S SOŠ ELBA je školou, ktorá poskytuje maturitné a pomaturitné kvalifikačné štúdium v trinástich atraktívnych a perspektívnych študijných odboroch, ktoré sa dajú študovať v dennej a externej
forme štúdia. Škola poskytuje vzdelávanie v šiestich trojročných učebných odboroch (študenti získavajú výučný list) a v šiestich dvojročných učebných odboroch podľa zvlášť upravených učebných
osnov - pracovný zácvik (študenti získajú osvedčenie o pracovnom zácviku).
Škola má regionálnu a celoslovenskú pôsobnosť
Silné stránky školy:
- individuálny prístup pedagogických zamestnancov k študentom,
- partnerský vzťah pedagogických zamestnancov k študentom,
- kvalitné všeobecné a odborné vzdelávanie,
- úzka spolupráca s rodičmi a priateľmi školy,
- veľmi dobré materiálno - technické vybavenie,
- sústavné monitorovanie trhu práce,
- ústretovosť riešenia regionálnych a menšinových potrieb.
Strategický cieľ
Súkromná stredná odborná škola ELBA Prešov si stanovila za strategický cieľ dôstojne držať
krok so štátnymi školami v okrese i v regióne s dlhoročnou tradíciou. Škola sa usiluje dosiahnuť v odborných kruhoch i v odbornej verejnosti naďalej stúpajúcu tendenciu v budovaní a upevňovaní „dobrého mena školy“. Na týchto úspechoch chce škola stavať svoj ďalší kredit, aby sa stala žiadanou pri
voľbe netradičných a perspektívnych študijných odborov pre žiakov ZŠ i študentov SŠ. V období demografického poklesu populácie si škola stanovila hlavný cieľ „udržateľnosť počtu žiakov“ a pokračovať v prijatej stratégii zriaďovateľa „kvalitatívny rozmach a kvalitatívny rozvoj školy“.
Celý výchovno–vzdelávací proces bude i naďalej zameraný a realizovaný
na báze h u m a n i t y , d e m o k r a c i e a v l a s t e n e c t v a .
Krédo
Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania je základom úspešného
uplatnenia absolventov a dominovať v každodennom živote školy, kde na prvom
mieste má byť ž i a k a rozvoj jeho:
I Q - inteligenčného kvocientu
EQ - emocionálneho kvocientu
AQ - asertívneho kvocientu
Hlavné priority školy pre školský rok 2013/2014:
- podporovať zavádzanie takých vyučovacích stratégií, metód a postupov vo VVP, ktoré smerujú
k aktívnemu a tvorivému učeniu sa,
-zvyšovať znalosť slovenského jazyka slovom i písmom a zaraďovať žiakov do rôznych literárnych
súťaží,
- zlepšovať komunikačné schopnosti žiakov v troch cudzích jazykoch a pripravovať žiakov na maturitné skúšky,
- zvyšovať znalosti v prírodovedných predmetoch - MAT, FYZ, CHE,
- podporovať zmysluplné využívanie IKT vo VVP a rozvíjať oblasti informačných a komunikačných
technológií,
- vštepovať študentom ekonomické myslenie a zmysel pre podnikanie,
- pripravovať žiakov na náročné požiadavky trhu práce,
- psychologicky pripravovať maturantov voči nezamestnanosti,
- sledovať uplatnenie a zamestnanosť absolventov školy a podporovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu.
Milé čitateľky, milí čitatelia,
ani sme sa nenazdali a po letných prázdninách je tu opäť nový
školský rok a nové vydanie nášho obľúbeného Indikátora. Je mi potešením sa Vám po roku opäť prihovoriť. Tak ako minulý rok, aj v
tomto vydaní nášho Indikátora sa k Vám dostáva 32 zaujímavých
strán, ktoré sme pre Vás pripravili. Prvá polovica publikácie bude
tradične venovaná minulému školskému roku 2012/2013. Poohliadneme sa za školskými a mimoškolskými akciami. Druhá polovica
je venovaná súčasnému školskému roku 2013/2014. Na poslednej
dvojstránke nájdete Termínovník najdôležitejších školských aktivít.
Naším cieľom je vytvoriť pre Vás zaujímavý, pestrý a rozmanitý indikátor, ktorý by bol pre Vás sprievodcom plánovaných školských a
mimoškolských akcií a aby Vám poskytoval dostatok relevantných
informácií, ktoré by ste mali vedieť, alebo ktoré chcete vedieť. Na 32
stranách prinášame aktuálne informácie, atraktívne čítanie a zaujímavé postrehy našich dvorných fotografov.
So začiatkom nového školského roku pomaly prichádza jeseň. Malo by to byť jedno z najkrajších ročných období, keď je ešte teplo a príroda hrá mnohými farbami. Tohtoročná jeseň nás trochu prekvapila a ukázala sa nám v plnej sile a kráse už v septembri. Poniektorí sme vytiahli aj teplejšie oblečenie a obuv, ale príroda nás nesklamala a prišlo ešte naše vytúžené „babie leto“. Osobne mám jeseň rada, pretože sa vyfarbí zaujímavými farbami, dozrieva ovocie, príroda je veľmi pestrá a rozmanitá, tak ako aj naša škola. Je pestrá v ponuke študijných odborov a je rozmanitá v počte ponúkaných foriem štúdia.
V tomto školskom roku prichádzame s dvomi novinkami. Jednou je sociálno-psychologický výcvik žiakov v Škole v prírode na Pustom Poli. Tou druhou je fyzikálno-enviromentálno-poznávacia
exkurzia do prečerpávacej elektrárne Dlouhé Stráne v Jeseníkoch. Exkurzia je určená pre žiakov
druhého ročníka študijného odboru TIS a mala by sa uskutočniť v apríli tohto šk. roku.
Škola v tomto školskom roku vstúpila už do 14-teho školského roku. Je pred nami najočakávanejšia udalosť roka – Imatrikulácia novoprijatých žiakov školy. Noví žiaci majú obavy. Iste si kladú
otázku: „Čo to asi je tá Imatrikulácia?“ Starší žiaci sa veľmi tešia, pretože už majú osobnú skúsenosť a vedia, čo ich čaká. Imatrikulácia je prijímanie do cechu Elbákov. Je to prestíž, výhoda, ale
aj zodpovednosť. Od Elbáka sa očakáva určité správanie – byť zodpovedný k sebe a byť spoľahlivý voči druhým.
Za minulý školský rok 2012/2013 bolo udelené najvyššie ocenenie zriaďovateľa Ing. Emila Blichu žiakovi/žiačke za mimoriadne zásluhy – za reprezentáciu školy a za výborný prospech. Toto
ocenenie získala žiačka 4.V triedy Lenka Havránková. Ing. Emil Blicha, zriaďovateľ školy, oceňuje
najlepších žiakov a zamestnancov za mimoriadne pracovné výsledky. Ale pri tejto príležitosti musíme spomenúť aj to, že Ing. Emil Blicha získal najvyššie ocenenie ministra školstva, ktoré sa udeľuje za mimoriadne zásluhy vo výchove a vzdelávaní mládeže. Veľkú medailu sv. Gorazda si prevzal
z rúk pána ministra Dušana Čaploviča pri príležitosti Dňa učiteľov.
Naše krédo „Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania je základom úspešného uplatnenia absolventov“ sa snažíme v plnej miere napĺňať. U nás na prvom mieste je žiak, a to platí už
14 rokov. Značku tvoria ľudia a kvalitu školy tvoria ľudia, ktorí pre ňu pracujú. Som hrdá na celý rad
okamihov, ktorý v škole zažívam, som hrdá na ľudí okolo seba – na Vás žiaci, na Vás kolegovia.
V tomto školskom roku prajem všetkým veľa zdravia, šťastia, mnoho pracovných a osobných
úspechov pri dosahovaní a napĺňaní vlastných cieľov.
