Zoznam projektov pre verejné hlasovanie
v januári 2012.
Žiadateľ: Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, 821 04 Bratislava
Názov projektu: Učíme sa v prírode – ekoučebňa
Celková žiadaná suma: 500 EUR
Zhrnutie projektu: Spojenej škole sv.Vincenta de Paul pribudla od januára 2011 ďalšia
organizačná zložka: materská škola. S veľkým prispením rodičov a priateľov sa podarilo
zrekonštruovať zanedbané priestory na materskú školu. Vzáhrade MŠ sa nachádzajú dva staré
betónové bazéniky, ktoré sú už nefunkčné. Prestrešením starého betónového bazénika by vznikla
jedinečná ekoučebňa, ktorá by slúžila nielen pre deti MŠ ale aj žiakov spojenej školy na edukačné
aktivity ako hodiny prírodovedy v prírode, prácu s prírodnými materiálmi a pod. Mimo vyučovacieho
procesu bude slúžiť aj matkám na rodičovskej dovolenke, rodičom a starým rodičom. Prístrešok by
umožnil dlhší pobyt na čerstvom vzduchu pre deti MŠ a SŠ v priebehu dňa, ako počas horúcich
dní poskytne tieň, tak aj v nepriaznivom počasí ochráni pred dažďom a snehom.
Lokalizácia projektu: V záhrade MŠ, ktorá je organizačnou zložkou SŠ sv, Vincenta de Paul, na
Chlumeckého 12 v Bratislave- Ružinove.
Žiadateľ: Materská škola, E. P. Voljanského 491/3, 960 01 Zvolen
Názov projektu: „Enviro – centrum“
Celková žiadaná suma: 500, - €
Zhrnutie projektu: Prostredníctvom tohto projektu by sme chceli zabezpečiť deťom miesto,
priestor na školskom dvore, ktorý by im slúžil na oddychovo-náučnú činnosť. Keďže sa naša
materská škola nachádza na sídlisku, je pre naše deti možnosť posedieť si na dvore v altánku dosť
vzácna. Pokúsime sa vytvoriť im miesto, kde sa budú cítiť dobre a získajú tam prostredníctvom
zážitkového učenia množstvo poznatkov. Rôznymi spontánnymi alebo riadenými činnosťami
a aktivitami rozširovať u detí poznatky o prírode, jej zákonitostiach, aktuálnom stave a potrebe pre
život nás všetkých. Veríme, že tak sa nám podarí byť o krok bližšie k našej predstave stať sa
„zelenšou“ materskou školou.
Lokalizácia projektu: Školský dvor pri Materskej škole, E. P. Voljanského 491/3, Zvolen.
Žiadateľ: ZŠ s MŠ Brodno 110, 010 14 Žilina
Názov projektu: Zelený plot v školskom areáli
Celková žiadaná suma: 500, - €
Zhrnutie projektu: Školský areál s rozlohou 1300m2 je vhodným miestom na uskutočnenie
projektu, keďže v prímestskej časti Brodno sa nenachádza vhodný priestor. V popoludňajších
hodinách je využívaný žiakmi a verejnosťou na športové účely, ale aj rekreačné. V minulosti sme
v areáli, vybudovali malú oddychovú oázu, no nedostatok finančných prostriedkov nám nedovolil,
aby sme naplánované dielo dokončili – vybudovali sme len časť. Naše začaté dielo by sme radi
dokončili, aby prostredie, ktoré slúži na oddych a relaxáciu nielen žiakom ZŠ a MŠ ale aj
mamičkám s deťmi a širokej verejnosti bolo príjemné a prospešné pre naše zdravie. Chceme
dobudovať živý plot výsadbou okrasných listnatých drevín s ich odborným popisom, nech sa každý
návštevník dozvie, aké rastliny a dreviny ho obklopujú. A tým chceme aj oddeliť školský areál od
železnice – hlučnosti a prašnosti, ktorá susedí s našim školským areálom.
Lokalizácia projektu: ZŠ s MŠ Brodno 110, Žilina, školský areál
Žiadateľ: Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
Názov projektu: Ekoučebňa „EDKO“
Celková žiadaná suma: 500 eur
Zhrnutie projektu: Projekt skrášli vhodne situované, avšak málo využívané átrium. Átrium je
prístupné z vestibulu školy. Cieľom je utvoriť podmienky pre zaujímavejšie vyučovanie
s množstvom stimulov v prírodnom prostredí a relax v bezpečných priestoroch školského areálu.
Výsledkom bude príjemné a vyhľadávané miesto – atraktívna ekoučebňa v areáli Spojenej školy vo
Svidníku.
Lokalizácia projektu: Prírodné átrium sa nachádza v strede budovy Spojenej školy. Plocha
pozemku je 400 m2.Táto plocha je dobre situovaná, ale nevyužitá. Do jej priestorov sa dá dostať z
vestibulu školy, čo je bezpečné, pretože žiaci nemusia opustiť areál školy. Počas prestávok je to aj
bezpečné miesto na oddych a odreagovanie. Taktiež tu môžu prebiehať vyučovacie hodiny
občianskej výchovy, etickej výchovy, náboženskej výchovy, prírodovedy, ekológie či biológie. Z
tohto dôvodu má jeho prestavba praktický, emocionálny a skrášľujúci efekt.
