Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska
vzdelávací zimný seminár 30. 11. 2011 SOŠ Komenského Pezinok
Stručná informácia o novelizácii a aktuálnosti predpisov v oblasti BOZP
Ku dňu 1. 11. 2011 v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú aktuálne nasledovné
právne a ostatné predpisy, ktoré je potrebné dodržiavať v pekárenských a cukrárenských
prevádzkach:
1. Zákon č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce v znení neskorších predpisov (posledná novela
pod číslom 257/2011 Z.z., v poradí 25. znenie – účinnosť od 1. 9. 2011)
§ 98 Nočná práca – nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 5. hodinou.
(zdravotná spôsobilosť pre nočné zmeny § 98; definícia pracovného úrazu §195, § 220)
Ochrana práce (§ 146 až § 150)
Ochrana práce je systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných
opatrení, technických opatrení, zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na
utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. Ochrana práce je neoddeliteľnou
súčasťou pracovnoprávnych vzťahov.
Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a o zlepšovanie pracovných
podmienok ako základných súčastí ochrany práce je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou
plánovania a plnenia pracovných úloh.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo
minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a
pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.
Zamestnávateľ, zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci a odborová organizácia navzájom spolupracujú pri plánovaní a vykonávaní opatrení
v oblasti ochrany práce.
Znalosť právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci je neoddeliteľnou a trvalou súčasťou kvalifikačných predpokladov. Pri hodnotení
pracovných výsledkov treba prihliadať na dodržiavanie právnych predpisov a ostatných
predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Odborným zamestnancom povereným plnením úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a
zamestnancom nesmie vzniknúť ujma za plnenie úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.
Povinnosti zamestnávateľa
Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a
ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane
zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany
práce. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a
prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam.
1/7
Ďalšie povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravuje
zákon č.124/2006 Z.z.
Práva a povinnosti zamestnancov
Zamestnanci majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na informácie
o nebezpečenstvách vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia a o
opatreniach na ochranu pred ich účinkami. Zamestnanci sú povinní pri práci dbať o svoju
bezpečnosť a zdravie a o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa ich činnosť týka. Ďalšie práva
a povinnosti zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravuje zákon
č.124/2006 Z.z.
Kontrola odborovým orgánom - § 149
U zamestnávateľa, u ktorého pôsobí odborová organizácia, má odborový orgán právo
vykonávať kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2.Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších
predpisov (povinnosti zamestnávateľov, zamestnancov, alkohol, fajčenie na pracoviskách
vzdelávanie, predpisy, vyhodnotenie rizík, bezpečnostnotechnická služba, pracovná
zdravotná služba, úrazy, nahlasovanie ZPÚ (§ 17)
aktuálne zmeny: č.132/2010 Z.z. a 136/2010 Z.z. - oprávnenia na vykonanie odborných
prehliadok a skúšok VTZ vydané podľa predpisov do 31.5. 2010 sa považujú za oprávnenia
vydané na neurčitý čas. Podľa § 39b ods.2 v období od 1.5.2010 do 31.12.2011 môže lekár
alebo verejný zdravotník podľa § 26 ods.3 (pracovná zdravotná služba) samostatne vykonávať
úlohy pracovnej zdravotnej služby aj u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 50
zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej a druhej kategórie alebo ktorí
vykonávajú práce zaradené do druhej kategórie.
Pripravované zmeny k uvedenému zákonu – schválené parlamentom, nepodpísané
prezidentom Slovenskej republiky ako napr.:
- § 6 ods.3 písm.b): na zabezpečenie pitného režimu nemusí vypracovať vnútorný predpis
- najviac bola prepracovaná problematika rekondičných pobytov a doplnená faktorom hluku
(z.č. 132/2010 Z.z.)
- mení sa definícia závažného pracovného úrazu v § 17 ods.4 písm a) v prípade smrti, ťažkej
ujmy na zdraví, bez najmenej 42 dní.
Definícia ťažkej ujmy na zdraví:
1. zmrzačenie,
2. strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti,
3. ochromenie údu,
4. strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva,
5. poškodenie dôležitého orgánu,
6. zohyzdenie,
7. vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu, alebo
8. mučivé útrapy.
- § 17 ods.10 sa mení „ Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“ – podľa § 4 zák.č. 578/2004
Z.z. je povinný zamestnávateľovi ...na požiadanie bezodkladne písomne oznámiť, či ide
o závažný pracovný úraz.
