VRANOVSKÉ NOVINY 18. novembra 2014
2. strana
RAGAN ZNOVA PRIMÁTOROM
Vo¾by primátora Vranova nad
Top¾ou vyhral doterajší primátor
Ing. Ján Ragan so ziskom 3232
hlasov. K jednoznaènému víLazstvu treba dodaL, že ho nevolilo
15 034 (82,3 %) Vranovèanov!
Ïašie poradie: 2. Ing. Štefan
Hreha (Smer-SD, SZ, SMS) 1635
hlasov, 3. Ing. Igor Èaèko (SDKÚ-DS) 1373 hlasov, 4. Ing. Michal Mudrák (KDH, Nova) 489,
5. Ing. Eva Lenková (NaS-ns) 132
a 6. Ing. Anna Petríková (Právo
Dve tretiny starostov v okrese zostáva vo funkciách. V Sed- a spravodlivos!) 126 hlasov.
Výsledky volieb do MsZ. Voliskách bol opä! zvolený doterajší starosta Ing. Jozef Dobrocký.
VÝSLEDKY VOLIEB STAROSTOV
Babie: Martina Hliboká 75
hlasov, Dušan Dzurko 57. Banské: Štefan Petruò 380 hlasov, Stanislav Maloš 329, Ján
Štovka 110, Peter Dzurovèin
64. Benkovce: Viera Pavlišková 156, Kamil Koneèný 115,
Miroslav Stanovèák 12, František Baník 11. Bystré: ¼ubomír Hreha 793, Jozef Pohlod
497, Ján Katriòák 6. Cabov:
Viliam Popaïák 63, Peter Hric
62, Pavol Nemèík 47, Martin
Sabol 42, Matej Balint 30. Èaklov: Andrej Dragula 605, Eva
Ma¾udyová 212, Vladimír Hrièák 188, Andrej Demeter 87.
Èièava: Mária Nehilová 185,
Dušan Vilenik 158, Ladislav
Kalafa 118, Miroslav Kroka 85,
Radoslav Kasarda 22, Iveta
Antušová 15, Pavol Jarka 9.
Èierne nad Top¾ou: Vladislav
Dvorjak 171, Michal Dvorjak
127, Anna Balogová 76, Ján
Zošák 45, Viera Repèinová 33.
Ïapalovce: Ján Cmár 156,
Kristína Pa¾ová 89, ¼ubomír Balog 23. Davidov: Jozef Va¾ko
321, Mikuláš Baèík 142, Pavla
Šoganièová 6. Detrík: ¼ubica
Vo¾anská 23. Dlhé Klèovo:
Andrej Kulik 376, Róbert Janok 98, Andrea Prokopová 65,
Ján Jenèo 59, Ján Banèanský
45. Ïurïoš: Emília Marcinková 102, Marta Jurèová 19,
Miroslav Gu¾a 13. Giglovce:
Zuzana Bochová 88, Anna
Vidumská 13, Jozef Nedzbala
9. Girovce: Jana Lešková 33.
Hencovce: Štefan Kova¾ 424,
Jozef Ištoèko 131, ¼ubomír Bak
97, Jozef Gazdík 61, Štefan Goron 11. Hermanovce: Ján Krivák 224, Jozef Andrek 108, Jaroslav Gajdoš 52. Hlinné: Milena Naštová Hladová 582.
Holèíkovce: Michal Flešár
158, ¼udovít Jakubov 105. Jasenovce: Ladislav Trybula 80,
Štefan Vilcega 57, Jozefína
Zmudová 21, Stanislav Dydòanský 3. Jastrabie nad Top-
¾ou: Michal Džuka 117, Miloš
Mikloš 95, Eduard Bokšaj 51.
Juskova Vo¾a: Jozef Lukaèin
129, Pavol Kaòuch 58, Anna
Èandiková 35. Kamenná Poruba: Jozef Gaïo 215, Dušan Baranský 173, Miroslav
Janoško 153, Ján Gurega 48,
Mária Hajníková 12, Pavol Janèík 6, Jozef Šveda 4, Jozef Rusnák 3. Kladzany: Daniel Lorinc 107. Komárany: Jana
Krá¾ová 107, František Mudroò
106, Andrea Kovková 37. Kuèín: Marcela Baškovská 177,
Peter Brenkáè 38, Jozef Štefanko 25, Viera Roskošová 11.
