XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
O dbo r n é a o r ga n i z a è n é v e de n i e
n PREZIDENT KONGRESU
Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
n ORGANIZAÈNÝ VÝBOR
Doc. MUDr. Darina Chovancová, PhD.
MUDr. Martin Petrenko, CSc.
Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
Doc. MUDr. Miroslav Korbe¾, CSc.
Doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.
MUDr. Róbert Paldia, CSc.
MUDr. Alexandra Krištúfková
Mgr. Ilona Nagy
Eva Kobelová
n VEDECKÝ VÝBOR
MUDr. Jozef Adam, PhD.
MUDr. Pavel Bartoš, PhD., Nový Jièín
Doc. MUDr. Pavol Bazovský, CSc.
MUDr. Tibor Bielik, PhD.
Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
MUDr. Vladimír Dvoøák, Brno
MUDr. Jozef Eim, Vyškov
Prof. MUDr. Hanns Helmer, Viedeò
Prof. MUDr. Karol Holomáò, CSc.
Doc. MUDr. Darina Chovancová, PhD.
Prof. MUDr. Marian Knight, Londýn
Doc. MUDr. Miroslav Korbe¾, CSc.
Doc. MUDr. Eduard Kuèera, PhD., Praha
Prof. MUDr. Štefan Lukaèín, CSc.
Prof. MUDr. Karel Maršál, PhD., Lund
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Doc. MUDr. Alena Mìchurová, CSc., Praha
Prof. MUDr. Miloš Mlynèek, CSc.
MUDr. Martin Petrenko, CSc.
Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
Doc. MUDr. Igor Rusòák, CSc.
Prof. MUDr. Herman P.G. Schneider, PhD., Munster
Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
Doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Šuška, PhD.
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., Brno
Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.
Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, Brno
Prof. MUDr. Nicole Ciraru Vigneron, Paríž
Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., Praha
Doc. MUDr. Pavol Žúbor, PhD.
l
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
GENERÁLNI PARTNERI
HLAVNÍ PARTNERI
Zentiva
MSD s.r.o.
PRO.MED.CS Praha a.s.
MedirexGroup
Glaxo Smith Kline
Novonordisk
Merck
Servier
Eurocord - Ceptra
Amnisure
PARTNERI
Medapharma
Abbot Laboratories Slovakia s.r.o.
Ferring
Roche
Kimberly-Clark s.r.o.
Radix s.r.o.
Hospimed
Intes Poprad - GE Healthcare
Alpha Medical a.s.
Cytopathos
Pfizer
Medkonsult
Johnson&Johnson
Amirex
IBSA
Ultramed
LadeePharma Slovakia s.r.o.
Medplus s.r.o.
LINDE GAS k.s.
Audioscan
Nimag s.r.o.
Hartman-Rico
VYSTAVOVATELIA
BTL Slovakia
Medico s.r.o.
Axonia a.s.
MSR
Laparotech
Medac
Organizátori ïakujú všetkým zúèastneným spoloènostiam za podporu podujatia.
l!
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
V š e o be c n é i n f o r m á c i e
n MIESTO KONANIA KONGRESU
Kongresová sála hotela Bonbón
Kongresová sála Nemocnice sv. Cyrila a Metoda
Antolská ul., Bratislava
n ROKOVACÍ JAZYK
slovenský, èeský, anglický bez simultánneho prekladu
n FORMY PREZENTÁCIE
prednášky, postery
n OBEDY
Obed v Bonbóne
Obed v Nemocnici sv. CaM
n SPOLOÈENSKÝ VEÈER
Pre registrovaných úèastníkov kongresu
Pre neregistrovaných (vystavovatelia, partnerky ap.)
n REGISTRAÈNÝ POPLATOK
na mieste:
èlen SGPS a ÈGPS
neèlen
èlen SGPS a ÈGPS do 30 rokov
sestra a študent LF
na 1. deò (štvrtok alebo piatok)
8 EUR
4 EUR
10 EUR
50 EUR
250 EUR
300 EUR
150 EUR
70 EUR
100 EUR
n PARKOVANIE
Parkovanie v Bonbóne iba na parkovací preukaz
n POTVRDENIE O ÚÈASTI
Všetci úèastníci po ukonèení odborného programu dostanú potvrdenie o absolvovaní
programu s pridelenými 24 kreditmi SACCME.
Certifikáty sa budú vydáva popoludní v priestore registrácie.
"l
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
È a s o v ý h a r m o n o gr a m
STREDA 30. 5. 2012
7.00 - 13.00
Registrácia úèastníkov workshopov
Sekretariát I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB
Antolská 11, Bratislava, blok. A, 5. poschodie
9.00 - 17.00
Workshopy pod¾a rozpisu
17.00 - 19.00
Zasadnutie výboru SGPS, salónik hotel Bonbón
19.00
Veèera výboru SGPS so zahraniènými hosami
ŠTVRTOK 31. 5. 2012
7.00 - 16.00
Registrácia úèastníkov - hotel Bonbón
9.00
Otvorenie kongresu
Kongresová sála hotela Bonbón
9.30 - 12.00
Odborný program
Tehotnos a pôrod
Sledovanie v tehotnosti a zaistenie pôrodu, prednosti a nedostatky
systému (porovnanie vyspelých krajín a Slovenska)
12.00
Tlaèová konferencia
13.00 - 14.00
Prestávka - obed
14.00 - 16.00
Odborný program
Tehotnos a pôrod I.
16.00 - 16.30
Prestávka - obèerstvenie
16.30 - 19.00
Odborný program
Tehotnos a pôrod II.
Kongresová sála Nemocnica sv. CaM
8.00 - 15.30
Prenos z operaèných sál
15.30 - 16.00
Prestávka - obèerstvenie
16.00 - 19.00
Odborný program
Operaèná lieèba v gynekológii
19.00
Welcome drink
Hotel Bonbón
l#
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
È a s o v ý h a r m o n o gr a m
PIATOK 1. 6. 2012
8.00 - 16.00
Registrácia úèastníkov - hotel Bonbón
Kongresová sála hotela Bonbón
8.30 - 9.45
Odborný program
Tehotnos a pôrod III.
9.45 - 13.00
Odborný program
Konzervatívna lieèba v gynekológii I.
13.00 - 14.00
Prestávka - obed
14.00 - 16.15
Odborný program
Konzervatívna lieèba v gynekológii II.
