TÝŽDENNÍK OBČANOV MESTA NOVÉ ZÁMKY
XXIII. ročník | číslo 1-2 | 17. január 2013 | Nepredajné
CESTUJETE MESTSKOU
HROMADNOU DOPRAVOU?
Nové podmienky a lehoty
na podanie žiadostí o zatiaľ
nevyžrebované mestské
byty na sídlisku Západ II
V. Novozámocký
princezničkový ples
VEĽKÝ CESTOVNÝ PORIADOK
MESTSKÝCH AUTOBUSOVÝCH LINIEK
Strana 15-16
Fotogaléria strana 11
Pozvánky na školské
podujatia
Novoročný
Novozámčan
Korpová najúspešnejšou
gymnastkou za rok 2012
Strana 6 – 7
Strana 3
Strana 11
2
SPRAVODAJSTVO
Nie je prežitie
ako prežitie...
Srdečne pozdravujeme všetkých našich
čitateľov v novom roku. Nuž, zdá sa, že sme
všetko v poriadku prežili... Nemyslím tým
magický dátum, ale „anjela apokalypsy”, čiže
rok uťahovania opaskov. Veru, nemali sme
to ľahké: uťahovanie opaskov sprava, zľava,
na streche, vo vzduchu, na záhrade, v krabici
od mlieka, no proste všade. Uťahovanie opaskov bude aj v roku 2013! Takže toto nám veštia! Nie lásku, šťastie, spokojnosť a už vonkoncom nie porozumenie.
Ešte šťastie, že sme takí flexibilní – keď nám
uťahujú slučku na krku, nedoprajeme si slaninu a klobásku, aby nám dvojitá brada siahala
až po lano, ale uspokojíme sa so sójovou salámou v akcii, ktorá chutí ako maslo, a takto
veru znova prežijeme.
Vravím vám, buďme optimisti, skúsme
vidieť veci pozitívnejšie. Nestrácajme čas
a energiu na prežitie, sústreďme sa radšej na
vychutnanie si života. Sme náchylní neustále
sa sťažovať, pozerať do „debny”, z ktorej vždy
rozprávajú, na spoločenských portáloch snovať tajné sny. Pekne, skromne sa utiahneme
v našich príbytkoch a sústredíme sa na prežitie. Pritom nám stačí len troška vynaliezavosti
a pevnej vôle a mohli by sme prežiť množstvo
zaujímavých vecí.
Ešte stále panuje zima a fúka chladný vietor,
avšak, na Hlavnom námestí, na korze, v parku
na Bernolákovom námestí môžeme stretnúť
nie jedného, počasiu primerane vyzbrojeného, známeho. Máme možnosť sa poprechádzať, aby sme sa príjemne porozprávali, alebo
sa môžeme rozprávať, aby sme sa príjemne
poprechádzali. A to všetko bezplatne, ešte aj
na prepitnom ušetríme.
A máme tu aj kultúru. Dá sa riešiť aj lacným
spôsobom. V poslednom období nám Múzeum Jána Thaina a Galéria umenia Ernesta
Zmetáka ponúka skvelé výstavy. Z nášho kultúrnika si z týždňa na týždeň máte možnosť
vybrať zo zaujímavých programov v podaní
rôznych mestských organizácií či občianskych
združení. Som si istý, že z ponuky si každý vyberie podľa svojho gusta.
Priatelia, uťahovanie opaskov sa na zážitky nevzťahuje, a my samým sebe nedovoľme, aby sa vzťahovalo! Celé je to len na nás...
Ak sa „vyzbrojíme” čo najväčším množstvom
pozitívnych myšlienok a všedné dni budeme
prežívať s množstvom zážitkov, o to menej si
„utiahneme opasok” v roku 2013! Na hrozno a čerstvý chlieb vydá aj v budúcnosti a ak
chceme, vydá aj na šťastie a lásku. Nech nám
teda všetkým v novom roku vydá aj ostatné,
nielen s našimi financiami narábajme múdro
– zozbierajme nejaké drobné aj pre našu dušu,
a dajme kúsok seba aj našej rodine, priateľom.
Uťahovanie opaskov sa nevzťahuje na všetko,
a už vonkoncom nie na každého!
Peter Kočkovič
Nové podmienky a lehoty na podanie
žiadostí o zatiaľ nevyžrebované
mestské byty na sídlisku Západ II
Dňa 18.12.2012 boli v prítomnosti notárky
JUDr. Anny Nagyovej vyžrebované mestské
nájomné byty na Sídlisku Západ II v prospech tých žiadateľov, ktorí splnili podmienky stanovené Uznesením MsZ č. 237/250912
zo dňa 25. septembra 2012. Mestské zastupiteľstvo svojím Uznesením č. 265/271112
zo dňa 27.novembra 2012 zrušilo Zásady prideľovania mestských bytov, ktoré stanovili
podmienky podania žiadostí o mestské byty
v celom rozsahu.
Z uvedeného dôvodu oznamujeme, že
u správcu Bytkomfort s.r.o. SNP 3 Nové Zámky
od 7.1.2013 do 31.1.2013 je možné opätovne podať žiadosti o pridelenie zatiaľ nevyžrebovaných mestských bytov na sídlisku
Západ II
na pôvodne zverejnených tlačivách, pričom
pri podaní nových žiadostí platia nasledovné
odchylné podmienky:
- ruší sa veková hranica 45 rokov – žiadosti
môžu podávať občania bez vekového obmedzenia,
- občania môžu predložiť potvrdenie o príjme nielen za rok 2011, ale alternatívne aj
za rok 2012,
- nájomcom bytu môže byť plnoletá fyzická osoba, ktorej mesačný príjem a mesačný
príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa zákona
č. 601/2003Z.z.o životnom minime a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len nájomca) je vyšší
ako 1,85 – násobok životného minima k 31.
decembru predchádzajúceho roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy
sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny
rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.
Spodná hranica preukázaného príjmu sa musí
rovnať minimálne súčtu zákonom určeného
1,3-násobku životného minima domácnosti žiadateľa a výšky mesačného nájomného
za konkrétne pridelený nájomný byt.
Ilustračné foto CN
Dôležité!
Do zoznamu uchádzačov o zatiaľ nevyžrebované mestské byty budú zaradení aj tí
žiadatelia, ktorí už žiadosť podali v zmysle
pôvodne schválených Zásad o prideľovaní bytov na sídlisku Západ II, mali vyššie
príjmy ako 1,85 násobok, ale z dôvodu nedosiahnutia 2-násobku životného minima
18.12.2012 neboli zaradení do žrebovania.
O spôsobe a čase ako aj počte nanovo prideľovaných mestských bytov /ich počet závisí od počtu uzatvorených nájomných zmlúv
s vyžrebovanými žiadateľmi/ budeme informovať záujemcov a širokú verejnosť obvyklým spôsobom: na internetovej stránke www.
novezamky.sk, v týždenníku Castrum Novum
a na úradnej tabuli po 31.1.2013.
Ing. Gejza Pischinger
primátor mesta Nové Zámky
Vyžrebovali mená prvých nájomcov
mestských bytov
Medzi obyvateľmi mesta rezonovala na jeseň minulého roka téma novovybudovaných
mestských nájomných bytov. Na Andovskej
ulici vyrástol nový bytový dom v rámci prvej
etapy rozšírenia výstavby sídliska Západ II.
O nájomný byt si záujemcovia mohli zažiadať
na základe vopred zverejnených zásad pre prideľovanie nájomných bytov. Tí, ktorí splnili
podmienky, boli zaradení do zoznamu uchádzačov a následne sa zúčastnili žrebovania.
Slávnostné prideľovanie bytov sa uskutoč-
Zľava: L. Sókyová, P. Nagy
nilo 18.decembra 2012 vo veľkej sále domu
kultúry za prítomnosti primátora mesta
G. Pischingera, notárky A. Nagyovej a vedúcej
právneho odboru mestského úradu L. Sókyovej. Prítomní boli i poslanci mestského zastupiteľstva, a v neposlednom rade sálu zaplnili i
budúci nájomcovia. Žrebovanie bolo vysielané
naživo prostredníctvom TVNZ.