Kvakovce: Radovan Kapra¾
176, Ján Tutko 128, Vladislav
Kolesár 54. Majerovce: Anna
Vargová 122, Ján Fabian 98,
Marián Lapèák 36, Peter Valèo
5. Malá Domaša: Jaroslav
Makatúra 228. Matiaška: Monika Husivargová 82, Beáta
Lešková 80. Medzianky: Pavol
Èorba 110, Katarína Molitorisová 69, Ján Socha 18, Peter Nazarej 17. Merník: Marián Kostelník 199, Štefan Vagaský 86,
Marek Holp. Michalok: Viera
Mihoèová 134. Nižný Hrabovec: Katarína Špallerová 414,
Marcela Pèolinská 411. Nižný
Hrušov: Ján Fenèák 290, Ján
Jusko 259, Juraj Tomáš 200,
Kvetoslava Bakajsová 54, Tomáš Krajòák 11. Nižný Kruèov: Vladimíra Hermanovská
145, Michal Mikloš 88. Nová
Kelèa: Mária Telepunová 130,
Štefan Humeník 67. Ondavské
Matiašovce: Mária Mražíková
242, Ján Repko 165. Pavlovce: Jozef Koèiš 273. Petkovce: Pavol Hybala 56. Petrovce: Miroslav Bobrik 121, Anna
Hliboká Èurliková 78, Ján Jenèo 67, Ivan Gdovin 18. Piskorovce: Pavol Šatník 60, Anna
Homo¾ová 31. Poša: Tadeáš
Malý 219, Marián Èintala 99,
Yveta Macušková 50, Peter
Dzurjanin 43, Lenka Prekresto-
vá 10, Viera Krausová 10. Prosaèov: Ján Šoltés 56, Martin
Digoò 50. Radvanovce: ¼udmila Kerestešová 81, Peter
Dzugas 44. Rafajovce: Božena Dubasová 75. Remeniny:
Slavomír Molitoris 96, ¼ubomír
Leško 58. Rudlov: Ján Markuš
206, Matúš Bochin 138, Ján
Zubko 23, Michal Ke¾ár 20.
Ruská Vo¾a: Anna Chamajová 33, Jana Husivargová 5.
Saèurov: Peter Barát 672,
Ivan Baran 121, Ján Onuško 93,
Jozef Antuš 64, Pavol Staško
21. Seèovská Polianka: Marián Fedor 439, František Katona 254, Iveta Bérešová 169,
Anna Sopková 127, Ján Valovèin 105, Pavol Popaïak 97, Miroslava Stejskalová 14. Sedliská: Jozef Dobrocký 294, Matej Sabol 172, Jozef Mudroò
166, František Jonek 34. Skrabské: Ján Mièko 136, Emil Rybnický 83, Ján Eštok 68, Jozef
Ha¾ko 49, Mária Medvecová 28,
Štefan Eštok 27, Jozef Kaòuk
23. Slovenská Kajòa: Jozef
Durkaj 229, Jozef Olah 183.
So¾: Jozef Berta 556, ¼uboš
Mihalèin 364, Maroš Kmec 93,
Jan Dlasek 9. Štefanovce: Slavomír Bujko 37, Anna Kužmová 16. Tovarné: Kvetoslava
Mižáková 355, Jozef Cichý
123, Radoslav Repko 62. Tovarnianska Polianka: Marián
Kerèák 56. Vavrinec: Helena
Kiššová 24, Helena Tabaková
17. Vechec: Michal Èandík
507, Ladislav Tóth 460, Jozef
Krišo 200, Ján Duraník 64, Anton Šantavý 9. Vlaèa: Michal
K¾uèár 103, Jozef Varga 24.
Vyšný Kazimír: Michal Duda
83, Ján Èižik 44. Vyšný Žipov:
Miroslav Ondiè 350, Kvetoslava Supuková 201. Zámutov:
Stanislav Duda 861, Peter Števanka 420. Zlatník: Juraj Balog 33, Martina Lukáèová 14.
Žalobín: Valéria Raèková 377,
Peter Popoviè 78.
(šúsr)
lebný obvod è. 1 Vranov Lomnica: 1. JUDr. Pavol Molèan 233
hlasov. Volebný obvod è. 2 Èemerné: 1. Ing. Milan Tkáè 409
hlasov, 2. Ing. Michal Mudrák
284 hlasov, 3. Ing. Štefan Top¾anský 279 hlasov, 4. Bc. Michal Jenèo 241 hlasov, náhradníci: 5. JUDr. Ján Uhlík 230,
6. Ján Hrubovský 229, 7. Jozef
Èech 216, 8. Ing. Miroslav Baèa
212, 9. Ing. Daniel Feško 186,
10. Mgr. Alfonz Kaliaš 161, 11.
Ing. Mária Cinge¾ová 159, 12.
Mgr. Marián Smolák 145, 13.
