Základná škola, G. Haina 37, LEVOČA
Plán práce školy na šk.r.2013/2014
vypracovala: RNDr. Gabriela Gerčáková, riaditeľka školy
1. Všeobecná časť
K 1.9.2013 má škola 635 žiakov rozdelených do 27 tried. V ŠKD pracujú štyri
oddelenia. Škola má 44 pedagogických zamestnancov. Z toho
13 učiteľov na
ročníkoch 1.- 4., 18 učiteľov na ročníkoch 5.- 9.,4 vedúci pedagogickí zamestnanci, 4
vychovávateľky ŠKD, z toho jedna vedúca vychovávateľka, 4 vyučujúci Nv na
skrátený úväzok, 1 asistentka učiteľa
zamestnancom je
pôsobiaca v 1.ročníku.
Odborným
školská špeciálna pedagogička pracujúca na znížený pracovný
úväzok a školská logopedička pracujúca na znížený pracovný úväzok. Všetci
pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
Štruktúra kariérových pozícií v šk.roku 2013/2014:
A. Vedúci pedagogickí zamestnanci
1. Riaditeľ školy:
RNR. Gabriela Gerčáková
2. Zástupca riaditeľa školy:
Mgr. Mária Orlovská
Mgr. Mária Štramová
Mgr. Štefánia Tomalská Repaská
3. Vedúci vychovávateľ ŠKD:
Katarína Lisovszká
B. Pedagogickí zamestnanci špecialisti
1. Triedny učiteľ:
Trieda
Triedny učiteľ
I.A
Mgr. Drahomíra Slobodová
I.B
Mgr. Katarína Sanitriková
I.C
Mgr. Mária Guffová
II.A
PaedDr. Patrícia Korkosová
II.B
Mgr. Adriana Dluhošová
II.C
Margita Kacejová
III.A
Mgr. Lenka Polláková
III.B
Mgr. Andrea Novotná
III.C
Mgr. Mája Nováčeková
IV.A
Mgr. Eva Kovaľanová
IV.B
Mgr. Viera Harčárová
IV.C
Mgr. Miroslava Suchá
V.A
Mgr. Martin Kokavec
V.B
Mgr. Viera Starcová
V.C
Mgr. Roman Gaduš
VI.A
Mgr. Lucia Katriňáková
VI.B
Mgr. Jarmila Tatarková
VI.C
Mgr. Silvia Verbovská
VII.A
Mgr. Martina Lorková
VII.B
PaedDr. Alžbeta Richnavská
VII.C
Mgr. Pavol Petrovič
-2-
VIII.A
Mgr. Monika Hámorová
VIII.B
Mgr. Miroslava Vernarská
VIII.C
Mgr. Anna Zelená
IX.A
Mgr. Zuzana Šefčíková
IX.B
Mgr. Miroslava Suchareková
IX.C
Mgr. Ján Spišský
2. Výchovný poradca:
Mgr. Silvia Verbovská
3. Vedúci MZ, PK:
MZ učiteľov ročníkov 1.- 4.:
Mgr. Mária Guffová
MZ vychovávateliek ŠKD:
Katarína Lisovszká
PK učiteľov prírodovedných predmetov:
Mgr. Jarmila Tatarková
PK učiteľov spoločenskovedných predmetov:
PaedDr. Alžbeta Richnavská
PK učiteľov cudzích jazykov:
Mgr. Martina Lorková
PK učiteľov výchovných predmetov:
Mgr. Anna Zelená
4. Koordinátor informatizácie:
Mgr. Zuzana Šefčíková
5. Koordinátor prevencie:
Mgr. Miroslava Vernarská
6. Koordinátor projektu Zelená škola:
Katarína Lisovszká
7. Poradca pre vzdelávanie prostredníctvom IKT:Mgr. Martina Lorková
C. Odborní zamestnanci
1. Školský špeciálny pedagóg :
PaedDr. Anna Skokanová, PhD.
V školskom roku 2013/2014 vyučovanie na škole prebieha podľa Školského
vzdelávacie programu vydaného riaditeľkou školy. ŠkVP je vypracovaný v súlade so
ŠVP pre ISCED1 a ISCED 2.
Hodnotenie
a klasifikácia žiakov bude prebiehať v súlade s Metodickým
pokynom MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
Činnosť ŠKD sa bude riadiť Školským výchovným programom.
2. Analýza činnosti školy v šk. r. 2012/2013
Na konci šk. roka 2012/2013 mala naša škola 657 žiakov, čo je o 13 viac ako
v minulom školskom roku. Žiaci boli rozdelení do 28 tried. Od začiatku šk. roka sme
mali 7 oddelení šk. družiny. Z toho 5 oddelení pracovalo celé popoludnie a viedli ich
vychovávateľky ŠKD a dve boli pre žiakov, ktorí po 14,00 hod. navštevujú krúžky.
Tieto oddelenia viedli vyučujúce 1. stupňa. ŠKD priemerne denne navštevovalo
-3-
spolu 166 žiakov. Od 1.2. 2013 došlo v ŠKD k organizačnej zmene v dôsledku úpravy
financovania. Počet oddelení sa znížil o dve. S jednou
z vychovávateliek bol
rozviazaný pracovný pomer a zaniklo aj jedno oddelenie, ktoré viedli vyučujúce 1.
stupňa. V 18 ZÚ pracovalo 237 žiakov. Vzdelávací poukaz odovzdalo 196 žiakov.
Vyučovanie na škole prebiehalo podľa ŠkVP vydaného riaditeľkou školy a
vypracovaného v zmysle ŠVP a jeho príloh pre ISCED1, ISCED2 vydaného ŠPÚ pre
školský rok 2012/2013.
Údaje o prospechu žiakov, výchovných opatreniach a dochádzke:
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu
Počet žiakov
77
73
73
76
77
72
72
74
62
656
Počet tried
4
3
3
3
3
3
3
3
3
28
Počet chlapcov
40
36
40
48
41
40
38
39
36
358
Počet chlapcov v %
Počet dievčat
Počet dievčat v %
51,95
49,32
54,79
63,16
53,25
55,56
53,78
52,70
58,06
54,57
37
37
33
27
36
32
34
35
26
298
48,05
50,68
45,21
36,84
46,75
44,44
47,22
47,30
41,94
45,43
53
46
44
30
22
19
18
16
248
72,60
63,01
57,89
38,96
30,56
26,39
24,32
25,81
37,80
9
8
13
20
13
12
13
8
96
Prospeli s vyznamenaním
Prospeli s vyznamenaním v %
Prospeli veľmi dobre
Prospeli veľmi dobre v %
12,33
10,96
17,11
25,97
18,06
16,47
17,57
12,90
14,63
70
4
15
14
23
28
36
37
33
260
90,91
5,48
20,55
18,42
29,87
38,89
50,00
50,00
53,23
39,63
70
66
69
71
73
63
67
68
57
604
90,91
90,41
94,52
93,42
94,81
87,50
93,06
91,89
91,94
92,07
54
42
29
33
11
8
11
8
6
202
70,13
57,33
39,73
43,42
14,29
11,11
15,28
10,81
9,68
30,79
2
4
15
13
22
24
31
31
30
172
2,60
5,48
20,55
17,11
28,57
33,33
43,06
41,89
48,39
26,22
2
2
1
1
2
1
9
2,60
2,74
1,37
1,30
2,78
1,35
1,37
2
2
1
1
2
1
9
Neprospeli v %
2,60
2,74
1,37
1,30
2,78
1,35
1,37
Neklasifikovaní
5
5
3
5
3
7
5
5
5
43
6,49
6,85
4,11
6,58
3,90
9,72
6,94
6,76
8,06
6,55
5
5
3
5
3
7
5
5
6
44
Neklasifikovaní z predmetu v %
6,49
6,85
4,11
6,58
3,90
9,72
6,94
6,76
8,06
6,55
Celkový študijný priemer
1,12
1,22
1,47
1,38
1,78
1,92
2,05
2,24
2,32
1,75
6.