Po vianočnom programe folklórneho súboru Matičiarik vysvetlila Dr. L. Sókyová prítomným spôsob žrebovania. Prvého šťastného
nájomcu jednoizbového bytu vyžreboval primátor mesta, neskôr sa žrebovania ujal jeho
zástupca P. Nagy. Mená nájomcov boli rozdelené podľa toho, o aký typ bytu žiadali. Následne sa žrebovali nájomcovia o dvoj a trojizbové
byty.
Mesto vyhlásilo nové podmienky a lehoty
na podanie žiadostí o zatiaľ nevyžrebované byt.
Informácie sú zverejnené v našom týždenníku
i v ostatných dostupných masovokomunikačných prostriedkoch.
(d)
Foto: Archív TVNZ
3
SPRAVODAJSTVO
Prvý Novozámčan sa narodil na Nový rok
Prvého januára roku 2013 o 3.50 h ráno sa narodil v novozámockej Fakultnej nemocnici
s poliklinikou prvý Novozámčan. Bol ním Matej Fehér, ktorý prišiel na svet s váhou 3800 gramov
a 51 centimetrov. Mamička i chlapček sa tešia z dobrého zdravia. „Mala som rizikové tehotenstvo, v poslednom období som viackrát musela ležať v nemocnici, nakoniec však všetko dobre dopadlo,” prezradila nám mamička Monika Fehérová, ktorá už pred tromi rokmi priviedla
na svet dieťatko, chlapčeka Rolanda. Mamičku a novorodenca navštívil primátor mesta Gejza
Pischinger v nemocnici. Cenu primátora mesta, ktorá prvému novorodencovi prináleží, si rodičia prevezmú neskôr. Rodine Fehérovej zo srdca gratuluje a praje pevné zdravie aj naša redakcia!
Text a foto: Kočkovič
Občianske združenie Čiernouško – Útulok pre opustených psov Nové Zámky
Vás pozýva na
CHARITATÍVNY MAŠKARNÝ PLES
19. januára 2013 o 19.00 h
v kongresovej sále SOŠ HsaO na Slovenskej ulici.
Čaká Vás dobré jedlo, hudba a zábava. Účasťou pomôžete opusteným psíkom!
Predaj: Dom kultúry, Hl. námestie
Info: 0911/379 096, 0917/988 691
ĎAKUJEME!
8.300 €! Touto sumou ste v minulom roku pomohli opusteným psíkom,
aby mohli prežiť pobyt v útulku dôstojnejšie a v lepších podmienkach.
Ďakujeme každému z Vás, ktorí ste darovali VAŠE 2%!
SOCIÁLNA POISŤOVŇA INFORMUJE
Predčasní starobní dôchodcovia si v roku 2013 musia vybrať dôchodok alebo práca na dohodu
Predčasný starobný dôchodok (PSD)je dávka, ktorá
slúži na zabezpečenie príjmu občana v preddôchodkovom veku, ktorý prišiel o zamestnanie a dlhodobo si ho
nedokáže nájsť.
Nárok na PSD vzniká žiadateľovi, ak mu chýbajú
najviac dva roky do dôchodkového veku (u mužov je
to 62 rokov, u žien je rozhodujúci počet detí), musí mať
najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia a výška
PSD musí byť vyššia ako 1,2-násobok životného minima. Od júla 2012 ide najmenej o sumu 233,50 EUR.
Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
účinná od 1. januára 2011 priniesla zákaz súbehu poberania PSD a trvania dôchodkového poistenia. Práca vykonávaná na základe dohody o pracovnej činnosti alebo
dohody o vykonaní práce nezakladala do 31. decembra
2012 účasť na dôchodkovom poistení, a preto do 31. decembra 2012 bol možný súbeh poberania PSD a práce
na dohodu, bez ohľadu na výšku zárobku z tejto dohody.
Od 1. januára 2013 budú dôchodkovo poistení aj ľudia pracujúci na dohodu. Predčasní starobní dôchodcovia tak už nebudú môcť pracovať ani na dohodu.
Bude potrebné sa rozhodnúť medzi prácou na dohodu
a predčasným starobným dôchodkom.
Dôchodca pracujúci na dohodu sa môže ocitnúť
vo viacerých situáciách:
1. Poberá PSD a pracuje na dohodu, ktorá vznikla
ešte v roku 2012, avšak sa skončí do 28. februára 2013
Dva mesiace (január, február 2013) môže poberať
aj PSD, aj pracovaťna dohodu. Ak sa dohoda skončí
do konca februára, nárok na výplatu PSD dôchodku
bude mať aj naďalej, avšak zamestnávateľ musí za neho
ako dohodára podať do Sociálnej poisťovne odhlášku
z dôchodkového poistenia. Aby sa stihla zabezpečiť
plynulá výplata PSD, odporúčame, aby zamestnávateľ podal odhlášku už niekedy v polovici februára 2013
(nič nebráni tomu, aby zamestnávateľ podal odhlášku
vopred, ak už vie, že dôjde k ukončeniu dôchodkového
poistenia), pretože v prípade jej neskoršieho zaslania
existuje riziko, že poberateľ PSD nedostane dôchodok
v marci 2013 v obvyklom výplatnom termíne, ale o pár
dní neskôr po dodatočnom spracovaní jeho odhlášky.
2. Poberá PSD a pracuje na dohodu, ktorá vznikla
ešte v roku 2012 a bude trvať aj po 28. februári 2013
V januári a vo februári 2013 môže poberať aj dôchodok, aj pracovať na dohodu, avšak už v marci 2013
mu automaticky zanikne nárok na výplatu PSD, pretože
dohoda, a tým aj povinné dôchodkové poistenie zamestnanca - dohodára, naďalej trvá.
3. Poberá PSD a bude chcieť pracovať aj na dohodu,
ktorá vznikne v roku 2013
Povinné dôchodkové poistenie mu vznikne odo dňa
uzatvorenia dohody. Nárok na výplatu PSD automaticky
zanikne na základe prihlášky na povinné dôchodkové
poistenie (ktorú zašle zamestnávateľ) od najbližšieho výplatného termínu dôchodku.
4. Poberá PSD dôchodok a bude pracovať na dohodu, avšak tá trvá len krátke obdobie v rámci kalendárneho mesiaca
O PSD nemusí prísť vtedy, ak by išlo o dohodu trvajúcu krátke obdobie v rámci kalendárneho mesiaca - zánik
dohody, a tým aj dôchodkového poistenia, nastane ešte
pred najbližším výplatným termínom predčasného starobného dôchodku. V takomto prípade príde len o časť
sumy predčasného starobného dôchodku.
OZNAM
Dňom 31. decembra 2012 na celom území SR skončilo analógové vysielanie.
Vysielanie TVNZ je od 1. januára 2013 naďalej dostupné na UPC, Magio a na www.
respublica.sk. V priebehu prvého štvrťroku 2013 sa pripravuje prechod z analógového na digitálne vysielanie.
O presnom dátume prechodu na digitálne vysielanie budeme divákov v predstihu
informovať prostredníctvom dostupných
médií.
(TVNZ)
V prípade, že príde k dovŕšeniu dôchodkového
veku, PSD sa automaticky prekvalifikuje na starobný
dôchodok. Výhodou poberania starobného dôchodku
oproti PSD je možnosť pracovať ďalej, a to akýmkoľvek
spôsobom.
Predčasný starobný dôchodca, ktorý bude mať
v roku 2013 zastavenú výplatu dôchodku z dôvodu
práce na dohodu, môže písomne požiadať o uvoľnenie výplaty dôchodku a zároveň aj o zvýšenie svojho
dôchodku, a to najskôr nasledujúci deň po skončení
dohody, t. j. po zániku dôchodkového poistenia a po
odhlásení z registra poistencov Sociálnej poisťovne.
