LIM
Levočský
informačný
mesačník
M
ES
TO LEVOČ
A
jún 2013
Dni Pentapolitany v Košiciach
19. apríla 1412, teda pred viac ako 600 rokmi, slobodné kráľovské mestá Košice, Prešov, Bardejov, Sabinov a Levoča vytvorili obchodné združenie pod názvom Pentapolitana. Dôvodom boli najmä ekonomické záujmy,
združenie hralo dôležitú úlohu najmä v tranzitnom obchode.
Pred rokom bolo toto staré spojenectvo presne po 600 rokoch oživené
primátormi piatich miest, ktorí podpísali v historickej radnici v Košiciach
Memorandum o spolupráci na projekte Košice – Európske hlavné mesto
kultúry 2013, pričom dôraz bol z obchodnej spolupráce presunutý hlavne
do oblasti kultúry.
V programe Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Košice 2013 boli spoločné kultúrne aktivity miest zastrešené v samostatnom projekte
pod názvom DNI PENTAPOLITANY V KOŠICIACH, ktoré sa uskutočnili v dňoch 9. - 11.5.2013 na Hlavnej ulici v Košiciach. Slávnostne ich otvorili
primátori uvedených miest, ktorí zdôraznili význam spolupráce v oblasti kultúry pre rozvoj miest, ako aj celého regiónu.
Každé mesto Pentapolitany tak dostalo príležitosť prezentovať sa pred očami obyvateľov, ale i návštevníkov Košíc kultúrnym programom. Levoču
veľmi dôstojne reprezentovala Dychová hudba mesta Levoča, folklórny súbor Levočan, žiaci Spojenej školy internátnej v Levoči a rapová skupina
Človek Milión. Zahraniční i domáci návštevníci podujatia mohli zase v prezentačnom stánku získať nielen informácie o meste Levoča, ale aj propagačné materiály o meste a okolí.
Ing. Ivan Dunčko, ved. odd. CRaRM, Mgr. Ingrid Kamenická, riaditeľka MsKS
Kariérové poradenstvo – efektívny nástroj v podpore
sociálnej inklúzie (Školský poradenský systém a trh práce)
V dňoch 23. a 24. apríla 2013 sa v Mestskom divadle v Levoči uskutočnila celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom Kariérové
poradenstvo – efektívny nástroj v podpore sociálnej inklúzie (Školský poradenský systém a trh práce), ktorú
organizoval Obvodný úrad Prešov - odbor školstva - v spolupráci s odbornými partnermi konferencie Centrami
pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Levoča a Poprad a mestom Levoča.
Konferencia sa konala pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka a s
odbornou garanciou Mgr. Zdenka Krajčíra, generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva, a PaedDr.
Márie Tekelovej, riaditeľky odboru špeciálnych škôl MŠVVaŠ SR. Na konferencii sa zúčastnilo 120 odborníkov
z Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky, ktorí ocenili aktuálnosť a vysokú profesionálnu úroveň
prednášok aj samotnej konferencie. Prednosta Obvodného úradu Prešov Ing. Vladimír Jánošík mimoriadne
vyzdvihol vlastnú iniciatívu organizátorov, ktorí sa rozhodli aktuálnosť a nástojčivosť problému pretaviť
do odborného stretnutia zainteresovaných subjektov a podujali sa na zorganizovanie medzinárodnej
konferencie.
Konferencia bola určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti kariérového poradenstva v
rezortoch školstva a práce s cieľom prezentovať relevantné a aktuálne informácie o možnostiach kariérového
poradenstva vo vzdelávacích systémoch EÚ a zúčastnených krajín, jeho prepojenia s odborným vzdelávaním
v súlade s požiadavkami trhu práce, činnosť poradenských centier napomáhajúcich osobnostnému, vzdelávaciemu a profesijnému vývinu žiakov, identifikácii ich
ďalších vzdelávacích ciest na získanie kvalifikácie potrebnej pre uplatniteľnosť na pracovnom trhu.
Odbornú časť konferencie otvorila Mgr. Katarína Vozárová, riaditeľka Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Levoča s príspevkom
Program kariérového poradenstva – prezentácia výsledkov postojov, názorov a smerovania žiakov základných a stredných škôl v Prešovskom kraji.
Za Českú republiku, rezort školstva, vystúpila s príspevkom Mgr. Pavlína Šťastnová, vedúca oddelenia pre celoživotné kariérové poradenstvo Národného
ústavu pre vzdelávanie, školské poradenské zariadenia a zariadenia pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov Praha, za Poľsko Jerzy Bielecki,
manažér odborného poradenstva, KOWEZiU Waršava, za Slovenskú republiku PaedDr. Mária Tekelová, riaditeľka odboru špeciálnych škôl MŠVVaŠ SR, ktorá
zároveň predstavila pripravované legislatívne opatrenia v oblasti odborného vzdelávania, a Mgr. Michal Gabarík, MŠVVaŠ SR. Rezort práce Českej republiky
zastupoval Mgr. Roman Seidl, riaditeľ odboru koncepcií a medzinárodnej spolupráce v oblasti zamestnanosti Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorý sa vo
svojom referáte venoval problematike poskytovania kariérového poradenstva v oblasti zamestnanosti. Zaujímavosťou bola skutočnosť, že úrady práce v ČR
poskytujú kariérové poradenstvo aj širokej verejnosti, nielen nezamestnaným. Za Slovenskú republiku, rezort práce, sa na konferencii zúčastnil Ing. Jozef Križan,
riaditeľ ÚPSV a R Poprad.
Príbuzné profesné organizácie zastupovali konzultanti Euroguidance centrum SR, Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania SAAIC Lenka
Beková, Štefan Grajcár a Jozef Detko, Euroguidance centrum ČR zastupovala Kateřina Hašková.
Výstupy z konferencie boli spracované v e-zborníku, ktorý je dostupný na www.dobracesta.sk.
Mgr. Katarína Vozárová, riaditeľka CPPPaP Levoča
LIM 6/2013
1
LIM
Mestský úrad informuje, spoločenská rubrika
Spoločenská
rubrika
Významné životné jubileum v mesiaci máj
2013 oslávili:
80 rokov
Irena Pittnerová
77 rokov
Jozef Štrama
Významné životné jubileum v mesiaci jún
2013 oslávia:
90 rokov
78 rokov
Ján Turek
Ján Lang
86 rokov
Helena Stanková
Marta Vráblová
77 rokov
83 rokov
Peter Kopkáš
Peter Krajňák
Klára Štramová
Ladislav Dziviak
76 rokov
Mária Kamenická
Mgr. Valéria Pirkovská
Anna Chamilová
Jozef Valas
82 rokov
75 rokov
Veronika Pramuková Ján Talpaš
81 rokov
Mária Kašperová
Emília Ivanová
70 rokov
Klára Molnárová
Milan Zemčák
Marta Babejová
Ján Pacenda
79 rokov
MUDr. Ladislav Volek
Božena Kokyová
Mária Semanová
Alžbeta Kertisová
Anna Považanová
Alžbeta Krigovská
Mária Stanková
Anna Dvorčáková
Mgr. Kamil Biringer
Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme,
prajeme pevné zdravie a veľa životného optimizmu do ďalších rokov života.
Uzreli svetlo sveta:
Terézia Žifčáková
Tamara Kočková
Petronela Ondrušová
Matej Fabiš
Martin Daniel Haas
Timea Jankovčinová
Jasmin Čonková
Maxim Sobinovský
Liliana Slavkovská
Manželstvo uzavreli:
Radoslav Varga Ing. Zuzana Kopaničáková
Rastislav Gardoš Mgr. Katarína Brincková
Maroš Dzurilla
Denisa Šurcová
Pavol Maciak
Magdaléna Kováčová
Miroslav Spodník Katarína Homolová
Ing. Ján Fataš
Martina Pavličková
Opustili nás:
V mesiaci marec 2013 nás opustil:
Michal Juraško, nar. 1944
V mesiacoch apríl a máj 2013 nás opustili:
Irena Čonková, nar. 1949
Jozef Lesňák, nar. 1965
Štefan Harenčár, nar. 1961
Pavol Olejár, nar. 1944
Mária Valentová, nar. 1916
Jozef Koubek, nar. 1959
Michal Suchý, nar. 1947
Mgr. Darina Krajňáková, oddelenie OaVP
LIM
ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
23.05.2013 sa konalo 42. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči. Poslanci sa
po otvorení a po kontrole plnenia uznesení zaoberali majetkovoprávnym vysporiadaním
nehnuteľností, v rámci ktorého prejednávali predaj nehnuteľností, predaj a kúpu majetku,
vzájomné započítanie, zmluvu o vykonaní exekúcie, ukončenie nájmu bytu, pridelenie bytu, nájom
nebytových priestorov, zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, zmluvu o budúcom
odovzdaní a prevzatí objektov, predaj hnuteľného majetku a zmenu uznesenia.