- § 17 Príslušným inšpektorátom práce je ten, v ktorého územnom obvode pracovný úraz
vznikol.
2/7
- § 21 sa dopĺňa nasledovne: „ Zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú
službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie“
(viď 31 zákona č. 355/2007 Z.z.)
3.Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov, 10 zmien
k dnešnému dňu, posledná pod č.257/2011 Z.z.
§ 19 Správne delikty
1) Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu
a) zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov
uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) treťom a šiestom bode až do 100 000 eur a ak v dôsledku
tohto porušenia došlo k smrteľnému pracovnému úrazu zamestnanca najmenej 33 000 eur; za
nesplnenie povinnosti uloženej podľa § 12 ods. 2 písm. b) až i) možno pokutu zvýšiť až na
dvojnásobok,
b) fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, za porušenie povinností
vyplývajúcich z tohto zákona a z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode v
sume podľa písmena a),
c) vedúcim zamestnancom a štatutárnym orgánom ktorí svojím zavinením porušili
povinnosti vyplývajúce z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), záväzky vyplývajúce z
kolektívnych zmlúv, dali pokyn na také porušenie alebo zatajili skutočnosti dôležité na výkon
inšpekcie práce, vo výške trojnásobku až dvanásťnásobku ich priemerného mesačného
zárobku,
d) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva bez oprávnenia, osvedčenia,
preukazu alebo bez povolenia činnosť, na ktorú oprávnenie, osvedčenie, preukaz alebo
povolenie vydáva Národný inšpektorát práce, inšpektorát práce, fyzická osoba alebo
právnická osoba podľa osobitného predpisu, až do výšky 33 000 eur.
2) Inšpektorát práce uloží pokutu zamestnávateľovi za porušenie
a) povinností vyplývajúcich z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom a druhom
bode alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eur,
(jedná sa porušenie ustanovení Zákonníka práce)
b) zákazu nelegálneho zamestnávania od 2 000 eur do 200 000 eur.
3) Pokutu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa prerokovania protokolu
o výsledku inšpekcie práce a najneskôr do troch rokov odo dňa, keď bola porušená povinnosť.
4) Pokutu podľa odsekov 1 a 2 nemožno uložiť osobe, ktorej bola za to isté porušenie
predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv už
právoplatne uložená pokuta alebo iná majetková sankcia iným orgánom podľa osobitných
predpisov; to neplatí, ak bola uložená bloková pokuta.
5) Inšpektorát práce pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 a 2 zohľadňuje jej preventívne
pôsobenie a pri určovaní výšky pokuty prihliada najmä na
a) závažnosť zisteného porušenia povinností a závažnosť ich následkov,
b) počet zamestnancov zamestnávateľa a riziká, ktoré sa vyskytujú v činnosti zamestnávateľa,
c) skutočnosť, či zistené porušenie povinností je dôsledkom neúčinného systému riadenia
ochrany práce u zamestnávateľa alebo či ide o ojedinelý výskyt nedostatku,
d) opakované zistenie toho istého nedostatku.
6) Uložením pokuty vedúcemu zamestnancovi nie je dotknutá zodpovednosť zamestnávateľa
za to isté porušenie povinnosti vyplývajúcej z tohto zákona a osobitných predpisov.
Pozn. § 2 ods.1:
3/7
(1) Inšpekcia práce je
a) dozor nad dodržiavaním
1. pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik,
zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane
pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným
postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie,
2. právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy,
3. právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia,
4. právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
5. záväzkov, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv,
6. osobitného predpisu zamestnávateľom v rozsahu jeho povinností uzatvoriť
zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
za zamestnanca vykonávajúceho práce, ktoré sú na základe rozhodnutia orgánu na ochranu
zdravia zaradené do kategórie 3 alebo 4
§ 20 Poriadkové pokuty
1) Zamestnancom zamestnávateľa a osobám oprávneným robiť právne úkony za
zamestnávateľa alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, ktorí v
určenej lehote nesplnili povinnosti podľa § 16, bezodkladne neohlásili vznik závažného
pracovného úrazu, bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie, závažnej
priemyselnej havárie, choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania príslušnému
inšpektorátu práce alebo ktorí maria výkon inšpekcie práce, možno uložiť poriadkovú pokutu
vo výške od 65 eur až do 650 eur, a to aj opätovne, ak sa povinnosť nesplnila ani v
novourčenej lehote. Poriadkovú pokutu môže inšpektorát práce uložiť do jedného roka odo
dňa, keď sa povinnosť nesplnila.
2) Fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa, ktorá marí výkon
inšpekcie práce, môže inšpektorát práce uložiť poriadkovú pokutu vo výške od 65 eur až do
650 eur.
§ 16 Povinnosti fyzických a právnických osôb:
1) Zamestnávateľ je povinný inšpektorovi práce pri výkone inšpekcie práce
a) umožniť voľný vstup do priestorov a na pracoviská a utvárať podmienky na nerušený a
rýchly výkon inšpekcie práce,
b) poskytovať informácie o zistených neodstrániteľných nebezpečenstvách, ktoré môžu
ohroziť bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo iných fyzických osôb
d) umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie,
videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon inšpekcie práce,
e) predložiť na požiadanie alebo najneskôr v čase zisťovania totožnosti fyzických osôb
nachádzajúcich sa na jeho pracoviskách doklady, ktorými preukáže pracovnoprávny vzťah,
obdobný pracovný vzťah alebo právny vzťah podľa Obchodného alebo Občianskeho
zákonníka k týmto osobám.
2) Zamestnávateľ je na požiadanie povinný poskytnúť inšpektorátu práce alebo inšpektorovi
práce
a) všetky podklady a informácie potrebné na výkon inšpekcie práce vrátane prvopisov
dokladov a technických nosičov údajov,
b) meno osoby, ktorá vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru, adresu miesta výkonu práce, dátum vzniku pracovnoprávneho vzťahu a
predpokladaný rozsah prác,
3) Zamestnávateľ, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je
uvedený v prílohe č.1 k zákonu č.124/2006 Z.z. (napr. výroba potravín) je povinný písomne
oznámiť príslušnému inšpektorátu práce začatie prevádzky najneskôr do 30 dní od jej
4/7
skutočného začatia spolu s informáciou o charaktere a rozsahu činnosti a oznamovať
podstatné zmeny činnosti a skončenie prevádzky najneskôr do 30 dní od ich vzniku.
4) Povinnosti uvedené v odseku 1 a v odseku 2 písm. a) je povinná plniť aj fyzická osoba,
ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom
6) Fyzická osoba a právnická osoba je na požiadanie inšpektorátu práce alebo inšpektora
práce povinná poskytnúť informácie potrebné na výkon inšpekcie práce.
4.Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a o nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších
predpisov Úplne znenie zákona pod číslom: 346/2011 Z.z.
Tento zákon vymedzuje nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ustanovuje zákaz
vykonávania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, výkon kontroly, povinnosti
kontrolného orgánu a postih za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania.
Nelegálna práca je závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba pre právnickú osobu alebo
fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom 1) a
a) nemá s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, založený
pracovnoprávny vzťah podľa osobitného predpisu 2) alebo
b) je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným
zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou
konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej
krajiny“) a nemá povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania a povolenie na
zamestnanie, ak to vyžaduje osobitný predpis 4) a ak medzinárodná zmluva, ktorou je
Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá
je podnikateľom,
1) ak využíva závislú prácu
a) fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah podľa osobitného predpisu,2)
b) fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah podľa osobitného predpisu 2) a
do začiatku výkonu kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania nesplnila
povinnosť podľa osobitného predpisu 6) alebo
c) štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nemá povolenie na prechodný pobyt na účely
zamestnania a povolenie na zamestnanie, ak to vyžaduje osobitný predpis 4) a ak
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
Nelegálna práca je aj práca, ktorú vykonáva fyzická osoba pre právnickú osobu alebo
fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom 1) a nemá s právnickou osobou alebo s fyzickou
osobou, ktorá je podnikateľom, založený právny vzťah podľa osobitného predpisu.7)
Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
ktorá je podnikateľom, 1) ak využíva prácu fyzickej osoby a nemá s ňou založený právny
vzťah podľa osobitného predpisu. 7)
Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa
zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom 8) a ktorý vykonáva
závislú prácu.
Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,1) vykonáva
prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený,
je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov 8a) alebo je žiakom, alebo študentom
do 26 rokov veku.