7.
8.
9.
6
3
2
8
Prospeli
Prospeli v %
Prospeli - spolu
Prospeli - spolu v %
Výborní žiaci (priemer 1.00)
Výborní žiaci (priemer 1.00) v %
Slabo prospievajúci žiaci
Slabo prospievajúci žiaci v %
Neprospeli z 1 resp. 2 predmetov
Neprospeli z viac predmetov
Neprospeli z viac predmetov v %
Neprospeli
Neklasifikovaní v %
Neklasifikovaní z predmetu
Neklasifikovaní boli žiaci, ktorí študujú v zahraničí.
Výchovné opatrenia
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Pochvala triedny
Pochvala riaditeľ
4
7
5
-4-
Spolu
9
2
28
Spolu
Napomenutie
triedny
4
Pokarhanie triedny
1
Pokarhanie riaditeľ
Spolu
1
7
5
8
11
2
37
2
1
6
10
4
2
1
5
3
15
4
2
3
6
9
25
6.
7.
8.
2
3
1
Znížené známky zo správania
Ročník
1.
2.
3.
Stupeň 2
1
Stupeň 3
1
4.
5.
2
Stupeň 4
Spolu
2
9.
Spolu
7
3
6
1
1
4
1
1
1
3
5
2
4
17
Dochádzka
Ročník
Ospravedlnené h.
Neospravedlnené
h.
Spolu vymeškané
h.
Ospravedlnené h.
na žiaka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu
5412
5493
7132
6170
8451
8317
8431
11257
10314
70974
99
175
299
580
294
1497
8550
8492
8730
11837
10608
72471
50
5412
5493
6170
71,27 75,84 100,45 81,18 109,75 115,51 117,09 152,12 166,35 108,19
Neospravedlnené
h. na žiaka
Spolu vymeškané
h. na žiaka
7182
0,67
71,27 75,84
98,38
1,28
2,43
4,15
7,84
4,74
2,28
81,18 111,03 117,94 121,25 159,95 171,10 110,47
Dochádzka sa v šk. roku 2012/2013 oproti minulému mierne zlepšila. Počet
vymeškaných hodín sa znížil o 1129, počet vymeškaných ospravedlnených hodín sa
znížil o 1322, počet neospravedlnených vymeškaných hodín sa zvýšil o 193. Pri
riešení neospravedlnenej nedochádzky žiakov nám počas celého šk. roka pomáhalo
riešiť problém s rodičmi žiakov Komunitné centrum v Levoči.
S výsledkom testovania môžeme byť relatívne spokojní aj keď v priemere
žiaci celého ročníka nedosiahli úroveň v SR. Celkový priemer školy je nižší
vzhľadom na vedomostné zloženie tried. Prijali sme opatrenia na zlepšenie prípravy
žiakov. Tie sa týkajú hlavne organizácie prípravy. V budúcom školskom roku bude
povinná pre všetkých žiakov a bude zaradená do rozvrhu hodín. No je dôležité, aby aj
samotní žiaci a ich rodičia mali záujem na dobrých výsledkoch a teda mali záujem
o prípravu a priebeh testovania. Do prípravného testovania prostredníctvom Kompara
budú zapojení tiež všetci žiaci 9. ročníka.
Výsledky žiakov 9. ročníka v Testovaní9 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
-5-
M
%
60,07%
51,70%
52,06%
50,67%
52,14%
učiteľ
SR
škola
9.A
9.B
9.C
Še
Ta
Ká
Prijímacie konanie na
učiteľ
SR
škola
9.A
9.B
9.C
Še
Ta
Ká
Sj
%
60,07%
51,70%
52,06%
50,67%
52,14%
SR
škola
9.A
9.B
9.C
stredné školy prebiehali v máji. Zo 62 žiakov 9.
ročníka bolo prijatých na vybrané stredné školy 57 žiakov. 5 žiaci si prihlášku
nepodali, lebo študujú v zahraničí. Rozmiestnenie na SŠ je nasledovné: 1ž. na
Gymnázium J.F.Rimavského, 14ž na Gymnázium sv. F. Assiského, 6ž. na SOŠ M.
Pavla v Levoči, 4 žiaci na SPgŠ v Levoči, 1 ž. na SZŠ v Levoči, 11 ž na SOŠ v SNV,
5 ž na Technickú akadémiu v SNV, 4 ž na SOŠ ekonomickú v SNV, 5 ž na HA
v SNV, 1 ž na SOŠ drevársku v SNV, 1 ž na SOŠ obchodu a služieb v SNV, 1ž na
Súkromnú SOŠ v Poprade, 1ž na SPŠ dopravnú v Košiciach, 1 žiak na Spojenú SOŠ
lesnícku v Liptovskom Hrádku, 1 žiak na Súkromnú SOŠ hutnícku v Podbrezovej. V
štúdiu na SŠ bude pokračovať 5 žiakov 8. ročníka a to 3 žiaci na SOŠ M. Pavla
v Levoči a 2 žiaci na bilingválnom Gymnáziu, Javorová v SNV.
Na 8- ročné gymnázia si podalo prihlášku 11 žiakov 5. ročníka. 10 žiaci boli
prijatí na Gymnázium sv. F. Assiského v Levoči a 1 žiak na Gymnázium, Javorová
SNV.
V školskom roku 2012/2013 bola škola zapojená do medzinárodného
programu Zelená škola. Tento program prináša environmentálnu výchovu prepojenú s
konkrétnymi praktickými krokmi. Je prioritne zameraný na ľudí a ich zmýšľanie, nie
na úlohy. Týmto sa má dosiahnuť zmena v zmýšľaní a postupne viesť celú školu k
nájdeniu spôsobu, ako urobiť školu „zdravšou, zelenšou“, ale aj aktívnejšou v
otázkach ochrany životného prostredia.