16.15 - 16.45
Prestávka - obèerstvenie
16.45 - 19.00
Odborný program
Konzervatívna lieèba v gynekológii III.
Kongresová sála Nemocnica sv. CaM
8.00 - 15.30
Prenos z operaèných sál
15.30 - 16.00
Prestávka - obèerstvenie
16.00 - 17.15
Odborný program
UZV v gynekológii a pôrodníctve
17.15 - 19.00
Odborný program
Mamológia
20.00 - 2.00
Spoloèenský veèer - hotel Bonbón
(Obleky a kravaty nie sú nevyhnutné, skôr nie)
SOBOTA 2. 6. 2012
Kongresová sála hotela Bonbón
8.30 - 10.00
Odborný program - Kazuistiky
10.00 - 10.30
Prestávka - obèerstvenie
10.30 - 13.00
Odborný program - Kazuistiky
13.00
Ukonèenie kongresu
$l
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
O dbo r n ý pr o gr a m - 3 1 . 5 . 2 0 1 2 š tv r to k
KONGRESOVÁ SÁLA HOTELA BONBÓN
09.00
OTVORENIE ZJAZDU
ODOVZDANIE VYZNAMENANÍ
09.30 - 12.00
SLEDOVANIE V TEHOTNOSTI A ZAISTENIE PÔRODU, PREDNOSTI A NEDOSTATKY
SYSTÉMU
Predsedajúci: Danko J., Borovský M., Korbe¾ M.
1.
2.
3.
4.
Knight M. (Anglicko)
Mìchurová A. (Èesko)
Ciraru-Vigneron N. (Francúzsko)
Schneider H. (Nemecko)
20
20
20
20
min.
min.
min.
min.
5. Helmer H. (Rakúsko)
20 min.
6. Maršál K. (Švédsko)
20 min.
7. Danko J. (Slovensko)
20 min.
12.00
TLAÈOVÁ KONFERENCIA
13.00 - 14.00
PRESTÁVKA
14.00 - 16.00
TEHOTNOS A PÔROD I.
Predsedajúci: Chovancová D., Ventruba P., Rusnák I.
8. T R A N S P O R T I N U T E R O - S U È A S N Ý S T A V A P E R S P E K T Í V Y V S R
10 min.
Chovancová D.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka, Antolská 11, Bratislava
9. P A T O L O G I C K É N Á L E Z Y U V I A C P L O D O V E J G R A V I D I T Y
(KLINICKÁ ANALÝZA 2007 - 2011)
10 min.
Tokolyová M., Èunderlík A., Rusòák I., Kleskeò P., Dvorecká D.,
Korièanská E., Rukavicová E., Èajková J., Uherková M.
1. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF SZU a UNB, Nemocnica ak. L. Dérera - Kramáre,
Novorodenecké oddelenie UNB, Nemocnica ak. L. Dérera - Kramáre Bratislava
10. M A N A Ž M E N T G R A V I D I T Y A P Ô R O D U U P L O D O V S H L H S Y N D R Ó M O M
(KLINICKÁ ANALÝZA 2002 - 2011)
10 min.
Èunderlík A., Rusòák I., Gottschallová A., Kleskeò P., Hinšt J., Rukavicová E.,
*Kaldarárová M., Tittel P., **Holáò M., ***Èajková J., Uherková M.
1. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera,
*Detské kardiocentrum Bratislava, **Merifera s.r.o., Bratislava
***Novorodenecké oddelenie UNB, Nemocnica akad. L. Dérera
l%
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
O dbo r n ý pr o gr a m - 3 1 . 5 . 2 0 1 2 š tv r to k
11. M A N A Ž M E N T G R A V I D Í T S R A S T O V O U R E T A R D Á C I O U P L O D U
15 min.
Maršál K.
Dept. of Obstetrics and Gynecology, Lund University
12. V A G I N Á L N Í V E D E N Í P O R O D U P O P Ø E D C H O Z Í M C Í S A Ø S K É M Ø E Z U :
ANALÝZA 2007 - 2011
15 min.
Ventruba P., Jankù P., Hruban L., Paúrová L., ápalová V., Gerychová R., Hodická Z.
Gynekologicko - porodnícka klinika MU a FN Brno
AMNISURE
15 min.
13. L A T E S T D E V E L O P M E N T S I N T H E D I A G N O S I S O F P R E T E R M R U P T U R E
OF FETAL MEMBRANES (PROM)
30 min.
Helmer H.
Vienna University Hospital AKH
SYMPÓZIUM MERCK
14. P O S T A V E N I E 3 D A 4 D S O N O G R A F I E V D I A G N O S T I K E V V C H
15 min
Dankovèík R., Muránska S., Jánošová S., Tkáèová S.
II. gyn. pôr. klinika LF UPJŠ Košice
Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o., Košice
15. P O R U C H Y V Ý V O J A N E U R Á L N E J T R U B I C E - S K R Í N I N G A P R E V E N C I A
15 min
Kovács L.
II. Detská klinika LFUK, Bratislava Kramáre
16.00 - 16.30
PRESTÁVKA
16.30 - 19.00
TEHOTNOS A PÔROD II.
Predsedajúci: Maršál K., Holomáò I., Záhumenský J.
16. P R O B L E M A T I K A H I V V G Y N E K O L Ó G I I A P Ô R O D N Í C T V E
Záhumenský J.
Gyn. por. klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
17. P R E G N A N C Y I N H I V P O S I T I V E W O M E N
Ciraru - Vigneron N.
Hopitaux de Paris, Lariboisiere
SYMPÓZIUM MSD
18. S A M B A
Hlaváèková O.
19. P R S T E Ò V E R N O S T I A Ž D O T E H O T N O S T I
Krajkoviè P.
20. O È K O V A N I E P R O T I H P V Z P O H ¼ A D U I M U N O L Ó G A
Jeseòák M., Bánovèin P.
DISKUSIA
&l
10 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
O dbo r n ý pr o gr a m - 3 1 . 5 . 2 0 1 2 š tv r to k
21. I N T E R N A T I O N A L N E T W O R K O F O B S T E T R I C S U R V E Y S Y S T E M ( I N O S S )
Knight M.
