)
Opravy STN
STN EN 50341-3/C5
Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 45 kV.
(33 3300)
Časť 3: Súbor národných normatívnych hľadísk. Oprava C5 ****)
(EN 50341-3: 2001/Cor. Oct.: 2010)
STN EN 50423-3/C3
Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV do 45 kV vrátane.
(33 3300)
Časť 3: Súbor národných normatívnych hľadísk. Oprava C3 ****)
(EN 50423-3: 2005/Cor. Oct.: 2010)
STN EN 61242/A1/C1
Elektrické príslušenstvo. Navíjacie káblové predlžovacie prívody pre domácnosť a na podob-
(35 4130)
né účely. Zmena A1. Oprava C1 ****)
(EN 61242: 1997/A1: 2008/Cor. Oct.: 2010)
Apríl 2011
STN EN 61558-2-3
Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií.
(35 1330)
Časť 2-3: Osobitné požiadavky na zapaľovacie transformátory pre plynové a naftové horáky
a ich skúšky
(EN 61558-2-3: 2010, IEC 61558-2-3: 2010)
STN EN 61558-2-8
Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií.
(35 1330)
Časť 2-8: Osobitné požiadavky na transformátory a napájacie zdroje pre zvončeky a gongy
a ich skúšky
(EN 61558-2-8: 2010)
STN ISO 80000-1
Veličiny a jednotky.
(01 1301)
Časť 1: Všeobecne
(ISO 80000-1: 2009)
STN EN 12080+A1
Železnice. Nápravové skrine. Valivé ložiská (Konsolidovaný text)
(28 2210)
(EN 12080:2007+A1: 2010)
Zmeny STN
STN EN 50131-1/IS2
Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy.
(33 4591)
Časť 1: Požiadavky na systém. Zmena IS2
(EN 50131-1: 2006/IS2: 2010)
STN EN 50131-5-
Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie systémy.
-3/IS1
Časť 5-3: Požiadavky na prepojovacie zariadenia využívajúce techniku rádiového prenosu.
(33 4591)
Zmena IS1
(EN 50131-5-3: 2005/IS1: 2010)
STN 35 4184/A2
Elektrické príslušenstvo. Prenosné prístroje s ochranou na rozdielový prúd bez vstavanej
(35 4184)
nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné používanie (PRCD). Zmena A2
(HD 639 S1: 2002/A2: 2010)
15
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
Opravy STN
STN EN 61347-2-
Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov.
-1/C2
Časť 2-1: Osobitné požiadavky na zapaľovacie zariadenia (iné než tlejivkové štartéry). Opra-
(36 0511)
va C2 ****)
(EN 61347-2-1: 2001/Cor. Dec.: 2010)
STN EN 61347-2-
Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov.
-2/C2
Časť 2-2: Osobitné požiadavky na elektronické znižujúce meniče napätia napájané jedno-
(36 0511)
smerným alebo striedavým prúdom pre žiarovky. Oprava C2 ****)
(EN 61347-2-2: 2001/Cor. Dec.: 2010)
STN EN 61347-2-
Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov.
-3/C2
Časť 2-3: Osobitné požiadavky na elektronické predradníky žiariviek napájané striedavým
(36 0511)
prúdom. Oprava C2 ****)
(EN 61347-2-3: 2001/Cor. Dec.: 2010)
STN EN 61347-2-
Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov.
-4/C2
Časť 2-4: Osobitné požiadavky na elektronické predradníky napájané jednosmerným prúdom
(36 0511)
na všeobecné osvetlenie. Oprava C2 ****)
(EN 61347-2-4: 2001/Cor. Dec.: 2010)
STN EN 61347-2-
Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov.
-5/C2
Časť 2-5: Osobitné požiadavky na elektronické predradníky napájané jednosmerným prúdom
(36 0511)
na osvetlenie verejných dopravných prostriedkov. Oprava C2 ****)
(EN 61347-2-5: 2001/Cor. Dec.: 2010)
STN EN 61347-2-
Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov.
-6/C2
Časť 2-6: Osobitné požiadavky na elektronické predradníky napájané jednosmerným prúdom
(36 0511)
na osvetlenie lietadiel. Oprava C2 ****)
(EN 61347-2-6: 2001/Cor. Dec.: 2010)
STN EN 61347-2-
Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov.
-7/C1
Časť 2-7: Osobitné požiadavky na elektronické predradníky napájané jednosmerným prúdom
(36 0511)
na núdzové osvetlenie. Oprava C1 ****)
(EN 61347-2-7:2006/Cor. Dec.: 2010)
STN EN 61347-2-
Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov.
-8/C2
Časť 2-8: Osobitné požiadavky na predradníky žiariviek. Oprava C2 ****)
(36 0511)
(EN 61347-2-8: 2001/Cor. Dec.: 2010)
STN EN 61347-2-
Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov.
-9/C2
Časť 2-9: Osobitné požiadavky na predradníky výbojok (iných než žiarivky). Oprava C2 ****)
(36 0511)
(EN 61347-2-9:2001/Cor. Dec.: 2010)
STN EN 61347-2-
Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov.
-10/C1
Časť 2-10: Osobitné požiadavky na elektronické striedače a meniče na vysokofrekvenčnú
(36 0511)
prevádzku trubicových výbojok so studeným štartom (neónových trubíc). Oprava C1 ****)
(EN 61347-2-10:2001/Cor. Dec.: 2010)
STN EN 61347-2-
Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov.
-11/C1
Časť 2-11: Osobitné požiadavky na rozličné elektronické obvody používané so svietidlami.