Poslanci po diskusii hlasovali v rámci bodu programu - Vyjadrenie k žalobe Romana Čonku
o ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy.
Mestské zastupiteľstvo v Levoči ďalej schválilo uzatvorenie Rámcovej dohody na predmet
,,Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti –mesta Levoča prostredníctvom stravovacích lístkov“ a Dodatok
č. 9 ku Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód projektu 2511022011
uzatvorenej dňa 26.7.2010, reg. č. VS-1/2010-KaHR.
Poslanci MZ prijali nasledovné Všeobecne záväzné nariadenia: VZN, ktorým sa upravuje
státie, parkovanie a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Levoča počas
konania Mariánskej púte v dňoch 6.7.-7.7.2013, VZN – Trhové poriadky – Mariánska púť
2013, VZN mesta, ktorým sa mení VZN mesta č. 3/2012 o Mestskej polícii Levoča, VZN mesta
o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta
Levoča.
Dotácia z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 250 eur
pre Základnú školu Námestie Štefana Kluberta 10, Levoča na zabezpečenie návštevy žiakov
a pedagógov z partnerskej školy z Litomyšle v dňoch 22.5.-25.5.2013 bola taktiež schválená.
Poslanecký zbor si stanovil Plán práce MsR a MsZ na II. pol rok 2013.
Poslanci rokovali aj o pozastavenom výkone uznesenia č. 41/30 prijatého na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Levoči dňa 25.04.2013.
V bode „Interpelácie poslancov“ poslanci interpelovali svoje návrhy a podnety.
Celé znenia uznesení mestského zastupiteľstva sú zverejňované na internetovej stránke
mesta Levoča www.levoca.sk, v sekcii Samospráva - MsZ - Zasadnutia MsZ.
Do uznesení MZ sa značia aj hlasovania poslancov k jednotlivým bodom. Materiály určené na
rokovanie poslancom MZ sú zverejňované na internetovej stránke mesta vždy v pondelok v týždni,
v ktorom sa koná zasadnutie MZ.
Mgr. Ivana Kellnerová, sekretariát primátora mesta
Mesto Levoča ponúka na predaj a prenájom
Mesto Levoča (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a
nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy,
ktorou vyhlasovateľ predá nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Levoča.
Podrobnosti o jednotlivých predajoch nájdete na internetovej stránke mesta Levoča www.levoca.sk.
Mesto Levoča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v
platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme:
nebytový priestor v objekte RADNICE na Nám. M. Pavla 2 v Levoči,
 nebytové priestory na Námestí Majstra Pavla č. 28 v Levoči,
 nebytový priestor na Košickej ulici č. 8 v Levoči,
 nebytové priestory v objekte polikliniky na Nám. Š. Kluberta 6 v Levoči,
 nebytový priestor na Námestí Majstra Pavla č. 50 v Levoči,
 nebytový priestor – bufet nachádzajúci sa v objekte s. č. 2088 (chata) pri vodnej nádrži v Levoči.
Každý návrh zmluvy bude obsahovať označenie navrhovateľa, výšku ponúkanej kúpnej ceny
alebo nájomného a spôsob platby (pri splátkach výšku a čas splácania), účel využitia. Prílohou
návrhu zmluvy u právnických osôb a podnikateľov bude výpis z príslušného registra nie starší ako
3 mesiace.
Návrh bude predložený v slovenskom jazyku, prípadne v inom jazyku s úradne overeným prekladom. Vzor návrhu zmluvy je možné si vyzdvihnúť na odd. majetkovom MsÚ Levoča, 2. posch.,
číslo dv. 1 a 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy.
Navrhovatelia doručia svoje návrhy zmlúv spolu s požadovanými prílohami na sekretariát –
číslo dverí 29 – 1. posch. budovy MsÚ v Levoči - do 08.00 hod. dňa 20.06.2013 v zalepenej obálke
s označením predaja alebo prenájmu jednotlivých nehnuteľností a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.
Poplatky spojené so zložením a vrátením zábezpeky znáša navrhovateľ.
Oznámenie o vybranom návrhu uverejní vyhlasovateľ na internetovej stránke www.levoca.sk
do 31.10.2013.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť.
Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Navrhovatelia
môžu návrh doručený vyhlasovateľovi odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so
súhlasom vyhlasovateľa.
Navrhovatelia podaním návrhu vyjadrujú písomný súhlas s použitím a zverejnením osobných
údajov v súlade so zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p. na účel jeho prerokovania, rozhodnutia o výsledku obchodnej verejnej súťaže a jeho zverejnenia a na účel uzavretia
zmluvy. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky doručené návrhy.
Ostatné podmienky súťaže a bližšie informácie na odd. majetkovom MsÚ Levoča, 2. posch.,
číslo dv. 1 a 2, na t. č. 053/4514001, kl. 122, 123 a 223, na www.levoca.sk, e-mail: [email protected] Mgr. Martin Drahomirecký, ved. odd. majetkového
LIM-Levočský informačný mesačník. Vydávané a rozširované na území mesta Levoča. Vychádza 1x mesačne k prvému
dňu v príslušnom mesiaci. Vydáva: Polypress Levoča, spol. s r. o., Mäsiarska 28, 054 01 Levoča, IČO: 17084903. Ročník
V, číslo 6. Nepredajné. Náklad: 4350 kusov. EV 2926/09, ISSN 1339-0481 Grafická úprava, tlač a inzercia: Polypress
Levoča, s.r.o. Tel.: 053/451 4235, e-mail: [email protected] Redakčná uzávierka 20. deň v kalendárnom mesiaci.
Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Vydavateľ si vyhradzuje právo na úpravu, prípadne na neuverejnenie príspevku. Redakčná rada – príspevky
MsÚ: Predseda: Mgr. Ingrid Kamenická, podpredseda a šéfredaktor: Ing. Ivan Dunčko, členovia: PhDr. Ľubomír Vira, PaedDr. Ľubomír Repaský, Mgr. Dagmar
Spišská. Príspevky mestských príspevkových, rozpočtových a iných organizácií pôsobiacich v meste Levoča posielajte na adresu: [email protected]
Sekretariát primátora 451 2467 kl. 101, fax: 451 2246, e-mail: [email protected] Primátor mesta 451 2467 kl. 102. Zástupca primátora 451 2467 kl. 103. Prednosta MsÚ
451 2467 kl. 104. Hlavný kontrolór 451 2467 kl. 201. Ústredňa - informátor 451 4001. Mestská polícia 4510650, mobil: 0905 530 023.
2
Levočský
informačný
mesačník
LIM
6/2013
LIM
Mestský úrad informuje, TS mesta Levoča
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do Vašej budúcnosti“
OZNAM
Mesto Levoča oznamuje, že v súlade s právoplatným stavebným povolením č. SOÚ 234/540-295/10/Pv zo dňa 14.01.2010 vydaným obcou Kurimany - stavebným úradom, stavebným povolením č.j. ŠSÚ 234/541/10/Pv zo dňa 14.01.2010 vydaným mestom Levoča - špeciálnym stavebným úradom a stavebným povolením č.j. 2010/00011/06-FB zo dňa 03.02.2010 vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Poprade - orgánom štátnej vodnej správy, ukončilo v máji 2013 prostredníctvom zhotoviteľa Združenie „Levoča - ZIPP - STRABAG“ realizáciu stavby: „Hnedá priemyselná
zóna Levoča – Juh“. Uvedená stavba bola realizovaná cez Operačný program Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, Prioritná os 1 - Inovácie
a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov. Na realizáciu projektu bol mestu Levoča prostredníctvom
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 7 470 546,63 eur, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu. Mesto Levoča sa podieľalo na spolufinancovaní vo výške 393 186,66 eur, čo predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % celkových výdavkov z ERDF
- Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vo výške 10 % celkových výdavkov je projekt financovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Cieľom projektu je podpora podnikania revitalizáciou priemyselnej zóny s dôrazom na ochranu životného prostredia i kultúrneho dedičstva s pozitívnym dopadom na zvýšenie zamestnanosti v regióne. Špecifickými cieľmi projektu je vytvorenie celistvej priemyselnej zóny Levoča - Juh formou
dokúpenia pozemkov a budov a ich majetkovoprávneho vysporiadania, motivácia investorov k príchodu do Levoče poskytnutím územia kompletne
vybaveného infraštruktúrou, rozšírenie dopravnej obslužnosti zóny umožní bezproblémové dochádzanie obyvateľov mesta a okolitých obcí za prácou,
ochrana investícií financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ - zaistenie bezpečnosti a ochrany majetku mesta a budúcich investorov.