Žiadateľ: Materská škola Radava 58, 941 47
Názov projektu: Zelená pavučina
Celková žiadaná suma: 408,44 eur
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je aby deti – žiaci od útleho veku spoznávali a postupne
chápali prepojenosť medzi človekom a prírodou, medzi živou a neživou prírodou ako i prepojenosť
medzi ľuďmi navzájom. V rámci projektu sa žiaci budú učiť, že za životné prostredie, jeho rozvoj
a za jeho ochranu zodpovedá každý jeden z nás. Výsledkom projektu bude vybudovanie
ekopedagogickej plochy v areáli MŠ, ktorej súčasťou budú viaceré druhy biotopov + malý náučný
chodník. Aby žiaci videli, že materská škola je súčasťou väčšej pavučiny vzťahov, ktorá tiež
obsahuje vzácne územia a je potrebné sa o ňu starať, spoločne vytvoríme náučný chodník
v miestnom lužnom lese, ktorého význam obyvatelia podceňujú resp. ho ani nepoznajú. Vytvoríme
zelenú pavučinu vzťahov, ktorá bude spájať prírodu s ľuďmi, menšie biotopy s väčšími, živú
prírodu s neživou a ktorej stabilita a rozvoj je v našich rukách. V rukách malých i veľkých
obyvateľov.
Lokalizácia projektu: V areáli MŠ a v obci Radava.
Žiadateľ: Materská škola, Ulica štítnická 337/9/A, Rožňava 048 01
Názov projektu: Exteriérová ekoučebňa- „prírodný ateliér“
Celková žiadaná suma: 500 EUR
Zhrnutie projektu: Extériérová ekoučebňa- „prírodný ateliér“ bude slúžiť k zážitkovému učeniu sa
detí, ktoré je v tomto veku najideálnejším spôsobom a napomáha dieťa vzdelávať celostne.
Edukácia tak má činnostný, procesuálny charakter a smeruje k rozvoju základov všetkých
kľúčových kompetencií dieťaťa. Prispieva k jeho všestrannému rozvoju, vyvážene vo všetkých
troch oblastiach rozvoja: kognitívnej, socioemocinálnej i psychomotorickej. Exteriérovú ekoučebňu
budú využívať striedavo deti všetkých tried materskej školy (MŠ -spolu 120 detí), k rôznym
edukačným aktivitám a praktickým činnostiam na čerstvom vzduchu a za každého počasia, počas
celého školského roka. Upravená plocha v átriu MŠ je pripravená a už využívaná, ale nie je
chránená pred rôznymi poveternostnými vplyvmi a nepriaznivým počasím, čo je pri aktivitách na
čerstvom vzduchu a priamo v areáli obmedzujúce. Zastrešenie tejto plochy by toto obmedzenie
eliminovalo a aktivity by sa dali realizovať počas celého roka a práve aj v spojitosti s pozorovaním
charakteristických znakov počasia a ročných období. Pozorovaním, pokusmi, výtvarnými prácami
a pracovnými činnosťami zostrojovania, konštruovania v tvorivých činnostiach z prírodnín si v
„prírodnom ateliéri“ deti budú v prepojení s edukačným procesom zároveň vytvárať a pozitívne
rozvíjať svoj vzťah k prírode a životnému prostrediu.
Lokalizácia projektu: Materská škola je situovaná v centre mesta. Súčasťou areálu je školský
dvor s dopravným ihriskom, pieskoviskami a preliezačkami. Školská záhrada pre spoločné
pohybové aktivity a pohybové hry, zdolávanie prekážok a edukačno-relaxačného chodníka, tiež
skalka, kvetinové záhony, bylinková záhradka, kompostovisko. Trávnaté plochy s množstvom
ihličnatých aj listnatých stromov, ako priestor pre oddych, relaxáciu a environmentálne aktivity.
V jednej časti je situované aj átrium s trávnatou plochou, ktoré je harmonickým prostredím,
poskytujúcim miesto k zážitkovému učeniu bez rušivých dopravných elementov z hlavne cesty,
ktoré je potrebné vhodne dotvoriť.
Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Udiča, Udiča č.248, 018 01 Udiča
Názov projektu: Záhrada babky Korenárky
Celková žiadaná suma: 500 EUR
Zhrnutie projektu: Náš projekt vychádza zo ŚkVP, ŚkEnvVP, z Akčného plánu Zelenej školy –
prioritná oblasť Zeleň a ochrana prírody. Prostredníctvom projektu chceme vybudovať v doposiaľ
nevyužitom priestore pri škole záhradu babky Korenárky, ktorá sa stane zelenou ekoučebňou prostredníctvom bylinkovej špirály a vysadením vzoriek pôvodných drevín našich lesov si deti
môžu vytvárať blízky vzťah k prírode. Zároveň vybudovaním posedenia z prírodného materiálu
sa stane záhrada oázou relaxu a miestom, kde sa môžu deti MŠ hrať a žiaci ZŚ sa učiť chápať,
analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznávania
ekologických procesov, ktorými sa riadi život na Zemi. Pretože do celého procesu od začiatku
plánujeme zapojiť deti i rodičov - budú participovať na dizajne záhrady, výbere drevín, návrhu
oddychovej zóny, až po samotnú realizáciu veríme, že naša záhrada sa stane vyhľadávaným
miestom poučenia i relaxu.
Lokalizácia projektu: Tento projekt sa bude realizovať v tesnej blízkosti školy – viď. fotografia.
Táto zelená plocha bola pravidelne upravovaná a doposiaľ využívaná iba na relaxačnú činnosť
detí.
Žiadateľ: Základná škola s materskou školou 916 31 Kočovce 380
Názov projektu: Niet takej bylinky, čo by nemala účinky
Celková žiadaná suma: 496,00 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je vytvorenie ekoučebne v areáli školy. Súčasťou ekoučebne
bude: a) bylinková špirála, kde chceme vypestovať niekoľko druhov liečivých bylín, vytvoriť z nich
herbár s popisom a ich použitím, usporiadať ochutnávku čajov z dopestovaných byliniek,
b) vybudovanie náučného chodníka, kde chceme vytvoriť infobody o pôvodných druhoch
stromov rastúcich v areáli školy, osadiť tabuľu mapou ekoučebne v školskom areáli
použiteľnú aj na výučbu v prírode, vytvoriť informačné materiály o potrebe a význame zelene,
ktoré budú distribuované do rodín žiakov našej školy,
c) vtáčia oáza, kde chceme na stromoch v blízkosti okien tried osadiť vtáčie búdky a kŕmidlá.