Túto odhlasovaciu povinnosť má zamestnávateľ. Ukončením povinného dôchodkového poistenia opäť vzniká
nárok na výplatu PSD. Ak v rámci kalendárneho roka
povinné dôchodkové poistenie zanikne fyzickej osobe
viackrát, o prepočet dôchodku môže požiadať len raz
v kalendárnom roku.
Sociálna poisťovňa ďalej upozorňuje, že na základe novely zákona o sociálnom poistení účinnej
od 1. januára 2013 bude prepočítavať sumy starobného dôchodku tým poistencom, ktorým od roku 2011
zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku
z dôvodu vzniku povinného dôchodkového poistenia.
Týka sa to aj pozostalostných dôchodkov po takýchto
poistencoch. O prepočet sumy dôchodku je potrebné písomne požiadať. Nárok na výplatu dôchodku
v novej sume vznikne odo dňa podania žiadosti, najskôr však odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku.
V novourčenej sume sa zohľadní, že predčasný starobný dôchodok sa nevyplácal nepretržite od vzniku
nároku naň do dovŕšenia dôchodkového veku. Suma
starobného dôchodku sa tak zvýši o 0,5 % za každých
začatých 30 dní, počas ktorých dôchodca nepoberal
predčasný starobný dôchodok z dôvodu, že bol povinne dôchodkovo poistený.
Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky
4
SPEKTRUM
V Múzeu J. Thaina sprístupnili obnovenú
výstavu o histórii Dunaja
RIEKA, KTORÁ ŽIVÍ A SPÁJA
Výstava s názvom „ Rieka, ktorá živí a spája
- Dunaj“ vznikla v roku 2010 v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarská republika 2007 -2013. Výstavu pripravilo ostrihomské Duna Múzeum
(Maďarské múzeum ochrany prírody a vodohospodárstva) v rámci spoločného medzinárodného projektu s názvom „Poklady bez hraníc – Kincsek határok nélkül“. Repríza výstavy
v novozámockom múzeu zabezpečuje udržateľnosť projektu a partnerskej spolupráce.
Cieľom výstavy je prezentovať históriu Dunaja, rozkvet pobrežných osád, využitie rieky
a jej súčasné problémy. Návštevník sa môže
zúčastniť cestovania v čase, ktoré končí návratom do súčasnosti, kde je konfrontovaný
s ochranou životného prostredia a prírodnými
problémami súčasnej doby.
Výstava je sústredená
do troch tematických
okruhov. Prvý okruh,
označený ako Dunajský
portrét, sa začína prehľadom histórie zeme,
ktorý pomáha predstaviť si Dunaj na časovej
osi geologickej histórie zeme. Druhý okruh
predstavuje využitie rieky v minulom období.
Návštevníkom sa odhalia
tajomstvá ľudových vodných remesiel, dokonca
môžu spoznať i významnejšie udalosti riečnej
plavby a výstavby dunaj-
ských mostov. Tretí okruh sa zaoberá súčasnosťou rieky, ako aj problematikou ochrany
vôd a životného prostredia.
Jedinečnosť tejto výstavy spočíva v tom,
že pôvodná výstava z Ostrihomu je doplnená a obohatená o vzácne zbierkové predmety
zo slovenských múzeí.
Návštevníkov určite potešia rôzne modely
lodí, mlynov, náradia ľudí, ktorých živila voda,
ukážky žitnoostrovského piesku a zlata a ďalšie zvláštnosti.
Výstava je v Múzeu Jána Thaina v Nových
Zámkoch sprístupnená do 13. februára. Študenti si prehliadku môžu spestriť zábavným
sprievodcom.
Mgr. Zsuzsanna Varga, kurátorka výstavy
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Foto: P. Kočkovič
Skvostná korunka aktivity
Skvostnú korunku na činnosť novozámockej ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku v roku 2012 nasadil krúžok spoločenskej aktivity 29. decembra na Posedení pri hudbe. Zúčastnil sa ho aj predseda organizácie Jozef Hrabina. Uznanlivými myšlienkami ocenil
tento počin, pri kolíske ktorého pred piatimi rokmi aj on stál. Krásnou kyticou prejavil poctu vedúcej krúžku Eve Valentovej, pod
vedením ktorej členky prekypujú nápadmi, ako pôsobivo pobaviť rovesníkov a súčasne sa aj sebarealizovať. Tentoraz dominoval
folklór počnúc spevom - za výraznej podpory Alenky Porubskej
z Matičiarika a Mirky Valovičovej, dirigentky vokálneho zboru ENTHEA – až po razantný výstup domácich „východniarok“ s karičkou.
Zaslúženou odmenou bol potlesk, ktorý patril aj Ruženke Palíkovej
a Peťovi Žigovi za žartovný skeč o neprispôsobivých. Účastníci sa však
už prispôsobili novému kalendáru, v ktorom majú zaznamenané, že
16. februára 2013 sa môžu pripravovať na fašiangové posedenie.
(mb)
Foto: Tibor Vocásek
5
SPEKTRUM
Chodby nemocnice hýria farbami
PROGRAM
VÝSTAVY
Malých pacientov Detskej pediatrickej kliniky Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch
rozveseľujú od decembra minulého roka farebné chodby. Iniciátorom humanitného projektu bolo Občianske združenie Osmijanko
za podpory zdravotnej poisťovne (ZP).
Zľava: M. Medovarský, M. Kutlan a riaditeľ
FNsP N. Zámky MUDr. I. Matuška
urobilo zo strohých neosobných priestorov príjemnú veselú miestnosť. Aj vďaka sponzorstvu
zdravotnej poisťovne preberáme priestory, ktoré
v čase ťažkých dní pobytu v nemocnici potešia
našich pacientov a pomôžu im zabudnúť na nepríjemnosti, ktoré so sebou prináša diagnostický
a liečebný proces,“ reagoval MUDr. M. Medovarský, prednosta pediatrickej kliniky.
Partnerom projektu bola komerčná zdravotná poisťovňa, ktorá združenie Osmijanko
podporuje už šiesty rok. Generálny riaditeľ
zdravotnej poisťovne M. Kutlan: „Iniciovali
sme maľovanie detských oddelení, pretože sme
chceli nadviazať na detské kútiky vybudované
v nemocniciach po celom Slovensku. Začíname
v Nových Zámkoch, čoskoro potešíme malých
pacientov aj v ďalších mestách. Podpora takýchto dobročinných aktivít je pre nás prirodzenou
súčasťou našej práce, preto v nej plánujeme pokračovať aj v budúcnosti.“
Zdroj: (TS)
Foto: OZ Osmijanko
DANIEL NOVOTNÝ: AZÚROVÉ POBREŽIE
Výstava akvarelov trvá do 1. februára 2013
Knižnica A. Bernoláka – spoločenská sála, Turecká 36
RÓMSKE FARBIČKY – VÝSTAVA
Výstava trvá do 31. 1. 2013
Regionálne osvetové stredisko, SNP 32
ĽUBO&MONIKA STACHO: PRIESTORY/TEREK/SPACES
Výstava trvá do 19. 1. 2013
Galéria umenia E. Zmetáka, Björnsonova
BOLI SME TU – ŽIJEME TU – BUDEME TU
Doplnená výstava o živote Rómov trvá do konca januára 2013
Priestory Združenia VDAM – kino MIER, Nám. Gy.Széchéniho 9
RIEKA, KTORÁ ŽIVÍ A SPÁJA – DUNAJ
Výstava trvá do 13. 2. 2013
Múzeum J. Thaina, M.R. Štefánika 58
LAVÍNY
Výstava trvá do 31. 1. 2013
Minigaléria MsKS - kino MIER, Nám. Gy. Széchényiho 9
Cieľom združenia bolo humanizovať prostredie detských oddelení nemocníc. V pondelok 10. decembra 2012 združenie za prítomnosti vedenia oddelenia, nemocnice, ZP
a zdravotných klaunov odovzdalo novovymaľované priestory chodieb a deviatich izieb
do užívania malým pacientom.
