.
Rada školy pri Základnej škole Šrobárova 20, 080 01 Prešov
Vyjadrenie k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2013-2014
Dňa 21.10. 2014 sa uskutočnilo zasadnutie rady školy. Na tomto zasadnutí bolo
prejednanie správy o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2013 – 2014 podľa
Vyhlášky č. 6 / 2006 Z.z...
Pán riaditeľ Mgr. Ján Mačej informoval členov rady školy podrobne o celej správe
a odpovedal na dotazy prítomných členov. K jednotlivým častiam správy nemali členovia rady
školy výhrady a hodnotili ju veľmi kladne. Správa bude zverejnená na webovej stránke školy a na
prístupnom mieste v administratívnej časti školy.
V Prešove 21. októbra 2014
Mgr. Ľubomír Šebej
predseda RŠ
Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy Šrobárova č. 20, Prešov
za školský rok 2013/ 2014.
Predkladá:
Mgr. Ján Mačej
riaditeľ školy
Prerokované v pedagogickej rade školy
dňa 28. júna 2013
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi
Mestu Prešov
schváliť–neschváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2013/2014
Mgr. Ľubomír ŠEBEJ
Predseda Rady školy pri ZŠ Šrobárova č. 20, Prešov
Stanovisko zriaďovateľa:
Mesto Prešov
s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
školský rok 20113/2014
Mgr. František Macko
za zriaďovateľa
Vzor. č.2
Vypracovali:
Mgr. Ján Mačej, riaditeľ školy
Mgr. Ľubica Pavelková , zástupkyňa riaditeľa školy,
Mgr. Jozef Kurty , zástupca riaditeľa školy,
Mgr. Jana Kolšovská, zástupkyňa riaditeľa školy,
PaedDr. Bibiána Ondrejčáková , výchovný poradca,
Alena Višňovská , vedúca ŠKD,
Ing. Mária Miščíková , predseda ZR,
vedúci MZ a PK a ďalší.
VÝCHODISKÁ
A
P O D K L A D Y:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Koncepcia školy na roky 2004 – 2009 , Koncepcia školy na roky 2010 - 2013
4. Plán práce školy na školský rok 2013/2014.
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií.
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Šrobárova č. 20, Prešov
7. Ďalšie podklady :
 Vyhodnotenie všetkých súťaží v školskom roku 2013-2014
 Vyhodnotenie krúžkovej činnosti v školskom roku 2013- 2014
 Vyhodnotenie činnosti VP – rozmiestnenie žiakov 9. ročníka na SŠ
 Vyhodnotenie účtovnej uzávierky v r. 2013 a vypracovanie správy o hospodárení
I. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
1. Názov školy:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
2. Adresa školy :
Šrobárova č. 20, 080 01 Prešov
3. Telefón a fax školy :
tel. - 051/770 31 O2 fax – 051/77 031 17
Internetová adresa školy: http://www.zssrobarovapo.sk/
4. Elektronická adresa školy: [email protected]
5. Zriaďovateľ školy:
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 68 Prešov
6. Vedúci zamestnanci školy
Mgr. Ján Mačej, riaditeľ školy (ďalej len RŠ)
Mgr. Ľubica Pavelková – zástupkyňa riad. školy
Mgr. Jozef Kurty- zástupca riaditeľa školy
Mgr. Jana Kolšovská - zástupkyňa riaditeľa školy
Alena Višňovská- vedúca vychovávateľka ŠKD
Beáta Knechtová- vedúca školskej jedálne
7.a Údaje o rade školy:
Rada školy je 11 členná.
Predsedom je Mgr. Ľubomír ŠEBEJ
členovia- za PZ- Mgr. Jana Kolšovská
za NPZ – Beáta Knechtová,
za RZ- MUDr. Iveta HARVIŠOVÁ, Ing. Ivana Handzušová
Ing. Martin Mako-Marton, Ing. Mária Miščíková,
za zriaďovateľa: Ing. Igor ANDREJČÁK,
PhDr.Radovan BAČÍK, PhD, PaedDr. Miroslav BENKO,
MUDr. Daniela MROUAHOVÁ,
Počet zasadnutí rady školy v školskom roku – 4
7.b Poradné orgány RŠ:
Rodičovská rada (RR)– má 40 členov,
predsedom je Ing. Mária Miščíková
Počas roka sa uskutočnilo 6 zasadnutí RR a 2 plenárne
schôdze združenia rodičov.
Pedagogická rada(PR) – má 62 členov (všetci
pedagogickí zamestnanci). Predsedom PR je RŠ.
Počas školského roka bolo 7 rokovaní PR.
Metodické orgány školy – MZ 1.roč.,2. roč., 3. roč.,
4. roč., MZ pre vychovávateľky ŠKD,
MZ TU 1.-4. ročníka
PK- SJL, PK- MAT, PK-ANJ, PK- NEJ,ost. CJ,
PK- GEO- DEJ, PK- CHEM-BIO, PK- OBN, PK- TSV,
PK- FYZ-TEV-INF, PK VYV-,HUV, PK TU 5.-9. ročníka
Počas roka sa uskutočnilo 4- 5 zasadnutí .
II. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY
Ročník
Trieda
I.A
I.B
I.C
I.D
I.E
II.A
II.
II.B
II.C
II.D
II.E
III.A
III.
III.B
III.C
III. D
III.E
IV.A
IV.
IV.B
IV.C
IV.D
V.A
V.
V.B
V. C
V. D
VI.A
VI.
VI.B
VI.C
VI.D
VII.A
VII.
VII.B
VII.C
VII. D
VIII.A
VIII.
VIII.B
VIII.C
VIII.D
IX.
IX. A
IX.B
IX.C
IX.D
Spolu:
I.
Skutočný počet žiakov
k 15.9.2013
k 31.8.2014
22
21
21
22
21
23
21
23
18
20
23
25
20
19
24
22
22
18
22
22
21
24
22
21
19
21
19
17
19
18
22
18
18
24
19
21
22
22
26
22
19
20
22
20
22
21
24
18
19
23
25
20
20
24
22
21
17
22
22
21
24
22
21
19
20
20
17
19
18
22
18
18
24
18
21
22
22
26
822
816
Údaje o počte detí v Školskom klube detí
Skutočný počet detí
Oddelenie
k 15.9.2013
k 31.8.2014
1
27
26
2
31
31
3
29
30
4
32
26
5
30
22
6
30
26
7
29
24
8
30
22
9
28
24
Spolu :
266
231
III. ÚDAJE O POČTE ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV
Počet zapísaných žiakov
Počet tried
Z celkového počtu zapísaných
Spolu
Z toho
dievčatá
Odklady
Nezaškolení
v MŠ
Samostatných
Spojených
124
56
17
1
5
-
IV. ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA SŠ ALEBO SOU
Počet ž.
končiacich
Prihlásení na štúdium
ZŠ
Gymnázia
88
42
SOŠ
Úspešne vykonali
prijímaciu skúšku
Gymnázia
46
42
5. ročník – 8-ročné gymnázia – 5 žiakov
8. ročník – bilingválne gymnázia – 6 žiakov
SOŠ
46
Prijatí na SŠ a SOU
Gymnázia
42
SOŠ
46
V. VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
a) prehľad o prospechu žiakov za školský rok 2013/2014
Ročník
1.- 4.ročník
5.- 9.ročník
1.- 9.ročník
Počet žiakov celkom
401
415
816
Prospeli
394
408
802
Neprospeli
1
0
1
Neklasifikovaní
6
7
13
Počet
M
1
25
26
dostatočných
SJL
-
15
15
Počet
nedostatočných
M
-
-
-
SJL
1
-
1
5
5
Znížená známka
zo správania na 2.-4.st.
b) prehľad dochádzky žiakov za 2. polrok v školskom roku 2013/2014
1. – 4. r.
5. – 9. r
1. – 9. r
401
415
816
začlenených
13
31
44
Celkom
10 755
21 303
32 058
Priemer na 1 žiaka
26,8
51,3
39,3
Z toho
neospravedlnených
h spolu
-
231
0,56
Priemer na 1 žiaka
-
231
0,25
Celkom
Počet žiakov
Počet
vymeškaných
hodín
Začlenení žiaci v školskom roku 2013/2014
Škola bude realizovať v spolupráci so školským psychológom a špeciálnym pedagógom
konzultačno-poradenské služby pre rodičov detí a žiakov zamerané
na zlepšenie ich štýlu výchovy a
starostlivosti o deti a žiakov s vývinovými poruchami – s poruchami aktivity a pozornosti a vývinovými poruchami
učenia a zabezpečovať kvalitnú kooperáciu školy a rodiny. Škola bude priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v
triedach a vytvárať podmienky na tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu.
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí v školskom roku 2013/2014 navštevujú
prvý, druhý a tretí a štvrtý ročník základnej školy, piaty, šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty ročník druhého stupňa
základnej školy, a vzdelávajú podľa príslušných vzdelávacích programov, ktoré sú súčasťou štátneho
vzdelávacieho programu.
Pri diagnostikovaní detí bude škola využívať odborné služby centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so
zdravotným znevýhodnením bude škola dodržiavať ustanovenie § 55 ods. 4 školského zákona a vychádzať z
odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného štátneho vzdelávacieho
programu – časť vzdelávací program pre žiaka s príslušným zdravotným znevýhodnením.
V záujme optimalizácie psychického vývinu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na
škole pracuje školský psychológ.
Pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením bude škola rešpektovať obmedzenia,
ktoré sú podmienené zdravotným znevýhodnením žiaka a uplatňovať požiadavky, ktoré má predpoklad splniť. Pri
hodnotení a klasifikácii prospechu a správania nebude hodnotiť negatívne tie výkony žiaka, ktoré sú ovplyvnené
jeho zdravotným stavom, ak z tejto príčiny nemá možnosť splniť alebo vykonať ich lepšie.
U žiaka s diagnostikovanou poruchou aktivity a pozornosti možno v prípade závažného porušovania
školského poriadku, ako napr. neospravedlnené hodiny, fyzické ubližovanie iným osobám, vulgarizmy a pod.
pristúpiť k hodnoteniu a klasifikácii správania zníženou známkou zo správania, avšak len po odbornom posúdení
a odporúčaní tohto postupu príslušným poradenským zariadením.
Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka so zdravotným
znevýhodnením, ktorého individuálny vzdelávací program zahŕňa aj úpravu učebných osnov niektorého
vyučovacieho predmetu, nie sú uspokojivé a žiak nespĺňa potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepším
klasifikačným stupňom ako nedostatočný, je potrebné neodkladne prehodnotiť a upraviť obsah, resp. formu jeho
vzdelávania v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a školským psychológom. Takýto žiak nemá opakovať ročník
z tých vyučovacích predmetov, v ktorých majú na jeho neúspešnosť vplyv dôsledky jeho diagnózy.
Pri vypracúvaní individuálnych vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením bude
škola spolupracovať so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, ktoré žiaka diagnostikovalo
Ak sa ŠVVP žiaka prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa alebo žiak ďalej navštevuje školu, do ktorej bol
prijatý, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a vyplneného tlačiva podľa § 11
ods. 10 písm. a) školského zákona predloženého riaditeľovi školy; ak ide o maloleté dieťa alebo žiaka, písomnú
žiadosť predkladá jeho zákonný zástupca.
Pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí sú začlenení v bežných triedach postupujúcich
podľa školského vzdelávacieho programu, bude vypracovaný individuálny vzdelávací program vychádzajúci z
programu, podľa ktorého postupuje trieda. Námety na úpravu individuálneho vzdelávacieho programu sa budú
čerpať zo štátneho vzdelávacieho programu – časť Vzdelávací program pre žiakov so všeobecným intelektovým
nadaním, ISCED 1, ISCED 2 .
V školskom roku 2013-14 bolo na našej škole začlenených 45 žiakov. Na I. stupni základnej školy bolo
začlenených 16 žiakov z toho dvaja nadaní žiaci, jedna žiačka so zdravotným postihom a jeden žiak s poruchou
pozornosti a aktivity. Ostatní žiaci boli začlenení na základe vývinovej poruchy učenia. Na II. stupni ZŠ bolo
začlenených 29 žiakov z toho dvaja žiaci s intelektovým nadaním, traja žiaci s narušenou komunikačnou
schopnosťou a jeden žiak s poruchou pozornosti a aktivity.
Slovenský
Celoplošnéjazyk
testovanie žiakov
9. ročníka –
Cudzí jazyk
Matematika
9. ročníka šk.rok 2013-2014
Počet žiakov
Slovenský jazyk
Matematika
88
74,27% ( 18,57 bodov )
68,75% ( 13,75 bodov )
62,00 % ( 15, 49 bodov )
54,67 % ( 10,93 bodov )
Celoslovenský priemer
priemer
bodov / % úspešnosti
VI. ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV A VARIANTOV
Použitý variant
Stupeň
1.stupeň
2.stupeň
Variant
Štátny vzdelávací program – 1. - 4. ročník
Školský vzdelávací program – 1. – 4. ročník
Štátny vzdelávací program – 5. - 9. ročník
Školský vzdelávací program – 5. – 9. ročník
Výchovno-vzdelávací proces na 1. stupni sa organizoval v súlade s týmito dokumentmi:

Štátny vzdelávací program, Školský vzdelávací program

Učebné plány pre 1.-4.ročník ZŠ špeciálne triedy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
schválenými MŠaV SR rozhodnutím číslo 320/1993-30 dňa 2.3.1993 s platnosťou od 1.9.1993

Učebné osnovy SJL pre 1. stupeň ZŠ
Schválilo MŠ SR č. 1640/1997-151 zo dňa 03.04.1997 s platnosťou
od 01.09.1997

Obsahový a výkonový štandard z čítania a literárnej výchovy pre 1. stupeň ZŠ
Schválilo MŠ SR č. 35/98-15 s platnosťou od 01.09.1998


Vzdelávací štandard zo SJL č. 6217/2003-091 schválený MŠ SR dňa 22.8.2003
Vstupný vzdelávací štandard zo SJL s exemplifikačnými úlohami č. 7026/2003-091 schválený MŠ
SR dňa 22.08.2003
Učebné osnovy pre prírodovedu a matematiku
Schválilo MŠ SR č.35/98-15 s platnosťou od 01.09.1998


Učebné osnovy pre vlastivedu pre 1. stupeň ZŠ
Schválilo MŠ SR č. 5388/97-151 s platnosťou od 01.09.1998

Základné požiadavky z výtvarnej výchovy pre 1.. a 2. stupeň ZŠ
Schválilo MŠ SR dňa 15.10..2002 pod č. CP 61/2002-41 s platnosťou od 01.09.2003

Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami z pracovného vyučovania
na 1.st. ZŠ
Schválilo MŠ SR ako vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami z pracovného vyučovania
na 1. stupni ZŠ , dňa 28.8.2002 č. 211/22002-4 s platnosťou od 01.09.2002

Učebné osnovy etickej výchovy pre 1. stupeň ZŠ
Schválilo MŠ SR dňa 13.4.2003 pod č. CD-2004-5691/11376-1096 s platnosťou od 01.09.2004

Základné požiadavky z hudobnej výchovy pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Schválilo MŠ SR dňa 16.09.2002 pod č. 1931/2002-41 s platnosťou od 01.09.2003
Výchovno-vzdelávací proces na 2. stupni sa organizoval v súlade s týmito dokumentmi:

Štátny vzdelávací program, Školský vzdelávací program

Učebné plány pre 5.-9.ročník ZŠ špeciálne triedy pre žiakov s vývinovými chybami učenia
schválenými MŠ SR rozhodnutím číslo 2780/98-4 dňa 21.7.1998 s platnosťou od 1.9.1998.

Učebné osnovy pre SJL pre 5.-9. ročník
Schválilo MŠ SR dňa 03.04.1997 pod č. 1640/1997-151 s platnosťou od 01.09.1997
Vzdelávací štandard zo SJL pre 5.-9. ročník
Schválilo MŠ SR dňa 27.08.1999 pod č. 1299/99-4 s platnosťou od 01.09.1999
Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami zo SJL pre 5.-9. ročník ZŠ
Schválilo MŠ SR dňa 30.01.2002 pod č. 119/2002-41 s platnosťou od 01.09.2002
Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami z literatúry pre 5.-9. roč. ZŠ inovovaný
Schválilo MŠ SR dňa 30.01.2002 pod č.120/2002-41 s platnosťou od 01.09.2002
Vzdelávací štandard s exemlifikačnými úlohami z občianskej výchovy pre II. stupeň ZŠ
Schválilo MŠ SR dňa 30.01.2002 pod č. 112/2002-41 s platnosťou od 01.09.2002
Vzdelávací štandard s exemlifikačnými úlohami z dejeisu pre II.stupeň ZŠ
Schválilo MŠ SR dňa 30.01.2002 pod č. 111/2002-41 s platnosťou od 01.09.2002
Vzdelávací štandard s exemlifikačnými úlohami z prírodopisu pre 5.-9. roč. ZŠ
Schválilo MŠ SR dňa 30.01.2002 pod č. 116/2002-41 s platnosťou od 01.09.2002
Vzdelávací štandard s exemlifikačnými úlohami zo zemepisu pre II. stupeň ZŠ
Schválilo MŠ SR dňa 30.01.2002 pod č. 113/2002-41 s platnosťou od 01.09.2002
Vzdelávací štandard s exemlifikačnými úlohami z chémie pre II. stupeň ZŠ
Schválilo MŠ SR dňa 30.01.2002 pod č. 115/2002-41 s platnosťou od 01.09.2002








Rámcový učebný plán – školský rok 2013 - 2014
Bez zmien, podľa školského roka 2012 - 2013
VII. ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU
PEDAGOGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Počet zamestnancov k 31.3.2014
Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci
kvalifikovaní
nekvalifikovaní
rozširujúci si
vzdelanie
kvalifikovaní
nekvalifikovaní
doplňujúci si
vzdelanie
65
0
0
22
0
0
Odbornosť vyučovania predmetov v školskom roku 2013/2014
Predmet
1.-4. roč.
SJL
MAT
ANJ
FRJ
RUJ
NEJ
GEG
FYZ
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Predmet
CHE
OBN
BIO
VÝV
TSV
HUV
INF
ETV
NBV
%
100
65
100
100
80
100
Predmet
DEJ
TECH
SEE
THD
VUM
SRL
%
100
100
100
100
100
100
VIII. ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Priezvisko a meno
Druh podujatia, školenia, kurzu, individuálne vzdelávanie
Fecko Pavel
Klimek Miroslav
Španerová Kristína
Katonová Magda
Dolanská Mária
Višňovská Alena
Nográdyová Katarína
Paľová Jarmila
Srokovská Júlia
Liptáková Zuzana
Bonkalová Zuzana
Krušková Tatiana
Pállová Mária
Vaľková Ľudmila
Železníková Alena
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese
Finančná gramotnosť
Predatestačné školenie
Predatestačné školenie
Predatestačné školenie
Čitateľská gramotnosť
Čitateľská gramotnosť
Čitateľská gramotnosť
Čitateľská gramotnosť
1. atestácia
Čitateľská gramotnosť
Finančná gramotnosť
Finančná gramotnosť
Finančná gramotnosť
IX. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI
Dátum
IX/ 12
X / 12
XI / 12
Názov aktivity
 Deň otvorených dverí v školskej knižnici
ZŠ
 Židovská synagóga –Pamätný deň holokaustu- 8.ročník Prešov
 Zdravá škola – výstava jesenných plodov
Prešov
 Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice
ZŠ
 Pamätihodnosti - Svidník , Dukla - 9.ročník
Dukla, Svidník
 Deň otvorených dverí pre rodičov
ZŠ
 Otvorené vyučovacie hodiny- 1. ročník
ZŠ


Otvorené vyučovacie hodiny- 3. ročník
Otvorené vyučovacie hodiny- 4. ročník



V rámci hodín On – projekty, besedy, NN
Návšteva knižnice- práca s bibliou -Nbv
Týždeň boja proti drogám -výstava prác
Zdravá výživa – ochutnávka pre rodičov
Otvorená vyučovacia hodina Nj, Fj pri
práci s počítačom
Parlamentný deň 5. ročníka
Vianočný jarmok žiakov školy pre širokú sídliskovú
komunitu
Karneval pre žiakov I. stupňa


XII / 12
I / 13
Miesto
Otvorené vyučovacie hodiny 3. roč.
Otvorené vyučovacie hodiny 9. roč.
Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
Valentínsky deň – pozornosť školského parlamentu
II / 13
ZŠ
ZŠ
Parlamentný deň siedmakov
IV / 13
V / 13