National Perinatal Epidemiology Unit University of Oxford
22. S L O V A K O B S T E T R I C S U R V E Y S Y S T E M ( S O S S )
Krištúfková A., Borovský M.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UN, Bratislava
SYMPÓZIUM SERVIER
23. P A T O F Y Z I O L Ó G I A Ž I L O V É H O S Y S T É M U V T E H O T N O S T I
Žernovický F.
Národný ústav srdcocievnych chorôb Bratislava
24. Ú L O H A G Y N E K O L Ó G A V L I E È B E O C H O R E N Í Ž Í L V T E H O T N O S T I
Borovský M.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava
25. K A R D I O T O K O G R A F I C K Ý M O N I T O R I N G - F O R E N Z N Í D O P A D
Mìchurová A.
UPMD Praha
15 min.
5 min.
10 min.
10 min.
15 min.
26. EPIZIOTÓMIA ÁNO, ÈI NI E ? JE ÈAS NA PREHODNOTENIE NAŠICH POSTOJO V ? 10 min.
Cupaník V., Ditte M.
GPN s.r.o., Gynekologicko - pôrodnícka nemocnica KOCH, Partizánska 27, Bratislava
KONGRESOVÁ SÁLA NEMOCNICA SV CAM
08.00 - 15.30
PRIAMY PRENOS Z OPERAÈNÝCH SÁL
NEMOCNICA ANTOLSKÁ, MARTIN A BANSKÁ BYSTRICA
BANSKÁ BYSTRICA
Operuje MUDr. Bielik, CSc. - robotická chirurgia
15.30 - 16.00
PRESTÁVKA
16.00 - 19.00
OPERAÈNÁ LIEÈBA
Predsedajúci: Mlynèek M., Petrenko M., Galád J.
27 . I NGVINÁLNA LYMFADENEKTÓMIA PRI CA VULVAE, ŠTÁDIUM IVA (video 10min.) 20 min.
Mlynèek M., Lajtman E., Uharèek P., Obert A., Matejka M.
Gyn. pôr. klinika FN Nitra a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
28. P O Z I C E R E P R O D U K È N Í C H I R U R G I E V T E R A P I I P O R U C H P L O D N O S T I
20 min.
Hudeèek R., Ventruba P., Crha I.
Gynekologicko - porodnícka klinika MU a FN Brno
l'
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
O dbo r n ý pr o gr a m - 3 1 . 5 . 2 0 1 2 š tv r to k
29. R E S E C T I O N M A S T E R - 2 R O K Y Z K U Š E N O S T Í
15 min.
Cibulka J., Bouda J., Novotný Z.
Gynekologicko - porodnická klinika LF UK a FN v Plzni
30. L A V H V R E Ž I M E J E D N O D Ò O V E J C H I R U R G I E
15 min.
Králik J., Galád J., Szedély S., Vodecký M.
Gynpor Sliaè s.r.o., riadite¾: MUDr. Ján Galád
31. N A J È A S T E J Š I E K O M P L I K Á C I E P R I R E T R O P U B I C K E J P Á S K E
15 min.
Galád J.
Gynpor s.r.o. Sliaè
32. I M P L A N T Á T Y N I E S Ú V Ž D Y V Ý H R A . . .
15 min.
Hollý I., Papcun P., Kozolková D.
II. gyn. - pôr. klinika LFUK a UNB, Ružinov, Bratislava
33. A N A L Ý Z A H Y S T E R O S K O P I C K Ý C H O P E R Á C I Í N A G Y N E K O L O G I C K O - P Ô R O D N Í C K E J
KLINIKE JLF UK A UNM V MARTINE POÈAS 24 MESIACOV
15 min.
Siváková J., Biringer K., Kúdela E., Šumichrastová P., Danko J.
II. gyn. - pôr. klinika LFUK
34. E V A L U Á C I A E N D O M E T R I A U P O S T M E N O P A U Z Á L N Y C H Ž I E N
15 min.
Urban, H., Borovský, M.
I. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UNB Bratislava
HOTEL BONBÓN
19.00
l
WELCOME RECEPTION
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
O dbo r n ý pr o gr a m - 1 . 6 . 2 0 1 2 pi a to k
KONGRESOVÁ SÁLA HOTELA BONBÓN
08.30 - 09.45
TEHOTNOS A PÔROD III.
Predsedajúci: Lukaèín Š., Mìchurová A., Višòovský J.
3 5 . KONIEC PANVOVÝ - TRENDY VÝVOJA VO VEDENÍ PÔRODU V OSTATNÝCH 6. DESAROÈIACH
NA I. GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKEJ KLINIKE LFUK A UN BRATISLAVA
7 min.
Féderová L., Havalda A., Korbe¾ M., Nižòanská Z., Kosibová Z., Janáè P., Dubèáková M.
I. gynekologicko - pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava
36. POLOHA PLODU KONCOM PANVOVÝM - VAGINÁLNY PÔROD VS. CISÁRSKY REZ 7 min.
Siváková J.1, Biringer Kl.1 Kúdela E.1; Šumichrastová P.1; Biringerová Z.2; Danko J.1
1
Gynekologicko - pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Martin
2
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Martin
37. D I A G N O S T I K A A L I E È B A Z Á V A Ž N Ý C H P Ô R O D N Ý C H P O R A N E N Í
7 min.
Záhumenský J.
Gyn. por. klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
38. I N K A R C E R A C E D Ì L O H Y - V Z Á C N Á K O M P L I K A C E G R A V I D I T Y
Jankù P., Hruban L., Ventruba P.
Gynekologicko - porodnícka klinika MU a FN Brno
7 min.
39. E F E K T D Á V K O V A N I A O X Y T O C Í N U N A P R I E B E H P Ô R O D U A P O P Ô R O D N Ý S T A V
U PÔRODOV V TERMÍNE S PREDÈASNÝM ODTOKOM PLODOVEJ VODY
7 min.
Višòovský J., Dókuš K., Kudela E., Fiolka R., Danko J.
Gynekologicko - pôrodnícka klinika JLF UK a UNM Martin
40. R I Z I K O T V O R B Y A D H É Z I Í P O D V O C H R Ô Z N Y C H T Y P O C H C I S Á R S K E H O R E Z U
- RETROSPEKTÍVNA ŠTÚDIA
7 min.
Kašèák P., Hlaváèik M., Gajdošík R.
Gynekologicko - pôrodnícka klinika FN Trenèín
41. P Ô R O D D O M A A J E H O B E Z P E È N O S  N A S L O V E N S K U
Brányik K.