Vybudovaním ekoučebne podporíme zážitkové učenie najmä prírodovedných predmetov, využitie
nájde aj počas mimovyučovacích aktivít – činnosti školského klubu detí, krúžkov alebo počas
podujatí organizovaných obcou v našom areáli. Počas realizácie aktivít projektu docielime
zapojenosť a spoluprácu žiakov, rodičov, obce, miestnych firiem a organizácií.
Lokalizácia projektu: Projekt budeme realizovať v areáli základnej školy. Využijeme vhodné
prírodné podmienky, ktoré areál s rozlohou takmer 4 hektáre poskytuje. V okolí školy sa
nachádzajú rozsiahle trávnaté plochy, jablkový a marhuľový sad. Veľká časť je vysadená listnatými
a ihličnatými drevinami, ktoré v priebehu desaťročí dokázali vytvoriť našej škole krásne zelené
prostredie. Väčšinu zelene sme získali z domácich zdrojov, listnaté a ihličnaté stromy nám darovali
Slovenské lesy, ktoré majú v susedstve školy pobočku. Rodičia - pracovníci lesov nám pomohli
zhotoviť aj lavičky z guľatiny slúžiace našim žiakom, ale aj návštevníkom areálu. Brány školy
nezatvárame ani po skončení vyučovania, obyvateľom obce slúžia ihriská v areáli aj telocvičňa.
Žiadateľ: Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
Názov projektu: Ekoučebňa – alebo „Učenie sa o prírode v prírode“
Celková žiadaná suma: 500,00 Eur
Zhrnutie projektu: Ako prezrádza názov projektu Ekoučebňa – alebo „Učenie sa o prírode
v prírode“ je hlavným zámerom vybudovanie prírodnej učebne. Podstatou je vytvorenie miesta
v našom školskom areáli, ktoré bude slúžiť na vyučovanie pre všetkých žiakov a zároveň ako
oddychová zóna pre deti v školskom klube detí a v neposlednom rade pre širokú verejnosť.
Jednotlivými aktivitami projektu chceme v žiakoch prebudiť záujem o ochranu životného prostredia.
Preto si žiaci školy pod vedením koordinátora environmentálnej výchovy vytvoria anketu
o životnom prostredí. Na základe výsledkov ankety zorganizujme workshop vo forme prezentácie
o vybraných témach, informačných materiálov o ekológii, zábavných aktivít typu – hádanky,
krížovky, obrázkové pexeso a poslednou časťou workshopu bude prechádzka po areáli školy
a praktické spoznávanie zelene formou kvízu. Podarí sa nám zvýšiť informačný a vzdelávací
dosah na celú školskú komunitu, ostatných rovesníkov, rodičov a predstaviteľov Mesta Lučenec.
Lokalizácia projektu: Projekt budeme realizovať v škole, v školskom areáli, v okolí školy a
v mestskom parku.
Žiadateľ: Základná škola s materskou školou, 985 22 Cinobaňa č. 60
Názov projektu: Zelená oáza pod modrým nebom
Celková žiadaná suma: 500 €
Zhrnutie projektu: Projekt rieši problém – vyučovanie v delených skupinách a vytvorenie priestoru
na vyučovanie vo voľnej prírode. Cieľom je vytvorenie 4 zón – vyučovacej, environmentálnej
regiónálnej a oddychovej, slúžiacich k výučbe viacerých predmetov v prírode – prírodoveda,
vlastiveda, environmentálna výchova, regionálna výchova, technická a pracovná výchova, výtvarná
výchova, fyzika.... Oddychová zóna má za cieľ umožniť realizovať popoludňajšiu záujmovú
činnosť detí v školskom klube detí a bezpečné trávenie času dochádzajúcich žiakov čakaním na
autobusové spoje. Výsledkom projektu bude vytvorenie altánku - ako prírodnej učebne, zelenej
zóny, využiť na to prírodný materiál - drevo, pomocou ktorého vytvoríme prirodzené prírodné
prostredie, a tak naučíme žiakov ako sa starať o zeleň a chrániť prírodu a lesy.
Lokalizácia projektu: Projekt bude realizovaný v priestoroch školy – v exteriéri
Žiadateľ: Základná škola Žarnovica, Fraňa Kráľa 838, 966 81 Žarnovica
Názov projektu: Prírodná záhrada – zelená oáza, oáza oddychu
Celková žiadaná suma: 500 €
Zhrnutie projektu: Projekt je zameraný na úpravu okolia našej školy po rekonštrukcii. Chceme
dokázať, že aj s našimi žiakmi sa dá okolie školy upraviť tak, aby sa páčilo všetkým. Hlavne
chceme zviditeľniť program Zelená škola aj pre okolité školy a širokú verejnosť. Už sme zariadili
propagáciu nášho projektu v mestskom mesačníku. V zimných mesiacoch ju zverejníme aj na
webovej stránke školy a pomocou propagačných letákov, s možnosťou prihlásiť sa na 2-dňový
tréning v našej škole. Keďže chceme, aby tréning stál zato a pritiahol čo najviac ľudí z verejnosti,
myslíme si, že najlepšie bude ak ho uskutočnia lektori. Preto chceme kvôli motivácii navštíviť OZ
SOSNA so žiakmi, ktorí budú pomáhať pri výstavbe. Časť grantu by sme použili na zakúpenie
stavebného materiálu, zostatok na cestovné pre žiakov. Chceme tým znížiť účastnícky poplatok z
dôvodu zapojenia sa širšej verejnosti.