VI / 13
Renesančná Levoča a Kežmarok –7.roč.
Levoča
Parlamentný deň ôsmakov
ZŠ
Večerný beh Prešova
Prešov
Benefičný koncert „ O umení umením “
PKO- Kino SCALA
Prešov
ZŠ
Akadémia ku Dňu matiek
XVI. ročník výtvarnej súťaže
„ Mám rád svoju školu“
nami vyhlasená súťaž pre ZŠ Prešov
Parlamentný deň žiakov 9. ročníka
ZŠ
ZŠ
 Otvorenie Zelenej triedy ROSNIČKA
ZŠ
 Environmentálna prehliadka výtvarnej tvorby žiakov –,
ZŠ
 Zábavný viacboj – športové popoludnie
Prešov
pre sekčovské školy v rámci ŠPZ
VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ
zoznam najúspešnejších žiakov školy v súťažiach v šk.r.2013 - 2014
Súťaže a olympiády v OK:
Predmet
Meno žiaka
Umiestnenie
Trieda
Astronómia - Čo vieš o hviezdach
Boris Jurič
15. miesto
8.d
MO kategória Z5
Paulína Dujavová
5. miesto
5.b
MO kategória Z7
Katarína Dzivá
4. miesto
7.b
MO kategória Z7
Michaela Poláčková
5. miesto
7.b
MO kategória Z8
Adam Plavčan
4. miesto
8.b
MO kategória Z9
Michal Barnišin
4. miesto
9.a
MAT – Pytagoriáda kategória P 4
Eva Ňakatová
4. miesto
3.b
MAT – Pytagoriáda kategória P 4
Martin Oriňák
4. miesto
3.a
HUV - Slávici z lavice
Patrícia Šuťáková
Cena poroty
2.e
MAT – Pytagoriáda kategória P 5
Michal Mudrík
1. miesto
5.b
GeO kategória I
Natália Krivdová
1. miesto
5.d
GeO kategória I
Marek Horváth
3. miesto
5.a
GeO kategória H
Natália Kačmárová
6. miesto
6.d
GeO kategória H
Barbora Lukáčová
8. miesto
6.b
GeO kategória G
Alexandra Tkáčová
1. miesto
7.a
GeO kategória G
Oliver Lukáč
4. miesto
7.d
GeO kategória F
Adam Plavčan
3. miesto
8.b
GeO kategória F
Sebastián Babjár
14. miesto
8.c
GeO kategória E
Jakub Hvizdoš
6. miesto
9.d
GeO kategória E
Juraj Handzuš
13. miesto
9.b
FO kategória E
Juraj Majcher
1. miesto
9.d
FO kategória F
Adam Plavčan
1. miesto
8.b
FO kategória F
Jonáš Dujava
4. miesto
8.a
FO kategória F
Timotej Župina
7. miesto
8.d
FO kategória F
Tatiana Vaľková
11. miesto
8.c
FO kategória F
Marko Mišin
12. miesto
8.d
FO kategória G
Ľubomír Hoffman
1. miesto
7.d
FO kategória G
Štefan Horváth
4. miesto
7.d
FO kategória G
Oliver Lukáč
4. miesto
7.d
BiO kategória E, botanika
Sára Dlugošová
5. miesto
6.d
BiO kategória E, botanika
Martina Kollárová
7. miesto
6.d
CHO kategória Dz
Michal Barnišin
6. miesto
9.a
CHO kategória Dz
Lucia Harvišová
12. miesto
9.c
DO kategória F
Ján Farkaš
3. miesto
6.d
DO kategória F
Samuel Fedorčík
13. miesto
6.d
DO kategória E
Oliver Lukáč
1. miesto
7.d
DO kategória E
Alexandra Tkáčová
2. miesto
7.a
DO kategória D
Dominik Barnišin
1. miesto
8.a
DO kategória D
Alex Kuchár
5. miesto
8.a
DO kategória D
Tomáš Tinák
23. miesto
8.b
DO kategória C
Juraj Handzuš
12. miesto
9.b
Výtvarná súťaž Európa v škole
Dáša Krafčíková
Víťazná práca, postup
6.b
do SK
Výtvarná súťaž Vesmír očami detí
Natália Kačmárová
Ocenená práca
6.d
Olympiáda zo slovenského jazyka a
literatúry
Laura Priesterová
12. miesto
9.d
Olympiáda v anglickom jazyku
Ľubomír Hoffman
5. miesto
7.d
Olympiáda v anglickom jazyku
Peter Nehila
12. miesto
9.d
TV – Streľba zo vzduchových zbraní
Veronika Bačová
1. miesto
7.c
TV – Streľba zo vzduchových zbraní
Robert Fabišík
2. miesto
6.a
TV – Streľba zo vzduchových zbraní
Lea Gumanová
2. miesto
7.a
TV – Streľba zo vzduchových zbraní
Zuzana Ňakatová
3. miesto
5.c
TV – Streľba zo vzduchových zbraní
Anna Klimeková
4. miesto
7.a
TV – Streľba zo vzduchových zbraní
Roman Tokarčík
2. miesto
9.c
TV – Streľba zo vzduchových zbraní družstvo
V. Bačová, A. Klimeková, Z.
Ňakatová
1. miesto
TV – Streľba zo vzduchových zbraní družstvo
Gumanová, R. Fabišík, R.
Tokarčík
1. miesto
TV – Futbal mladších žiakov o školský
pohár
Družstvo
3. miesto
TV– Futbal starších žiakov – Jednota
Cup
Žiačky
3. miesto
TV– Futbal starších žiakov – Jednota
Cup
Žiaci
6. miesto
TV– Futbal mladších žiakov –
McDonaldś Cup
Družstvo
4. miesto
TV - Volejbal
Žiaci
1. miesto
TV - Vybíjaná
Mladšie žiačky
5. miesto
TV - Hádzaná
Starší žiaci
4. miesto
TV - Šach
Jonáš Dujava
1. miesto
8.a
TV - Šach
Paulína Dujavová
1. miesto
5.b
TV – Stolný tenis
Žiačky
8. miesto
TV – Nie drogám
Družstvo
4. miesto
Súťaže a olympiády v KK:
Predmet
Meno žiaka
Umiestnenie
Trieda
GeO kategória G
Alexandra Tkáčová
12. miesto
7.a
FO kategória E
Juraj Majcher
11. miesto
9.d
FJ kategória 1A
Lucia Harvišová
2. miesto
9.c
FJ kategória 1B
Barbora Lukáčová
2. miesto
6.b
DO kategória D
Dominik Barnišin
7. miesto
8.a
DO kategória D
Oliver Lukáč
3. miesto
7.d
DO kategória E
Alexandra Tkáčová
7. miesto
7.a
Výtvarná súťaž – Zimná olympiáda
v Soči 2014
Michael Pavol Ščecina
Čestné uznanie
5.a
Hviezdoslavov Kubín
Laura Kleinová
1. miesto
3.a
Šach
Jonáš Dujava
4. miesto
8.a
Volejbal
Družstvo
1. miesto
Mladý záchranár
Družstvo
2. miesto
Súťaže a olympiády v SR:
Predmet
Meno žiaka
Medzinárodná výtvarná súťaž LIDICE
Zuzana Leitnerová
Čestné uznanie
7.d
Výtvarná súťaž Ruské slovo – Zimná
olympiáda v Soči
Marek Horváth
2. miesto
5.a
Výtvarná súťaž – Komenský a my –
Vesmír
Elena Dolinská
3. miesto
6.d
Výtvarná súťaž Matice Slovenskej a Min.
školstva – Svätoplukovo kráľovstvo
Anna Harčariková
ožíva
Ocenená práca
7.d
Výtvarná súťaž Matice Slovenskej a Min.
školstva – Svätoplukovo kráľovstvo
Róbert Fabišík
ožíva
Ocenená práca
6.a
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Úspešný riešiteľ
5.b
Paulína Dujavová
Umiestnenie
Trieda
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Štefan Horváth
Úspešný riešiteľ
7.d
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Jonáš Dujava
Úspešný riešiteľ
8.a
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Adam Plavčan
Úspešný riešiteľ
8.b
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Jakub Petko
Úspešný riešiteľ
5.a
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Maroš Hvišč
Úspešný riešiteľ
5.b
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Samuel Stejskal
Úspešný riešiteľ
5.c
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Samuel Drobný
Úspešný riešiteľ
5.d
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Samuel Miščík
Úspešný riešiteľ
6.d
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Boris Jurič
Úspešný riešiteľ
8.d
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Timotej Župina
Úspešný riešiteľ
8.d
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Dávid Ondrija
1. miesto
3.a
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Peter Bonkalo
Úspešný riešiteľ
1.a
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Maxim Čobirka
Úspešný riešiteľ
1.a
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Ján Roba
Úspešný riešiteľ
1.b
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Samuel Karniš
Úspešný riešiteľ
1.e
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Daniel Rázus
Úspešný riešiteľ
2.a
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Adela Gurčíková
Úspešný riešiteľ
2.b
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Ján Simeon Ščecina
Úspešný riešiteľ
3.a
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Samuel Nagy
Úspešný riešiteľ
3.b
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Tomáš Ukropec
Úspešný riešiteľ
3.d
MAT- medzinárodná súťaž Matematický
KLOKAN
Jakub Dávidov
Úspešný riešiteľ
4.b
Fyzika – Celoslovenská súťaž Pikofyz
Jonáš Dujava
3. miesto
8.a
Fyzika – Celoslovenská súťaž Pikofyz
Adam Plavčan
2. miesto
8.b
Majstrovstva Slovenska vo volejbale dievčatá
Družstvo
3. miesto
Majstrovstva Slovenska - šach
Jonáš Dujava
7. miesto
8.a
Realizácia konkrétnych úloh
SEPTEMBER
Aktivita
Zodpovednosť
Vyčisťme svet
vyučujúce 1. stupňa
Euro očami prváka
vyučujúce 1. ročníka
Cvičenie v prírode
vyučujúce 1. stupňa
Deň otvorených dverí v školskej knižnici
p. Vizdalová
Týždeň mobility
p. Švarná
Deň Ústavy SR
vyučujúci OV
OKTÓBER
Aktivita
Zodpovednosť
Svetový deň výživy – Najzdravšia desiata
Medzinárodný deň školských knižníc - Pasovanie prvákov
- Záložka do knihy
Návšteva divadelného predstavenia v DAD
vyučujúce 1. stupňa
Vydanie časopisu Pegas
p. Partillová
Európa v škole - súťaž
Strašíme v maskách – Halloween
Deň mlieka
Modelárska výstava
Moja obec – projekt
Jazyk umenia - výstava
p. Ondrejčáková
vyučujúce 1. ročníka
vyučujúce 1. stupňa
vyučujúce ANJ
p. Železníková
p. Pállová
p. Švarná
p. Krušková
NOVEMBER
Aktivita
Zodpovednosť
Medzinárodný týždeň vzdelávania – otvorené vyučovacie hodiny
vyučujúce 1. a 2. st.
Rodostrom mojej rodiny
p. Bonkalová
Vydanie časopisu Pegas
p. Azariová
Prečo mám rád slovenčinu
vyučujúce SJL
Beseda so spisovateľkou
Školské kolo olympiády v ANJ
Posviacka Adventného venca
vyučujúce SJL
vyučujúce ANJ
p. Klimek
DECEMBER
Aktivita
Zodpovednosť
Zimné vtáčie záhrady
p. Kolšovská
Vianočný jarmok
vyučujúce 1. a 9. roč.
Deň otvorených dverí pre MŠ
vyučujúce 1. st.
Vianočný koncert
p. Šebej
Šalianský Maťko - súťaž
Vianočná pohľadnica v ANJ
Svätý Mikuláš
p. Partillová
vyučujúce ANJ
p. Fecko
JANUÁR
Aktivita
Zodpovednosť
Zápis do 1. ročníka
vyučujúce 1. st.
Karneval
vyučujúce 1. st.
Športom k zdraviu
p. Ferencová
Zlatý hrebeň
p. Michalová
Rozprávkové vretienko
Majster QUIZ
Zákon o rodine
vyučujúce SJL
vyučujúce ANJ
p. Šebej
FEBRUÁR
Aktivita
Zodpovednosť
Hviezdoslavov Kubín – triedne kolá
vyučujúce SJL
Valentínske pozdravy
vyučujúce ANJ
Súťaž v speve francúzskch piesní
p. Koryová
Fyzikálna olympiáda – školské kolo
p. Vaľková
Papierový a plastový model
Význam pôstu v dnešnej dobe
Talenty ZŠ Šrobárova
p. Pállová
p. Klimek
p. Šebej
MAREC
Aktivita
Zodpovednosť
Týždeň slovenských knižníc
vyučujúce SJL
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
vyučujúce SJL
Klokan – matematická súťaž
vyučujúce MAT
Pytagoriáda
vyučujúce MAT
Vydanie časopisu Pegas
Olympiáda vo francúzskom jazyku – krajské kolo
Deň vody
Fyzikálna olympiáda – okresné kolo
Detské práva - beseda
p. Džoganíková
p. Taročková
p. Španerová
p. Guziová
p. Kolšovská
APRÍL
Aktivita
Zodpovednosť
Deň Zeme
vyučujúce 1.-9. roč.
Mám rád svoju školu - súťaž
p. Krušková
Poznaj svoje mesto
p. Michalová
Netradičná hodina literatúry v knižnici
p. Vizdalová
Zábavné popoludnie v ANJ
Moje budúce povolanie – projekt
Svetový deň životného prostredia – roz. relácia
vyučujúce ANJ
p. Svobodová
p. Kožárová
MÁJ
Aktivita
Zodpovednosť
Deň matiek - akadémia
vyučujúce 1. roč.
Didaktické hry - Borkut
vyučujúce 1. st.
Vydanie časopisu Pegas
p. Azariová
O umení umením – charitatívny koncert
p. Vizdalová
Projekty v ANJ
Vaša vlasť – projekt
Fyzikálna olympiáda – krajské kolo
Vyučujúce ANJ
p. Krušková
p. Vaľková
JÚN
Aktivita
Zodpovednosť
Cvičenie v prírode
vyučujúce 1. st.
Výlety
vyučujúce 1.a2.st.
Deň detí
vyučujúce 1. st.
Športová olympiáda
p. Bonkalová
Popoludnie s rozprávkami bratov Grimmovcov
p. Gavulová
Technická výstava
p. Vaľková
Ak t i vi t y zamerané na posilňovanie tolerancie, odstraňovanie
prejavov rasizmu, antisemitizmu a xenofóbie
Vyučujúce počas celého školského roku svoju pozornosť zameriavali:
 Boj proti rasizmu a diskriminácií - všetci pedagogickí pracovníci snažili sa žiakov
oboznamovať , ako predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie,
antisemitizmu.
 Dbali, aby nedochádzalo v školskom prostredí k negatívnym javom u žiakov a ŠP,
sledoval konanie žiakov prostredníctvom tzv. Parlamentných očí a následne tieto rieši a
naprával
V 5.- 9. ročníku v rámci triednických hodín uskutočnili sa besedy s touto problematikou.
 Na hodinách občianskej a etickej výchovy vyučujúce sa snažili potierať rozdiely medzi
ľuďmi rôznej pleti, konkrétne v triede od rozdielov medzi rómskymi a nerómskymi deťmi
 Na hodinách telesnej výchovy, športovej prípravy, telesnej výchovy oslabených aj
na školských a mimoškolských akciách sme žiakov viedli k zdravej rivalite,
disciplíne, poriadku ako aj ku každodenným skutkom v duchu Fair- play
 Na hodinách etickej výchovy sme stimulovali a pozitívne ovplyvňovali morálny vývin detí,
ich prosociálne postoje a hodnoty, akými sú úcta, ohľaduplnosť, tolerancia, ústretovosť,
empatia vo vzťahoch k spolužiakom i ostatným ľuďom.
 Na hodinách náboženskej výchovy sme žiakov viedli k premene triedneho
kolektívu na spoločenstvo, kde tolerancia, vzájomná pozornosť, ochota
spolupracovať sa stanú súčasťou každodenného života.
 Zasadnutia ŠP boli školou posilňovania vzájomnej tolerancie žiakov, ich názorov,
predstáv jednotlivých akcií a školou demokratického riešenia jednotlivých
problémov.
Aktivity zamerané na primárnu prevenciu drogových závislostí:
V rámci tejto prevencie sa uskutočnili na našej škole aktivity vytvárajúce vhodné podmienky
pre zdravý vývin a bezpečnosť našich žiakov, monitorovanie zmien v správaní, podozrenia z
fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu.
Program bol schválený na celý školský rok a aktivity boli plnené podľa jednotlivých mesiacov. Žiaci
3.ročníkov sa zúčastnili výchovného koncertu ,,Integrácia“. Aj v tomto školskom roku sa realizoval
program ,,Týka sa to aj nás ?“. Cieľová skupina žiačok pracovala s deťmi 3.ročníkov:
- program ,,Ovce.sk“ – ako sa nestratiť vo svete internetu
- uskutočnila sa beseda, voľno-časové aktivity, výstavka výtvarných prác, vzťahy
v kolektíve, šikanovanie
V triedach na TH prebiehali aktivity zamerané na elimináciu šikanovania. Realizuje sa aj
projekt ŠPZ. V týždni boja proti drogám sa uskutočnil monitoring p. Trojanovičovou, zameraný na
výskum dostupnosti ľahkých drog pre žiakov 8.ročníka. Je potrebné vštepovať mladým ľuďom to,
aké dôsledky môže mať pre nich drogová závislosť a ako je potrebné, aby vedeli ako odmietnuť
drogu. Na tieto priame skúsenosti a hlavne na ich dopad bola beseda ,,Svedectvá vyliečených z
rôznych závislostí“. V rámci podpory a ochrany ľudských práv a slobôd, ako aj otázka občianskeho
spolunažívania a prejavu diskriminácie sa uskutočnila pre 5.ročník beseda (p. Ferenc,
p.Obšatníková).
V spolupráci s umeleckou spoločnosťou LET art sa druhý stupeň zúčastnil koncertu s protidrogovou
tematikou. Cigarety, alkohol a drogy boli v tomto programe nahradené 2 alternatívnymi možnosťami
ako skutočná a krásna príroda a púšť a vzdušné zámky ako fatamorgána. Ako vieme využiť svoj
voľný čas a hlavne akú majú tvorivú vlastnosť – schopnosť naši žiaci sme sa presvedčili na
Vianočnom jarmoku, kde deti prezentovali svoje výrobky.
Ďalšie aktivity a besedy:
- športové zapojenie sa do súťaží ,,Nie drogám“, ,,Vezmi loptu, nie drogy“ – žiaci sa
zapájali pribežne po celý školský rok
Športová olympiáda pre 3. a 4.ročník. Účasť na športových podujatiach vyhlásených
mestom PO a ABC centra voľného času.
Výstavky – Fajčenie škodí zdraviu – výstavka žiackych prác. Ako sa dá predchádzať nezdravému
životnému štýlu u žiakov nižších ročníkov poukazuje ,,Cesta náučným chodníkom“, ktorú
zorganizovali učitelia 1.stupňa.
Priebežne sa plnili: spolupráca s MPC a ABC podľa ponúk
- spolupráca koordinátora, výchovného poradcu a vedenia školy a školskej psychologičky
- spolupráca vedenia školy s rodičmi
- spolupráca s Policajným zborom SR
- účasť na seminároch a školeniach ,,Unplugged“
- pre nemoc p.Devečkovej sa nám nepodarilo uskutočniť besedu o kriminalite a o drogách
medzi žiakmi
Protidrogová prevencia s psychologičkou školy:
Konali sa konzultačné a informačné činnosti pre rodičov , priame i nepriame intervencie
zamerané na rozvoj osobnosti žiakov pri problémoch v správaní ako aj záškoláctvo, šikanovanie
pri narušených vzťahoch v triede. Jej práca s učiteľmi bola zameraná
na zvyšovanie
informovanosti o vyučovacích problémoch v práci s deťmi.
Úlohy ktoré sa plnili priebežne: - spolupráca koordinátora, výchovného poradcu a školského
parlamentu
- na TH plnili úlohy a ich prevencie, ktorými
prispievajú k naplneniu prevencie diskusiou o sebe, sebaúcte a zodpovednosti za vlastné správanie
,účasť na školeniach s protidrogovou tematikou , pohovory so žiakmi, rodičmi a vedením školy
Spolupráca školy a rodiny – triedne aktívy, konzultácie, spolupráca s RR, otvorené hodiny,
spolupráca s výchovnou poradkyňou a psychologičkou,.
Aktivity zamerané na plnenie úloh environmentálnej výchovy
Každý človek má právo na zdravé životné prostredie. Ako však tento cieľ dosiahnuť v čase,
keď človek sa stáva nenásytným spotrebiteľom a produkuje množstvo zničujúcich odpadov, ktoré
čoraz viac ohrozujú nielen prírodu ,ale aj jeho samého, jeho v každodennej existencii.
Pomáhať a zavádzať integrujúce princípy k poznávaniu a hodnoteniu vzťahov človek a životného
prostredia je potrebné už v detskom a školskom veku a tu má nezastupiteľné miesto škola v
procese environmentálnej výchovy. Učitelia majú možnosť vyberať rôzne témy s možnosťami v
každom predmete, aby v nich mohli uplatniť aj obsah učebných osnov z environmentálnej výchovy.
Tá pomôže žiakovi, na základe poznávania ekologických procesov správne analyzovať, hodnotiť,
chápať javy , ktoré prebiehajú v prírode a do ktorých často človek zasahuje, čo môže mať dopad na
celé ľudstvo .Problém zachovania biodiverzity,
Procesy deforestácie, Erózia pôdy, Racionálne využívanie zdrojov, Úbytok ozónovej vrstvy, Kyslé
dažde, Spotreba energií, Odpady, Urbanizácia, Populačná explózia Skleníkový efekt, Znečisťovanie
ovzdušia a pôdy, Záber poľnohospodárskej pôdy. Tieto témy môžu učitelia diferencovane a na
základe aktivizujúcich metód využívať v každom predmete na rozvíjanie znalostí o ochrane a
tvorbe životného prostredia . Nezastupiteľné miesto majú v tomto procese aj mimoškolské aktivity
učiteľov- najmä práca detí v záujmových krúžkoch.
V školskom roku 2013/2014 sa naša škola prihlásila do medzinárodného vzdelávacieho
ekoprogramu ZELENÁ ŠKOLA. Preto všetky aktivity žiakov s ekologickým zameraním sú
zahrnuté do environmentálneho akčného plánu Zelenej školy.
Najprv sme založili Kolégium Zelenej školy zhotovili sme nástenku, kroniku a webovú
stránku Zelenej školy. Z ponúknutých tém sme si vybrali tému – Zeleň a ochrana prírody, v
ktorej sme uskutočňovali rôzne aktivity tak pre I. ako aj II. stupeň.
Plnenie úloh na I. stupni ZŠ
▪ Zapojili sme sa do kampane Clean the Word – Vyčisťme svet, kde sme vyčistili areál školského
dvora.
▪ Zrealizovali sme výlet do chránenej oblasti Borkút pri Haniske, kde sme vyčistili okolie
minerálneho prameňa a Vitaparku.
▪ Z jesenných plodov sme vyzdobili priestory školy, ktoré sme spropagovali pre verejnosť.
▪ Vytvorili sme čajovňu Plamienok, kde v zimnom období pripravujeme čaje pre žiakov našej školy.
▪ Zrealizovali sme v škole audit, pri ktorom sme zisťovali šetrenie vodou, svetlom, teplom.
▪ Pravidelne sa uskutočňuje zber papiera, elektroodpadu, batérií, SABI vrchnáčikov a hliníka.
▪ V spolupráci so SZOPaK v Prešove sme sa zapojili do projektu Zimné vtáčie záhrady.
▪ O aktivitách zelenej školy informujeme žiakov cez časopis PEGAS.
▪ Na chodbách a vo vestibule školy sa staráme o črepníkové kvetiny.
▪ Pri vstupe do školy sme založili skalku.
▪ Na Deň Zeme sme vysadili stromy v areáli školy a zhotovili plagáty s danou tematikou.
▪ Navštívili sme náučný chodník – Sigord a studničku cisárovnej Sissi.
▪ Na školskom dvore sme vybudovali bylinkovú špirálu, vysadili ozdobné rastliny a kríky.
Plnenie úloh na II. stupni ZŠ
Učivo environmentálnej výchovy na II. stupni ZŠ sa prelína celým edukačným procesom, najviac sa
však uplatňuje pri vyučovaní prírodovedných predmetov biológie, chémie, geografie, fyziky a
matematiky.
V predmete biológia sú to najmä vzťahy medzi organizmami v biotopoch , chránené druhy rastlín a
živočíchov, ohrozenie a zánik rôznych druhov a dôsledky pre potravové vzťahy. Nebezpečenstvo
zásahov človeka do prírody – monokultúry a získavanie čoraz väčších výnosov plodínnebezpečenstvo odlesňovania , pre vznik monokultúr a pod.
V predmete geografia sa životné prostredie berie vo väčšom rozsahu, so zameraním aj na globálne
ohrozenie ľudí aj planéty.
▪ Žiaci sú zapájaní do projektových súťaží, kde mnoho tém si vyberajú práve s tematikou ochrany a
tvorby ŽP.
▪ Zemepisné vychádzky sú zamerané aj na témy: Frekvencia dopravy na Sekčove, ŽP ktoré nás
obklopuje, návrhy na zlepšenie stavu, Mestská sídelná krajina a jej vplyv na ŽP a pod.
▪ Činnosť krúžku zdravého životného štýlu- v krúžku aktívne pracuje 45 detí. Počas relaxačných
výstupov a vychádzok často sa stretávame so zlým stavom ŽP, žiaci majú možnosť situáciu vidieť a
hodnotiť, zisťovať aj dopady
V predmete matematika sa riešia úlohy so zameraním na výpočet množstva odpadov a plochy , na
ktorej sa napr. uskladňujú odpady.
V predmete fyzika – atmosféra , ovzdušie jeho kvalita, zdroje znečistenia atmosféry
V predmete chémia –voda, význam spotreba, znečistenie a pod.
Významnú úlohu zohrávajú aj výchovy- svet práce, výtvarná výchova, ktoré formou výtvarných prác
alebo aj praktickými činnosťami – pri upratovaní okolia školy, vysádzania stromčekov alebo kvetín,
prispievajú k realizácii úloh environmentálnej výchovy na II. stupni.
▪ Dňa 5.6.2014, pripravila p. Mižišinová rozhlasovú reláciu ku Dňu životného prostredia.
▪ Nemožno nespomenúť zber papiera, ktorého sme v tomto roku na škole nazbierali skoro
2 tony a spolupracujeme aj naďalej s firmou KOSIT.
▪ Žiaci zbierajú aj hliníkové fólie, SABI vrchnáčiky a batérie, všetky tieto zberové aktivity boli
určené pre žiakov I. a II. stupňa. Najlepších zberateľov na konci školského roka odmeňujeme.
▪ Zapájame žiakov do zberu papiera a elektroodpadu. Zberový deň je piatok.
▪ Na Deň Zeme sme vysadili stromy v areáli školy a zhotovili plagáty s danou tematikou.
▪ Na školskom dvore sme vybudovali bylinkovú špirálu, vysadili ozdobné rastliny a kríky.
Za dvojročné certifikačné obdobie sme získali diplom, certifikát a vlajku Zelenej školy.
Výchovné koncerty, benefičné koncerty , iné
Na škole sa uskutočnili tri výchovné koncerty, benefičný koncert k Vianociam ,
ku Dňu matiek a v máji 2013 sme iniciovali spoločný charitatívny koncert všetkých základných škôl
- „ O umení umením „ v spolupráci so zriaďovateľom Mestom Prešov – OŠKaŠ.
Uskutočnili sme Vianočný jarmok pre rodičov a širokú verejnosť sídliska Sekčov.
Práca školského parlamentu
Činnosť ŠP v školskom roku 2013-2014 sa riadila plánom , ktorý bol schválený na zasadnutí
10.10.2013.
Dlhodobé úlohy:
Zdravá škola
Otvorená škola
Zelené priateľstvá
Vysielanie parlamentného školského rozhlasu
Zberové akcie Parlamentné očká
Termínované úlohy:
Parlamentné mesiace, týždne, dni
Detský Silvester
Diskotéka
Sv. Valentín
Sv. Mikuláš
MDD pre prváčikov
Parlamentná rozlúčka deviatakov so žiakmi školy
Zasadnutia ŠP boli pravidelné. Počas parlamentných mesiacov sa žiaci daného ročníka stretávali a
niekoľkokrát týždenne. Všetky naplánované akcie boli zrealizované a mali pozitívny ohlas u žiakov.
Už tradične žiakov jednotlivých ročníkov najviac oslovili parlamentné dni:
november 2013 - 5. ročník
február 2014 – 6. ročník
marec 2014 – 7. ročník
apríl 2014 – 8. ročník
Krúžková činnosť školy
Pedagógovia a vychovávatelia, vedúci krúžkov, vštepujú žiakom, že voľný čas je
spoločenská a užitočná hodnota, aby s touto hodnotou dokázali neskôr cieľavedome
a hlavne zodpovedne narábať aj v dospelosti. Z pedagogického hľadiska
zdôrazňujeme pravidelné, dlhodobé a aktívne formy výchovy v záujmovej činnosti,
ktoré poskytujú väčšie možnosti na cieľavedomé, sústavnejšie, dlhodobé výchovné
pôsobenie a podmienky na rozvoj osobnosti žiaka.
Hlavnou úlohou krúžkovej činnosti je efektívne využitie voľného času žiakmi.
Mnohí z nich sú obdarení tvorivými schopnosťami a fyzickými vlohami. Prácou v
záujmových krúžkoch a vlastnou tvorivou činnosťou sa môžu realizovať v kultúrnych,
športových a iných aktivitách. Výsledkom ich práce a snaženia sú hodnotné výrobky,
dobré nápady, športové výkony a kultúrne programy tvorené na vysokej úrovni.
Naša škola v tomto školskom roku úspešne rozvíjala aj svoje mimoškolské aktivity.
V rámci školy mali žiaci možnosť navštevovať rôzne záujmové krúžky, v ktorých si
rozvíjali svoje zručnosti, nadanie, fyzické danosti. Škola pre ne vytvorila adekvátne
materiálne podmienky. V škole pracovalo 39 záujmových útvarov. Z tohto počtu 18
ich pracovalo na I. stupni ZŠ a 21 na II. stupni ZŠ. Na športovú činnosť bolo
zameraných 5 záujmových krúžkov.
Cieľom krúžkovej činnosti je:
• rozvíjanie vynaliezavosti
• rozvíjanie zvedavosti cestou skúseností
• rozvíjanie komunikácie s využívaním informačných technológií
• rozvíjanie citového vnímania a zvedavosti, v umeleckej a kultúrnej činnosti
• odbúravanie stresu a emócií
• rozvoj jemnej motoriky
• nadobúdanie praktických zručností a ich uplatnenie v budúcnosti (praktické využitie
v živote).
Je veľmi dôležité, aby bolo vytvorené bezpečné tvorivé ovzdušie a pohoda. Dbáme
na uspokojovanie individuálnych potrieb, rozvoj záujmov a špecifických schopností.
Musíme mať pochopenie a záujem o deti ako individuality, dokázať ich vhodne
motivovať, podporovať ich nápaditosť, tvorivosť, záujem o činnosť a vzdelávanie.
Taktiež dôležité je aktívne zapojiť žiakov na základe dobrovoľnosti, spontánnosti z
vlastného presvedčenia urobiť niečo pre seba, pre svoje seba zdokonaľovanie sa.
Úspechy v záujmových a krúžkových činnostiach prinášajú pocit uspokojenia,
príležitosť k sebarealizácii na základe praktických činností a skúseností.
Na škole pracovali tieto záujmové krúžky:
1. – 4. ročník
P.č
.
Názov krúžku
Meno učiteľa,
vychovávateľa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Hudobno-pohybový
Čítame hravo
Loptové hry I.
Plamienok
Fijalečka
Hravé čítanie
Výtvarný
Počítačový
Tvorivá dielňa
Zábavná ANJ
Spoznávajme rozprávky
Letecko-modelársky
Basketbalový krúžok
Pohybové hry
Prírodovedný krúžok
Fijalečka
Atletický
Čo tie rúčky vedia
Katonová
Števčíková
Košudová
Kolšovská
Bonkalová
Lukáčová
Brillová
Vojtašková
Krušková D.
Bačová
Pjurová
Kušnír
Motyľová
Sotáková
Dvorská
Bonkalová
Ferencová K.
Blichárová
Ročník:
1. – 4.
1. – 4.
1. - 4.
1. – 4.
1. – 4.
1. – 4.
1. – 4.
1. – 4.
1. – 4.
1. – 4.
1. – 4.
1. – 4.
1. – 4.
1. – 4.
1. – 4.
1. – 4.
1. – 4.
1. – 4.
Miesto:
2.d
1.d
malá TV
1.a
malá TV
Šk. knižnica
3.a
uč. výp. tech.
1.b
5.c
Šk. knižnica
Šk. dielne
malá TV
malá TV
3.d
malá TV
malá TV
2.d
5. – 9. ročník
P.č.
Názov krúžku
Meno učiteľa,
vych.
1.
2.
3
4
5.
6
7
8
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Tvorivá dielňa
Slovenčina hrou
Futbalový
Matematika hravo
Matematika pre všetkých
Paličkovanie
Matematika hrou
Krúžok SLJ
Francúzsky jazyk zábavne
Zdokonaľme sa v ANJ
Pegas
Nádejní novinári
RUJ a NEJ na PC
Zdravý životný štýl
Slovenčina na PC
Výtvarný krúžok
RUJ veselo a vážne
Klub SLJ I.
Klub SLJ I.
Spevácky zbor
DFS Fijalečka
Pallová
Švarná
Fecko
Pállová
Guziová
Španerová
Fáberová
Vizdalová
Taročková
Boháčová
Partillová
Taročková
Svobodová
Železníková
Partillová
Krušková T.
Krušková T.
Ondrejčáková
Ondrejčáková
Šebej
Šebej
Ročník:
5. – 9.
5. – 9.
5. – 9.
5. – 9.
5. – 9.
5. – 9.
9. roč.
5. – 9.
5. – 9.
5. – 9.
5. – 9.
5. – 9.
5. – 9.
5. – 9.
5. – 9.
5. – 9.
5. – 9.
5. – 9.
5. – 9.
5. – 9.
5. – 9.
Miesto:
Šk. dielne
9.d
veľká TV
9.c
8.a
uč. chémie
8.c
5.a
Sieň detí
jaz. labor.
uč. výp. tech.
Sieň detí
jaz. labor.
podľa dohody
8.d
6.d
8.d
Multim. učebňa
Multim. učebňa
Sieň detí
Sieň detí
X. ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH SA ŠKOLA ZAPOJILA
Názov projektu
P.č.
Získaná hodnota
1.
Projekt – Zelená škola.
projekt prebieha
2.
Projekt – Bezpečná škola.
projekt prebieha
3.
Zapojenie sa do výskumného projektu: Vývin čítanej a písanej
reči v norme a u dyslektikov.
4.
Príprava na zapojenie sa do projektu UNPLUGGED – školský
program
.
projekt prebieha
prevencie
užívania
návykových
látok
pre
dospievajúcich vo veku 12 - 14 rokov.
XI. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI
V školskom roku 2013 - 2014 neuskutočnila sa komplexná inšpekcia.
projekt v príprave
XII. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY
Materiálno-technické podmienky
Objekt
základnej
školy
tvorí
rozcvičovňou, posilňovňou a areál školy.
hlavná
budova,
pavilón
s telocvičňou,
Má škola k dispozícií:















39 tried,
odborné učebne – chémie, biológie a výtvarnej výchovy s interaktívnymi tabuľami,
odborná učebňa technickej výchovy,
odborná
učebňa
fyziky
s počítačmi
a
s interaktívnou
tabuľou
vybudovaná
z prostriedkov ESF,
4 počítačové učebne s pripojením na internet,
2 jazykové učebne s počítačmi a s pripojením na internet,
školská knižnica s počítačmi a s pripojením na internet,
Sieň detí na kultúrne vystúpenia s prenosnou dotykovou interaktívnou tabuľou,
učebňa kontinuálneho vzdelávania s interaktívnou tabuľou,
herňa ŠKD s 12 notebookmi,
školská jedáleň
veľká telocvičňa so šatňami,
rozcvičovňa,
posilňovňa,
športový areál, ktorého súčasťou je multifunkčné ihrisko s umelou trávou vybudovaný
z prostriedkov ESF, veľké trávnaté ihrisko, bežecká dráha s umelým povrchom, asfaltové
ihrisko, areál skoku do diaľky s umelým povrchom.
Pre potreby vyučovania a trávenia voľného času v škole je využiteľný rozsiahly školský areál, ktorý
je pekne upravený a nechýba v ňom zeleň. Jeho súčasťou je zelená trieda ROSNIČKA – altánok a
bylinková špirála - v rámci projektu ZELENÁ ŠKOLA. V školskom areáli sa nachádza taktiež detské
ihrisko pre žiakov primárneho vzdelávania. V priestoroch školy sme zabezpečili stredisko na
separáciu odpadu.
Od roku 1994 má škola zriadenú nadáciu Šrobárik, ktorá je v súčasnosti pretransformovaná na
neinvestičný fond ŠROBÁRIK. Činnosť tohto fondu je zameraná hlavne na pomoc pri financovaní
výučby cudzích jazykov na škole, na podporu folklórneho súboru Fijalečka, na doplňovanie knižnej
a časopiseckej literatury
do školskej knižnice, odbornej literatúry pre pedagogických pracovníkov
a pod.
Psycho- hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
Všetky psycho-hygienické zásady pri výchove a vzdelávaní žiakov v škole boli dodržané.
Týka sa to aj tvorby rozvrhu hodín, udržiavania čistoty v triedach a okolí, dodržiavania hygieny pri
použití WC. Interiér školy je riešený účelne a priestory sú hygienicky a esteticky udržiavané.
Triedy a ostatné miestnosti sú vymaľované, sú svetlé a vhodne a esteticky upravené.
V každej triede sú nové lavice a nábytok , teplota v triedach a stav osvetlenia zodpovedá
stanoveným normám. Chodby sú priestranné, vyhovujúce pre žiakov na trávenie prestávok a ich
bezpečný pohyb, sú veľmi pekne tematicky upravené a motivované . Zvonenie je melodické.
V dolnej časti školy sú šatníkové skrinky pre každého žiaka, do ktorých si žiaci odkladajú obuv.
Skrinky sú uzamykateľné. Priebežne sme jednotlivé kabinety a učebne vybavili novým nábytkom a
tým sme značne vylepšili celkové prostredie nielen preb žiakov, ale aj pedagogických a
nepedagogických zamestnancov.
Dochádzka žiakov ako aj pedagogických a nepedagogických pracovníkov bola dobrá.
Školu navštevovalo 40 žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami. Priemerná naplnenosť tried
bola 22,80 žiakov.
Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom
Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou.
Rodičia
Rodičia sú členmi Rady školy. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na
triednych schôdzkach a konzultáciami s vyučujúcimi. Majú možnosť sledovať priebežné študijné
výsledky prostredníctvom internetu. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole,
o pripravovaných akciách prostredníctvom www stránok školy alebo priamo e-mailom. Cieľom školy
je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo
strany rodičovskej verejnosti. V škole sme zriadili konzultačnú miestnosť pre rodičov, kde sa
stretávajú nielen s vyučujúcimi, výchovným poradcom, školskou psychologičkou, ale aj s inými
rodičmi.
Rodičia spolu s pedagogickými zamestnancami založili Nadáciu ŠROBÁRIK, dnes
pretransformovanú na neinvestičný fond Šrobárik na podporu výučby cudzích jazykov, ako aj na
podporu mimoškolských aktivít žiakov, predovšetkým súboru FIJALEČKA . Tento fond pomáha
zabezpečovať učebnice a audiovizuálny materiál na výučbu cudzích jazykov, ale aj odbornú
literatúru, metodicko-pedagogickú literatúru pre učiteľov a podporu súboru FIJALEČKA nákupom
krojov, hudobných nástrojov.
Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú
Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo
vyučovania s ďalšími partnermi: s Policajným zborom a Mestskou políciou
v Prešove pri
organizovaní
besied,
prednášok,
zriaďovateľom
pri
napĺňaní
vízie
školy,
s
pedagogicko-psychologickou poradňou v rámci preventívnych opatrení, Leteckou vojenskou
základňou v Prešove, Prešovskou univerzitou, MPC v Prešove a predškolskými zariadeniami
v blízkom okolí.
Medzi poradné orgány vedenia školy patrí Kolégium Zelenej školy, ktorého členmi sú riadiaci,
pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci školy a žiaci. Medzi partnermi školy je Slovenský zväz
ochrany prírody a krajiny v Prešove, Ekocentrum Holá hora Prešov, VUC Prešov – oblasť životné
prostredie.
XIII. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI ŠKOLY
Názov
v €
Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy
1 222 274,83 €
od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa
aktivít
21 083,20 €
18 287 €
Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických
-
osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich využitia v členení podľa finančných aktivít
2 606,74 €
Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Správa o hospodárení
s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2013
Základná škola ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou sa riadi zákonom Národnej
rady SR č. 303/95, 306/95 a 348/99. Používa rozpočtovú skladbu pre rozpočtové organizácie
zverejnenú vo Finančnom spravodaji 14/04 a ktorá platí od 1.1.2005. Pre zabezpečenie predmetu
činnosti a základného účelu má Základná škola Šrobárova 20 prijaté vnútorné smernice s
účinnosťou od 1.1.1998.
Od 1.1.2004 platí nový zákon č. 597/2004 o financovaní školstva. Zásadnou zmenou oproti
minulosti je financovanie na žiaka rozdelenie kompetencií na:
- Prenesené kompetencie – Základná škola
- Originálne kompetencie – Školská jedáleň a vychovávateľky
Oblasť hospodárenia:
Na rok 2013 pre Základnú školu – prenesené kompetencie je stanovený rozpočet vo výške 1 189
662 € a príjmy vlastné 5 500 €. Máme aj kapitály sume 14 446 € pretransformované z tovarov.
ZŠ -prenesené kompetencie – rozdelenie rozpočtu
Schválený rozpočet
610 - Mzdy a platy
620 - Odvody
630 - Tovary + 640 cestovné
700 - Kapitály
príjmy
S p o l u:
731 763 €
255 751 €
202 148 €
0
5 500 €
1 195 162 €
Upravený rozpočet
737 416 €
257 727 €
221 631,83 €
13 446 €
5 500 €
1 235 720,83 €
Na rok 2013 pre ŠKD - originálne kompetencie je stanovený rozpočet vo výške 83 633 € a
príjmy vlastné 21 200 €.
VYCHOVÁVATEĽKY – originálne kompetencie - rozdelenie rozpočtu
610 – Mzdy
620 – Odvody
630 – Tovary
640 – Náhrady
Štátny rozpočet
S p o l u:
Schválený rozpočet
74 868 €
Upravený rozpočet
74 368 €
26 717 €
2 748 €
26 717 €
3 248 €
500 €
3 500€
500 €
0€
104 833 €
108 333 €
Na rok 2013 pre ŠJ- originálne kompetencie je stanovený rozpočet vo výške 94 081 € a kapitálové
výdavky 0 € a príjmy vlastné 24 000 €.
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ – originálne kompetencie - rozdelenie rozpočtu
Schválený rozpočet
610 – Mzdy
Upravený rozpočet
54 887 €
620 – Odvody
58 478,08 €
19 638 €
630 – Tovary
20 970 €
43 011 €
640 – Náhrady
27 528 €
500 €
Kapitály
0€
Štátny rozpočet
0€
S p o l u:
118 081 €
50 €
15 154,82 €
125 356,90 €
VÝDAVKOVÝ ÚČET
Čerpanie miezd a tovarov za základnú školu.
Položka:
610
620
630
640
kapitály
Spolu
Čerpanie:
760 817,43
277 748
195 160,62
6 750,53
13446
1 253 922,58€
Rozpočet :
737 416
257 727
223 040,73
4 091,10
13 446
1 235 720,83€
Čerpanie miezd a tovarov – vychovávateľky
Položka:
Čerpanie:
Rozpočet :
610
620
630
640
111
Spolu
74 368
26 717
3 248
500
3 500
72 717,29
26 002,80
5 944,85
85,26
3 500
108 333
108 250,20
Čerpanie miezd a tovarov – školská jedáleň
Položka:
Čerpanie:
Rozpočet :
610
57 893,33
58 478,08
620
20 772,70
20 970
630
28 315,70
27 528
640
49,85
111
3 176
kapit.
15 154,82
Spolu
125 362,40
50
3 176
15 154,82
125 356,90
PRÍJMOVÝ ÚČET:
V zmysle ustanovení bodu 47 Zákona NR SR č. 348/1999, ktorým sa mení a doplnia Zákon NR SR č.303/95
o rozpočtových pravidlách pre oblasť príjmov je rozpočtová organizácia / v našom prípade ZŠ / oprávnená
prekročiť rozpočtový limit o prostriedky rodičov detí na úhradu niektorých nákladov
v súlade s osobnými
predpismi.
K 31.12.2013 bolo členenie nasledovné:
223004
212003
243
223002
223
311010
311010
292012
292027
Príjmy za odp. mat.
Príjmy za prenájom
Prijaté úroky
Príjmy ŠKD
Stravné
Granty jedáleň
Granty škola
príjmy z dobropisov
iné príjmy
0
7 762,64
14,49
21 083,20
24 340,75
4 100
880
17 518,37
0
DAROVACÍ ÚČET:
Na darovacom účte bol k 31.12.2013
nasledovný stav finančných prostriedkov:
Bilančný prevod r. 2012
Príjem
Spolu:
Čerpanie:
Zostatok k 31.12.2013
2 929,28
2 606,74
5 536,02
4 980
556,02
DEPOZÍTNÝ ÚČET:
Na depozitný účet boli prevedené mzdy za mesiac december 2013 v sume 138 799,66 € iba
prenesené kompetencie.
POTRAVINOVÝ ÚČET:
Zostatok na účte k 31.12.2013
Zostatok potravín na sklade
Stravné
Záväzky k 31.12.2013
Celková spotreba potravín
10 114,63
9 404,83
17 560,48
0
110 996,17
ÚČET SOCIÁLNÉHO FONDU
Pri čerpaní sociálneho fondu sa škola riadi vypracovaným a schválenými kritériami poskytovania a rozpočtom
sociálneho fondu pre rok 2013, ktoré tvoria súčasť kolektívnej zmluvy.
Počiatočný stav
1 496,28
Jednotný prídel
11 136,92
0
Splátky pôžičiek
Spolu:
12 633,20
Čerpanie
11 952
Zostatok k 31.12.2012
680,88
INVESTIČNÝ MAJETOK
Škola eviduje HIM k 31.12.2013 podľa nasledovného analytického členenia:
Názov
Počiatočný stav
Prírastok
Úbytok
Zostatok
Dlhodobý hmotný
maj.
8 740,40
0
0
8 740,40
Nehmotný majetok
2 185,39
0
0
2 185,39
0
0
3 065 506,69
0
148 248,66
Budovy, haly, stavby 3 071 729,29
Stroje, prístroje,
zariadenia, inventár
133 093,74
Umelecké dielo
4 979,09
0
0
4 979,09
obstarávanie
majetku
0
0
0
0
Spolu:
3 220 727,91
0
0
3 220 727,91
15154,92
ZÁVER
Hospodárenie na našej škole prebieha v súlade so všeobecnými, záväznými predpismi so
zameraním na efektívne a úsporné vynakladanie finančných prostriedkov pridelených zo
štátneho rozpočtu.
Vypracovala: Kaňuščáková Zdenka
V Prešove.01.07.2014
Mgr. Ján Mačej
riaditeľ školy
Vyhodnotenie plnenia cieľa z koncepčného zámeru školy na školský rok 2013 / 2014
1. Cieľ