Rastislav Košuda 89, 14. Peter
Kolesár 88, 15. Peter Kertis 87,
16. Stanislav Slivka 74, 17. Milan Šesták 69, 18. Milan Marcinov 57, 19. Július Súèik 46,
20. Mgr. Katarína Košudová 36
hlasov, 21. - 22. Peter Fincický
33 hlasov, 21. - 22. PhDr. Mária
Kurovská 33 hlasov. Volebný
obvod è. 3 Sever: 1. PhDr. Jozef Baran 422 hlasov, 2. Ing.
¼ubomír Lukiè 375 hlasov, 3.
Mgr. Eva Lenková 357 hlasov,
4. RNDr. Gabriela Bradovková 347 hlasov, 5. Jaroslav Bella 337 hlasov, 6. Ing. Peter Štefanko 332 hlasov, náhradníci:
7. RNDr. Miron Blašèák 317, 8.
Ing. Mária Chrapeková 306, 9.
Milan Ivanov 304, 10. Marián
Smolák 303, 11. Peter Goga
281, 12. Ing. Martin Buzáš 267,
13. Ing. arch. Jozef Bednár
259, 14. MUDr. František Mrážik 243, 15. Jozef Piok 234, 16.
Ing. Martin Vardžik 217, 17.
MUDr. Peter Popaïák 187, 18.
Jozef Barna 183, 19. MUDr. Ján
Frena 177, 20. Mgr. Renáta
Kopèeková 171, 21. Ing. Jozef
Mihalèin 167, 22. Bc. Marek Marèišín 164, 23. Ing. Ján Barna
163, 24. Anna MaLašová 144,
25. Peter Prok 133, 26. František Starý 131, 27. Jozef Džurdženik 122, 28. Miroslav Krištan
119, 29. Maroš Hudák 108, 30.
Ing. Martin MaLaš 106, 31. Ing.
Maroš Spišák 100, 32. Peter
Mita¾ 95, 33. PhDr. Gabriela Lacušová 81, 34. Ing. Peter Berka
75 hlasov. Volebný obvod è. 4
Centrum: 1. Ing. Igor Èaèko
549 hlasov, 2. JUDr. Lýdia Ondrušová 526 hlasov, 3. MUDr.
Ing. Marek Fedor 405 hlasov,
(Pokraèovanie na 3. strane)
ÏAKUJEM ZA DÔVERU
Ing. Ladislav B¾acha ïakuje všetkým volièom vo volebnom obvode è. 5, ktorí mu
prejavili dôveru svojimi hlasmi v komunálnych vo¾bách
do MsZ vo Vranove v sobotu
15. novembra 2014.
(lb)
3. strana
VRANOVSKÉ NOVINY 18. novembra 2014
OZNÁMKUJME SA
Múdry èlovek nevolí kandidáta, ktorý neplní volebné s¾uby, nerešpektuje elementárne
zákony, drancuje verejné financie, je neuctivý voèi tým, z
ktorých daní žije, nevyužíva
eurofondy, brzdí rozvoj obce...
...a dnes
TRETINA NOVÝCH
Zmeny na postoch starostov
sú v týchto 23 obciach v okrese:
Babie, Benkovce, Cabov, Èièava, Èierne nad Top¾ou, Giglovce, Girovce, Jasenovce, Kamenná Poruba, Komárany, Kvakovce, Majerovce, Matiaška,
Medzianky, Nižný Hrabovec,
Nižný Hrušov, Petrovce, RadvaPred 25 rokmi aj Vranov prežíval eufóriu z pádu totality, z nadobudnutia slobôd, vidiny lepšieho
novce, Skrabské, Štefanovce, a spravodlivejšieho života. Po štvr!storoèí sme mnohé zmeny dosiahli, máme slobodné vo¾by, ale
Vavrinec, Zámutov a Zlatník. (r) nikto nepredpokladal, že ¾udia budú do funkcií voli! aj obmedzencov. Snímky: Mgr. Ladislav Krivda
RAGAN ZNOVA PRIMÁTOROM
(Pokraèovanie z 2. strany)
4. Ing. Vladimír Tropp 396 hlasov, 5. Ing. Ján Lapèák 389
hlasov, 6. PhDr. Zuzana Hurná
336 hlasov, náhradníci 7. Rastislav Košalko 324, 8. Ing. Juraj
Tužák 282, 9. Mária Nadzamová 276, 10. MUDr. Marek Molèan 272, 11. JUDr. Igor Lakatoš
221, 12. Bc. Daniel Èarný 209,
13. Rastislav Švarbalik 198, 14.
Matúš Krajòák 194, 15. PhDr.
Ján Marenèin 184, 16. Patrik
Vasi¾ 178, 17. ¼uboš Pauko 170,
18. MUDr. Andrej Sabanoš 165,
19. Peter Bodor 155, 20. Peter
Kova¾ 143, 21. Ján Laco 132, 22.