Lokalizácia projektu: Projekt sa bude realizovať v areály školy za budovou, kde má prístup aj
verejnosť, nakoľko sa v blízkosti nachádza multifunkčné a futbalové ihrisko, ktoré sa aktívne
využívajú aj v odpoludňajších hodinách.
Žiadateľ: Základná škola 1.-4. roč., Malinovo, Školská 10, 900 45 Malinovo
Názov projektu: Budú na našom školskom dvore kvákať žabky?
Celková žiadaná suma: 500.-€
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je pokračovať v úprave okolia školy. Sme malá,
neplnoorganizovaná škola v obci Malinovo. Školský dvor sme začali upravovať pred šiestimi
rokmi, kedy sa škola presťahovala do inej budovy v obci. Preto chceme teraz vybudovať na našom
školskom dvore záhradné jazierko a bylinkovú špirálu.
Záhradné jazierko má pomôcť deťom pozorovať život vo vodnom biotope. Pri pozorovaní by sa
zoznámili s rôznymi živočíchmi – rybičky, vážky, žaby, korytnačky – a pozorovali by ich rôzne
vývojové štádiá. Zároveň by pozorovali rôzne rastliny, ktoré rastú v prirodzene vlhkom prostredí.
Bylinkovou špirálou chceme na malej ploche pomôcť deťom poznávať rôzne druhy bylín a liečivých
rastlín, o ktorých sa deti učia na hodinách prírodovedy.
Špirála bude zároveň domovom pre rôzny drobný hmyz, jašterice a žaby.
Lokalizácia projektu: Záhradné jazierko a bylinková špirála budú umiestnené na školskom dvore,
ktorý prilieha k budove Základnej školy 1. – 4. roč. v Malinove.
Žiadateľ: Materská škola Bratská 9, 96901 Banská Štiavnica
Názov projektu: Čistinka
Celková žiadaná suma: 500 EUR
Zhrnutie projektu: Projekt je zameraný na revitalizáciu pôvodnej a výsadbu novej zelene v areáli
materskej školy. Navrhujeme osadiť voľný priestor školskej záhrady ovocnými drevinami. Projekt
vychádza z potreby pritieniť pomerne exponovanú časť dvora, ktorá najmä v letných horúčavách
neposkytuje prirodzene dostatok tieňa a preto je nevyužívaná v tomto ročnom období, ale aj
z filozofie ukázať deťom materskej školy a zároveň deťom prvej triedy základnej školy ovocné
dreviny nášho územia. Využitím dažďovej vody na polievanie ušetríme finančné prostriedky
a zároveň zážitkovým učením podporíme environmentálnu výchovu našich detí. Spoluprácou našej
predškolskej triedy so žiakmi základnej školy chceme udržať prirodzenú kontinuitu
environmentálneho povedomia detí.
Lokalizácia projektu: Záhrada materskej školy
Žiadateľ: Materská škola Bajkalská 31, 080 01 Prešov
Názov projektu: Jedlá záhrada pre ľudí a zvieratá
Celková žiadaná suma: 480 EUR
Zhrnutie projektu: Projekt je zameraný na vytvorenie harmonického a bezpečného priestoru,
ktorý bude slúžiť ako jedlá záhrada pre ľudí a zvieratá. Jeho hlavným cieľom je vytvoriť ekologicky
nezávadné a estetické prostredie vysadením stálezelených stromov a kríkov. Realizáciou
výchovno - vzdelávacích aktivít v rámci projektu chceme prispieť k poznaniu, rozšíreniu vedomostí
a zručností v tvorbe a ochrane životného prostredia. Výsledkom bude vysadenie živého plotu, čím
sa ochráni existujúca zeleň a vytvoria sa podmienky pre učenie sa „o prírode v prírode“.
Lokalizácia projektu: Projekt sa bude realizovať v areáli materskej školy na Bajkalskej ulici v
Prešove.
Žiadateľ: Spojená škola Turany, Komenského 1049/23, 03853 Turany
Názov projektu: Šanca pre zelený štvorlístok
Celková žiadaná suma: 500 €
Zhrnutie projektu: Už šesť rokov sa naša škola hrdí titulom Zelená škola a teší sa z produktov,
ktoré vytvorili študenti v rámci jej aktivít. Najúspešnejším sa stal Náučný chodník v Turanoch - sídle
školy, na úpätí Malej Fatry. Svojimi obsahovo zaujímavými informačnými tabuľami a nádhernou
trasou s odpočívadlami sa stal nielen náučnou zónou, ale hlavne oddychovým miestom pre veľký
počet ľudí rôzneho veku. „Zub času“, ako aj množstvo aktivít a podujatí na ňom realizovaných, ho
„nahlodali“. Je potrebné mnohé časti po jeho trase opraviť, obnoviť, ale i oživiť doplnením nových
nápaditých prvkov. Predurčuje nás k tomu zameranie školy, výsledky prieskumu i zodpovednosť,
nakoľko chodník máme v dlhoročnej starostlivosti. Návštevníkov po trase usmerňujú tabuľky s
našou originálnou značkou -zeleným štvorlístkom – symbolom šťastia a radosti z pobytu v prírode.
Chceme obnovením chodníka dať štvorlístku šancu, aby sprevádzal čo najväčší počet milovníkov
prírody a prilákal ešte veľa nadšencov pri spoznávaní, ochrane či uchovaní našej krásnej krajiny.