(36 0511)
Oprava C1 ****)
(EN 61347-2-11: 2001/Cor. Dec.: 2010)
16
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
STN EN 61347-2-
Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov.
-12/C1
Časť 2-12: Osobitné požiadavky na elektronické predradníky výbojok (okrem žiariviek) napá-
(36 0511)
jané jednosmerným alebo striedavým prúdom. Oprava C1 ****)
(EN 61347-2-12: 2005/Cor. Dec.: 2010)
STN EN 61347-2-
Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov.
-13/C1
Časť 2-13: Osobitné požiadavky na elektronické ovládacie zariadenia modulov LED napájané
(36 0511)
jednosmerným alebo striedavým prúdom. Oprava C1 ****)
(EN 61347-2-13: 2006/Cor. Dec.: 2010)
Máj 2011
STN EN 1175-1+A1
Bezpečnosť motorových vozíkov. Požiadavky na elektroinštaláciu.
(26 8830)
Časť 1: Všeobecné požiadavky na elektrovozíky s akumulátorovým pohonom (Konsolidovaný
text)
(EN 1175-1: 1998+A1: 2010)
STN EN 1175-2+A1
Bezpečnosť motorových vozíkov. Požiadavky na elektroinštaláciu.
(26 8830)
Časť 2: Všeobecné požiadavky na motorové vozíky so spaľovacím motorom (Konsolidovaný
text)
(EN 1175-2: 1998+A1: 2010)
STN EN 1175-3+A1
Bezpečnosť motorových vozíkov. Požiadavky na elektroinštaláciu.
(26 8830)
Časť 3: Špeciálne požiadavky na systémy prenosu elektrickej energie motorových vozíkov so
spaľovacím motorom (Konoslidovaný text)
(EN 1175-3: 1998+A1: 2010)
STN EN 15461+A1
Železnice. Emisie hluku. Charakteristika dynamických vlastností úsekov tratí pre meranie
(28 0307)
hluku (Konsolidovaný text) ****)
(EN 15461: 2008+A1: 2010)
STN EN 14067-5+A1
Železnice. Aerodynamika.
(28 0340)
Časť 5: Požiadavky a skúšobné postupy na aerodynamiku v tuneloch (Konsolidovaný text)
****)
(EN 14067-5: 2006+A1: 2010)
STN
P
CLC/TS
Dráhové aplikácie. Kompatibilita medzi koľajovými vozidlami a systémami na detekciu vlaku.
50238-2
Časť 2: Kompatibilita s koľajovými obvodmi ****)
(34 1525)
(CLC/TS 50238-2: 2010)
STN
P
CLC/TS
Dráhové aplikácie. Kompatibilita medzi koľajovými vozidlami a systémami na detekciu vlaku.
50238-3
Časť 3: Kompatibilita s počítačmi náprav ****)
(34 1525)
(CLC/TS 50238-3: 2010, CLC/TS 50238-3: 2010/Cor. Sep.: 2010)
STN EN 50206-1
Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Pantografové zberače: Charakteristiky a skúšky.
(36 2312)
Časť 1: Pantografové zberače vozidiel hlavných tratí
(EN 50206-1: 2010)
STN EN 50206-2
Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Pantografové zberače: Charakteristiky a skúšky.
(36 2312)
Časť 2: Pantografové zberače koľajových vozidiel metra a električiek
(EN 50206-2: 2010)
STN P CLC/TS
Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Pantografové zberače: Charakteristiky a skúšky.
50206-3
Časť 3: Rozhranie medzi pantografovým zberačom a koľajovým vozidlom ****)
(36 2312)
(CLC/TS 50206-3: 2010)
17
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
Zmeny STN
STN EN 50329/A1
Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Trakčné transformátory. Zmena A1
(34 1584)
(EN 50329:2003/A1: 2010)
Opravy STN
STN P CLC/TS
Dráhové aplikácie. Kompatibilita medzi koľajovými vozidlami a systémami na detekciu vlaku.
50238-2/AC
Časť 2: Kompatibilita s koľajovými obvodmi. Oprava AC ****)
(34 1525)
(CLC/TS 50238-2:2010/AC: 2011)
Jún 2011
STN EN 60027-7
Písmenové značky používané v elektrotechnike.
(33 0100)
Časť 7: Výroba, prenos a distribúcia energie
(EN 60027-7: 2010, IEC 60027-7: 2010)
STN EN 50191
Stavba a prevádzka elektrických skúšobných zariadení ****)
(33 1350)
(EN 50191: 2010)
STN EN 62475
Technika skúšok vysokým prúdom. Definície a požiadavky na skúšobné prúdy a meracie
(34 5642)
systémy ****)
(EN 62475: 2010, IEC 62475: 2010)
STN EN 50386
Priechodky do 1 kV a od 250 A do 5 kA pre transformátory plnené kvapalinou ****)
(34 8156)
(EN 50386: 2010)
STN EN 60034-18-32
Točivé elektrické stroje.
(35 0000)
Časť 18-32: Funkčné hodnotenie izolačných systémov. Skúšky vinutí so šablónovými cievkami. Hodnotenie podľa elektrickej odolnosti ****)
(EN 60034-18-32: 2010, IEC 60034-18-32: 2010)
STN P CLC/TS
Točivé elektrické stroje.
60034-18-42
Časť 18-42: Skúšky spôsobilosti a preberacie skúšky odolnosti proti čiastočným výbojom v
(35 0000)
elektrických izolačných systémoch (Typ II) používaných v točivých elektrických strojoch napájaných z meničov napätia ****)
(CLC/TS 60034-18-42: 2011, IEC/TS 60034-18-42: 2008)
STN P CLC/TS
Točivé elektrické stroje.
