Nominanti „Študentská osobnosť Slovenska“ 2009/2010
1. kategória: Elektrotechnika, priemyselné technológie
1. Ing. Pavol Kintler, Strojnícka fakulta STU Bratislava
2. Jozef Škultéty, Fakulta elektrotechniky a inf. STU Bratislava
3. Ing. František Baník, Fakulta elektrotechniky a inf. TU Košice
4. Ing. Vladimír Cviklovič, Technická fakulta SPU Nitra
5. Bc. Ján Bačík, Fakulta elektrotechniky a inf. TU Košice
6. Ing. Peter Tatarko, Ústav materiálového výskumu SAV Košice
7. Ing. Ľuboš Šušlík, Elektrotechnická fakulta ŽU Žilina
8. Ing. Peter Tvarožek, Elektrotechnická fakulta ŽU Žilina
9. Bc. Vladimír Kováč, Elektrotechnická fakulta ŽU Žilina
2. kategória: Hutníctvo, strojárstvo, energetika
1. Ing. Štefan Timár, Fakulta Špeciálnej techniky TUAD Trenčín
2. Bc. Michal Harakaľ, Strojnícka fakulta STU Bratislava
3. Ing. Stanislav Sojak, Fakulta elektrotechniky a inf. STU Bratislava
4. Bc. Martin Hornáček, Fakulta elektrotechniky a inf. STU Bratislava
5. Bc. Patrik Varga, Fakulta elektrotechniky a inf. STU Bratislava
6. Peter Kusenda, VŠ bezpečnostného manažérstva Košice
7. Ing. Ivan Brezáni, Fakulta BERG TU Košice
3. kategória: Informatika a matematicko–fyzikálne vedy
1. Mgr. Jana Szolgayová, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
2. Mgr. Gabriel Horváth, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
3. Mgr. Peter Čermák, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
4. Bc. Daniela Guffová, Fakulta pedagogiky UMB v B. Bystrici
5. Bc. Juraj Šebej, Ústav informatiky Pedagogickej fakulty UPJŠ Košice
6. Bc. Matúš Sobota, Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava
4. kategória: Lekárske vedy, farmácia
1. Tomáš Sýkora, Lekárska fakulta UK Bratislava
2. MUDr. Mgr. Kristína Biskupská-Boďová, Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
3. Matej Samoš, Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
4. Bc. Marek Psota, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU Trnava
5. Marek Kocúr, Fakulta zdravotníctva PU Prešov
6. Peter Sáska, Fakulta zdravotníctva PU Prešov
7. Michal Štefančík, Fakulta zdravotníctva PU Prešov
8. Ing. Marcela Lauková, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
9. RNDr. Jaroslava Sokolová, Fakulta zdravotníctva a soc. práce TU Trnava
10. Mgr. Tomáš Perečko, PhD., Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
5. kategória: Prírodné vedy, chémia
1. RNDr. Andrea Fedorková, PhD., Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
2. MVDr. Eva Bazsalovicsová, Parazitologický ústav SAV
3. RNDr. Ivana Šibíková, Botanický ústav SAV
6. kategória: Stavebníctvo, architektúra
1. Ing. Marián Sýkora, Stavebná fakulta ŽU Žilina
2. Ing. Barbora Lipovská, Fakulta záhradníctva a kraj. inžinierstva SPU Nitra
3. Ing. Martin Kováč, Stavebná fakulta TU Košice
4. Bc. Zuzana Poórová, Fakulta umení TU Košice
5. Ing. Monika Michalková, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
6. Bc. Ľubomír Peráček, Fakulta architektúry STU Bratislava
7. Ing. arch. Andrej Olah, Fakulta architektúry STU Bratislava
8. Ing. arch. Lukáš Šíp, Fakulta architektúry STU Bratislava
7. kategória: Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
1.Mgr. Katarína Klubicová, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
2.Bc. Attila Tóth, Fakulta záhradníctva a kraj. inž. SPU Nitra
3.Bc. Andrea Ubrežiová, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU Nitra
8. kategória: Filozofia, politológia, právo, teológia
1. Bc. Katarína Ácelová, Fakulta masmediálnej komun. UCM Trnava
2. Mgr. Lenka Kvašňáková, Filozofická fak. PU Prešov
3. PhDr. Erik Germuška, Filozofická fak. PU Prešov
4. Peter Kučerka, Fakulta masmed. komun. UCM Trnava
5. Mgr. Bc. Emília Chovancová, Teologická fakulta TU Trnava
6. Bc. Jozef Mihok, Teologická fakulta TU Trnava
7. JUDr. Vladislav Mičátek, Právnická fakulta UK Bratislava
8. Mgr. Ján Hlavinka, Historický ústav SAV
9. kategória: Kultúra a umenie
1. Mgr. art. Viktória Verbovská, Hud. a tanečná fakulta VŠMU Bratislava
2. Bc. Tomáš Makatúra, Fakulta manažmentu PU Prešov
3. Mgr. art. Ivana Sláviková, Fakulta výtvarných umení Akadémie umení B. Bystrica
10. kategória: Ekonómia
1. Ing. Marek Andrejkovič, Podnikovohosp. fakulta EU Košice
2. Bc. Martina Harvanová, Fakulta masmed. komun. UCM Trnava
3. Ing. Zdenka Střelecká, Národohospod. fakulta EU Bratislava
4. Ing. Zdenka Kádeková, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU Nitra
5. Ing. Eva Ščepková, Ekonomická fakulta UMB B. Bystrica
6. Lucia Kažimírová, Fakulta manažmentu PU Prešov
7. Ing. Lucia Murínová, rod. Tulejová, Fakulta riadenia a inform. ŽU Žilina
8. Bc. Jana Gasperová, Vysoká škola ekonómie a manažm. verejnej správy Bratislava
11. kategória: Šport
1. Bc. Aurel Zelko, Fakulta tel. vých. a športu UK Bratislava
2. Dagmar Barániková, Ústav manažmentu STU Bratislava
3. Peter Mlynár, Fakulta športu PU Prešov
4. Martin Makovník, Fakulta športu PU Prešov
5. Barbora Bosnyaková, Pedagogická fak. UK Bratislava
6. Jakub Krako, Obchodná fakulta EU Bratislava
Download

Celý