Lokalizácia projektu: Náučný chodník v blízkom okolí školy, za obcou Turany, na úpätí Malej
Fatry.
Žiadateľ: Špeciálna základná škola Dubnica nad Váhom, Školská 386/1 018 41 Dubnica nad
Váhom
Názov projektu: Naša záhrada – interaktívna učebňa
Celková žiadaná suma: 500 EUR
Zhrnutie projektu: Prostredníctvom tohto projektu by sme chceli dobudovať a skrášliť našu školskú
záhradu. Záhradu chceme rozdeliť na štyri časti. V prvej časti plánujeme dobudovať bylinkový
záhon. V okrasnej časti by žiaci poznávali a starali sa o kvety a okrasné kríky. V úžitkovej časti by
sa žiaci učili pestovať zeleninu, ktorú by spracovali na hodinách pracovného vyučovania. V
relaxačnej časti ktorú sme už zatrávnili by sme chceli postaviť záhradné sedenie. Toto chceme
využívať v letných mesiacoch ako triedu, ale aj ako miesto na relaxáciu počas veľkých prestávok a
pre žiakov školského klubu. V tejto časti plánujeme vybudovať aj hmatový chodník pre žiakov s
autizmom. Celú záhradu chceme využívať ako prostredie na zážitkové učenie pri výučbe
vlastivedy, prírodopisu, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, rozumovej výchovy a
zmyslovej výchovy. Záhrada by mala slúžiť ako prostredie, kde môžu deti vnímať prírodu všetkými
zmyslami, formovať a rozvíjať citlivý vzťah k nej a starať sa o ňu.
Lokalizácia projektu: Náš projekt sa bude realizovať v areáli Špeciálnej základnej školy v Dubnici
nad Váhom.
Žiadateľ: Materská škola 1. mája 161/1, Zvolen
Názov projektu: Z triedy do prírody
Celková žiadaná suma: 500 EUR
Zhrnutie projektu: Prostredníctvom vytvorenia učebného prostredia na školskom dvore budú deti
získavať poznatky a praktické zručnosti z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia,
starostlivosti o rastliny a ich využitia, pozorovania hmyzu a kompostovania v prírodnom
a prirodzenom prostredí. Pri využití súčasných podmienok školského dvora, v spojení s novými
prvkami sa deti dostanú von z triedy do priateľského a príjemného prostredia, v ktorom pre nich
bude učenie hrou.
Lokalizácia projektu: Materská škola 1. mája 161/1, Zvolen - školský dvor
Žiadateľ: Základná škola s materskou školou, Hlavná 175, 072 06 Malčice
Názov projektu: Šikovné ruky, motyky a nožnice do útoku!
Celková žiadaná suma: 500 EUR
Zhrnutie projektu: Výsledkom projektu je vytvorenie ekoučebne. Na jej tvorbe sa svojimi návrhmi
a a vlastnou aktivitou budú podieľať žiaci našej školy. Náučná lokalita sa stane praktickou učebňou
pri alternatívnej výučbe prírodovedných predmetov. Do stromoradia zakomponujeme dreviny, ktoré
sú v školských osnovách Prírodovedy a Biológie. Súčasťou ekoučebne bude aj kompostovisko.
Žiaci sa stanú spolutvorcami svojho prostredia, čo nie je pre nich až také samozrejmé. Doposiaľ
skôr svoje prostredia devastovali a takto majú možnosť nadobudnúť vzťah k niečomu, čo vytvorili.
A to je hlavným cieľom projektu. Naučiť žiaka múdro a citlivo konať v prospech ochrany
a zachovania biodiverzity života vo všetkých jeho formách a pochopiť, že akákoľvek veľká
myšlienka sa začína v zmene myslenia každého jedného z nich.
Lokalizácia projektu: Blízke okolie školy.
Žiadateľ: Materská škola, Na Starej tehelni 7, 974 00 Banská Bystrica
Názov projektu: Zámoček, zámoček, kto v tebe býva?
Celková žiadaná suma: 500 EUR
Zhrnutie projektu: Hlavnou myšlienkou projektu je vybudovať v exteriéri materskej školy
tvorivý priestor s úžitkovou stavbou – rozprávkový zámoček -z prírodného materiálu (dreva, slamy
a hliny) s extenzívnou zelenou strechou. Ten bude slúžiť ako ekoučebňa a zároveň herný
a oddychový priestor pre deti našej škôlky a verejnosť (mamičky s deťmi z MC v BB a ostané MŠ,
ktoré budú mať záujem). Zámoček by nemal byť len jednovýznamová atrakcia na školskom dvore,
predovšetkým by mal ponúkať priestor na výučbu environmentálnych aktivít. Tie tvoria hry,
didaktické „zelené“ aktivity, aktívny i pasívny oddych dieťaťa počas pobytu vonku i počas všetkých
zložiek výučby v materskej škole. V rámci akčného plánu školy plánujeme v tomto priestore
vytvoriť aj bylinkový záhon spolu s deťmi, o ktorý sa budú starať. Na zalievanie záhonu bude slúžiť
zrážková voda zachytená zelenou strechou. Medzi domček a porast osadíme „mini rytiersky
chodník“ na rozvoj senzo-motorických zručností a tým zároveň posilníme „rozprávkovosť“ stavby.
Projekt by mal na príklade tejto stavby demoštrovať potrebu trvaloudržateľného rozvoja
a architektúry v modernej spoločnosti. Práve možnosti alternatívnych foriem každodenného života
v materskej škole sú posilňovaním inakosti, jedinečnosti a vytvárajú priestor pre nefalšované
stretnutie sa s prírodnými materiálmi.