Realizáciou projektu vznikol v meste Levoča priemyselný park s kompletnou infraštruktúrou, ktorý je pripravený privítať investorov s podnikateľskými zámermi s týmito parametrami: plánovaný počet investorov – 4, celková plocha areálu 119 868 m2, rekonštruovaná hala M4 s administratívnou
budovou, novovybudovaná prístupová komunikácia, parkovacie miesta pre osobné automobily - 152, odstavné státia pre nákladné automobily - 17,
novovybudovaná kompletná infraštruktúra: vodovod, kanalizácia, prívod elektrickej energie, plynovod, novovybudované oplotenie, vrátnica a osvetlenie areálu priemyselného parku. Ľubomír Labuda, odd. IČ, ÚP a ŽP, SÚ MsÚ Levoča POSTUP PRI ODSTRÁNENÍ ALEBO OREZANÍ DREVÍN
Mesto Levoča oznamuje obyvateľom mesta, že vo veci žiadostí o odstraňovanie, príp. o orezanie drevín, je potrebné postupovať takto:
- Ak drevina rastie v intraviláne mesta na pozemku vo vlastníctve mesta, žiadosti vybavuje Mestský úrad, oddelenie majetkové;
(formulár žiadosti o poskytnutie stanoviska vo veci výrubu dreviny/ín – na stránke mesta)
- Ak drevina rastie v intraviláne na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve mesta, žiadosti vybavuje Mestský úrad, oddelenie IČ, ÚP a ŽP; (formulár žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny – na stránke mesta)
Žiadosti vo veci drevín rastúcich v extraviláne mesta vybavuje Obvodný úrad životného prostredia Poprad, stále pracovisko Levoča (Nám. M.
Pavla č. 59, Levoča).
Dreviny je možné odstraňovať v období vegetačného pokoja – od 1. októbra do 30. marca.
Rez živých konárov drevín sa vykonáva vo vegetačnom období – od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia
tvorby nových listov.
JUDr. Martina Galiková, oddelenie majetkové
Oznam o vydávaní potvrdení o dobe zamestnania pre bývalých
zamestnancov Spišského priemyselného podniku v Levoči
Na základe zmluvy zo dňa 11.10.2002 o úschove spisov o d o v z d a l Spišský priemyselný podnik, š. p. v likvidácii, Levoča, Mestskému úradu v Levoči:
- osobné spisy zamestnancov Spišského priemyselného podniku v Levoči,
- mzdové listy zamestnancov Spišského priemyselného podniku v Levoči od r. 1983,
- evidenčné listy o dobe zamestnania a zárobku (fotokópie),
- osobné spisy zamestnancov Koža-guma-textil v Spišskej Novej Vsi so sídlom v Levoči.
Bývalí zamestnanci vymenovaných firiem sa môžu v prípade potreby vydania potvrdenia o dobe zamestnania obrátiť na Mestský úrad v Levoči,
oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky.
Ing. Jarmila Lisoňová, oddelenie OaVP MsÚ v Levoči
Renovácia zberných nádob na TKO na „Sídlisku Pri Prameni“
Začiatkom mesiaca máj určite väčšina obyvateľov spomenutej mestskej časti zaregistrovala zmenu vo vzhľade zberných stanovíšť (obr. 1), o ktorú
sa pričinili práve zrenovované kontajnery na zmesový komunálny odpad (obr. 2). Na základe neustálych požiadaviek na skvalitňovanie zbernej siete a
taktiež rozšírenie o nádoby na psie exkrementy sme týmto spôsobom v rámci zákona občanom v plnom rozsahu vyhoveli. Tieto nádoby sú vybavené
osobitným otvorom na vhadzovanie exkrementov označeným logom (obr. 3). Veríme, že v blízkej budúcnosti
sa Technickým službám mesta Levoča podarí nasledovať tento trend aj v ďalších častiach mesta Levoča.
Ing. Erik Babej, vedúci odd. odp. hospodárstva, TSML
Obrázok 1 LIM 6/2013
Obrázok 2 Obrázok 3
3
LIM
Školstvo, ÚPSVaR, Pohotovostná lekárenská služba, ORHaZZ
CHORUS MINOR oslávil 15. výročie svojho vzniku
V apríli tohto roku komorný spevácky zbor CHORUS MINOR oslávil svoje 15. narodeniny. Teleso vzniklo na podnet pátra Luciána Boguckého v roku 1995. Pod názvom Mládežnícky
spevácky zbor pracoval a účinkoval v Chráme sv. Ducha v Levoči. Po rozchode mládeže na vysoké školy zostala iba hŕstka nadšencov zborového spevu. S počtom 9 členov začal komorný spevácky zbor svoju novú éru v Základnej umeleckej škole v Levoči pod názvom CHORUS MINOR,
kde pôsobí od roku 1998. Vedúcim speváckeho zboru je Mgr. Dušan Kamenický, riaditeľ ZUŠ.
Dirigentkou a zakladateľkou telesa je PaedDr. Mária Kamenická, učiteľka v Základnej umeleckej
škole v Levoči, miesto vicedirigenta zastáva Mgr. Milan Pollák a hlasovým pedagógom je Karolína
Kopaničáková. Obaja sú tiež pedagógmi v Základnej umeleckej škole.
Spevácky zbor sa v priebehu 15 rokov svojej existencie vyprofiloval na hudobné teleso, ktoré
reprezentuje Základnú umeleckú školu, mesto Levoča i Slovenskú republiku. Zbor účinkoval pri
rôznych príležitostiach. Má za sebou vystúpenia na benefičných koncertoch a samostatnými koncertmi sa predstavil nie iba levočskému publiku, ale účinkoval v rámci celého Slovenska i za jeho
hranicami. Predstavil sa v Českej republike, Poľsku, Taliansku, Holandsku a v štáte San Marino. Medzi najvýraznejšie úspechy speváckeho zboru
patrí: strieborné pásmo na medzinárodnej prehliadke chrámových a svetských zborov Námestovské hudobné slávnosti 2003. V tom istom roku získal
zlaté pásmo na medzinárodnom festivale vianočnej a adventnej hudby Pražské Vánoce a stal sa absolútnym víťazom festivalu. V roku 2006 získal
dve zlaté medaily na medzinárodnom festivale Svátky písní v Olomouci a v roku 2007 získal zlatú a striebornú medailu na medzinárodnom festivale
FestaChoralis v Bratislave. V roku 2011 na festivale Spišské zborové dni sa stal absolútnym víťazom festivalu a získal cenu poroty. Svoje prvenstvo
obhájil na Spišských zborových dňoch aj o rok neskôr. V minulom roku si priniesol dve strieborné medaily z medzinárodného festivalu MUSICA SACRA v Bratislave. V roku 2004 dostal ocenenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky za vynikajúce výsledky pri reprezentácii Slovenskej republiky
na medzinárodných súťažiach. Spevácky zbor je spoluorganizátorom medzinárodného festivalu MUSICA SACRA v Levoči. Vydal dva CD nosiče.
Pri príležitosti jubilea speváckeho zboru sa CHORUS MINOR predstavil levočskému publiku koncertom v historickej radnici v Levoči, na ktorom
privítal aj hosťa, spevácky zbor Vlastimil z partnerského mesta Litomyšl z Českej republiky.
Za podporu a pomoc sa chceme poďakovať súčasnému aj minulým vedeniam mesta Levoča,
Mestskému kultúrnemu stredisku v Levoči, Slovenskému národnému múzeu – Spišskému múzeu
v Levoči, kláštoru minoritov v Levoči, Základnej umeleckej škole v Levoči, všetkým sponzorom,
rodinným príslušníkom a priaznivcom speváckeho zboru CHORUS MINOR.
Jar a leto so sebou prinášajú zvýšené ri Za veľkú účasť na koncerte ďakujeme vďačnému publiku a tešíme sa na stretnutie na našich
ziko vzniku lesných požiarov, najmä keď príde
suché a teplé počasie. Počas letných mesiacov
ďalších vystúpeniach. sú najviac ohrozené najmä deti, ktoré nie sú
PaedDr. Mária Kamenická, zbormajster speváckeho zboru CHORUS MINOR
„zaneprázdnené“ školou a majú veľa voľného
času. Každoročne dochádza pri požiaroch, ktoré boli spôsobené hrou detí so zápalkami alebo
opekaním v prírode, k zraneniam aj značným
škodám na majetku. Máme tu pre vás niekoľko dobrých rád, ako
nespôsobiť požiar:
Kontakt
Zamestnávateľ
Profesia
Požiadavky
 pozorne si všímajte všetky zákazy v lese a
podľa toho sa správajte,
Z &H, s. r. o.
 oheň si založte len na vyhradenom mies0915 851 561
Pracovisko: Kurimany 85
klampiar, zámočník
vyučený, prax 5 rokov
te,
 pred založením ohňa si prichystajte piesok
0905 203 083
BADY, s. r. o., Vetrová 14
cukrár (2x), predavač vyučený
či hlinu alebo nádobu s vodou, nikdy neneLevoča
chajte ohnisko tlieť, keď odchádzate,
 oheň nezaložte v prípade silného vetra,
Michaela Duľová
kuchár-pizza
vyučený, pracovné miesto je vy- 0907 300 309
 ohnisko dôkladne obložte kameňmi, Pracovisko: Mariánske nám.
tvorené v náväznosti na Národný
 v lese nikdy nezahoďte horiacu zápalku, č. 3, Sp. Podhradie
projekt XXI (nutná evidencia na
 do ohňa neprilievajte benzín, lieh ani iné
úrade práce min. 3 mesiace, vek
horľavé kvapaliny, do 29 rokov vrátane)
 na nesprávne konanie upozornite aj kamaráta,
0902 627 158
FIN-INDEX, s. r. o.
 ak ste spôsobili požiar alebo ste svedkom,
čašník
vyučený
že ho niekto spôsobil, neutečte, ale volajte
Pracovisko: Žel. riadok 29
číslo 150.