Vaša riaditeľka
Mgr. Romana Birošová
A. Maturitné - študijné odbory – denná a externá forma štúdia - ÚSOV
2675 M
Elektrotechnika
3431 6
Polygrafia
3432 M
Obalová technika
3650 M
Staviteľstvo
3760 6 Prevádzka a ekonomika dopravy
3917 M
Technické a informatické služby v elektrotechnike
3920 M
Polytechnika
6362 M
Kozmetička a vizážistka
8222 M
Úžitková maľba
8223 M Úžitková fotografia
8245 M 05 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba
8261 M
Propagačná grafika
B. Pomaturitné kvalifikačné štúdium – denná a externá forma štúdia - ÚSOV
2675 N Elektrotechnika
6326 6 00 Efektívny manažment
6362 N
Kozmetička a vizážistka
8264 N 05 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo
8223 N
Úžitková fotografia
8261 N
Propagačná grafika
8293 Q
Grafika vizuálnych komunikácií
C. Učebné odbory–trojročné, ukončené výučným listom - SOV
3152 2
00 Krajčír
3661 H
Murár
3663 H
Tesár
3668 H
Montér suchých stavieb
3680 H
Podlahár
6475 H
Technicko-administratívny pracovník
D. Učebné odbory – dvojročné, zvlášť upravené učebné osnovy – prac. zácvik - NSOV
2982 F
Potravinárska výroba
3161 F
Praktická žena
3179 F
Textilná výroba
3686 F
Stavebná výroba
4572 F
Poľnohospodárska výroba
4579F
Lesná výroba
2675 M - Elektrotechnika
Cieľom študijného odboru je oboznámiť žiakov s odbornou elektrotechnickou terminológiou, so základnými elektrotechnickými pojmami, s farebnou identifikáciou vodičov. Počas štúdia sa žiak naučí samostatne čítať technické výkresy, elektrotechnické schémy, pracovné návody, naučí sa kresliť schémy elektrických zariadení, blokové schémy a naučí sa kresliť základné strojnícke súčiastky, pri čom sa naučí používať
výpočtovú techniku a grafické aplikácie. Žiak sa naučí definovať elektrotechnické materiály používané v elektrotechnike, naučí sa popísať výrobu elektrickej energie ako
aj jej dopady na životné prostredie. Z ekonomickej oblasti sa naučí poznať základné
pravidlá riadenia vlastnej firmy a financií, naučí sa orientovať v základných ľudských
a ekonomických potrebách jednotlivca a firmy. Bude vedieť hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie a naučí sa zveľaďovať a chrániť svoj majetok, naučí sa orientovať
v oblasti pracovného a obchodného práva.
Profilové predmety:
Ekonomika, právna náuka, elektrotechnika, elektrotechnológia, elektronika,
elektrické stroje a prístroje, strojníctvo, strojové zariadenia, elektroenergetika,
rozvoj elektroenergetiky, elektrické zariadenia, automatizácia, grafické systémy,
elektrotechnické merania a prax.
Uplatnenie absolventov:
Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru, napr. pomaturitné štúdium inovačné, pomaturitné štúdium špecializačné,
štúdium na vysokej škole. Absolvent získa také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie.
3431 6 - Polygrafia - polygrafická technológia
Absolvent študijného odboru polygrafia vie vykonávať, ovládať a riadiť stanovené polygrafické operácie. Zvládne všetky bežné prevádzkové práce na
základe použitia technickej a technologickej dokumentácie, určiť technologický postup, vie spracovávať grafické návrhy, ovláda postupy grafickej prípravy
pre polygrafickú výrobu tlačovín, počítačovú grafiku, vie hospodárne využívať
materiál a energiu.
Profilové predmety:
Ekonomika, obchodné právo, polygrafická technológia, polygrafická výroba,
počítačová grafika, sadzba, reprodukcia obrazu, polygrafické materiály, grafika
digitálnych médií, grafická tvorba tlačív
Uplatnenie absolventov:
Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru, napr. pomaturitné štúdium inovačné, pomaturitné štúdium špecializačné,
štúdium na vysokej škole technického alebo chemicko-technologického zamerania. Absolvent sa uplatní v obchodných organizáciách dodávajúcich polygrafické materiály a zariadenia pre polygrafiu, v reprodukčných a grafických štúdiách, v reklamných agentúrach, vo vydavateľstvách, redakciách periodík a pod.
3432 M - Obalová technika
Cieľom študijného odboru je oboznámiť žiakov s princípmi výroby, s vlastnosťami obalových materiálov s dôrazom na ich úžitkové vlastnosti, ich vplyv na životné prostredie
a možnosť ich recyklácie. Žiak sa oboznámi so spôsobmi zobrazovania geometrických
tvarov základných strojových súčiastok, ich sústav, taktiež sa oboznámi s normalizáciou,
typizáciou, štandardizáciou a unifikáciou výrobkov, výrobných a pracovných postupov.
Žiak bude ovládať základné činnosti strojových zariadení, naučí sa identifikovať výtvarné
výrazové prvky, bude ovládať základy výpočtovej techniky, elektrotechniky, automatizácie
a metrológie. Žiak sa oboznámi s jednotlivými ekonomickými zákonitosťami vývoja spoločnosti, naučí sa zásady uplatnenia marketingu, bude sa vedieť orientovať v základoch pracovného a obchodného práva.
Profilové predmety:
Ekonomika, právna náuka, strojníctvo, technické a odborné kreslenie, výpočtová
technika, elektrotechnika, automatizácia, náuka o materiáloch, tlačové techniky, výroba obalových prostriedkov, navrhovanie a konštrukcia obalov, obalové hospodárstvo, technológia balenia, akosť a skúšanie, marketing, obalový dizajn.
Uplatnenie absolventov:
Absolvent odboru je pripravený pre sféru aplikovaného výskumu v odbore, na vysokoškolské štúdium najmä na technickej univerzite a v študijných odboroch príbuzných odbornému zameraniu, napr. životné prostredie alebo štúdium na ekonomickej
univerzite. Absolvent získa také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností,
ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie.
3650 M - Staviteľstvo
Cieľom študijného odboru je oboznámiť žiakov s odbornou terminológiou, symbolikou, naučí sa pracovať s technickou dokumentáciou, jej zhotovením. Naučí sa
vysvetliť princípy, metódy a aplikačné možnosti počítačovej grafiky. Bude ovládať
prácu s náradím, nástrojmi, pomôckami, prístrojmi, mechanizačnými prostriedkami
a strojmi. Žiak sa naučí zvoliť si vhodné spôsoby skladovania, manipulácie a dopravy materiálov. Z ekonomickej oblasti sa naučí používať základné ekonomické pojmy
a kategórie, naučí sa popísať podstatu a princípy fungovania trhovej ekonomiky a
podnikateľskej činnosti, naučí sa aplikovať činnosti spojené s investičnou prípravou vrátane stavebného riadenia, rozpočtovania, kalkulácie stavieb a stavebnej prevádzky v podniku/firme, orientovať sa v právnych formách podnikania a bude sa vedieť orientovať v základoch pracovného a obchodného práva.
Profilové predmety:
Ekonomika, účtovníctvo, manažment, deskriptívna geometria, staviteľstvo, stavebné konštrukcie, pozemné staviteľstvo, stavebné stroje a zariadenia, odborné
kreslenie, grafické systémy, stavebné materiály, stavebná mechanika, rekonštrukcia a adaptácia, architektúra a urbanizmus, dopravné staviteľstvo, prax v dielňach
aj priamo na stavbách alebo v teréne.
Uplatnenie absolventov:
Absolvent študijného odboru je schopný samostatne vykonávať činnosti technicko-hospodárskeho pracovníka v stavebných, obchodných a výrobných firmách alebo ako SZČO formou živnosti alebo podnikania. Absolvent je pripravený na vysokoškolské štúdium alebo pomaturitné štúdium v odbore alebo príbuzných odboroch.