Lokalizácia projektu: Areál materskej školy Na Starej tehelni 7 v Banskej Bystrici.
Žiadateľ: MŠ Budovateľská- „Jabĺčko“, Budovateľská 8, O8O O1 Prešov
Názov projektu: Voňavé „Jabĺčko“
Celková žiadaná suma: 500 EUR
Zhrnutie projektu: Človek dnešnej doby sa zapodieva hlavne vlastnými existenčnými problémami,
a na ochranu prírody neostáva čas, peniaze, ani záujem. Deťom sa predkladá konzumný spôsob
života ako samozrejmosť či „normálnosť“. Príroda sa stáva stále viac znečistenejšou. Životné
prostredie podmieňuje existenciu živých organizmov na Zemi, teda aj človeka. V rukách každého
jedinca je sila pozitívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia, ale aj zničiť všetko pekné okolo
nás, dokonca aj život v akejkoľvek jeho podobe.
Týmto projektom chceme prispieť k ochrane a zveľadeniu prírodného prostredia v okolí materskej
školy a vyvolať impulz pre zmenu myslenia, správania či konania celej komunity škola – rodina.
Úlohy vyplývajúce z realizácie projektu sú zamerané na aktívne zapojenie celej tejto komunity do
procesu.
Zámerom projektu je, aby sa prostredníctvom neho deti, dospelí aj celá komunita prakticky
zoznámili s rastlinami , ktoré tvoria prirodzenú flóru nášho regiónu, ich liečivými účinkami, ako aj
využitím v bežnom živote. Taktiež spoznajú stromy nášho regiónu, ich názov, ale i štruktúru dreva
a kôry. Zážitkovým vyučovaním priamo v prírode sa v deťoch vybudujú základy environmentálneho
povedomia.
Lokalizácia projektu: Naša MŠ sa volá „Jabĺčko“ pre stromy – jablone, ktoré rastú v školskej
záhrade - v ovocnej časti.
Predpokladaný projekt sa bude realizovať v existujúcej záhrade MŠ, ktorá tvorí súčasť školského
areálu MŠ Budovateľskej 8 v Prešove, pričom pozemok o rozlohe 3 609 m2 patrí mestu Prešov
ako parcela č. 5393, LV č.6491.
Žiadateľ: Odborné učilište internátne, Haličská cesta č. 80, 984 03 Lučenec
Názov projektu: Z OSADY DO NEBA!!
Celková žiadaná suma: 500 EUR
Zhrnutie projektu: OUI v Lučenci vzdeláva a vychováva žiakov s mentálnym postihom, ktorí sú
prevažne zo sociálne slabých rodín a rómskych osád. Škola je pre mnohých z nich druhým, ak nie
prvým domovom. Žiakov učíme spoločenským, hygienickým a v neposlednom rade
environmentálnym zvyklostiam, ktoré sa žiaci iných škôl učia v domácom prostredí od útleho
detstva. Oni nemajú to šťastie, aby im rodičia umožnili výlety do prírody, turistiku, a podobne. Ich
rodičia žijú len pre dnešok a nemyslia na budúcnosť svojich detí. Ochrana životného prostredia ich
nezaujíma a nepovažujú za potrebné viesť svoje deti k láske k prírode. V našej Zelenej škole sa
po prvýkrát stretávajú so separáciou odpadu, šetrením energiami, starostlivosťou o zeleň. Z tohto
dôvodu chceme pre 15 najaktívnejších žiakov v Zelenej škole poskytnúť možnosť zúčastniť sa
dvojdňového vzdelávacieho pobytu. Zúčastnení žiaci budú považovať pobyt v Zaježovej za
odmenu za svoju doterajšiu aktivitu pri ochrane životného prostredia a ešte viac sa budú snažiť
pracovať. V budúcnosti môžu svoje skúsenosti a vedomosti šíriť vo svojej komunite.
Lokalizácia projektu: Vzdelávacie centrum Zaježová, Polomy 20, Pliešovce
Žiadateľ: Základná škola Kremnica, Ul. P. Križku 392/8 967 01 Kremnica
Názov projektu: Zelená učebňa pod modrou oblohou
Celková žiadaná suma: 500 EUR
Zhrnutie projektu: Keď chceme u mladých ľudí vytvoriť trvalý pozitívny vzťah k prírode, potom
musíme vniesť do vyučovacieho procesu veselé a hravé momenty. Cieľom projektu Zelená učebňa
pod modrou oblohou je vybudovať učebňu v nevyužitom areáli školy. Školský vzdelávací program
školy je zameraný na vzdelávanie a výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju. Učebňa v prírode je
ďalší logický krok, ktorý umožní žiakom prepojenie vyučovania s pozorovaním a skúmaním
prírody, tvorivými aktivitami s prírodným materiálom. Náučno-poznávacia, hrová a relaxačná zóna
učebne v prírode vytvorí priestor pre zážitkové vyučovanie , hry, oddych, tvorivosť a naplní potreby
detí i širšej verejnosti. Zámerom projektu je realizovať vyučovanie a tvorivé hry v prírodnom
prostredí.
Lokalizácia projektu: Základná škola Kremnica je plne organizovaná škola mestského typu so
spádovou pôsobnosťou. Celkový počet žiakov je 242 v deviatich ročníkoch. Škola sídli v
historickej, 130-ročnej budove. Disponuje veľkým a priestranným areálom uprostred mesta.
Podstatou predkladaného projektu je realizovať učenie netradične. To sa dá dosiahnuť aj tak, že sa
deti ocitnú v novom a podnetnom prostredí. Vybudovaním ekoučebne v nevyužitom areáli školy sa
bude vyučovať v peknom počasí vonku. K dispozícii budú náučné tabule, miesta pre hrové aktivity,
lavičky ,lavice obklopené zeleňou.