NsP Dunajská Streda, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
7 min.
42. M A N A Ž M E N T A D I F E R E C I Á L N A D I A G N O S T I K A G R A V I D Í T S O S Y N D R Ó M O M
NADMERNÉHO RASTU PLODU
7 min.
Ferianec V.1, Bártová M.1, Križko M. ml.1, Križan P.2, Baxová A.3, Redecha M.1,
Hollý I. 1, Holomáò K. 1
1
II. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UNB
2
Oddelenie lekárskej genetiky, Medirex a.s.
3
Ústav lekárskej biológie, Oddelenie lekárskej genetiky, I. LFUK, Praha
l XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
O dbo r n ý pr o gr a m - 1 . 6 . 2 0 1 2 pi a to k
43. T E H O T N O S  U Ž I E N P O T R A N S P L A N T Á C I I P E È E N E - N O V Á K A T E G Ó R I A
VYSOKORIZIKOVÝCH TEHOTNÝCH
7 min.
Plank K., Gerincová K.,*Kupèová V., Rusòák I.
1. gynekologicko - pôrodnícka klinika LF SZU a UNB, Nemocnica ak. Dérera - Kramáre,
*1. interná klinika LF SZU a UNB, Nemocnica ak. Dérera - Kramáre, Bratislava
44. P R E E K L A M P S I A - V I A C A K O O C H O R E N I E V T E H O T N O S T I
7 min.
Drobný J. 1, Borovský M. 1, Ïurmanová V. 2, Hammerová L. 1, Filkaszová A. 1
1
I. gynekologicko - pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda,
Bratislava
2
Imunologický ústav LF UK Bratislava
45. U Ž Í V A N I E P S Y C H O F A R M Á K V G R A V I D I T E
7 min.
Pálová E.†*, Fargašová J.*
†EPAMED s.r.o., Košice, * Odd. klinickej farmakológie UNLP, SNP 1, Košice
09.45 - 13.00
KONZERVATÍVNA LIEÈBA GYNEKOLOGICKÝCH OCHORENÍ I.
Predsedajúci: Danko J., Payer J., Borovský M.
46. C A R E G U I D E F O R M E N O P A U S E
Schneider H.
University of Munster
SYMPÓZIUM TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
47. D H O R M Ó N A O C H R A N A K O S T I V M E N O P A U Z E
Payer J.
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava
48. D H O R M Ó N V A M B U L A N C I I G Y N E K O L Ó G A
Borovský M.
I. gynekologicko - pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava
SYMPÓZIUM ZENTIVA
15 min.
49. P O S T A V E N Í D I E N O G E S T U M E Z I P R O G E S T I N Y
Fanta M.
Gynekologicko - porodnická klinika I. LF UK a VFN Praha
50. O S T E O P O R Ó Z A - D I A G N O S T I A , P R E V E N C I A A L I E È B A
Payer J., Jackuliak P.
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava
SYMPÓZIUM GEDEON RICHTER
15 min.
51. M Y Ó M Y M A T E R N I C E - E T I O P A T O G E N É Z A , S Y M P T Ó M Y A P R O G N Ó Z A
Danko J.
52. S Ú È A S N Ý M A N A Ž M E N T M Y Ó M O V M A T E R N I C E - S T A T E O F A R T
Borovský M.
l
20 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
O dbo r n ý pr o gr a m - 1 . 6 . 2 0 1 2 pi a to k
53. ULIPRISTAL ACETÁT - PRELOM V KONZERVATÍVNEJ LIEÈBE SYMPTOMATICKÝCH MYÓMOV 30 min.
Donnez J.
Brussel, Belgicko
54. K O M P L I K Á C I E E M B O L I Z Á C I E U T E R I N N Ý C H A R T É R I Í P R I L I E È B E M Y Ó M O V
MATERNICE
7 min.
Redecha M1., Mižièková M.2, Javorka V.2, Ferianec V.1, Papcun P.1,
Križko M.1, Holomáò K.1
1
II. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Bratislava
2
I. rádiologická klinika LFUK a UNB, Bratislava
55. EXPEKTAÈNÉ (KONZERVATÍVNE) VERSUS CHIRURGICKÉ RIEŠENIE VÈASNÝCH
TEHOTENSKÝCH STRÁT NA GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKEJ KLINIKE FN TRENÈÍN
PROSPEKTÍVNA NERANDOMIZOVANÁ ŠTÚDIA
7 min.
Krkoška M., Kašèák P., Bašková M., Ladecká-Tomková L.
Gynekologicko - pôrodnícka klinika FN Trenèín
56. M O N I T O R O V A N I E O V A R I Á L N E J F U N K C I E
7 min.
Stecová A.
Medirex, a.s., Bratislava, Oddelenie lekárskej genetiky, Medirex, a.s.
57. M O Ž N O S T I L A B O R A T Ó R N E J I M U N O L O G I C K E J D I A G N O S T I K Y U P A C I E N T O V
S PORUCHAMI PLODNOSTI
7 min.
Girovská B.
OLD- imunológia, Medirex, a.s., Bratislava
58. G R A V I D I T A P O M I M O T E L O V O M O P L O D N E N Í
10 min.
Maršík L., Bielik P., Borovský M., Ïurechová A., Filkászová A., Urban H.
I. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UN Bratislava
Gyn.- pôr. oddelenie NsP Luèenec
59. A R C H I V Á C I A O B R A Z O V Ý C H D Á T V R E P R O D U K È N E J M E D I C Í N E
7 min.
1
Petrenko M., 2Dostál D., 3Ventruba P.
1
I. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UNB
2
Ústav výpoèetní techniky MU, Brno, ÈR
3
Gynekologicko - porodnická klinika LFMU, Brno, ÈR
60. S T E R I L I T A A E N D O M E T R I Ó M
7 min.
Drábek M., Harbu¾ák P., Behúòová Z., Stenová I., Jureková M., I¾ková G.
GYN-FIV, a.s., a II. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UNB
13.00 - 14.00
PRESTÁVKA
14.00 - 16.15
KONZERVATÍVNA LIEÈBA GYNEKOLOGICKÝCH OCHORENÍ II.
Predsedajúci: Šuška P., Unzeitig V., Štencl P.