Levoča
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Levoči
0907 931 884
K.I.S., s. r. o.
vodič nákladného
vodičské oprávnenie C, E
Kežmarská cesta 65
vozidla, kamiónu (2x)
Levoča
Ochrana lesov
Prehľad voľných pracovných miest na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, pracovisku Levoča k 17.5.2013
0907 205 277
Martin Pačan
Kováčová Vila 1, Levoča
kuchár
PAINTMONK, s. r. o.
Jablonov 78
maliar - ručné maľova- pracovné miesto je vytvorené v 0910 162 033
nie výrobkov z dreva náväznosti na Národný projekt XXI
(7x)
(nutná evidencia na úrade práce
min. 3 mesiace, vek do 29 rokov
vrátane)
vyučený
František Košický
Nám. Majstra Pavla 11
Levoča
kuchár
vyučený
0905 745 044
Monika Líšková, Klčov 34
kuchár
vyučený
0903 213 303
PhDr. Magdaléna Pekarčíková, vedúca úseku služieb zamestnanosti
4
Pohotovostná
lekárenská služba
Sobota: 12.00 - 18.00 hod.
Nedeľa: 08.00 - 18.00 hod.
Sviatok: 08.00 - 18.00 hod.
[mimo obed. prestávok]
1.6. - 2.6. Lekáreň Pri Košickej bráne
Košická ul. 22 8.6. - 9.6. Lekáreň U BARBORKY
Sídl. Západ, V. Greschika 1
15.6. - 16.6. Lekáreň U LEVA
Nám. Majstra Pavla 24
22.6. - 23.6. Zelená lekáreň
Železničný riadok 2
29.6. - 30.6. Verejná lekáreň Probstnerova cesta 2
(areál nemocnice)
LIM
6/2013
LIM
CVČ OLYMP, šport
TECHNICKÉ SLUŽBY
MESTA LEVOČA
ŠPORT
Centrum voľného času ,,Olymp“, Francisciho 635/10, 054 01 Levoča
Kontakt: 053/451 0045, 4699088, 0910867401, www.cvcolymp.sk, [email protected],
PONUKA NA JÚN A LETNÉ PRÁZDNINY 2013
6.6.2013 (štvrtok) - STREETBALL 2013 – „Zober loptu, nie drogy“
Miesto: Areál športových ihrísk vedľa športovej haly na sídl. Západ. Začiatok o 9.00 hod.
Organizátori: CVČ Olymp, mesto Levoča, Basketbalový klub Slovenský orol Levoča, Technické služby
mesta Levoča.
8.6.2013 (sobota) - „DETSKÉ MESTEČKO“ (Deň detí)
Miesto: mestský park pri MSÚ. Začíname o 14.00 hod. Pozývame všetkých, malých aj veľkých...
Na čo sa môžete tešiť?! Vystúpenie detí, kúzelník Majers, ujo Ľubo, cukrovinky, cukrová vata,
maľovanie na tvár, tvorivá dielňa, nafukovacie atrakcie a veľa iného...
11.6.2013 (utorok) - OLYMPIJSKÝ FESTIVAL DETÍ A MLÁDEŽE SLOVENSKA
Miesto: ZŠ G. Haina – atletický areál. Začiatok o 9.00 hod.
Deti z materských škôl a žiaci 1. a 2. roč. základných škôl si zmerajú sily v atletických disciplínach.
13.6.2013 (štvrtok) - BEH LEVOČSKOU DOLINOU
Miesto: staré ihrisko (tenisové kurty). Začiatok o 12.00 hod.
Organizátori: Mesto Levoča, Atletický klub Levoča.
OZNAM PRE ČLENOV ZÚ PLÁVANIE!!!
Posledné plávanie v tomto školskom roku v Spišskej Novej Vsi bude 27.6.2013. Odchod o 14.30 hod.
Čaká ťa množstvo súťaží a, samozrejme, aj vysvedčenie!
Pri dobrom a teplom počasí budeme plávať vo vonkajších bazénoch.
SUPER LETO S CVČ PRE VŠETKÝCH!!!
Milí „CVC-čkári“, myslíte už na leto? Máme pre vás zaujímavú ponuku letných táborov a výletov, kde
aj vy môžete prežiť nádherné a nezabudnuteľné prázdniny!
LETNÝ TÁBOR PORÁČ (Stredisko Poráč PARK)
Termín: 1.7. – 4.7.2013 Cena: 82,- €
V cene je: 5x denne strava, pitný režim, ubytovanie, cesta, poistenie, pedag. dozor...
Tešiť sa môžete na 4 dni plné zábavy, smiechu, turistiky, športu, bazén, vonkajšie ihriská, karaoke, horolezeckú stenu, šport. halu, minigolf, rôzne hry, opekačku a veľa, veľa iného...
PRÍMESTSKÉ LETNÉ TÁBORY
I. turnus: 8.7. – 12.7.2013 „Bádajko“
II. turnus: 15.7. – 19.7.2013 „Zahrajko“
III. turnus: 22.7 – 26.7.2013 „Spoznajko“
Cena: 29,- €. Denne v čase od 08.00 do 15.30 hod.
V cene je: cestovné, poistenie, vstupné, pitný režim, pedag. dozor... Pripravený je pre vás zaujímavý program: výlety do blízkeho okolia (Vysoké Tatry, Habakuky, Aquacity Poprad, Aquapark DELŇA Prešov, ZOO
SNV, ZOO a zámok v Bojniciach, rôzne športové aktivity – futbal, vybíjaná, veľká skákacia trampolína a veľa,
veľa iného). Zmena programu je vyhradená!
11.7.2013 (štvrtok) – VÝLET DO ROZPRÁVKOVEJ DEDINKY „HABAKUKY“
Cena: 13,- € deti, 16,- € dospelí (v cene je cesta a vstupné). Odchod o 8.30. hod. od CVČ.
Pozývame všetkých, ktorí chcú zažiť atmosféru slovenských ľudových rozprávok
v netradičnej dedinke „HABAKUKY“ na Donovaloch.
18.7.2013 (štvrtok) - VÝLET DO BOJNÍC (BOJNICKÝ ZÁMOK A ZOO)
Cena: 15,- € deti, 19,- € dospelí (v cene je cesta a vstupné). Odchod o 7.00 hod. od CVČ.
Navštívte s nami jeden z najkrajších zámkov, ale aj najstaršiu a najznámejšiu ZOO na Slovensku.
29. – 30.7.2013 (pondelok - utorok) - NYÍREGYHÁZA
2 - dňový výlet do maďarského mesta Nyíregyháza - Aquapark, ZOO.
Podrobnejšie informácie v CVČ.
Tak neváhajte a prihláste sa čo najskôr! Počet miest na jednotlivé akcie je limitovaný!
Tešíme sa na Vás, Vaše CVČ
Levočania po jednoročnej prestávke začali tretiu šachovú ligu rozpačito. V prvých šiestich
kolách sa striedali víťazstvá s prehrami a výsledok bol 9 bodov. Družstvo sa však v závere súťaže
zomklo a zaznamenalo 5 výhier. Konečných 24 bodov znamenalo druhé miesto v poradí za Spišskou Novou Vsou.
Na dobrom výsledku sa podieľali všetci hráči, väčšina získala vyše 50 % bodov. Fungovanie
šachového oddielu umožňuje dlhoročné sponzorstvo SKN Mateja Hrebendu v Levoči.