„Ďakujem v mene našich pacientov a mojich spolupracovníkov všetkým, čo sa pričinili o skrášlenie priestorov Pediatrickej kliniky.
Združenie Osmijanko už pred pár rokmi u nás
vykonalo zmeny v priestoroch herne detí, ktoré
15 rokov s Divadlom PARADOX
Traduje sa príbeh, že sa to stalo v jeden horúci letný deň roku 1997 v pivárni. Mladí ochotnícki herci, vtedy pôsobiaci pod hlavičkou Divadla Mladých, sa rozhodli založiť si trochu
iné divadlo... Vzbura proti tradičnému, no pochopenie pre klasiku. Jednoducho PARADOX.
Peter Červený a Ľuboš Lačný
ný boli
hlavnými aktérmi založenia
Divadla PARADOX. Postupne sa k nim pridávali
ďalší členovia - priatelia
nielen z Divadla Mladých,
ale aj z divadla Na kolene.
P. Červený režijne debutoval v hre A. Vapmilova:
Príhoda s metérom (1997).
Neskôr zožal herecký úspech
za stvárnenie postavy Truffaldina v inscenácii C. Goldoniho: Sluha dvoch pánov
(2000) a lorda Baberleyho v Charleyho tete
(2003). Režijne sa predstavil aj spoluzakladateľ
Ľ. Lačný s úspešnou inscenáciou J. Váha:
Poslední a prví (2003/04). Zaujímavá téma
a netradičná scéna - predstavenie zaslúžene
triumfovalo na divadelných doskách aj za hranicami nitrianskeho regiónu.
So skupinou mladých ochotníckych divadelníkov sa spájajú aj ďalšie divácky úspešné
predstavenia, napr. Jánošík podľa (Vivaldiho?) (2000/01, r. P. Červený), Charleyho teta
(2002/03, r. J. Palacka), Magna Moravia (2008,
r. A. Stanková), Ženské rozhovory (2009, r. O.
Remiáš) a iné.
Účinkovaním súrodencov Alexandry a Mariána Mikušovcov v Paradoxe nadobudli prestavenia divadla trocha iný ráz. Niekoľko sérií
úspešných komediálnych scénok v kabaretoch Živých nás
nedostanú (2010), Niečo
medzi nami (2011) a Cez
kľúčovú dierku (2012) si
u novozámockého publika
našlo svojho stáleho diváka.
Súrodenecká dvojica scenárista – režisérka sa v kolektíve ujala a novozámockí
Paradoxáci podľahli kabaretnému žánru.
Paradoxnou novinkou a tvorivým ožive-ním je aj hudobné zoskupenie Mikroband
Miroslavy Valovičovej, v ktorom „vyspevujú
a vyhrávajú“ Saša Stanková, Marián Mikuš,
Časť Mikrobandu M. Valovičovej
Zolo Vaško a Marián Hrala.
Divadlo Paradox získalo v roku 2010 Cenu
primátora mesta Nové Zámky, divadelný kolektív sa zapája do dobročinných podujatí,
mestských akcií, členovia sa realizujú v miestnej kultúre.
Pätnásť rokov svojho pôsobenia na divadelných doskách oslávili členovia Paradoxu
v októbri minulého roku na ich tradičnom
podujatí Regionálny festival neprofesionálnych
divadiel Regfest 2012. Pre svojich verných divadelných fanúšikov odohrali najúspešnejšie
kabaretné scénky a pripravili retrospektívny
dokument 15 rokov s Divadlom PARADOX.
Dáša Čerháková
Foto: Marek Palacka,
archív Divadla Paradox
6
ŠKOLSTVO
ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA MOSTNEJ ULICI V NOVÝCH ZÁMKOCH
pozýva všetky deti nášho mesta a ich rodičov na
Materské školy svietili zelenou
MALÝ VÝLET DO VEĽKEJ ŠKOLY
Výlet sa uskutoční
v sobotu 19. januára 2012 o 10 h v ZŠ Mostná.
Čakajú na Vás tvorivé dielne, ozajstné kúzla a čary,
rôzne súťaživé hry a
VEĽKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL!
Vstupné: dobrá nálada a karnevalová maska.
Prvenstvo v matematickej
súťaži Pangea
Osem novozámockých materských škôl sa zapojilo koncom minulého roka do environmentálneho projektu známej firmy, ktorá dlhoročne pôsobí na trhu svetelnej techniky. S iniciatívou zapojiť do projektu
„Svietime zelenou“ miestne MŠ, prišla samotná firma. Jej zástupcovia
najprv navštívili škôlkarov, aby im prakticky vysvetlili, prečo je dôležité používať úsporné svietidlá. Potom sa už najmenší venovali zadaniu,
kresliť obrázky na tému ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Samozrejme, nezabudli namaľovať žiarovku a umiestniť logo firmy.
Keďže všetky detské práce boli výnimočné a kreatívne, firma začiatkom decembra minulého roka ocenila zapojené materské školy rovnako. Deti svojimi kresbičkami získali pre škôlku živý vianočný stromček
v črepníku, sladké ozdoby a LED girlandu – vianočnú svetelnú reťaz.
Je chvályhodné, že firma, roky pôsobiaca v Nových Zámkoch, podporila mestské materské školy a venovala im ekologický darček i ekologické svietenie.
(d), zdroj: (mscm)
Študenti Spojenej školy na Komárňanskej ulici
v N. Zámkoch sa na jar minulého roka zapojili
do školského kola celoeurópskej matematickej
olympiády Pangea. Súťaž prebehla v 11 krajinách
Európy a na Slovensku sa uskutočnila prvýkrát.
Zapojilo sa do nej vyše 2000 študentov stredných
škôl. Finále prebehlo 3.decembra 2012 v Bratislave za podpory Turecko-slovenskej aliancie pre
vzdelávanie a rozvoj (TSAFED).
Spojenú školu reprezentoval študent II.AE
triedy János Kurcz, ktorý v silnej konkurencii
stredných odborných škôl a gymnázií z celého
Slovenska obsadil vynikajúce 1. miesto. Hodnotnú cenu – notebook mu odovzdal dekan Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave profesor Jozef Masarik.
K cennému víťazstvu gratulujeme!
Mgr. Imrich Dékány,
Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
v Základnej škole na Devínskej ulici
„Oživili“ Štvorlístok
Mnohé školy vedia, aké nákladné je vydávať vlastný školský časopis.
V Materskej škole – Óvoda na Cyrilometódskej ulici na Mikuláša uzrelo svetlo sveta po dlhšej prestávke prvé číslo šiesteho ročníka časopisu
Štvorlístok. No ani tento časopis by nevyšiel bez podpory oduševneného rodiča.
S iniciatívou „oživiť“ Štvorlístok vyšie
vyšiel otecko škôlkára - František
Belányi. Redakčná radaa navrhla nové číslo a F. Belányi si zobral na starosť všetko ostatné. Škola
ola mala
Vážení rodičia, milí predškoláci!
šťastie, že iniciatívny otecko sa
Máte záujem vidieť MODERNÝ SPÔSOB VYUČOVANIA a získať
riadil slovami: „Je to pre dobrú
INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH našich žiakov a pedagógov na
vec. Dúfam, že aspoň
ň kvapkou
vyučovacích hodinách?
pomôže
propagácii
dobrého
meobrého
Navštívte nás počas
na našej škôlky a vytrvalosti
rvalosti vášho skvelého kolektívu!"
u!"
DŇA OTVORENÝCH DVERÍ
Financie získanéé z predaja
24. januára 2013 od 8.00 h.
Štvorlístku venoval
al F. Belányi
Sme Vám k dispozícii, zodpovieme na všetky Vaše otázky,
rodičovskému združeniu
uženiu materspolu s Vaším dieťaťom sa zúčastníte vyučovacích hodín
skej školy. ĎAKUJEME!
UJEME!
podľa vlastného výberu.
PaedDr. Mária
a Kondelčíková
Tešíme sa na Vás!
riaditeľka
eľka MŠ-Óvoda,
Žiaci a pedagógovia
Cyrilometódska
rilometódska ul.