60034-24
Časť 24: Online detekcia a diagnostika prípadných zlyhaní na aktívnych súčastiach točivých
(35 0000)
elektrických strojov a ložiskových prúdov. Návod na používanie ****)
(CLC/TS 60034-24: 2011, IEC/TS 60034-24: 2009)
STN P CLC/TS
Točivé elektrické stroje.
60034-27
Časť 27: Nezávislé merania čiastočných výbojov v izolácii statorového vinutia točivých elek-
(35 0000)
trických strojov ****)
(CLC/TS 60034-27: 2011, IEC/TS 60034-27: 2006)
STN P CLC/TS
Točivé elektrické stroje.
60034-31
Časť 31: Výber energeticky účinných motorov vrátane aplikácií s meniteľnými otáčkami. Ná-
(35 0000)
vod na používanie ****)
(CLC/TS 60034-31: 2011, IEC/TS 60034-31: 2010)
18
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
STN 35 4701-2
Nízkonapäťové poistky.
(35 4701)
Časť 2: Doplnkové požiadavky na poistky používané kvalifikovanou obsluhou (poistky prevažne na priemyselné použitie). Príklady normalizovaných systémov poistiek A až J
(HD 60269-2: 2010, mod. IEC 60269-2: 2010)
STN 35 4701-3
Nízkonapäťové poistky.
(35 4701)
Časť 3: Doplnkové požiadavky na poistky používané nekvalifikovanou obsluhou (poistky prevažne na domové a podobné použitie). Príklady normalizovaných systémov poistiek A až F
(HD 60269-3: 2010, mod. IEC 60269-3: 2010)
STN EN 50272-1
Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a inštalácie batérií.
(36 4380)
Časť 1: Všeobecné bezpečnostné informácie ****)
(EN 50272-1: 2010)
STN EN ISO 12100
Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie a znižovanie
(83 3001)
rizika (ISO 12100: 2010)
(EN ISO 12100: 2010, ISO 12100: 2010)
Zmeny STN
STN EN 61000-4-
Elektromagnetická kompatibilita.
-16/A2
Časť 4-16: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti súfázovým rušeniam šíreným
(33 3432)
vedením vo frekvenčnom pásme od 0 Hz do 150 kHz. Zmena A2
(EN 61000-4-16: 1998/A2: 2011, IEC 61000-4-16: 1998/A2: 2009)
STN EN 61803/A1
Určovanie strát vo vysokonapäťových jednosmerných meniarňach (HVDC). Zmena A1 ****)
(35 1541)
(EN 61803: 1999/A1: 2010, IEC 61803: 1999/A1: 2010)
STN EN 60061-1/A44
Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti.
(36 0340)
Časť 1: Pätice pre zdroje svetla. Zmena A44 ****)
(EN 60061-1: 1993/A44: 2010, IEC 60061-1: 1969/A44: 2010)
STN EN 60061-1/A43
Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti.
(36 0340)
Časť 1: Pätice pre zdroje svetla. Zmena A43 ****)
(EN 60061-1: 1993/A43: 2010, IEC 60061-1: 1969/A43: 2010)
STN EN 60061-2/A41
Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti.
(36 0340)
Časť 2: Objímky. Zmena A41 ****)
(EN 60061-2: 1993/A41: 2010, IEC 60061-2: 1969/A41: 2010)
STN EN 60061-2/A40
Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti.
(36 0340)
Časť 2: Objímky. Zmena A40 ****)
(EN 60061-2: 1993/A40: 2010, IEC 60061-2: 1969/A40: 2010)
STN EN 60061-3/A42
Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti.
(36 0340)
Časť 3: Kalibre. Zmena A42 ****)
(EN 60061-3: 1993/A42: 2010, IEC 60061-3: 1969/A42: 2010)
STN EN 60745-1/A11
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť.
(36 1550)
Časť 1: Všeobecné požiadavky. Zmena A11
(EN 60745-1: 2009/A11: 2010)
STN EN 61029-1/A11
Bezpečnosť elektrického prenosného náradia.
(36 1580)
Časť 1: Všeobecné požiadavky. Zmena A11
(EN 61029-1: 2009/A11: 2010)
19
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
Opravy STN
STN EN 50160/C1
Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej elektrickej siete. Oprava C1
(33 0121)
****)
(EN 50160: 2010/Cor. Dec.: 2010)
TNI CLC/TR
Ukazovatele prerušenia (napájania). Oprava AC ****)
50555/AC
(CLC/TR 50555: 2010/AC: 2011)
(33 0126)
Júl 2011
STN 01 0115
Terminológia v metrológii
(01 0115)
(mod. ISO/IEC Guide 99: 2007)
STN EN 13977
Železnice. Koľaj. Bezpečnostné požiadavky na prenosné stroje a vozíky na účely výstavby
(28 2235)
a údržby ****)
(EN 13977: 2011)
STN EN 14033-1
Železnice. Koľaj. Traťové stroje na stavbu a údržbu tratí.
(28 2236)
Časť 1: Technické požiadavky na chod ****)
(EN 14033-1: 2011)
STN 33 2000-4-444
Elektrické inštalácie nízkeho napätia.
(33 2000)
Časť 4-444: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými prepätiami a elektromagnetickým
rušením
(HD 60364-4-444: 2010, HD 60364-4-444: 2010/Cor. Jul.: 2010, mod. IEC 60364-4-44: 2007)
STN EN 60079-25
Výbušné atmosféry.