3760 6 - Prevádzka a ekonomika dopravy
Cieľom študijného odboru je oboznámiť žiakov s vedomosťami v oblasti ekonomiky, napr. základné ekonomické pojmy a kategórie, oboznámi sa so založením a vedením firmy, nadobudne vedomosti z oblasti obchodného a pracovného práva. Naučí sa základy podvojného účtovníctva a naučí sa vyjadrovať technicky správne a primerane. Naučí sa využívať mechanizačné zariadenia, výpočtovú techniku, bude vedieť ovládať problematiku dopravnej a prepravnej sústavy a hospodárskej geografie
štátov Európy. Bude vedieť popísať problematiku palív a mazív, ich vplyv na životné
prostredie, naučí sa komunikovať ústne a písomne, dodržiavať zásady efektívnej komunikácie so zákazníkom a zásady interpersonálnych vzťahov na pracovisku.
Profilové predmety:
Ekonomika, účtovníctvo, psychológia práce, obchodné právo, aplikovaná informatika, strojníctvo, dopravná geografia, dopravná sústava, cestná doprava a preprava,
mechanizačné zariadenia, tovaroznalectvo, manažment, cestné vozidlá, dopravné
a prepravné prostriedky, administratíva a korešpondencia, technické kreslenie, prax.
Uplatnenie absolventov:
Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru,
napr. pomaturitné štúdium inovačné, pomaturitné štúdium špecializačné, štúdium na vysokej škole. Absolvent získa také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností,
ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie.
3917 M - TIS v elektrotechnike
Cieľom študijného odboru je oboznámiť žiakov s tendenciami vývoja techniky a ekonomiky, naučí sa správne používať odbornú ekonomickú terminológiu, bude vedieľ definovať základné ekonomické pojmy. Žiak bude poznať metodiku a postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva, naučí sa analyzovať finančnú situáciu podniku, naučí sa aplikovať obchodné a pracovné právo.
Z technickej oblasti žiak bude vedieť definovať elektrotechnické zákony, poznať
elektrické a elektronické obvody a súčiastky, funkčné celky a naučí sa charakterizovať materiály, ich vlastnosti, triedenie a využitie v elektrotechnike. Naučí sa
definovať základné pojmy počítačových sietí, bude vedieť vybrať vhodnú konfiguráciu a služby počítačovej siete, bude vedieť aplikovať pokročilé textové a databázové nástroje pre spracovanie dokumentov a programy pre tvorbu prezentácie, naučí sa vybrať vhodné pripojenie k internetu, bude vedieť vysvetliť princípy vytvárania webových stránok s využitím multimediálnych prvkov.
Profilové predmety:
Ekonomika, účtovníctvo, psychológia práce, právna náuka, aplikovaná informatika, strojníctvo, elektrotechnika, administratíva a korešpondencia, technické
kreslenie, elektrotechnické merania, elektrotechnická prax.
Uplatnenie absolventov:
Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru, napr. pomaturitné štúdium inovačné, pomaturitné štúdium špecializačné,
štúdium na technickej resp. ekonomickej univerzite. Absolvent získa také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na
pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie.
6362 M - Kozmetička a vizážistka
Cieľom študijného odboru je oboznámiť žiakov so základnými ekonomickými
pojmami, kategóriami a vzťahmi v ekonomickej činnosti pri založení firmy. Žiak sa
naučí a vie vysvetliť podstatu správneho životného štýlu človeka, vie popísať zásady bezpečnosti a hygieny práce pri prevádzkovaní kozmetického salóna. Žiak
sa naučí aplikovať v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského
správania a vystupovania, naučí sa nakladať s materiálom, energiou, odpadom
a vodou ekonomicky, s ohľadom na životné prostredie. Počas štúdia sa naučí
žiak poskytovať poradenské služby v oblasti kozmetiky, stylingu, úpravy účesov
a celkového vzťahu na jednotlivé spoločenské udalosti. Žiak nadobudne odborné manuálne zručnosti potrebné pri úprave a ošetrení pleti a ostatných častí
tela. Oboznámi sa so základnými princípmi a postupmi pre aplikáciu pleťových
masiek, oboznámi sa s používaním základných kozmetických prístrojov, techník
a metód používaných v kozmetických salónoch.
Profilové predmety:
Ekonomika, sociálna komunikácia, dermatokozmetika, zdravoveda, kozmetická technológia, modelový dizajn, profesionálna vizážistika, dejiny umenia, administratíva služieb, prax – kozmetická a vizážistická.
Uplatnenie absolventov:
Vzdelávanie pripravuje absolventov pre uplatnenie sa v obchode, v prevádzkových službách, osobných službách, beauty službách a v ďalších službách
podľa profilácie, resp. na vysokoškolské štúdium v odbore. Absolvent získa také
schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa
na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie.
Spoločné informácie
pre študijné odbory skupiny č. 82 - „talentové odbory“
tzn. študijné odbory, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností,
zručností a nadania na zvládnutie daného študijného odboru
Štúdium je zamerané na aplikovanie historických technologických postupov
pri vzniku a výstavbe umeleckého diela v kontexte s príslušným slohovým obdobím. Súčasťou vyučovania je reštaurátorský výskum diela, stanovenie charakteru poškodenia a vypracovanie návrhu na konzervovanie. Kreslenie a modelovanie je integrálnou súčasťou vyučovania a spolu s praxou vytvára predpoklady pre
pochopenie autentickosti originálu a jeho prezentáciu v zreštaurovanej podobe.
Súčasťou základných odborných činností všetkých študijných odborov 82 je každoročné výtvarné sústredenie PLENÉR a počas štúdia absolvovanie a realizácia
ročníkových prác a projektov v hlavných výtvarných predmetoch (klauzúrne práce). V rámci praktickej prípravy v predmete prax absolvujú žiaci 2. ročníka súvislú odbornú prax podľa odborného zamerania vo firmách alebo v priestoroch školy v rozsahu 5 pracovných dní.
8222 M - Úžitková maľba
Cieľom študijného odboru je oboznámiť žiakov s dejinnými súvislosťami vývoja ľudskej spoločnosti, s prejavmi jej hmotnej kultúry. Žiak sa naučí chápať
vzájomnú nadväznosť jednotlivých vývojových etáp umenia s dôrazom na dejiny
výtvarnej kultúry, naučí sa charakterizovať umelecké diela reprezentujúce kultúrne dedičstvo našich predkov a významné diela svetových umelcov. Bude vedieť aplikovať poznatky všeobecných historických zákonitostí estetiky úžitkového výtvarného umenia, bude vedieť vysvetliť zásady umeleckej tvorby a naučí
sa formovať svoj vlastný výtvarný názor. Počas štúdia žiak nadobudne prehľad
o proporčných zásadách, zásadách funkcie a tvarovej kompozície, nadobudne
spôsobilosť pre prácu s počítačom ako podporným prostriedkom pri navrhovaní
a vyhotovovaní sprievodnej grafickej dokumentácie, naučí sa pracovať s odbornou literatúrou, ovládať základy anatómie pri zobrazovaní ľudského tela v grafickej a plastickej podobe. Žiak bude vedieť posúdiť materiály, nástroje, náradie,
stroje a zariadenia a pomôcky, ktoré sa používajú pri tvorbe umeleckého diela
a v odbore, naučí sa popísať techniky úpravy, technológiu spracovania materiálu a technologické postupy pri tvorbe. Taktiež nadobudne prehľad o možnostiach využitia písma v oblasti grafického dizajnu aj s podporou počítača, nadobudne prehľad o základoch fotodokumentácie, naučí sa orientovať v základných
ekonomických pojmoch a kategóriách. Bude vedieť sa orientovať v zákonitostiach trhu v podmienkach trhovej ekonomiky, naučí sa popísať podstatu podnikateľskej činnosti a bude vedieť posúdiť vhodné formy podnikania pre svoj odbor.