61. S Y N D R Ó M L E P I V Ý C H D O Š T I È I E K V G Y N E K O L Ó G I I A P Ô R O D N Í C T V E
Biringer K. 1; Sokol J. 2; Siváková J. 1; Danko J. 1; Kubisz P. 2
1
Gynekologicko - pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Martin
2
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
10 min.
l !
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
O dbo r n ý pr o gr a m - 1 . 6 . 2 0 1 2 pi a to k
SYMPÓZIUM NOVONORDISK
62. L É È B A P E R I P A R T Á L N Í H O K R V Á C E N Í V È E S K É R E P U B L I C E
Seidlová D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
a Anesteziologicko-resuscitaèní oddelení FN, LF MU Brno
63. Z Í S K A N Á H E M O F Í L I A - Z Á V A Ž N Ý H E M O R A G I C K Ý S Y N D R Ó M
S MULTIDISCIPLINÁRNYM VÝZNAMOM
Bátorová A., Jankovièová D.
Národné hemofilické centrum, Klinika hematológie a transfuziológie LFUK,
UBN, Univerzitná nemocnica, Bratislava
64. M A L I G N Í Z M Ì N Y V A D E N O M Y Ó Z E A K A R C I N O M E N D O M E T R I A
Kuèera E. 1,2, Líbalová P. 1,2, Tikovský K. 1,2, Vernerová Z. 1,3, Mandys V. 1,3
1
3. lékaøská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2
Gynekologicko - porodnická klinika FNKV v Praze
3
Ústav patologie FNKV v Praze
65. G E N E T I C K Á A N A L Ý Z A E N D O M E T R I Ó Z Y
Štencl P., Paldia R., Oroszová V., Sysák R., Lamprechtová B., Filkászová
Urban H., Králová Z.
I. gynekologicko - pôrodnícka klinika LF UK a UNB Bratislava
SYMPÓZIUM BAYER
20 min.
20 min.
10 min.
10 min.
A.,
66. S Ú È A S N É A P E R S P E K T Í V N E M O Ž N O S T I L I E È B Y E N D O M E T R I Ó Z Y
15 min.
Paldia R., Sysák R., Štencl P., Urban H., Filkászová A., Lamprechtová B.,
Oroszová V., Oravec J.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava
67. L N G - I U S A K O O C H R A N A P A T O L Ó G I E E N D O M E T R I A
15 min.
Borovský M.
I. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UN Bratislava
68. L N G - I U S - A K Á J E D E N N Á R E A L I T A ?
15 min.
Ilavský P.
Gynekologická ambulancia Trnava
16.15 - 16.45
PRESTÁVKA
16.45 - 19.00
KONZERVATÍVNA LIEÈBA GYNEKOLOGICKÝCH OCHORENÍ III.
Predsedajúci: Redecha M., Dvoøák V., Hollý I.
69. G E N E T I C K É F A K T O R Y M O È O V E J I N K O N T I N E N C I E A D E F E K T O V
PANVOVÉHO DNA U ŽIEN
Biringer K. 1; Siváková J. 1; Grobarèíková S. 2; ¼upták J. 2; Danko J. 1
1
Gynekologicko - pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Martin
2
Urologická klinika JLF UK a UNM, Martin
" l
10 min.
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
O dbo r n ý pr o gr a m - 1 . 6 . 2 0 1 2 pi a to k
SYMPÓZIUM UROGYNEKOLÓGIE PROM.MED.CS P raha a.s .
45 min.
70. S O U È A S N Ý S T A V D I A G N O S T I K Y A L É È B Y H Y P E R A K T I V N Í H O M Ì C H Ý Ø E
Krhút J.
PANELOVÁ DISKUSIA
Krhút J., Lamprechtová B., Horèièka L.
71. S Y S T É M O V Á L I E È B A O V A R I Á L N E H O K A R C I N Ó M U
10 min.
He¾pianska L.
72. K M E Ò O V É B U N K Y Z P U P O È N Í K O V E J K R V I A T K A N I V A P U P O È N Í K A
V MEDZINÁRODNEJ KLINICKEJ PRAXI A V KLINICKÝCH ŠTÚDIÁCH
UMBILICAL CORD BLOOD AND CORD TISSUE STEM CELLS IN INTERNATIONAL
CLINICAL PRACTICE AND CLINICAL TRIALS
20 min.
Hollands P.
Transplant Unit Gt Ormond Street Hospital London
73. A K O Ï A L E J N A S L O V E N S K U S O È K O V A N Í M P R O T I H P V ?
15 min.
Borovský M.
I. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UN Bratislava
74. C O N D Y L O M A T A A C U M I N A T A
10 min.
Škutilová E.
Súkromná dermatovenerologická ambulancia Podunajské Biskupice, Bratislava
75. A N A L Ý Z A I M U N O C Y T O C H E M I C K Ý C H V Y Š E T R E N Í B I O L O G I C K Ý C H
MARKEROV ( p16, K i67) V LBC KRÈKA MATERNICE
7 min.
Vereš P., Èerná A.
Medicyt s.r.o. Bratislava
76. K O R E L Á C I A O N K O C Y T O L Ó G I E S H I S T O L O G I C K Ý M N Á L E Z O M V P R E D I C K I I C I N 3 +
U PACIENTOK SO SKVAMÓZNOU INTRAEPITELOVOU LÉZIOU PORCIA UTERU
7 min.
1
Žúbor P., 1Krkoška M., 1,2Janušicová V., 1Koròan J., 1Kúdela E., 1Siváková J.,
1
Fiolka R., 3Plank L., 1Danko J.
1
Gynekologicko - pôrodnícka klinika, 2Ústav molekulovej biológie
3
Ústav patologickej anatómie JLF UK, Martin
77. V Ý S K Y T H P V P O K O N I Z Á C I Á C H K R È K A M A T E R N I C E P R E C I N 2 - 3
7 min.