(33 2320)
Časť 25: Iskrovo bezpečné elektrické systémy
(EN 60079-25: 2010, IEC 60079-25: 2010)
STN EN 61373
Dráhové aplikácie. Zariadenia koľajových vozidiel. Skúšky údermi a vibráciami
(33 3565)
(EN 61373: 2010, IEC 61373: 2010)
STN EN 61558-2-23
Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií.
(35 1330)
Časť 2-23: Osobitné požiadavky na transformátory a napájacie zdroje pre staveniská a ich
skúšky
(EN 61558-2-23: 2010, IEC 61558-2-23: 2010)
STN EN 61010-1
Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použi-
(36 2000)
tie.
Časť 1: Všeobecné požiadavky
(EN 61010-1: 2010, IEC 61010-1: 2010)
STN EN 50310
Použitie pospájania a uzemnenia v budovách so zariadeniami informačnej techniky
(36 9072)
(EN 50310: 2010)
Zmeny STN
STN EN 50395/A1
Elektrické skúšobné metódy nízkonapäťových káblov. Zmena A1 ****)
(34 7013)
(EN 50395:2005/A1: 2011)
STN EN 61347-2-
Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov.
-12/A1
Časť 2-12: Osobitné požiadavky na elektronické predradníky výbojok (okrem žiariviek) napá-
(36 0511)
jané jednosmerným alebo striedavým prúdom. Zmena A1
(EN 61347-2-12:2005/A1: 2010, IEC 61347-2-12:2005/A1: 2010)
20
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
Opravy STN
STN 33 2000-5-
Elektrické inštalácie nízkeho napätia.
-551/C1
Časť 5-55: Výber a stavba elektrických zariadení. Iné zariadenia.
(33 2000)
Oddiel 551: Nízkonapäťové generátorové agregáty. Oprava C1 ****)
(HD 60364-5-551: 2010/Cor. Dec.: 2010)
STN 33 2000-7-
Elektrické inštalácie nízkeho napätia.
-721/C1
Časť 7-721: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Elektrické inštalácie v karava-
(33 2000)
noch a v motorových karavanoch. Oprava C1 ****)
(HD 60364-7-721: 2009/Cor. Dec.: 2010)
STN EN ISO
Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2008). Oprava A
13943/OA
(92 0102)
August 2011
STN EN 60079-13
Výbušné atmosféry.
(33 2320)
Časť 13: Zariadenia chránené priestormi s vnútorným pretlakom "p" ****)
(EN 60079-13: 2010, IEC 60079-13: 2010)
STN EN 60079-19
Výbušné atmosféry.
(33 2320)
Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení ****)
(EN 60079-19: 2011, IEC 60079-19: 2010)
STN EN 50522
Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV
(33 3201)
(EN 50522: 2010)
STN EN 61936-1
Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV.
(33 3201)
Časť 1: Spoločné pravidlá
(EN 61936-1: 2010, EN 61936-1: 2010/AC: 2011, IEC 61936-1: 2010/Cor. 1 Mar.: 2011, mod.
IEC 61936-1: 2010)
STN EN 61000-4-21
Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
(33 3432)
Časť 4-21: Metódy skúšania a merania. Metódy skúšania v odrazovej komore ****)
(EN 61000-4-21: 2011, IEC 61000-4-21: 2011)
STN EN 61000-4-22
Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
(33 3432)
Časť 4-22: Metódy skúšania a merania. Meranie vyžarovania a odolnosti v dokonale bezodrazových miestnostiach (FAR) ****)
(EN 61000-4-22: 2011, IEC 61000-4-22: 2010)
STN EN 60349-1
Dráhové aplikácie. Točivé elektrické stroje pre koľajové a cestné vozidlá.
(36 2205)
Časť 1: Stroje s výnimkou motorov na striedavý prúd napájaných z elektronických meničov
****)
(EN 60349-1: 2010, IEC 60349-1: 2010)
STN EN 60349-2
Dráhové aplikácie. Točivé elektrické stroje pre koľajové a cestné vozidlá.
(36 2205)
Časť 2: Motory na striedavý prúd napájané z elektronických meničov ****)
(EN 60349-2: 2010, IEC 60349-2: 2010)
21
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
Zmeny STN
STN EN 60357/A3
Halogénové žiarovky (okrem žiaroviek pre cestné vozidlá). Požiadavky na prevádzkové
(36 0160)
vlastnosti. Zmena A3 ****)
(EN 60357: 2003/A3: 2011, IEC 60357: 2002/A3: 2011)
STN EN 60238/A2
Objímky s Edisonovým závitom na svetelné zdroje. Zmena A2
(36 0383)
(EN 60238: 2004/A2: 2011, IEC 60238: 2004/A2: 2011)
September 2011
STN EN ISO 3381
Železnice. Akustika. Meranie hluku v koľajových vozidlách (ISO 3381: 2005) ****)
(28 2251)
(EN ISO 3381: 2011, ISO 3381: 2005)
STN EN 13262+A2
Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Kolesá. Požiadavky na výrobok (Konsolidovaný text) ****)
(28 2260)
(EN 13262:2004+A2: 2011)
STN EN 13979-1+A2
Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Monoblokové kolesá. Postup technického schvaľovania.
(28 2307)
Časť 1: Kované a valcované kolesá (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13979-1:2003+A2: 2011)
STN EN 15827
Železnice. Požiadavky na podvozky a pojazdové mechanizmy ****)
(28 2311)
(EN 15827: 2011)
STN EN 50122-1
Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie.
(34 1505)
Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom
(EN 50122-1: 2011)
STN EN 50122-2
Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie.