PRAKTICKÁ PRÍPRAVA
Žiak sa naučí pružne vytvoriť výtvarný návrh, potrebnú dokumentáciu a jej
realizáciu v danom časovom limite, vie používať tradičné i moderné výrazové
prostriedky, ako aj aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci, vie zvážiť realizačno-technologický postup a predpokladať jeho psychologický účinok,
naučí sa navrhovať správne technologické postupy výroby s ohľadom na po​užité materiály, technické a ekonomické požiadavky, naučí sa využívať dostupné
softvérové vybavenie pri riešení praktických úloh, využívať informačné médiá
pri vyhľadávaní pracovných príležitostí a samostatne navrhovať výtvarné návrhy realizovať ich v materiáli, osvojí si kultivovane prezentovať svoje práce, využívať rôzne formy a druhy prezentácie a používať základné techniky a technológie uplatňované v úžitkovej maľbe.
Profilové predmety:
Dejiny výtvarnej kultúry, technické kreslenie, výtvarná príprava, základy umeleckej prezentácie, ekonomika, počítačová grafika, figurálne kreslenie, technológia, navrhovanie, prax
Uplatnenie absolventov:
Absolvent je po primeranej nástupnej praxi schopný samostatne vykonávať
práce vo všetkých oblastiach využívajúcich maľbu. Odborné vzdelávanie vytvorí priestor na prepojenie teoretických vedomostí z úžitkovej maľby s konkrétnymi zručnosťami aj s využitím najnovších informačných technológií pri kreatívnej práci.
8223 M - Úžitková fotografia
Cieľom študijného odboru je oboznámiť žiakov so zásadami výtvarno-úžitkovej tvorby, žiak sa naučí zorientovať v súčasnom umeleckom dianí, zvládnuť základy svietenia
v ateliérových podmienkach, nasvietenie rôznych tvarov a materiálov, určiť správnu expozíciu, osvojí si základy práce a komunikácie s modelom, výber vhodného osvetlenia,
nasnímanie výrazu, portrétu, postavy. Počas štúdia zvládne exteriérovú fotografiu prírody a architektúry – detaily, celky, atmosféru a taktiež zvládne reportážnu a dokumentárnu
fotografiu, výber vhodného prostredia, osvetlenia, prácu s modelmi, samostatnosť v rozhodovaní, osvojí si základy analógového procesu spracovania fotografie, negatív–pozitív, bude vedieť popísať základné technologické procesy digitálnej fotografie, všestranné
použitie, interiéry a exteriéry, korigovať svetelné podmienky, bude vedieť vytvoriť si koncepciu, mať výtvarný názor, využiť techniku na profesionálne spracovanie témy, využívať fotografické a grafické počítačové programy so všetkými možnosťami a variáciami,
pripraviť ich na tlač, nadobudne spôsobilosť posudzovať princípy tvorby kalkulácií z hľadiska nákladov, výnosov a zisku, analyzovať ekonomicky a ekologicky výhodné spôsoby
spracovania materiálov a šetrenia energiami.
PRAKTICKÁ PRÍPRAVA
Žiak sa naučí pracovať samostatne, rozhodovať sa individuálne, podľa potreby sa
dokáže zapájať a tvorivo pôsobiť v tíme, naučí sa obhájiť svoj zvolený technologický názor, dokáže vytvoriť na objednávku súbor fotografií z oblasti reportáže a dokumentu, kvalitne spracovať po technologickej stránke snímky z exteriéru a interiéru, naučí sa komunikovať s modelmi, využívať svoje vedomosti na bezproblémový priebeh tvorby, využiť
moment prekvapenia, neopakovateľnosti, naučí sa spracovať náročné snímky v ateliéry, živé modely, zátišia, vie používať prístroje a zariadenia podľa príslušných pracovných
postupov, vie vytvoriť grafické návrhy z oblasti dizajnu s použitím značiek písma a loga,
vie použiť základy marketingu, vystupuje a komunikuje profesionálne, empaticky, vie rokovať s klientmi a spolupracovníkmi, dokáže si zrealizovať vlastnú prezentáciu s využitím animácie, videa a iných profesionálnych postupov, využívať moderné a progresívne
technologické postupy a prístroje, získavať informácie prostredníctvom IT sietí a iných
zdrojov. Žiak samostatne predkladá návrhy a projekty vychádzajúce zo zadania. Naučí
sa overiť získané údaje vyplývajúce z výtvarnej činnosti, triedi ich a vyberá najlepšie návrhy a koncepcie. Vie formulovať a pozorovať prebiehajúci dej a správne ho analyzovať.
Realizáciou svojich výtvarných návrhov rozvíja svoje praktické zručnosti s využitím teoretických poznatkov. Žiak ich vie aplikovať od jednoduchších prác ako sú fotografovanie
skla, krajiny, architektúry, po zložitejšie celky v oblasti reportáže, dokumentu, reklamy, dizajnu a filmu.
Profilové predmety:
Ekonomika, dejiny výtvarnej kultúry, technológia, fotografický dizajn, základy kinematografie, počítačová grafika, výtvarná príprava, figurálna kresba, základy fotografovania,
technické kreslenie a prax.
Uplatnenie absolventov:
Absolvent je po nástupnej praxi schopný samostatne vykonávať práce vo všetkých
oblastiach fotografickej praxe, vo fotoateliéroch, grafických štúdiách aj v oblasti reklamy.
Je schopný vykonávať funkciu fotoreportéra v tlačených aj internetových médiách.
8245 M 05 - Konzervátorstvo a reštaurátorstvo
– omietky a štuková výzdoba
Cieľom študijného odboru je oboznámiť žiakov s technologickými postupmi
používanými v jednotlivých historických obdobiach, naučiť žiaka vedieť hodnotiť
umelecko-remeselné artefakty z hľadiska materiálového zloženia, konštrukčného riešenia, funkčného a estetického hľadiska. Žiak sa oboznámi s materiálmi,
bude vedieť vysvetliť zásady a technologické postupy, bude vedieť analyzovať
rozsah a charakter poškodenia konkrétneho diela, naučí sa dbať na princípy vypracovania návrhu na postup pri konzervátorských a reštaurátorských prácach.
Absolvent vie rozoznávať tradičné aj moderné materiály, ich vlastnosti, možnosti spracovania a využitia, vie používať historické technologické postupy, ktoré sa
uplatňovali pri tvorbe historických umeleckoremeselných diel v kontexte s príslušným historickým obdobím, vie vykonať prieskum diela, vie vypracovať dokumentáciu vykonaných konzervačných alebo reštaurátorských prác.
PRAKTICKÁ PRÍPRAVA
Žiak vie identifikovať slohový charakter, použité materiály a techniky zhotovenia, dekorácie a povrchovej úpravy historických umeleckoremeselných a výtvarných diel, vie vysvetliť a používať technologické postupy, naučí sa vykonať
prieskum diela, stanoviť charakter jeho poškodenia a navrhnúť jeho konzerváciu
alebo reštaurovanie, dokáže vypracovať komplexnú (textovú, fotografickú a výkresovú) dokumentáciu umeleckoremeselného diela, návrh na jeho konzerváciu
alebo reštaurovanie, dokumentáciu vykonaných prác, presne a odborne sa vyjadrovať v ústnom a písomnom prejave, uplatňovať základy fotografovania v oblasti technickej dokumentačnej fotografie, zobrazovať historické umeleckoremeselné diela metódami deskriptívnej geometrie a technického kreslenia, naučí sa
vysvetliť princípy a metódy ochrany, konzervácie a reštaurovania materiálneho
kultúrneho dedičstva v minulosti a v súčasnosti, vie analyzovať právne predpisy
a organizačné zabezpečenie ochrany kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike, vie používať technologické postupy, ktoré sa uplatňujú pri konzervácii a reštaurovaní historických umeleckoremeselných diel, dokáže uplatňovať vo svojej
práci zručnosti z výtvarnej prípravy, kreslenia a modelovania, má prehľad o možnostiach využitia písma v historickom kontexte, poznať zásady písania, kreslenia, konštruovania a radenia písma, uplatňovať výtvarno-remeselné schopnosti
pri dotváraní fragmentov, vytvárať asociácie medzi formou reštaurovaného objektu a jeho doplnením, vie aplikovať základné fakty z pomocných historických
vied, dokáže popísať minulé i súčasné princípy a metódy ochrany, konzervácie
a reštaurovania pamiatok.