Žiadateľ: Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54, 831 01 Bratislava
Názov projektu: EKO učebňa Bratislavského lesoparku
Celková žiadaná suma: 450 eur
Zhrnutie projektu: Úlohou projektu je areál školy – exteriér – ktorý je vysadený novými aj už
existujúcimi starými drevinami označiť tieto dreviny tabuľkami, ako súčasť vstupu do areálu,
vytvoriť databázu drevín pre učebné účely / ekoučebňa/.Budeme tiež spolupracovať na vytvorení
náučného chodníka Koliba – Kamzík, ktorý bude realizovať organizácia Fenix / Ľ.Lupták/, ktorá
podporuje aj aktivity realizované školou. Chceme tiež vytvoriť vstupnú tabuľu /detská práca –
ilustrovaná mapa/. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť v areáli školy náučný chodník, ktorý bude
vstupom/súčasťou / náučného chodníka Koliba – Kamzík, v spolupráci s organizáciou Fenix.
Lokalizácia projektu: ZŠ s MŠ Jeséniova 54 o blízke okolie
Žiadateľ: Brilliant Stars International Kindergarten, Súkromná materská škola, Vavilovova 18, 851
01 Bratislava
Názov projektu: Motýlia záhrada
Celková žiadaná suma: 500 EUR
Zhrnutie projektu: Kvôli nadmernému používanú pesticídov v prírode sa vyskytuje čoraz menej
a menej motýľov a včiel, čo znamená, že čoskoro bude nedostatok opeľovačov. V dnešnej dobe
deti nemajú možnosť tak často vidieť motýle. Naša materská škola sa zameriava na učenie sa o
biologickej rozmanitosti( biodiversity) a zvýšenie rozmanitosti rastlín v škôlke. Odvtedy ako sme
zasadili kríky a rastliny okolo plotu školy a zavesili vtáčie kŕmidlá, oveľa viac vtákov navštevuje
našu záhradu. Teraz by sme chceli zamerať na prilákanie motýľov a iného hmyzu, ako včely.
Lokalizácia projektu: Záhrada súkromnej materskej škôlky, ktorú zdieľame s domovom sociálnych
služieb.
Žiadateľ: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Budulov, Budulov 116,
Moldava nad Bodvou, 04501
Názov projektu: HNIEZDO MÚDREJ SOVY
Celková žiadaná suma: 489,53€
Zhrnutie projektu: Aj napriek tomu, že sme malá materská škola, máme stále veľké ciele
a predsavzatia, ktoré postupne realizujeme. Máme veľký školský dvor, ktorý chceme využívať ako
funkčné, krásne a harmonické miesto, ktoré bude slúžiť pre výchovu a vzdelávanie detí a širokej
verejnosti v oblasti environmentálnej výchovy, možnosťou využívania Ekoučebne v každom
počasí. 90% výchovy a vzdelávania budeme môcť prevádzať priamo v teréne, kde zapojíme aj deti
a pedagógov z iných materských škôl, nakoľko sa podobný priestor nenachádza v našom okolí.
Lokalizácia projektu: Realizácia sa uskutoční na školskom dvore materskej školy, kde sa
nachádza dostatok priestoru na realizáciu aj uvedenej stavby.
Žiadateľ: Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 984 01 Lučenec
Názov projektu: Spievajme vtáčie piesne Novohradu
Celková žiadaná suma: 500 EUR
Zhrnutie projektu: Vtáci budú motiváciou pre našich žiakov na to, aby sa začali aktívne starať
o prostredie nielen našej školy. Začnú sa všemožnými spôsobmi usilovať o to, aby prilákali vtákov
ku nám na hniezdenie, kŕmenie, nájdenie úkrytu a spevavé prežitie dňa.
Naučia sa o vtákoch veľa od odborníkov na besedách, potom im upravia blízky lesopark –
požiadajú úrady, aby sa stal Územím chráneným školou, poučia sa o stromoch lesoparku, vytvoria
v ňom náučný chodník pre širokú verejnosť, umiestnia vytvorené vtáčie búdky. Spolu s rodičmi si
vybudujú ekoučebňu s vlastnými náučnými panelmi o vtákoch a s jazierkom – malým vodným
ekosystémom s kŕmidlami.
A keď k nám vtáky priletia, budeme sa učiť ich piesne – spoznávať ich život cez ich spev, učiť
sa spievať po „vtáčsky“, a piesne prekladať do slovenčiny aj angličtiny. Najkrajšie bude, keď budú
učiť starší mladších a mladší ešte mladších a to všetko vonku obklopení prírodou.
Lokalizácia projektu: Prvotné aktivity projektu budú prebiehať v budove našej plnoorganizovanej
mestskej základnej školy, do ktorej chodí 400 žiakov a vo verejnom lesoparku mesta Lučenec,
ktorý je v jej tesnej blízkosti. Po vybudovaní ekoučebne s jazierkom v areáli školy, budú ďalšie
aktivity projektu prebiehať tam. Žiacke pozorovania vodného ekosystému budú prebiehať tiež pri
Lučenskej priehrade. Do ďalších aktivít bude zahrnutá aj širšia verejnosť mesta Lučenec, škola
a lesopark je situovaný v centre mesta.
Žiadateľ: Materská škola pri ZŠ Imeľ, Zdravotnícka 622/28, 94652 Imeľ
Názov projektu: Rozprávkový pocitový chodník
Celková žiadaná suma: 405,20 .-€
Zhrnutie projektu: Opodstatnenosť projektu spočíva v budovaní povedomia detí predškolského
veku v oblasti ekológie a environmentálnej výchovy formou vhodných detských hier s tematikou
danej oblasti prostredníctvom environmentálneho, pocitového chodníka prostredníctvom
ktorého by sa spestril pobyt detí na školskom dvore, deti by mali možnosť oboznámovania sa v
priamom kontakte s rôznym prírodným materiálom.