(34 1505)
Časť 2: Opatrenia proti účinkom blúdivých prúdov vytváraných trakčnými sieťami jednosmerného prúdu
(EN 50122-2: 2010)
STN EN 50122-3
Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie.
(34 1505)
Časť 3: Vzájomné pôsobenie trakčných sietí striedavého a jednosmerného prúdu
(EN 50122-3: 2010)
STN EN 60060-1
Technika skúšok vysokým napätím.
(34 5640)
Časť 1: Všeobecné definície a skúšobné požiadavky
(EN 60060-1: 2010, IEC 60060-1: 2010)
STN EN 62041
Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií. Požiadavky
(35 1331)
na EMC
(EN 62041: 2010, IEC 62041: 2010)
STN EN 61058-2-1
Spínače na spotrebiče.
(35 4107)
Časť 2-1: Osobitné požiadavky na šnúrové spínače
(EN 61058-2-1: 2011, IEC 61058-2-1: 2010)
STN EN 61210
Spájacie zariadenia. Ploché násuvné spoje pre medené vodiče. Bezpečnostné požiadavky
(37 0672)
(EN 61210: 2010, mod. IEC 61210: 2010)
Opravy STN
STN EN 60529/AC
Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód). Oprava AC ****)
(33 0330)
(EN 60529: 1991/Cor. May: 1993)
22
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
STN EN 61243-3/AC
Práce pod napätím - Skúšačky napätia.
(35 9724)
Časť 3: Skúšačky dvojpólového typu na nízke napätie. Oprava AC ****)
(EN 61243-3: 1998/Cor.Feb.: 2002)
Október 2011
STN EN 50525-2-11
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane.
(34 7410)
Časť 2-11: Káble na všeobecné použitie. Ohybné káble s termoplastickou izoláciou z PVC
****)
(EN 50525-2-11: 2011)
STN EN 50525-2-12
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane.
(34 7410)
Časť 2-12: Káble na všeobecné použitie. Káble s termoplastickou izoláciou z PVC pre špirálové prívody ****)
(EN 50525-2-12: 2011)
STN EN 50525-1
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane.
(34 7410)
Časť 1: Všeobecné požiadavky ****)
(EN 50525-1: 2011)
STN EN 50525-2-21
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane.
(34 7410)
Časť 2-21: Káble na všeobecné použitie. Ohybné káble s izoláciou zo zosieteného elastoméru ****)
(EN 50525-2-21: 2011)
STN EN 50525-2-22
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane.
(34 7410)
Časť 2-22: Káble na všeobecné použitie. Vysokoohybné opletené káble s izoláciou zo zosieteného elastoméru ****)
(EN 50525-2-22: 2011)
STN EN 50525-2-31
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane.
(34 7410)
Časť 2-31: Káble na všeobecné použitie. Jednožilové neopláštené káble s termoplastickou
izoláciou z PVC ****)
(EN 50525-2-31: 2011)
STN EN 50525-2-41
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane.
(34 7410)
Časť 2-41: Káble na všeobecné použitie. Jednožilové káble so zosietenou izoláciou na báze
silikónového kaučuku ****)
(EN 50525-2-41: 2011)
STN EN 50525-2-42
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane.
(34 7410)
Časť 2-42: Káble na všeobecné použitie. Jednožilové neopláštené káble so zosietenou EVA
izoláciou ****)
(EN 50525-2-42: 2011)
STN EN 50525-2-51
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane.
(34 7410)
Časť 2-51: Káble na všeobecné použitie. Ovládacie káble odolné proti oleju s termoplastickou izoláciou z PVC ****)
(EN 50525-2-51: 2011)
23
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
STN EN 50525-2-71
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane.
(34 7410)
Časť 2-71: Káble na všeobecné použitie. Ploché ohybné káble (šnúry) s termoplastickou
izoláciou z PVC ****)
(EN 50525-2-71: 2011)
STN EN 50525-2-72
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane.
(34 7410)
Časť 2-72: Káble na všeobecné použitie. Ploché rozdeliteľné káble (šnúry) s termoplastickou
izoláciou z PVC ****)
(EN 50525-2-72: 2011)
STN EN 50525-2-81
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane.
(34 7410)
Časť 2-81: Káble na všeobecné použitie. Káble na oblúkové zváranie s obalom zo zosieteného elastoméru ****)
(EN 50525-2-81: 2011)
STN EN 50525-2-82
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane.
(34 7410)
Časť 2-82: Káble na všeobecné použitie. Káble pre dekoratívne reťaze s izoláciou zo zosieteného elastoméru ****)
(EN 50525-2-82: 2011)
STN EN 50525-2-83
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane.
(34 7410)
Časť 2-83: Káble na všeobecné použitie. Mnohožilové káble so zosietenou izoláciou na báze
silikónového kaučuku ****)
(EN 50525-2-83: 2011)
STN EN 50525-3-11
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane.
(34 7410)
Časť 3-11: Káble so špeciálnou úpravou proti ohňu. Ohybné káble s bezhalogénovou termoplastickou izoláciou a nízkym uvoľňovaním dymu ****)
(EN 50525-3-11: 2011)
STN EN 50525-3-21
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane.
(34 7410)
Časť 3-21: Káble so špeciálnou úpravou proti ohňu. Ohybné káble s bezhalogénovou zosietenou izoláciou a nízkym uvoľňovaním dymu ****)
(EN 50525-3-21: 2011)
STN EN 50525-3-31
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane.