Výsledky tretej ligy - súťaž hralo 12 družstiev:
1. Mestský šachový klub Spišská Nová Ves - 31 bodov
2. TJ Štart Levoča - 24 bodov
3. Šachový klub Centra voľného času Spišská Stará Ves - 22 bodov
4. TJ Lokomotíva Štart Poprad - 22 bodov
LIM 6/2013
2.6.2013 – 17.00 hod. Levoča – Jaklovce
16.6.2013 – 17.00 hod. Levoča – Harichovce
FUTBAL MUŽI „B“
8.6.2013 - 17.30 hod. Levoča – Dravce
FUTBAL DORAST
1.6.2013 – 14.00 hod. Levoča – Ľubica
15.6.2013 – 14.00 hod. Levoča – Harichovce
FUTBAL STARŠÍ ŽIACI
1.6.2013 – 09.00 hod. Levoča – Lendak
FUTBAL MLADŠÍ ŽIACI
1.6.2013 – 10.45 hod. Levoča – Lendak
TENIS CLUB 92 LEVOČA
Výborné druhé miesto
Dosiahnuté výsledky levočských šachistov:
1. Július Stromp - 6,5 (6 a pol boda) z 10 bodov
2. Peter Durst - 2,5 z 5 bodov
3. Miroslav Murín - 5,5 z 10 bodov
4. Stanislav Škultéty - 4,5 z 11 bodov
5. Emil Dendis - 7,5 z 11 bodov
6. Pavol Minarčák - 3 z 10 bodov
7. Peter Felong - 6,5 z 10 bodov
8. Jozef Horbaľ - 7 z 10 bodov
9. Imrich Kováč - 7,5 z 10 bodov
FUTBAL MUŽI „A“
01.06. 9.00
II. tr.
staršie žiačky
TC 92 ST Levoča - TK Tatran 2007 Prešov „B“
9.00
II. tr.
starší žiaci
TC 92 Levoča - TA Prešov „B“
02.06. 9.00
I. tr.
mladší žiaci
TC 92 Levoča - TK Tatran 2007 Prešov „A“
09.06. 9.00
II. tr. - B dorastenci
TC 92 Levoča - TK SD Trebišov „A“
15.06.
9.00
II. tr. - A starší žiaci
TC 92 Levoča - TK Tatran 2007 Prešov „B“
22. - 25.06.
9.00
D mladší žiaci
STYLE TRADE CUP 2013
Imrich Kováč
23. - 25.06.
9.00
D mladšie žiačky
STYLE TRADE CUP 2013
Vavrinec Sedlák,
predseda TC 92 Levoča
5
MsKS - program
P R O G R A M
LIM
jún 2013
DIVADLO
6. – 7. štvrtok, piatok o 16.00 hod. Divadelná sála 1 €
ABSOLVENTSKÝ KONCERT A VÝSTAVA
žiakov ZUŠ v Levoči
10. pondelok o 19.00 hod. Divadelná sála 1 €
TROJUHOLNÍK
Divadelné predstavenie súboru „FRÍ – KÚL
– IN“ – ZUŠ Levoča
Réžia: Ľubomíra Kučková
14. – 16. piatok, sobota, nedeľa Divadelná sála Vstup voľný
EXIT´2013
Súťažná prehliadka najlepších ochotníckych divadiel zo Slovenska
Podrobne na osobitných plagátoch!
14. piatok o 20.00 hod. Divadelná sála
S. Lavrík a J. Fándly
DÚVERNÁ ZMLÚVA, ČIŽE HĽADANIE
POLITICKEJ VÔLE
Účinkujú: Silvester Lavrík, Jozef Lupták
a Boris Lenko
- literárno – hudobné pásmo KONVERGENCIE NA EXITE
17. pondelok o 21.00 hod. Nám. M. Pavla
Staromestské divadlo Košice
IMAGINÁCIE 2013
ČAROVNÝ PRÍBEH O STVORENÍ SVET(L)A
Vzdušná a silová akrobacia, povrazochodec, ohnivé meče...
KINO
1. sobota o 17.00 hod. MDD v kine 1,50 €
CESTA NA MESIAC
3D Animovaný – dobrodružný ( Belgicko )
Réžia: Ben Stassen. S 3D okuliarmi.
84 min. Slovenský dabing Vhodný pre všetky vekové kategórie
1. sobota o 19.00 hod. FK 2 €
KURA NA SLIVKÁCH
Fantastický ( Francúzsko )
Réžia: Mariane Satrapi. Hrajú: Mathieu Amalric, Edouard Baer...
93 min. České titulky Nevhodné pre maloletých do 12 rokov 7. – 8. piatok, sobota o 19.00 hod. FK 2€
JE TO IBA VIETOR
Dráma ( Maďarsko )
Réžia: Bence Fliegauf. Hrajú: Katalin Toldi,
Gyongyi Lendvai, Lajos Sárkány...
87 min. České titulky Nevhodné pre maloletých do 15 rokov
14. – 15. piatok, sobota o 19.00 hod. FK 2 €
HASTA LA VISTA
Tragikomédia ( Belgicko )
Réžia: Geoffrey Enthoven. Hrajú: Robrecht
Vanden Thoren, Gilles De Schrijver...
115 min. České titulky Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
6
21. - 22. piatok, sobota o 17.00 hod. 2,50 €
KRÚDOVCI
Animovaná komédia ( USA )
Réžia: Chris Sanders, Kirk De Micco.
90 min. Slovenský dabing Vhodný pre všetky vekové kategórie 27. štvrtok o 18.00 hod. 4 €
OD MALEJ MALOSCI,
V ŠERCU CE NOŠIM...
Vystúpenie detského folklórneho súboru
LEVOČANÍK
a folklórneho súboru LEVOČAN pri Základnej umeleckej škole v Levoči
28. – 29. piatok, sobota o 19.00 hod. 2 €
ĎAKUJEM, DOBRE
Dráma ( SR )
Réžia: Mátyás Prikler. Hrajú: Attila Mokos,
Miroslav Krobot, Béla Várady...
130 min. Nevhodné pre maloletých do 15 r.
Zmena programu vyhradená!
Predpredaj vstupeniek:
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
Nám. Majstra Pavla 54 (BUDOVA DIVADLA)
od 8.00 – 16.00 hod.,
t. č. 053 451 2522
a pol hodiny pred začiatkom predstavenia !
KNIŽNICA
4. utorok od 9.00 - 15.00 hod.
„ČÍTAJME SI...“
6. ročník detského čitateľského maratónu
Viac informácií na samostatných plagátoch
a v knižnici.
12. streda o 9.00 hod.
„OD KNIHY K DIVADLU“
Študentská tvorivá dielňa
21. piatok o 14.00 hod.
„KRÁĽ ČITATEĽOV“
Ocenenie troch najlepších detských
čitateľov za rok 2012
Vyhodnotenie kampane
„Les ukrytý v knihe“
Národné lesnícke centrum v spolupráci s
partnermi LESY SR, š. p., a Mondi SCP, a. s.,
pripravili tretí ročník celoslovenskej kampane s
názvom „Les ukrytý v knihe“, ktorej cieľom je
predstaviť knihu zo stránky obsahovej a zároveň poukázať na cestu „pôvodu knihy“. V našej knižnici bol projektu venovaný týždeň od 13. – do 17. mája 2013. Prostredníctvom rôznych aktivít súvisiacich s čítaním kníh
s lesnou tematikou, kreslením, besedami a
premietaním prírodopisných filmov sme zintenzívnili spoluprácu škôl a lesných pedagógov. Na akcii sa zúčastnilo 212 detí, 15 učiteľov a 7
lesníkov a ochrancov prírody.
Zoznam zapojených škôl:
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov, Základná
škola, Námestie Štefana Kluberta 10, Levoča, Základná škola, Francisciho 11, Levoča,
Základná škola, Gašpara Haina 37, Levoča,
Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča.
Lesníci a ochranári prírody:
Ing. Jaroslav Bučák – Stredná odborná škola
Bijacovce, František Divok - Štátna ochrana
prírody SR – Správa NP Slovenský raj v SNV,
Ján Dulák - Vojenské lesy a majetky SR, š. p.,
odštepný závod Kežmarok, Ing. Peter Petrík
- PRO POPULO Poprad, s. r. o., Ing. Katarína Škorvánková a František Bartko - Štátna
ochrana prírody SR – Správa NP Slovenský raj
v SNV, Ing. Branislav Žec - Lesy mesta Levoča,
spol. s. r. o.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na projekte zúčastnili.
Andrea Žihalová, levočská mestská knižnica
OZNAM
Vážení čitatelia. Na našej stránke lmk.levoca.
sk sme pre vás sprístupnili on-line katalóg, v
ktorom môžete vyhľadávať informácie o našich
tituloch, ako ich aj rezervovať.