Milan Adi 128, 23. Mgr. ¼ubomír
Baran 125, 24. Mgr. Lucia Mišková 99, 25. Štefan Kalafa 96,
26. Peter Soták 94, 27. Mária
Saraková 89, 28. Marcel Mita¾
88, 29. Štefan Èervienka 72, 30.
Ing. Ján Jevín 69, 31. Pavol Štefanko 45, 32. Tibor Tóth 23 hlasov. Volebný obvod è. 5 Juh: 1.
Ing. Igor Šesták 791 hlasov, 2.
Ing. Ladislav B¾acha 608 hlasov, 3. Mgr. Emília Antolíková
522 hlasov, 4. Ing. ¼ubomír Pidaný 502 hlasov, 5. Ing. Dušan Molek 497 hlasov, 6. MVDr. Igor Pribula 472 hlasov, 7.
- 8. Ján Koèiš a Ing. Martin
Strmeò po 387 hlasov, náhradníci 9. Mgr. Peter Kocák 363,
10. Vladislav Drozdek 339, 11.
JUDr. Marián Gešper 326, 12.
PaedDr. Vladimír Jenèko 316,
13. Ing. Anton Illéš 304 hlasov,
14. MUDr. Juraj Kuroèka 301,
15. Mgr. Štefan Štefanko 300,
16. PhDr. Maroš Mitrik 297, 17.
Mgr. Pavol Fiala 291, 18. Ing.
Jaroslava Babejová 286, 19.
Vladimír Janošo 264, 20. Bc.
Miroslav Gešper 257, 21. Bc.
Ján Fedoròák 247, 22. Mgr.
Miroslav Lapèák 222, 23. Marek Vasi¾ 221, 24. - 25. Ing.
Marcel Fiedor a Ing. Jozef Mikita po 205 hlasov, 26. Peter
Treciak 200, 27. Ing. Jozef Pavlo 195, 28. Mgr. Ján Petík 192,
29. Mgr. Milan Daniš 187, 30.
Ing. František Kaèmár 186, 31.
Ing. Vincent Pihuliè 182, 32.
Jozef Vodila 170, 33. Stanislav
Korèínský 168, 34. Mgr. Patrik
Jurko 162, 35. PhDr. Milena Janovicová 149, 36. Marián Roman 145, 37. Ján Ihnát 129, 38.
Ján Sestrienka 117, 39. - 40.
Mgr. Ladislav Hromada a Frederika Karchòáková po 105 hlasov, 41. Vincent Antoš 100, 42.
Miroslav Dzurik 82, 43. Marek
Varechaj 35 hlasov.
(šúsr)
KOHO SI ZVOLILI HANUŠOVÈANIA
Výsledky volieb primátora Hanušoviec nad Top¾ou: 1. Štefan
Straka (Smer-SD) 642 hlasov,
2. Mgr. Pavola Varga (Sie!) 364,
3. MVDr. Ján Èurlík, PhD. (SDKÚ-DS, Most-Híd) 203, 4. Mgr.
¼uboš Sopoliga (SaS) 161, 5.
Mgr. Agáta Krupová (KDH) 95,
6. Ing. Maroš Koèiš (NEKA) 51.
Zoznam zvolených poslancov
do MsZ v Hanušovciach: 1.
Martin Tkáè (KDH) 464 hlasov,
2. MVDr. Ján Èurlík, PhD. (S-
Pred 25 rokmi sme sa mužov v uniformách báli nato¾ko, že
vzniklo hnutie s týmto pomenovaním. Dnes majú pendrekári z
novembra vynikajúce výsluhové dôchodky a iné štátne výhody...
¼udia pred 25 rokmi vyšli do ulíc, aby sa tieto deti mali lepšie.
Dnes sa vzdelaní mladí ¾udia evidujú na úradoch práce ako nezamestnaní, iní opúš!ajú rodièov a idú do sveta h¾ada! prácu...
DKÚ-DS) 398 hlasov, 3. RND.
Hedviga Rusinková (Sie!) 334
hlasov, 4. Jozef Varga (SmerSD) 318 hlasov, 5. Mgr. Pavol
Varga (Sie!) 314 hlasov, 6. Anna Geratová (Smer-SD) 313
hlasov, 7. Martin Ferko (SDKÚ-DS) 309 hlasov, 8. Ing. Ladislav Babica (KDH) 299 hlasov, 9. Ing. Miroslav Benèa
(Sie!) 285 hlasov, 10. Mgr. Ján
Hanzo (SDKÚ-DS) 282 a 11.
Pred 25 rokmi nás s túžbou po lepšom živote oslovili študenti.
Mgr. Ján Èura (Sie!) 279 hlasov. Už by sme sa mali sami nakopnú! a výjs! do ulíc proti zlodejstvu.
Download

VN2014-44 - Vranovské noviny