2011
výroèná správa
Poslaním
Komunitnej nadácie Zdravé mesto je
l
posilòovanie sociálneho kapitálu
l
zvyšovanie kvality života v regióne Banská Bystrica, Sliaè, Zvolen
l
oživenie a rozvoj miestneho darcovstva a filantropie.
Svoje poslanie napåòa KNZM
prostredníctvom:
l
grantového programu pre obèianske iniciatívy a neziskové organizácie
z regiónu Banská
Bystrica, Sliaè, Zvolen
l
podpory dobrovo¾níctva a spolupráce v komunite
l
vytvárania podmienok a mechanizmov pre miestnych darcov tak, aby dar bol použitý pod¾a
záujmu darcu a zároveò bol efektívne využitý na riešenie potrieb, èi príležitostí v komunite.
Podporené projekty a programy
Projekty podporené v grantových kolách
MaGNeT:
Parkouristi, Parkour meeting Banská Bystrica 350,00 €
Sásovskí barani, Obnova hokejbalového dorastu v Sásovej € 271,00
Skupina z pod Korèína, Zv. Slatina, Skautská èajovòa, € 300,00
Skate BB, Mini U-rampa, € 350,00
NOI Kochelková, Ponická Huta, Šport od A po Z pod jednou strechou, € 163,00
Salva Team, Sása, SALVA STEIGER FEST 2011, € 348,00
Klub darcov:
o.z. Extrém, B.Bystrica, MiniU to bowl, € 700,00
Neform.skupina mladých nádejných fimárov (Michal Koèiš), BB, Jeden svet, € 550,00
Otvorený grantový program podporený firmou
NEBOTRA B.Bystrica:
Združenie Montana,o.s, Sliaè, Vrá•me Samporu kostol, € 547,50
Neformálna skupina ml. dobrovo¾níkov (Marcela Chromeková), BB, Objav svoje dary, € 400,00
Projekty podporené za výhru v Živom èloveèe
NOI Eva Pálková (Výhra v Èloveèe), Sliaè, Pomoc škole, € 350,00
Slovenský Èervený kríž (Výhra v Èloveèe), Zvolen, Mládež za záchranu života, € 350,00
Projekty podporené z darcovských fondov
Detský tábor detí združených v speváckom zbore pri Far. kostole BB, Fond P.Benedika, € 800,00
KN Arusha, Fond Juraja a Lukáša Mesíkovcov - piecky do ZŠ a študentská sú•až, € 1 000,00
KN Arusha, Fond pre podporu detí v Arushi - nákup šk.uniforiem a pomôcok, € 1 097,00
Fond Rotary klubu Banská Bystrica - úèas• študenta na medzinár. sú•aži v Èíne, € 280,00
Fond Rotary klubu Banská Bystrica - na podporu trpiacich po zemetrasení v Japonsku, € 1 000,00
Vlastné projekty
Literárna a výtvarná sú•až Èo bolo, finanèné odmeny pre ví•azné triedy, € 600,00
Kniha Spomienky na moju Bystricu, finanèné odmeny pre ví•azných autorov € 600,00
Sú•až o najlepšiu mládežnícku esej na tému Èo potrebuje Banská Bystrica, € 250,00
Komunitná nadácia Zdravé mesto podporila
spolu 21 projektov
v celkovej sume 10 424,50 €.
Vlastné projekty
Èo bolo
Komunitná nadácia Zdravé mesto realizovala s podporou Nadácie
SPP projekt „Èo bolo“ formou literárno-výtvarnej sú•aže pre
starších žiakov základných škôl. Cie¾om sú•aže bolo objavi• históriu
a tradície na sídliskách Banskej Bystrice, ktoré boli predtým
samostatnými obcami a zároveò motivova• deti , aby sa zaujímali o
miesto, kde žijú. Výsledkom projektu je Kalendár na rok 2012.
Sú•aže sa zúèastnilo 164 detí z 8 základných škôl v Banskej Bystrici.
Èo potrebuje Banská Bystrica
Cie¾om sú•aže o najlepšiu esej na tému „Èo potrebuje Banská
Bystrica?“ bolo motivova• mladých ¾udí k záujmu o svoje mesto, k
rozmýš¾aniu o tom, v akom meste chcú ži•, èo je pre nich dôležité a
v našom meste chýba, akú podobu by mohla ma• Banská Bystrica v
budúcnosti .... Sú•až bola urèená mladým ¾uïom vo veku od 15 do
25 rokov. Ceny pre ví•azov boli udelené z Fondu BBA založeného v
rámci nadácie.