(34 7410)
Časť 3-31: Káble so špeciálnou úpravou proti ohňu. Jednožilové neopláštené káble s bezhalogénovou termoplastickou izoláciou a nízkym uvoľňovaním dymu ****)
(EN 50525-3-31: 2011)
STN EN 50525-3-41
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane.
(34 7410)
Časť 3-41: Káble so špeciálnou úpravou proti ohňu. Jednožilové neopláštené káble s bezhalogénovou zosietenou izoláciou a nízkym uvoľňovaním dymu ****)
(EN 50525-3-41: 2011)
STN EN 50216-12
Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek.
(35 1400)
Časť 12: Ventilátory ****)
(EN 50216-12: 2011)
STN EN 60255-22-5
Meracie relé a ochranné zariadenia.
(35 3410)
Časť 22-5: Skúšky elektrického rušenia. Skúška odolnosti proti rázom ****)
(EN 60255-22-5: 2011, IEC 60255-22-5: 2008)
24
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
STN EN 62246-1
Jazýčkové spínače.
(35 3460)
Časť 1: Základná špecifikácia ****)
(EN 62246-1: 2011, IEC 62246-1: 2011)
STN EN 15900
Energetické služby v oblasti energetickej efektívnosti. Definície a požiadavky
(38 0004)
(EN 15900: 2010)
Zmeny STN
STN
EN
61000-6-
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-4: Všeobecné normy. Emisie - priemyselné
4/A1
prostredia. Zmena A1
(33 3432)
(EN 61000-6-4:2007/A1: 2011, IEC 61000-6-4:2006/A1: 2010)
November 2011
STN EN 14535-1+A1
Železnice. Brzdové kotúče pre železničné vozidlá.
(28 4011)
Časť 1: Brzdové kotúče nalisované alebo natiahnuté za tepla na nápravu alebo hnací hriadeľ,
rozmery a požiadavky na kvalitu (Konsolidovaný text)
(EN 14535-1: 2005+A1: 2011)
STN EN 15220-1+A1
Železnice. Indikátory bŕzd.
(28 4012)
Časť 1: Pneumatické indikátory bŕzd (Konsolidovaný text) ****)
(EN 15220-1: 2008+A1: 2011)
STN EN 15595+A1
Železnice. Brzdenie. Protisklzové zariadenia (Konsolidovaný text) ****)
(28 4020)
(EN 15595: 2009+A1: 2011)
STN EN 50159
Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov.
(34 2670)
Komunikácia súvisiaca s bezpečnosťou v prenosových systémoch
(EN 50159: 2010)
STN EN 60060-2
Technika skúšok vysokým napätím. Časť 2: Meracie systémy
(34 5640)
(EN 60060-2: 2011, IEC 60060-2: 2010)
STN EN 61558-2-9
Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií.
(35 1330)
Časť 2-9: Osobitné požiadavky na transformátory a napájacie zdroje pre ručné svietidlá triedy
ochrany III so žiarovkami s volfrámovým vláknom a ich skúšky
(EN 61558-2-9: 2011, IEC 61558-2-9: 2010)
STN EN 61558-2-12
Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií.
(35 1330)
Časť 2-12: Osobitné požiadavky na transformátory konštantného napätia a na napájacie
zdroje konštantného napätia a ich skúšky
(EN 61558-2-12: 2011, IEC 61558-2-12: 2011)
STN EN 61558-2-20
Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií.
(35 1330)
Časť 2-20: Osobitné požiadavky na malé tlmivky a ich skúšky
(EN 61558-2-20: 2011, IEC 61558-2-20: 2010)
Zmeny STN
STN
EN
61000-6-
Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
3/A1
Časť 6-3: Všeobecné normy. Emisie - prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu.
(33 3432)
Zmena A1
(EN 61000-6-3:2007/A1: 2011, IEC 61000-6-3:2006/A1: 2010)
25
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
December 2011
STN EN 62305-1
Ochrana pred bleskom.
(34 1390)
Časť 1: Všeobecné princípy ****)
(EN 62305-1: 2011, mod. IEC 62305-1: 2010)
STN EN 62305-4
Ochrana pred bleskom.
(34 1390)
Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách ****)
(EN 62305-4: 2011, mod. IEC 62305-4: 2010)
STN EN 60076-2
Výkonové transformátory.
(35 1100)
Časť 2: Oteplenie kvapalinou plnených transformátorov ****)
(EN 60076-2: 2011, IEC 60076-2: 2011)
STN EN 61810-2
Elektromechanické elementárne relé.
(35 3411)
Časť 2: Spoľahlivosť ****)
(EN 61810-2: 2011, IEC 61810-2: 2011)
STN EN 61810-2-1
Elektromechanické elementárne relé.
(35 3411)
Časť 2-1: Spoľahlivosť. Postup na overenie hodnôt B10 ****)
(EN 61810-2-1: 2011, IEC 61810-2-1: 2011)
STN EN 62271-206
Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia.
(35 4220)
Časť 206: Systém indikácie prítomnosti napätia pre menovité napätia nad 1 kV až do 52 kV
vrátane ****)
(EN 62271-206: 2011, IEC 62271-206: 2011)
STN EN 60099-8
Zvodiče prepätia.
(35 4870)
Časť 8: Obmedzovače napätia na báze oxidov kovov s vonkajším sériovým iskrišťom (EGLA)
pre vonkajšie prenosové a distribučné vedenia pre sústavy so striedavým napätím nad 1 kV
****)
(EN 60099-8: 2011, IEC 60099-8: 2011)
STN EN 61236
Práce pod napätím. Upínače, tyčové objímky a ich príslušenstvo
(35 9723)
(EN 61236: 2011, IEC 61236: 2010)
STN EN 12665
Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritériá na stanovenie požiadaviek na osvetlenie ****)
(36 0070)
(EN 12665: 2011)
STN EN 12464-1
Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk.