Kolektív levočskej mestskej knižnice
POZVÁNKA NA IMAGINÁCIE
Mestské kultúrne stredisko v Levoči v spolupráci so Staromestským divadlom v Košiciach
srdečne pozýva obyvateľov, ale i návštevníkov
Levoče na nevšedné a jedinečné podujatie v
Levoči pod názvom IMAGINÁCIE. Po úspešne odštartovanom projekte v minulom roku v
Košiciach a v Prešove tento rok sa tretím mestom na Slovensku stala Levoča. Imaginácie sú
multižánrové, plenérové, site - specific predstavenie, ktoré využíva jedinečnú atmosféru prírodnej či mestskej scenérie. Na Slovensku je
to unikátny projekt, ktorý začalo staromestské
divadlo realizovať pred 3 rokmi. Každý ročník
má nosnú tému – príbeh, ktorý spolu vytvárajú všetci zúčastnení aktéri v mnohých vizuálne
atraktívnych obrazoch. Počas 90 – minútového
predstavenia sa diváci presúvajú spolu s účinkujúcimi na ploche cca 1 km2, pretože obrazy
sa odohrávajú postupne na viacerých scénach.
V imagináciách 2013 sa diváci stanú súčasťou
„Stvorenia svet(l)a“ – nadčasového príbehu o
zrode života, kde voda, vzduch, oheň i zem
sú miestom, kde prebieha večný súboj dobra
a zla. Kde zvieratá a rôzne príšery, ľudské i
anjelské bytosti bojujú s pokušením ovládnuť
svetlo a jeho prostredníctvom ovládnuť svet.
Imaginácie pomocou vzdušnej akrobacie, tanca, tieňového divadla, hudby a mnohých ďalších efektov vtiahnu divákov cez pootvorené
dvere fantázie do čarovného sveta mystiky,
nadprirodzených výkonov i do „zázrakov“.
17.6.2013 o 21.00 hod. sa tento príbeh
odohrá na Námestí Majstra Pavla aj v Levoči,
preto neváhajte a nenechajte si ujsť prežiť 90
minút nevšednej atmosféry.
Mgr. Ingrid Kamenická, riad. MsKS
LIM
6/2013
LIM
MsKS
Dopravný režim - oznam pre občanov
V súvislosti s konaním kultúrneho podujatia IMAGINÁCIE v meste Levoča, spojeného s rôznymi kultúrno-spoločenskými akciami, bude od nedele
16.06.2013 od 17.00 hod. do pondelka 17.06.2013 do 24.00 hod. zavedený osobitný dopravný režim - úplná uzávierka Námestia Majstra Pavla v
Levoči.
Vjazd a parkovanie osobných motorových vozidiel je povolené na všetkých miestnych komunikáciách v meste Levoča s výnimkou Námestia
Majstra Pavla.
Uzávierka a presmerovanie dopravy budú riadne vyznačené prenosnými dopravnými značkami.
Zásobovanie miestnych prevádzok bude povolené len vozidlám označeným „Zásobovanie“, a to v ranných hodinách.
Mestská hromadná doprava (MHD) počas platnosti osobitného dopravného režimu bude premávať podľa platného cestovného poriadku bez
obmedzenia. Ostatné autobusy budú vpúšťané len na veľké parkovisko a odtiaľ budú smerované na Košickú ulicu.
Celá akcia bude prebiehať za asistencie mestskej polície.
Ing. Karol Pisoň, MsÚ, odd. IČ,ÚPaŽP,SÚ
LIM 6/2013
7
SNM-Spišské múzeum v Levoči, SČK, Múzeum špeciálneho školstva
POĎAKOVANIE
LIM
Touto cestou vyjadrujeme úprimné poďakovanie Mgr. Daniele Štrbkovej, evanjelickej
farárke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.
v. v Levoči, Mons. prof. Františkovi Dlugošovi,
dekanovi Rímskokatolíckej farnosti v Levoči,
Mgr. Rastislavovi Višňovskému, farárovi Gréckokatolíckej farského úradu v Levoči, Mgr. Kornelovi Furinovi, kňazovi Pravoslávnej cirkevnej
obce v Levoči, a doc. Františkovi Trstenskému,
teológovi, publicistovi, slovenskému biblistovi za prejavenú ústretovosť, ochotu a zapožičanie vzácnych vydaní biblií i trojrozmerných
exponátov (kippa, tallit, mezuza, chanukia, menora, byzantský zvitok ap.), ktorými obohatili
unikátnu putovnú výstavu Biblia včera, dnes a
zajtra. Zároveň im patrí veľká vďaka za zaujímavé, odborné a pútavé rozprávanie o biblii, ktorým prispeli k spestreniu sprievodného
programu výstavy. Poďakovanie vyslovujeme
aj zástupcom nevidiacich, a to Ing. Daniele
Bonkovej, knihovníčke Slovenskej knižnice pre
nevidiacich M. Hrebendu v Levoči, nevidiacim
Ľudovítovi Varhánikovi a Mgr. Petrovi Haškovi,
ako aj zrakovo postihnutým žiakom Spojenej
školy internátnej v Levoči a sestre Paulíne za
pripravené zaujímavé rozprávanie o bibliách
v braillovskom písme a zvukovom vyhotovení.
Priblížili históriu i súčasnú situáciu v oblasti vydávania náboženskej literatúry pre nevidiacich,
nechýbali čítania biblických príbehov i osobné
vyznania.
Ďakujeme aj Základnej umeleckej škole v
Levoči za sprievodný hudobno-umelecký program v podaní manželov Tomkovcov, Mareka
Pacendu a Viktórie Budzákovej.
Mgr. Štefánia Petreková,
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči
Slovenský červený kríž
– Územný spolok Spiš,
Spišská Nová Ves
Pri príležitosti 150. výročia Svetového dňa
ČK a 20. výročia SČK dňa 7.5.2013 sme oceňovali v starobylej radnici darcov krvi:
Bronzová plaketa:
1. Lukáš Ruman
2. Martin Kyseľ
3. Ján Antolík
4. Veronika Mišagová
5. Alena Závacká
Strieborná plaketa:
1. Ivan Krendželák
2. Mgr. Peter Hric
3. Mgr. Adam Rataj
4. Ing. Ľubomír Kopkáš
5. Marek Gallik
6. Rudolf Ruman
7. Vladimír Dzurilla
8. Rastislav Jasovský
9. Marián Šmihuľa
Zlatá plaketa:
1. Mária Matvejová
2. Anna Kašperová
3. Ing. Jozef Kamenický
Plaketa MUDr. Kňazovického
(za 100 a viac odberov):
Ondrej Gaduš
Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie
mestu Levoča a p. Ladislavovi Strnalovi za
sponzorské. SČK, dobrovoľníčka Eva Moschová
8
LIM
6/2013
LIM
Vansovej Lomnička - OO ÚŽS, školstvo
Strieborné pásmo Vansovej Lomničky v Levoči
Žiada sa povstať a poďakovať všetkým, ktorí jubileum Vansovej Lomničky umožnili nápadom, recitáciou a prácou. Menované aj nemenované
účastníčky okresných, krajských a celoslovenských súťaží Vansovej Lomničky, organizátori, diváci sami pred sebou, ale i pred širokou verejnosťou
ako kruhy na vode šíria rozmer ženy, mamy a starej mamy, ktorá vždy nad kolískou spievala, rozprávala rozprávky a vnímala krásno. Ženu v štyridsaťšestke čakajú roky rozvoja, zušľachťovania, dozrievania a bedlivej starostlivosti o svoje deti. I Vansovej Lomnička má už svojich potomkov, poslov
rozširujúcich a zhromažďujúcich doklady o spevoch i plačoch sŕdc, o prúdoch lásky a bolesti, o kráse ľudského ducha. Človečenstvo, ktoré plodí jej
atmosféru, to už posvätné napätie z očakávaného pohladenia duše umeleckým slovom, dáva jej budúcemu životu šance. Nech je teda putom i krídlom, dobrovoľným a ušľachtilým bremenom recitátorkám i organizátorom, aby sa mohli násobiť chvíle vytvárajúce závoj spomienok a roky obohacujúce lomničkársku históriu, aby Vansovej Lomnička bola samozrejmosťou slovenského života. Veď práve pre tú samozrejmosť a prirodzenosť všetko
prežila.
20. marca 2013 v priestoroch SPgŠ v Levoči prebiehal festival umeleckého prednesu poézie a prózy len v jednej kategórii - poézia a próza do 25
rokov. Aby sme sa mohli stretnúť a vypočuť si krásu umeleckého slova - 46. výročie festivalu umeleckého prednesu žien, je nutné vyjadriť slová vďaky
ľuďom, ktorí nám pomohli tento festival uskutočniť. Patria medzi nich:
p. Ing. Miroslav Vilkovský - primátor mesta Levoča, a jeho zástupca p. PhDr. Vira,
p. Mgr. Jozef Cirbus - riaditeľ Strednej pedagogickej školy v Levoči,
p. PhDr. Verbovská, p. PhDr. Švábová a p. Mgr. Štelbacká - profesorky SPgŠ v Levoči.
Ďalej sa chcem poďakovať odbornej porote, ktorá strávila svoj voľný čas s nami bez nároku na honorár:
p. PhDr. Verbovská, p. Biringerová a p. Mgr. Dudičová.