Èo potrebuje Zvolen
V spolupráci s mestom Zvolen sme zrealizovali sú•až pre mladých
¾udí o najlepšiu esej aj vo Zvolene na tému „Èo potrebuje Zvolen?“ .
Projekt bol podporený z Fondu primátora mesta Zvolen.
Èloveèe
vedia a môžu hra• všetci, ktorým sa chce hra•, bez oh¾adu na vek,
vzdelanie, zdravotný stav, ... Rovnako aj Komunitná nadácia Zdravé
mesto je tu pre všetkých ¾udí, ktorí vedia a chcú zmeni• svoje okolie
k lepšiemu. Komunitná nadácia Zdravé mesto zorganizovala ŽIVÉ
ÈLOVEÈE na Sliaèi a vo Zvolene. Ví•azné tímy získali finanènú
podporu na zrealizovanie svojho verejnoprospešného projektu.
MaGNeT - Grantový program
pre mladých ¾udí
Hlavnou myšlienkou programu je, že mladí ¾udia vo veku od 13 do
30 rokov podporujú a pomáhajú realizova• myšlienky a nápady
svojich rovesníkov. Získavajú možnos• rozširova• svoje vedomosti,
rozhodova• o použití peòazí, ktoré sú im zverené, pracova• popri
dospelých a majú moc ovplyvni• èi zmeni• svoje okolie. Cie¾om
projektu je zlepši• kvalitu života a zrealizova• sny neregistrovaných
skupín mladých ¾udí v okresoch Banská Bystrica a Zvolen,
prostredníctvom finanènej podpory a poradenstva od
dobrovo¾níkov. V roku 2011 sme organizovali Celoslovenské
stretnutie Mladých filantropov a hostili sme tak mladých
dobrovo¾níkov z komunitných nadácií, ktorí sa zaoberajú
podporou projektov mladých ¾udí.
Spomienky na moju Bystricu
je názov knihy, ktorú sme 14. decembra 2011 uviedli do života.
Komunitná nadácia Zdravé mesto s podporou Nadácie Orange
zorganizovala literárnu sú•až pre seniorov na tému Spomienky na
moju Bystricu. Našou snahou bolo vytvori• príležitos• pre seniorov
prejavi• svoje literárne nadanie a podeli• sa o svoje osobné
spomienky a zážitky spojené s konkrétnymi bystrickými miestami
alebo udalos•ami. V knihe je uvedených 30 príbehov, ktoré opisujú
zážitky z detstva, školy, prežívanie prázdnin u starých rodièov,
vojnové udalosti a povstanie, známe postavy a postavièky. Sme
ve¾mi radi, že sa vzácne spomienky na naše mesto aj touto cestou
uchovajú pre budúce generácie.
Sprevádzanie
Program Sprevádzanie sme zaèali realizova• s finanènou podporou
Nadácie Orange. Cie¾om programu je zaèleni• mladých ¾udí,
odchovancov detských domov a pestúnskych rodín, ktorí žijú v
inštitúciách do bežného života, ponúknu• im citovú oporu a
pomoc pri riešení bežných životných situácií . Do projektu sa
zapojili mladí ¾udia, ktorí žijú v chránených zariadeniach na území
mesta Banská Bystrica. Každý úèastník programu má „svojho“
dlhodobého dobrovo¾níka, ktorý mu pravidelne každý týždeò
venuje svoj vo¾ný èas, poradí mu a snaží sa mu by• kamarátom a
oporou v rôznych bežných životných situáciách. Projekt má
dlhodobí charakter a dobrovo¾níci sú stále vítaní.
Naše deti v Tanzánii
V Tanzánii v meste Arusha máme partnerskú Komunitnú nadáciu,
ktorej sa snažíme pomáha• rozbehnú• ich aktivity v mimoriadne
•ažkých podmienkach. Naši tanzánijskí kolegovia sa hlavne snažia
zmieròova• dôsledky chudoby. Zorganizovali sme benefièný
koncert a zbierku pre deti základných škôl. Vyzbieranú sumu 1097 €
použili naši africkí kolegovia na podporu 60 detí v základných
školách, za ktoré im nakúpili školské uniformy, topánky a uèebnice.
Daruj knihu de•om
je názov projektu, ktorý sme organizovali už po ôsmykrát. Cie¾om
projektu bolo darova• na Vianoce knihu tým de•om, ku ktorým by
sa bez našej pomoci nedostala. S partnermi o.z. Nádej de•om, o.z.