Kurimská S., Redecha M.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UN Bratislava
78. P R E V A L E N C I A V Y S O K O R I Z I K O V Ý C H T Y P O V ¼ U D S K É H O P A P I L O M A V Í R U S U
U PACIENTOK S CYTOLOGICKÝMI ABNORMALITAMI V PAP TESTOCH
- TROJROÈNÁ RETROSPEKTÍVNA POZOROVACIA ŠTÚDIA
Kolníková G. 1, Drobná R. 2, Meèiarová I. 1, Marinova P. 1, Ondriaš F. 1
1
Alpha Medical Patológia s.r.o. Bratislava - Ružinov
2
Alpha Medical Mikrobiológia Bratislava
7 min.
l #
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
O dbo r n ý pr o gr a m - 1 . 6 . 2 0 1 2 pi a to k
KONGRESOVÁ SÁLA NEMOCNICA SV CAM
08.00 - 15.30
PRIAMY PRENOS Z OPERAÈNÝCH SÁL
NEMOCNICA ANTOLSKÁ, MARTIN
15.30 - 16.00
PRESTÁVKA
16.00 - 17.20
UZV V GYNEKOLÓGII A V PÔRODNÍCTVE
Predsedajúci: Dankovèík R., Kleskeò P., Drobný J.
79. P O S T A V E N I E G E N E T I C K É H O S O N O G R A M U V S K R Í N I N G U A N E U P L O I D I I
20 min.
Dankovèík R., Grochal F., Muránska S., Jánošová S.
Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o., Košice
80. P R E N A T Á L N Y B I O C H E M I C K Ý S K R Í N I N G V R O D E N Ý C H V Ý V O J O V Ý C H C H Ý B 10 min.
Schenková K.
Oddelenie laboratórnej diagnostiky, Medirex a.s., Bratislava
81. P R E N A T Á L N A G E N E T I C K Á D I A G N O S T I K A , K A Z U I S T I K Y
10 min.
Hojsíková I., Plavinová V.
Oddelenie lekárskej genetiky, Medirex a.s., Bratislava
82. P A T O L O G I C K É U S G N Á L E Z Y N A H R U D N Í K U P L O D O V V N A Š O M
KLINICKOM MATERIÁLI
10 min.
Rukavicová E., Èunderlík A., Rusòák I., Gottschallová A., Kleskeò P.,
Tittel P., Kaldarárová M., Ïurovèíková D., Èmelová E., Andrisová J.,
Jezberová M., Èajková J., Uherková, M.
I. gynekologicko - pôrodnícka klinika SZU a UNB, Kramáre, Bratislava,
Detské kardiocentrum NÚSCH, Bratislava, Klinika lekárskej genetiky SZU a UNB,
Kramáre, Rádiodiagnostická klinika FNsP ak. L. Dérera,
Novorodenecké oddelenie FNsP ak. L. Dérera
83. U L T R A Z V U K O V Á D I A G N O S T I K A P O R Ú C H P L A C E N T Á C I E
10 min.
1
Dosedla E., 2Calda P., 1Friè D., 1Richnavský J., 1Lukaèín Š.
1
III. gyn. - pôr. klinika LF SZU, 1. súkromná nemocnica Košice - Šaca a.s., SR
2
Gyn. - por. klinika VFN a 1. LF UK, Praha, ÈR
84. S L E D O V A N I E M O T O R I C K E J A K T I V I T Y P L O D O V S C Y S T O U P L E X U S C H O R I O I D E U S
V 3/4D OBRAZE
10 min.
Ditte M., Cupaník V., Reháková S.
Gynekologicko - pôrodnícka nemocnica, GPN s.r.o., Partizánska 27, 811 03 Bratislava
85. P O M Ô Ž E N Á M 3 D U L T R A Z V U K V P R E D I K C I Í P R E E K L A M P S I E ?
10 min.
Renèková M.
Gynekologicko - pôrodnícka klinika Nové Zámky
$ l
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
O dbo r n ý pr o gr a m - 1 . 6 . 2 0 1 2 pi a to k
17.20 - 19.00
MAMOLÓGIA
Predsedajúci: Bazovský P., Pohlodek K., Žubor P.
86. R I Z I K O V É F A K T O R Y P O S T I H N U T I A R E S E K È N Ý C H O K R A J O V P R I K V A D R A N T E K T Ó M I I
PRE KARCINÓM PRSNÍKA
15 min.
Bazovský P.
I. gyn. - pôrod.klinika SZU Bratislava, Gynekol. odd. nemocnièná a.s. Malacky
87. P S E U D O A N G I O M A T Ó Z N A S T R O M Á L N A H Y P E R P L Á Z I A P R S N Í K A
10 min.
Pohlodek K.1, Minarovjech V.2, Gál V.3, Holomáò K.1
1
II. gyn. - pôr. klinika LFUK a UNB
2
Klinika plastickej chirurgie LFUK a UNB
3
Alpha medical patológia, s.r.o.
88. R E K U R E N T N Ý S U B A R E O L Á R N Y N O N P U E R P E R Á L N Y A B S C E S P R S N Í K A
S FISTULÁCIAMI DUCTUS LACTIFERI (ZUSKAS DISEASE)
10 min.
Móricová P., Žúbor P., Kapustová I., Mendelová A., Danko J.
1
Gynekologicko - pôrodnícka klinika, 2Ústav lekárskej biochémie,
3
Ústav patologickej anatómie JLF UK, Martin
89. K P R O B L E M A T I K E R E S E K È N Ý C H O K R A J O V P R I D C I S
10 min.
Bártová M., Ondriaš F., Pohlodek K.
II. gyn. - pôr. klinika LFUK a UNB, Alpha medical patológia, s.r.o.
90. M O Ž N O S T I V Y T V O R E N I A G É N O V E J S I G N A T Ú R Y P R E P R E D P O V E Ï V Z N I K U K A R C I N Ó M U
P R S N Í K A V A R I A B I L N É H O F E N O T Y P O V É H O A B I O L O G I C K É H O C H A R A K T E R U 10 min.
1
Žúbor P., 2Hatok J., 1Móricová P., 2Raèay P., 3Kajo K., 1Kapustová I.,
3
Slávik P., 1Žúborová D., 1Mendelová A., 1Danko J.
1
Gynekologicko - pôrodnícka klinika, 2Ústav lekárskej biochémie,
3
Ústav patologickej anatómie JLF UK, Martin
91. M O L E K U L Á R N A D I A G N O S T I K A K A R C I N Ó M U P R S N Í K A - N E S T A È Í N Á M K O N V E N È N Á
DIAGNÓZ A ?
10 min.
Meèiarová I., Ondriaš F., Kolníková G.
Alpha Medical Patológia s.r.o. Bratislava-Ružinov
92. M U T Á C I E V E X Ó N E 9 A 2 0 P I K 3 C A G É N U P R I K A R C I N Ó M E P R S N Í K A
10 min.