(36 0074)
Časť 1: Vnútorné pracoviská ****)
(EN 12464-1: 2011)
STN EN 62040-3
Zdroje neprerušovaného napájania (UPS).
(36 9066)
Časť 3: Metóda určovania požiadaviek na funkčné vlastnosti a skúšky ****)
(EN 62040-3: 2011, IEC 62040-3: 2011)
STN EN 54-1
Elektrická požiarna signalizácia.
(92 0404)
Časť 1: Úvod
(EN 54-1: 2011)
Zmeny STN
STN 33 1600/Z1
Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.
(33 1600)
Zmena 1
26
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
STN 33 1610/Z1
Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich
(33 1610)
používania. Zmena 1
STN EN 60851-5/A1
Vodiče na vinutia. Skúšobné metódy.
(34 7010)
Časť 5: Elektrické vlastnosti. Zmena A1 ****)
(EN 60851-5:2008/A1: 2011, IEC 60851-5:2008/A1: 2011)
STN EN 60838-1/A2
Rozličné objímky na svetelné zdroje.
(36 0385)
Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky. Zmena A2
(EN 60838-1:2004/A2: 2011, IEC 60838-1:2004/A2: 2011)
Opravy STN
STN 73 0802/O1
Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Oprava 1
(73 0802)
27
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
ELOSYS 2011
Ing. Filip Fabuľa, GR ŽSR – O 460
Po sedemnásty krát sa výstavisko v Trenčíne stalo dejiskom medzinárodného veľtrhu elektroniky, elektrotechniky
a energetiky s názvom „EloSys". Ide o najväčšie a najvýznamnejšie podujatie svojho druhu na Slovensku. Počas výstavy
sa predstavili domáce i zahraničné spoločnosti, ktoré ponúkajú svoje novinky umožňujúce rozvoj energetického
a elektronického priemyslu. V rámci sprievodného programu, ako je už
zvykom, prebehli aj konferencie, odborné semináre, panelové diskusie,
prezentácia vystavujúcich spoločností a celoslovenské finále technickej súťaže
mladých elektronikov.
Z hľadiska elektro zariadení využívaných v odvetví EE na ŽSR najviac
zaujali produkty firmy SEZ Krompachy, ktorá mala pri svojich prezentačných
priestoroch pre návštevníkov pripravený zaujímavý kultúrny program, alebo
Bratislavskej firmy BEZ Transformátory, ktorá mala na voľnom priestranstve
vystavenú kioskovú trafostanicu s olejovým transformátorom TOHn 358/22.
Z hľadiska údržby zariadení EE prezentovala firma INOVATION Slovakia okrem iného aj ochranné prípravky
na úpravu povrchu.
Skincoat – SCT
Skincoat vytvára suchý, poddajný, homogénny a dobre priľnavý ochranný voskový film, chrániaci
pred koróziou alebo inou povrchovou oxidáciou, je odolný poveternostným vplyvom, vode, soliam
a odolný teplote až do 90 °C, preniká do najmenších dier, špár, trhlín a dutín, je neutrálny a nepoškodzuje
kovy, laky, gumy alebo syntetické materiály. Je vhodný ako pre interiérovú, tak aj pre exteriérovú ochranu
– je ideálny pre dutiny. Hodí sa pre dlhodobú aj krátkodobú ochranu.
Seba KMT
Firma Seba KMT prezentovala svoje produkty v oblasti meracej a lokalizačnej techniky pre podzemné inžinierske
siete.
EZ-Thump
Systém EZ-Thump je univerzálne prenosné zariadenie na lokalizáciu porúch v nn a vn káblových sieťach. Vďaka
použitiu moderných komponentov bolo možné zrealizovať systém s doposiaľ
nevídanými
„vreckovými“
rozmermi
a
nízkou
hmotnosťou,
bez
kompromisov
vo funkciách a výkone. Tento systém je momentálne využívaný aj zamestnancami SEE.
Systém sa dodáva v 4 kV alebo 12 kV verzii, pričom toto napätie systém
poskytuje ako maximálne skúšobné napätie pre DC napäťovú skúšku (so súčasným
zobrazovaním izolačného odporu), resp. rázové napätie pri výkone 500 J pre bodovú
lokalizáciu káblových porúch rázovou metódou. Okrem toho má systém EZ-Thump
integrovaný plnohodnotný reflektometer, ktorý zároveň podporuje aj ARM-metódu
(oblúková reflexná metóda) na predmeranie vysoko ohmových káblových porúch. Všetky funkcie a výsledky sú
zobrazované na transflexívnom farebnom 5,7“ LC displeji. Ovládanie všetkých funkcií systému sa uskutočňuje pomocou
jedného otočného regulátora s Enter funkciou.
Integrovaný akumulátor umožňuje krátkodobú prevádzku nezávisle na sieťovom napájaní (30 min. v režime
rázovania pri plnom výkone).
digiPHONE+
Zariadenie digiPHONE+ je prijímač rázových vĺn novej generácie.
Vlastnosti a výhody:
-
účinné potlačenie hlukov okolia,
28
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
-
automatické vypnutie odposluchu pri dotyku mikrofónu,
-
kontrastný farebný displej, s výbornou viditeľnosťou aj pri priamom slnečnom svite,
-
navádzanie na trasu kábla a miesto poruchy,
-
maximálne jednoduché ovládanie vďaka automatickému nastaveniu.