7.05.2013 sa uskutočnil projektový deň – Deň Zeme. Do projektového dňa sa
zapojili všetky triedy prvého stupňa. Svoje práce prezentovali na školských chodbách
(pripravila p. uč. Ušáková). Žiaci 5. – 9.ročníkov boli rozdelení do skupín. Prvá
skupina 5. a 6.ročník
sa zúčastnili v jedálni školy ekofimu – Wall.e.- hlavnou
myšlienkou ekofilmu bolo hromadenie odpadu na našej planéte. Žiaci 7. ročníka
prechádzali tromi stanovišťami. Za prvé bola zodpovedná p. uč. Mgr. Starcová, žiaci
-6-
tu riešili ekotajničky a ekokvízy v anglickom a nemeckom jazyku. Druhé stanovište
bolo praktického zamerania –skrášľovanie okolia školy- sadenie ozdobných kríkov,
stromčekov, zodpovednosť za toto stanovište mala p. uč. Ing. Brečková. Športové
aktivity a súťaže patrili tretiemu stanovišťu a p. uč. Mgr. Vojtaššákovej. V triedach s
interaktívnou tabuľou žiaci ôsmych ročníkov sledovali náučné dokumentárne
ekofilmy s tematikou voda a odpady. Žiaci 9. A triedy boli pridelení na jednotlivé
stanovištia. Deviataci z B triedy upratovali športový areál školy a 9. C zbierala liečivé
rastliny a zhotovila plagát s ukážkami a krátkym popisom. Na záver starší žiaci v
triedach tvorili ekoplagáty na témy: znečisťovanie vody a ovzdušia, globálne
problémy Zeme. Mladší žiaci v tvorivých dielňach vytvárali výrobky z odpadových
materiálov. Najlepšie plagáty a najkrajšie výrobky sa vybrali na výstavku na školskej
chodbe. Realizovali sme projekt Svetovej zdravotníckej organizácie Škola
podporujúca zdravie, plnili sme úlohy z Národného programu podpory zdravia. Žiaci
mali počas vyučovania zabezpečený pitný režim. Upevňovali sme fyzické a duševné
zdravie, zlepšovali sme kondíciu žiakov na hodinách TV, na plaveckom výcviku, na
cvičení v prírode, umožnili sme žiakom pobyt v škole v prírode. V novembri bol
prevedený plavecký výcvik žiakov 6. ročníka v Poprade (Tomalská Repaská,
Petrovič, Gaduš, Vojtaššáková). V januári sme uskutočnili lyžiarsky výcvik pre
žiakov 7. ročníka na Levočskej Doline (p. uč.Tomalská Repaská, Petrovič, Gaduš,
Vojtaššáková). V máji sa 49 žiakov 1.B,2.B,2.C a 4.B
zúčastnilo dvoch turnusov
školy v prírode pod vedením p. uč. Novotnej, Dluhošovej, Sanitrikovej, Nováčekovej
a p. vych. Lisovszkej, Dulovičovej.
Na hodinách prvouky a prírodovedy sme zdôrazňovali význam správneho
stravovania, osobnej hygieny a čistoty prostredia, v ktorom žijeme, vplyv na zdravie
človeka.
Rovnaká
pozornosť
sa
venovala
aj
sociálnym
aspektom
zdravia,
prostredníctvom hier, rozhovorov sme rozvíjali pozitívne sebavedomie a sebaúctu
žiakov.
V septembri p. uč. Sanitriková, Harčárová a Novotná pripravili pre žiakov I.
stupňa aktivity do projektu Týždeň zdravia. Boli zamerané predovšetkým na podporu
zdravého životného štýlu. Prezentácia s témou Čo nám škodí a čo prospieva bola
spojená s praktickými činnosťami, kde si žiaci overili svoje vedomosti a zasúťažili si
medzi triedami v ročníku. Ďalšia aktivita bola Mliečny deň s ochutnávkou mliečnych
výrobkov, druhý deň sa zisťovali obsahy desiatnikov v triedach a súťažilo sa o triedu
-7-
s najzdravšou desiatou. Žiaci vypracovali rôzne projekty a prezentovali sa výstavkou
v školských priestoroch. O ochrane zdravia a poskytovaní prvej pomoci nás poučili
študenti Strednej zdravotnej školy v Levoči, ktorí si pripravili aj praktické cvičenia.
Záver týždňa patril športovým súťažiam.
Pri príležitosti Svetového dňa výživy sa od 22.októbra do 26. októbra 2012
uskutočnil Týždeň zdravej výživy na II. stupni. Žiaci jednotlivých tried zhotovovali
plagáty na tému „ Zdravá. výživa“. Hlavnou úlohou žiakov v tomto týždni bolo
doniesť čo najväčšie množstvo zdravej výživy na desiatu. Každý deň členovia EKO
hliadky kontrolovali zdravú desiatu v jednotlivých triedach. Žiaci víťazných tried v
poradí 5.C, 5.A a 6.C boli odmenení vecnými cenami. V rámci predmetu Svet práce
žiaci spolu s vyučujúcimi p. Ing. Brečkovou a p. Mgr. Starcovou vytvorili vlastnú
pyramídu zdravej výživy, ktorá bola inštalovaná spolu s projektmi o zdravej výžive
na školskej chodbe .
V rámci ŠKD sa počas celého šk. roka posilňovala a podporovala činnosť
športových krúžkov vo voľnom čase, vytvárali sa
podmienky
na formovanie
zdravého životného štýlu so zameraním na kvalitu pohybových aktivít sprístupnením
ihriska, telocvične, školského dvora deťom.
Všetky triedy sa zapojili do akcie Ligy proti rakovine – Deň narcisov. Žiaci
tento projekt realizujú so zanietením, čím sa umocňuje pochopenie a spolupatričnosť
detí s chorými. Dve hliadky dobrovoľníkov vyzbierali medzi žiakmi a zamestnancami
školy a levočskou verejnosťou 241,40 €.. Zbierku realizovali žiaci pod vedením pani
uč. Richnavskej.
Zúčastňovali sme sa aj všetkých športových súťaží organizovaných mestom,
SAŠŠ. Na škole aktívne pracovali športové krúžky.
Ciele stanovené v pláne práce školy na školský rok 2012/2013 vychádzali zo
strednodobých a dlhodobých cieľov uvedených v koncepcii rozvoja školy na školské
roky 2009/2010 – 2013/2014 a boli rozpracované do úloh pre školský rok 2012/2013
uvedených v pláne práce školy na tento školský rok. Úlohy boli zapracované do
plánov práce PK a MZ. Plnenie úloh bolo vyhodnocované raz mesačne na pracovných
poradách a podrobne na zasadnutiach PK a MZ. Kontrola plnenia úloh prebiehala
v súlade s plánom vnútroškolskej kontroly. Ich podrobné vyhodnotenie je uvedené
v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2012/2013.
-8-
Veľmi pozitívne možno hodnotiť spoluprácu školy s rodičovským združením
pod vedením predsedníčky rodičovskej rady p. M. Palugovej. Raz štvrťročne zasadala
rada rodičov za prítomnosti vedenia školy, kde sa hodnotila činnosť za
predchádzajúce obdobie plánovali akcie na nový štvrťrok.
3. Hlavné úlohy pre šk. r. 2013/2014
Hlavné úlohy a ciele na tento školský rok vychádzajú zo strednodobých
a dlhodobých cieľov uvedených v koncepcii rozvoja školy na školské roky 2009/2010
– 2013/2014 a z POP na školský rok 2013/2014. Vyučovací proces sa bude riadiť
ŠkVP vydaným riaditeľkou školy pre šk. rok 2013/2014 Tento je vypracovaný
v súlade so ŠVP, prerokovaný v pedagogickej rade a rade školy.
Počas celého roka je potrebné plniť hlavný cieľ a to je neustále skvalitňovať
výchovno-vyučovací proces na škole, zvyšovať úroveň vedomostí, rozvíjať tvorivosť,
samostatnosť žiakov a schopnosť aplikovať vedomosti v reálnom živote. Žiaci musia
získať kľúčové kompetencie a to v oblasti komunikačných schopností, ústnych a
písomných
spôsobilosti,
využívania
informačno-komunikačných
technológií,
komunikácie v materinskom a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, prírodných
vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne a občianske, podnikateľské
a kultúrne. V tomto smere majú nezastupiteľnú úlohu metodické orgány, ktoré budú
participovať svojou činnosťou na zefektívnení celkovej práce školy, prácu
metodických orgánov zameriame na cieľavedome skvalitňovanie činnosti učiteľa vo
výchovno-vzdelávacom procese i na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov
žiakov a vykonávanie dôslednej analýzy zistení získaných kontrolnou činnosťou.
Kontrolná činnosť bude zameraná predovšetkým na úroveň rozvíjanie kľúčových
kompetencií
žiakov a na využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok a
didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese.