Ťažisko projektu spočíva v uplatňovaní názorných metód v prirodzených situáciách, v poznávaní a
chápaní vzájomných súvislostí medzi živou a neživou prírodou.
Lokalizácia projektu: Vybudovaním environmentálneho prvku v prírodnom prostredí školského
dvora, by sa podstatne skvalitnila environmentálna výchova nielen pre naše deti. Rozprávkový
pocitový chodník by bol súčasťou EKO-triedy na dvore MŠ SLNIEČKO v Imeli.
Zdravotnícka 622/28, 94652 Imeľ
Žiadateľ: MATERSKÁ ŠKOLA, Kriváň č. 597, 96204 Kriváň
Názov projektu: Naša malá Poľana
Celková žiadaná suma: 500 EUR
Zhrnutie projektu: Projekt je zameraný na vytvorenie ekoučebne - konkrétne pocitového
chodníka, ktorý svojim zložením i typickou zeleňou v blízkosti bude symbolizovať prírodu a krásy
našeho pohoria Poľana. Prostredníctvom propagácie CHKO Poľana a oblasti Podpoľania, v ktorej
sa nachádzame, chceme prebudiť vo verejnosti vnútornú potrebu chrániť prírodu a správať sa
k nej s úctou aj vo svojom najbližšom životnom prostredí. Jeho význam spočíva v možnosti
praktického uplatňovania environmentálnej výchovy priamo v materskej škole a zároveň v riešení
nekultúrneho správania v našom areáli, otvorenom pre verejnosť. Zapojením širšej verejnosti do
projektu predpokladáme pozitívnu zmenu v správaní návštevníkov nášho areálu a očakávame
uľahčenie environmentálnej výchovy našich detí v nasledujúcom období.
Lokalizácia projektu: Exteriér a interiér Materskej školy Kriváň, blízke okolie MŠ ( MV : interiér
MŠ)
Žiadateľ: Základná škola, Krasňany 19 , 013 03
Názov projektu: Zázračná moc liečivých byliniek
Celková žiadaná suma: 500 EUR
Zhrnutie projektu: Realizácia prírodnej školskej záhrady- bylinková špirála. Cieľom projektu je
založiť bylinkovú špirálu, vysadiť liečivé bylinky a z nich žiakom pripravovať v jesennom a
v zimnom období čaj . Apelovať na pozitívne vplyvy prírodnej lekárne na organizmus človeka.
Znížiť, obmedziť konzumáciu sladkých nápojov u detí školského veku. Spoznať známe bylinky, ich
význam a použitie. Vlastná zásoba sušených byliniek a ich ďalšie použitie. Prostredníctvom
projektu plánujeme zapojiť do aktivít školy širokú verejnosť a starých rodičov detí.
Lokalizácia projektu: Základná škola Krasňany- školská záhrada.
Žiadateľ: Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín, Ul. Martina Hattalu 2151, 02601 Dolný
Kubín
Názov projektu: Učíme sa trošičku na lesnom chodníčku
Celková žiadaná suma: 500 EUR
Zhrnutie projektu: Projekt je o premene zanedbanej a doposiaľ nevyužívanej časti školského
areálu na náučný chodník. Cieľom je vybudovanie kultivovanej plochy s vysadenými pôvodnými
kríkmi, drevinami, o ktorých sa žiaci učia a ktorá bude slúžiť žiakom i pedagógom na vyučovanie
v prírode. Súčasťou tejto plochy bude aj prirodzené jazierko s premenlivou výškou hladiny, ktoré
bude slúžiť na pozorovanie hladiny vody, jej súvislosť s množstvom zrážok, pozorovanie
živočíchov a rastlín vyskytujúcich sa v jeho blízkosti. V zadnej časti plochy vybudujeme
kompostovisko, ktoré bude slúžiť ako zdroj kvalitnej zeminy pre výsadbu rastlín v budúcnosti. Na
plochu umiestnime informačné tabule s popisom stromov, rastlín, živočíchov, s informáciami o
chránených územiach a zaujímavých lokalitách v okolí.
Lokalizácia projektu: Cieľom nášho projektu je zanedbané a doposiaľ nevyužívané miesto
v zadnej časti školského areálu, ktoré je ohraničené z jednej strany betónovým múrom od ulice
a z druhej strany vzrastlejšími, náhodne vysadenými smrekmi.
Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Budimír 11, 044 43 Budimír
Názov projektu: Príroda ťa prevedie, k poznaniu ťa dovedie
Celková žiadaná suma: 500 EUR
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je premeniť nevyužívanú plochu školského dvora a záhrady
na funkčné, estetické a harmonické miesto slúžiace pre výchovu, vzdelávanie a relax vo forme
ekoplochy. Vytvorený areál bude slúžiť ako miesto na vzdelávanie rôznych predmetov (externá
učebňa) s prepojením medzipredmetových vzťahov a s dôrazom na environmentálnu výchovu.
Zároveň bude slúžiť na voľnočasové aktivity a oddych prostredníctvom dômyselne prepojených
súčastí areálu. Od aktivít projektu očakávame zlepšenie pozitívneho vzťahu k prírode, prebudenie
vnímania prírody všetkými zmyslami, šetrnejšie zaobchádzanie a citlivý prístup k živej aj neživej
prírode.
Lokalizácia projektu: ZŠ s MŠ Budimír – aktivity projektu budú realizované v areáli školy
Download

pozrieť tu - Zelená škola