Profilové predmety:
Ekonomika, psychológia práce, dejiny výtvarnej kultúry, počítačová grafika,
technológia, figurálna kresba, odborné kreslenie a modelovanie, základy fotografovania a prax.
Uplatnenie absolventov:
Absolvent je po primeranej nástupnej praxi schopný samostatne vykonávať práce vo všetkých oblastiach konzervátorstva a reštaurátorstva historických
a umeleckých diel, priamo pri manuálnych úkonoch, ako aj pri ich uchovávaní
a oceňovaní v rôznych ústavoch, úradoch a ateliéroch.
8261 M - Propagačná grafika
Cieľom študijného odboru je oboznámiť žiakov so zásadami výtvarno-úžitkovej tvorby a zorientovať ho v súčasnom umeleckom a kultúrnom dianí tak,
aby poznal základné princípy fungovania kreatívneho priemyslu, vytvoril si vlastný výtvarný názor, kreatívne myslenie, originalitu, schopnosť samostatne experimentovať a zavádzať nekonvenčné progresívne postupy. Žiak sa naučí charakterizovať výrazové a vyjadrovacie prostriedky vo výtvarnej praxi, prostriedky výstavby a kompozície, analýzu umeleckého a úžitkového diela, naučí sa ovládať
zásady pre tvorbu a kritériá na posudzovanie výtvarného produktu z technologického, funkčného, estetického i ekonomického hľadiska, nadobudne znalosti o
historickom vývoji a súčasných trendoch výtvarnej kultúry a výtvarnej tvorby, rozozná podľa znakov jednotlivé slohové obdobia a na ich základe sa bude vedieť
orientovať v súčasných a historických výtvarných smeroch, naučí sa používať
odbornú terminológiu, bude vedieť samostatne spracovať technickú dokumentáciu, prezentovať vlastnosti prírodných a syntetických materiálov používaných
v praxi, nadobudne spôsobilosť získavania informácií prostredníctvom počítačových sieťových pripojení a iných zdrojov a aplikovať ich do praxe. Z ekonomickej oblasti sa naučí analyzovať vhodné nástroje marketingu, ovládať zásady profesionálneho vystupovania a komunikácie, základy jednania s klientmi, obchodnými a pracovnými partnermi, zásady personálnej prezentácie, naučí sa chápať
kvalitu ako významný nástroj konkurencieschopnosti a dobrého mena jednotlivca alebo firmy, predovšetkým zohľadňovaním požiadaviek partnera, klienta, zákazníka, naučí sa prezentovať ekonomicky a ekologicky výhodné spôsoby nakladania s materiálom, energiou, odpadom, vodou a inými látkami s ohľadom na životné prostredie.
PRAKTICKÁ PRÍPRAVA
V praktickej príprave sa žiak zoznámi s technologickými postupmi používanými v oblasti tvorby a realizácie tlačených publikácií, kompletných firemných štýlov, plagátov a bilboardov, prezentácií, informačných a orientačných systémov,
webstránok. Žiak spozná princípy tvorby písma a pravidlá typografie, postupy pri
tvorbe, úprave a spracovaní fotografického obrazu, s dôrazom na digitálne technológie. Naučí sa rozoznávať vlastnosti rôznych materiálov, ovládať ich technologické a technické parametre, oboznámi sa s postupmi prípravy výtvarných návrhov a požadovanej technickej dokumentácie. Žiak sa zoznámi s grafickými materiálmi, klasickými grafickými technikami a spozná ic rôzne druhy. Žiak sa zoznámi s potrebným balíkom grafického softvéru na tvorbu a úpravu 2D grafiky, jeho
možným využitím pri spracovávaní výtvarných návrhov, a celkovej príprave pre
požadovaný výstup v konkrétnom printovom, svetelnom a inom médiu.
Profilové predmety:
Ekonomika, psychológia práce, dejiny výtvarnej kultúry, počítačová grafika,
technológia, figurálna kresba, odborné kreslenie a modelovanie, základy fotografovania, výtvarná príprava, navrhovanie, mediálna tvorba a prax.
Uplatnenie absolventov:
Absolvent je po primeranej nástupnej praxi schopný samostatne vykonávať
práce vo všetkých oblastiach využívajúcich grafiku. Odborné vzdelávanie vytvorí
priestor na prepojenie teoretických vedomostí z propagačnej grafiky s konkrétnymi zručnosťami aj s využitím najnovších technológií pri kreatívnej práci.
3661 H - Murár
Učebný odbor pripravuje absolventa so širokým všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať odborné činnosti spojené s murovaním nosného a výplňového muriva, priečok a komínov, zhotovovaním vnútorných a vonkajších omietok, vykonávaním betonárskych prác, zhotovovaním obkladov a dlažieb, osadzovaním prekladov a
výrobkov pridruženej stavebnej výroby, zhotovovaním izolácií proti zemnej vlhkosti, tepelných a zvukových izolácií, vykonávaním údržby, opráv, adaptačných a rekonštrukčných prác a montáží stavebných objektov. Štúdium je zamerané na prípravu najmä na povolanie murár a vykonávanie niektorých činností obkladača, betonára, omietkára, maliara, izolatéra a montéra suchých stavieb. Absolventi sa uplatňujú v stavebných dodávateľských firmách pri realizácii a obnove bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb.
PRAKTICKÁ PRÍPRAVA:
Umožňuje absolventovi získať vedomosti z odborných predmetov, ktoré sú doplnené základnými ekonomickými, ekologickými, technickými a technologickými poznatkami. Zároveň mu umožňuje získané vedomosti
aplikovať v praxi, pri riešení praktických problémov a vykonávaní praktických úkonov v profesii. Praktické vzdelávanie je zamerané na osvojovanie a upevňovanie zručností a spôsobilostí žiakov uvedených v profile absolventa. Absolvent je kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný samostatne pracovať a má príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore. Je schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác, murovať nosné a výplňové murivo, zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky, jednoduché obklady a dlažby, vykonávať betonárske práce, zhotovovať izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, tepelné a zvukové izolácie, vykonávať údržbu, opravy a rekonštrukcie stavieb,
osadzovať výrobky pridruženej stavebnej výroby a vykonávať jednoduché stavebno-montážne práce.
Uplatnenie absolventov:
Absolvent učebného odboru je pripravený na nadstavbové štúdium v študijnom odbore 3659 4 stavebníctvo dennou, večernou alebo externou formou. Po niekoľkomesačnej praxi je pripravený samostatne vykonávať činnosti v povolaniach murár, omietkár, betonár, izolatér a montér suchých stavieb.
3152 2 00 - Krajčír
Teoretickú aj praktickú odbornú prípravu tvorí učivo spracované v jednotlivých obsahových okruhoch
so zameraním na zásady materiálovej, technologickej, konštrukčnej a výtvarnej prípravy, ekonomicko-spoločenských a ekologických zákonitostí a jeho aplikáciu v praktických činnostiach. Absolventi ovládajú zodpovedajúcu odbornú terminológiu, majú osvojené poznatky o materiálovej a surovinovej základni, poznajú
obsluhu strojov a zariadení. Vedia pracovať s prihliadaním na plnenie ekonomických a ekologických požiadaviek výroby a služieb príslušného odvetvia so súčasným dodržiavaním pracovnej disciplíny a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre osvojenie si základných vedomostí a zručností pre život. Ich komunikačné zručnosti sú dostatočne široké a vytvárajú podmienky pre primerané riešenie rôznych pracovných, sociálnych a súkromných situácií na pracovisku i pri reprezentovaní firmy.
Absolventi vzdelávacieho smeru textil a odevníctvo sú pripravení na výkon odborných činností v povolaniach textilného, technického a odevného odvetvia, ktoré majú remeselnícky charakter a vyššie nároky na
odborné manuálne zručnosti.