Návrat a Mesto Banská Bystrica sme získali informácie o
konkrétnych de•och, ktoré túžia po knižke, ale z rôznych dôvodov
im ju nemal kto kúpi•. S pomocou dobrých ¾udí, ktorí pred
Vianocami v kníhkupectvách Artforum na Dolnej ulici a Panta Rhei
v ESC v Banskej Bystrici kúpili knihu "neznámemu die•a•u" sa
podarilo urobi• rados• 92 de•om. Celková suma darovaných kníh
bola 462 €.
Podpora komunity, n.o.,ktorej
zakladate¾om je Komunitná
n a d á c i a Z d r a v é m e s t o,
realizovala projekt BATERKA
Tento projekt bol organizovaný v spolupráci s n.o. Voices. Projekt
bol urèený ¾uïom nad 45 rokov. Cie¾om projektu bolo pomôc• tým,
ktorí h¾adajú prácu prostredníctvom poskytovania bezplatných
konzultácií na témy súvisiace s h¾adaním zamestnania – ako dobre
napísa• životopis, motivaèný list, zlepši• svoje komunikaèné a
prezentaèné zruènosti.
Podpora darcovstva a filantropie
Cie¾om nadácie je h¾ada• spôsoby, aby darovanie bolo jednoduché, splnilo zámer darcu a prinieslo
oèakávané výsledky. Vytváraním rôznych príležitostí a programov pre darcov sa snažíme, aby sa
darcovstvo stalo bežnou súèas•ou života každého èloveka
Klub darcov
Každý, aj relatívne malý dar je dôležitý.
Prostredníctvom Klubu darcov umožòujeme
každému darova• pod¾a svojich možností.
Èlenom Klubu darcov sa stáva každý, kto
daruje minimálne 5€. Tí darcovia, ktorí darujú
20€ a viac, získavajú právo spolurozhodova•
o tom, ktoré projekty majú by• z Fondu Klubu
darcov podporené. V roku 2011 sa do Klubu
darcov zapojilo 18 darcov v celkovej sume
1300 € a boli podporené dva projekty – MiniU
to bowl , o.z. Extrém a Jeden svet BB,
neformálna skupina mladých filmárov.
Vyber si svoj projekt
Darca môže podpori• konkrétny projekt z aktuálnej ponuky projektov, ktoré žiadajú nadáciu o
podporu v otvorenom grantovom kole. V roku 2011 boli takto podporené dva projekty v celkovej
sume 947,50 €, projekt Vrá•me Samporu kostol, Združenie Montana, o.z. a Objav svoje dary,
neformálna skupina mladých dobrovo¾níkov. Tieto projekty si vybrala a podporila firma Nebotra ,
Banská Bystrica.
Podpora verejnoprospešného programu
Nadácia organizuje v priebehu roka verejno-prospešné programy, ako napr. Èloveèe, Daruj knihu,
vzdelávacie programy, a pod. Darca môže akciu podpori• okrem financií aj darovanou službou
alebo materiálom.
Nefinanèné dary
Prostredníctvom nadácie môže darca venova• služby alebo materiálne dary, napr. umelecké diela,
kancelárske potreby, odborné poradenstvo, právne služby a pod.
Program ušitý na mieru
Na základe želania darcu vieme pripravi• program pod¾a jeho predstáv, ktorý bude v súlade s
poslaním nadácie, splní zámer darcu a prinesie oèakávaný úžitok tam, kde je to potrebné. V roku
2011 sme sa stali partnermi firmy RWE Gas Slovensko a Asociácie komunitných nadácii Slovenska a
otvorili sme grantový program Na pomoc de•om, ktorého cie¾om je podpora programov, ktoré
pomáhajú •ažko chorým de•om a ich rodinám zmierni• následky chorôb a zlepši• kvalitu ich života.
Dobroèinný odkaz
Dobroèinný odkaz je nieèo, èo tu ostane pre ostatných aj po tom, keï tu nebudeme. Zanecháme pre
ïalšie generácie náš odkaz, vïaka ktorému budú môc• pomáha• ... www.zavety.sk/. V roku 2011
sme spoloène s kolegami z Asociácie komunitných nadácií Slovenska skúmali možnosti darovania
prostredníctvom závetov v spolupráci s odborníkmi z finanènej aj legislatívnej oblasti. Prvým
významný podujatím bola Konferencia o závetoch. Stretli sa tu zástupcovia neziskového sektora,
notári i zástupcovia médií, ktorí mohli prvýkrát v takomto rozsahu diskutova• na tému dobroèinný
odkaz v závetoch.
Založenie fondu
Ak má darca dlhodobý záujem podporova• urèitý verejno-prospešný úèel najvýhodnejším riešením
je založenia nadaèného fondu. V roku 2011 sme založili 3 nové fondy - Fond pre podporu detí v
Arushi, Fond Opora, Fond Ladislava E. Hudeca.