Základnej školy na Devínskej ulici
7
ŠKOLSTVO
CN-R-05/13
CN-R-06/13
Vážení rodičia,
dňa 23. januára Vás pozývame na ukážky
vyučovacích hodín v prvom ročníku.
Tešíme sa na stretnutie!
Kolektív Základnej školy na Nábrežnej ulici
Pod kopcom sa spievalo i tancovalo
V decembri minulého roka zavítala vianočná nálada aj do Regionálneho edukačno-sociálneho centra na Ul. Pod kopcom v N. Zámkoch.
Mikulášskeho posedenia sa zúčastnili rodičia, priatelia, rodinní príbuzní, deti i žiaci zo Súkromnej spojenej školy s o.z. Súkromná špeciálna
ZŠ a Súkromná ZŠ pre žiakov s autizmom z Domova sociálnych služieb
a z DSS Úsmev.
Bohatý program potešil hlavne rodičov detí, ktoré tancovali, spievali
aj recitovali. Bolo krásne vidieť, akú radosť v očiach mali rodičia, akí
pyšní boli na svoje deti.
Hosťami posedenia boli žiaci z tanečného odboru ZUŠ pod vedením Petry Pilekovej a Sandry Šátekovej, vystúpili aj deti zamestnancov
školy: Beáta Póčová (husle), Levente Dankó (flauta) a Adrián Hovorka
(prednes).
Po kultúrnom programe prišiel očakávaný Mikuláš s čertom, ktorí
porozdávali všetkým deťom darčeky. Mikulášske posedenie pokračovalo tanečnou zábavou.
V ten deň prežili všetci skutočne nádherné radostné chvíle.
Gabika Pórová
Foto: (resc)
Týždenník občanov mesta Nové Zámky • Vydáva Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky IČO 00 309 150 • Šéfredaktor: Mgr. Peter Kočkovič
T
(([email protected]) 0903/493 058 • Redaktor: Mgr. Dagmar Čerháková ([email protected]) 0917/502 955 • Reklama: Ladislav Čudai
(l
(lc
([email protected])
[email protected]
i@ ztvv eu)) 0917
0
0917/502
917/50
/502 9
965
65 • Príjem drobnej inzercie, spomienok, poďakovaní: Dom kultúry – Informačné centrum, Hlavné námestie 7, Nové Zámky 035/64 45 303 • Tlač: KORUND desktop,
spol. s r.o. Považská 18, 940 67 Nové Zámky • Evidenčné číslo: EV 401/08. ISSN 1339 - 0341 • Adresa redakcie: Mestský úrad Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky 035/69 21 738 •
www.novezamky.sk • Vychádza každý týždeň vo štvrtok • Redakcia si vyhradzuje právo na výber a úpravu príspevkov. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Názory publikované v niektorých
príspevkoch a platených reklamách sa nemusia stotožňovať s názormi redakcie. Reklamy neprešli jazykovou úpravou. • Nedostali ste noviny? Distribúcia: 0903/038 428, 0907/425 706.
8
Krízovka
ö
Pomôcky:
GRO, EVOE, Športové
LÁR, ELANÁ, náčinie
RA, ART
Pozbieral
zo stromu
Kam
1
Správne odpovede z veľkej fašiangovej tajničky zasielajte s vaším menom, priezviskom a adresou na:
Castrum Novum, Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky, mailom na [email protected]
sk do 29. januára 2013. Správne znenie tajničky z CN 46/12 znie: „RADŠEJ BY SOM PLATIL DANE
AKO DANE.“ Za správne riešenie tajničky z č. 46/12 darček z obchodíku SilviinSvet posielame Nadežde
Dancziovej z Nových Zámkov.
Gratulujeme!
Radostný
výkrik Bakchantiek
Centipond
Tenké
posúchy zo
zem. cesta
Priehľadný
papier na
balen. kytíc
Veľké
uznanie
Pohybovalo
sa vo vode
Skoro
Udrú
Talianský Starorým.
ostrov
ochranný
ťažkým
(Napoleón)
bôžik predmetom
Spánok,
sen, po
maďarsky
Česká
televízna
stanica
Chrám
v metropole
Francúzka
Poľské
umelé
vlákno
Rumunské
mesto
Chuchvolce
Východoslovenské
mesto
Metropola
Peru
Slovenská
republika
Štica
(hor.)
Stĺp hanby
Tam
Európske
pohorie
Jednotka
hlasitosti
Rádium
(znač.)
Zástup
Hliník
(znač.)
Pozdrav
mladých
Slovenská
koruna
Ľúbostná
schôdzka
Diagram
Umiestnenie lopty do
brány
Skorá
Meno
speváčky
Sumac
Vysoké
napätie
Jeden
po rusky
4
Ker s liečivými
kvetmi
Európska
komisia
Ovi
Otec
(fam.)
Boh slnka
v egyptskom bájosloví
Borovice
Druh
kozmetiky
Derie
Element
zvonice
2
Určite
Odieva
Diel
po česky
Hreším
Slovenská Povrh tela
poisťovňa Druh opice
Znášajú
Olej
utrpenie po anglicky
Slohový
postup
Nápor
Umenie
po anglicky
– Chystajte klobásky... (dokonĦenie v tajniĦke)
Verdiho
opera
Spevavý
vtáčik
Písacie
potreby
Ozvená
Poskytni
zdravot.
pomoc
Odvoz
Usadenina a likvidácia
odpady
Chýbajúca
suma
EVČ Ružomberka
Dáždniky
(zast.)
Taliani,
po česky
Súhlas
po taliansky
3
Jemne
chrúmal
Dvojhláska
Oker,
po česky
Slon
9
FOTOGALÉRIA
V. Novozámocký
PRINCEZNIČKOVÝ
PLES
10
ŠPORT
FUTSAL EXTRALIGA
Pinerola Bratislava – MFK Tupperware
Nové Zámky 3:3 (2:2)
Na prvý zápas v novom roku cestovali futsalisti MFK TW do Bratislavy, kde čakal na nich
súper, proti ktorému sa im v doterajšej histórii
účinkovania v najvyššej súťaži vôbec nedarilo.
Zápas sa tak aj začal, keď z neho neubehli ani
dve minúty a Genčúr získal pre domácich vedenie. Novozámčania sa však už o necelú minútu tešili z vyrovnania, keď sa presnou strelou
blysla nová akvizícia MFK TW Milan Pavlovič.
Ani tento remízový stav dlho nevydržal, keď ho
zmazal o dve minúty domáci Šporánek. Ďalší
priebeh zápasu priniesol rýchlu hru a veľa vzruchu na oboch stranách, pričom sa obaja brankári mali čo obracať. Tri minúty pred polčaso-
vým hvizdom to bol však opäť Pavlovič, ktorý
po ponechanej výhode vyrovnal. Po obrátke sa
hostia presadzovali rýchlou kombinačnou hrou
a v 32. minúte ich dostal do vedenia kanonier
Dudáš. Domáci za nepriaznivého stavu siahli
po hre bez brankára. Pritlačili Novozámčanov
k ich bráne a tesne pred koncom vyrovnali
na konečných 3:3.
Góly MFK TW: Pavlovič 2, Dudáš
MFK TW: Šeben – Hajko, Čambal, Dudáš,
Pavlovič, Glofák, Gelle, Štofko, Gašparík, Horňáček, Andrášik, Gedai. Tréner: Martin Čambal.