V plnej miere rešpektovať úlohy , ktoré vyplývajú z POP pre školský rok 2013 - 2014 a tieto
rozpracovať v pláne práce školy a jednotlivých MZ, PK ;

Aj naďalej vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňovať doporučenia z komplexnej
inšpekcie, ktorá bola uskutočnená v januári 2002,doporučenia ŠŠI v POP na šk.rok
2013-2014 ;

Pokračovať v prijatej filozófii projektu OTVORENÁ ŠKOLA – realizovať a plniť postupne
jednotlivé piliere projektu ;Získať finančné prostriedky od sponzorov , z kultúrnej komisie
MÚ na dobudovanie školskej knižnice ;

Zapájať s a do ďal ších projektov :
a) ENVIROPROJEKT
b) ZELENÁ ŠKOLA – pokračovať v plnení úloh

Neustále skvalitňovať individuálnu prípravu učiteľov na každú vyučovaciu hodinu,
pozornosť venovať štúdiu odbornej pedagogickej literatúry ;

Neustále spolupracovať so školskou psychologičkou, s poradenskou
psychologičkou, aktuálne problémy vo výchove a vzdelávaní riešiť v spolupráci s triednymi
učiteľmi, vedením školy ;

Mimoriadnu pozornosť venovať žiakom integrovaným so špeciálno-pedagogickými
potrebami , sústavne spolupracovať s rodičmi týchto žiakov , školskou psychologičkou a
vedením školy ;

Veľký dôraz klásť na zdokonalenie čitateľskej
samostatnosti pri práci s literárnym textom ;

Dbať o presnosť , výstižnosť , odbornú a jazykovú správnosť ústneho a písomného prejavu ;

Rozanalyzovať nedostatky v Sj, M, Cj na základe výstupných testov z minulého školského
roku ; ( viď správu 2013-2014 ), využiť v práci so žiakmi 9. ročníka testy z monitoringu ;

Vylepšovať komunikatívnu zložku a jazykové vedomostí vo vyučovaní cudzích jazykov ;

Skvalitňovať výučbu Cj v triedach s rozšíreným vyučovaním Cj, zavádzaním pútavých
foriem a metód práce, uplatňovať školu hrou ;

Naďalej pokračovať v pestovaní a rozvíjaní folklórnych tradícií, znova pozdvihnúť úroveň a
morálne podporovať prácu folklórneho súboru FIJALEČKA ;
techniky,
viesť
žiakov
k

Zvýšenú pozornosť venovať záujmovej vzdelávacej činnosti, od žiakov získať čo najviac
vzdelávacích poukazov a tak zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov pre školu;

Zvýšenú pozornosť venovať aktuálnym problémom s drogami, vytvárať podmienky v oblasti
prevencie závislostí

Pokračovať v realizácií projektu „ Školy podporujúce zdravie „ a spolupracovať s Komunitnou
nadáciou pri skrášľovaní exteriéru a interiéru školy ;

Zintenzívniť činnosť školského parlamentu , pripravovať pútavé akcie a podujatia pre žiakov ;

Sústavnú pozornosť venovať environmentálnej výchove a výchove k manželstvu
a rodičovstvu v priamom výchovno-vzdelávacom procese ; zapojiť sa do ENV - projektu "
Vyčisťme svet "

Vytvárať na pracovisku dobré medziľudské vzťahy , pokračovať
dobrej spolupráci s rodičmi, pripravovať s nimi pútavé akcie so žiakmi ;

Zvýšenú pozornosť venovať bezpečnosti a zdraviu žiakov v úzkej spolupráci s rodičmi,
zabezpečiť dobre organizovaný a nerušený chod vyučovania a starostlivosť o žiakov,
dodržiavať DOHODY O PRÁVACH DIEŤAŤA
2.
Spôsob akým sa cieľ sleduje
Jednotlivé
pracovných
3.
úlohy stanovených
cieľov
sa
prehodnocujú
vo
vedení
aj naďalej v
školy,
na
poradách a pedagogických radách.
Vyhodnotenie jeho plnenia
XV. Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania(SWOT analýza)
Plnenie sa prehodnocuje na zasadnutiach MZ 1.-4.roč., PK jednotlivých predmetov a na
pedagogických radách.
XVI. Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania(SWOT analýza)
1. S il n é strán k y
Svojpomocné vybudovanie interiéru školy a odborných miestností- Sieň detí,
administratívna časť, školská knižnica, herňa ŠKD, odborné učebne FYZ, CHEM, BIO,
VYV,HUV
Estetická úroveň interiéru školy
Estetická úroveň interiéru školskej jedálne
Svojpomocné zriadenie priestorov školského bufetu
Vysoká odbornosť vyučovania
Príprava žiakov na súťaže a vysoká úspešnosť žiakov v súťažiach – Cj- celoslovenské
kolá, GeO, BiO, MO, Šaliansky Maťko a pod. ( viď prehľad v predchádzajúcej časti )
Mimoškolské aktivity – folklórny súbor Fijalečka,
-
práce školského parlamentu
charitatívne činnosti
Vianočný jarmok v škole
Záujmové krúžky
Webová stránka školy - svojpomocne
Neinvestičný fond Šrobárik – financovanie MP
o
o
o
o
o
učebných pomôcok
audiotechnika
učebnice Cj
IKT
Školskú knižnicu a pod.
 Rodičovská rada – veľmi dobrá spolupráca a pomoc rodičov pri
materiálnotechnickej základni školy

Cvičná škola pre Prešovskú univerzitu – Pedagogickú fakultu –
vypracovaná dlhodobá dohoda o spolupráci

Spolupráca s MPC – vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Spolupráca s Centrom PP Prešov
Ďalšie silné stránky školy:

vhodná veková rôznorodosť pedagogického zboru

7 mužov v zbore

ochota pracovníkov školy k zmenám

počítač vo väčšine tried - prístup k PC a na internet, vybavenie školy informačnou
technikou -
s voľným prístupom žiakov

pomerne vysoká úroveň vybavenia školy (napr. knižnica, sociálne zariadenie, školský klub)

kvalitné stravovanie (možnosť výberu jedál, dostatok ovocia a zeleniny)

dôraz sa kladie na experiment

zdravý životný štýl

relatívne dobrá spolupráca rodiny a školy (neformálne stretnutie rodičov a pedagógov,

sponzorovanie akcií atď.)

dobré sociálne zloženie žiakov (rodinné zázemie), dobrá spolupráca s väčšinou rodičov
(sponzori)

dodržiavanie tradícií školy (jarmok, akadémia, olympiáda, stretnutie rodičov na konci roka
atď.)
2.
Slabé stránky
a) materiálno-technická
základňa
Komplexná rekonštrukcia bola zrealizovaná, nie sú žiadne technické nedostatky.
b) výchovno-vzdelávací
proces
malá univerzálnosť vyučujúcich (problém vzdelávanie súčasných i budúcich pedagógov)
nedostatočné znalosti cudzieho jazyka učiteľov na 1. stupni
nemotivujúce finančné ohodnotenie pri práci nad rámec svojich povinností
nepripravenosť učiteľov pracovať s modernou technológiou
nedostatok priestorov pre relaxáciu detí
overovanie vedomostí
v nezvládnutej tímovej práci sa môžu ľahšie skryť slabo prospievajúci žiaci, bez toho, aby sa
zapojili do vzdelávacieho procesu, sú pasívni
orientácia na jeden cudzí jazyk
malá disciplinovanosť súčasnej populácie
malá informovanosť o skúsenostiach v zahraničí
nedostatočný vzťah detí k priestorom školy - k vlastným učebniam majú vždy lepší vzťah
chýbajúce učebnice v 6. a 7. ročníku – viazne distribúcia
chýbajúce atlasy – dejepisné, zemepisné
nedostatok metodických príručiek, alebo ich zastaralosť
3.
Príležitosti
Škola sa prihlásila do medzinárodného projektu Socrates Comenius 2 , v júni 2010
agentúra našu školu zaradila medzi náhradníkov s dotáciou 18 000 ,- € .
Národná
Škola je zapojená do projektu ZELENÁ ŠKOLA ako jedna z málo škôl v meste Prešov a plníme
jednu z dôležitých úloh Ministerstva školstva v SR.
Škola využíva všetky príležitosti na prezentáciu výsledkov a úspechov žiakov, umožňuje
organizovaním exkurzií, výchovných koncertov, návštevou divadelných a filmových predstavení,
návštevami výstav poskytujeme žiakom aj iné formy vyučovania.
Pre našu školu:
•
•
•
pre žiakov prakticky založených, s dobrou manuálnou zručnosťou a s
menšou schopnosťou pamäťového učenia
využiť vlastné organizačné schopnosti (objaviť ich!)
pre pedagógov - spoznať niektoré vlastnosti, schopnosti a povahové rysy žiakov
Pre školstvo:
•
•
•
priblíženie európskym štandardom
zlepšenie spoločenskej prestíže a finančných podmienok učiteľov
odbúranie zdvojenia učiva v niekoľkých predmetoch
4. Riziká
Koncepcia školy je založená najmä na výučbe cudzích jazykov . Vytváranie súkromných
základných škôl a otváranie tried osemročných gymnázií spôsobuje nižší záujem žiakov o štátnu
základnú školu, hrozí riziko zbavenia sa zodpovednosti za štátne školy a ich podporu .
Ďalšie
ohrozenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nadmerné nároky na učiteľov, malé finančné ohodnotenie
bude finančne zabezpečená výučba - delenie hodín
neprijatie žiakov na stredné školy
neschopnosť niektorých žiakov zvládnuť dva jazyky
diskriminácie netalentovaných žiakov a žiakov z príslušných spádových obvodov
nedostatočná podpora a pochopenie zo strany rodičov
rodičia - strach, aby deti uspeli pri prijímacom konaní
nedostatok finančného zabezpečenia výučby
uvoľnenie disciplíny žiakov
nejednotnosť učiva v jednotlivých ročníkoch (pri prechode na inú školu)
nedisciplinovanosť, agresivita, násilie
drogy, fajčenie, alkohol
krádeže, výtržníctvo
V. Z Á V E R
1.)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok prerokovaná na
pedagogickej rade dňa 27. júna 2014
V Prešove 1.júla 2014
Mgr. Ján Mačej
riaditeľ školy
A / Vyhodnotenie činnosti MZ 1. – 4. ročníka
B / Vyhodnotenie činnosti PK SJ, AJ, NJ a ostat.CJ, M,Pr-Ch- F
C / Vyhodnotenie činnosti PK výchovných predmetov
D / Vyhodnotenie všetkých súťaží
E / Vyhodnotenie činnosti VP
F / Vyhodnotenie činnosti ŠKD
G / Vyhodnotenie činnosti školskej psychologičky
Príloha A / Vyhod not enie činnos t i MZ 1. – 4. roč ník a
HODNOTENIE ČINNOSTI MZ 1. ROČNÍKA
ZA ŠKOL. ROK 2013 /2014
Zloženie metodického orgánu:
Vedúca MZ:
T. Pjurová
Členovia MZ: J. Kochaniková
E. Lukáčová
Z. Liptáková
J. Adamuščinová
Členky MZ 1. roč. sa podľa plánu zasadnutí v škol. roku 2013 / 2014 stretli 4-krát. Na zasadnutiach sa riadili programom, ktorý
vychádzal z Plánu práce MZ pre škol. rok 2013/2014. Pravidelne hodnotili plnenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov,
plnenie zadaných úloh pre jednotlivé mesiace, besedovali na aktuálne témy súvisiace so skvalitňovaním vyučovacieho procesu,
napr. Implementácia finančnej gramotnosti v 1. roč., Tvorivá dramatika a tvorivé písanie, Spôsoby zaradenia žiakov s ADHD v
triede.
MZ na svojich zasadnutiach prehodnotilo najčastejšie používané vyučovacie metódy a prostriedky, ktoré slúžia k dosiahnutiu
cieľa vyučovacej hodiny. Ide predovšetkým o výklad, rozhovor, prácu s učebnicou a pracovnými zošitmi, prvé zábavné úlohy na
počítačoch, didaktické hry, besedy, dramatizáciu, individuálny prístup, hodnotenie, sebahodnotenie, pochvalu a iné interaktívne
metódy.
Splnené úlohy, vychádzajúce z plánu práce školy:
1.




Časť výchovná:








Adaptáciu žiakov na školské prostredie.
Vedenie žiakov k tvorivosti pomocou vhodne pripravených úloh, netradičnými a hravými formami vyučovania.
Zapojenie žiakov do podporných aktivít mliečneho programu, zdravej výživy, zelenej školy.
Oboznámenie žiakov s ich právami a vo všetkých vyučovacích predmetoch rešpektovanie práv dieťaťa
v duchu humanizácie a tolerancie.
Vychovávanie žiakov k udržiavaniu čistoty a úpravy svojej triedy a okolia.
Zhotovenie zimnej vtáčej záhrady.
Kvalitu vyučovania vo všetkých vyučovacích predmetoch.
Rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti.
Realizovanie rozhovorov so žiakmi o škodlivosti drog pre ľudský organizmus.
Venovanie systematickej pozornosti skvalitňovaniu environmentálnej výchovy.
Realizovanie formovania osobnosti žiakov, pestovanie mravného cítenia, úcty k spolužiakom, k starším, dodržiavanie
školského poriadku.
Upevňovanie národného povedomia, rozvíjanie lásky k vlasti, poznanie štátnych symbolov.
Využívanie rôznych aktuálnych výročí.
V Týždni vzdelávania zrealizovanie otvorených hodín zo slovenského jazyka a literatúry pre rodičov.
Navštívenie školskej knižnice.
Rozvíjanie fyzickej zdatnosti žiakov, využívanie telovýchovných chvíľok na hodinách.
Spolupracovanie so školskou psychologičkou.
Venovanie sa slabo prospievajúcim žiakom najmä individuálnym prístupom.
Spolupracovanie s MŠ na ulici Jurkovičovej, Čergovskej a Bernolákovej.
2.
Časť vzdelávacia:







Slovenský ja zyk a literatúra:
Slovenský jazyk a literatúra v 1. roč. ZŠ má prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných
životných kompetencií. V rámci časovej dotácie je predmet v ŠVP dotovaný siedmimi hodinami a v ŠkVP rozšírený o dve
hodiny týždenne s cieľom rozšíriť a prehĺbiť jeho obsah. Tento ŠkVP je zameraný na rozšírenie čitateľskej gramotnosti s dôsledným
zameraním na čítanie s porozumením. Proces nácviku čítania a písania sa opieral najmä o systematickú prácu so šlabikárom.
Obohatením tohto procesu boli didaktické hry a aktivity. Obsah čítania a písania bol rozčlenený do troch období – prípravné,
nácvikové (šlabikárové) a čítankové. Pracovali sme podľa šlabikára Lipka. Je to šlabikár bohato ilustrovaný, ale s náročnými
textami najmä pre slabšie prospievajúcich žiakov.
Žiaci vedia:

Sluchovo rozlišovať hlásky a slabiky na začiatku slova

Rozlíšiť hlásky, slabiky, slová, vety

Analyzovať slová a určovať pozíciu hlások v slovách

Abecedu tlačenú a písanú

Členiť krátke jazykové prejavy na vety a vety na slová

Chápať obsah prečítanej vety

Rozumieť pojmom nadpis, text, príbeh, rým, komiks

Tvoriť vety oznamovacie, opytovacie i rozkazovacie. Za vetou používať správne znamienko

Rozlíšiť malé a veľké písmená a správne ich použiť na začiatku vety a vo vlastných menách







Pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a dodržiavať spisovnú výslovnosť so správnym prízvukom
Formulovať odpovede na otázky vyplývajúce z textu
Napísať slová, krátke vety
Dodržiavať správne hygienické návyky pri písaní
S pomocou učiteľky reprodukovať prečítané krátke rozprávky a príbehy
Predniesť krátke básne
Dramatizovať krátke rozprávky
V slovenskom jazyku a literatúre sme venovali náležitú pozornosť hláskovej analyticko-syntetickej metóde. Zdokonaľovali sme
techniku čítania, dbali sme na správnu intonáciu, čítanie s porozumením a voľnú reprodukciu prečítaného textu. Dbali sme aj na
rozvoj čitateľskej gramotnosti. Zvýšenú pozornosť sme venovali aj nácviku písania prípravných cvikov, ktoré sú základnými prvkami
písmen v postupnosti od jednoduchých po zložitejšie. Podporovali sme vlastné a tvorivé písanie žiakov. Dbali sme na správnu
kaligrafiu písma. Žiaci mali možnosť zoznámiť sa s interaktívnou tabuľou. U niektorých žiakov bolo pracovné tempo pomalšie a ich
práca si vyžadovala individuálny prístup.
MATEMATIKA
V rámci časovej dotácie ŠVP je predmet dotovaný štyrmi hodinami a v ŠkVP je rozšírený o jednu hodinu týždenne. Tento obsah
ŠkVP je zameraný na prehlbovanie a rozširovanie elementárnych matematických poznatkov, zručností a hlavne na ich aplikáciu v
reálnych situáciách s dôrazom na rozvoj matematickej gramotnosti.
Obsah vzdelávania je rozdelený do týchto tematických celkov:
1. Prirodzené čísla 1 až 20
2. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel
3. Geometria
4. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Žiaci vedia:

Určiť počet predmetov v obore 0 – 20

K číslu priradiť počet prvkov a opačne

Čítať a písať čísla 0 – 20

Porovnať dve čísla a výsledok zapísať pomocou porovnávacích znakov

Orientovať sa v číselnom rade čísel 0 – 20

Určiť poradie prvý, druhý, ..., posledný

Utvoriť príklady sčítania a odčítania

Na základe textu vybrať správny počtový výkon, overiť jeho pravdivosť

Riešiť reťazové príklady

Spamäti sčítať a odčítať do 10 a do 20 bez prechodu cez základ 10

Riešiť slovnú úlohu na základe obrázku

Hľadať postupy riešenia jednoduchých slovných úloh

Rozlíšiť geometrické tvary

Primerane rozlíšiť pravdivosť aj nepravdivosť

Aplikovať jednoduché hry zamerané na pravdepodobnosť, úlohy na kombinatoriku
V matematike získané vedomosti sú na dobrej úrovni vďaka rôznym zábavným úlohám v PZ, ale aj hravým formám práce, ktoré
vyučujúce využívali na hodinách. Často pre žiakov tvorili rôzne zaujímavé úlohy, PL zamerané na zábavné, ale logické myslenie.
Osvedčila sa forma súťaží, matematických rozcvičiek, hier. Aj modelovanie, kresba, maľovanie, výtvarné činnosti a pracovné
zručnosti si na týchto hodinách našli miesto. V matematike sme rozvíjali algoritmus myslenia a kládli dôraz na správne tvary číslic a
numeráciu v obore do 20 bez prechodu cez desiatku. Rozvíjali sme aj finančnú gramotnosť. Žiaci na hodinách so záujmom aktívne
pracovali. Hodiny matematiky v 1. ročníku patria medzi najobľúbenejšie aj kvôli tomu, že sa vo výučbe využívala interaktívna tabuľa.
Prírodove da :
Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Hlavným cieľom predmetu bolo
spoznávať životné prostredie, rozvíjať schopnosti a získavať informácie o prírode pozorovaním, tvoriť a modifikovať
pojmy a predstavy, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy.
Učivo prírodovedy je rozdelené do týchto tematických celkov:
1. Rodina
2. Plynutie času
3. Osobná hygiena a psychohygiena
4. Hmota
5. Zmeny v prírode
6. Zvieratá
7. Rastliny a semená
8. Voda
9. Ja a príroda
Žiaci vedia:

Vymenovať a opísať členov rodiny

Porovnávať a identifikovať rozdiely medzi dňom a nocou

Určovať celé hodiny

Poznať jednotlivé orgány ľudského tela

Rozlíšiť zdravé a nezdravé potraviny

Určovať vlastnosti hmoty

Pozorovať a zapisovať informáciu o prírodných javoch v rámci ročných období




Určovať spoločné a rozdielne znaky zvierat
Pozorovať a určiť charakteristické vlastnosti rastlín v skupinách
Hľadať spoločné a rozdielne znaky vodných rastlín a zvierat
Poznať rôzne spôsoby aktívneho odpočinku
Vyučovanie sme postavili na pozorovacích a výskumných aktivitách, ku ktorým patrili pozorovania, pokusy, vychádzky,
experimentovanie s následnou tvorbou a prezentáciou projektov. Prostredníctvom experimentálne zameraného učiva si žiaci rozvíjali
pozitívny vzťah k prírode, k samotnej vede, čím zároveň rozvíjali svoju osobnosť. Žiaci na hodinách prírodovedy a prírodovedy
plus mali možnosť sa veľa hrať skúmať a bádať.
Akcie a podujatia: September



Vyčisťme svet – environmentálna aktivita zameraná na udržiavanie čistoty v areáli školy / Kolšovská
Euro očami prváka – výtvarne znázornenie a usporiadanie číselnej hodnoty peňazí / Bonkalová
Cvičenie v prírode – pohybová aktivita v prírode (lesoparku) / Rusnáková
Október



Najzdravšia desiata – zrealizovanie výstavy ovocia a zeleniny, vyhľadanie informácií o zdravých potravinách a ich
prezentovanie v triede, na výstavke / Rusnáková
Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice – prezentovanie obľúbenej knihy a získanie čitateľského preukazu /
Števčíková
Medzinárodný deň školských knižníc – záložka do knihy / Krušková
November



Otvorené vyučovacie hodiny zo SJL pre rodičov v rámci Medzinárodného týždňa vzdelávania – hlasné čítanie s rodičmi,
prarodičmi alebo príbuznými / Rusnáková a vyuč. 1. roč.
Otvorené vyučovacie hodiny pre MŠ – rozvíjanie komunikačných schopností a počúvanie / Rusnáková a vyuč. 1. roč.
Matematické skladačky – vyplnenie tangramových písmenkových skladačiek, prečítanie slova / Števčíková
December



Zimné vtáčie záhrady – pozorovanie života spevavcov pri kŕmidle, zostrojenie kŕmidla pre vtákov, kŕmenie vtákov /
Kolšovská
Vianočný denník dobrých skutkov – slovné aj písomné vyjadrenie vďačnosti / Bonkalová
Vianočný jarmok – prezentácia a predaj zhotovených výrobkov / Krušková, Števčíková
Január



Z rozprávky do rozprávky – v priestoroch v školskej knižnice dramatizovanie úryvkov z rozprávky
Erb mesta – kreslenie erbu mesta Prešov, zoznámenie sa s jeho históriou / Krušková
Karneval / Kolšovská
Február


Básnička do vrecka – zarecitovanie, prípadne zdramatizovanie básne / Rusnáková
Domáci miláčik – hľadanie informácií o svojom zvieratku / Bonkalová
Marec



Knižnice pre všetkých – exkurzia do knižnice Slniečko v rámci Týždňa slovenských knižníc / Števčíková
Náš šlabikár – zapojenie sa do súťaže o najzaujímavejší vytvorený šlabikár / Krušková
Na Šariši – spoznávanie ľudovej rozprávky a piesne / Bonkalová
Apríl

Deň Zeme – lesný náučný chodník Sigord – turistická vychádzka / Kolšovská




Pre mamičku – zhotovenie blahoželania ku Dňu matiek / Krušková
Kniha zvierat – zhotovenie knihy o chránených zvieratách / Kolšovská
Kytička pre mamičku – vystúpenie / Rusnáková
Moja obľúbená kniha –spolu s rodičmi alebo so starými rodičmi čítanie úryvku z obľúbenej knihy / Kolšovská, Števčíková
Máj


Jún 

Škola v prírode / Števčíková
Cvičenie v prírode – pohybová aktivita v prírode (lesoparku) / Rusnáková
Ekocentrum – exkurzia / Kolšovská
Športová olympiáda prvákov – športové súťaže v atletike / Krušková
Zasadnutia MZ sa riadili vopred dohodnutým programom. Boli to podnetné stretnutia, ktoré obohatili kolegyne o skúsenosti s
prácou so žiakmi. Mali sme možnosť si vzájomne porovnať prebraté učivo, jeho súlad s tematickými výchovno-vzdelávacími
plánmi, postupy, metódy a formy práce na jednotlivých hodinách, skúsenosti s učivom a reakciou na neho u žiakov. Tvorili sme
spoločne pomôcky na hodiny, rozcvičky k tematickým celkom, vyhľadávali sme didaktické hry, odporúčali sme si literatúru a to
všetko pre efektívnejšie dosiahnutie cieľa vo výchovno-vzdelávacom procese. Skonštatovali sme, že všetci žiaci zvládli predpísané
učivo 1. ročníka a postupujú do vyššieho ročníka.
Naša práca so žiakmi sa opierala aj o pomoc našej školskej psychologičky a o rady špeciálnej pedagogičky. Okrem
spomínaných akcií sme uskutočnili rôzne vychádzky, zapájali sme sa do rôznych súťaží na škole. Všetky akcie splnili svoj cieľ.
Priebežné vzdelávanie ped. pracovníkov:
Z. Bonkalová – aktualizačné - Môj štýl prevencie stresu
- inovačné – Aplikácia nových metód vo vzdelávacom procese
M. Rusnáková, J. Kolšovská, D. Krušková, J. Štefčíková – samoštúdium
Literatúra, ktorú sme priebežne študovali pri našej práci:
-
metodické príručky pre 1. roč. ZŠ
pedagogická periodická tlač
návrh a pripomienky k ŠkVP, na stránke statpedu.sk
Palková V., Prídavková A.: Matematika pre život, Prešov 2011
Liptáková Ľ. a kol.: Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie, Prešov 2011
www.eaktovka.sk, didaktický a metodický materiál
www.infovekacik.sk
www.statpedu.sk
V závere chcem povedať, že činnosť MZ v tomto šk. roku bola pestrá a prínosom pre všetky vyučujúce. Hodnotím ju kladne.
V Prešove 12.júna.2014
PaedDr. T. Pjurová – vedúca MZ 1. ročníka
HODNOTENIE ČINNOSTI MZ 2. ROČNÍKA
ZA ŠKOL. ROK 2012/2013
Zloženie metodického orgánu:
Vedúca MZ:
Mgr. Mária Rusnáková
Členovia MZ: Mgr. Jana Kolšovská
Mgr. Danka Krušková
Mgr. Zuzana Bonkalová
Mgr. Jaroslava Števčíková
Zasadnutia MZ 2.ročníka sa v školskom roku 2013/2014 konali štyrikrát a riadili sa programom, ktorý vychádzal z Plánu práce MZ
pre školský rok 2013/2014. Vyučujúce pravidelne kontrolovali súlad tematických výchovno-vzdelávacích plánov Školského
vzdelávacieho programu s aktuálne preberaným učivom. Hodnotili naplánované akcie, plnenie úloh pre jednotlivé mesiace,
besedovali na aktuálne témy súvisiace so skvalitňovaním vyučovacieho procesu, zaoberali sa hodnotením a klasifikáciou žiakov
podľa Metodického pokynu 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Hodnotili sme naplánované akcie, vymieňali si skúsenosti
a námety s využívaním rôznych metód a foriem práce na vyučovacích hodinách, venovali sa tvorivej dramatike a tvorivému písaniu,
čítaniu s porozumením, využitiu multimédií a internetových zdrojov na hodinách slovenského jazyka, matematiky, vlastivedy a
prírodovedy.
Splnené úlohy, vychádzajúce z plánu práce školy:
1.
Časť výchovná:
















Kvalita vyučovania vo všetkých vyučovacích predmetoch.
Uskutočnenie otvorených vyučovacích hodín.
Vedenie žiakov k tvorivosti pomocou vhodne pripravených úloh a netradičných foriem vyučovania.
Využívanie moderných informačných technológií.
Podporenie Programu zdravej výživy.
Upevňovanie národného povedomia, rozvíjanie lásky k vlasti.
Zlepšenie úrovne ústnej a písomnej komunikácie žiakov.
Zdokonalenie plynulého čítania a čítania s porozumením.
Využívanie mimočítankovej literatúry a pravidelné návštevy školskej a okresnej knižnice.
Skvalitnenie prípravy žiakov v oblasti informatickej výchovy.
Rozvíjanie abstraktného, pohotového myslenia a pozorovacích schopností.
Venovanie zvýšenej pozornosti slabšie prospievajúcim žiakom.
Zapájanie sa do rozličných súťaží.
Formovanie osobnosti žiakov, pestovanie mravného cítenia, úcty k spolužiakom, k starším,
školského poriadku.
Upevňovanie a rozširovanie poznatkov z dopravnej a environmentálnej výchovy.
Rozvíjanie fyzickej zdatnosti žiakov, využívanie telovýchovných chvíľok.
2.
Časť vzdelávacia:
dodržiavanie
Slovens ký jazyk :
Slovenský jazyk a literatúra v 2. ročníku je zaradený v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 1 – primárne vzdelávanie do
vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Rozšírili sme ho dotáciou Školského vzdelávacieho programu o 2 hodiny týždenne.
Žiaci vedia:

Rozdelenie hlások

Rozlíšiť hlásky, slabiky, slová, vety

Vyjadriť súvislosť medzi obrázkom a textom

Analyzovať slová a určovať pozíciu hlások v slovách

Rozumieť pojmom nadpis, text, príbeh, rým, komiks

Tvorivo pokračovať v dokončení literárneho textu

Reprodukovať text podľa spoločnej osnovy

Vyhľadávať prirovnania v texte a tvoriť prirovnania podľa textu

Správne písať a intonovať oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie vety

Dramatizovať krátke rozprávky
V tomto predmete sme v plnej miere uplatňovali princíp komplexnosti, integráciu jazykového vyučovania, slohu, čítania a literárnej
výchovy. Rozvíjali sme komunikačné kompetencie žiaka v materinskom jazyku v súlade s inými kľúčovými kompetenciami. Prvoradým
cieľom a základnou úlohou komunikačného vyučovania materinského jazyka bolo vytvoriť u žiakov komunikačné zručnosti:
počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie. V súlade s jazykovým vyučovaním si žiaci zdokonaľovali písomné zručnosti, hygienické a
pracovné návyky, viedli sme ich k dodržiavaniu základných parametrov písma. Dbali sme na rozvoj technickej stránky čítania a
čítania s porozumením. Realizovali sme aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti.
Matematika:
Matematika v 2.ročníku je zaradená v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 1 – primárne vzdelávanie do vzdelávacej oblasti
Matematika a práca s informáciami.
Učivo je zahrnuté v týchto tematických celkoch:
1. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10
2. Vytváranie predstáv o prirodzených číslach v obore do 100
3. Geometria
4. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
5. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Žiaci vedia:










Sčítať a odčítať do 20 s prechodom cez základ 10.
Sčítať troch rovnakých sčítancov.
Vyriešiť jednoduché slovné úlohy.
Orientovať sa v číselnom rade v obore do 100.
Rozložiť dvojciferné číslo na desiatky a jednotky.
Sčítať a odčítať spamäti dvojciferné a jednociferné číslo v obore do 100.
Písomne sčítať a odčítať dvojciferné čísla.
Narysovať úsečku danej dĺžky.
Odmerať dĺžku úsečky v centimetroch.
Porovnať úsečky podľa dĺžky.
. Obsah vyučovania matematiky bol zameraný na prehlbovanie a rozširovanie elementárnych matematických poznatkov a zručností
žiakov, a hlavne na ich aplikáciu v reálnych situáciách s dôrazom na rozvoj matematickej gramotnosti. Prostredníctvom hier,
zábavných úloh a manipulatívnych činností sme rozvíjali špecifické matematické myslenie žiakov interpretovaním, analýzou a
modelovaním riešenia úloh a problémov. Realizovali sme aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti.
Prírodove da :
Prostredníctvom experimentálne zameraného učiva si žiaci rozvíjali pozitívny vzťah k prírode, k samotnej
vede, čím zároveň rozvíjali svoju osobnosť. Žiaci na hodinách prírodovedy mali možnosť sa veľa hrať skúmať a bádať. Predmet
je v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 1 – primárne vzdelávanie zaradený do vzdelávacej oblasti Príroda
a spoločnosť. Hlavným cieľom predmetu bolo spoznávanie prírodného prostredia, javov s ním súvisiacim a pozorovanie zmien.
Učivo prírodovedy je rozdelené do týchto tematických celkov:
1. Hmota
2. Zelenina a ovocie
3. U lekára
4. Práca a odpočinok
5. Voda
6. Cyklus stromu
7. Rastliny a semená
Žiaci vedia:

Opísať čím je zaujímavý vietor na jeseň a porovnať ho s vetrom iných ročných období.