Nelegálna práca nie je práca, ktorú vykonáva pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, 1)
príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je
poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov 8a) alebo je žiakom, alebo študentom
5/7
do 26 rokov veku.
Fyzická osoba nesmie vykonávať nelegálnu prácu.
Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie nelegálne zamestnávať.
Opakované porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa považuje za osobitne závažné
porušenie tohto zákona na účely zrušenia živnostenského oprávnenia.8b)
Fyzická osoba je povinná kontrolnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce
a nelegálneho zamestnávania
a) preukázať totožnosť,
b) predložiť doklad, ktorý obsahuje identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej
osoby, 11)
c) odôvodniť prítomnosť na pracovisku.
1) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov, Obchodný zákonník.
2) Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
4) § 21 ods. 2 a § 22 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
6) § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
7) Napríklad Obchodný zákonník.
8) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8a) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov.
8b) § 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
9) Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z. z.
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
10a) § 12 písm. ad) a § 13 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
§ 7 ods. 3 písm. r) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
223/2011 Z. z.
11) § 235 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5.Vyhl.č. 500/2006 Z.z. (vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze)
6. Nar.vl. SR č. 272/2004 Z.z. – práce zakázané tehotným ženám
(- spojené s tlakom na brucho a podbrušie spôsobeným či už pracovným zariadením, alebo
v dôsledku nevhodne riešeného pracovného miesta, pri manipulácii s nákladmi spojené
s rizikami, najmä v bedernej oblasti chrbtice, spojené so zdvíhaním, prenášaním
a ukladaním bremien, pri ktorých sú prekračované smerné hmotnostné hodnoty uvedené
v nar.vl. SR č.281/2006 Z.z., postojačky u tehotných žien, ak sa vykonávajú súvisle počas
prevažnej časti pracovnej zmeny).
7. Nar.vl.SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na pracovisko (komunikácie, únikové východy, lekárničky, osvetlenie, čistiace práce)
8. Nar.vl. SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
6/7
pri používaní pracovných prostriedkov (zaškolenie obsluhy, kontroly, poverenie obsluhy)
9.Nar. vl. SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
pri ručnej manipulácii s bremenami (hmotnostné limity ženy – muži, zdravotná spôsobilosť)
10.Nar.vl.SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie
osobných ochranných pracovných prostriedkov (vyhodnotenie nebezpečenstiev,
ktoré vyplývajú z pracovných procesov, certifikované OOPP, evidencia)
11.Nar.vl.SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného
označenia pri práci (hlavné uzávery médií, elektriny, rampy, schody, nebezpečných miest)
12.Nar.vl.SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
pri práci so zobrazovacími jednotkami (práca s PC nad 4 hodiny nepretržitej práce)
13.Vyhl.č. 59/1982 Zb. ( obsluha strojov a zariadení, ochranné kryty, zabezpečovacie
zariadenia, komunikácie, skladovanie)
14.Vyhl.č. 508/2009 Z.z. § 20 - obsluha elektrických zariadení laikmi, ďalšie časti
pojednávajú o intervaloch vykonávania revízií vyhradených technických zariadení,
o odbornej spôsobilosti na obsluhu VTZ – zrušila vyhl.č.718/2002 Z.z.
V revíznych správach revízni technici často sa odvolávajú na túto zrušenú vyhlášku!
15. Vyhl.č. 93/1985 Zb. o stabilných zásobníkoch na sypké materiály (múčne silá)
16.Vyhl.č. 208/1991 Zb. o BOZP pri prevádzke motorových vozidiel a
Zdravotná spôsobilosť vodičov z povolania podľa zákona č. 8/2009 Z.z.
17/Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Podľa novely zákona č. 355/2007 Z.z. je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu
zamestnávateľ povinný zabezpečiť len pre tých zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu
zaradenú do kategórie 3 alebo 4 (rizikové práce) alebo prácu, u ktorej sa vyžaduje
zdravotná spôsobilosť podľa osobitných predpisov (napr. podľa Zákonníka práce - práca
v noci, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov - práca vodičov z povolania, práca
so zobrazovacími jednotkami, práca s bremenami a pod.).
17. Nar. vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou chemickým faktorom pri práci (posudok o riziku - § 4, prevádzkový poriadok
podľa ustanovení § 11).
Informáciu spracoval Ing. Štefan Csukás
7/7
Download

BOZP - Promp spol. s ro