V školskom roku 2013/2014 sa budeme podieľať na realizácii Národného
projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odbornom
vzdelávaní a príprave prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na
rozvoj pracovných zručností a práce s talentami.“ Tento projekt prinesie žiakom školy
možnosť pracovať v moderných učebniach biológie, fyziky, chémia a techniky.
Prostredníctvom národného projektu chceme podporiť aj rozvoj práce s talentami,
ktorá je nevyhnutná na zvyšovanie záujmu žiakov o odborné vzdelávanie a prípravu.
Talentovaných žiakov budeme
zapájať do predmetových olympiád, športových
-9-
a iných súťaží. Táto činnosť bude integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho
procesu na škole v tomto školskom roku.
Od septembra 2013 sme zapojený aj do Národného projektu „Zvyšovanie
kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“. Projekt
realizuje spolu s vybranými škola NÚCEM.
Vedenie školy bude podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov
v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov. Úlohou hlavne vyučujúcich
predmetu slovenský jazyk a literatúra je formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a
literatúre, organizovať žiacke súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie
čitateľské aktivity aj v školských kluboch detí. V záujme efektívneho rozvíjania
komunikačnej kompetencie a čitateľskej gramotnosti sme v rámci tvorby školského
vzdelávacieho programu vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia v primárnom
vzdelávaní zaviedli predmet Tvorivé čítanie a písanie v 2. - 4. ročníku, Dramatickú
výchovu v 1. – 4. ročníku V 1. ročníku sa na jednej hodine SJL delí trieda na dve
skupiny s cieľom zefektívnenie vyučovania. V rámci prevencie čitateľských ťažkostí
spolupracujeme s logopédkou zo Súkromného centra Špeciálneho poradenstva
v Spišskom Hrhove, ktorá je zamestnaná na čiastočný úväzok v našej škole. Na
druhom stupni je rozvíjaniu komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti
venovaná pozornosť vo všetkých predmetoch a konkrétne úlohy sú zapracované
v pláne práce PK spoločenskovedných predmetov. Postupne počas šk. roka sa bude
dopĺňať školská knižnicu novými titulmi, aby mohla byť stále viac využívaná vo
vzdelávacom procese žiakov, ale aj učiteľov. Jej využívaním sa bude zvyšovať
čitateľská gramotnosť žiakov, ktorá určite napomôže pri zlepšovaní učebných
výsledkov žiakov školy. V súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc sa
zapojíme sa do súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.
Dôsledne budeme uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a
segregácie. Žiakov pochádzajúcich
zo sociálne znevýhodneného prostredia,
marginalizovaných skupín, zaraďujeme do bežných tried spolu s majoritnou
populáciou a vytvárame podmienky pre ich normálne zaradenie sa do výchovnovzdelávacieho procesu školy. Na škole pôsobí asistentka učiteľa, ktorá pomáha
pri začlenení hlavne žiakom 1. ročníka.
V spolupráci s Mestským úradom a ÚPSVaR pracovisko Levoča prijímame
opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania sa a vzdelávacích výsledkov žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia.
- 10 -
Naďalej budeme rozvíjať projekt " Škola podporujúca zdravie " s cieľom
posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu. Budeme pokračovať
v spolupráci s Ligou proti rakovine zapojením sa do akcie Dňa narcisov.
V rámci projektu Otvorená škola budeme zvyšovať zapojenie žiakov do
pohybových aktivít formou športových krúžkov a pohybových aktivít v prírode počas
pobytu v ŠKD. V čase mimo vyučovania a počas víkendov sprístupnime športový
areál školy na činnosť športových klubov mesta a športové aktivity detí a ich rodičov.
V rámci plnenia úloh vyplývajúcich z Národného programu prevencie obezity
aktualizovaného Národného programu ozdravenia výživy obyvateľov SR a Národného
programu kardiovaskulárnych ochorení vymedzíme
priestor v areály školy na
propagáciu zdravého životného štýlu.
V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na
obdobie rokov 2012-2016 budeme počas šk. roka rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a
výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti
udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej
úrovni.
Vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov budeme rozvíjať aj s dôrazom na
environmentálnu výchovu a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju osobnosti, zameranú
hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú
spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu
znečisťovania a poškodzovania životného prostredia. Zapojili sme
sa do
medzinárodného programu Zelená škola – www.zelenaskola.sk. ŠJ pri našej škole je
zapojená do programu Ovocie v škole a do Mliečneho programu.
Počas celého šk. roka budeme systematickú pozornosť venovať úlohám, ktoré
pre školy vyplývajú z Dohovoru o právach dieťaťa. Je potrebné zabezpečiť aktívnu
ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi realizovaním princípu včasnej
prevencie a to stálym a priebežným monitorovaním zmien v správaní detí. V prípade
začínajúcich problémov v správaní riešiť tieto v spolupráci s výchovnou poradkyňou
a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Levoči resp.
v Spišskom Hrhove. V prípadoch oprávneného podozrenia, že deti sú fyzicky alebo
psychicky týrané alebo vykorisťované vrátane sexuálneho zneužívania, šikanované a
je ohrozený ich morálny vývin je potrebné podozrenie okamžite nahlásiť riaditeľke
školy, ktorá bude problém bezodkladne riešiť so zákonným zástupcom žiaka.
V prípade nedodržania školou prijatých opatrení zo strany zákonných zástupcov žiaka
- 11 -
riaditeľka školy je povinná kontaktovať
odbor sociálnych vecí Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny, lekára - pediatra a príslušné riaditeľstvo policajného zboru.
Škola bude prijímať opatrenia na elimináciu šikanovania a na zvýšenie pocitu
bezpečnosti u žiakov a rodičov. V prípade oprávneného podozrenia budeme dôsledne
postupovať v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č. 7/2006-R z 28. marca 2006
k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.
V zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005 -2014
je potrebné výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala
integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby
podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v
demokratickej spoločnosti. V školskom roku 2012/2013 budeme organizovať besedy
a návštevy divadelných predstavení s problematikou ľudských práv. Do TVVP
jednotlivých predmetov a plánov triednych učiteľov budú zapracované úlohy
súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv,
práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,
intolerancie a rasizmu. Dôraz bude kladený na výchovu proti predsudkom a na
multikultúrnu výchovu. Triedni učitelia budú počas roka pravidelne hodnotiť sociálnu
atmosféru v triede a vytvárať podmienky pre tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit
bezpečia a motivuje k učeniu.
V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na
roky 2011-2014 realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami CPPPaP
v Levoči na tému riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským
zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou.
V súlade s Národnou protidrogovou stratégiou sa budeme snažiť zlepšiť
preventívne opatrenia školy a zefektívniť realizáciu preventívnych programov tak,
aby sa realizovali len odborne garantované preventívne programy. Prevenciu
drogových závislostí budeme realizovať ako integrálnu súčasť
výchovno-
vzdelávacieho procesu. Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálnopatologických javov bude pravidelne informovať rodičov o preventívnych aktivitách
školy a možnostiach pomoci ohrozeným deťom. V prípade oprávneného podozrenia z
užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka, zodpovedný pedagogický zamestnanec
kontaktuje príslušný útvar policajného zboru a v prípade ohrozenia života žiaka aj
zdravotníkov, ktorí disponujú prostriedkami na zisťovanie alkoholu a použitia inej
návykovej látky. V prípade, ak sa požitie alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí,
- 12 -
riaditeľka školy postupuje podľa § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“). Pedagogickí zamestnanci
nezisťujú požitie alkoholu, resp. inej návykovej látky u žiakov pomocou testerov.