Roztriediť ovocie podľa semien.

Roztriediť zeleninu.

Rozdiel medzi úrazom a chorobou.

Orientovať sa v kalendári.

Diskutovať, čo nám dáva les, ako sa máme správať v prírode.

Zdôvodniť, či potrebujú rastliny vodu a vzduch.

Spoznať vybrané rastliny vo svojom okolí.

Určiť rastliny podľa atlasu rastlín.

Vypracovať projekty k daným témam.
Vyučovanie sme postavili na pozorovacích
vychádzky, experimentovanie s následnou tvorbou
a výskumných
aktivitách,
ku
ktorým
patrili
pozorovania,
pokusy,
Vlastiveda:
Vlastiveda v 2. roč. je v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 1 – primárne vzdelávanie zaradený do vzdelávacej oblasti
Príroda a spoločnosť. Predmet sa zameriava na učenie sa o priestore, v ktorom žijeme. Žiaci sa od malička učia poznávať,
objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede na otázky. Našim cieľom bolo podporovať chuť žiakov učiť sa, prejavovať záujem o spôsob
života ľudí v blízkom okolí, v triede, v škole, v obci. Vnímať krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa vážiť si ich a chrániť.
Učivo vlastivedy je rozdelené do týchto tematických celkov:
1. Škola a okolie
2. Cesta do školy a domov
3.
4.
5.
6.
Objavujeme premeny okolo nás
Môj rodný kraj a čo sa v ňom deje
Zvyky a tradície
Čo sa mi v našom kraji najviac páči
Žiaci vedia:









Nakresliť schému cesty do školy.
Dopravné značky.
Určiť čo rastie v okolí školy.
Vyhodnotiť miesta v obci, ktoré sú znečistené.
Orientovať sa na náčrte alebo pláne obce.
Opísať spôsob života obyvateľov obce.
Vysvetliť zásady slušného správania sa na ulici a k obyvateľom.
Čísla tiesňových liniek.
Rozlíšiť sviatočné a voľné dni.
Vyučovanie vlastivedy v 2. ročníku bolo zamerané na rozvíjanie funkčnej gramotnosti v oblastiach: v čitateľskej gramotnosti – čítať s
porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť ich, využívať, prezentovať, získavať údaje z nesúvislých textov –
plánov, obrázkov, fotografií. Dôležitou súčasťou bolo aj čítanie obrázkov - vizuálna gramotnosť. Pri rozvíjaní prírodovednej
gramotnosti v témach, ktoré boli zamerané na prírodnú časť prostredia, objavovanie, pozorovanie a vysvetľovanie prírodných dejov.
Vo vlastivede sme rozvíjali aj kultúrnu gramotnosť, záujem o kultúrne tradície nášho regiónu a Slovenska.
Zrealizované akcie a podujatia:
September
 Deň Eura – Moje nákupy – matematická miniolympiáda – Blichárová
 Cvičenie v prírode - turistiská vychádzka - Kušnír
Október




November
Deň výživy – výstava ovocia a zeleniny – Vojtašková
Deň knižníc – Návšteva školskej knižnice –čitateľská súťaž Sieň slávy – Nográdyová
Deň knižníc - Beseda so spisovateľkou- A. Verešpejovou – Košudová
Mesto v ktorom žijem – vlastivedná vychádzka do historického centra mesta – Košudová, Nográdyová, Vojtašková
 Týždeň vzdelávania – otvorené hodiny pre rodičov – Nográdyová, Vojtašková
 Vzťahy v kolektíve, šikanovanie – beseda s psychologičkou – Blichárová
 Bystré hlavičky – matematický kvíz - Nográdyová
December

Január
Príprava výrobkov na Vianočný jarmok – Nográdyová, Košudová, Vojtašková

Zápis do 1. ročníka – Košudová a všetky vyučujúce

Erb mesta – výstavka žiackých projektov - Vojtašková

Karneval - Kušnír
Február



Marec
Zimné radovánky na snehu – Vojtašková
Hviezdoslavov Kubín – triedne kolá recitačnej súťaže – Vojtašková
Domáci miláčik – súťaž v tvorbe projektov - Košudová



Mám rád svoju školu – výtvarná súťaž - Kušnír
Na Šariši – spoznávanie regiónu – beseda so spisovateľkou G. Futovou – Nográdyová
Deň ľudovej rozprávky – knižnica P.O.Hviezdoslava - Košudová


Deň Zeme – náučný chodník Sigord – Kušnír
Návšteva Planetária - Blichárová



Športová olympiáda - Košudová
Deň detí – filmové predstavenie - Kušnír
ŠvP – Košudová

Didaktické hry – Košudová
Apríl
Máj
Jún
Priebežné vzdelávanie ped. pracovníkov:
Nográdyová – 1.kv. skúška - príprava
Vojtašková - ANJ - rozširujúce štúdium na PUPF- prebieha, Multikultúrna výchova, Aplikácia nových vyučovacích metód aktívneho
vyučovanie vo vzdel. procese, získaných zahraničnou praxou- inovačné
Textový editor Word pre začiatočníkov – aktualizačné
Základná obsluha počítača – aktualizačné
Tvorba prezentácií v Powerpointe – aktualizačné
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov - aktualizačné
Literatúra, ktorú sme priebežne študovali pri našej práci:











Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Obsahový a vzdelávací štandard pre 1.stupeň základnej školy
Vyhláška o základnej škole č. 320/2008 Z.z.
Metodický pokyn 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy
Zmeny vo vedení pedagogickej dokumentácie základnej školy (1.), Mgr. Ján Miklóssy, Manažment školy v praxi, 7-8/2008,
s.18-22
O dvoch komunikačných zručnostiach alebo o počúvaní a písaní, J. Palenčárová, Ľ. Liptáková, 2004.
Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo, Palenčárová, Liptáková, Kupcová, 2003.
Dieťa a slovotvorba, Liptáková Ľ., Vužňáková K., 2009.
Úlohy na rozvíjanie matematickej gramotnosti žiakov 1.stupňa ZŠ, Bálint Ľ., Kuzma J., 2009.
Metodické príručky pre 2.ročník základnej školy
Aktuálne informácie z webových stránok www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.uips.sk, www.unoviny.sk,
www.spgk.sk, www.mcpo.edu.sk, www.eduweb.sk
V Prešove 10. júna 2014
Mgr. Mária Rusnáková
Vedúca MZ 2. ročníka
HODNOTENIE ČINNOSTI MZ 3.ROČ.
ZA ŠK. ROK 2013/2014
Zloženie metodického orgánu:
Vedúca MZ:
Mgr. Dana Košudová
Členovia MZ: Mgr. Katarína Nográdyová
Mgr. Jana Blichárová
Mgr. Mária Šoltýsová
Mgr. Eva Michalová
Zasadnutia MZ 3.ročníka sa v školskom roku 2013/2014 konali štyrikrát a riadili sa programom, ktorý vychádzal z Plánu práce MZ pre
školský rok 2013/2014. Pravidelne sme hodnotili plnenie tematických výchovno - vzdelávacích plánov podľa Školského vzdelávacieho
programu, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 pre primárne vzdelávanie, plnenie zadaných úloh pre
jednotlivé mesiace, besedovali na aktuálne témy súvisiace so skvalitňovaním vyučovacieho procesu, zaoberali sa hodnotením žiakov
základnej školy podľa Metodického pokynu č.22/2011.
Tematické výchovno-vzdelávacie plány Školského vzdelávacieho programu v školskom roku 2013/2014 boli splnené. V treťom
ročníku sme používali nové učebnice vo všetkých vyučovacích predmetoch. Vyučujúce využívali na prípravu vyučovacích hodín
dostupnú literatúru, virtuálnu knižnicu pre učiteľov, vlastné pracovné listy, prezentácie a pod.
Splnené úlohy, vychádzajúce z plánu práce školy:
Časť v ýchovná:

Čitateľská gramotnosť
Kladný vzťah k čítaniu a rozvoj čitateľských zručností sme podporovali návštevami školskej a okresnej knižnice. Čitateľskú
gramotnosť sme rozvíjali vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Žiaci na hodinách čítania pravidelne raz mesačne prezentovali
prečítanú mimočítankovú literatúru, predstavovali ostatným žiakom rôzne detské knihy, ktoré každý mesiac prečítali. Najlepší čitatelia
z triedy budú na konci roka odmenení vecnou cenou. Žiaci sa svojimi príspevkami zapájali do tvorby školského časopisu Pegas
(Azariová).

Národnostné menšiny, sociálne znevýhodnené prostredie, cudzinci, diskriminácia
Vhodným a primeraným spôsobom sme viedli žiakov k zákazu všetkých foriem diskriminácie a segregácie, k formovaniu tolerantných
postojov k národnostným menšinám a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, predovšetkým rozhovormi na triednických
hodinách.

Knižnice
Pokračovali sme v spolupráci s verejnou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove so zámerom vychovať detského čitateľa. So žiakmi
sme pravidelne navštevovali školskú knižnicu s cieľom naučiť ich orientovať sa v nej a využívať jej knižnično – informačné služby a
podujatia. Každoročne sme žiakov zapojili do súťaže v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc, uskutočnili sme súťaž na
podporu rozvoja čitateľských zručností - detský čitateľský maratón Čítajme si (Brillová).

Zdravý životný štýl
Posilňovali sme výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu. Týždeň zdravej výživy – akcia zameraná na zdravé stravovanie pri
príležitosti Svetového dňa zdravej výživy (Dvorská), podporovali sme aj využívanie mliečneho automatu a automatu na ovocie a
zeleninu. Uskutočnili sme pohybovú aktivitu spojené s environmentálnou výchovou: Cvičenie v prírode a didaktické hry – Náučný
chodník Sigord a Cemjata, turistická vychádzka Deň Zeme na Sigord. Žiaci sa zapojili do separácie odpadov (papier, elektroodpad,
hliník). Uskutočnili sme v spolupráci so školským parlamentom Deň druhákov – šporovú olympiádu (Azariová).

Ľudské práva
Na triednických hodinách sa žiaci oboznámili so svojimi právami – Dohovormi o právach dieťaťa, besedovali sme o humanizme a
predchádzaní všetkých foriem diskriminácie, intolerancie a rasizmu.

Bezpečnosť, prevencia
Riešili sme prejavy problémového správania, záškoláctva, šikanovania v spolupráci s rodičmi a odborníkmi z CPPPaP. Pozornosť
sme venovali správnemu pohľadu na rodinu a jej poslanie, výchovu k manželstvu a rodičovstvu – uskutočnili sme návštevu
divadelného predstavenia v DAD Žabia princezná (Azariová), a spoločne s rodičmi sme pripravili výrobky na Vianočný jarmok
(Azariová, Brillová, Dvorská).

Súťaže
Žiaci tretieho ročníka sa zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan Klokanko 3 a Pytagoriády,
zástupcovia jednotlivých tried sa zúčastnili Mestskej športovej olympiády a Kinderiády. Žiaci sa zúčastnili výtvarných súťaží,
súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Časť vzdelávacia:
Slovenský jazyk:
Slovenský jazyk a literatúra je zaradený v Štátnom vzdelávacom programe do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Časová
dotácia v Školskom vzdelávacom programe bola 9 hodín týždenne. Tento vzdelávací predmet bol v 3.ročníku rozšírený o 2 hodiny
týždenne s cieľom rozšíriť a prehĺbiť jeho obsah (ŠVP – 7 hodín, ŠtVP – 2 hodiny, spolu 9 hodín týždenne).
Žiaci vedia:

Vymenovať a napísať abecedu, radiť heslá podľa abecedy, pracovať s rôznymi druhmi slovníkov v tlačenej a elektronickej
verzii

Deliť slová na slabiky, využívať delenie slov na slabiky v písomnom prejave

Rozumieť významu vybraných a príbuzných slov a správne ich napísať









Vymenovať slovné druhy, rozlišovať rôzne funkcie slov
Rozoznávať vlastné a všeobecné podstatné mená, správne ich napísať
Opísať funkciu prídavných mien, zámen, čísloviek a slovies
Tvoriť homonymá a synonymá
Ústne a písomne opísať predmet a ilustráciu
Poznať a tvoriť SMS, inzerát, vizitku, pozvánku, oznámenie, reklamu
Napísať krátke rozprávanie
Porozumieť čítanému textu
Vyjadriť súvislosť medzi obrázkom a textom





Rozlíšiť rozprávku ľudovú a autorskú, povesť
Tvorivo pokračovať v dokončení literárneho textu
Zreprodukovať a zdramatizovať časť rozprávky, povesti
Zostaviť osnovu prečítaného textu
Využívať edukačný program Detský kútik 3
Na hodinách sme v plnej miere uplatňovali komunikatívno-poznávací rozvoj slovnej zásoby, čítanie s porozumením, správnu intonáciu
a voľnú reprodukciu prečítaného textu. Dbali sme na správne a výstižné vyjadrovanie. Zameriavali sme sa na rozmanité aktivity pri
upevňovaní a precvičovaní jazykového učiva. Primeranými textami sme rozvíjali čitateľskú gramotnosť a procesy vedúce k
porozumenia textu. Žiakov sme viedli k čítaniu pre literárnu skúsenosť a k čítaniu za účelom získania a využitia informácií.
Matematika:
V Štátnom vzdelávacom programe je predmet zaradený do vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami. Časová dotácia v
Školskom vzdelávacom programe v 3.ročníku bola 5 hodín týždenne. Matematika bola rozšírená o 2 hodiny týždenne s cieľom rozšíriť
a prehĺbiť jej obsah (ŠVP – 3 hodiny, ŠtVP – 2 hodiny, spolu 5 hodín týždenne).
Žiaci vedia:

Orientovať sa v číselnom rade v obore do 10 000

Sčítať a odčítať v obore do 10 000

Násobiť a deliť prirodzené čísla

Riešiť jednoduché, zložené a nepriamo formulované slovné úlohy

Narysovať priamku, úsečku, poznať a manipulovať s rovinnými a priestorovými útvarmi

Rozlišovať jednotky dĺžky

Riešiť aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
Vyučovanie bolo prioritne zamerané na tvorivosť, samostatnosť a rozvoj žiackych schopností predovšetkým aktivizáciou žiakov.
Žiakov sme viedli k presnému mysleniu aj k formovaniu argumentácie. Zamerali sme sa nielen na vytváranie pojmu prirodzeného
čísla v obore do 10 000 vo forme počtových výkonov, pracovali sme tiež s tabuľkami, grafmi a diagramami. Zdokonaľovali sme ich
logické myslenie a rozvíjali matematickú gramotnosť.
P rí rodoveda:
Predmet je v Štátnom vzdelávacom programe zaradený do vzdelávacej oblasti Príroda a spoločnosť. Vyučoval sa 1 hodinu týždenne.
Hlavným cieľom predmetu bolo spoznávanie vecí okolo nás, vlastnosti látok, meranie vlastnosti látok, technických objavov –
jednoduchých strojov a ozubených kolies. Nezabúdali sme ani živé organizmy – človeka a živočíchy. Vyučovanie sme postavili na
pozorovacích a výskumných aktivitách, ku ktorým patrili pozorovania, pokusy, vychádzky, experimentovanie s následnou tvorbou a
prezentáciou projektov. Prostredníctvom experimentálne zameraného učiva si žiaci rozvíjali pozitívny vzťah k prírode, k samotnej
vede, čím zároveň rozvíjali svoju osobnosť. Žiaci na hodinách prírodovedy mali možnosť sa veľa hrať skúmať a bádať. Vo
vyučovacom procese sme často využívali IKT.
Vlastiveda:
Vlastiveda je v Štátnom vzdelávacom programe zaradená do vzdelávacej oblasti Príroda a spoločnosť. V 3. ročníku sa vyučovala 1
hodinu týždenne. Cieľom bolo podporovať chuť žiakov učiť sa, vyznať sa vo svojom okolí. Žiaci sa naučili orientovať na mape a
zdokonalili sa v určovaní svetových strán. Zoznámili sa s chránenými územiami, riekami, lesmi, jaskyňami Slovenska. Spoznávali
dejiny Slovenska – slávne mestá, hrady, zámky, svetoznáme pamiatky UNESCO na našom území. Vzbudzovali sme u žiakov záujem
spoznať spôsob života ľudí v blízkom okolí, v triede, v škole, v obci. Učili sa vnímať krásu kultúrnych pamiatok, naučili sa vážiť si ich
a chrániť. Poznatky prakticky využili návštevou hradu v Kežmarku a kaštieľa Strážky. Žiaci so záujmom počúvali o slávnych menách Svätopluk, Mária Terézia, Bernolák, Štúr, Janko Matúška, Štefánik. S obľubou vytvárali projekty k daným témam. Vo vyučovacom
procese sme často pracovali s IKT.
Zrealizované akcie a podujatia:
September:




Október:


Komiks – tvorba vlastného komiksu výtvarnou technikou - Brillová
Deň eura – matematická súťaž - Azariová
Pojmová mapa – projekt tvorby vlastnej pojmovej mapy - Dvorská
Integrácia – výchovný koncert v Košiciach - Brillová
Záložka do knihy – výtvarná súťaž - Brillová
Medzinárodný deň škol. knižníc – vyučovacia hodina v škol. knižnici - Ferencová
November:

Časopis Pegas – literárna tvorba príspevkov do škol. časopisu - Azariová

Týždeň vzdelávania – výstava a ochutnávka pomazánok pripravených spolu s rodičmi - Dvorská
December:

Žabia princezná – Divadelné predstavenie - Azariová

Vianočná pohľadnica – prezentácia tvorby žiakov digitálnych vianočných pohľadníc - Ferencová

Vianočný denník dobrých skutkov – beseda o vďačnosti, pomoci a láske - Brillová

Príprava výrobkov na Vianočný jarmok- Azariová, Brillová, Dvorská
Január:

Z rozprávky do rozprávky – Dramatizácia rozprávky v škol. knižnici - Dvorská

Pátrači – prezentácia žiakov vyhľadaných informačných a edukačných programov pre žiakov - Ferencová

Karneval – príprava priestorov - Brillová
Február:

Domáci miláčik – prezentácia žiakov vyhľadaných zdrojov a informácií o obľúbenom zvieratku - Ferencová

Hviezdoslavov Kubín – literárna súťaž – školské kolo - Azariová
Marec:


Čo čítam – výstava a reklama kníh voľnočasového čítania - Brillová
Animovaná rozprávka- digitálne stvárnenia rozprávky - Ferencová


Náučný chodník – Deň Zeme – turistická vychádzka - Dvorská
Solivarské múzeum - exkurzia - Brillová



Mamičke – zvuková pohľadnica elektronickou formou ku Dňu matiek - Ferencová
Pegas – tvorba príspevkov do školského časopisu - Azariová
ŠvP – Brillová, Ferencová
Apríl
Máj:

Jún: 
V zdravom tele zdravý duch – športová olympiáda tretiakov - Azariová
Sieň slávy – vyhodnotenie najlepších čitateľov - Brillová
Priebežné vzdelávanie ped. pracovníkov:
PaedDr. Iveta Azariová
samoštúdium
Mgr. Janka Dvorská
Aj – jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov na I. st. ZŠ
aktualizačné vzdelávanie Kreslenie v programe Tux Paint
aktualizačné vzdelávanie Globálne rozvojové vzdelávanie
Mgr. Eva Brillová
samoštúdium
Mgr. Jana Ferencová
aktualizačné vzdelávanie Kreslenie v programe Tux Paint
aktualizačné vzdelávanie Globálne rozvojové vzdelávanie
Literatúra, ktorú sme priebežne študovali pri našej práci:












Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní – Školský zákon
Obsahový a vzdelávací štandard pre 1.stupeň základnej školy
Metodické príručky a komentáre
Metodický pokyn č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
O dvoch komunikačných zručnostiach alebo o počúvaní a písaní, J. Palenčárová, Ľ. Liptáková, Prešov, 2004
Dieťa a slovotvorba, Liptáková – Vužňáková, Prešov, 2009
Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo, Palenčárová, Liptáková, Kupcová, Prešov, 2003
Metodika tvorby didaktických testov, Ross, Bratislava, 2007
Úlohy na rozvoj matematickej gramotnosti, Bálint – Kuzma, Bratislava, 2009
Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie, Liptáková a kol., Prešov, 2011
Matematika pre život - zbierka úloh na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov primárnej školy, Palková – Prídavková,
Prešov 2011
Aktuálne informácie z webových stránok www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.uips.sk, www.unoviny.sk,
www.spgk.sk, www.mcpo.edu.sk, www.iedu.sk
PaedDr. Dana Košudová
V Prešove 13.júna.2014
vedúca MZ 3. ročníka
HODNOTENIE ČINNOSTI MZ 4. ROČNÍKA
ZA ŠKOL. ROK 2012/2013
Zloženie metodického orgánu:
Vedúca MZ:
Členovia MZ:
PaedDr. I. Azariová
Mgr. Eva Brillová
Mgr. Jana Ferencová
Mgr. Jana Dvorská
Členky MZ 4. roč. sa podľa plánu zasadnutí v školskom roku 2013/2014 stretli štyrikrát. Riadili sa programom, ktorý vychádza z
plánu práce školy. Na zasadnutiach pravidelne kontrolovali súlad tematických výchovno-vzdelávacích plánov
Štátneho a Školského vzdelávacieho programu s aktuálne preberaným učivom. Hodnotili splnené akcie, besedovali na pripravené
témy ako napr. využitie techniky tvorivého písania na hodine slovenského jazyka vo 4. roč., pedagogické meranie, testovanie a
tvorba úloh vo 4. roč. a práca triedneho učiteľa na I. stupni ZŠ. MZ na svojich stretnutiach prehodnotilo najčastejšie používané
vyučovacie prostriedky a metódy, ktoré slúžia k dosiahnutiu cieľa vyučovacej hodiny.
Splnené úlohy, vychádzajúce z plánu práce školy:
Čas ť v ýc ho vná :









Využívanie moderných informačných technológií.
Uskutočnenie otvorených hodín pre rodičov z matematiky.
Podporenie Programu zdravej výživy.
Formovanie žiakov ku všetkým národnostným a etnickým menšinám a oboznámenie žiakov s ich kultúrou a jazykom.
Výchova žiakov vážiť si vlastný životný štýl a uvažovať aj o chudobe.
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese.
Venovanie dôslednej pozornosti čítaniu s porozumením, rozvoju slovnej zásoby a komunikačných zručností.
Využívanie ukážok testovacích úloh PIRLS spracované NÚCEM-om.
Využívanie mimočítankovej literatúry a pravidelné návštevy školskej a okresnej knižnice, beseda s tvorcami
detskej literatúry.











Organizovanie aktivít pri príležitosti Dňa knižníc a Mesiaca knižníc.
Venovanie pozornosti finančnej gramotnosti – využívanie úloh z praktického života.
Upevňovanie a rozširovanie poznatkov z dopravnej výchovy, návšteva dopravného ihriska.
Rozvíjanie environmentálneho cítenia, zapojenie sa do zberu papiera, hliníka a elektroodpadu.
Upevňovanie fyzického a duševného zdravia, pohybom predchádzať rôznym civilizačným chorobám.
Venovanie pozornosti vlastnej tvorbe žiakov, prispievanie do školského časopisu PEGAS.
Vedenie žiakov k spolupráci pri tvorbe rozličných projektov, ale aj k individuálnemu súťaženiu. Zapájanie žiakov do súťaží,
olympiád a športových aktivít.
Využívanie výchovných relácií v školskom rozhlase na rozšírenie z oblasti jazykových znalostí, ekológie a iných pútavých
tém.
Vedenie žiakov k dodržiavaniu bezpečnosti a prevencie úrazov, predchádzanie šikanovaniu a zamedzeniu
užívania návykových látok.
Realizovanie formovania osobnosti žiakov, pestovanie mravného cítenia, úcty k spolužiakom, k starším,
dodržiavanie školského poriadku.
Venovanie
osobitnej
starostlivosti
žiakom
so
špeciálno-pedagogickými
potrebami
a vychádzanie
z
odporúčaní poradenského zariadenia.
Čas ť vz de lá va c ia :
Slovenský jazyk a literatú ra:
V rámci časovej dotácie bol predmet slovenský jazyk a literatúra v Štátnom vzdelávacom programe dotovaný šiestimi hodinami a
Školskom vzdelávacom programe bol rozšírený dvoma hodinami týždenne s cieľom rozšíriť a prehĺbiť jeho obsah. Zamerali sme sa
na rozmanité aktivity pri upevňovaní a precvičovaní jazykového učiva a na rozvoj čitateľskej gramotnosti, porozumenia textu, na rozvoj
základných cieľov čítania pre literárny zážitok a čítania za účelom získania a využitia informácií. Vo vyučovaní slohovej výchovy sme
poskytli žiakom netradičný spôsob výučby formou tvorivých aktivít a zábavy prostredníctvom metód tvorivého písania. Na vyučovacích
hodinách sme uplatňovali komplexnú vyučovaciu metódu, zamerali sme sa na podnecovanie záujmu žiakov o materinský jazyk, na
pestovanie vhodných čitateľských návykov a postojov, na vytváranie kladného vzťahu k jazyku a literatúre.
Žiaci ovládajú:

Abecedu spisovnej slovenčiny

Vybrané slová po obojakých spoluhláskach

Tvorenie slov s predponami

Spodobovanie spoluhlások

Priamu reč

Slovné druhy, ohybné aj neohybné

Opis osoby, cielený rozhovor, reprodukciu

Rozoznajú umelecký a vecný text

Zostaviť osnovu prečítaného textu

Umeleckú literatúru, divadelnú hru

Pojmy kapitola, strofa, rým, dialóg, komiks

Rozdiel medzi autorskou a ľudovou rozprávkou

Základné druhy médií – rozhlas, televízia, kino

Tvoriť SMS, inzerát, vizitku, pozvánku
V plnej miere sme uplatňovali komunikatívno-poznávací rozvoj slovnej zásoby, čítanie s porozumením, správnu intonáciu a voľnú
reprodukciu prečítaného textu. Ciele a obsah učiva, ktoré sú zahrnuté v UO 4. roč. Všetci žiaci učivo zvládli. V priebehu roka sa
zapojili do súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko, prispievali do
školského časopisu Pegas.
Matematika:
V rámci časovej dotácie bol predmet v Štátnom vzdelávacom programe dotovaný troma hodinami a v Školskom vzdelávacom
programe rozšírený o 2 hodiny týždenne s cieľom rozšíriť a prehĺbiť jeho obsah. Tento obsah v ŠkVP bol zameraný na využitie
obsahovej a formálnej stránky prirodzených čísel v obore do 10 000 v reálnej situácii, ale aj na veličinu prezentujúcu sa vo forme
tabuliek, grafov a diagramov. Žiaci riešili a tvorili úlohy na základe reality, zaznamenávali určité udalosti a tvorili jednoduché závery s
cieľom zdokonaliť svoje logické myslenie o prvky kritického myslenia, s dôrazom na matematickú gramotnosť.
Žiaci ovládajú:

Spamäti spoje násobenia a delenia

Riešenie jednoduchých a zložených slovných úloh

Riešenie slovných úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou

Riešiť nepriamo sformulované úlohy

Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000, čítať a písať štvorciferné čísla

Algoritmus písomného sčítania a odčítania

Na základe diagramu zhotoviť tabuľku

Čítať údaje z grafu

Zdôvodniť pravdivosť a nepravdivosť výrokov

Zaokrúhľovať čísla na desiatky a stovky

Premenu eura na centy

Počítanie aritmetického priemeru pri menšom počte dát

Rovinné útvary – trojuholník, štvoruholník, kruh, kružnica




Obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika
Vyznačiť a určiť kolmice a pravý uhol
Premenu zmiešaných jednotiek dĺžky
Súčet, rozdiel a násobok úsečiek
Prírod ove da :
Predmet je v Štátnom vzdelávacom programe zaradený do vzdelávacej oblasti Príroda a spoločnosť. Vyučoval sa 1 hodinu
týždenne. Hlavným cieľom predmetu bolo rozvíjať poznanie žiakov v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním
súvisiacich tak, aby boli samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do
akej im povoľuje ich kognitívna úroveň. Učivo bolo rozdelené do tematických celkov:

Slnko, Zem, planéty obiehajúce okolo Slnka

Podmienky života na Zemi

Prírodné spoločenstvo – ekosystém
Žiaci vedia:








Opísať obidva pohyby vo Vesmíre.
Vymenovať planéty Slnečnej sústavy a opísať ich pohyb
Čo je slnečná energia, slnečné žiarenie a jeho vplyv na Zem
Vymenovať živé a neživé zložky pôdy
Prírodniny a ľudské výtvory
Štyri prírodné spoločenstvá
Štruktúru ekosystému
Fungovanie ľudského tela – potrava, vylučovanie, dýchanie, rozmnožovanie a vývin človeka
Hodiny prírodovedy sme sa snažili obohatiť o zážitkovú formu pomocou vychádzok, názorných pomôcok prírodnín, informácií z
encyklopédií, atlasov, kníh, časopisov, CD, internetu, pracovali sme s interaktívnou tabuľou. Navštívili sme aj planetárium. Žiaci
veľmi radi spoznávali veci okolo seba. Tvorili veľa projektov na dané témy. Bol to veľmi obľúbený predmet medzi žiakmi.
Vlastiveda:
V rámci časovej dotácie je predmet v Štátnom vzdelávacom programe dotovaný jednou hodinou a v Školskom vzdelávacom
programe rozšírený o jednu hodinu týždenne s cieľom rozšíriť a prehĺbiť jeho obsah. Cieľom bolo spoznávanie, opis, charakteristika
o rodnom kraji. Výučbu sme zameriavali na zážitkové spoznávanie Slovenska. Hlavné témy boli:
–
Môj rodný kraj
–
Objavujeme Slovensko
–
Cestujeme po Slovensku
Žiaci ovládajú:





Orientáciu na mape
Vyhľadávať chránené prírodné pamiatky
Mestá, štíty, plesá, rieky, jaskyne
Vyhľadať turistické chodníky na mape a určiť ich vzdialenosť
Pamiatky UNESCO
Vlastivedné témy sú doplnené o spoznávanie najvýznamnejších prvkov šarišského regiónu prostredníctvom prierezovej témy regionálna výchova. Obsahujú 2 tematické celky:
–
Prírodné a historické pamätihodnosti mojej obce, mesta
–
Rozvíjať cit ku kráse ľudového umenia
Prostredníctvom príbehov, rozprávok, piesní, pozorovaní žiaci spoznávali históriu svojho mesta, Prešova. Objavovali
flóru a faunu šarišského regiónu. Posilnili význam ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov, vytvárali projekty k daným
témam. Vo vyučovacom procese sme využívali často IKT.
Uskutočnené akcie a podujatia:
September:

Cvičenie v prírode – lesopark Borkút (Pjurová)
Október:

Týždeň zdravej výživy – akcia zameraná na zdravé stravovanie pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy (Šoltýsová)

Medzinárodný deň školských knižníc –aktívna účasť na podujatiach organizovaných školskou knižnicou (Pjurová)
November:

Otvorené vyučovacie hodiny v rámci Medzinárodného týždňa vzdelávania (Kochaniková, Lukáčová, Pjurová)
December:

Príprava výrobkov na Vianočný jarmok (Kochaniková, Lukáčová, Šoltýsová, Pjurová)
Január:

Karneval (Lukáčová, Kochaniková)

Divadelné predstavenie v DJZ (Kochaniková)
Február:

Pytagoriáda štvrtákov (Šoltýsová)

Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy(Lukáčová)
Marec:

Knižnice pre všetkých – návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava v rámci Týždňa slovenských knižníc (Pjurová)

Leporelo/Kniha - výstavka žiackych prác v školskej knižnici (Lukáčová)
Apríl:


Máj:
Jún



Deň detskej knihy – popoludnie v školskej knižnici venované rozprávkam (Pjurová)
Cesta lesným náučným chodníkom Sigord – Deň Zeme (Pjurová)
 Škola v prírode Hronec (Šoltýsová)
 Športová olympiáda vo vybíjanej a atletike (Lukáčová)
Cvičenie v prírode v lesoparku Borkút (Pjurová)
Deň detí – návšteva filmového predstavenia (Kochaniková, Lukáčová, Pjurová, Šoltýsová)
Sieň slávy – vyhodnotenie najlepšieho čitateľa školskej knižnice (Kochaniková)
Zasadnutia MZ sa riadili vopred dohodnutým programom. Boli to podnetné stretnutia, ktoré obohatili kolegyne o skúsenosti s
prácou so žiakmi. Mali sme možnosť si vzájomne porovnať prebraté učivo, jeho súlad s tematickými výchovno-vzdelávacími
plánmi, postupy, metódy a formy práce na jednotlivých hodinách, skúsenosti s učivom a reakciou na neho u žiakov. Tvorili sme
spoločné
kontrolné
práce k tematickým celkom, vstupné a výstupné testy, kontrolné diktáty zo slovenského jazyka, vymieňali si skúsenosti s použitím
metód na rozvoj aktívneho vyučovania, odporúčali sme si literatúru a webové stránky vhodné pre žiakov a to všetko pre
efektívnejšie dosiahnutie cieľa vo výchovno-vzdelávacom procese. Na hodinách sme často využívali didaktickú techniku –
interaktívnu tabuľu, dataprojektor, edukačné programy ALIK, DETSKÝ KÚTIK, VŠEVEDKO SAFARI, HRAVÁ GEOMETRIA.
Skonštatovali sme, že všetci žiaci zvládli predpísané učivo 4. ročníka a postupujú do vyššieho ročníka.
Naša práca so žiakmi sa opierala aj o pomoc našej školskej psychologičky a o rady špeciálnej pedagogičky. Okrem
spomínaných akcií sme uskutočnili rôzne vychádzky, zapájali sme sa do rôznych súťaží na škole, ale aj v ABC Centre voľného
času. Všetky akcie splnili svoj cieľ.
Priebežné vzdelávanie pedagogických pracovníkov:
Mgr. Jana Kochaniková:
aktualizačné vzdelávanie: Môj štýl prevencie stresu a syndrómu vyhorenia
inovačné vzdelávanie: Aplikácia nových metód aktívneho vyučovania vo vzdelávacom procese
PaedDr. Tatjana Pjurová:
kontinuálne vzdelávanie: Modernizácia vzdelávacieho procesu
Mgr. Eva Lukáčová:
samoštúdium
Mgr. Mária Šoltýsová:
inovačné vzdelávanie: Aplikácia nových metód aktívneho vyučovania vo vzdelávacom procese
aktualizačné vzdelávanie: Finančná gramotnosť
-
Literatúra, ktorú sme priebežne študovali pri našej práci:










Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní – Školský zákon
Obsahový a vzdelávací štandard pre 1.stupeň základnej školy
Metodické príručky a komentáre
Metodický pokyn č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo, Palenčárová, Liptáková, Kupcová, Prešov, 2003
Metodika tvorby didaktických testov, Ross, Bratislava, 2007
Úlohy na rozvoj matematickej gramotnosti, Bálint – Kuzma, Bratislava, 2009
Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie, Liptáková a kol., Prešov, 2011
Matematika pre život - zbierka úloh na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov primárnej školy, Palková – Prídavková,
Prešov 2011
Aktuálne informácie z webových stránok www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.uips.sk, www.unoviny.sk,
www.spgk.sk, www.mcpo.edu.sk, www.iedu.sk
V Prešove 12. júna 2014
PaedDr. Iveta Azariová
vedúca MZ 4. Ročníka
Hodnotenie MZ ŠKD za školský rok 2013/2014
Vedúca MZ: Katonová Magdaléna
Analýza práce:
Program práce ,ktorý obsahoval MZ ŠKD za školský rok 2013/2014 bol splnený.
Prvé zasadnutie MZ sa konalo v septembri. Vychovávateľky zvolili vedúcu MZ na školský rok 2013/2014, prerokovali plán práce na
školský rok, určili si ciele a témy, ktoré budú rozoberať na MZ. Navrhli literatúru na preštudovanie .Vypracovali plán činnosti ŠKD
podľa nového Školského vzdelávacieho programu. V tomto školskom roku sme podľa neho postupovali. Venovali sme pozornosť
adaptácii deti prichádzajúcich z MŠ do prvého ročníka.
Prvoradým v činnosti ŠKD bolo dodržiavať bezpečnosť žiakov.
Na druhé zasadnutie ,ktoré sa konalo v novembri,
bola prizvaná pani psychologička Trojanovičová, ktorá
nás informovala
o poruchách správania detí súvisiacich s hyperaktivitou, neschopnosťou sústrediť sa a s asociálnym správaním. Upozornila nás na
kritéria, ktoré musí dané správanie spĺňať a oboznámila nás s najčastejšími poruchami správania sa ku ktorým patrí: 1.ADHDporucha pozornosti s hyperaktivitou, 2. Asociálne správanie a neposlušnosť, 3. Porucha opozičného vzdoru. Vysvetlila a dala návod
na všeobecný postup pri riešení porúch správania. Pani vychovávateľka Motyľová oboznámila vychovávateľov s tým, ako možno
vplývať na rozvoj prosociálneho správania u detí. Dieťa treba brať také aké je a prejaviť pozitívnu náklonnosť k nemu. Upozornila
vychovávateľov na dôležitosť verbálnej a neverbálnej komunikácie medzi vychovávateľom a deťmi.
Môžeme konštatovať, že prváci sa veľmi dobre adaptovali na školské prostredie. Zapájali sa do rôznych činností, boli aktívni a hraví.
Pod vedením vychovávateľov pripravovali programy pre deti z MŠ a s nadšením pracovali v rôznych ďalších krúžkoch .
Polročné hodnotenie bolo realizované za účasti vedenia školy, kde vedúce MZ ústne hodnotili svoju prácu a
predkladalipožiadavky. Rozoberali sa problémy, ktoré boli spojené s organizáciou Vianočného trhu a zápisom do 1.ročníka.
Oboznámila všetkých s teóriou , okruhmi v literárno- dramatickej záujmovej činnosti, kde patrí: čítanie, reprodukčné činnosti
(rozprávanie, prednes, dramatizácia) návštevy kultúrnych predstavení. Rozobrala aj metódy dramatickej výchovy, kde základnou
metódou je hra v role, improvizácia, hromadná improvizácia, Metódy pantomimicko - pohybové, ktorých základom je pohyb a
nepohyb. Vychovávateľky si spoločne s pani Katonovou zahrali hry k dramatickej výchove: Kráľ nie je doma, Zrkadlo, Kúzelník a
pantomímu V autobuse.
Pani vychovávateľka Kiniková oboznámila všetkých s pojmami sebapoznávanie, sebahodnotenie a sebaúcta, zároveň nám poskytla
aktivity, ktoré môžeme používať pri práci s deťmi v ŠKD.
Ako na každom zasadnutí aj tento raz sme prejednávali bezpečnosť žiakov pri činnostiach v ŠKD.
Záverečné štvrté zasadnutie MZ sa konalo v júni. Vychovávateľky sa zamerali na riešenie agresívneho správania sa u detí, jej
prejavy a prevenciu. Pani psychologička Trojanovičová vysvetlila pojem „ agresivita“, aký má vplyv, aké môžu byť príčiny jeho vzniku
a ako si s ním poradiť. Najdôležitejším kritériom agresívneho správania je ZÁMER.
Rozobrala typy agresívneho správania a zameranie agresivity, ktoré môže byť voči predmetom, zvieratám, ľuďom, voči sebe
samému. Oboznámila vychovávateľky s tým ako pracovať s agresívnym dieťaťom.
Pani Katonová zhodnotila činnosť MO za školský rok 2012/2013 kladne .Všetky vychovávateľky sa týchto stretnutí aktívne
zúčastňovali, pripravovali zaujímavé príspevky, ktoré obohatili činnosť ostatných pri práci s deťmi.
Koncom mája sa konalo stretnutie s vedením školy, na ktorom vedúce MZ zhodnotili ústne celoročnú činnosť
a predložil požiadavky. Pani riaditeľka upozornila na vypracovanie výchovno-vzdelávacích programov pre ďalšie ročníky.
2.Semináre, školenia a sebavzdelávanie:
Pani Sotáková a Kiniková začali štúdium na doplnenie pedagogického vzdelania a úspešne ukončili druhý semester. Pani Mgr.
Lacová úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie. Pani Višňovská ukončila inovačné funkčné vzdelávanie. Pani Višňovská a pani
Katonová publikovali práce na MPC, p. Katonová prácu pod názvom „Dramatická výchova v ŠKD“ a p. Višňovská prácu pod názvom
„Zdravý životný štýl súčasťou esteticko-výchovnej oblasti výchovy v ŠKD“
VYCHOVÁVATEĽKY PREŠTUDOVALI LITERATÚRU:




Bláha,V a kolektív: V školskej družine II. 1989
nový Školský vzdelávací program, vyhláška pre ŠKD č.306/2009
Pávková, J. Hájek, B. Hofbauer, B.a kol.: Pedagogika voľného času
Krnová, H. 2012 :Tvorivá dramatika je cesta, ako sa priblížiť k dieťaťu a dieťa životu. Martin, 2012.
http://www.skolstvomartin.sk/update/prispevky/prispevok_7.pdf
Časopisy: Vychovávateľ , Komenský , Naša škola , Rodina a škola
Celoročná činnosť MZ ŠKD bola na veľmi dobrej úrovni, okrem zasadnutí sme sa pravidelne stretávali s cieľom pomôcť si a vymieňať
vzájomné skúsenosti v práci s deťmi. Dúfam, že naša spolupráca bude naďalej družná a plodná.
Dátum:14. júna 2014
Mgr. Magdaléna Katonová
vedúca MZ ŠKD
Pr íl oha B /
Vyhodnotenie č innos t i PK SJ L, ANJ, NEJ a ostat.CJ, MAT,BIO-CHEMFYZ
Vyhodnotenie činnosti PK slovenského jazyka v škol. roku 2013 / 2014
Vedúca PK: Mgr. Anna Partillová
V školskom roku 2013-2014 PK-SJ pracovala v zložení: PeadDr. Bibiana Ondrejčáková
Mgr. Anna Partillová
Mgr. Ľubica Pavelková
Mgr. Ľubica Džoganíková
Mgr. Zdenka Švarná
Mgr. Daniela Taročková
PeadDr. Anna Vizdalová
V škol. roku 2013/2014 sme pokračovali v zmenách v našom školstve. Už päť rokov učíme podľa nových tematických
výchovnovzdelávacích plánov. Zásadnou zmenou je vymedzenie učiva slohovej výchovy na jeden deň v týždni (v stredu), jazyková
výchova a literatúra sa vyučuje po dve hodiny v týždni. V šiestom a siedmom ročníku sú určené len štyri hodiny slovenského jazyka
podľa štátneho vzdelávacieho programu, dostali sme dotáciu jednej hodiny zo školského VP.
Na prvom zasadnutí sme sa rozhodli pre písanie jednotných diktátov v jednotlivých ročníkov, čo aj robíme priebežne. Vyučujúce sa
dohodli na vypracovaní diktátov na celý školský rok a vypracovanie vstupných a výstupných testov. Na podnet p. riaditeľky každý
mesiac až do Monitora sa písali s deviatakmi učiteľské testy a trikrát sa písali pod dozorom p. riaditeľky riaditeľské testy na
skvalitnenie prípravy deviatakov na Komparo a Monitor. Hoci Komparo nedopadlo pre našu školu najlepšie, tohoročný Monitor
dopadol na našej škole na výbornú. Podarilo sa ho žiakom napísať o 10.26% lepšie ako je celoslovenský priemer. Výsledky ukázali,
že viac ako 93% škôl na Slovensku napísalo test zo SLJ horšie ako žiaci našej školy. Je to aj nemalá zásluha učiteľov SJL. Výsledky
všetkých testov učiteľských, riaditeľských aj Kompara a Monitora sú uvedené pre verejnosť na stránkach našej školy.
Ďalej sme vypracovali časovotematické plány pre začlenených žiakov v jednotlivých ročníkoch, vypracovali si ich vyučujúci, ktorí
pracujú s týmito žiakmi v jednotlivých triedach. Prepracovali sme tematické VV plány pre 9. ročník. Slovenský jazyk – jazykové
vyučovanie upravili p.Partillová, LV p.Ďzoganíková, sloh p. Ondrejčáková. Tie isté p. učiteľky vypracovali aj plány pre 9. ročník s
prispením p. učiteliek Švárnej, Taročkovej a Vizdalovej.
Vyhodnotenie akcií:
-September:
Hneď v prvý deň školského roku prebehla akcia Deň otvorených dverí v školskej knižnici, ktorú pripravila pani Vizdalová. Vyučujúci
pripravili vstupné testy, analýzu analýzu výstupných minuloročných testov vykonala vedúca PK Sj p. Partillová .Úpravu tematických
výchovno vzdelávacích plánov
urobila p. Ďžoganíková z literatúry a p.Partillová z jazykového vyučovania,
p.Ondrejčáková a p.Vizdalová v 8. ročníku slohovej výchovy. Úpravy násteniek na chodbách sa zúčastnili všetci vyučujúci Sj . V
septembri sa konal aj Týždeň mobility a pri tejto príležitosti žiaci písali slohové práce o vzťahu k športu. Zodpovedná bola p.Švarná.
P.Vizdalová počas celého polroka vyzývala žiakov k vyššej účasti návštevnosti knižnice, nakoľko sme neboli spokojní , lebo sme zistili
nízku účasť žiakov hlavne druhého stupňa pri jej návšteve . 29.9. sa konala Olympiáda SJ pod vedením p. Partillovej a p.
Ondrejčákovej. Víťazkou sa stala žiačka 9.A triedy L. Jeníková, ktorá sa pre chorobu nezúčastnila OK. V mesiaci septembri sa začala
na našej škole veľmi pekná akcia, ktorá sa týkala rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov – Knižnica v každej triede. Žiaci v každej
triede na 2. stupni si pripravili prinesením svojej obľúbenej knihy peknú a bohatú triednu knižnicu.
-Október:
Vyučujúci jednotlivých ročníkov vyhodnotili vstupné testy a na nasledujúcom PK SJ sme rozanalyzovali chyby, ktoré odstraňujeme na
hodinách priebežne. Vyšlo prvé číslo časopisu Pegas, pod vedením p. Azariovej, p.Partillovej a p.Taročkovej
Dňa 23. 10. sa konal Deň školských knižníc, kde p.Vizdalová pripravila pre žiakov 2.stupňa veľmi pekné akciu. Všetci žiaci druhého
stupňa čítali knihu počas jednej hodiny. V posledný októbrový deň p. Taročková vyhlásila súťaž Európa v škole, do ktorej sa zapojili
žiaci celej školy .Neuskutočnil sa jednodňový výlet do Martina a Michaloviec, ale boli sme na exkurzii na Národnom cintoríne v
Martine a v Národnom múzeu s ôsmakmi. Exkurziu pripravila p. uč. Vizdalová
-November:
V novembri prebehlo Komparo žiakov 9. ročníka, do ktorého sa zapojili všetci žiaci našej školy s úspešnosťou 51,1%, čím boli lepší
o 5,I% lepší ako celoslovenský priemer. Prebehlo školské kolo Prečo mam rád slovenčinu, Slovensko. V januári sme posielali štyri
práce do celoslovenského kola. 17. až 23. november bol Týždňom mestských knižníc. Besied so spisovateľkou p. Futovou,
prešovskou rodáčkou, ktorej sa zúčastnili žiaci 7. ročníka a vyučujúce p. Švarná, a p. Partillová. V tomto mesiaci sme sa zúčastnili
muzikálu Quo vádis žiaci 7.- 9.ročníka v DJZ v Prešove. Toto nádherné podujatie vybavila p. uč. Taročková
-December:
V tomto mesiaci vyšiel Pegas č.2, ktorý vydali p.Azariová, p. Partillová a p. Taročková. Konal sa tiež každoročne sa opakujúci a
úžasne pripravený Vianočný koncert pod vedením p. Šebeja a p.Vizdalovej a vianočný jarmok s predajom vianočného čísla Pegas..
Takisto prebehla súťaž Šalianský Maťko, víťazkou sa stala A. Tkáčová zo 7.A. Súťaž pripravila p. Partillová .Veľmi pekné jazykové
okienko k Vianociam pripravila p.Vizdalová.
-Január:
V tomto mesiaci prebehol vedomostný kvíz piatakov z literatúry, ktorý pripravili vyučujúce p.Ondrejčaková a p. Ďžoganíková. Pani
Partillová pripravila súťaž Rozprávkové vretienko .Víťazkou sa stala žiačka 6.D triedy Mária Rebeka Štefančíková. P. Taročková
vyhlásila celoškolskú autorskú súťaž Európa v škole.
Február
Vo februári prebehol vedomostný kvíz šiestakov pod vedením p. Ondrejčákovej a p. Džoganíkovej. V ňom si žiaci preverovali
vedomosti z literatúry. Pod vedením vyučujúcich SJ prebehli triedne kolá HK. P. Ondrejčáková pre žiakov celej školy pripravila
celoškolskú súťaž Nie drogám, najlepšie práce boli zaslané do Centra voľného času v Prešove do OK.
- Marec:
V marci pod vedením p. Azariovej, p. Taročkovej a p. Partillovej vyšlo ďalšie úžasné číslo Pegasa – Pegas č.3. V Marci mesiaci knihy
prebehla
súťaž v každej triede 2. stupňa pod názvom Moja najobľúbenejšia kniha. Z nej žiaci v každej triede vypracovali nádherné čitateľské
záznamy. V marci prebehla aj nadôležitejšia časť vzdelávania deviatakov - Monitor, kde si žiaci preverili svoje vedomosti zo SJ, ktoré
získali na ZŠ. V marci prebehol aj lit. kvíz siedmakov pod vedením p. Ďžoganíkoveja p. Ondrejčákovej. V každej triede si žiaci tiež
pripomenuli význam kníh na nástenkách, zároveň hodiny LV sa vyučovali v knižnici.
- Apríl:
V apríli žiaci vypracovávali čitateľský denník v každom ročníku a v závere mesiaca sa konala výstavka najkrajších denníkov v Sieni
detí pod vedením p. Partillovej. Prebehlo tiež školské kolo HK, ktoré pripravili p. Taročková a p. Vizdalová. Víťazmi škol. kola sa stali
v poézii, v próze sa stali víťazmi A. Tkáčová zo 6.A a L.Priesterová z 8.D. Dvaja poslední menovaní sa zúčastnili OK kde L.
Priesterová získala 2. miesto . P. Ďžoganíková a p. Partillová pripravili lit. kvíz pre ôsmakov. Za účasti žiakov 6. a 8. roč. pod vedením
p. Vizdalovej prebehla Netradičná hodina LV v mestskej knižnici. Dňa 2.4.si každoročne pripomíname Deň detskej knihy, kedy žiaci 2.
stupňa mali na hodinách literatúry prezentačné akcie svojich obľúbených kníh zo svojej Triednej knižnice.
- Máj:
V máji vyšiel Pegas č. 4. za aktívnej spolupráce p.Azariovej, p.Partilloveja p. Taročkovej. V tomto mesiaci prišlo do školy
Vyhodnotenie celoplošného testovania deviatakov, žiakov a vyučujúcich s ním oboznámila p. Ondrejčáková. Tak ako na zač. škol.
roka aj v máji pripravili výstupné testy pre žiakov 2. stupňa zo SJ tí istí vyučujúci, okrem 9. roč. 7. mája sa konal koncert O umení
umením v kine Scala v Prešove, ktorý pod režisérskou taktovkou p. uč. Vizdalovej a za pod záštitou našej školy pod vedením p.
riaditeľky V. Stankovenovej mal nebývalý úspech pred vypredaným hľadiskom.
- Jún:
Vjúni sa realizovali už spomenuté výstupné testy, ktoré v jednotlivých triedach vyhodnotili vyučujúci SJ, vyhodnotenie výstupných
testov a celoškolské vyhodnotenie testov vypracovala v 3. týždni júna PK SJ p. Partillová.
Za veľmi dôležitú úlohu sme si stanovili v tomto škol. roku využívanie priestorov škol. knižnice na hodinách LV, pretože narastá
problém čítania mimoškolskej literatúry žiakov 2. stupňa. Je to celospoločenský problém, ktorý je vlastne produktom modernej
spoločnosti a využívania počítačových technológií v živote hlavne mladých ľudí.
Na hodinách SJ sme venovali
na čítanie s porozumením.
zvýšenú pozornosť hlavne
žiakom
začleneným
a veľký dôraz pri
Vyučujúci SJ pracovali v krúžkoch:
Sj na PC- p. Partillová
SJ hrou – 5.-9.roč.- 2-krát – p.Švarná
Pegas – 5.-9. roč. – p. Partillová
Nádejní novinári – p.Taročková
Krúžok SJ – p. Vizdalová
Zábavná slovenčina – p. Ondrejčáková
V Prešove dňa 14.júna 2014
Mgr. Anna Partillová
vedúca PK SJLl
nich sme kládli
VYHODNOTENIE ČINNOSTI PK- MATEMATIKY V ŠK. ROKU 2013/2014
Vedúca PK: Mgr. Viera Guziová
Ostatní vyučujúci: Mgr. Beáta Fáberová
Mgr. Daniela Bartošová
Mgr. Anna Mudráková
PaedDr. Mária Pallová
Mgr. Kristína Španerová
PK - MAT pracovala podľa plánu, úlohy boli splnené nasledovne:
časť - v ýcho v n á
I.



Vyučujúce počas celého školského roka na hodinách matematiky viedli žiakov k poriadku, presnosti, disciplíne a estetike v
zošitoch aj pri školských prácach a testoch.
Prvky environmentálnej výchovy, výchovy k rodičovstvu, finančnej gramotnosti sme využívali v jednotlivých
ročníkoch pri vhodných tematických celkoch podľa vypracovaného plánu.
V tematických celkoch z geometrie a aritmetiky sme využívali prvky dopravnej výchovy, škodlivosti drog a projektu Zdravá škola.
časť - v z d eláv acia
II.

Učebné osnovy a Tematické výchovno-vzdelávacie plány v 5.- 9. ročníku sa splnili. Vyučujúce riešili vzniknuté problémy na
spoločných zasadnutiach PK - MAT.

Učitelia matematiky na hodinách využívali IKT - konštrukčné úlohy, Cabri geometriu, štatistické spracovanie údajov,
tvorbu grafov, interaktívnu tabuľu, matematické prezentácie k danému učivu.
Pozornosť sme venovali nadaným žiakom - zapojenie do matematických súťaží, aj slabo- prospievajúcim žiakom individuálny prístup.
Vyučujúce 9. ročníkov sa vo zvýšenej miere venovali žiakom 9. ročníka, ktorí zvládli Monitor 9 nad celoslovenský priemer a všetci
boli prijatí na stredné školy .
Pri vyučovaní sme postupovali podľa nových Tematických výchovno-vzdelávacích plánov v 5.-9. ročníku, dodržiavali sme
učebné osnovy. Zvýšená náročnosť na vyučovanie bola v 9. ročníku, lebo chýbali učebnice Matematika II., učitelia
pripravovali pracovné listy a tiež využívali staré učebnice matematiky, zbierky úloh a portál Zborovňa, portál Bez kriedy, kde
mali žiaci úlohy na riešenie.
Na základe zistených nedostatkov z písomných prác a testov v budúcom školskom roku sa vyučujúce budú viac venovať
týmto témam:
5. roč.- upevňovanie násobilky
 - sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie spamäti aj písomne
 - premena jednotiek dĺžky a hmotnosti, slovné úlohy
 - obvod trojuholníka, obdĺžnika a štvorca
6. roč.- premena jednotiek obsahu
 - konštrukcia uhlov, rozdelenie uhlov
 - počtové výkony s desatinnými číslami
 - vzorce pre obvody a obsahy obdĺžnika a štvorca
7. roč.- operácie so zlomkami
 - riešenie priamej, nepriamej úmernosti, úlohy s percentami
 - objem kvádra a kocky, jednotky objemu
8. a 9. roč.- úprava výrazov číselných aj s premennou
 - Pytagorova veta, mocniny
 - slovné úlohy na zostavenie rovnice, riešenie rovníc





Vyučujúce matematiky v tomto školskom roku využívali vedomosti a skúsenosti z absolvovaného minuloročného
aktualizačného vzdelávania:


„Rozvoj komunikačných zručnosti vo vyučovacom procese“
„Finančná gramotnosť vo vyučovacom procese“
III. ča sť - podujatia a akcie
Žiakov s hlbším záujmom o matematiku sa nám podarilo zapojiť do rôznych matematických súťaží. Vyučujúce matematiky sa
venovali týmto žiakom vo zvýšenej miere a za to im patrí poďakovanie.
Na konci školského roka títo úspešní žiaci boli odmenení vecnými cenami, ktoré venovala RR školy. Najúspešnejší žiaci boli:
Matematická súťaž
Meno žiaka
OKMO kategória Z6
OKMO kategória Z7
Umiestnenie
Trieda
Michaela Poláčková
4. miesto
6.b
Jonáš Dujava
7. miesto
7.a
OKMO kategória Z8
Michal Barnišin
4. miesto
8.a
OKMO kategória Z9
Martin Pašen
3. miesto
9.c
KKMO kategória Z9
Martin Pašen
Úspešný riešiteľ
9.c
OK – Pytagoriáda kategória P 7
Adam Plavčan
6. miesto
7.b
OK – Pytagoriáda kategória P 8
Peter Nehila
6. miesto
8.d
OK – Pytagoriáda kategória P 8
Veronika Škvarlová
7. miesto
8.b
Matematická medzinár. súťaž KLOKAN
Matematická medzinár. súťaž KLOKAN
Štefan Horváth
Úspešný riešiteľ
Úspešný riešiteľ
7.a
Jonáš Dujava
13. júna 2014
6.d
Mgr. Viera Guziová
Vedúca PK - MAT
VYHODNOTENIE ČINNOSTI PK ANJ ZA ŠK. ROK 2013/2014
Vedúca PK: Mgr. Ľ. Džoganíková
Členovia: PaedDr.Ingrida Bačová, PhDr.Mária Boháčová, Mgr.Veronika Čakanová, Mgr.Jana Dvorská, Mgr.Eva Michalová,
Mgr.Elena Penevová, Mgr. Mária Vojtašková
Predmetová komisia školskom roku 2013/2014 pracovala na základe vytvoreného Plánu práce PK ANJ. Na prvom zasadnutí bola
za jej vedúcu zvolená Mgr. Ľubica Džoganíková.