Z okresného kola na krajskú prehliadku podľa odbornej poroty postúpili:
Kristína Šavelová - próza do 25 rokov,
Bibiana Glevická - poézia do 25 rokov - študentky SPgŠ v Levoči.
Veľmi nás prekvapila Kristína Šavelová, ktorá sa stala viťazkou v tejto kategórii a postúpila na celoslovenský festival poézie a prózy Vansovej
Lomničky do Banskej Bystrice.
Obrovské prekvapenie z Banskej Bystrice - Kristínka Šavelová, študentka SPgŠ v Levoči, získala STRIEBORNÉ PÁSMO!
Patrí jej naše OBROVSKÉ ĎAKUJEM. Blahoželáme. Gabriela Vinárová, predsedníčka OO ÚŽS v Levoči
Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča
Oznamujeme širokej verejnosti, že v školskom roku 2013/2014
budeme poskytovať výchovu a vzdelávanie:
v praktickej škole, ktorá je určená pre vzdelávanie žiakov s mentálnym alebo kombinovaným zdravotným postihnutím. V praktickej škole sa žiaci
naučia bežným praktickým a sebaobslužným zručnostiam so zameraním na práce v kuchyni alebo prácu s hlinou.
Medzi ďalšie výhody, ktoré majú žiaci školy, patria:
- možnosť bývania v internáte,
- v prípade náhleho zdravotného problému je v škole certifikovaná zdravotná sestra,
- bezplatné poskytnutie všetkých učebných pomôcok, vrátane potravín na varenie,
- možnosť poberať štipendium až do výšky 44 eur,
- pre žiakov v hmotnej núdzi obedy za 0,05 eura,
- výlety a exkurzie, návštevy divadla a iných kultúrnych zariadení,
- pre športové využitie žiakov slúži telocvičňa, lezecká stena, posilňovňa a ihrisko na školskom dvore.
Ak má vaše dieťa problémy a ukončilo špeciálnu základnú školu podľa variantu A a variantu B, využite jednu z alternatívnych možností
riešenia problému ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti.
Neváhajte a kontaktujte nás!
Kontakty: 053/ 4512395, [email protected] PaedDr. Šarlota Múdra, riaditeľka školy
LIM 6/2013
9
LIM
Školstvo. oznam redakčnej rady LIM
Základná umelecká škola, Námestie Majstra Pavla 48, 054 01 Levoča
oznamuje,
že v dňoch 11. a 12. júna 2012 (pondelok a utorok) od 14.30 hod. do 17.00 hod. sa uskutočnia prijímacie talentové skúšky na Základnej umeleckej škole v Levoči v týchto odboroch:
- hudobný odbor, č. dverí 39
(klavír, organ, akordeón, gitara, flauta, trúbka, pozauna, lesný roh, husle, violončelo, spev)
- výtvarný odbor, č. dverí 42
(priniesť vlastné práce, temperové/vodové farby, voskové ceruzy, pastelky)
- literárno-dramatický odbor, č. dverí 3
- tanečný odbor, č. dverí 7
(cvičky, úbor)
Na prijímacích talentových skúškach sa môžu zúčastniť:
- talentované deti z materskej školy,
- v školskom roku 2012/2013 žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ,
- starší žiaci,
- dospelí.
Mgr. Dušan Kamenický, riaditeľ školy
NAJLEPŠÍ MLADÝ HISTORIK NA SLOVENSKU
Predmetové olympiády sú miestom, kde majú žiaci základných a stredných škôl priestor dokázať,
že sa o daný predmet zaujímajú aj trochu hlbšie, nad rámec požadovaných vedomostí a zručností a
majú možnosť zmerať si sily so svojimi súpermi z iných škôl.
Jednou z najmladších predmetových olympiád na Slovensku je dejepisná olympiáda. Celoslovenské kolo 5. ročníka tejto súťaže sa uskutočnilo 3. - 5. mája 2013 v Bratislave.
Žiak Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči Matúš KAŠČÁK obhajoval prvenstvo z dvoch
predchádzajúcich ročníkov tejto súťaže. Aj tento rok potvrdil v náročnej konkurencii svoj výnimočný
talent, encyklopedické znalosti svetových i slovenských dejín, vynikajúce prezentačné schopnosti a v
kategórii A získal už tretíkrát za sebou 1. miesto. Odborná porota, ktorú viedla PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc., z Historického ústavu SAV v Bratislave, vysoko hodnotila odbornú a vedeckú úroveň jeho
práce s názvom „Sociálne zápasy obyvateľstva Spiša na príklade Krompašskej vzbury“.
Záštitu nad súťažou prevzal tento rok minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič, ktorý udelil na tomto jubilejnom ročníku aj Cenu ministra za najlepšiu prácu, jej obhajobu a najlepší výsledok v písomnom teste z dejín. Odborná porota sa jednomyseľne zhodla
na tom, že vo všetkých hodnotených častiach súťaže jednoznačne vynikol práve MATÚŠ KAŠČÁK a získal tak okrem prvenstva vo svojej kategórii aj
Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre najlepšieho mladého historika na Slovensku!
Určite môže byť potešením pre Levočanov fakt, že v našom historickom meste predstavuje gymnazista Matúš kontinuitu v rade významných
bádateľov – historikov, ktorí prezentujú a reprezentujú Levoču i región Spiša.
Veríme, že bádateľský entuziazmus Matúša neopustí ani v budúcom školskom roku a zároveň mu prajeme veľa študijných úspechov v maturitnom
ročníku.
PhDr. Soňa Polláková, Gymnázium sv. F. Assiského Levoča
21. ročník Festivalu záujmovej umeleckej činnosti
sluchovo postihnutých detí a mládeže
Nebuď unesený tým,
čo vidíš navonok.
Nebuď ľahostajný k tomu,
čo cítiš vnútri.
- Sri chinmoy –
Každoročne sa sluchovo postihnuté deti Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči
zúčastňujú Festivalu ZUČ v Bratislave. A ani tento rok nebol výnimkou.
21. ročník festivalu sa konal 3. a 4. mája 2013 v Divadle Aréna, súčasťou ktorého bol jubilejný 20. ročník benefičného koncertu POČUŤ SRDCOM pod záštitou Ing. Silvie Gašparovičovej,
manželky prezidenta SR.
Našu školu na festivale reprezentovalo 6 žiačok, Klaudia Íllešová, Katarína Lešková, Patrícia
Kniznerová, Veronika Škopová, Simona Šimoničová, Anna Mária Ferencová, ktoré v silnej kategórii starších žiakov si vytancovali krásne 2. miesto. So svojou tanečno-športovou choreografiou na trampolínach vystúpili aj na benefičnom koncerte
spolu s poprednými umelcami, ako bol Lukáš Adamec – spevák, víťaz minuloročného ročníka Superstar, VERTIGO – moderné tanečno-akrobatické
zoskupenie, CREDANCE – nadnárodné tanečno-umelecké zoskupenie profesionálnych tanečníkov, Pavel Bruchala – populárny herec a moderátor,
Vlado Kulíšek – svetoznámy mím a ďalší.
Tento benefičný koncert, ako aj samotný festival bol veľkým umeleckým zážitkom pre všetkých účinkujúcich, hostí a divákov, ktorí sa prišli pozrieť, čo sluchovo postihnuté deti dokážu. Za každým vystúpením, ktoré sme videli, sú hodiny tvrdej práce detí a ich pedagógov. Najväčším darom a
odmenou pre nich bol úprimný potlesk a radosť divákov.
Mgr. Viera Dudičová, učiteľka SŠJVI
OZNAM redakčnej rady LIM
Z dôvodu obmedzených kapacitných možností si dovoľujeme touto cestou požiadať organizácie, ktoré zasielajú príspevky do Levočského informačného mesačníka, aby rozsah zasielaných článkov, vrátane fotografií, nepresahoval 50 % strany súčasného formátu.
Za pochopenie ďakujeme. Redakčná rada
10
LIM
6/2013
LIM
Školstvo, Štátny archív - oznam
Pre dobrú vec
„Ak mi niečo vysvetlíš - zabudnem, ak mi to ukážeš - zapamätám si, ale ak to urobím - pochopím. Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci
viac pochopili.“
J. A. Komenský
Dňa 22.04.2013 pri príležitosti Dňa Zeme sme sa spolu so žiakmi Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči zúčastnili aktivít certifikačno-vzdelávacieho programu Zelenej školy, ktorá v tento deň chcela prepojiť a zaktivizovať školy zapojené do tohto projektu. Počas tohto dňa boli zrealizované aktivity, prostredníctvom ktorých sme chceli upozorniť na potrebu ochrany životného prostredia, poukázať na dôležitosť separovania
odpadu a touto cestou pomôcť našej Zemi. Svoju tvorivosť a nápady žiaci prezentovali pri tvorbe ekoreklám a plagátov, ktoré sa niesli v duchu ochrany našej Zeme. Následne ich sprístupnili pre verejnosť na Úrade životného prostredia v Levoči a v priestoroch školy. Praktickou aktivitou sme u
detí chceli prebudiť snahu zaujímať sa o svoje okolie, ako aj vypestovať potrebu a presvedčenie chrániť našu prírodu, a tak sme sa spoločne pustili
do čistenia okolia školy, starého ihriska, mestského parku a centra mesta. Tohoročný Deň Zeme sa na našej škole niesol v znamení pracovitosti a
pohody. Unavení a hladní sme si sadali k obedu, ale s dobrým pocitom, že sme pre svoje okolie urobili niečo aj my.