PRAKTICKÁ PRÍPRAVA
Odborné vzdelávanie umožňuje absolventom získať vedomosti a zručnosti v priemyselnej i zákazkovej
výrobe odevov, t.j. vrstvenie materiálu, kreslenie polôh, oddeľovanie, ručné a strojové šitie, žehlenie, lepenie, skúšanie, kontrolovanie, adjustácia a čistenie. Rovnako získa vedomosti a zručnosti pri výrobe autopoťahov a technickej konfekcie.
Uplatnenie absolventov
Ďalší odborný rozvoj absolventov a získanie vyššej úrovne vzdelania absolventov umožňuje odborná
príprava v nadväzujúcich študijných odboroch v nadstavbovej forme štúdia. Po ukončení štúdia získajú výučný list a sú spôsobilí samostatne vykonávať odborné práce vo veľkých, stredných a malých firmách textilného
a odevného priemyslu alebo v samostatnom podnikaní v oblasti výroby a poskytovania služieb.
Zadný rad zľava: Ing. Marián Mochnay, Mgr. Renáta Sebestyénová, Ing. Valéria Jurčová, PaedDr. Jozef
Frajkor, Ing. Emil Blicha, Mgr. Viera Lukáčová, Ing. Juraj Olejník, Mgr. Andrea Hocmanová, Mgr. Renáta Nováková
Predný rad zľava: Mgr. Lýdia Miroľová, Mgr. Valéria Servátková, Bc. Ľudmila Lendacká, Mgr. Romana Birošová, Mgr. Karina Kováčová, Mgr. Zuzana Dudová, PhDr. Miloslava Olearník Štefanová, Mgr. Jozef Ščobík
Chýbajú: Ing. Lucia Mochnayová, Mgr. Miroslava Pížová, Mgr. Radoslav Kubánka, Mgr. Eduardo Sosa,
JUDr. Viera Blichová, Mgr. Kaščák, Ing. František Oľha, Ing. Jaroslav Oľha, Mgr. Štefan Oslovič, Mgr. Nataša Boháčová, Mgr. Mária Olejníková
I. P
Chbat Mohammad, Chromý Michal, Kuzmiak Ivan, Ohradzanský Martin, Saloký
František, Ing. Sokolovič Martin, Štofaníková Lenka
II. D
Fendrychová Andrea, Juhasová Adela, Kormoš Peter, Pospíšil Matej, Richnavský
Michal
I. E
Artim Vladimír, Kačmár Vladimír, Košarišťan Dalibor, Sinai Rastislav
II. E
Bažo Tibor, Jurková Jaroslava, Kmec Andrej, Šlosárová Marta, Vaško Ľudovít
III. E
Čelovský Peter, Grejtáková Monika , Horňáková Katarína, Chromý Jakub,
Kandráčová Silvia, Kuchár Michal, Medvec Marek, Piskura Ondrej, Ripcsuová
Beáta,Sabo Patrik, Seňo Silver
IV. E
Ferencová Andrea, Horňáková Angelika, Leder Marek, Sakala Ján, Semková
Ivana, Vašková Dana
Elokované pracoviská
Humenné
III. H
Benčič Martin, Bumberová Anna, Cihra Matúš, Grodzová Anna, Harkot Miroslav,
Kelčák Andrej, Kožejaková Marcela,Lechanová Nikola, Mantič Peter, Migaľ Matúš,
Mikloško René, Pacolt Peter, Seman Michal, Tkáč Marián
IV. H
Bobik Peter, Hreha Anton, Jozefov Maroš, Kačúr Ľubomír, Kozák Jaroslav,
Lopatník Lukáš, Olexičáková Eva, Piatka Marek, Raganová Alena, Tatár Kamil,
Uberlauerová Jana
Zborov
I. Z
Cina Jozef, Cinová Alena, Cinová Dana, Ferenc Ján, Ferenc Jaroslav, Ferenc
Jozef, Ferenc Martin, Ferenc Štefan, Kováč Karol, Kováč Martin, Kováč Peter,
Kováč Peter, Kováč Róbert, Kováč Stanislav, Kováčová Ivana, Kováčová
Kristína, Kováčová Mária, Miko Jakub, Miko Jozef, Miko Jozef, Miko Jozef, Miko
Martin, Miková Miroslava, Miková Natália, Miková Renáta, Novák Peter, Sivák
Jozef, Sivák Šimon, Siváková Jana, Siváková Lenka, Siváková Lenka, Siváková
Magdaléna, Siváková Mária, Šiváková Antónia
II. Z
Billá Patrícia, Cina Martin, Cina, Peter, Cinová Mária, Ferenc Dominik, Ferenc Erik,
Ferenc Ján, Ferenc, Mário, Ferenc Ondrej, Kováč Erik, Kováč Ján, Kováč Milan,
Miková Patrícia, Mušková Mária, Nováková Anna, Sivák Adam, Sivák Karol, Sivák
Peter, Siváková Martina
III. Z
Cina Karol, Ferencová Mária, Kováč Martin, Kováč Vojtěch, Kováčová Dominika,
Miko Karol, Miko Martin, Nováková Paulína, Siváková Eva, Žoltáková Iveta
Terňa
I. N
Bandy Marcel, Bandyová Martina, Dužda Marek, Dužda Peter, Duždová Simona,
Ferko Jozef, Ferko Martin, Ferko Roman, Ferková Sandra, Giňa Kamil, Giňa
Matúš, Giňa Tomáš, Giňová Nikola, Giňová Oľga, Giňová Patrícia, Gregorová
Mária, Horvát Lukáš, Horvát Tomáš, Horvátová Anita, Šarovec Michal, Šarovec
Vojtech
II. N
Bandyová Slávka, Dužda Marián, Ferko Ján, Ferko Ján, Ferko Rastislav, Ferková
Simona, Ferková Viera, Giňa Rastislav, Giňa Róbert, Horvátová Katarína,
Horvátová Soňa
III. N
Duždová Monika, Ferko Matúš, Ferko Milan, Ferko Roman, Gáborová Angelika,
Giňová Zdena, Miko Ivan, Miková Daša
Svinia
I. S
Červeňák Alex, Červeňák Dávid, Červeňák Jozef, Červeňák Július, Červeňák Leon,
Červeňák Lukáš, Červeňák Marek, Červeňák Rastislav, Červeňák Róbert, Čikala
Dalibor, Čikala Dávid, Čikala Dávid, Čikala Ján, Čikala Lukáš, Čikala Lukáš, Čikala
Lukáš, Čuri Aladár, Dužda Dávid, Holub Denis, Holub Dionýz, Holub Ľubomír, Horváth
Ján, Horváth Lukáš, Horváth Samuel, Kaleja Imrich, Knezel Alex, Tuleja Alexander
I. D
Červeňáková Manuela, Červeňáková Sandra, Červeňáková Zuzana, Giňová Diana,
Horváthová Alexandra, Horváthová Jana, Kalejová Manuela
Chmeľov
I. L
Gáborová Laura, Kroka Peter, Vaško Peter
II. L
Horváth Roman, Horvátová Lucia
III. L
Fečová Kristína, Horvát Róbert, Horváthová Ivana, Kroka Lukáš
Slávnostné otvorenie
školského roka
Sociálno-psychologický
výcvik IV. ročník
Imatrikulácia prvákov
Imatrikulácia prvákov
Plenér Pusté Pole
III. ročník medziškolskej súťaže v líčení
DOD
Volejbalový turnaj + exhibícia učitelia vs. žiaci
Módna
prehliadka
Terňa
Mikulášska nádielka
Vianočné reminiscencie
Bessenyeiho kapustnica
Lyžiarsky kurz Tatranská Lomnica
Beseda s novinárom
Valentínky
Stužková slávnosť IV.T
Návšteva SHMÚ v Košiciach
Krajské kolo „Za krásu slova“
Majstrovstvá SR v účesovej a dekoratívnej tvorbe Nové Zámky
Okrúhle výročie zriaďovateľa
školy Ing. Emila Blichu
Veľká medaila sv. Gorazda
Ing. Emilovi Blichovi
Reprezentačný ples ELBA
Deň učiteľov
Odovzdávanie najvyššieho ocenenia zriaďovateľa Emanuel
Výstava starožitností
Stavanie mája
Brainstorming Pusté Pole
Výstava Mgr. Eduarda Sosu
Deň vtákov
Ocenenie časopisu Elback Štúrovým perom
Rozlúčka s maturantmi
Učebňa odborného
výcviku Terňa