výchovno-vzdelávacie úlohy do Plánu práce školy

Plán práce PK ANJ

harmonogram zasadnutí PK ANJ







Zároveň bola prijatá zodpovednosť za:
implementáciu prvkov čitateľskej a finančnej gramotnosti do obsahu predmetu
zabezpečenie učebníc a pracovných zošitov pre žiakov
spracovanie vstupných testov
uskutočnenie akcií a podujatí
inováciu nástenných novín
rozpis presunu jazykových skupín
prípravu školského kola OANJ podľa kategórií
Výchovno-vzdelávací proces uskutočňujeme v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským a štátnym vzdelávacím
programom.
1. a 2. ročník - časová dotácia 2 hodiny týždenne - učebnica Super Me 1 a 2
3. a 4. ročník - časová dotácia 3 hodiny týždenne - učebnica Chatterbox New 1 a 2
Na prvom stupni uplatňujeme hravé, moderné metódy a stratégie k splneniu vytýčených cieľov.
5. - 6. ročník – časová dotácia 4 hodiny týždenne – učebnica Project 1 a 2
7. - 9. ročník – časová dotácia 3 hodiny týždenne – učebnica Project 3, 4, 5
Výchovno-vzdelávacia činnosť smerovala k plneniu vytýčených úloh:
- naplno a v maximálnej miere využívať moderné informačné technológie, inovatívne metódy výučby, formy a postupy, počítačové
programy, široké možnosti internetu,
- motivovať a zapájať talentovaných žiakov do predmetových olympiád a súťaží,
- skvalitniť prípravu žiakov v ANJ, nedostatky a problémy vyplývajúce z analýzy priebežných, vstupných aj výstupných testov
postupne odstraňovať systematickým precvičovaním a upevňovaním problémových javov individuálnym prístupom k žiakom,
poznávaním vlastných štýlov učenia sa žiakov, ako aj vhodnou motiváciou využitia ANJ na trhu práce,
- posilniť individuálny prístup k slaboprospievajúcim a začleneným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
modifikovaným metodickým prístupom, vypracovaním individuálnych pracovných listov a predovšetkým využívaním pochvál
čiastočných úspechov žiakov,
- neustále hľadať a využívať nové inovatívne metódy výučby: naratívna forma, hra ako motivačná metóda, rolové hry, odbúranie
memorovania, praktickosť učenia sa CJ, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie,
- využívať vo vyučovaní aj možnosti miniknižnice ANJ, rozvíjať úroveň čitateľskej gramotnosti v
ANJ,
- zúčastňovať sa vhodných školení a kurzov.
V priebehu septembra sme zabezpečili distribúciu učebníc a pracovných zošitov a aktuálnu doobjednávku pre nových
žiakov. Vypracovali sme rozpis presunu jazykových skupín a obsadenia jazykovej učebne. P. Boháčová sa zúčastnila jesenného
seminára pre učiteľov angličtiny zameraného na nácvik náročných gramatických javov hrou, testové gramatické úlohy na druhom
stupni a nácvik gramatiky u žiakov s VPU.
V októbri sme napísali vstupné testy v 20 triedach na druhom stupni. Celková priemerná známka: 1,98 (82,15%
úspešnosť). Najúspešnejší bol 5. ročník, najslabšie vstupný test napísali žiaci 8. ročníka. Výsledky testov sme podrobne analyzovali
na zasadnutí PK, sú východiskom na opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
V rámci Európskeho dňa jazykov sme pre žiakov zorganizovali Zoznamovacie interview so siedmačkou Nicol Vaškovou
a piatačkou Dominikou Marušákovou, ktoré do minulého roka dlhodobo plnili povinnú školskú dochádzku v zahraničí
– Írsku a Anglicku. Správu a fotodokumentáciu z podujatia sme poslali na KŠÚ.
V novembri na svojom zasadnutí hodnotila PK poznatky a skúsenosti z VVP, plnenie TVVP a naplánovaných úloh za
obdobie, zaoberala sa organizačným zabezpečením školského kola olympiády. P. Penevová zorganizovala pre žiakov 5. ročníka
obľúbenú súťaž Zvíťazím nad počítačom? P. Michalová sa zúčastnila seminára zameraného na nácvik gramatiky na prvom stupni a
prácu so žiakmi s VPU.
Žiakov 8. a 9. ročníka sme motivovali k zapojeniu sa do súťaže Bilingválka got talent, ktorú organizuje Bilingválne
gymnázium. Po vyhodnotení motivačných listov, ktoré žiaci vypracovali, do druhého kola (január) boli prizvaní dvaja naši žiaci:
Simona Lihosithová (8.A) a Jakub Hvizdoš (8.D). V januári Simona v tejto súťaži zvíťazila a získala celoročné predplatné štúdia na
danom gymnáziu.
V decembri sme pripravili školské kolo olympiády ANJ. V kategórii 1A (5.-7. ročník)
sme prvé miesto neudelili, v kategórii 1B (8.-9. ročník) zvíťazila Simona Lihosithová. Postúpila do okresného kola.
V rámci podujatí Vianočná pohľadnica a Vianočné zvyky a tradície sa žiaci oboznamovali s vianočnými zvykmi v anglicky
hovoriacich krajinách, naučili sa vianočné piesne a pripravili vianočné pohľadnice pre najbližších členov rodiny.
Zapojili sme sa do vianočného jarmoku predajom dekoratívnych predmetov.
V januári sa konalo okresné kolo OANJ, v ktorom Simona Lihosithová obsadila prvé miesto a postúpila do krajského
kola.
Našu pozornosť sme v tomto mesiaci
hodnoteniu
a klasifikácii žiakov za prvý polrok.
venovali hlavne upevneniu nadobudnutých vedomostí, celkovému
Vo februári sa na Základnej škole Bajkalská uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Simona Lihosithová
(8.a) obsadila v kategórii 1B 7. miesto a Nicole Vašková (7.a) v kategórii 1C 4. miesto.
Pani Penevová a Čakanová mali na starosti prípravu a výstavku najkrajších valentínskych pozdravov.
V marci si žiaci formou súťaže zmerali svoje sily na internetových edukačných cvičeniach a aktivitách (Penevová). Na
rozvoj čitateľskej gramotnosti bolo zamerané podujatie Výtvarné zobrazenie príbehu pre žiakov 1. stupňa (Bačová, Dvorská,
Michalová, Vojtašková). Žiaci 5. ročníka sa stretli na Zábavnom popoludní v ANJ (Džoganíková). Zabavili sa na obľúbených
hlavolamoch, hádankách, krížovkách a doplňovačkách.
V apríli sme na zasadnutí PK ANJ sme hodnotili plnenie Plánu práce, plnenie TVVP, vyhodnotili podujatia za predošlé
obdobie. Určili sme zodpovednosť za prípravu výstupných testov v jednotlivých ročníkoch.
Žiaci 9. ročníka sa pokúsili o rozvoj čitateľskej gramotnosti tvorbou vlastnej krátkej básne alebo jednoduchého príbehu na základe
náhodne pridelených skupín slov. (Džoganíková, Koryová). Na Zábavnom popoludní sa v tomto mesiaci stretli aj žiaci 6. ročníka.
Od konca mája a v priebehu prvej polovice júna sme hodnotili najzaujímavejšie a najoriginálnejšie projekty, ktoré žiaci
počas roka tvorili. Zapojení a ohodnotení boli žiaci oboch stupňov (zodp. Bačová, Boháčová, Čakanová). Najúspešnejší z nich:
1. Katarína Dzivá 6.B 2x
2. Viktória Capová 5.A
3. Serafín Vaško 6.C
4. Matúš Lukáček 8.D
5. Kristián Cmor 6.D
6. Eva Tomková 5.B
7. Terézia Ďurišová 5.A 2x
8. Petra Semaníková 6.C
9. Veronika-Klára Ferencová 5.A
10. Natália Kačmárová 5.D 3x
11. Júlia Regecová 5.B
12. Marcel Žec a Branislav Pavlinský 9.A
13. Martina Kallárová 5.D
14. Juliana Varzalyová 5.B
15. Laura Falatová 5.A
16. Alexandra Amrichová 5.B
17. Tamara Cibuľková 9.D
18. Simona Mrázová 6.D
19. Matúš Drabiščák 7.D
20. Natália Farkašová 6.C
Vyučujúce mali počas roka na starosti aj priebežnú inštaláciu žiackych prác na NN ANJ.
V júni sme našu pozornosť venovali upevneniu celoročného učiva, príprave žiakov na výstupné testy, celkovému
hodnoteniu a klasifikácii. Výsledky výstupných testov budú priložené po javovej analýze zvlášť. Spracovali a finančne sme zabezpečili
objednávku pracovných zošitov pre žiakov na budúci školský rok.
Osobný rast pedagogických pracovníkov je neoddeliteľnou súčasťou kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu.
Zúčastňovali sme sa seminárov a školení organizovaných Metodickým centrom v Prešove, konferencií organizovaných
vydavateľstvami OXFORD UNIVERSITY PRESS Bratislava a McMILLAN Bratislava.
Vyučujúce sa aj v tomto školskom roku zúčastňovali akreditovaných inovačných a aktualizačných školení
(Boháčová, Džoganíková).
Úlohy vytýčené v Pláne práce PK ANJ na školský rok 2012/2013 boli splnené.
12.júna .2014
Mgr.Ľubica Džoganíková
vedúca PK ANJ
.
VYHODNOTENIE ČINNOSTI PK FRJ, NE J
RUJ ZA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
A
Vedúca PK: Mgr. Daniela Taročková
Členovia: Mgr. Ema Gavulová
Mgr. Soňa Köryová
PaedDr. Tatiana Krušková
Mgr. Jana Svobodová
Práca PK spočívala v riešení problémov a stanovenia úloh pre vyučujúcich francúzsky jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk. Tieto
jazyky sa na škole vyučujú ako 2. cudzí jazyk v 5. – 9. ročníku s dotáciou 2 vyučovacích hodín týždenne.
Informácie vyučujúcich na zasadnutiach predmetovej komisie a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov
sa stali východiskom pre stanovenie úloh v uplynulom školskom roku.
Z analýzy vyplýnulo, že vedomosti žiakov sú na rôznej úrovni. Mnohí žiaci sú schopní porozumieť neznámym textom, tvoriť k nim
otázky, pohotovo reagovať na problémové otázky a riešiť komunikatívne situácie zadané učiteľom. Svoje myšlienky vyjadrujú ústnou
i písomnou formou a správne využívajú gramatický potenciál.
S inými je práca náročnejšia, ich vedomosti sú rozdielne. Ale aj tu sa nájdu snaživí žiaci, ktorí radi získavajú jazykové zručnosti. Na
základe analýzy vyučujúci prijali opatrenia na postupné odstraňovanie nedostatkov, hlavne v osvojovaní si gramatického učiva a jeho
použitia v komunikačných cvičeniach. Do vyučovacieho pro-cesu zaraďovali individuálne úlohy s individuálnym prístupom. PK prijala
opatrenia na zlepšenie stavu.
V časti výchovnej
Neodmysliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu bola, a v tomto období veľmi naliehavo vystupovala, požiadavka neustáleho
výchovného pôsobenia pedagóga. Spoločnosť prechádza neustálymi zmenami, na dieťa – žiaka pôsobí priamo i nepriamo množstvo
vonkajších, skôr negatívnych ako pozitívnych faktorov. Naša práca v tejto tak dôležitej oblasti sa v tomto školskom roku orientovala na
výchovu na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva
medzi všetkými národmi, etnickými a náboženskými skupinami. K tomu sme využívali rôzne spoločenské udalosti , výročia,
medzinárod-né podujatia, projekty... V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci učitelia zorga-nizovali
besedu na danú tému. V 9. ročníku na hod. FJ pri konverzačnej téme Dospelí kontra dospievajúca mládež žiaci spracovali
projekty v rámci výchovy k rodičovstvu a manželstvu, v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám – projekt. Hodnotová
orientácia v rámci medziľudských vzťahov bola predmetom diskusie pri téme „Čím budem“. Tému „Šport“ sme využili na
uplatňovanie projektu „Zdravie v školách“ formou besied. Pri preberaní tém „V reštaurácii a Denný režim“ sme vplývali na žiakov
s cieľom upozorniť na potrebu konzumácie mliečnych výrobkov, čím sme podporovali Mliečny program. Priestor na uplatňovanie
myšlienok v oblasti prevencie sociálnej patológie - Cesta k emocionálnej zrelosti, Kým nie je neskoro, Škola bez alko-holu, cigariet
a iných drog bol na vyučovacích hodinách implementovaný pri témach „Škola, Voľný čas, Šport“.
Výchovu k manželstvu a rodičovstvu sme uplatňovali v rámci témy „Rodina“ tvorbou projektov v 5. a 9. roč.
Deň detskej knihy sme spestrili výstavkou detskej literatúry francúzsky, nemecky a rusky hovoriacich krajín. Okrem toho fungovala
knižnica pre OCJ. Knihy a časopisy v nej si žiaci vypožičiavali 2x týždenne.
Vo výchovnovzdelávacom procese sme využili na realizáciu našich cieľov:
- Deň eura - uplatnenie finančnej gramotnosti – porovnanie používania mien pred a po zavedení eura, kompa-rácia cien jednotlivých
produktov v porovnávaných krajinách
- Medzinárodný týždeň vzdelávania – pozvánka rodičov na krúžok francúzskeho jazyka.
Týždeň slovenských knižníc – premietnutie na poznávanie rozprávok francúzskych, nemeckých a ruských autorov Popoludnie
rozprávok v cudzom jazyku .
Časť vzdelávacia
FJ, NJ a RJ sa na škole učí ako 2. cudzí jazyk. Vo vzdelávacej oblasti sme sa pridržiavali princípov a cieľov stanovených
školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt; vlastenectva a občianskej
zodpovednosti; na rozvíjanie komunikácie v štátnom a materinskom jazyku.
NEJ, FRJ a RUJ sa na škole učí ako 2. cudzí jazyk. V rámci školského vzdelávacieho programu sme vyučovali podľa nových
TVVP aj v 9 . ročníku, v tomto školskom roku sme zavŕšili uplatnenie vzdelávania podľa Štátneho vzdelávacieho programu
a Školského vzdelávacieho programu.
Žiaci učiaci sa FRJ a NEJ
sa pripravovali na školské kolo
súťaže ONJ a OFJ, víťazi OFJ Bianka Danielová-Čarná zo VII.C
a Jana Hudáková z IX. D našu školu reprezentovali v kategóriách 1A, 1B, v krajskom kole . Obidve získali vo svojej kategórii 2.
miesto. Pripravovala p. uč . Taročková. Na vyučovacích hodináchsme rozvíjali a podnecovali tvorivosť žiakov netradičnými
formami práce – hravou formou, využívajúc tiež IKT – otvorené hodiny (viď podujatia a akcie). V rámci vyučovacieho
procesu i mimo neho sme podporovali snahy a ochotu žiakov pomáhať pri vzdelávaní, slabším a problémovým žiakom sme
sa venovali individuálne. Nadaných žiakov sme zapojili do pomoci pri vzdelávaní slabších žiakov, čo podporilo kvalitné
vytváranie ich hodnotového rebríčka. Pre začlenených žiakov boli vypracované osobitné programy a plány , ktorými sa
vyučujúce riadili.
Podujatia a akcie
V tejto oblasti sme sa zamerali na rozvíjanie a zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti prostredníctvom nasledujúcich aktivít.
Môj najkrajší prázdninový deň – rozprávanie pre 8. a 9. ročník , Program prevencie obezity – p. Gavulová, beseda o Rusku p.
Krušková, návšteva knižnice OCJ p. Taročková, Svobodová, Köryová, Čo vieš o Berlíne – kvíz – pre 8. a 9. ročník – p.
Gavulová, súťaž o najlepšiu vizitku p. – Taročková.
Otvorené hodiny – zapojenie rodičov do čítania cudzieho textu –
p.Krušková,
Svobodová, Taročková. Výstav-ka projektov
o Rusku – p.Krušková. Krajina, ktorej jazyk sa učím – výstavka p.Krušková. Posedenie pri samovare – p. Krušková a realizácia
ONJ p. Svobodová. Vianoce v Nemecku, Francúzsku – dig. vianočná pohľadnica , p.Svobodová, Taročková. Návšteva
Francúzskej aliancie v Košiciach – exkurzia p.Taročková
Porovnať vianočné tradície vo Francúzsku a na Slovensku projekt – Taročková, Ars poetika – súťaž v re-citovaní ruskej
poézie – p.Krušková, p.Svobodová.
Školské kolo OFJ – p. Taročková, Köryová. Ikony – vý-stavka – p.Krušková.
Súťaž v speve francúzskych piesní – p. Köryová ,Taročková. Výstavka kníh a časo-pisov v NEJ,RUJ,FRJ – p. Köryová, p.
Taročková, p.Svobodová, Čo čítam rád v NJ (úryvky z časopisov, kníh,) – p.Svobodová, Krajské kolo OFJ – Taročková,
Köryová. Francúzski lektori na našej škole - beseda – p. Taročková, Köryová. Naša vlasť – projekt p.Krušková. Máme radi
prírodu projekt na PC – p.Krušková. Popoludnie s rozprávkami bratov Grimmovcov – p. Gavulová, Prezentácia turistických
desti-nácií vo Francúzsku – projekt – p. Taročková. Vyhodnotenie celoročnej práce – Ocenenie úspešných riešiteľov
olympiád,súťaží, vyhodnotenie najlepších projektov – spojené s výstavkou Gavulová, p.Svobodová,
Taročková,
Svobodová.
vo francúzštine
PC
–
riekanky,
rébusy
–
výstavka
projektov
–
p.Krušková,
p.Svobodová,.
Popoludnie
– p. Taročková, Köryová
Členky PK OCJ sa priebežne zúčastňujú vzdelávacích podujatí. Ide hlavne o Francúzsku alianciu v Košiciach a Prešovskú univerzitu
– Katedru románskych jazykov. Sledujú dianie v SAUF – asociácii učiteľov francúz-skeho jazyka, ktorej členkou je p, Taročková.
Študenti francúzskeho jazyka každoročne absolvujú prax na našej škole. Jednotlivé vyučujúce sa venujú štúdiu metodickej literatúry,
získavajú odborné informácie z média Školský portál a pod.
Členky predmetovej komisie sa pravidelne stretávali na svojich zasadnutiach a riešili úlohy vyplývajúce z ich práce. K svojej práci
pristupovali zodpovedne s pedagogickým taktom.
Prešov. 14. jún 2014
Mgr. Daniela Taročková
vedúca PK FJ, NJ, RJ
VYHODNOTENIE
ČINNOSTI
PK BIO , CHEM V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
Meno vedúceho PK : Mgr. Silvia Mižišinová
Ostatní členovia
PaedDr. Valéria Stankovenová
Mgr. Kristína Španerová
Mgr. Alena Železníková
Mgr. Veronika Kožárová
Získané poznatky a praktické zručnosti získané v týchto predmetoch formujú osobnosť človeka, zúčastňujú sa na
rozvoji aj pracovných schopností s vedením školy.
Predmetová komisia pracovala v tomto roku podľa vopred vypracovaného plánu.
Uskutočnili sa všetky
zasadnutia podľa harmonogramu a úlohy boli splnené nasledovne:
I , časť - v ýchovná:
-
Vyučujúce počas celého roka na hodinách biológie, chémie viedli žiakov k poriadku, disciplíne
Pozornosť sme venovali environmentálnej výchove žiakov, pretože jej prvky sa prelínajú celým učivom týchto predmetov
Prvky finančnej a čitateľskej gramotnosti, prevencie drogovej závislosti, výchovy k rodičovstvu, zdravému životnému štýlu
sme využívali v jednotlivých ročníkoch pri vhodných tematických celkoch podľa vypracovaného plánu
Aj v tomto školskom roku sme dbali na pozornosť k upevneniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému
rozvoju žiakov. Príkladom je „Športový viacboj“.
I I , časť - vz del ávaci a:
-
Pri vyučovaní sme postupovali podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov v 5.-9. ročníku, dodržiavali sme učebné
osnovy
Na hodinách sme dbali o rozvíjanie a úroveň ústneho prejavu žiakov, hlavne podporou tvorivosti, riešenia problémových
otázok, praktických aktivít
Pozornosť sme venovali nadaným žiakom – zapojenie do súťaží a snažili sme sa vzbudiť záujem u slabšie prospievajúcich
žiakov o tieto predmety zadávaním ľubovoľných domácich úloh, na hodinách individuálnym prístupom
Snažili sme sa do vyučovacieho procesu vnášať tvorivú výchovu, zavádzať moderné informačné technológie do daných
predmetov s využitím internetu a školskej knižnice
Rovnako sme sa zamerali aj na osvojenie základnej terminológie prírodných objavov a názorov, ako aj ich využívanie
v nových situáciách
I I I. časť - podujatia a akcie:
Žiakov s hlbším záujmom o biológiu a chémiu sa nám podarilo zapojiť do rôznych súťaží, medzitriednych kvízov.
Žiaci zapojení do olympiád: BIO - S. Lihosithová (6.miesto)-odbor botanika - ÚR
- T. Andrašková (6.miesto)-odbor zoológia – ÚR
CHO - M. Glovová (11.miesto) – ÚR
- S. Vašutová (22.miesto) – ÚR
Rozhlas ové relác ie: Deň vody – p. Španerová
Deň Zeme – p. Kožárová
Deň mlieka – p. Železníková
Svetový deň ŽP – p. Mižišinová
K vízy:
BIO – 5.-9.ročník, CHEM – 6.-9.ročník
Exkurzie: Solivary Prešov – p. Španerová
I né akt ivit y: Zapojenie sa do zberu - hliníkovej fólie Sabi
- papiera
I V , časť - pri ebež né pož i adavk y:
zakúpiť laboratórne pomôcky potrebné na hodiny chémie: - digitálne váhy
-
- byrety
- liehové kahany
- 10ml odmerné valce
-
zakúpiť chemikálie na hodiny chémie: - práškové Fe, Mg
zakúpiť prenos né labora t órium (laboratórnu súpravu)
V závere možno konštatovať, že plánované úlohy v tomto školskom roku boli úspešne splnené a zároveň sa chcem poďakovať
Rodičovskej rade školy za poskytnutie finančných prostriedkov, ktoré sme použili na zakúpenie vecných cien a odmien pre
jednotlivých súťažiacich žiakov.
V Prešove, 14.júna 2014
Mgr. Silvia Mižišinová
Vedúca PK CHEM-BIO
VYHODNOTENIE ČINNOSTI PK DEJ GEO V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
Vedúca PK: Mgr. A Železníková
Členovia: Mgr.Ružena Otčenášová
PaedDr. Anna Vizdalová
Mgr.Silvia Mižišinová
Predmetovú
komisiu geografie a dejepisu
zastupovali v tomto školskom roku
vyučujúce geografie: Mgr.Alena Železníková a
Mgr.Silvia Mižišinová, vyučujúce dejepisu:
PaedDr. Anna Vizdalová a Mgr. Ružena Otčenášová, ktoré sa podieľali na jednotlivých aktivitách, ktoré boli rozdelené na časové
úseky. Jednotlivé úlohy sa priebežne hodnotili a rozoberali na zasadnutiach PK.
V závere možno hodnotiť, že všetky naplánované úlohy v predmete
geografia a dejepis boli
splnené.
Prvé zasadnutie bolo zamerané najmä na vypracovanie úloh do plánu práce školy pre tento školský rok. Neskôr vyučujúce
spracovali tematické výchovno-vzdelávacie plány pre jednotlivé ročníky, upresnili používanie zošitov, vypracovali témy geografických
vychádzok, exkurzií a súťažných kvízov podľa jednotlivých mesiacov a ročníkov. P. uč. Železníková , vypracovala úlohy štátneho
vzdelávacieho programu pre učivo geografie v 9.ročníku . Boli vybraté aj témy na projektovú činnosť z geografie pre žiakov od 5. po
9. ročník. Pripravili aj plán pre súťažné kvízy a zapojenie žiakov do geografickej olympiády.
Pri každom zasadnutí sme zhodnotili plnenie tematických výchovno - vzdelávacích plánov pre jednotlivé ročníky,
vyhodnocovali sme jednotlivé naplánované akcie.
Počas celého školského roka sme využívali IT - techniku, žiaci
pracovali s internetom pri spracovávaní geografických o Európe, Ázii, Amerike. Pre jednotlivé ročníky sme používali aj materiál nahraný
na CD, pracovali sme i interaktívnou tabuľou – netradičné hodiny geografie, veľkú pozornosť sme venovali aj environmentálnej
výchove, globálnym ekologickým problémom sveta. Najväčšia pozornosť vyučujúcich geografie sa sústreďuje na skvalitnenie práce so
žiakmi , hlavne v oblasti práce s mapou a atlasom , chceme dosiahnuť , aby žiaci pri učení geografie sa viac opierali o túto pomôcku.
Pozornosť venujeme talentovaným žiakom, ktorí boli zapojení do školského, okresného kola, GEO, kde dosiahli výborné výsledky.
/Ščecina 6.A -1. miesto OK GEO, Jonáš Dujava 7.A- 3.miesto OK GEO/
Pri svojej práci nezabúdame ani na slabších, či začlenených žiakov, ku ktorým pristupujeme adekvátne ich
intelektuálnym schopnostiam.
Vyučujúca p.Mgr. Alena Železníková pravidelne , každý rok vedie mladých praktikantov z geografie.
Hodnotenie predmetu – geografia – nový štátny vzdelávací program
Nové učebnice hodnotím v predmete geografia ako nedostačujúce, encyklopedické, niekedy až povrchné ,zabúda sa na základné
dôležité informácie, ktoré následne v ďalších ročníkoch
Chýbajú a musia sa dodatočne žiakom ozrejmiť. Jedna hodina geografie v 6. ročníku nepostačuje na prebratie, precvičovanie
a upevňovanie učiva! Každá škola má inú dotáciu pre
geografiu a daný ročník a tak sú problémy hlavne pri organizovaní súťaží a olympiád- napr. sú školy, ktoré majú v 6. ročníku 2 hodiny
geografie. / naša škola má dotáciu - 1 hodina týždenne/. Preto aj vedomosti a zručnosti žiakov sú rozdielne.
V predmetová komisia dejepisu pracovala podľa plánu, ktorý bol schválený na jej prvom zasadnutí. Pozornosť vyučujúce
venovali najmä reformným ročníkom, kde je práca sťažená. Tematické výchovno – vzdelávacie plány sa v každom ročníku plnili
priebežne a sú v predmete dejepis splnené.
V rámci mimo triedneho vyučovania sme realizovali tieto podujatia: exkurzia na Duklu pre 9. ročník, exkurzia do archívu pre 5. ročník,
exkurzia pre 7.ročník – stredoveká Levoča a Kežmarok. Exkurzia za historickými pamiatkami Budapešti /výber žiakov II.stupňa/
Činnosť vyučujúcich- spolupráca s ABC centrom voľného času v Prešove, spolupráca s Krajským pamiatkovým ústavom v Prešove .
Pani uč. Vizdalová je podpredsedníčkou KK DO, vedúca metodického oddelenia pre predmet dejepis a je organizátorkou odborných
seminárov pre učiteľov dejepisu v rámci okresu.
Vyučujúce každý rok vedú praktikantov v predmete dejepis. Úspešne sme sa zapojili do dejepisnej olympiády, kde sme dosiahli
výborné výsledky: Dominik Barnišin ,6.A -1.miesto OK DO, Michal Barnišin, 8.A – 2.miesto OK DO. V KK DO – Dominik Barnišin, 4.
miesto . Výsledky, ktoré žiaci v predmete dosahujú sú porovnateľné s výsledkami v ostatných predmetoch, tak u jednotlivcov ako aj v
rámci školy.
V Prešove: 10. júna 2014
Mgr. Alena Železníková
ved. PK dejepisu a geografie
ČINNOSTI PK FYZ, TE, INF
VYHODNOTENIE
2013/2014
V ŠKOLSKOM ROKU
Vedúca PK : PaedDr. Mária Pallová
Členovia:
1.
Mgr. Viera Guziová
Mgtr. Jozef Kurty
Mgr. Jana Ferencová
Mgr. Mária Šoltýsová
PaedDr. Ľudmila Vaľková
časť v ýchovná:
v jednotlivých ročníkoch učitelia na hodinách F, TchV a Inf využívali prvky environmentálnej výchovy podľa vypracovaného plánu
ENV
tvorivosť a samostatnosť pri riešení fyzikálnych problémov žiaci rozvíjali pri tvorbe projektov v 7.-9. ročníku a pri vypracovaní
domácej labor. úlohy v 7. roč. na tému Meteorológia a predpoveď počasia
-
-
vyučujúce zapájali žiakov do zberu odpad. surovín: zber hliníkových fólií, umelohmotných fliaš, papiera, elektroodpadu a batérií,
zapájali ich do prác pri úprave areálu školy: výsadba okrasných rastlín a starostlivosť o ne, a tým zvyšovali úroveň vedomosti
žiakov o ochrane živ. prostredia, ako aj kladný vzťah k život. prostrediu
2.
časť vz del ávaci a
Súťaž
OK FO – kat. E
Počet
žiakov
2
OK FO – kat. F
OK FO – kat. G
1
3
KK FO – kat. E
PIKOFYZ
EXPERT
1
1
10
OK Čo vieš o hviezdach
Umiestnenie
1. miesto
5. miesto
3. miesto
1. miesto
3. miesto
4. miesto
6. miesto
2. miesto
2. miesto
7. miesto
9. miesto
Meno žiaka - trieda
M. Pašen
R. Frenák
J. Majcher
J. Dujava
T. Vaľková
A. Plavčan
M. Pašen
J. Dujava
J. Dujava
B. Jurič
B. Jurič
Zopovedný učiteľ
9.c
9.c
8.d
7.a
7.c
7. b
9.c
7. a
7. a
7.d
7.d
- v jednotlivých ročníkoch na hodinách F, TchV a Inf vyučujúce dbali u žiakov na rozvíjnie
tvorivosti, logického myslenia a slovnej zásoby, prehlbovanie pochopenia javov a ich
súvislostí - využívali rozhovory, pokusy, videozáznamy, venovali pozornosť čítaniu
s porozumením textu.
- vyučujúce zaraďovali do vyučovacieho procesu problémové úlohy, vytvárali podmienky pre
vyučovanie v prírode - pre zážitkové formy vyučovania, rozvíjali kritické myslenie žiakov,
zavádzali moderné informačné technológie do predmetov FYZ, TCHV, INF a INV využívanie internetu a prezentácií pri tvorbe referátov a projektov, využívanie
medzipredmetových vzťahov – MAT, CHEM, BIO, GEO TCHV, FYZ.
- vo všetkých ročníkoch vyučujúce dbali na včleňovanie úloh z finančnej gramotnosti podľa
vypracovaného plánu pre jednotlivé predmety a ročníky
- vyučujúce venovali väčší záujem slaboprospievajúcim žiakom - využívali zábavné úlohy
(osemsmerovky, hlavolamy, krížovky a pod.), zadávali žiakom individuálne úlohy
- zvýšenú pozornosť venovali začleneným žiakom, prispôsobavali im úlohy, zapájali do
rôznorodých činností a vhodne motivovali.
- nadaných žiakov v jednotlivých ročníkoch zapájali do fyzikálnych súťaží: FO kat.E,F,G
3.
časť:
akci e, exkurzi e, súťaž e
V 2. polroku sa uskutočnili všetky naplánované akcie:
- 7.-8.roč.
Výstavka žiackych prác – TCHV
- 7.-8.roč. Úprava areálu školy, starostl. o kvety
- premietanie videofilmu Putovanie vesmírom – videoprogram pre 9.r.
- zapojenie do súťaže „ Zbieram baterky“
- exkurzia – Solivary pre 7.roč.- vývoj techniky
- exkurzia - Tech. múzeum v Košiciach 7. r.
- exkurzia Spojená stredná škola na ul. P. Horova
Guziová
Guziová
Guziová
Vaľková
Guziová
Vaľková
Guziová
Guziová
Guziová
Vaľková
Guziová
Vyhodnotenie súťaží:
Pre žiakov 6. ročníka bolo zorganizované šk. kolo fyzikálnej olympiády zábavnou formou, ktorého sa zúčastnilo 13 žiakov.
V Prešove 12.júna .2014
PaedDr.Pállová Mária
Vedúca. PK FYZ ,Inf, Svet pr.
Pr íl oha
C / Vyhodnotenie činnost i PK vý chovnýc h predmetov
VYHODNOTENIE ČINNOSTI PK OBN, ETV A NBV V
ŠKOLSKOM ROKU 2013 / 2014
VEDÚCI PK: PAVOL FECKO
Členovia P K : R. Otčenášová
B. Ondrejčáková
A. Partillová
Z. Švarná
M. Klimek Ľ.
Šebej
T. Krušková
J. Kolšovská
1.
V šk. roka 2013 / 2014 bolo učivo prebrané v súlade s učebnými osnovami a časovo-tematickými
plánmi. Obsah a požiadavky na vedomosti a zručnosti žiakov boli regulované vzdelávacím štandardom .
2.
V yučovaci e prostri edk y a m etód y :
Na hodinách sa využívali tieto vyučovacie prostriedky a metódy:
výklad
riadený rozhovor
práca v dvojiciach
cielený rozhovor
súťaže
burza nápadov
skupinová práca na projektoch
besedy
kvízy
práca s PC a internetom
3.
Podujatia a akcie :
NBV: Klimek
- Jasličková pobožnosť, zapojené deti z 3. ročníkov – 25.12. 2013
- Deti z NV boli zapojené do vianočného jarmoku
- Vianočná rozhlasová relácia – Klimek, Vizdalová – 21.12.2013
- Prvé sv. prijímanie bude 05.05.2014 ( 3. roč. )
V tomto školskom roku boli pre žiakov 3. roč. realizované detské sväté omše.
Deti dostávali domáce úlohy, za ktoré boli odmeňované. Kázne boli venované liturgickým obdobiam. Pomocníkmi kňaza boli
katechéti: M. Klimek, M. Stedinová, M. Drobňáková. Slávnosti sa zúčastnilo 72 detí, ich rodičia a príbuzni, vedenie školy, triedne
učiteľky, vychovávateľky.Vyučovanie náboženstva absolvovalo 503 žiakov. V biblickej olympiáde naši žiaci na celoslovenskom kole v
Trnave obsadili 7. miesto.
OBN: Ondrejčáková, Švarná, Šebej
- Výročie SNP
- Deň Ústavy SR
boli uskutočnené besedy na vyuč. hodinách
- Vznik SR
- Vianočný jarmok
- Dohovor o právach dieťaťa, projekty
- Ľudské práva 7. roč.
- škola budúcnosti 5. roč.
- rodostrom 5. roč.
- voľný čas 5. roč.
Občianska výchová je povinný vyučovací predmet v 5. – 9. roč. , vedie žiakov k aktívnému občianstvu, uplatňovaniu mravných
princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania.
OBN: Švarná
Projekty : - banky v Prešove
- neplnoletí klienti bánk
- bankové produkty pre deti a mládež
- rodinný rozpočet
- terorizmus vo svete
Všetký úlohy v šk. r. 2013/2014 boli splnené.
OBN: Partillová
- Výstava Nie drogám
Projekty: - Prešov , moje mesto - 6. roč.
- Dohovor o právach dieťaťa 6,7,8. roč.
- Ústava SR
- 8. roč.
- Moja rodina
- 6. roč.
- Práva dieťaťa
- 6, 7, 8. roč.
OBN: Otčenášová
- beseda s lekárom o problematike drogovej závislosti
- príhovor k novoročnému koncertu pri príležitosti výročia vzniku SR
- Vianočný jarmok
- Výstava – Nie drogám!
- nástenka 6. roč.
- doležité sviatky v roku – 2. stupeň
Všetký úlohy a plán práce boli v šk. r. splnené.
ETV: Fecko ( 2. – 7. roč. )
- otvorená komunikácia
- dôstojnosť ľudskej osoby
- pozitívne hodnotenie iných
- realizované prostredníctvom zážitkových metód
- prosociálnosť
- vnútorná a vonkajšia krása a naša matka Zem
- reálne a zobrazené vzory
- tvorba nástenok, projekty počas celého roka podľa harmonogramu.
- beseda s lektorkou Zacharovou pre dievčatá 8. roč.
( 5, 6, 7. roč. )
- objavenie vlastnej jedinečnosti
- dospievanie
- vlastná rodina
realizované prostredníctvom zážitkových metód
- závislosti
- vzťah k starým, chorým osobám
OV: Kolšovská
-
( 4. - 5. roč. )
výstavky vo vestibule
skrášlenie exteriéru a interiéru školy
rozhlasová relácia
Zelená trieda
Enviromentalná výchova
4.Hodnotenie
P redm et Obči anska náuka
bol kl asi fi kovan ý.
Na E ti ckej v ýchove a Nábož enskej v ýchove bol i ži aci hodnotení sl ovne využívajúc predovšetkým pochvalu i
povzbudenie ako pozitívnu motiváciu pre každodenné konanie a správanie sa žiakov v škole i mimo nej.
Na hodi nách OBN bolo poznanie , myslenie i konanie žiakov cieľavedome ovplyvňované v duchu humanity, morálky a
demokracie. Prehĺbilo sa právne vedomie žiakov., ktorí boli vychovávaní a vedení k vlastenectvu, národnému povedomiu, no
zároveň k odmietaniu všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie.
Na ETV bolo výchovné pôsobenie zamerané na výchovu k zodpovednému životu v slobodnej spoločnosti, k rovnosti, priateľstvu,
manželstvu a rodičovstvu, na posilňovanie zdravého životného štýlu i zlepšovanie medziľudských vzťahov.
Na NBV bolo výchovné pôsobenie zamerané na zodpovednosť žiaka za vlastné konanie, boj proti kriminalite, drogám, na umenie
počúvať sa a rešpektovať sa navzájom a predovšetkým na poznávanie a upevňovanie tajomstiev kresťanskej viery , zapájanie sa do
náboženského života farnosti.
5.Zasadnutia PK :
Zasadnutia PK sa uskutočnili v súlade s harmonogramom a plánom jednotlivých zasadnutí v šk. r. 2012/ 2013.
6. Dôl eži té poz nám k y:
Členovia PK sa zúčastňovali akcií MPC a zároveň si individuálnym štúdiom rozširovali svoje vedomosti a poznatky.
Nové knihy a pracovné zošity boli počas roka zabezpečené pre všetkých žiakov.
Vo výchovno – vzdelávacom procese boli využívané vhodné a dostupné učebné pomôcky. V rámci medzipredmetových vzťahov
učitelia vzájomne spolupracovali , vymieňali si skúsenosti , študovali odporúčanú literatúru , čerpali z médií a internetových stránok.
Aj spolupráca so šk . psychologičkou Mgr. Trojanovičovou bola na veľmi dobrej úrovni. Začleneným žiakom sme sa venovali
s individuálnym prístupom .
V Prešove 14. júna 2014
Mgr. Pavol Fecko
vedúci PK
OBN,NBV,ETV
ána KRUŠKOVÁ
H
O
D
Mgr. Daniela
N
BARTOŠOVÁ Mgr.
Ľubomír ŠEBEJ
O
Mgr. Eva BRILLOVÁ
Mgr. Danka KRUŠKOVÁ T
PK - VYV, HUV, VYU pracovala podľa plánu, úlohy
E boli splnené nasledovne:
N
I
I. Časť výchovná
E
Ostatní vyučujúci:
VYV:
Č
Počas celého školského roka na hodinách výtvarnej výchovy sme viedli žiakov k týmto aktivitám:

výber voľno - časových aktivít, zmenaIživotného štýlu, starostlivosť o zdravie a chrup, pohyb, šport a aj na
správna hodnotová orientáciu žiakov N
(rozhovormi, besedami, vhodnými tematickými prácami, výtvarnou
prezentáciou.)
N

vhodnými výtvarnými aktivitami sme vzbudzovali
u detí pocit zodpovednosti za ochranu životného prostredia

dbali sme na mravnosť, poriadok a disciplínu
a tak prispievali k zlepšeniu medziľudských vzťahov a vzťahov v rodine
O

viedli sme žiakov k prevencii sociálnej patológie (boj proti drogovej závislosti)
S

snažili sme sa vytvoriť lepší vzťah k literatúre, čítaniu a knižnej ilustrácii
T

k hrdosti na vlastnú školu, región, skvalitneniu
environmentálnej výchovy

k mravnosti, poriadku, disciplíne, k zlepšeniu
medziľudských vzťahov, učili sme žiakov tolerancii k názorom druhých
I

snažili sa o skvalitnenie environmentálnej výchovy

multikultúrna výchova bola súčasťou hodín VYV ako predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, segregácie,
xenofóbie, antisemitizmu, intoleranciePa rasizmu a šikanovania
K
HUV:
V
Y
na formovanie osobnosti a efektívne V
rozvíjanie hudobnosti žiaka učitelia HUV vplývali tak, aby si aj
prostredníctvom komunikácie s hudbou žiaci vytvorili svoj progresívny a kreatívny spôsob pohľadu na svet a
spoločnosť v ktorej žijeme
snažili sa o budovanie hudobného vkusu
H porovnávaním hudby a ďalších druhov umenia a ich význam v
spoločnosti podľa období
U
rozvíjať okrem hlasového fondu tiež národné
povedomie, vlastenectvo, talent, hudobné interpretačné
schopnosti a motivovať ich do ďalšej V
činnosti
Počas celého školského roka na hodinách hudobnej výchovy sme viedli žiakov k týmto aktivitám:



Z
A
Učitelia integrovaného predmetu výchovy umením sa sna žili o to isté ako na VYV a HUV
VYU:
I I . Časť v zdeláv ac ia
Š
K
.
Plnenie TVVP:
2
0
1
TVVP vo všetkých ročníkoch a vo všetkých triedach boli splnené, s prihliadnutím na materiálne a technické danosti žiakov a
školy.
3
HUV:
/
2 boli splnené.
TVVP vo všetkých ročníkoch a vo všetkých triedach
VYU:
0
1
TVVP vo všetkých triedach boli splnené, s prihliadnutím
na materiálne a technické danosti žiakov a školy.
4
VYV:
Plnenie úloh z plánu práce PK:
Ved
úca
PK :
Pae
dDr.
Tati
VYV:
Všetky plánované úlohy boli splnené.
-využívame moderné formy vyučovania - práca s PC (PP prezentácie, internet), video, happening.../
-podporujeme a povzbudzujeme slabo prospievajúcich žiakov, zapájame ich do kolektívu
-talentovaných žiakov podporujeme výberom ich prác na výstavy a súťaže, prijímacie pohovory
HUV: našej škole zaužívanú podobu. Aj v tomto roku sa všetky zrealizovali.
VYU:
Všet
ky
Všetky úlohy vyplývajúce z Plánu práce PK boli splnené.
úlohy
vyplý
vajúc PROBLÉMY V PREDMETOCH, na ktoré treba upozorniť:
ez
Plán VYV:
u
prác
e PK pozitíva: -veľmi pekne ilustrované a plné informácií učebnice pre 5. až 7. ročník, nové DVD k učebnici 5.ročníka
-funkčná a často využívaná učebňa výtvarnej výchovy /dataprojektor/
boli
splne negatíva: -učebnice nekorešpondujú s inými predmetmi /dejepis, geografia, biológia/
né.
-nerešpektujú vekové osobitosti žiakov /mnoho náročných pojmov a odkazov/
Podu
-nedostatok PC a inej techniky/fotoaparáty, kamera atď./, s ktorou by žiaci mali pracovať na hodinách VYV
jatia
-zhoršuje sa materiálne vybavenie žiakov /nedostatok riešime náhradnými činnosťami, technikami, využívame
a
akcie odpadový materiál, vlastné zdroje atď./
-pozorujeme zhoršenie manuálnych zručnosti žiakov /strihanie, lepenie, maľovanie/
majú
-slabé teoretické vedomosti žiakov v 5. ročníku /odporúčame viac pracovať s učebnicami výtvarnej výchovy na I.
už
stupni/
celý
-znižuje sa aktivita, iniciatíva žiakov a chuť manuálne robiť /fenomén pasivity - TV, PC - únik od reality/
rad
rokov
HUV -skvalitniť HUV môžeme aj lepším materiálnym zabezpečením /hudobná učebňa, interaktívna tabuľa, ozvučná technika,
v
atď./
VYU:
pozitíva:
negatíva:
-integrovaný predmet, ktorý odborne zabezpečujú učitelia VYV a HUV
-absencia učebníc
-veľmi nízka časová dotácia
-posilniť časovú dotáciu VYU v 8. ročníku, resp. v 9.ročníku
-enormná zhustenosť učiva /spojenie dvoch ročníkov do jedného/
-absencia predmetu v 9. ročníku /čo môže spôsobiť problémy v profesijnej orientácii žiakov na umelecké školy/
-nemožnosť esteticky vplývať na žiakov v období krízového veku dospievania /dlhodobé následky/
III. Podujatia a akcie
VYV:
Všetky plánované úlohy boli splnené:
-knižné záložky /pre potreby školskej knižnice/(september)
VÝSTAVKY žiackych prác vo vestibule školy:
-Moje euro (21. september 2013)
-Ako trávim voľný čas (21. september 2013)
-Vesmír očami detí (2. október 2013)
-Jedzte zdravo (18.október 2013)
-Ilustrácia obľúbenej knihy (18.október 2013)
-Krajina, jazyk ktorej sa učím (22. november 2013)
-Ikony pohľadom žiaka (25. január 2014) /4. poschodie/
-Nie drogám (školské kolo – 14. február 2014)
-Naše mesto - fotoreportáž (14.marec 2014)
NET
-Ľudové kroje a architektúra našich predkov (25. marec 2014)
-Moja rodina (19.apríl 2014)
-Mám rád svoju školu (29. apríl 2014 - školské kolo,13. máj 2014-mestské kolo)
-Prírodné štruktúry /detail/ (31.máj 2014)
Za všetky výstavky zodpovedná Krušková T.
SÚŤAŽE:
-organizácia školskej súťaže NIE DROGÁM /február 2013/, ocenených 60 žiakov.
-organizácia školskej a okresnej súťaž MAM RÁD SVOJU ŠKOLU /16. ročník: téma: Folklór a tradície na východnom Slovensku/
29.apríl 2014-školské kolo /ocenených 40 žiakov/
13.máj 2014 okresné kolo - /ocenených 24 žiakov/, zúčastnili sa tieto školy: ZŠ –Abranovce, ZŠ –
Gregorovce, ZŠ – Važecká, ZŠ – Ľubotice, ZŠ a MŠ Hrabkov a ZŠ Šrobárova.
Výtvarné práce mali dobrú úroveň, boli rozmanité technikou, formátom aj stvárnením.
Zodpovedné: Krušková T., Brillová, Katonová, program Šebej
-aktívna účasť na výtvarných súťažiach: (Európa v škole, Vesmír očami detí, Biblia očami detí, Dúha, Fullová ruža, Zelený svet,
Lidice, Výtvarné alternatívy, Naši susedia /Poľsko/, Prečo som na svete rád, Budimírske studničky, Slovensko – krajina v srdci
Európy, Enviromentálna súťaž – Brusel, atď....)
Zelený svet /medzinárodná výtvarná súťaž/: Vardžiková, Dominika 7.B, ví ť azn á prác a
Európa v škole: Motýľová, Vanesa 5.A, ví ť azná prác a v okresnom kole a pos t up na c eloslov ens k é k olo
Vardžiková, Dominika 7.B, oc enená prác a v ok res nom k ole
Mirdalová , Ivana 6.A, oc enená prác a v ok res nom k ole
Biblická olympiáda: Kačmárová , Natália 5.D, 2.miesto v k rajsk om k ole / diec ézno m/ , post up na c elos lov ensk é k olo
Enviromentálna prehliadka výtvarnej tvorby žiakov - Brusel / repre zent ác ia P reš ov a/ :
Kačmárová , Natália 5.D
Kráľová , Aneta 5.B
Tormová, Eva 5.B
Vesmír očami detí: Daniela , Kušnírová 8.A, oc enená prác a v ok res nom k ole
Za všetky súťaže zodpovedná: Krušková T.
HUV:
VYSTÚPENIA:
-Slávnostné otvorenie škol. roka – pieseň Spev. zbor, Rock. Kapela (3. september 2013)
-Klub dôchodcov Vukov – DFS Fijalečka (hud., spev., taneč. Zložka), vystúpenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším (18.
október 2013)
-DFS Fijalečka (hud., spev., taneč. zložka), vystúpenie pri príležitosti „Svetový deň výživy“ (25. október 2013)
-vystúpenie v rámci projektu Starší mladším a naopak v PKO Prešov, org. MÚ (hudba, tanec, spev. zbor 12. 12. 2013)
-firemná oslava firmy Bagetéria (ľud. hudba, spevácky zbor), 15. 12. 2013
-Vianočný koncert ZŠ Šrobárova 3x pre 1.st., 2x pre 2.st, aj pre verejnosť(spolu 6 koncertov, účinkovali DFS Fijalečka, ĽH
Fijalečka, Dievčenský spev. zbor, hudobná skupina Tacet) (19. 12.2013-20.12.2013)
-Fijalečka – hudba, spev /príprava na súťaž DFS – 17 .marec 2014
-Príprava na koncert „Talenty 2013“Spevácky zbor, hudobná skupina Tacet, ľudová hudba, sólisti v hre na hudobné nástroje
/21. a 22. marca 2014/
-Sólisti speváci /I.,II. Stupeň, príprava na okresné kolo Slávik Slovenska /apríl/
-Talenty ZŠ Šrobárova -6x vystúpenie žiakov v oblasti umenia (20.,21. 3. 2014)
-Deň Zeme- vystúpenie DFS Fijalečka, skupina Tacet, zbor ( 22.4.2014)
-O umení umením/Scala/- koncert- vystúpenie cimbalové duo, spoločenský tanec (7.5.2014)
-Vystúpenie na vyhodnotení súťaže Mám rád svoju školu
(13.5. 2014)
-Mladší starším a naopak – vystúpenie pre Klub dôchodcov na Zemplínskej ulici (14.5.20014)
-Deň matiek – program pre ZŠ Šrobárova /hudba k divadlu /Únos rodičov, doprovod spevu, DFS Fijalečka/ (15.5.2014)
-Prijatie najúspešnejších žiakov ZŠ Šrobárova /2x hud. program/ (3.6. 2014)
-Záver školského roka /hud. program/ (28.6.2014)
Za všetky vystúpenia a koncerty zodpovedný: Šebej Ľ.
SÚŤAŽE:
Okresné kolo Slávik Slovenska 2014 /I., II., II. kategória –CVČ/ (7.5. 2013)
Diplom v I. kat egórii – Nogradyová K. -3. miesto
Zodpovedný: Šebej Ľ.
VYU:
VÝSTAVKY žiackych prác vo vestibule školy, resp. projekty v PC stvárnení:
Výtvarné smery a tendencie 20. storočia – jazyk umenia/. 18.október 2013),. /PPP-prezentácie/
Telový dizajn (28. máj 2014), NET – foto na stránke školy
Projekt – architektúra (11. jún 2014), /PPP-prezentácie/
Zodpovedná: Krušková T.
ČINNOSŤ KRÚŽKOV:
VYV:
Výtvarný krúžok/-talentovaným žiakom sme umožnili rozvíjať svoje schopnosti návštevou výtvarného krúžku, ich účasťou na
výstavách, výzdobe školy/
HUV:
1. DFS Fijalečka /Ľudový spev, hudba/
2. dievčenský spevácky zbor „King off smile“ /moderný spev, hudba/
Prešov 14. jún 2014
PaedDr. Tatiana Krušková
Vedúca PK HUV-VYV
HODNOTENIE ČINNOSTI PK TSV ZA
ŠKOLSKÝ. ROK 2013/2014
MENO VEDÚCEHO
:
OSTATNÍ VYUČUJÚCI :
PaedDr. Ingrida BAČOVÁ
Mgr. Pavel Fecko
Mgr. Imrich Boháč
Mgr. Ján Mačej
PaedDr. Tatjána Pjúrová Mgr.
Eva Lukáčová
Mgr. Zuzana Bonkalová
Mgr. Daniela Košudová
Mgr. Branislav Kušnír
PaedDr. Iveta Azariová Mgr.
Katarína Nogradyová
1.
Stav prebratého učiva :
V priebehu celého školského roka 2013/2014 sme plnili hlavné úlohy výchovno-vzdelávacieho procesu a prebrali sme učivo všetkých
tematických celkov. Rovnako prebiehala aj práca v športových triedach, ktoré sú zamerané na volejbal a na športovej príprave.
Zástupcovia volejbalové klubu otestovali všetkých žiakov 4. ročníka a po dosiahnutí kritérií vybrali ďalších žiakov pre ďalšiu športovú
triedu.
Vo všetkých ročníkoch sme pokračovali v plnení úloh stanovených Školským vzdelávacím programom- a aj naďalej preverujeme v
praxi časovo - tematické plány, ktoré sme aj splnili.
Po porovnaní výsledkov vstupných a výstupných testov všeobecnej pohybovej výkonnosti žiakov 5.ročníkov, môžeme konštatovať, že
nastal vzostup ich výkonnosti. U žiakov 5. až 8. ročníka sme uskutočnili výstupné testy. V 9. ročníku sa výstupné testy nerobia.
V závere prebratých TC sme klasifikovali žiakov zo základného učiva známkou podľa nových výkonnostných štandardov, ktorú
zapisujeme do evidenčných listov, klasifikačného hárku a na vysvedčenie podľa klasifikačnej stupnice pre predmet TV.
.
2.
Najčastejšie používané vyučovacie metódy a prostriedky:
K dosiahnutiu stanovených cieľov pristupujú vyučujúci cieľavedome a volia vhodné metódy a formy práce : Metódy:

Motivačné vyučovacie metódy,

Expozičné vyučovacie metódy,

Fixačné vyučovacie metódy,

Diagnostické vyučovacie metódy,

Klasifikačné vyučovacie metódy.










zisťovanie pohybovej výkonnosti žiakov z prebratého učiva daného tematického celku pomocou motorických testov,
pozorovaním žiakov a sledovaním ich výkonov,
kontrolnými pohybovými činnosťami,
diferencovanie žiakov do výkonnostných skupín,
evidencia žiakov a ich diagnostika,
spoločná kontrola a hodnotenie známkou,
žiakov učíme pracovať s evidenčnými listami/zápis výkonov, vedieť sa ohodnotiť/,
individuálnym prístupom k slabším a začleneným žiakom sme ich nenásilnou formou zapájali do vyučovacieho procesu. a
športového diania na škole,
aktualizovaním násteniek boli žiaci oboznámení s ich výkonnostným rastom a úspechom ich rovesníkov,
venovali sme zvýšenú pozornosť zmenám správania jednotlivcov - prevencia šikanovania, prevencia proti drogám.
Žiaci s veľkým záujmom realizujú rôzne prvky a cvičenia kondičnej prípravy a zapájajú sa do kontrolnej činnosti vykonávaných
pohybových úloh. Snažíme sa žiakov zapájať do vyučovacieho procesu, aby neboli len pasívnymi prijímateľmi nových informácií, ale
aby boli aktívnymi v riešení a získavaní nových impulzov. K základným prvkom systému učiva telesnej výchovy patria poznatky, ktoré
sa prostredníctvom vyučovania transformujú do vedomostí a činností, z ktorých vznikajú pohybové zručnosti a rozvíjajú sa pohybové
schopnosti.
3.
Plnenie úloh z plánu práce školy :
Pomocou školskej reformy sme nadobudli ďalšie skúsenosti a kladné poznatky z realizácie Školského vzdelávacieho programu.
Nové časovo tematické plány, ktoré sme vytvorili, sa nám osvedčili v praxi.
Telovýchovné priestory aké máme vytvorené patria k jedným z najlepších. Máme veľmi dobré podmienky na pravidelnú pohybovú
činnosť. Na tieto účely nám slúži veľká telocvičňa, rozcvičovňa, posilňovňa, multifunkčné ihrisko, doskočisko a atletická dráha.
Pohybovú činnosť realizujeme aj formou krúžkov a pre žiakov zaradených do zdravotných skupín sú hodiny TVO, ktoré sú zamerané
na kompenzačné, strečingové cvičenia a na postupné odstraňovanie svalovej dysbalancie.
Krúžky sú zamerané na futbal, loptové hry, judo a basketbal /p.Fecko, p. Košudová, p. Sotáková, p. Motýľová/. Práca v nich je
pravidelná. Krúžky zabezpečujú talentovaným žiakom výkonnostný rast a zvyšujú ich pohybovú a vedomostnú úroveň.
Pre talentovaných žiakov našej školy máme štyri športové triedy so zameraním na volejbal, v ktorých je systematická športová
príprava súčasťou vyučovania. Vyučuje sa podľa Učebného plánu so zameraním na športovú prípravu vo volejbale. Po ročnej
príprave v 5. ročníku vidíme značný pokrok v pohybovej výkonnosti žiakov.
Po dvojročnej príprave v 6. ročníku žiaci dosiahli veľmi pekné úspechy na oblastných turnajoch.
Žiaci v 7. ročníku po troch rokoch prípravy dosahujú vynikajúce výsledky a to najmä v okresných kolách.
Žiaci v 8. ročníku sa dostali na Majstrovstvá Slovenska
Talentovaných žiakov, ktorí pracujú v telovýchovných jednotách zapájame do súťaží v ktorých reprezentujú našu školu v školských
súťažiach – plávanie, stolný tenis, vybíjaná, futbal a pod.
Na základe výkonnostných rozdielov diferencujeme žiakov do výkonnostných skupín/ zdravotný stav,
začlenení žiaci/. Prispôsobujeme ciele vyučovacích hodín ich schopnostiam
Pre zdravotne oslabených žiakov realizujeme samostatné povinné vyučovanie zdravotnej telesnej výchovy v
oddelení TVO v telocvični pod vedením p. Bačovej, poniektorí zdravotne oslabení žiaci sú integrovaní s ostatnými žiakmi na
vyučovacej hodine telesnej výchovy. Počet žiakov, ktorí absolvovali v roku 2012/2013 TVO bol 10.
Vytvorili sme podmienky pre rozvoj tvorivosti a samostatnosti žiakov efektívnym využívaním vyučovacieho času.
LVK sa uskutoční pre žiakov 7. ročníka pobytovou formou v termíne od 11. 2. 2014 do 15. 2. 2014 v stredisku Jasná, Demänovská
Dolina, Nízke Tatry, v počte 29 žiakov pod vedením p. Boháča ved. kurzu a p. Bačovej.
ŠvP sa uskutočnila pre žiakov z 5. ročníka - športová trieda. Bola organizovaná pobytovou formou v termíne od 27.5.2014 do 31.5.
2014 v stredisku Jasná, Demänovská Dolina, Nízke Tatry, v počte žiakov 20, pod vedením p. Bačovej ved. kurzu a p. Boháča.
Stanovené úlohy boli splnené.
Získavame nové poznatky v oblasti telesnej výchovy pomocou nových technológii – internet na hodinách teórie TV.
Masové športové podujatia :
Vianočný turnaj vo volejbale o cenu riaditeľky školy
p. Bačová
Medzinárodný týždeň vzdelávania – žiaci 5.-9.ročníka
uč. TV
World Challenge Day – žiaci 1. až 9. ročníka
p. Mačej
p. Fecko
p. Boháč
p. Bačová
Move Week
Plavecká štafeta
Naša škola sa zúčastnila mnohých športových podujatí, kde sme boli úspešní :
FUTBAL:
Coca Cola Cup- futbal starších žiakov :
finále OK
5. miesto
p. Fecko
Coca Cola Cup – futbal starších žiačok:
finále OK
3. miesto
p. Fecko
Futbal mladších žiakov o školský pohár:
finále OK
4. miesto
p. Fecko
Jednota Cup - futbal starších žiakov:
Finále OK
7. miesto
p. Fecko
McDonald´s Cup – mladší žiaci:
Finále OK
3. miesto
p. Fecko
chlapci 4. miesto
p. Boháč
VOLEJBAL:
Mestská olympiáda na školách:
dievčatá 4. miesto
Volejbal
turnaja
48.
ročník
Vianočného
volejbalového
2. miesto a
5. miesto
p. Boháč
s medzinárodnou účasťou - chlapci
Volejbal 48. ročník Vianočného
turnaja
volejbalového
7. miesto
p. Boháč
s medzinárodnou účasťou - dievčatá
Krajské kolo vo volejbale:
žiaci 4. miesto
p. Boháč
Midi Cool Volejbal - chlapci
Východné Slovensko
4. miesto
p. Boháč
Midi Cool Volejbal - dievčatá
Východné Slovensko
1. miesto
p. Boháč
prebieha
7. miesto
p. Boháč
finále OK
3.miesto
p. Košudová
žiačky
4. miesto
p. Fecko
Starší žiaci:
finále OK
4. miesto
p. Fecko
BOWLING:
žiačky
prebieha
p. Bačová
žiaci
prebieha
p. Bačová
Obvodné kolo - Súťaž družstiev
žiačky finále OK
3. miesto
p. Bačová
Majster základných škôl - jednotlivci :
Tatiana Žilková
1. miesto
p. Bačová
Tomáš Tinák
1. miesto
p. Bačová
3. miesto
p. Bačová
4. miesto
p. Bačová
Majstrovstvá Slovenska
VYBÍJANA :
Družstvo ml. žiačok :
FLOORBALL:
Floorballový turnaj o pohár primátora mesta:
starší
žiaci
HÁDZANÁ:
STOLNÝ TENIS :
INÉ PODUJATIA :
Nie drogám :
Mladý záchranár:
krajské kolo
Mestská športová olympiáda - plávanie, futbal, volejbal,
7. miesto
p. Boháč
p. Bačová
basketbal, vybíjaná, atletika
p. Fecko
vyučujúci TV
Cezpoľný beh :
4.
Šejirman Juraj
4. miesto
Šejirmanová Veronika
5. miesto
p. Fecko
Momentálny stav vybavenia predmetu pomôckami a učebnicami :
Vďaka výbornému vybaveniu a rekonštrukcii telovýchovných priestorov objektu telocvične
a vonkajšieho športového areálu
spolu s výstavbou multifunkčného ihriska sme aktívne realizovali tematické celky. V jesennom a jarnom období sa veľmi často v
prípade priaznivého počasia využíva najmä multifunkčné ihrisko a atletická dráha spolu s doskočiskom, ktoré sú naozaj veľkým
prínosom. Sme jedna z mála škôl s týmto vybavením. Všetky tieto príjemné skutočnosti nám pomáhajú pri dosahovaní vzdelávacích
cieľov.
5.
Účasť na školeniach a metodických podujatiach :
Všetci učitelia sa aktívne vzdelávajú či už samoštúdioum, cez Metodicko-pedagogické centrum alebo iné školiace
pracoviská. Vzdelávanie každého jedného je zamerané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho proces.
6.
Študijný materiál :