Zoznam nadaèných fondov
Názov fondu
Fond na pamiatku Milton, Carrie a Dále Dougherty
Fond Lukáša a Juraja Mesíkovcov
Fond pre deti v núdzi
Fond Rotary Clubu BB
Fond na vybudovanie medzinárodnej knižnice
Fond-Rekonštrukcia a udržiavanie židovského
cintorína vo Zvolene
Fond Pavla Benedika a jeho priate¾ov
Fond Ženy v ohrození
Fond Petra Antalica a kolektívu Amslico AIG Life
Fond na podporu domáceho potenciálu
Fond KALOKAGATIA
Fond Zuzany a Shawna Landresovcov
Fond Karla Ružièku
Fond pre ¾udí so zdravotným postihnutím
Fond rodiny Hirt
Fond Klub darcov
Fond Richarda Mesíka
Fond BBA
Spolu
Zakladate¾
Stav k
01.01.12
Charles Dougherty
Juraj Mesík
Beata Hirt
Rotary Club Banská Bystrica
Lívia Haringová
3017 €
19598 €
2603 €
9016 €
2029 €
Fred Kort, Jozef Klement
3628 €
Krejzová Zdenka, Pišta Ján, Skoèovský
Pavol
Ján Hrubala
Peter Antalic
Felix Mittermayer
Alica Fruhwladova
Landres
Karel Ružièka
Danka Valentková
Chuck Hirt
KNZM
Juraj Mesík
Banskobystrická alternatíva
396 €
1922 €
1316 €
7532 €
679 €
3807 €
1290 €
1291 €
4541 €
1926 €
3507 €
369 €
68467 €
Darcovia
Adolfová Ida, p. Balažovicová, p. Dianiška, Dittel Laura, Ezrová Vladimíra, Béreš Michal, p. Bullová, p.
Burkovský, Fabiánová Eleonóra, Hirt Beata, Hirt Chuck, Hronec Milan, p. Husárová, p. Chranèoková,
p. Izáková, Karailiev Peter, Katreniak Palo, Kolíková Mária, p. Kossarová, Kujanová Miriam, p. Lacková,
Lichý Milan, Magula Milan, Maráková Kvetoslava, Medveï Peter, Mesík Juraj, Miková Kaja, Minárová
Katka, Moškujáková O¾ga, p. Otruba, p. Pavlíková, p. Sekeráková, Skokanová Lucia, Svorák Vladimír,
Škodová Ivana, Štoffa Martin, p. Tatranská, Te•áková Evelýna, Uherek Juraj, p. Valaš•an, Valentková
Danka, Vesterová Zora, Veverková ¼udmila, Zboøil Kajo, Žilinèíková Dana
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Asociácia komunitných nadácií Slovenska,
Banskobystrická alternatíva, Famiko, Global Fund for Community Foundations, Monarex, Nadácia
Orange, Nadácia SPP, Nebotra, Rotary Club BB, RWE-GAS, Slovensko-švajèiarske združenie
cestovného ruchu
Ïakujeme
Správna rada
Eleonóra Fabiánová - predsedníèka
Juraj Mesík
O¾ga Moškurjáková
Juliána Ištóková
Jozef Klement do 8.2.2011
Boris Kršòák do 8.2.2011
¼udmila Priehodová do 8.2.2011
Pavel Rohárik
Peter Rusnák
Juraj Turèan
Juraj Uherek
Jaroslav Kuracina od 8.2.2011
Grantový poradný výbor
Marta Buckulèíková
Mirka Dubovská
Mária Filipová
Milan Hronec
Jolka Nátherová
Martina Pavlíková
Ivana Škodová
Dobrovo¾níci programu MaGNeT
Alena Pitlová
Martina Pitlová
Natália Luptáková
Soòa Polónyová
Lenka Šipulová
Lenka Kuèeráková
Miška Užíková
Betka Užíková
Michal Biensky
Michal Juriga
Juraj Havlík
Investièný poradný výbor
Jana Fábryová
Lívia Haringová
Peter Antalic
Pracovníci nadácie
Beata Hirt, správkyòa nadácie
Ida Adolfová, finanèná a programová manažérka
Náklady v roku 2011
Granty a iné príspevky
Granty udelené v rámci všeobecného grantového kola
Granty udelené z Klubu darcov
Granty v rámci programu MaGNeT
Granty Þivé èloveèe
Granty a dary udelené z nadaèných fondov
Dary pre víazov - "Èo bolo ..."