(g)
ATLETIKA
Vynikajúci klubový rekord v staršom žiactve dosiahol na sklonku minulého roka pretekár AC Nové Zámky Pavol Ženčár. Na mládežníckom mítingu Mládežnícka atletika =
brána k olympiáde v bratislavskej hale Elan
vo vrhu guľou výkonom 17,20 m prekonal
svoje osobné maximum z dráhy o rovný meter a halový klubový rekord P.Hugyivára o neuveriteľné tri metre. Takto sa definitívne potvrdilo, že jeho prechod z aktívnej hokejovej
kariéry na tú atletickú bolo veľmi správnym
rozhodnutím. Spolu s tréningovou partnerkou
Patríciou Slošárovou, ktorá tak isto bezpečne
zvíťazila a vylepšila svoj klubový halový rekord na kvalitných 12,88 m, bude táto dvojica
Ilustračné foto z predchádzajúceho zápasu týchto
súperov v Nových Zámkoch
TABUĽKA
1.Slov-matic Bratislava
2.RCS Košice
3.Pinerola Bratislava
4.P.K.P. Košice
5.MFK TW N.Zámky
6.FK Prešov
7.MFsK Nitra
8.Čekan Bratislava
9.FTVŠ UK Bratislava
10.Makroteam Žilina
12 12 0
11 8 0
11 5 2
11 5 2
12 5 1
11 4 2
12 4 2
12 4 0
11 3 1
11 2 0
0
3
4
4
6
5
6
8
7
9
109:19
60:32
36:36
36:54
45:41
46:58
38:61
27:62
38:40
22:54
36
24
17
17
16
14
14
12
10
6
STOLNÝ HOKEJ
úspešného vrhačského trénera Ľudovíta Ivolku patriť medzi adeptov na splnenie náročných limitov SAZ na budúcoročné Majstrovstvá sveta 17-ročných, ktoré sa uskutočnia
v prvej polovici júla v ukrajinskom Donecku.
A tu by určite chcela štartovať ďalšia úspešná
tohtoročná žiacka reprezentantka Martina
Kecskésová, ktorú pripravuje jej otec Marek
spolu s Jurajom Szákom. V Bratislave štartovala na menej vypisovanej disciplíne v behu
na 500m, kde obsadila 2. miesto vo veľmi kvalitnom čase 1:18,57, čím vytvorila najlepšie
klubové výkony vo všetkých ženských vekových kategóriách.
(PS)
Text pod foto: P.Ženčár
Dňa 15. decembra 2012 sa v jedálni na ZŠ
G. Bethlena v Nových Zámkoch s „úvodným
bully“ začal o 9:00 h Vianočný stolnohokejový
turnaj o Pohár primátora mesta Nové Zámky.
Súťažilo sa v troch kategóriách: juniori, ženy
a dospelí systémom v skupine každý s každým
a nasledovalo play-off. Víťazom v kategórii
juniori sa stal Péter Varga, keď si vo finále poradil s Ľudovítom Vargom. Bronz uchmatol
po dramatickom boji s Michalom Vörösom Peter Pokorný ml. V najmenej obsadenej kategórii žien sa zo zlata tešila Lenka Hudáková, ktorá
vyhrala nad striebornou Martinou Kocsisovou.
Na najnižší stupeň na „bedni“ sa po zápase
s Vanesou Kocsisovou postavila K. Müllerová.
No a v najpopulárnejšej kategórii dospelých si
najväčší pohár domov odniesol Patrik Kocsis,
keď pod jeho „mlynom“ skončil Roman Mančík. Tuhý boj o tretie miesto sa viedol medzi
Csabom Kocsisom a Martinom Kajanom,
úspešnejším však bol druhý menovaný.
Touto cesto by sa vedenie klubu SHK Biely
Žraloci Nové Zámky chcelo poďakovať vedeniu
školy G. Bethlena Nové Zámky za vrúcne privítanie v ich priestoroch školy.
(g)
11
ŠPORT
GYMNASTIKA
Úspechy novozámockých gymnastiek
Druhý polrok 2012 bol pre novozámocké
gymnastky opäť úspešný.
Výborné umiestnenia získali dievčatá v novembri v Bratislave na 3.kole Slovenského pohára: staršia žiačka Dominika Korpová 1. mies-
PLÁVANIE
Zimné Majstrovstvá Slovenska starších žiakov v plávaní sa konali 14. – 16. 12. 2012 v Trnave. Svoje plavecké a pretekárske schopnosti si
porovnalo 168 plavcov z 38 klubov a oddielov
plávania z celého Slovenska.
Plavecký klub Nové Zámky v tejto kategórii reprezentovali Adam Pilek a Patrik Rosina.
Úspešnejším sa stal Adam Pilek, ktorý vybojoval trikrát bronz (100 M, 100 a 400 PP)
a trikrát striebro (200 M, 200 PP a 100 Z).
V disciplínach 200 m motýlik a 200 m polohové preteky splnil limit na zaradenie do juniorskej reprezentácie republiky. Patrik Rosina sa v
disciplíne 200 m prsia umiestnil na nie veľmi
populárnom 4. mieste.
Pod tieto úspechy sa v nemalej miere podpísali aj poskytnuté veľmi dobré podmienky
k príprave. Za ich vytvorenie a ústretovosť ďakuje PK Nové Zámky všetkým kompetentným.
Našim reprezentantom gratulujeme a ďakujeme za šírenie dobrého mena novozámockého
plávania. Do budúceho roka im prajeme veľa
elánu v náročnej športovej príprave.
(jt)
Adam Pilek mieri do reprezentácie
to, v najmladšej kategórii Lara Pálinkašová
2. miesto, Nely Košťálová 6. miesto, Laura
Tomanová 9. miesto a Lilian Slivoňová 11.
miesto.
V rakúskom Klagenfurte na Alpen Adria
CUP-e v novembri minulého roka reprezentovala SR
Dominika Korpová v juniorskej kategórii. V konkurencii
21 starších pretekárok obsadila 8.miesto.
Pretekársku sezónu dievčatá ukončili 8. decembra
2012 v Detve, kde sa konali
Majstrovstvá SR v športovej
gymnastike žien. Najmladšie
pretekárky Gymnastického
klubu Nové Zámky vo svojej
kategórii obsadili: Lilian Slivoňová 10. miesto, Laura Tomanová 8. miesto, prekvapila
Nely Košťálová 4. miestom
a Lara Pálinkášová získala
3. miesto. Kategóriu staršie žiačky „A“ vyhrala
a titul Majsterky Slovenska získala už po piatykrát 13-ročná Dominika KORPOVÁ, ktorá
sa zároveň stala najúspešnejšou gymnastkou
pre rok 2012 v žiackych kategóriách. Dominika si zároveň splnila bodový limit pre účasť
na EYOF (Európska mládežnícka olympiáda)
v júli 2013 v Holandsku.
Blahoželáme!
Tréneri GK NZ
(Foto: GK)
12
SERVIS
BLAHOŽELANIE
Dňa 31. decembra 2012
oslávili 50. výročie sobáša
naši rodičia
Eva a Ladislav
LOKAJOVCI.
Pri tejto príležitosti im prajeme aj naďalej pevné
zdravie a dlhý, spoločný, šťastný život.
Dcéry Renáta a Silvia, vnúčatá Eva,
Norbert a Tomáš
POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym
a susedom, ktorí odprevadili na poslednej
ceste nášho drahého otecka
Gašpara STOKLASA.
Ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina
POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 8. decembra 2012 odprevadili
na poslednej ceste nášho milovaného manžela, otca a praotca
KAROLA KOSTYÁLA.
Ďakujeme aj za kvetinové dary.
Smútiaca rodina
SPOMIENKA
„Jedna slza v našich očiach,
ktorá žije pre Teba,
jedna sviečka na hrobe,
ktorá horí pre Teba.
Tvoje srdce bolo naplnené láskou
a dobrotou,
Tvoj život bol naplnený prácou a usilovnosťou...
Pokým si žil, milovali sem Ťa, pokým my žijeme,
nezabudneme Ťa.”
BLAHOŽELANIE
Pri príležitosti
60. výročia sobáša
manželom
Rozálii a Jánovi
TÓTHOVCOM
srdečne blahoželajú a do ďalších spoločných rokov
želajú veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania
synovia Jozef a Tibor s rodinami.
POĎAKOVANIE
„Jedna sviečka, jeden kvietok,
jedna fotografia,
z ktorej sa na nás usmievaš...
Množstvo spomienok,
ktoré nám zostali,
pokým my žijeme,
aj Ty žiješ s nami!”