Slávnostné otvorenie EP v Terni
MS 2013
Odborná ukážka
MS 2013 Humenné
Ústne odpovede
Varenie
guľášov
Manažment škôl ELBA na Elbe
I. T
Zľava: Mgr. Jozef Ščobík - triedny učiteľ, Tkáčik Ladislav, Bašista Daniel,
Čaja Peter, Brehová Slávka, Naď Adam, Schvarcová Katarína, Kotulič Michal,
Čonková Alena, Gašparovič Damián, Červeňáková Klaudia, Fedor Marek, Bednárová Jana
II. T
Zľava: Pčolka Tomáš, Guľaša Daniel, Mgr. Lýdia Miroľová - triedna učiteľka,
Gamčík Matúš, Naď Norbert, Kušnirík Erik, Torjaiová Kristína, Samko Marek,
Klimek Timotej, Tomčík Dávid, Chmurovič Tomáš, chýba Vašková Ivana
III. T
Barteková Barbora, Michalenková Ivana, Mikluš Lukáš, Ďuricová Jelizaveta
Mária, Krochmaľová Ria, Mgr. Zuzana Dudová - triedna učiteľka, Peti Denis,
chýba Foltin Lukáš
IV. T
Zľava: Marián Hopko, Natália
Mikšíková, Ing. Juraj Olejník
- triedny učiteľ, Andrea Marcinková, Kristián Orečný, chýba Michaela Partillová
II. M
Zľava: Jakub Mikloš, Róbert Baláž, Ing. Valéria Jurčová - triedna učiteľka, Tatiana Perháčová, Natália Lutzová, Natália Tkáčová, chýbajú Mačuteková Slavomíra, Kristína Pavlišinová
Cieľom každého žiaka strednej školy je úspešne ukončiť stredoškolské štúdium a získať maturitné vysvedčenie. Aby ho žiak získal, musí sa najprv prihlásiť na maturitnú skúšku v termíne do 30. septembra daného školského roku
a potom úspešne ukončiť štúdium pri „zelenom stole“.
Na maturitnú skúšku v školskom roku 2012/2013 bolo prihlásených celkom
39 študentov, 34 žiakov z úplného stredného odborného vzdelávania (ÚSOV)
a 5 žiakov z pomaturitného kvalifikačného štúdia (PMKŠ). V štvorročnom štúdiu sa povinne maturuje zo štyroch predmetov – slovenský jazyk a literatúra,
cudzí jazyk, praktická časť odbornej zložky (PČOZ) a teoretická časť odbornej
zložky (TČOZ). Maturitná skúška na PMKŠ je zložená z dvoch častí – TČOZ
a PČOZ. Študenti si môžu zvoliť maximálne dva dobrovoľné maturitné predmety. V šk. roku 2012/2013 sa na dobrovoľnú maturitnú skúšku z matematiky prihlásili 2 žiaci.
Externá časť písomnej formy a interná časť MS 2013 z povinných predmetov sa uskutočnila v dňoch 12. 3 – 14. 3. 2013. PF EČ MS 2013 zo SJL vykonalo 39 študentov, PF EČ z ANJ vykonalo 26 študentov, PF EČ z NEJ vykonali 2
študenti, PF EČ z RUJ vykonalo 10 študentov.
Praktická časť odbornej zložky (PČOZ) sa uskutočnila v dňoch 15. 5.-16. 5.
2013. Zúčastnilo sa jej 37 študentov, a to 19 denných, 14 externých a 4 diaľkoví – PMKŠ. Žiačky študijného odboru Kozmetička a vizážistka vykonali PČOZ
prevedením komplexnej úlohy. Žiaci ostatných študijných odborov si zvolili za
PČOZ obhajobu vlastného projektu.
Ústna forma internej časti MS 2013 sa v sídle školy uskutočnila v dňoch 27.
5. - 29. 5. 2013. ÚFIČ MS 2013 na elokovanom pracovisku v Humennom sa
uskutočnila 30. 5. 2013. ÚFIČ MS2013 sa v riadnom termíne zúčastnilo 34 študentov. K ústnej forme MS 2013 neboli pripustení 8 žiaci. Hlavným dôvodom
bolo neukončené štúdium v poslednom ročníku. Študenti dosahovali v maturitných predmetoch veľmi dobré, priemerné a aj výborné výsledky, ktoré objektívne zodpovedali ich študijným výsledkom počas štúdia na škole. Maturitnú skúšku úspešne vykonali 15 denní študenti, 14 externí študenti a 4 študenti PMKŠ
v riadnom termíne. Počas MS 2013 pracovalo 12 predmetových maturitných komisií.
Zmenou zákona č. 245/2008 Z. z. sa v termíne 3. 9. - 4. 9. 2013 uskutočnili
opravné skúšky z EČ a PFIČ zo SJL a CUJ, ktorých sa zúčastnili aj 6 naši maturanti, ktorí podali oficiálnu žiadosť do konca júna. V termíne 12. 9. - 13. 9. 2013
sa následne uskutočnila aj ústna forma MS 2013 10 žiakov v mimoriadnom skúšobnom termíne, 9 žiakov vykonalo maturitnú skúšku úspešne, 1 neúspešne
a požiadal o opravný termín.
Podľa hodnotenia predsedníčky školskej maturitnej komisie Mgr. Márie Horváthovej maturitné skúšky boli pripravené na veľmi dobrej úrovni. Práca predmetových maturitných komisií bola veľmi dobrá, plynulá a nevyskytli sa žiadne
rušivé momenty.
Mgr. Karina Kováčová
koordinátorka MS 2013
Rada školy
Má významnú úlohu pri tvorbe a uplatňovaní koncepcie výchovy a vzdelávania školy,
v otázkach rozvoja a formulovania strategických cieľov školy a je účinnou spätnou väzbou o efektívnosti pedagogického riadenia a výchovno-vzdelávacieho pôsobenia školy. RŠ je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy rodičov, žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy
a vzdelávania. Plní funkciu kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu
školskej problematiky. Rada školy sa riadi zákonom č. 596/2003 - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 24 a 25 v plnom rozsahu.
Radu školy S SOŠ ELBA tvoria zástupcovia rodičov a študentov školy, ako
5-členný iniciatívny orgán školskej samosprávy:
Predseda Rady školy: PhDr. Ivan Benko – poslanec MsZ Prešov
Za pedagogický zbor: Bc. Ľudmila Lendacká
Za nepedagogických zamestnancov: Ing. Viliam Skurka
Za zamestnávateľov: Ing. Martin Kužma
Za rodičov: (bude doplnené po triednych aktívoch v novembri 2013)
Za žiakov a študentov: Tomáš Pčolka –II. T
Pedagogická rada
je poradný orgán riaditeľky školy, tvorí ju 31 pedagogických zamestnancov
Žiacka školská rada (ŽŠR)
Žiacka školská rada (ďalej len ŽŠR) reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
Je pomocným samosprávnym orgánom školy. Motivuje žiakov na riešenie spoločných problémov, predkladanie a obhajovanie ich návrhov, a tým prispieva k zainteresovanosti na riadení života školy. Nezanedbateľný je pedagogický aspekt žiackej samosprávy – učí žiakov samostatne myslieť a konať, formovať a prejavovať
vlastné názory, argumentovať a obhajovať ich v komunikácii s rovesníkmi i dospelými. Koordinátorkou ŽŠR je Bc. Ľudmila Lendacká. ŽSR tvoria zástupcovia žiakov
z každej triedy.