V zmysle úloh vyplývajúcich pre rezort školstva zo Stratégie prevencie
kriminality budeme v spolupráci s políciu SR realizovať aktivity smerujúce
k eliminácii rizikového správania sa, delikvencie a kriminality a na podporu
morálneho a právneho vedomia.
Vzhľadom na zvyšujúci sa počet žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ktorí postupujú podľa individuálneho vzdelávacieho plánu
v jednotlivých predmetoch je potrebné venovať
sústredenú pozornosť
ich
vzdelávaniu. Rešpektovať ich obmedzenia a klásť na nich také požiadavky, ktoré
majú predpoklad splniť. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným
znevýhodnením budeme dodržiavať ustanovenie § 55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), zásady podľa prílohy č. 2
metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a vychádzať z
odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného
štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len „ŠVP“) – časť vzdelávací program pre
žiaka s príslušným zdravotným znevýhodnením. Škola zabezpečí sústavnú
starostlivosť o týchto žiakov školským špeciálnym pedagógom. Podľa potreby bude
školský špeciálny pedagóg realizovať konzultačno-poradenské služby pre rodičov
žiakov zamerané na zlepšenie štýlu výchovy a starostlivosti o žiakov s vývinovými
poruchami - s poruchami aktivity a pozornosti a vývinovými poruchami učenia
a zabezpečovať kvalitnú kooperáciu školy a rodiny.
Naďalej budeme vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných
pedagogických metód s využitím informačných a komunikačných technológií
a venovať primeranú pozornosť rozvíjaniu kompetencií žiakov v tejto oblasti. Ako
doplnok ku klasickým výučbovým metódam využívame digitálny vzdelávací obsah
schválený Štátnym pedagogickým ústavom.
Budeme rozširovať www stránku školy a pravidelne dopĺňať informáciami
elektronickú podobu školského časopisu Desiatačik.
- 13 -
Pozíciu poradcu pre vzdelávanie prostredníctvom IKT personálne zabezpečuje
učiteľka, ktorá v minulom období ukončila vzdelávanie v projekte Modernizácia
vzdelávacieho procesu na ZŠ.
Na splnenie
všetkých uvedených cieľov
je nutné sústavne prehlbovať
spoluprácu školy s rodičmi žiakov a verejnosťou, hlavne prostredníctvom Rady
rodičov a Rady školy. Podporovať všetky aktivity rodičov a verejnosti smerujúce k
pomoci škole a jej žiakom.
- 14 -
Plán činnosti školy v šk. roku 2013/2014 obsahuje 4 oblasti úloh:
I. Výchovno-vzdelávacia
II. Riadiaca a kontrolná
III. Hospodárska
IV. Oblasť záujmového vzdelávania
Prílohami plánu sú: Plán exkurzií.
Plán vnútroškolskej kontroly na šk.rok 2013/2014.
Prehľad o cyklických kontrolách.
Plán prác a činnosti výchovného poradcu na šk.r.2013/2014.
Plán práce školského špeciálneho pedagóga na šk.rok 2013/2014.
Plány práce PK a MZ.
.
Celoročný plán koordinátora prevencie.
- 15 -
I. Úlohy v oblasti výchovnovzdelávacej
a/ Spoločenskovedné predmety
1. S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka venovať zvýšenú
pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie
jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať.
Termín: šk.rok 2013/2014
Zodp.: vyuč. Sj .
2. Zorganizovať pre žiakov podujatia, prípadne súťaž v čitateľských zručnostiach
s cieľom formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre. (Večerný čitateľský
maratón, Kvíz Slovenčina hrou, čitateľská súťaž)
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp.: vyuč. Sj
3. Počas Medzinárodného dňa školských knižníc pripraviť výstavku kníh.
Termín: október 2013
Zodp.: vyuč. Sj
4. Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií žiakov a čitateľskej gramotnosti na hodinách
Sj a literatúry využívať potenciál školskej a verejnej knižnice. Postupne rozšíriť
knižničný fond žiackych knižníc.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp.: p. uč. Richnavská, Korkosová, Kokavec
5. Zorganizujeme projektový deň pod názvom Štúrovci v Levoči.
Termín: apríl 2014
Zodp.: vyuč. Sj
6. Pripravovať rozhlasové okienka zamerané na aktuálne literárne výročia a
propagáciu beletrie.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp.: M. Suchareková
7. Talentovaných žiakov zapojiť do literárnych súťaží.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp.: vyuč. Sj
8. Talentovaných recitátorov zodpovedne pripraviť na súťaž "Hviezdoslavov Kubín "
a Šaliansky Maťko. Dbať na včasný a vhodný výber textov.
Termín: september - apríl
Zodp.: vyuč. Sj r.1.- 9.
9. Zintenzívniť prípravu žiakov na Testovanie 9 zapojením žiakov 8. a 9. ročníka do
testovania Komparo.
- 16 -
Termín: šk.rok 2013/2014
Zodp.: vyuč. Sj.
10. V spolupráci s múzeom pokračovať v projekte Staré mladými očami.
Termín: október 2013
Zodp.: M. Suchareková
11. Dejepisné učivo využívať na plnenie multikultúrnej výchovy, výchovy v duchu
humanizmu, ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzaniu
všetkým formám diskriminácie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp.: p. uč. Richnavská, Spišský
12. Do vyučovacieho procesu začleniť prierezové témy multikultúrna výchova,
osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu
a prezentačné zručnosti, regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp.: vyuč. Sj r.1.- 9.
13. Zorganizovať pre žiakov školy návštevu divadelného predstavenia v Prešove
resp. v Spišskej Novej Vsi a zúčastniť sa Scénickej žatvy v Levoči.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp.: p. uč. Zelená, p.zást. Štramová
14. Zvýšenú pozornosť venovať príprave žiakov 9.ročníka na celoslovenské
testovanie. Raz štvrťročne informovať rodičov o stave a úrovni prípravy žiakov
na testovanie.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp.: vyuč. Sj 9.r
15. Pokračovať v uplatňovaní inovatívnych vyučovacích metód s cieľom rozvíjať
tvorivosť a samostatnosť žiakov.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp.: Sj,D
16. Na hodinách cudzieho jazyka používať Európske jazykové portfólio ako nástroj
autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp.: Aj,Nj,Rj
17. Pri vyučovaní cudzieho jazyka naďalej uprednostňovať inovatívne metódy a
formy výučby, ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie,
obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda učenia
sa a vyučovania, metóda učenia sa na stanovištiach, v nižších ročníkoch využívať
najmä lingvomotorickú metódu - TPR (Total Physical Response), hru ako
- 17 -
motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, vo vyšších ročníkoch
personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo
zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových
úloh a audio-/video-prezentácie riešenia úloh.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp.: Aj,Nj,Rj
18. Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu
založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly
učenia sa žiaka, jeho schopnosti a druh inteligencie.
Termín: stály
Zodp.: vyuč. Nj,Aj,Rj
19. Zodpovedne pripraviť talentovaných žiakov na olympiády cudzích jazykov .
Termín: stály
Zodp.: vyuč. Nj,Aj
20. Pravidelne propagovať cudzie jazyky v médiách, na web stránke školy,
v školskom časopise Desiatačik a nástenkách školskej chodby.