S bolesťou v srdci sme sa dňa 5. januára 2013 rozlúčili
s manželkou, našou mamičkou, babičkou, tetou, krstnou mamou
EDITOU FALUDIOVOU,
rod. Szolcsanovou.
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, susedom, ktorí
odprevadili na poslednej ceste našu drahú zosnulú.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina
SPOMIENKA
„Hoci si odišiel a nie si medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.”
S hlbokým smútkom v srdci sme si dňa
1. januára 2013 pripomenuli 3. výročie
úmrtia nášho milovaného manžela, otca,
starého otca, brata
Ľudovíta KURUCA.
S láskou spomína celá rodina
S hlbokým žiaľom v srdci si pripomíname 3. výročie úmrtia milovaného
ROMANA RÉVÉSZA.
Smútiaca rodina
SPOMIENKA
„Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať,
pokojný večný spánok Ti vrúcne priať
a s bolesťou na Teba spomínať.”
Dňa 29. decembra 2012 uplynuli 3 roky,
čo nás navždy opustila naša drahá
JUDITKA VARGOVÁ z Kameničnej.
SPOMIENKA
„Na nebo hľadíme, kde jagá sa hviezdička,
tam oddychuje Tvoja dušička.
Osud bol krutý, mladého Ťa od nás vzal,
v srdciach nám zostal iba bôľ a žiaľ.”
SPOMIENKA
„Neúprosný osud to
najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach,
smútok,
prázdny domov
a spomienky nám
ponechal...”
Dňa 4. januára uplynulo 13 rokov a 18. januára uplynie rok,
čo nás navždy opustili naši milovaní rodičia a starí rodičia
Ernest a Margita PALATYOVÍ.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku...
S bolesťou v srdci spomínajú dcéra Katarína
a vnuk Peter
SPOMIENKA
Dňa 28. decembra 2012 uplynulo
10 rokov odvtedy, čo nás navždy opustil
milovaný manžel a brat
JOZEF MAJER.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomína manželka a celá rodina
SPOMIENKA
Dňa 19. januára 2013 uplynie 5 rokov
odvtedy, čo nás navždy opustil milovaný
manžel, otec, starý otec, prastarý otec
JOZEF RYŠAVÝ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina
SPOMIENKA
„Moji drahí ja som už odišiel,
bojoval som, ale ďalej to už nešlo.
Túžil som ešte mnoho dúfať,
cestu životom svojich vnúčat sledovať.
Smrť prišla, rozlúčiť sa nedovolila,
moji milovaní ja už som u Pána.”
Dňa 20. januára 2013 uplynú 3 roky odvtedy, čo nás navždy opustil
LADISLAV SEBŐK.
S bolesťou v srdci spomína: družka, deti, súrodenci,
vnúčatá a príbuzní.
Dňa 6. januára 2013 uplynul 1 rok, čo nás
navždy opustil
MÁRIO PIŤO.
Nikdy na Teba nezabudneme.
Milujúca mamička, otecko, súrodenci
a celé príbuzenstvo
S láskou spomína sestra Marika s rodinou
SPOMIENKA
„Pokým si žil, milovali sme Ťa,
pokým žiť budeme, nezabudneme na Teba.”
S hlbokým žiaľom v srdci sme si dňa
10. januára 2013 pripomenuli 20. výročie
úmrtia
Smútiaca rodina
S hlbokým žiaľom v srdci a nikdy
nehynúcou láskou sme si dňa
16. decembra 2012 pripomenuli
prvé smutné výročie úmrtia najlepšieho
a najdrahšieho manžela, otecka, starého
a prastarého otca
Štefana KURUCZA.
Večne smútiaca a milujúca rodina
SLUŽBY PRE RODINYA DOMÁCNOSŤ
G vedenie domácnosti, varenie, upratovanie
G starostlivosť o záhradu
G dozor, sprievod, prechádzky /deti, seniori/
G upratovacie služby
Tel. č.: 0918/589 511
CN-R-03/13
KAROLA SIMONEKA.
SPOMIENKA
CN-R-04/13
CN-R-01/13
INZERCIA
13
14
SERVIS
LEKÁRENSKÁ SLUŽBA
V našom meste každý deň do 22 h!
Dátum Názov lekárne
Adresa
Tel. číslo
17.1. ES
Komárňanská 24
6426 117
18.1. Salvia
Andovská 9/C
6407 410
19.1. Claudia
Gúgska 14
6401 671
20.1. Na prednádraží Ľ. Štúra 18
6423 255
21.1. Sv. Alžbety
G. Czuczora 1
6450 522
22.1. Selia
SNP 42/C
6402 099
23.1. Dr. Max
Aquario, Nitrianska č. 111 6432 088
OZNAM
Západoslovenská energetika, a.s., G. Czuczora 5,
940 41 Nové Zámky oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej
energie budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:
22. 01. 2013, 09.00 - 16.00 – Bezručova 40, 42, 44,
Bešeňovská cesta 45, 47
Žiadame vás, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko
za prípadné škody a ušlý zisk ZSE, a.s. nezodpovedá - ods. 4 § 9 zákona 70/98 Z.z.
DROBNÉ OZNAMY
• Vykonávame upratovanie spoločných priestorov
v panelákoch. Tel.: 0905/317 222.
• 56-ročná žena hľadá mladšieho, inteligentného
muža na vážne zoznámenie. Volať po 15.00 hodine.
Tel.: 0918/214 509.
• Opatrovanie detí v domácom prostredí u klienta.
Tel.: 0918/135 024.
• Doučujem matematiku žiakov ZŠ a študentov SŠ,
VŠ a univerzít. Lokalita: Nové Zámky. Tel.: 0905 350
354, [email protected]
• Opravujem PC, inštalujem softvér, zachraňujem
údaje zhavarovaných PC, zálohujem dôležité údaje,
riešim problémy s internetovým pripojením. Tel.:
0905 350 354, [email protected]
• Mám vrodené jasnozrivé a liečiteľské schopnosti,
zaoberám sa veštením, kedykoľvek vám pomôžem.
Kontaktujte len telefonicky. Tel.: 0918/214 509.
• Preprava 1 - 16 osôb. Osobné auto od 0,18/km.
Tel.: 0948/099 909.
• Potrebujete si požičať peniaze? Ponúkame pôžičky,
úvery od 300 € do 1500 €. Novinka pre živnostníkov
(bez dokladu príjmu) od 500 € do 900 €. Zavolajte
ihneď. Tel.: 0915/869 115 alebo 0902/092 352.
• Predám saxofóny „B” Soprán, „S” Alt, Clasic de Lux,
„S” Alt Martin, „S” Alt Con. Cena dohodou. Tel.:
0904/693 630.
• Dobré pôžičky. Tel.: 0904/668 390.
• Doučím angličtinu – ZŠ. Tel.: 0905/569 991.
• Predám rodinný dom, 4 á pozemok, 5 izieb, kompletné vybavenie. Cena dohodou. Tel.: 0904/693
630, 0903/458 569.
• Kúpim byt v N. Zámkoch. Hotovosť. Tel.: 0902/393
384.
• Vypracujem podnikateľský plán pre účely dotácie
z ÚP. Tel.: 0903/247 446.
• Komplexné spracovanie účtovníctva – jednoduché, podvojné, mzdy. Tel.: 0903/247 446.
• Skladám všetok nábytok v demonte rýchlo a lacno
– kuchynské linky, obývacie steny, skrine, postele,
stoly. Tel.: 0915/425 794.
• Údim mäso a klobásy. Tel.: 0910/975 615.
• Dám do prenájmu garáž v Ružovej doline v N. Zám-
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Gašpar Stoklas, 91 r., Eva Haníková, rod. Dráfiová,
58 r., Alžbeta Czuczorová, rod. Formaneková, 80
r., Ladislav Petrovič, 70 r., Dagmar Szudová, rod.