Nové technológie v prístroji digiPHONE+:
BNR – Background Noise Reduction
Nová inteligentná BNR funkcia (potlačenie hlukov okolia) zabezpečuje veľmi účinné odfiltrovanie rušivých hlukov
(premávka, chodci a pod.). Merací technik sa tak môže sústrediť len na akustický signál
generovaný poruchou pri použití rázovej metódy.
APM – Automatic Proximity Mute
Funkcia APM je ďalšou novinkou v prístroji digiPHONE+, ktorá zvyšuje pracovný komfort
pri lokalizácii káblových porúch. Funkcia zabezpečuje automatické vypnutie odposluchu
v slúchadlách pri prekladaní zemného mikrofónu z jedného merného miesta na druhé. Akonáhle
sa ruka užívateľa priblíži k rúčke mikrofónu, odposluch sa automaticky vypne. Po pustení rúčky
sa po krátkej pauze slúchadlá opäť zapnú. Maximálne jednoduchým a rýchlym spôsobom je tak
zabezpečené, že užívateľ nedostáva do slúchadiel nepríjemné, hlasné zvuky vznikajúce pri prekladaní mikrofónu.
Nový zemný mikrofón
Nový zemný mikrofón prístroja digiPHONE+ vďaka špeciálnemu púzdru a uchyteniu senzora potláča vznik
dotykových hlukov priamo v mikrofóne a zároveň zabezpečuje maximálnu stabilitu aj na nerovnom povrchu.
Navádzanie na trasu a k miestu poruchy
Jedinečnou vlastnosťou je navádzanie na trasu kábla (zelená línia signalizuje polohu vedenia voči mikrofónu) ,
ako aj navádzanie smerovou šípkou ku miestu poruchy. Relatívnu vzdialenosť k miestu poruchy je možné zobrazovať
ako časový údaj (časový interval medzi prijatím magnetického a akustického impulzu – čím je táto hodnota menšia, tým
bližšie k poruche) alebo v metroch.
Zo zahraničia
Ing. Rastislav Michalka
Elektrifikácia severozápadného trojuholníka vo Veľkej Británii
11. novembra bola uzavretá zmluva medzi Network Rail (manažér infraštruktúry) a BB Rail na vykonanie elektrifikácie a súvisiacich prác na zabezpečovacom zariadení vo fáze 1 v severozápadnom
trojuholníku v okolí miest Liverpool a Manchester. Ukončenie fázy , ktorá zahŕňa inštaláciu 25 kV trakčnej sústavy na dvojkoľajnej trati medzi spojkou Castlefield
v Manchestri a spojkou Newton-le-Willows a taktiež odbočku na hlavnú trať West
Coast cez spojku Lowton, je očakávané v decembri 2013
Fáza 2 programu elektrifikácie medzi Manchesterom a Liverpoolom bude zahŕňať zatrolejovanie zostávajúcich 21 km dvojkoľajnej trate medzi Earlestownom
a spojkou Bootle Branch. Druhá fáza by mala byť ukončená v decembri 2014.
Ďalšie fázy 3 a 4 elektrifikácie by mali pokračovať až do konca roku 2016 a mali by sa týkať úsekov z Huytonu do
Wiganu, od spojky Ordsall Lane k spojke Euxton cez Bolton, a na záver úsek z Prestonu do Blackpool North.
Zdroj: Railway Gazette
Nový montážny vlak trakčného vedenia pre Network Rail
Network Rail (britský manažér infraštruktúry) podpísal zmluvu na výrobu nového vlaku pre elektrifikáciu železničných tratí za 35 mil. £., ktorý umožní rýchlu inštaláciu trakčného vedenia.
29
InfoElektro ŽSR
№ 14 – Vianoce 2011
Vlak má mať 32 vozňov a má zabezpečiť inštaláciu a testovanie trakčného vedenia. Očakáva sa, že s vlakom by sa dalo zvládnuť elektrifikovanie 1,6 km úseku za noc. Network Rail si od
tohto nákupu sľubuje zníženie doby výluk tratí a tým aj kratšie obmedzenie dopravy na dotknutých
tratiach. Dodávka vlaku je očakávaná z Nemecka na konci roku 2013.
Zdroj: Railway Gazette
Zmena trakcie v Bombaji
V Indii sa rozhodli na Západnej trati zmeniť súčasný trakčný napájací systém
1,5 kV DC za 25 kV, 50 Hz. V októbri Svetová banka schválila pôžičku na nákup 72
ks elektrických jednotiek, ktoré budú mať 12 vozňov a budú premávať
maximálnou rýchlosťou 110 km/h.
V Indii už jedna zmena trakcie prebehla. Na predmestskej trati
medzi Virar a Vileparle, severne od Bandra, 13. novembra o 15:10 h „vymenili“ jednosmerný napájací systém za striedavý, pričom trakčná napájacia stanica je
v Jogeshwari a jej inštalovaný výkon je 30 MVA. Druhé prepnutie z Vileparle do Churchgate sa má uskutočniť
v decembri.
Po kompletnej zmene systému medzi mestami Bombaj a Vadodara bude možné používať jednosystémové AC
rušne a v súčasnosti používané dvojsystémovky budú presunuté do iných lokalít.
Zmena trakčného systému by mala Indickým železniciam priniesť ročnú úsporu vo výške 130 mil. rupií
(1,9 mil. €).
Zdroj: Railway Gazette
Na záver
Ing. Rastislav Michalka
Nie je dôležité, ktorou nohou vykročíme do roku 2012, ale ktorým smerom sa vydáme.
30
Download

InfoElektro ŽSR 14/2011 - Spoločnosť dopravy SVTS