Termín: stály
Zodp.: vyuč. Nj,Aj
21. Vo vyučovaní Aj, Nj využívať tituly školskej knižnice pre Aj a Nj. Postupne
rozširovať jej knižničný fond.
Termín: stály
Zodp.: vyuč. Aj,Nj
22. Uskutočniť vedomostný kvíz zameraný na reálie, literatúru, kultúru a tradície
Veľkej Británie a Nemecka
Termín: február 2014
Zodp.: p.uč. Kokavec, Suchareková
23. Zorganizovať a zapojiť sa do súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej
knižnice.
Termín: október 2013
Zodp.: p.uč. Kokavec, Starcová
24. Zrealizovať projekt „Tea in the library“ na podporu čitateľskej zručnosti a
gramotnosti.
Termín: december 2013
Zodp.: Há, Su, Kv, Lr
25. Významné výročia lit. tvorcov, výsledky lit. a recitačných súťaží uverejňovať na
nástenke na šk. chodbe.
Termín: stály
Zodp.: p.uč. Zelená
- 18 -
26. Dôsledne dodržiavať ŠkVP, platné učebné osnovy, dodržiavať vzdelávacie
a výkonové štandardy pre jednotlivé predmety.
Termín: stály
Zodp. vyuč. Sj,D, Cj
27. Do vyučovania predmetov implementovať IKT s cieľom naučiť žiakov
vyhľadávať, spracovávať a prezentovať informácie.
Termín: stály
Zodp. vyuč. Sj,D, Cj
28. Zapájať žiakov do práce v projektoch a prezentovať výsledky práce žiakov na
triednych a školských podujatiach.
Termín: stály
Zodp. vyuč. Sj,D, Cj
b/ Prírodovedné predmety
1.
Na vyučovacích hodinách prírodovedného zamerania rozvíjať u
žiakov
tvorivosť, samostatnosť a logické myslenie. Implementovať IKT do vyučovania.
Termín: stály
2.
Zodp.:vyuč. r. 1.-4. a vyuč.prír.predmetov roč. 5.-9.
Dôsledne dodržiavať ŠkVP, platné učebné osnovy, obsahové a výkonové
štandardy pre jednotlivé predmety.
Termín: stály
3.
Zodp. vyuč. M,F,CH,Bi,Ge,P, Vl,Pri
Venovať zvýšenú pozornosť rozvoju praktických zručností žiakov
v
prírodovedných predmetoch formou laboratórnych prác a praktických cvičení.
Termín:stály
4.
Zodp.:vyuč.,F,Ch,Bi,Ge
Žiakov 3.- 8. roč. zapojiť do matematickej Pytagoriády. Úspešných riešiteľov šk.
kola pripraviť na obvodné kolo súťaže.
Termín: podľa propozícií súťaže
Zodp.:vyuč.M v 3.- 8.r.
p.uč.Tatarková -ved.PK
5.
Vyučujúci M,F,Ch,Bi,Ge pripravia talentovaných žiakov na olympiády v daných
predmetoch a podľa pokynov školského úradu uskutočnia školské kolá,
úspešných riešiteľov šk.kôl pripravia na obvodné kolá.
Termín: podľa rozpisu súťaží
Zodp.: vyuč.M,F,Ch,Pr,Z,Bi,Ge
- 19 -
6.
Zapojiť žiakov do celoslovenskej súťaže KLOKAN.
Termín: šk. rok 2013/2014
7.
Zodp. p.uč. Kokavcová,
V rámci národného projektu: Podpora profesijnej orientácie základnej školy na
odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy
zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami zapojiť žiakov do
súťaží.
Termín: stály
8.
Zodp.:vyuč.Ch,F,Bi
Hodiny biológie, chémie, fyziky, prírodovedy využívať na výchovu žiakov k
ochrane prírody. Začleniť do vyučovania prvky environmentálnej výchovy.
Dodržiavať učebné osnovy enviromentálnej výchovy.
Termín: stály
9.
Zodp.:vyuč.Ch,F,Pri,Bi
Pripraviť projektový deň - Deň Zeme, nadviazať spoluprácu s environmentálnymi
centrami a strediskami.
Termín : apríl
Zodpovední: vyuč. Ch,Bio
10. Na hodinách Bi, prírodovedy rozvíjať vzťah k prírode, jej ochrane, k zdraviu
a k všetkým žijúcim organizmom. Využívať alternatívne možnosti (napr.
projektové vyučovanie) a plniť úlohy programu Zelená škola..
Termín :stály
Zodp.:vyuč.Bi , prírodovedy
11. Uplatňovať Vzdelávací štandard s exeplifikačnými úlohami a učebné osnovy
z povinného učiva Ochrana človeka a prírody.
Termín: stály
Zodp.: Mgr. Š. Tomalská Repaská, zást.r.šk. a všetci vyuč.
12. Na hodinách Ge, vlastivedy upozorniť žiakov na významné miesta v našej vlasti,
vyzdvihnúť prírodné krásy Slovenska a bohatú kultúrnohistorickú tradíciu.
Termín: stály
Zodp.:vyuč.vlastivedy
13. Pokračovať v rozvoji projektu " Škola podporujúca zdravie " s cieľom postupne
zabezpečiť rozšírenie myšlienok a aktivít na podporu zdravia a zdravého
životného štýlu na škole ako organickú súčasť práce školy.
Termín: stály
Zodp.: vyuč.r.1.-9.
- 20 -
14. Počítačové učebne, notebooky a dataprojektory, interaktívne tabule využívať na
zavádzanie IKT do vyučovania a na záujmové vzdelávanie žiakov.
Termín: stály
Zodp.: vyuč. r. 1.-9.
15. Zapájať žiakov do školských projektov. Rozvíjať ich počítačovú gramotnosť.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp..: všetci vyučujúci.
16. Vo vyučovaní prírodovedných predmetov využívať portál Planéta vedomostí
a jeho digitálne učivo.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp..: BI,Ch,F,M.
17. Uskutočniť medzitriedne kvízy z učiva prírodovedy a vlastivedy.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp..: p.uč. Dluhošová.
c/ Výchovné predmety
1.
Na hodinách ON venovať pozornosť Dohovoru o právach dieťaťa,
ľudské
hodnoty zahrnuté v tomto dokumente priblížiť žiakom a rodičom.
Termín: šk. rok 2013/2014
2.
Zodp. p.uč. Verbovská
Triednické hodiny zamerať na odstraňovanie často až bezohľadného správania sa
detí voči sebe navzájom, na problematiku sebavýchovy, t.j. na vlastné úsilie
jedinca o zmenu niektorých svojich vlastností. Prehlbovať právne vedomie
žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch
o ľudských právach a právach dieťaťa.
Termín: stály
3.
Zodp.: tr.uč. 1.-9. roč.
Na triednických hodinách pravidelne hodnotiť sociálnu atmosféru v triede
a vytvárať podmienky pre tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia
a motivuje k učeniu.
Termín: stály
4.
Zodp.: tr.uč. 1.-9. roč.
V rámci výchovy a vzdelávania v duchu prijatého Národného akčného plánu pre
deti venovať osobitnú pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho
prostredia, deťom zdravotne postihnutým.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp.: A. Holubová, asist. uč,
- 21 -
škol. špec. ped.Paed.Dr. Skokanová PhD, všetci vyuč.
5.
Zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi,
monitorovať zmeny v správaní sa detí, v prípade oprávneného podozrenia
z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozovania mravného vývinu
bezodkladne riešiť problém v súčinnosti s príslušnými orgánmi a organizáciami.
Termín: stály
6.