Pilová, 51 r., Alžbeta Baloghová, rod. Stanková, 57
r., Vojtech Pál, 67 r., Mária Slováková, 47 r., Anna
Mártonová, rod. Ciglerová, 47 r., Regina Škorňáková, rod. Alföldiová, 81 r., Valeria Nagyová, rod.
Janegová, 77 r., Mária Banyárová, 86 r., Alžbeta
Kočišová, rod. Bajkaiová, 77 r., Alžbeta Virčiková,
rod. Koprdová, 87 r., Sylvia Benková, rod. Gremenová, 69 r., Anna Mészárošová, rod. Markusková,
74 r., Otto Kolečáni, 59 r., Ján Nosko, 55 r., Hugo
Miček, 85 r., Jaroslav Riška, 52 r., Ján Minárik, 73 r.,
Ing. Ján Husár, 54 r., Ľudovít Pšenák, 84 r., Ing. Ján
Smutný CSc., 75 r., Margita Šmigurová, rod. Hidasová, 89 r., Žofia Mátéová, rod. Zsiaková, 99 r., Július Várady, 92 r., Július Polgár, 60 r., Irena Chromčáková, rod. Mészárosová, 76 r., Edita Faludiová, rod.
Szolcsanová, 70 r., Etela Mellenová, rod. Stanková,
82 r., František Žáčik, 86 r., František Varagya, 59
r., Jarmila Gondžalová, rod. Bizoňová, 78 r., Mária
Chlebcová, rod. Klobučníková, 90 r., Magdaléna
Csákváryová, rod. Csókásová, 83 r., Jozef Kuzmický, 61 r., Mária Kovácsová, rod. Franková, 86 r., Pavel Fabula, 86 r., Milan Agh, 75 r., Alžbeta Aghová,
rod. Vodičková, 65 r.
koch. Cena: 30 €/mesiac. Tel.: 0907/501 399.
• Splňte si svoje túžby našou pôžičkou od 300
do 1500 €. Tel.: 0940/839 098.
• Predáme 1-izbový byt v pôvodnom udržiavanom
stave, 41 m2, s balkónom, znížená cena 21.500,- €.
Voľný. Tel.: 0905/966 756.
• Predáme 3-izbový byt na Andovskej ulici, 2 x lodžia,
plávajúce podlahy, vlastné kúrenie. Cena: 78.000,- €
+ možnosť dokúpiť garáž. Tel.: 0905/464 582.
• Predáme 3-izbový byt v štvorbytovke v Dubníku,
Dvor-Mikuláš. Vlastné kúrenie, garáž, blízko žel.
stanice, spojenie NZ, BA. Cena dohodou. Možná
výmena za 2-3 izbový byt v NZ. Tel.: 0910/506 279.
• Dáme do prenájmu 3-izbový nezariadený byt, veľký
2-izbový byt. Cena nájmu 300,- € a 320,- €. Tel.:
0901/704 143.
• Kúpime 4-izbový alebo veľký 3-izbový byt pre klienta. Platba v hotovosti. Tel.: 0905/464 582.
• Predám veľký 3-izbový byt, kompletne prerobený, Cyrilometódska ulica. Cena dohodou. Tel.:
0908/136 764.
• Dám do prenájmu 1-izbový byt, Cyrilometódska ul.,
voľný od 1.1.2013, 250 €/mesiac. Tel.: 0902/264 543.
• Dám do prenájmu 3-izbový byt na Gúgskej ulici.
Cena dohodou. Tel.: 0944/488 749.
• Predám pozemok - záhradu 23 á v Andovciach. Tel.:
0908/493 651.
• Zarábajte predajom kozmetiky. Tel.: 0908/778 780.
• Voľná pracovná pozícia: TIPER, OBCHODNÍK,
MANAŽÉR. Tel.: 0908/778 780.
• Predám pozemok v NZ - oblasť Tekvičné pole,
2001 m2. Pozemok sa dá využiť na stavbu domu
alebo ako záhrada. Elektrika na pozemku. Cena:
29.900 €. Tel.: 0907/188 771.
• Predám pozemok v NZ - oblasť Tekvičné pole,
500 m2. Pozemok sa dá využiť na stavbu domu alebo
ako záhrada. Elektrika na pozemku. Cena: 7.900 €.
Tel.: 0907/188 771.
• Predám 1-izbový byt v NZ, Lécka ulica. Tel.:
0904/873 523.
• Predám 2-izbový RD na 7,3 á pozemku Za troma
mostami. Tel.: 0907/896 503.
• Dám do prenájmu 1-izbový byt v NZ. Tel.:
0918/538 047.
• Dám do prenájmu malý 3-izbový byt v štvorbytovke
vo Dvoroch nad Žitavou. Cena: 150 € + réžia (130
€). Tel.: 0903/118 880.
• Predám dva 1-izbové byty na Ul. T.G. Masaryka
a S.H. Vajanského. Cena dohodou. Tel.: 0904/658
207.
• Dám do prenájmu garsónku na Bitúnkovej ulici
v NZ. Tel.: 0905/646 304.
• Opravujem čalúnený nábytok. Tel.: 0908/397 225.
• Predáme 2-izbový byt po kompletnej rekonštrukcii
na Ul. SNP. Nie sme R.K. Tel.: 0905/214 712.
• Predám 1-izbový byt v NZ, prerobený. Tel.:
0904/658 207.
• Predám králičie mäso z domáceho chovu. Cena:
5 €/kg. Tel.: 0915/725 352, 0905/213 370.
• Zdravotná sestra ponúka svoju službu na opatrovanie chorého človeka alebo prácu v domácnosti.
Tel.: 0911/365 158.
• Dám do prenájmu 1-izbový byt od 1.2.2013. Tel.:
0908/397 314.
• Predám zrekonštruovaný 3-izbový byt, 5. poschodie, balkón, na Ul. G. Bethlena. Cena dohodou. Tel.:
0908/277 831.
• Poradenstvo – veštenie. Tel.: 0917/604 581.
• Predám 3-izbový byt, kompletná rekonštrukcia,
na Žerotínovej bašte (blízko centra mesta),
74 m2, balkón, aj s čiastočným zariadením. Voľný
ihneď. Cena: 59 000 €. Tel.: 0915/085 477,
0908/731 322.
• Hľadáte prácu v Rakúsku ako chyžná, čašník, kuchár? Informácie: [email protected]
• Máš nadváhu? Pomôžeme ti. Hotel na Rákócziho
ulici v NZ, 1. poschodie, č. dverí 104. Tel.: 0904/
998 006, 0915/767 366.
• Dám do prenájmu garáž na Ul. G. Bethlena pri hrádzi. Tel. po 17.00 hodine: 0915/728 217.
• Predám RD na 10 á pozemku v Strekove v peknom okolí. Cena dohodou. Tel.: 035/752 3213,
0915/043 113.
• Predám prerobený 2-izbový byt v N. Zámkoch
na Šafárikovej ulici, 2. poschodie, výťah, ihneď voľný. Tel.: 0904/180 521.
• Dám do prenáju 1-izbový byt na Jánošíkovej ul. Tel.:
0905/425 73.
VÍTAJTE MEDZI NAMI!
Sofia Mia Micsinaiová, Adam Ružička, Damián
Štofko, Karolína Mašek, Jozef Karvai, Emma
Mesiarkinová, Viktória Šefčíková, Timea Pósová,
Bianka Jozefíková, Lukáš Mizere, Zuzana Buchelová, Timotej Dobročáni, Damián Zeman
SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Ladislav Tóth a Alžbeta Fridriková, Tomáš Selčáni
a Lucia Lukácsová, Ľubomír Urbanský a Danka
Bolemantová, Ján Kugler a Zuzana Borovičková,
Thomas Bernd Melde a Kaliakra Podivinská, Peter Kadlec a Mária Klobučníková, Tomáš Bajnok
a Monika Kuruczová, Alexander Budai a Monika
Farkašová, Róbert Maglodi a Vladimíra Jaššová,
Branislav Klučka a Monika Václavová
OPUSTILI NÁS
15
16
Download

Castrum Novum - Súkromná spojená škola