1,2
Mendelová A., 2Kapustová I., 2Móricová P., 1Lasabová Z., 2Žúbor P., 2Danko J., 3Plank L.
1
Ústav molekulovej biológie JLF UK Vrútky, 2Gynekologicko - pôrodnícka klinika,
3
Ústav patologickej anatómie JLF UK Martin
HOTEL BONBÓN
20.00
SPOLOÈENSKÝ VEÈER
l %
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
O dbo r n ý pr o gr a m - 2 . 6 . 2 0 1 2 s o bo ta
KONGRESOVÁ SÁLA HOTELA BONBÓN
08.30 - 10.00
KAZUISTIKY
Predsedajúci: Petrenko M., Dedinská E., Kraus V.
93. V E K R O D I È K Y A K O R I Z I K O V Ý F A K T O R ?
Biskupská Boïová K., Švedová I., Danko J.
Gynekologicko - pôrodnícka klinika JLF UK a UNM Martin
10 min.
94. T U B E R Ó Z N A S K L E R Ó Z A A G R A V I D I T A
Ferianec V. 1, Gábor M. 1, Papcun P. 1, Caòo M. 2, Holomáò, K. 1
1
II. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UNB Bratislava
2
Urologické oddelenie UNB, nemocnica Ružinov
10 min.
95. E P I L E P S I A V G R A V I D I T E - N A Š E S K Ú S E N O S T I
Kašèák P., Hlaváèik M.
Gynekologicko - pôrodnícka klinika FN Trenèín, Trenèín
10 min.
96. N U T C R A C K E R S Y N D R Ó M A K O P R Í È I N A P A N V O V E J B O L E S T I
10 min.
Bielik P., Kubovèík B., Maršík L., Križo P., Kazemi A., Kazemi K., Braunstein Š.
Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie, VšNsP Luèenec n.o.
97. M O Ž N O S T I L I E È B Y S Y M P T O M A T I C K E J P R O G R E D U J Ú C E J U R E T E R O H Y D R O N E F R Ó Z Y
V GRAVIDITE
10 min.
Žúbor P.1, Krivuš Š.1, Žúborová D.2, Poláèek H.2, Móricová P.1, Kapustová I.1, Danko J.2
1
Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2Rádiologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK,
Kollárova 2, Martin
98. ZÁVAŽNÝ OMYL V DIAGNOSTIKE EKLAMPSIE - KAZUISTIKA
10 min.
Haško M. 1, Biringer K. 1, Biringerová Z. 2, Žigo I. 1, Krkoška M. 1, Danko J. 1
1
Gynekologicko - pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Martin
2
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Martin
99. S E K U N D Á R N A P ¼ Ú C N A H Y P E R T E N Z I A A G R A V I D I T A
Siváková J.1, Biringer K.1, Žigo I.1, Biringerová Z.2, Danko J.1
1
Gynekologicko - pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Martin
2
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Martin
100. SYNDRÓ M ANDRO GÉNO VEJ INSENZIVITY - KAZUISTIKA
Siváková J., Biringer K., Danko J.
Gynekologicko - pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Martin
101. TRIZÓMIA 13 - KAZUISTIKA
Biringer K. 1, Haško M. 1, Matušek J. 1, Siváková J. 1, Maašová K. 2
Dókuš K. 1
1
Gynekologicko - pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Martin
2
Neonatologická klinika JLF UK a UNM, Martin
& l
10 min.
10 min.
10 min.
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
O dbo r n ý pr o gr a m - 2 . 6 . 2 0 1 2 s o bo ta
10.00 - 10.30
PRESTÁVKA
10.30 - 13.00
KAZUISTIKY
Predsedajúci: Adam J., Plank K., Kašèák P.
102. C E R KLÁ Ž V M A N A Ž M E N TE P R E DÈ A SN É HO P O R O DU
10 min.
Filkászová A., Chabada J., Štencl P., Oravec J., Sysák R., Lamprechtová B.,
Urban H., Oroszová V., Krá¾ová Z.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava
103. VYSOKÁ KONCENTRÁCIA ALKALICKEJ FOSFATÁZY V MATERSKOM SÉRE VO VZAHU
K PRIEBEHU GRAVIDITY A PÔRODU
10 min.
Linhartová L., Ferianec V.
II. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UNB Bratislava, Nemocnica Ružinov
104. MANAŽMENT UROLITIÁZY V GRAVIDITE - KAZUISTIKA
10 min.
Oroszová V. 1, Krá¾ová Z. 1, Štencl P. 1, Marenèák J. 2, Oravec J. 1, Sysák, R. 1,
Lamprechtová B. 1, Filkászová A. 1, Urban H. 1
1
I. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UN Bratislava,
2
Urologické oddelenie, NsP Skalica
105. HYP ER R EACTIO LUTEIN ALIS V TEHO TN O STI
10 min.
1
Švecová I., 1Biskupská Boïová K., 2Marcinek J., 1Kapustová I., 1Izáková V., 1Danko J.
1
Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin
106. HYDRO PS FETALIS: DIAGNO STIKA A PÔ RO DNÍCKY M ANAŽM ENT
10 min.
Dráb M., Sedliaková Z., Plichtová A., Holomáò K.
II. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UNB Bratislava
1 0 7 . PRENATÁLNA DIAGNOSTIKA A AKTUÁLNY MANAŽMENT IZOLOVANEJ KONGENITÁLNEJ
DIAFRAGMATICKEJ HERNIE - KAZUISTIKA
10 min.
Dókuš K. 1, Murgaš D. 3, Žúbor P. 1, Zibolen M. 2, Danko J. 1
1
Gynekologicko - pôrodnícka klinika JLF UK, Martin
2
Neonatologická klinika JLF UK, Martin
3
Klinika detskej chirurgie JLF UK, Martin
108. ZRASTLICE
10 min.
Mlynarèíková J., Èunderlík A., Rusòák I., Kleskeò P., Gottschallová A.
1. gynekologicko - pôrodnícka klinika LF SZU a UNB, Nemocnica ak. Dérera - Kramáre
109. PRENATÁLNA DIAGNO STIKA M ALFO RM ÁCIE GALÉNO VEJ VÉNY A O SUD
NOVORODENCOV. (KAZUISTIKY)
10 min.