7.
nové poznatky učitelia získavajú štúdiom odbornej literatúry a časopisov, ako i dennej tlače.
sledujeme aj správy na internete, MPC, CVČ
študijný materiál z metodických školení a podujatí využívať pri plnení TC.
v rámci hodín TV výchovy využívame počítačovú miestnosť na teoretických hodinách – pravidlá športových hier,
metodika športových hier. olympijské hnutie – história, symboly, didaktika volejbalu
Predbežné požiadavky na zakúpenie pomôcok v šk.roku 20013/2014 :





rozšíriť knižnicu kabinetu TV o nové metodické príručky
12 ks lôpt značky MIKASA (rady MVA minimálne MVA 330)
12 ks dievčenských dresov na volejbal
12 ks bosu na TVO s využitím aj na TSV
osobnú váhu
.
V Prešove dňa 13. júna. 2014
PaedDr. Ingrida BAČOVÁ
Vedúca PK TV
Pr íl oha
D / Vyhodnotenie vš et kýc h súťaží
Vyhodnotenie súťaží v šk. roku 2013-2014
S ú ťaže a olym piády v OK:
Predmet
Meno žiaka
Umiestnenie
Trieda
Astronómia - Čo vieš o hviezdach
Boris Jurič
9. miesto
7.d
MO kategória Z6
Michaela Poláčková
4. miesto
6.b
MO kategória Z7
Jonáš Dujava
7. miesto
7.a
MO kategória Z8
Michal Barnišin
4. miesto
8.a
MO kategória Z9
Martin Pašen
3. miesto
9.c
MAT – Pytagoriáda kategória P 4
Michal Mudrík
1. miesto
4.a
MAT – Pytagoriáda kategória P 4
Paulína Dujavová
3. miesto
4.a
MAT – Pytagoriáda kategória P 4
Richard Tokarčík
11. miesto
4.a
MAT – Pytagoriáda kategória P 4
Samuel Lukačko
13. miesto
4.a
MAT– Pytagoriáda kategória P6
Štefan Horváth
25. miesto
6.d
MAT – Pytagoriáda kategória P7
Adam Plavčan
6. miesto
7.b
MAT – Pytagoriáda kategória P 8
Peter Nehila
6. miesto
8.d
MAT – Pytagoriáda kategória P 8
Veronika Škvarlová
7. miesto
8.b
GeO kategória I
Natália Kačmárová
16. miesto
5.d
GeO kategória I
Martina Kollárová
13. miesto
5.d
GeO kategória H
Alexandra Tkáčová
5. miesto
6.a
GeO kategória H
Samuel Peter Ščecina
1. miesto
6.a
GeO kategória G
Dominik Barnišin
9. miesto
7.a
GeO kategória G
Jonáš Dujava
3. miesto
7.a
GeO kategória F
Jakub Hvizdoš
13. miesto
8.d
GeO kategória F
Michal Barnišin
10. miesto
8.a
GeO kategória E
Barbora Tomášová
10. miesto
9.c
GeO kategória E
Martina Glovová
5. miesto
9.d
FO kategória E
Martin Pašen
1. miesto
9.c
FO kategória E
Richard Frenák
5. miesto
9.c
FO kategória F
Juraj Majcher
3. miesto
8.d
FO kategória G
Jonáš Dujava
1. miesto
7.a
FO kategória G
Tatiana Vaľková
3. miesto
7.c
FO kategória G
Adam Plavčan
4. miesto
7.b
BiO kategória E, botanika
Simona Lihosithová
6. miesto
8.a
BiO kategória E, zoológia
Timea Andrašková
6. miesto
8.a
CHO kategória Dz
Martina Glovová
2. miesto
9.d
CHO kategória Dz
Sára Vašutová
3. miesto
9.d
DO kategória F
Oliver Lukáč
1. miesto
6.d
DO kategória E
Dominik Barnišin
1. miesto
7.a
DO kategória E
Alex Kuchár
9. miesto
7.a
DO kategória D
Michal Barnišin
2. miesto
8.a
DO kategória C
Richard Frenák
3. miesto
9.c
DO kategória C
Martin Pašen
10. miesto
9.c
Výtvarná súťaž Vesmír očami detí
Daniela Kušnírová
Ocenená práca
8.a
Výtvarná súťaž Európa v škole
Vanesa Motýľová
Víťazná práca, postup do SK
5.a
Výtvarná súťaž Európa v škole
Ivana Mirdalová
Víťazná práca
6.a
Výtvarná súťaž Európa v škole
Dominika Vardžiková
Víťazná práca
7.b
Výtvarná súťaž environmentálna v Bruseli
N. Kačmárová, E. Tormová, A. Kráľová
Reprezentácia Prešova a SR
5.d, 5.b, 5.b
Literárna súťaž Európa v škole
Zuzana Geregová
Víťazná práca
7.d
Literárna súťaž Európa v škole
Andrea Šofranková
Víťazná práca
9.c
HK umelecký prednes prózy
Laura Priesterová
2. miesto
8.d
Slávik Slovenska – I. kategória
Kristína Nogradyová
3. miesto
2.b
TV – I. ročník Ringo turnaja bl. P. P. Gojdiča
Kristián Vaňo, Štefan Zeman
2. miesto
8.c
TV – I. ročník Ringo turnaja bl. P. P. Gojdiča
Nicole Marcinková, Ivana Olejníková
3. miesto
8.c
TV – Stolný tenis - súťaž družstiev
žiačky
3. miesto
TV – Stolný tenis – Majster základných škôl
Tatiana Žilková
1. miesto
5.c
TV – Stolný tenis – Majster základných škôl
Tomáš Tinák
1. miesto
7.b
TV – Cezpoľný beh
Juraj Šejirman
4. miesto
9.a
Predmet
Meno žiaka
Umiestnenie
Trieda
TV – Cezpoľný beh
Veronika Šejirmanová
5. miesto
7.c
TV – Coca Cola Cup – futbal
Starší žiaci
5. miesto
TV – Coca Cola Cup – futbal
Staršie žiačky
3. miesto
TV – Futbal o školský pohár
Mladší žiaci
4. miesto
TV – Futbal Jednota Cup
Starší žiaci
7. miesto
TV – McDonald Cup
Mladší žiaci
3. miesto
TV – Volejbal – mestská olympiáda
Chlapci, dievčatá
TV – Volejbal – Vianočný turnaj
Chlapci
2. miesto a 5. miesto
TV – Volejbal – Vianočný turnaj
Dievčatá
7. miesto
TV – Vybíjaná
Mladšie žiačky
3. miesto
TV – Floorballový turnaj o pohár primátora
Staršie žiačky
4. miesto
TV – Hádzaná
Starší žiaci
TV – Bowlingový turnaj žiakov ZŠ
Družstvo chlapcov
Prebieha súťaž
TV – Bowlingový turnaj žiačok ZŠ
Družstvo dievčat
Prebieha súťaž
TV – Nie drogám
Družstvo
3. miesto
TV – Mestská športová olympiáda
Družstvo
7. miesto
Biblická olympiáda
D. Barnišin, M. Barnišin, A. Tkáčová
DFS Fijalečka
DFS
AJ kategória 1B
Simona Lihosithová
S ú ťaže a
4. miesto
4. miesto
1. miesto
7.a, 8.a, 6.a
Zlaté pásmo
1. miesto
8.a
olym piády v K K :
Predmet
Meno žiaka
Umiestnenie
Trieda
GeO kategória H
MO
CHO kategória Dz
CHO kategória Dz
FJ kategória 1A
FJ kategória 1B
FO kategória E
Biblická olympiáda – výtvarná súťaž
AJ kategória 1B
AJ kategória 1C
Volejbal Midi Cool
Volejbal Midi Cool
Mladý záchranár
Samuel Peter Ščecina
14. miesto
6.a
Martin Pašen
19. miesto
9.c
Martina Glovová
Sára Vašutová
Bianka Danielová-Čarná
Jana Hudáková
Martin Pašen
Natália Kačmárová
Simona Lihosithová
Nicole Vašková
Chlapci
Dievčatá
Družstvo
11. miesto
22. miesto
2. miesto
2. miesto
5. miesto
2. miesto
4. miesto
7. miesto
4. miesto
1. miesto
4. miesto
9.d
9.d
7.c
9.d
9.c
5.d
8.a
7.b
Biblická olympiáda
D. Barnišin, M. Barnišin, A. Tkáčová
1. miesto
7.a, 8.a, 6.a
DO kategória E
Dominik Barnišin
4. miesto
7.a
Umiestnenie
Trieda
S ú ťaže a
olym piády v S R :
Predmet
Meno žiaka
Volejbal
Medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti „Zelený svet
2013“
MAT- medzinár. súťaž KLOKAN
MAT- medzinár. súťaž KLOKAN
MAT- medzinár. súťaž KLOKAN
MAT- medzinár. súťaž KLOKAN
MAT- medzinár. súťaž KLOKAN
MAT- medzinár. súťaž KLOKAN
MAT- medzinár. súťaž KLOKAN
Fyzika – Celoslovenská súťaž Pikofyz
Družstvo
Biblická olympiáda
D. Barnišin, M. Barnišin, A. Tkáčová
Dominika Vardžiková
Jana Beľušková
Daniel Rázus
Victória Klebanová
Lucas Tchir
Martin Oriňák
Ján Simeon Ščecina
Michal Mudrík
Jonáš Dujava
7. miesto
Víťazná práca
7.b
Úspešný riešiteľ
Úspešný riešiteľ
Úspešný riešiteľ
Úspešný riešiteľ
Úspešný riešiteľ
Úspešný riešiteľ
Úspešný riešiteľ
2. miesto
1.a
1.a
1.a
1.d
2.a
2.a
4.a
7.a
7. miesto
7.a, 8.a, 6.a
Príloha E / Vyhodnotenie činnosti VP
VYHODNOTENIE ČINNOSTI PRÁCE VP ZA ŠKOLSKÝ
ROK 2013/2014
Činnosť práce výchovného poradenstva prebiehala podľa naplánovaných úloh a bola v súlade s Plánom práce VP vypracovaného v
auguste a schváleného v septembri 2013.
Plán práce výchovného poradenstva schválený Pedagogickou radou v septembri 2013 sa stal súčasťou Plánu práce školy. Zároveň
bol v spolupráci s vedením školy, výchovnou poradkyňou a školskou psychologičkou vypracovaný Plán prevencie a eliminácie
šikanovania, s ktorým boli oboznámení všetci pedagogickí pracovníci i žiaci školy.
Celková činnosť bola zameraná na viacero oblastí.
Na prvom stupni to bolo hlavne oboznamovanie žiakov s rôznymi druhmi povolaní prostredníctvom rozhovorov, besied či výtvarných
prác.
V oblasti starostlivosti o žiakov s výchovnými a vzdelávacími problémami a o talentovaných žiakov sa počas celého školského
roka realizovala spolupráca s triednymi učiteľmi, školskou psychologičkou, vedením školy a zákonnými zástupcami. Všetky vzniknuté
problémy boli riešené okamžite.
Výchovná poradkyňa nadviazala spoluprácu s triednymi učiteľmi, školskou psychologičkou i špeciálnym pedagógom. Triedne učiteľky
5.ročníka dostali vstupný hárok pre žiakov na zisťovanie predbežného záujmu profesijnej orientácie a na triednických hodinách ho
priebežne vypĺňali.
S týmto hárkom pracujú aj v 6. a 7. ročníku a sledujú kariérny vývoj žiakov. Spolupráca s triednymi učiteľmi je v tejto oblasti veľmi
dobrá.
Hlavnou náplňou činnosti výchovného poradenstva bola správna orientácia žiakov 9.ročníka pri výbere strednej školy, budúceho
povolania a úspešné uplatnenie sa na trhu práce.
Výchovná poradkyňa sa zúčastnila v septembri triednych aktívov v 9.ročníku a osobne oboznámila zákonných zástupcov deviatakov
s možnosťami štúdia na stredných školách, s podmienkami prijímania i s termínmi podávania prihlášok. Zákonní
zástupcovia
i samotní žiaci vo veľkej miere využívali konzultačné hodiny výchovnej poradkyne, ktorá sa im snažila pomôcť pri výbere strednej
školy, poradiť a usmerniť ich. Žiaci mali možnosť využiť i pomoc školskej psychologičky, ktorá s nimi realizovala testy v oblasti
profesijnej orientácie.
Žiaci 9.ročníka sa zúčastnili 8.novembra testovania Komparo, ktoré organizačne pripravila a koordinovala výchovná poradkyňa. Testy
boli odoslané na vyhodnotenie do Exam testing spol. s r.o.
Výchovná poradkyňa neustále pracovala s programom Proforient, dopĺňala a aktualizovala databázu záujmu o stredné školy
a následne exportovala do CPPPaP v Prešove a ŠVS v Michalovciach.
Nástenné noviny VP priebežne aktualizovala, žiaci tak získavali stále nové informácie o naplnenosti stredných škôl. K tomu prispievali
i rôzne informačné bulletiny, letáky zo stredných škôl či štatistické prehľady.
Podľa možností a ponuky sa žiaci 9.ročníka zúčastňovali DOD na stredných školách organizovane školou alebo individuálne.
Navštívili Hotelovú akadémiu na Baštovej ulici, Gymnázium J.A. Raymana, SZŠ na Sládkovičovej ulici , SPŠ elektrotechnickú, SOŠ
podnikania na Masarykovej ulici, Spojenú školu-SOŠ tech. na Ľ.Podjavorinskej, Gymnázium sv. Moniky a
Gymnázium na
Konštantínovej ulici v Prešove. SPŠ stavebná a Gymnázium bl. P.P.Gojdiča mala prezentáciu u nás v škole. Aj táto aktivita je jednou
z možností, ktorá ovplyvňuje rozhodnutie žiakov.
V januári sa uskutočnil triedny aktív pre rodičov a žiakov 9.ročníka so zástupcami stredných škôl, kde ich zástupcovia
informovali o možnostiach štúdia na tej- ktorej škole a pomohli tým ešte nie celkom rozhodnutým žiakom sa správne rozhodnúť.
Organizačne mala na starosti výchovná poradkyňa.
Vo februári boli odoslané prihlášky do škôl , kde bolo potrebné overenie talentu. Išlo o 26 žiakov a prihlášky sa odosielali na :
Spojenú školu – Gymnázium/Tv/-4, Gymnázium súkromné v Prešove/bilingválne štúdium/-2, Gymnázium Konštantínova 2 –
6/bil.štúdium/,SOŠ – Košická -2,Obchodná akadémia v Prešove/Tv/-1, Pedag. a soc. akadémia Prešov –6, Stredná umelecká škola
,Vodárenská 3 –1,SPŠ strojnícka – 2,SOŠ technická, Volgogradská 1- 1, Šport. gymnázium, Trieda SNP 1-KE.
Triedni učitelia 5.ročníka boli oboznámení s možnosťou štúdia žiakov na 8-ročných gymnáziách a triedni učitelia
8.ročníka o možnostiach štúdia na bilingválnych gymnáziách.
13.3.2014 sa uskutočnilo Celoplošné testovanie 9 -2014 z M a SJ. Testovania sa zúčastnili všetci žiaci 9.ročníka v počte 79.
Koordinátorkou bola výchovná poradkyňa.
V apríli sa skompletizovali prihlášky žiakov na štúdium na gymnáziách a stredných odborných školách. Všetky boli včas
odoslané. Stav prihlásených žiakov je nasledovný : viď príloha.
4 žiaci 5. ročníka si podali prihlášku na 8-ročné gymnáziá/2- GK2 ,1- Gymnázium sv. Mikuláša , 1– Evanjelické gymnázium/.Všetci
boli prijatí.
V 8.ročníku si podali prihlášku na bilingválne gymnáziá 5 žiaci. Všetci boli úspešní a prijatí.
Zápisné lístky pre žiakov 9.ročníka potrebné na zápis na strednú školu dostali zákonní zástupcovia včas vyplnené.
Počas školského roka výchovná poradkyňa pracovala aj zo žiakmi 8.ročníka.V júni boli vyplnené vstupné doklady
ôsmakov s prvotnými
záujmami
o štúdium
na
stredných
školách
.Databáza
bola
odoslaná
do
Školského
výpočtového strediska v Michalovciach.
Výchovná poradkyňa sa pravidelne zúčastňovala porád pre výchovných poradcov a so svojou činnosťou pravidelne oboznamovala
pedagogický zbor na pracovných poradách.
Prešov 15 .júna .2014
PaedDr.Bibiána Ondrejčáková
Výchovná poradkyňa
Príloha F / Vyhodnotenie činnosti ŠKD
VYHODNOTENIE ČINNOSTI ŠKD
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
Školský klub detí, ako jedno z výchovno-vzdelávacích zariadení, ponúka starostlivosť o deti v rannom klube a po skončení
vyučovania. Zabezpečuje pre deti výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin, čím prispieva k
ochrane pred sociálno-patologickými javmi, upevňuje fyzické a duševné zdravie, telesný a pohybový rozvoj žiakov, posilňuje humánne
a priateľské vzťahy medzi deťmi a rozvíja ich talent. Okrem toho pomáha deťom zvládnuť písomnú a ústnu prípravu na vyučovanie.
Je súčasťou plno-organizovanej základnej školy. V tomto školskom roku bolo utvorených desať oddelení s počtom detí v I. polroku
268 a v II. polroku 251.
Zloženie oddelení bolo nasledovné:
ODDELENIE
MENO VYCHOVÁVATEĽA
1. odd.
2. odd.
3. odd.
4. odd.
5. odd.
6. odd.
7. odd.
p. Ing. Martina Pjatáková
p. Ferencová Katarína
p. Bc. Sotáková Miriam
p. Motyľová Eva
p. Dolanská Mária
p. Mgr. Magdaléna Katonová
p. Mgr. Anna Kiniková
p. Mgr. A. Andreánska od 1.9.-31.10.2012,
p. Mgr. J. Klementič od 1.11. – 31.12.2012,
p. Bc. Kamila Berecká od 1.1. 2013
p. Mgr. Táňa Lacová
p. Alena Višňovská
8. odd.
9. odd.
10. odd.
TRIEDA
I.A, II.D
I.B, I.C
I.D, II.D
I.E, I.C
II.A, IV.B
II.B, III.B
II.C, II.E
III.A, III.B,
IV.B
III.C, IV.A
III.D, IV.C, D
Výchovno-vzdelávacia činnosť bola realizovaná podľa platných POP MŠ SR na školský rok 2013/14 a výchovným programom,
platným od septembra 2009.
Vychovávateľky plnili úlohy plánu práce školy, dodržiavali stanovený režim dňa a vlastný rozvrh výchovno-vzdelávacej činnosti.
Prvé mesiace činnosti boli zamerané na adaptáciu detí na školské prostredie. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme pravidelne
striedali všetky jej činnosti: odpočinkovú a rekreačnú, záujmovú činnosť a prípravu na vyučovanie.
Odpočinková a rekreačná činnosť
Odpočinková a rekreačná činnosť má v rozvrhu výchovno-vzdelávacej činnosti školského klubu detí svoje nezastupiteľné miesto.
Dôvodom je skutočnosť, že vyučovací proces vyvoláva v deťoch psychickú a fyzickú únavu.
Odpočinkovú činnosť môžeme všeobecne charakterizovať ako veľmi pokojnú, pohybovo a duševne nenáročnú činnosť. V režime
dňa ju zaraďujeme po príchode do školského klubu a popoludní po obede. Deti oddychovali pri počúvaní relaxačnej hudby, rozprávok
alebo sme realizovali odpočinok tichom. Voľnými rozhovormi mohli deti vyjadriť svoje pocity, potreby, ale aj vyrozprávať svoje
problémy, čo pomáhalo pri spoznávaní detí. Povzbudzovaním, pochvalou a niekedy aj pokarhaním sme sa snažili tlmiť, alebo
podnecovať žiaduce a nežiaduce spôsoby správania a konania detí, posilňovať a upevňovať mravné návyky a zvyky.
Rekreačnú činnosť môžeme charakterizovať ako formu pohybovej alebo psychomotorickej aktivity, ktoré sa môžu uskutočniť v
triede alebo vonku. Rekreačná činnosť úzko súvisí s telovýchovnou, športovou i pracovnou činnosťou. Rekreačné činnosti pomáhajú
deťom odreagovať sa, odstrániť únavu z vyučovania, sú prostriedkom na vyrovnanie jednostranného zaťaženia organizmu. Keď to
bolo možné, rekreačné činnosti sme uskutočňovali vonku. Aktívny pohyb a každodenný pobyt na čerstvom vzduchu zabezpečoval
otužovanie detského organizmu a jeho odolnosť voči chorobám. V prípade možnosti sme organizovali telovýchovné chvíľky,
pohybové hry, loptové hry v telocvični školy.
Záujmová činnosť
V záujmovej činnosti sme striedali všetky jej oblasti:

pracovno-technickú oblasť

esteticko-výchovnú oblasť (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)

telesná, zdravotná a športová oblasť

prírodovedno-environmentálna oblasť

spoločensko-vedná oblasť

dopravná oblasť
Pri ich realizácií sme vychádzali zo záujmov detí.
V pracovno-technickej oblasti sme venovali pozornosť rozvoju technických a manuálnych zručností potrebných pre praktický
život, rozvoju fantázie a tvorivosti detí. Učili sme deti kultivovať svoju vytrvalosť a spolupracovať so skupinou. Zhotovené výrobky
spestrujú priestory školy . Tvorivosť, fantáziu a zručnosť si deti mohli preveriť pri zhotovovaní a púšťaní šarkanov: „Šarkaniáda“ p.
Sotáková a p. Pjatáková. Strašidielka zhotovovali deti na sviatok: „Helloween“ s p. vychovávateľkou Dolanskou. Tak ako každý rok aj
tento sme zhotovovali výrobky na vianočný jarmok. V mesiaci január deti tvorili a pomáhali pri príprave kulís na predstavenie: „Tri
prasiatka“ a „Únos rodičov“.
Esteticko-výchovná oblasť výchovy
pomáha rozvíjať talenty a špecifické schopnosti či už vo výtvarnej, hudobnej
alebo literárnej oblasti. Podnecovali sme záujem detí o kreslenie, maľovanie, lepenie, modelovanie, spievanie, hru na hudobné
nástroje. Deti spoznávali nové techniky, materiály. Učili sme ich vážiť si kultúrne hodnoty a podieľať sa na príprave kultúrnych
podujatí.
V prvom polroku šk. roku 2013/2014 sa uskutočnila výtvarná súťaž ako: „Farby jesene“ a „Stop drogám!“ zod. p. Lacová. Druháci s p.
Kinikovou a s p. Katonovou nakreslili pekné ilustrácie rozprávok na chodník a prváci sa zahrali na sochárov, keď zo snehu vytvárali
rôzne sochy, zodp. P. Motyľová, Kiniková. Súčasťou literárnej výchovy a nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie je rozprávka. Preto
pomocou práce s čítaným textom, ale aj dramatizáciou rozprávky, kreslením na rozprávkovú tému sme deti učili čo je dobro, zlo,
láska, nenávisť, múdrosť či ľudská hlúposť. Viedli sme deti k láske ku knihám pričom nám pomáhala naša školská knižnica. V mesiaci
marec sme v každom oddelení realizovali „Knižný maratón“ a v mesiaci jún sa pani Dolanská s deťmi druhého ročníka zúčastnila
na pokračovanie v detskej knižnici Slniečko. V druhom polroku sme sa tak, ako každý rok, zapojili do výtvarnej súťaže „Naša škola“,
pripravili sme pekné Valentíky pre kamarátov, kytičky pre mamičky a každé oddelenie si zhotovilo indiánsku čelenku na
„Indiánsky deň“. V rámci hudobných činnosti sa uskutočnilo podujatie „Tancom proti obezite“ pre deti druhých ročníkov s pani
Dolanskou, Kinikovou a Katonovou. Aj v tomto školskom roku realizovala pani Katonová s pani Kinikovou hudobnú súťaž „Superstar“.
Záver školského roka oslávili deti na spoločnom zábavnom diskotékovom podujatí „Veselá škola“.
V telesnej, z dravotnej a športovej oblasti sme sa snažili viesť deti ku koncentrácii, k dosiahnutiu čo najlepších
výkonov, k utváraniu a upevňovaniu morálnych vôľových vlastností, k záujmu o šport, otužovaniu tela, k zdravému spôsobu života.
Hneď v septembri sme mali športové popoludnie pre všetky oddelenia „Pohybom ku zdraviu!“ V mesiaci január p. Berecká
organizovala športové popoludnie v telocvični pod názvom „Športuj, nedroguj!“, jar sme privítali „Jarnou olympiádou“, ktorú sme
realizovali na
školskom dvore pre všetky oddelenia ŠKD. Pokračovali sme v niekoľko ročnej tradícii futbalového turnaja medzi oddeleniami ŠKD,
ktorý sa uskutočnil v mesiaci máj pod vedením p. Kinikovej. Deň detí bol spestrený indiánskym zábavným popoludním „Indiánsky Deň
detí“.
Cieľom prí rodovedno -envi ronm entálnej oblasti výchovy je vnímať a spoznávať okolitú prírodu, pochopiť základné
princípy ochrany životného prostredia a význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy. V mesiaci november deti v každom
oddelení pripravili ovocné šaláty a iné maškrty, ktoré potom navzájom ochutnávali. Ochutnávka zdravého olovrantu bola realizovaná
v apríli.
Pani vychovávateľky Lacová, Berecká a Višňovská opäť pripravili chutné a zdravé pomazánky, Deti chodili na vychádzky zamerané
na pozorovanie zmien v prírode počas rôznych ročných období. S príchodom jari súvisy jarné upratovanie, ktorého sa zúčastnili
všetky oddelenia ŠKD. Deti počas celého školského roku zbierali hliníkové fólie. Deň Zeme si tretiaci a štvrtáci pripomenuli s pani
Višňovskou formou prezentácie.
V rámci spoločensko -vednej oblasti sme upevňovali u detí návyky slušného správania v škole a na verejnosti. Viedli sme
ich k tomu, aby si vedeli priznať priestupky, nezvaľovali vinu na iného, nepoužívali neslušné slová. Učili sme deti ctiť a vážiť si svojich
rodičov, chorých a starých rodičov. Snažili sme sa deťom vštepovať základy disciplíny, učili ich pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu
a iných drog. Pre deti tretích a štvrtých ročníkov sme uskutočnili besedu so šk. psychologičkou p. Trojanovičovou. Formovali sme v
deťoch národné povedomie. Zaoberali sa otázkami mieru, demokracie, tolerancie a humanity v oblasti ľudských práv. Pani Lacová
realizovala besedu: „Ľudské práva“. Pani Višňovská sa s deťmi 3. a 4. ročníkov zapojila do projektu: OVCE.sk, ktorý sa zameriava na
šírenie osvety o bezpečnom používaní internetu a mobilných telefónov, informuje o rizikách virtuálneho priestoru, poskytuje
poradenstvo v tejto oblasti a pomáha bojovať proti nezákonnému obsahu a činnostiam na internete. Spoločensko-vedná činnosť nám
umožňuje deti oboznámiť s významnými udalosťami, priblížili sme im tradície a zvyky na Mikuláša , na Vianoce – „Predvianočné
posedenie“ besiedka, ktorú viedla p. Sotáková, p. Pjatáková, p. Ferencová a p. Motyľová. Svoje dobré srdiečka deti z ŠKD ukázali pri
zbierke hračiek, pre deti v detskej nemocnici v Prešove. Po dohode s pánom primárom, prezlečení za šašov , s p. Dolanskou,
navštívili choré deti a zbierku odovzdali.
Cieľom dopravnej oblasti výchovy
je vytvárať základné návyky bezpečného správania, poznať a rešpektovať
základné pravidlá cestnej dopravy, získať návyky správneho správania sa v dopravných prostriedkoch, poznať význam a prácu
mestskej a dopravnej polície. Realizovali sme dopravné vychádzky, kvízy a dopravné hry.
Pri všetkých zložkách sme dbali na práva dieťaťa , uplatňovali sme prvky environmentálnej výchovy , či už rozhovorom
alebo hrou. Snažili sme sa , aby deti mohli prezentovať svoje osobnostné schopnosti, empatiu, flexibilitu, komunikatívnosť, zmysel pre
humor.
Všetci vychovávatelia pomáhali pri realizácii zápisu do 1. ročníka, pri organizovaní karnevalu a príprave
darčekov a programu na slávnostnú akadémiu pre mamičky. O aktuálnu výzdobu vestibulu školy sa v tomto šk. roku starala p.
Dolanská a p. Višňovská.
Príprava na vyučovanie
Najdôležitejšou úlohou prípravy na vyučovanie je písomné vypracovanie domácich úloh. Okrem toho sme dbali na precvičovanie
učiva, na čítanie daného textu, ale aj detských časopisov. Precvičovali sme s deťmi písanie diktátov, využívali didaktické hry, riešili
tajničky zamerané na prebraté učivo. Pozornosť sme venovali slabo prospievajúcim žiakom a žiakom z menej podnetného prostredia.
Deti sme viedli k samostatnosti a dôslednosti, k prejavovaniu záujmu o nové informácie a získavaniu nových poznatkov z rôznych
zdrojov. Pri tejto činnosti využívame spoluprácu s triednymi učiteľkami a školskou psychologičkou.
V šk. roku 2013/2014 v školskom klube detí pracovali štyri záujmové krúžky. Prvý krúžok bol hudobno-dramatický, ktorý viedla
p. Katonová. Nacvičila s deťmi program pri príležitosti Dňa výživy. Pre deti, ktoré prišli na slávnostný zápis do 1. ročníka, dramatizáciu
rozprávky „Tri prasiatka“ a pre mamičky na slávnostnú akadémiu divadlo: „Únos rodičov“. Deti sa učili spievať, prednášať a tancovať.
Druhý krúžok bol športovo-pohybový, teda určený najmä zlepšovanie kondície, telesných zdatnosti, spoznávanie
nových hier a pestovanie vytrvalosti. Tento krúžok viedla p. Sotáková. Základy atletiky si deti osvojovali na atletickom krúžku s p.
Ferencovou a basketbalu na basketbalovom krúžku s p. Motyľovou.
V šk. roku 2013/2014 sa uskutočnili štyri stretnutia MZ, ktoré viedla vedúca MZ p. Katonová. Pani Dolanská sa vzorne starala
o poriadok v herni ŠKD, kde sme v tomto šk. roku mohli využívať aj kútik IKT. Pani Višňovská zakúpila pre každé oddelenie spotrebný
materiál a s pánom zástupcom J. Kurtym dokúpili logické hry, elektronický mikroskop, digitálne hry a športové náčinie. V mesiaci jún
bolo slávnostne uvedené do prevádzky detské ihrisko, za ktoré patrí veľká vďaka pani riaditeľke PaedDr. Valérii Stankovenovej a
vedeniu školy.
Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD počas celého školského roku 2013/14 bola zameraná na uspokojovanie potrieb žiakov v
čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie. Všetky ciele, naplánované úlohy a akcie na jednotlivé mesiace sme v
školskom roku 2013/2014 splnili.
V Prešove dňa 13.júna 2014
Višňovská Alena
Vedúca ŠKD
Pr íl oha G / Vyhodnotenie činnosti školskej psychologičky
VYHODNOTENIE ČINNOSTI ŠKOLSKEJ
PSYCHOLOGIČKY ZA ŠKOLSKÝ ROK
2013/2014
V školskom roku 2013/2014 prioritou práce školskej psychologičky bolo poskytovanie psychologických služieb v oblasti
výchovy, vzdelávania a rozvoja osobnosti žiaka ZŠ.
Či nnosť bol a z am eraná n a obl asti :
A: Oblasť identifikačno - diagnostická
a) individuálna diagnostika.............................................2 žiaci
b) skupinová diagnostika..............................................77 žiakov
c)individuálna práca so žiakom opakované stretnutia - 1. st. -44 žiakov a 2.st. 46 žiakov.
d)poradenstvo žiakov profesijná orientácia, rizikové rodinné prostredie, neprimerané správanie voči spolužiakom,
osobnostné problémy,
šikanovanie - 16 žiakov
e)spolupráca s inými subjektmi
12 krát
B:
návštevy tried: I.A,B,C,D II.A,B,C,D III,A,B,CIV.A,B,C V.A,B,C,D VI.A, B,C
VII. A,B, C,D






Cieľ – pozorovanie žiakov na vyučovacej hodine
pozorovanie interpersonálnych vzťahov v školskej triede,
identifikácia problémových žiakov
pozorovanie žiakov počas vyuč. hodiny, ktorí majú problémy v správaní,
pozorovanie práce individuálne začlenených žiakov a žiakov so špeciálno- výchovno-vzdelávacími potrebami,
identifikácia klímy školskej triedy.
C: oblasť intervenčná
Ok ruhy rieš enýc h problém ov:
a)
konzultačno-poradenská činnosť pedagogických pracovníkov
konzultácií







-
87
žiaci so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami a špecifickými vývinovými poruchami učenia,
socializácia žiakov školskej triede a riadenie školskej triedy,
prístupy k žiakom s osobnostnými a emocionálnymi problémami,
prístupy k žiakom s rizikovou rodinnou a osobnou anamnézou,
práca s predčasne zaškolenými žiakmi,
šikanovanie,
problémy v učení,

problémy v správaní,

neadekvátne správanie žiakov voči učiteľom,

neadekvátne správanie žiakov voči spolužiakov,

aktualizácia psychologických a špeciálno - pedagogických vyšetrení.
b) poradenstvo rodičom
Okruhy poradenstva:










44 konzultácií
problémy v učení, problémy v správaní, voľba adekvátnych metód a foriem práce
psychohygiena učenia,
osobnostné problémy (trémy, strachu, emocionálna labilita),
poradenstvo v profesijnej oblasti, poradenstvo v oblasti voľby SŠ, SOU,
individuálne začlenenie žiakov, postup, pozitíva,
rozvoj kognitívnych, motorických zručností žiakov 1. ročníka,
zmeny výchovných prístupov, dôležitosť kontroly, komunikácie a pozitívnej motivácie pri
eliminácii výchovných problémov,
rizikové rodinné prostredie a jeho vplyv na psychický vývin dieťaťa,
riziká predčasného zaškolenia dieťaťa,
individuálne začlenenie dieťaťa.
Skupinová činnosť:












Adjustácia žiakov, pozorovanie, diagnostika 1.A,B,C,D.
Autoregulácia správania II.C - pozorovanie.
Zdravá fyzická aktivita. Zdravý životný štýl. Režim dňa. III.C – beseda.
Monitorovanie správania žiakov III. a IV. ročníkov.
Zdravá výživa. Čo sa mi páčilo v škole, v čom som mal úspech.
Zdravá fyzická aktivita. III.A,B,C
-beseda so žiakmi.
.
Sociálne správanie, soc. štruktúry, soc. pozície žiakov. Prevencia všetkých foriem diskriminácie,
xenofóbie, intolerancie, rasizmu. Prevencia šikanovania. V.A,B,C,D, prieskum.
Ako sa ľahko učiť - V.A,C - stretnutie so žiakmi.
Konflikty a agresivita. V.A,B - rozhovor.
Výchova k sebapoznávaniu. Ekológia myslenia. Prevencia proti fajčeniu. Zodpovedný prístup ku zdraviu.
VII.A,C,D. Beseda.
Moje ideálne a skutočné ja. Racionálne využívanie voľného času a vlastných schopností. VII.B – stretnutie so žiakmi.
Kyberšikanovanie. Socializácia. VII.B. rozhovor.
Lˇudské práva 3 ročník.
Realizácia projektu Týka sa to aj Vás
3.ročník
V Prešove 14. júna 2014
Mgr. Eva Trojanovičová
Školská psychologička
Správa prerokovaná Radou školy pri ZŠ Prešov, Šrobárova č.20 dňa 15.10.2014
(Vyjadrenie Rady školy je prílohou tejto Správy)
V Prešove dňa 21. 10. 2014
Mgr.Ľubomír Šebej
predseda RŠ
Schválil ....................................
Mgr. František Macko
vedúci OŠ MÚ Prešov
Download

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy a ŠKD