Rodičovská rada
Je poradným orgánom riaditeľa školy ktorý je zložený zo zástupcov rodičov žiakov
každej triedy. Rieši všetky závažné otázky spolupráce rodiny a školy. Rodičovská rada
je zložená z triednych dôverníkov tried denného štúdia. Každý rok sa uskutočňujú dva
triedne aktívy rodičovského združenia. Ďalšie triedne aktívy sa môžu konať na základe
požiadaviek rodičov a zváženia triedneho učiteľa. RR je medzičlánkom medzi žiakmi a
školou. Prenáša návrhy, pripomienky a požiadavky od žiakov a rodičov na vedenie školy
a naopak. Iba vzájomná dobrá komunikácia umožňuje riešiť vzniknuté problémy operatívne. Riadi sa pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu. Je najvyšším orgánom dobrovoľného združenia rodičov. Vyjadruje sa k výchovným opatreniam, pripomienkam rodičov
k práci školy, pomoci škole, vnútroškolským predpisom, ktoré sa týkajú školy. Členovia:
zástupcovia rodičov z každej triedy
Predseda: p. Marcinková
Podpredseda: Mgr. Karina Kováčová – za školu
členovia za triedy I.T p. Naď II.T
p. Guľašová
III.T p. Michalenko IV.T p. Marcinková
S SOŠ Elba poskytuje vzdelávanie aj pre dospelých
záujemcov o štúdium, a to formou externého štúdia.
Záujemcovia pri zápise musia predložiť tieto originály
dokladov: vysvedčenie zo základnej školy z 9. ročníka – úspešné ukon-
čenie nižšieho stredného vzdelania, resp. výučný list, rodný list, občiansky preukaz, vydaté ženy aj sobášny list (zmena priezviska) a žiadosť
o prijatie na štúdium.
Organizácia vyučovania: Vyučovanie je spravidla realizované raz týždenne v stredu v rozsahu 6–8 hodín, v čase od 13.00 hod. do 18.00 hod.
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky
Prihlasovanie na štúdium: Prihlasovanie je možné osobne každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod., resp. cez víkend na mailovej
adrese: [email protected]
Zľava: Viera Drechslerová, Marek Kuruc, Janka Haščinová, PhDr. Vladimír Husár, Danka Aronová, Ing. Viliam Skurka, Oľga Tomčišáková, František Tramita, Emília Gáborová,
Denisa Macejová, Daniela Tarbajová
Organizácia školského roka 2013/ 2014
Vyučovanie: I. polrok šk. roku sa začína
Školské vyučovanie sa začína Školské vyučovanie v I. polroku končí II. polrok šk. roku sa začína
Školské vyučovanie v II. polroku končí 1. septembra 2013
2. septembra 2013 - pondelok
31. januára 2014 - piatok
4. februára 2014 - utorok
27. júna 2014 - piatok
Prázdniny:
Jesenné: 30. októbra – 1. novembra 2013 vyučovanie sa začína 4. 11. 2013 - pondelok
Vianočné: 23. decembra - 7. januára 2014 vyučovanie sa začína
8. 1. 2014 - streda
Polročné: 3. februára 2014 vyučovanie sa začína 4. 2. 2014 - utorok
Jarné: 3. marca – 7. marca 2014 vyučovanie sa začína 1 0. 3. 2014 - pondelok
Veľkonočné: 17. apríla – 22. apríla 2014 vyučovanie sa začína
23. 4. 2014 - streda
Letné: 30. júna - 29. augusta 2014 vyučovanie sa začína 2. 9. 2014 - utorok
Dátum vysvedčenia:
I. polrok
II. polrok
31. januára 2014 (štvrtok)
27. júna 2014 (piatok)
Klasifikačné porady:
1/4 – ročná
1/2 – ročná 3/4 – ročná 2/2 - ročná (4.r)
2/2 – ročná
12. novembra 2013 (utorok)
28. januára 2014 (utorok)
8. apríla 2014 (utorok)
12. mája 2014 (pondelok)
24. júna 2014 (utorok)
Triedne aktívy:
1. triedny aktív: 2. triedny aktív
Prijímacie skúšky:
1. kolo
2. kolo
Talentové skúšky:
1. kolo
2. kolo 14. novembra 2013 (štvrtok)
10. apríla 2014 (štvrtok)
5. mája 2014 (pondelok) a 6. mája 2014 (utorok)
6. júna 2014 (utorok)
26. marca 2014 (streda) 6. júna 2013 (utorok)
Opravný termín MS 2013 – externá a interná časť písomnej formy
3. septembra 2013 EČ a PFIČ SJL
4. septembra. 2013 EČ a PFIČ CUJ
MS 2013 náhradný termín
12. septembra 2013 PČOZ
13. septembra 2013
UFIČ Maturitná skúška 2014
EČ a PFIČ SJL
18. marca 2014 - utorok
EČ a PFIČ CUJ
19. marca 2014 – streda
EČ MAT
20. marca 2014 – štvrtok
Odovzdávanie maturitných projektov
15. apríla 2014 – utorok
Náhradný termín EČ a PFIČ MS 2014
11. – 16. apríla 2014
Interná časť MS 2014
PČOZ
UFIČ
15. mája 2014 Prešov, 16. mája 2014 Humenné
26. – 28. mája 2014 Prešov, 29. mája 2014 Humenné
Záverečné skúšky
Písomná forma
Praktická časť
Ústna časť
18. júna 2014
19. júna 2014
20. júna 2014
2. 9. 2013
3. 9. 2013
3. 9 .2013
4. 9. 2013
12. 9. 2013
13. 9. 2013
24. 9. – 27. 9. 2013
17. 10. 2013
17. 10. 2013 22. 10. 2013
Slávnostné otvorenie školského roka
Opravný termín MS 2013 EČ a PFIČ SJL
Slávnostné otvorenie elokovaného pracoviska vo Svini
Opravný termín MS 2013 EČ a PFIČ CUJ
Náhradný termín MS 2013 PČOZ
Náhradný termín MS 2013 ÚFIČ
Plenér ELBA 2013 – Pusté Pole
Návšteva galérie
Návšteva knižnice
Svetový deň zdravej výživy
Imatrikulácia novoprijatých žiakov
Deň školských knižníc
15. 11. 2013
Výchovný koncert
6. 12. 2013
7. 12. 2013
18. 12. 2013
20. 12. 2013
Mikulášska nádielka Gorazdov literárny Prešov
Zábavné popoludnie s matematikou
Vianočné reminiscencie
9. 1. 2014
20. 1. – 24. 1.2014
Bessenyeiho kapustnica
Lyžiarsky kurz v Tatranskej Lomnici
február 2014
Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek na MÚ PO
11. 3. 2014
20. 3. 2014
27. 3. 2014 Návšteva SHMÚ v Košiciach
Školské kolo „Za krásu slova“
Matematický klokan
Krajské kolo „Za krásu slova“
Deň učiteľov – Emanuel
3. - 4. 4. 2014
30. 4. 2014
Exkurzia II. T triedy Dlouhé Stráně, ČR
Stavanie mája
7. 5. – 9. 5. 2014
15. 5. 2014
16. 5. 2014
Brainstorming elokovaných pracovísk – Kežmarské Žľaby
Technická exkurzia – Trasformovňa - Ličartovce
Rozlúčka s maturantmi
2. 6 - 6. 6. 2014
23. 6 - 24. 6. 2014 26. 6. 2014
27. 6. 2014
Projektový týždeň
Školské výlety a exkurzie
Športový deň a varenie guľášov
Slávnostné ukončenie šk. roka
11. – 13. 7. 2014 EĽRO Kežmarok 2014
Telovýchovné akcie:
Kurz pohybových aktivít v prírode
Jesenné účelové cvičenie Lyžiarsky výcvik
Jarné účelové cvičenie Kurz Ochrana života a zdravia
9. – 13. septembra 2013
13. septembra 2013
20. - 24. januára 2014
2. mája 2014
2.- 6. mája 2014
Download

Indikátor 2013/14 - Súkromná stredná odborná škola ELBA