Dary pre víazov - "Spomienky na moju Bystricu"
10 424,50 €
Programová asistencia a projekty nadácie/ Priame výdavky nadácie
V tom
Prevádzka kancelárie
Mzdy, konzultácie
Odmena za výkon funkcie správcu nadácie
Komunikaèné
Spotreba materiálu
Cestovné
Reprezentácia nadácie, projektov
Sluþby k projektom nadácie
Ostatné sluþby a poplatky
32 688,84 €
947,50 €
1 250,00 €
2 000,00 €
700,00 €
4 327,00 €
600,00 €
600,00 €
1 472,99 €
19 792,20 €
0,00 €
1 063,54 €
1 666,53 €
1 258,27 €
2 890,46 €
4 370,82 €
174,03 €
Ostatné náklady nadácie
Bankové poplatky a zráþková daò
Nákup technického vybavenia
Daò z nehnute¾ností, ostatné dane a poplatky
Odpisy hmotného majetku
Náklady súvisiace s prenájmom majetku
Daò z príjmu 2011
Refundované náklady
Náklady na precenenie cenných papierov
17 317,15 €
Náklady celkom
60 430,49 €
735,49 €
673,42 €
1 962,26 €
2 626,11 €
1 897,67 €
445,23 €
1 720,21 €
7 256,76 €
Pomer nákladov nadácie v roku 2011
Granty a príspevky
Programová asistencia a projekty nadácie
Ostatné náklady
10 424,50 €
32 688,84 €
17 317,15 €
54%
17%
29%
Granty a príspevky
Programová asistencia a projekty nadácie
Ostatné náklady
Štruktúra nákladov správy nadácie vypracovaná v zmysle Zákona o nadáciách è.34/ 2002 Z.z. §28 ods. 2.
Správna rada Komunitnej nadácie Zdravé mesto schválila výšku nákladov na správu nadácie v roku 2011 v
zmysle predloþeného rozpoètu vo výške 30.479,- EUR.
Výnosy v roku 2011
Dary, dotácie a granty
18 740,61 €
Nadácie/ Foundations:
9 667,49 €
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - V4 Maturity program
Nadácia Orange
Global Fund for Community Foundations
Nadácia SPP
3 220,70 €
4 310,00 €
436,79 €
1 700,00 €
Firmy a inštitúcie
nebotra s.r.o.
Asociácia komunitných nadácií Slovenska - Nadácia SPP
5 129,94 €
1 000,00 €
3 698,00 €
Asociácia komunitných nadácií Slovenska - Deò komunitných nadácií
Mesto Sliaè
100,00 €
331,94 €
Príspevky z 2% zaplatenej dane
215,18 €
Fondy :
3 078,00 €
Klub darcov- dary od jednotlivcov
Klub darcov - dary od organizácií
Rotary Club Banská Bystrica
Fond pre podporu detí v Arushi
1 260,00 €
160,00 €
500,00 €
1 158,00 €
Dary od jednotlivcov
Spomienky na moju Bystricu
Dary na podporu èinnosti nadácie
650,00 €
300,00 €
350,00 €
Iné výnosy
45 393,07 €
Výnos z prenájmu majetku - DOM na Komenského
Výnos z prenájmu pozemku- Kostiviarska
Úroky na bežných úètoch
Výnosy z investícií
Kurzové zisky
Výnosy z precenenia CP- výnosy
Refundácia cestovného
Ostatné výnosy
2 518,80 €
396,30 €
6,67 €
6 403,08 €
2,77 €
34 205,49 €
1 736,81 €
123,15 €
Výnosy spolu/Total Income
Zdroj
64 133,68 €
Štruktúra výnosov 2011
Nadácie
Firmy a inštitúcie
Asignácia 2% dane
Dary do fondov
Štruktúra výnosov 2011
9 667,49 €
5 129,94 €
215,18 €
3 078,00 €
15,1%
Jednotlivci
Iné výnosy
Celkom
650,00 €
45 393,07 €
Firmy a inštitúcie
64 133,68 €
!signácia 2% dane
Nadácie
8,0%
0,3%
4,8%
1,0%
70,8%
Dary do fondov
Jednotlivci
Iné výnosy
Komunitná nadácia Zdravé mesto
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica
IÈO: 30231531
DIÈ: 2021109189
www.knzm.sk,
www.magnet.knzm.sk
Bankové spojenie:
2626098141/1100, Tatrabanka, a.s.
0302943100/0900, SLSP, a.s.
4008444691/7500, ÈSOB, a.s.
[email protected]
tel. 048 4156059, 0948035955
Download

výročná správa - Komunitná nadácia Zdravé mesto