Zodp.: všetci vyučujúci, vedenie školy
Uskutočniť besedy pre deti zamerané na výchovu detí v oblasti prevencie
kriminality. Zabezpečiť aplikáciu prevencie kriminality tak, aby bola integrálnou
súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.
Termín. šk. rok 2013/2014
7.
Venovať
intenzívnejšiu
Zodp. tr. uč. ,Mgr. Orlovská zást.r.š.
pozornosť
problematike
diskriminácie,
rasizmu,
xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie v predmetoch On, Ev.
Termín: stály
8.
Zodp.: vyučujúve ON, EV
V rámci hodín ON a triednických hodín prehlbovať právne vedomie žiakov.
Realizovať exkurzie na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi.
Termín: šk. rok 2013/2014
9.
Zodp.. P. uč. Verbovská, tr. uč.
V predmete ON skvalitniť výučbu ekonomických tém a venovať pozornosť
uplatňovaniu tolerancie, ľudským právam, spolupráci s európskymi národmi
a zvyšovaniu národného povedomia.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp.. P. uč. Verbovská, tr. uč.
10. Hodiny TV využívať na zlepšenie fyzickej kondície žiakov. V prípade
priaznivého počasia využívať na cvičenie školské ihrisko. Venovať pozornosť
prevencii obezity a zdravému životnému štýlu.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp.:vyuč.Tv r.1.- 9.
11. Monitorovať fyzickú aktivitu žiakov, vrátane stavu pohybového aparátu žiakov
so zdravotným oslabením a žiakov so zdravotným postihnutím.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp.:vyuč.Tv r.1.- 9.
12. Lyžiarsky výcvik žiakov 7.roč. uskutočniť v prípade priaznivých snehových
podmienok vo februári.
- 22 -
Termín: texte
Zodp.:vyuč.TV,p.z.Tomalská Repaská
13. Základný plavecký výcvik žiakov 3. a 4., zdokonaľovací plavecký výcvik pre
žiakov 6. ročníka uskutočniť na plavárni v Spišskej Novej Vsi.
Termín: šk. rok 2012/2013
Zodp. : p.z.Tomalská Repaská a vyuč.Tv
14. Uskutočniť spoločnú sánkovačku pre rodičov a žiakov.
Termín: január 2014
Zodp.: vyuč. 2., 3. roč.
15. Pri plnení učebných osnov predmetu Ochrana človeka a prírody spolupracovať
s požiarnym zborom a obvodným oddelením PZ v oblasti protipožiarnej
prevencie a dopravnej výchovy žiakov.
Termín: máj 2014
Zodp.: p.zást. Tomalská Repaská, Orlovská
16. Pripraviť aktivity pre žiakov v rámci Týždňa zdravej výživy.
Termín: september,október 2013
Zodp. Vyuč. 1.-4., Brečková, Vojtaššáková
17. Realizovať pobyt v ŠvP pre žiakov 1. stupňa.
Termín: šk.r. 2013/2014
Zodp. : vyuč. r. 1.- 4.,p.zást. Štramová
18. Zapájať žiakov do športových súťaží organizovaných školou, zriaďovateľom
školy, atletickým zväzom a ObÚ v Prešove .
Termín : šk. rok 2013/2014
Zodp.: vyuč. Tv
19. Pripraviť športový deň pre rodičov a žiakov školy.
Termín: september 2013
Zodp. : vyuč. TV
20. Hodiny VV výchovy využívať na rozvoj estetického cítenia žiakov. Rozvíjať
detskú fantáziu a zručnosť. Venovať pozornosť netradičným formám vyučovania
VV, zavádzať IKT do vyučovania.
Termín: stály
Zodp.:vyuč. VV
21. Zapájať sa do výtvarných súťaží.
Termín : šk. rok 2013/2014
Zodp.:p. uč. Kovaľanová a vyuč. VV
22. HV, VU využívať na rozvoj estetického cítenia žiakov. Pestovať u žiakov kladný
vzťah ku kvalitnej hudbe každého žánru a spontánne ich zapájať do jej
reprodukcie.
- 23 -
Termín : stály
Zodp.:vyuč. Hv,VU
23. Pripraviť žiakov na súťaž Slávik Slovenska tak, aby víťazi školského kola
dôstojne reprezentovali školu na obvodnom kole.
Termín: stály
Zodp. :vyuč. HV
24. Pripraviť žiakov na súťaž Biblická olympiáda.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp. vyuč. náb. vých.
25. Pre žiakov I. stupňa zabezpečiť praktický výcvik na detskom dopravnom ihrisku.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp. vyuč. roč. 1. -4.
II. Riadiaca a kontrolná oblasť
1.
Vedenie školy oboznámi pedagogických a ostatných zamestnancov školy s
bezpečnosťou pri práci, s pracovným a organizačným poriadkom školy. Zároveň
ich informuje o pracovných úväzkoch.
Termín : august 2013
2.
Zodp.:vedenie školy
S rozvrhom hodín budú oboznámení pedag. pracovníci a žiaci najneskôr
2.septembra s tým, že sa zabezpečí riadne vyučovanie od 2.dňa šk.roku.
Termín:v texte
Zodp.:zást.riad. školy
p.M.Orlovská, Štramová
3.
V súvislosti s procesom informatizácie školstva i celej spoločnosti podporovať
zavádzanie moderných technológií do jednotlivých predmetov a vo zvýšenej
miere zabezpečiť vzdelávanie pre pedagogických pracovníkov v tejto oblasti.
Termín: stály
4.
Zodp.: riaditeľka školy
Vytvárať podmienky pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti
rozvíjania čitateľskej gramotnosti detí a žiakov.
Termín: stály
5.
Zodp.: riaditeľka školy
Zabezpečiť kariérový rast zamestnancov školy v súlade s plánom kontinuálneho
vzdelávania.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp.:riaditeľka školy
- 24 -
6.
Sledovať výzvy na realizáciu projektov v oblasti vzdelávania a v rámci možnosti
školy reagovať na ne vypracovaním projektov.
Termín: stály
7.
Zodp. Dr. Gerčáková, Mgr. Štramová
Vytvárať podmienky pre zapájanie sa pedagógov školy do medzinárodnej
spolupráce škôl v rámci projektov Comenius, eTwinning a pod.
Termín: stály
8.
Zodp. riaditeľka školy
Pedag. pracovníci pri riešení úloh vyplývajúcich s výchovnovzd. procesu i
mimoškol. činnosti sa budú stretávať počas šk. roka lx mesačne na pedag.
poradách.
Termín: 1. pondelok v mesiaci
9.
Zodp.:riad.školy
Hodnotenie prospechu a správanie žiakov sa bude realizovať na 4.zasadnutiach
pedag. rady. V rámci pedagogických rád sa budú prehlbovať poznatky a právne
vedomie pedagógov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných
dokumentoch Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa.
Termín: november,január,apríl,jún
Zodp. riad. šk.
10. Hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z plánu práce školy na šk. rok 2013/2014
bude pravidelne na ped. poradách a na zasadnutiach rozšíreného vedenia školy
raz mesačne.
Termín: v texte
Zodp.:riad.školy
11. Kontrola plnenia výchovnovyučovacích cieľov v jednotlivých predmetoch a
ročníkoch bude prebiehať v súlade s plánom vnútroškolskej kontroly. Pravidelné
vyhodnotenie
kontroly
sa
bude
vykonávať
počas
zasadaní
PK, MZ
a pedagogických rád..