Gottschallová A., Èunderlík A., Kleskeò P., Hinšt J., Rusòák I.,
*Andrisová J., **Holáò M.
1. gynekologicko - pôrodnícka klinika SZU a UNB, Nemocnica ak. Dérera-Kramáre,
*Radiodiagnostická klinika-Magnetická rezonancia, Nemocnica ak. Dérera-Kramáre,
**Medifera, s.r.o., Bratislava
l '
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
O dbo r n ý pr o gr a m - 2 . 6 . 2 0 1 2 s o bo ta
110. EKTOPICKÁ CERVIKÁLNA GRAVIDITA
Kapustová I., Žúbor P., Móricová P., Švecová I., Danko J.
Gynekologicko - pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Martin
111. SYNCHRÓNNE PRIMÁRNE MALÍGNE NÁDORY GYNEKOLOGICKÉHO ORIGA
Šumichrastová P., Siváková J., Žúbor P., Danko J.
Gynekologicko - pôrodnícka klinika, UNM Martin
112. LYMPHANGIOLEIOMYOMATOSIS - UPDATE MENEŽMENT
Lajtman E., Mlynèek M., Uharèek P., Matejka M.
Gyn. pôr. klinika FN Nitra a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
113. ANALÝZA TELOMERÁZOVEJ AKTIVITY V CYTOLOGICKÝCH VZORKÁCH
PREMALÍGNYCH A MALÍGNYCH LÉZIÍ KRÈKA MATERNICE
1
Kúdela E., 3Farkašová A., 3Balhárek T.,1,2Janušicová V., 1Siváková J.,
1
Višòovský J., 1Žúbor P., 1Danko J.
1
Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Martin
2
Ústav molekulovej biológie JLF UK, Vrútky
3
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin
13.00
l
ZÁVER ZJAZDU
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
Postery
POSTERY
Postery - Umiestni v priebehu štvrtkového dopoludnia
Diskusia k posterom poèas welcome drink
114. JE MOŽNÉ VYLIEÈI AŽKÚ DYSPLÁZIU EXOCERVIXU TZV. PRÍRODNOU LIEÈBO U ?
Šidlová H., 1Sládièeková R.
Cytopathos, spol. s r.o., Bratislava
1
RADMA GYN, s.r.o., Bratislava
115. MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY GENETICKY PODMIENENÝCH METABOLICKÝCH OCHORENÍ
Schenková K. 1, Ostrovský I. 2
1
Oddelenie laboratórnej diagnostiky, Medirex a.s., Bratislava
2
Prírodovededecká fakulta UK, Bratislava
116. INDUKCIA PÔRODU - ODPORUÈENÝ POSTUP
1
Dosedla E., 2Korbe¾ M., 1Lukaèín Š., 3Kašèák P., 2Féderová L.
1
III. gyn.- por. klinika LF SZU, 1. súkromná nemocnica Košice-Šaca a.s., SR
2
Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava
3
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FN Trenèín
117. SYNDRÓM LEPIVÝCH DOŠTIÈIEK AKO PRÍÈINA FETÁLNYCH STRÁT
Biringer K. 1, Sokol J. 2, Haško M. 1, Škereòová M. 2, Danko J. 1, Kubisz P. 2
1
Gynekologicko - pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Martin
2
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
118. VPLYV FAJÈENIA NA TEHOTENSTVO A PLOD: LITERÁRNY PREH¼AD
1
Šumichrastová P., 1Siváková J., 2Šimonová R., 2Škoròová I., 2Staško J.,
1
Žúbor P., 1Danko J.
1
Gynekologicko - pôrodnícka klinika
2
Klinika hematológie a transfuziológie, UNM Martin
1 1 9 . K V A N T I T A T Í V N E S T A N O V E N I E p 16 i n k 4 a A E 6 m R N A V S K V A M Ó Z N Y C H L É Z I Á C H
KRÈKA MATERNICE U PACIENTOK S HPV 16/18 INFEKCIOU
1,2
Janusicová V., 2,3Burjanivová T., 1Žúbor P., 1Kúdela E., 1Kapustová I.,
2
Lasabová Z., 1Danko J.
1
Gynekologicko - pôrodnícka klinika,
2
Ústav molekulovej biológie
3
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin
120. NERIEŠENÁ URGENCIA - PROBLÉM ÚSPEŠNOSTI OPERAÈNEJ LIEÈBY ZMIEŠANÉHO
TYPU MOÈOVEJ INKONTINENCIE
Brenišin P.
BrenCare, s.r.o., Ambulancia gynekologickej urológie, Poprad
121. NIEKTORÉ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PRENATÁLNEJ DIAGNOSTIKY
Jandová K., Rusòák I.
1. gynekologicko - pôrodnícka klinika SZU a UNB,
Nemocnica ak. Dérera - Kramáre, Bratislava
l
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
Postery
122. GENETICKÁ DIAGNOSTIKA MUTÁCIÍ U TROMBOFILNÝCH STAVOV
Hojsíková I., Palèová L.
Oddelenie lekárskej genetiky, Medirex, a.s., Bratislava
123. PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉÈBA ALLOIMUNIZACE VE FN BRNO
Kadlecová J., Gerychová R., Ventruba P., Jankù P.
Gynekologicko - porodnícka klinika MU a FN Brno
124. PRENATÁLNÍ PÉÈE A VEDENÍ PORODU U ŽEN S VROZENOU SRDEÈNÍ VADOU
VE FN BRNO - ANALÝZA LET 2001 - 2011
Paúrová L., ápalová V., Lukášová T, Ventruba P., Jankù P., Hruban L.
Gynekologicko - porodnícka klinika MU a FN Brno
125. VLIV BODY MASS INDEXU (BMI) NA PEROPERAÈNÍ VÝSLEDKY U LAPAROSKOPICKÝCH
OPERACÍ GYNEKOLOGICKÝCH PACIENTEK
Vlašínová I., Hudeèek R.
Gynekologicko - porodnícka klinika MU a FN Brno
126. PERFOROVANÝ PEPTICKÝ VRED V PUERPERIU
Pálová E., Borovský M., Hammerová ¼.
I. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Bratislava
l
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
Poznámky
l
!
XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS
30. 5. - 2. 6. 2012, Bratislava
Poznámky
"l
Download

predbežný program na stiahnutie