Termín:šk. rok 2013/2014
Zodp.:riad.školy
a zást.riad.školy
ved.PK a MZ
12. Kontrola dodržiavania ŠkVP, učebných plánov, učebných osnov a zosúladenie
časovo-tematických plánov s týmito základnými pedagogickými dokumentmi
bude prebiehať podľa plánu vnútroškolskej kontroly.
- 25 -
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp.: vedenie školy
13. Kontrolu triednej dokumentácie, záznamov záujmových útvarov vykoná vedenie
školy mesačne, s výsledkom kontroly oboznámi riad. školy učiteľov na najbližšej
pedagogic. porade.
Termín: v texte
Zodp.:riad. školy
14. Písomné práce zo Sj, Cj a M, laboratórne práce, praktické práce z F ,Ch, Bi sa
budú konať podľa učebných osnov a vyhodnotené budú odovzdané do kancelárii
školy najneskôr týždeň po termíne konania.
Termín: v texte
Zodp.: vyuč. Sj,Cj, M, F, Ch, Bi a zást. riad.
15. Triedni učitelia vypíšu tr. dokumentáciu do 2. septembra 2013 a odovzdajú na
podpis, na r.1.-9. do 6.9.2013 uskutočnia tr. hodinu, na ktorej žiakov oboznámia
so školským poriadkom.
Termín: texte
Zodp.tr.uč.r.l.- 9.
16. Za poriadok a disciplínu počas prestávok v triedach a na škol. chodbách plne
zodpovedajú službukonajúci učitelia a triedni učitelia.
Termín: stály
Zodp.:službukonajúci uč.
tr.uč.r.l.- 9.
17. Triedni učitelia budú dbať na dodržiavanie povinnej školskej dochádzky žiakov
a v prípade jej nedodržiavania budú postupovať v zmysle platnej legislatívy.
Termín: v texte
Zodp.tr.uč.r.l.- 9.
18. Triedny učitelia budú počas triednických hodím vplývať na žiakov tak, aby sa
vytvárali v kolektíve triedy dobré medziľudské vzťahy a aby sa zamedzilo
šikanovaniu.
Termín: v texte
Zodp.tr.uč.r.l.- 9.
19. Kontrolná činnosť vedenia školy sa bude realizovať v súlade s plánom
vnútroškolskej kontroly na šk. rok 2013/2014.
Termín: stály
Zodp.: vedenie školy
- 26 -
20. Pre účely skvalitnenia školskej integrácie žiakov so ŠVVP v bežných triedach
dôsledne dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, metodické pokyny
a usmernenia.
Termín: stály
Zodp.: vedenie školy
21. Rodičia budú oboznámení s procesom výchovy a vzdelávania na škole
prostredníctvom 2 plenárnych schôdzí. Bližšie informácie o prospechu a správaní
sa ich detí, budú poskytované na triednych schôdzach, ktoré sa uskutočnia 4x
v priebehu šk.roka. V mimoriadnych prípadoch zvolá tr. učiteľ rodičov aj mimo
plánu.
Termín: september,jún-plen.schôdze
Zodp.riad.školy
november,január,apríl,jún-tr.sch.
a tr.uč.
III. Hospodárska oblasť
1.
Triedni učitelia v spolupráci so zást. riad. školy p. Tomalskou Repaskou
zabezpečia doplnenie lavíc v triedach a označenie inventár.čísiel na nábytku a
ostatnom zariadení.
Termín: august,september 2013
Zodp. :tr.uč.l.- 9.
p.zást.Š. Repaská
2.
Vedúci kabinetov podajú návrh na vyradenie predmetov z inventára kabinetov a
šk.inventára.
Termín: do 15. novembra 2013
Zodp.:správcovia kabinetov
a p.zást.Š.Tomalská Repaská
3.
Zabezpečiť nevyhnutnú údržbu školy a zabezpečiť plynulý chod vyučovania.
Termín: šk. rok 2013/2014
4.
Zodp.:riad. školy
V rámci finančných možností školy zabezpečiť dopĺňanie zbierok kabinetov a
knižníc novými uč.pomôckami, výpočtovou technikou.
Termín: šk. rok 2013/2014
5.
Zodp.:vedenie školy
Získať mimorozpočtové zdroje z prenájmov miestností na nákup uč. pomôcok
a na zlepšenie pracovných podmienok v škole.
- 27 -
Termín: šk. rok 2013/2014
6.
Zodp.:vedenie školy
Za účelom zabezpečenia dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri
hospodárení
s verejnými
prostriedkami
aplikovať
princípy
predbežnej
a priebežnej finančnej kontroly do praxe školy.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp.:vedenie školy
IV. Oblasťzáujmového vzdelávania.
1.
Zabezpečiť plynulú prevádzku ŠKD podľa Školského výchovného programu
ŠKD.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp.:vedenie školy
vych. ŠKD
2.
Ponúknuť žiakov možnosti pre záujmové vzdelávanie v mimovyučovacom čase.
Termín: september 2013
3.
Zodp.:vedenie školy
Vydať a prijať vzdelávacie poukazy, ktorými štát poskytuje finančné prostriedky
na záujmové vzdelávanie.
Termín: vydať do 10. 9. 2013 , prijať do 23.9.2013
4.
Realizovať záujmové vzdelávanie žiakov podľa ponuky a záujmu žiakov.
Termín: šk. rok 2013/2014
5.
Zodp.: vedenie školy
Zodp. : vedúci záujmových útvarov
Počas celého šk. roka rozvíjať spoluprácu a organizovať spoločné akcie medzi
žiakmi 1. stupňa a ŠKD.
Termín: šk. rok 2013/2014
6.
Zodp. : vyuč. 1.-4.r., vych. ŠKD
Rozvíjať spoluprácu s MŠ v meste podľa plánov spolupráce.
Termín: šk. rok 2013/2014
Zodp. : vyuč. 1.-4.r., vych. ŠKD
- 28 -
Plán exkurzií:
V školskom roku 2013/2014 plánujeme uskutočniť nasledovné exkurzie:
ISCED 1
1. roč.: Zdravotnícke zariadenie
Knižnica
Požiarnici
Dopravné ihrisko
2. roč.: Knižnica
Pošta
Zdravotnícke zariadenie
Tlačiareň
3. roč.: Múzeum TANAP-u
Štátny archív
SŠŠI J. Vojtaššáka– Biela pastelka
Dom Majstra Pavla
Vlastivedné múzeum SNV
Radnica
4. roč. Planetárium Prešov
T: máj 2014
T: marec 2014
T: október 2013
T: apríl 2014
T: november 2013
T: október 2013
T: október 2013
T: november 2013
T: máj 2014
T: máj 2014
T: február 2014
T: november 2013
T: marec 2014
T: október 2013
T: november 2013
ISCED 2
Planetárium Prešov pre žiakov 9.ročníka- apríl
Prírodovedné múzeum Bardejov pre žiakov 6.ročníka- máj
Požiarna stanica pre žiakov 7.ročníka- jún
Mestská čistička odpadovej vody pre žiakov 7.ročníka- máj
Kežmarok –Spišská Belá literárno-dejepisná exkurzia pre žiakov 7.ročníka
Banská Bystrica –dejepisná exkurzia pre žiakov 9.ročníka.
V rámci hodín dejepisu navštevovať Spišské múzeum v Levoči.
Zájazd na muzikálové predstavenie v DJZ v Prešove- máj- jún 2014
Múzeum v Smižanoch - 5. roč.
Spišská Kapitulá, Sivá Brada – 6.roč.
- 29 -
- 30 -
Download

odnotenie šk - Základná škola Gašpara Haina Levoča