Mgr. Tomalová, Mgr. Jozefčáková (učiteľky SŠJVI v Levoči)
Deň Slnka
Mnohým z nás je známe, že 22. apríl býva venovaný Zemi, no málokto vie, že aj Slnko má
svoj deň, a to 3. máj. Z toho dôvodu sme sa po nekonečne dlhej zime rozhodli osláviť jeho príchod
a pripomenúť si jeho silu i krásu. Výstavu „Auto budúcnosti“ sme zrealizovali na školskom dvore
Gymnázia Janka Francisciho- Rimavského, kde sa mohli návštevníci dozvedieť niečo nové o solárnych, elektrických, ale aj vodíkových autách, ba dokonca o možnosti, že všetky vedia využívať
na svoj pohon slnečnú energiu. Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Školy pre budúcnosť
Nadácie Orange. Aby sme našich návštevníkov veľmi nešokovali prívalom nových informácií, pripravili sme si pre nich aj rôzne súťaže. Jednou z nich bolo overenie ich pozornosti pri jednotlivých
stanovištiach a neskôr ich čakala i fyzicky náročnejšia aktivita - jazda autíčkom „na vlastný pohon“.
Pri tejto disciplíne sa žiaci odviazali a prebudil sa v nich súťažný apetít. Hlavnou aktérkou projektu
bola Mgr. Galina Kacejová, ktorá sa snaží o to, aby deťom a študentom hravou formou dokázala, že fyzika nie je strašiak, ale iba „obyčajná“ veda obklopujúca náš svet. Pre tých, ktorí nemali
možnosť navštíviť náš školský areál alebo neboli informovaní o našom projekte a jeho aktivitách,
bola neskôr zrealizovaná podobná prehliadka priamo v uliciach mesta Levoča. Na stanovišti boli
oslovení okoloidúci a sme radi, že mnohí mali chuť sa s nami porozprávať o solárnej energii a jej
využití a taktiež o ochrane životného prostredia. Aj napriek nie vždy slnečnému počasiu veríme,
že projekt splnil svoj hlavný účel, a dúfame, že v najbližšej budúcnosti sa podobné podujatie bude
opäť realizovať Lea Kútniková, Gymnázium J. F. Rimavského
Deň Zeme
22. apríla 2013 pri príležitosti Dňa Zeme v
spolupráci so ŠOP SR – Správa NP Slovenský raj sa na našej škole uskutočnila beseda
na tému: „Les a jeho ochrana“. Žiaci získali
množstvo nových poznatkov o faune a flóre v
blízkosti nášho okolia a tiež informácie o tom,
prečo je potrebné chrániť prírodu. V závere
sme spoločne s prednášateľom pánom Bartkom vysadili stromčeky, ktoré budú krášliť náš
školský dvor. Žiakom sa akcia veľmi páčila. Kolektív ŠZŠ, F. Kráľa 3, Levoča
Ministerstvo vnútra SR
Štátny archív v Levoči
pozýva na
DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ
12.6.2013 - streda
tel. inf. 053 4512486
LIM 6/2013
11
LIM
Bohoslužby, spomienka
BOHOSLUŽBY
Katolícka cirkev
1. júna
– Fatimská sobota.
Začiatok o 9.30 hodine na Mariánskej hore.
7. júna
– Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
V závere večernej sv. omše odprosujúca pobožnosť k Božskému Srdcu
s možnosťou získania úplných odpustkov vo farskom chráme.
– Prvý piatok v mesiaci júni.
Sv. spoveď počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho vo štvrtok od
18.00 a v piatok od 17.00 hodiny. Večerná sv. omša bude vo farskom kostole
o 18.00 hodine.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8.00 hodiny
dopoludnia.
Výročná celosvetová štafeta modlitby ruženca za kňazov na Mariánskej
hore v bazilike o 19.45.
Po modlitbe sv. ruženca slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať jeden zo
spišských biskupov.
Do tejto štafety modlitby sv. ruženca je zapojených 60 svetových mariánskych
bazilík, medzi ktoré po prvykrát je zaradená aj naša levočská svätyňa Panny
Márie.
8. júna
– Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
Sv. omša na Mariánskej hore o 10.00 hodine.
23. júna
– dvanásta nedeľa v cezročnom období.
O 10.00 hodine v Chráme sv. Jakuba primičná sv. omša
P. Martina Kollára, OFM Conv.
24. júna
– Slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa.
28. júna
– Záver školského roku.
Ďakovná sv. omša pre všetky cirkevné školy o 8.00 vo farskom kostole a o 19.00 hodine tiež vo farskom kostole pre všetky základné a stredné levočské školy.
29. júna
– Slávnosť sv. Petra a Pavla apoštolov.
Sv. omše v Chráme sv. Jakuba o 6.30, 8.00 a 19.00 hodine.
Na Mariánskej hore sv. omše o 10.00 a 14.30 hodine, v Závade a v Levočskej Doline o 8.00 hodine.
Dnes je zbierka „Halier sv. Petra”
30. júna
– trinásta nedeľa v cezročnom období.
Na Mariánskej hore začne slávenie tohoročnej levočskej púte sv. omšou o 14.30 hodine.
Sv. omšu bude slúžiť vdp. Matúš PERIGNÁTH.
Podrobný program tohoročnej levočskej púte bude v nasledujúcom júlovom levočskom
mesačníku.
Spomíname
Motto: Nie v snehu či piesku, lež v čine, diele zostávajú po človeku stopy.
Dňa 15.04.2013 nás navždy opustil primár MUDr. Marián Štubňa. MUDr. Marián Štubňa sa
narodil 14.05.1946 v Levoči. V rokoch 1953 - 1961 navštevoval základnú osemročnú školu v Levoči. Strednú všeobecnevzdelávaciu školu absolvoval v rokoch 1961-1964 taktiež v Levoči.
Po maturite nastúpil na Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe, ktorú ukončil promóciou
v roku 1970. Po promócii nastúpil na interné oddelenie v Levoči, kde v roku 1974 absolvoval atestáciu I. stupňa z internej medicíny. Atestáciu II. stupňa absolvoval v roku 1979 z hematológie a
transfúznej služby. Od roku 1986 do roku 2010 plných 24 rokov zastával funkciu primára hematologického oddelenia v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho pôsobil ako externý učiteľ na SZŠ v Levoči.
Za prácu v SČK získal zlatú Jánskeho plaketu. Pôsobil ako revízny lekár vo VšZP. V poslednom
období trpko znášal ťažké onemocnenie, ktoré ho napokon vyrvalo z našich radov. Tejto ťažkej
chorobe sa nechcel podať. Úporne sa je bránil, chlapsky sa s ňou pasoval, rovnako ako so všetkými ťažkosťami v svojom živote.
MUDr. Marián Štubňa bol skromný, čestný a úprimný, a preto sme ho mali radi. Neprešlo veľa
času a zákerná choroba bola silnejšia ako jeho vôľa, premohla ho a navždy mu zabránila vrátiť sa
do svojho kolektívu.
Netreba byť spisovateľom, umelcom čí vedcom, aby ľudia povedali: „Bol to dobrý človek“.
Náš život nie je večný, ako si snažíme nahovárať. Ani my nezatvárajme oči pred temnými zničujúcimi stránkami človečenstva. Smrť patrí k životu, lebo láska a smrť tvoria hranice poznania; k
nim vzťahoval svoje meradlá.
Marián! Bol si typ človeka kamarátskeho, pričom si celý svoj život napĺňal prácou a láskou
k svojim najdrahším, svojej milujúcej manželke a deťom. Keď nás niekto opustí, ostáva po ňom
prázdne miesto pri stole, v izbe i na pracovisku. No po Tebe neostane prázdne miesto v našich
srdciach.
Tvoja kniha života sa uzavrela, písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis na nej zlatým písmom hlása: V pamäti našej žiariť bude pamiatka na Teba stále živá.
S úctou k Tvojej osobe kolega MUDr. Milan Rak
12
evanjelickÁ CIRKEV
Služby Božie:
2. jún
1. nedeľa po Svätej Trojici
9. jún
2. nedeľa po Svätej Trojici
16.jún
3. nedeľa po Svätej Trojici
23. jún
4. nedeľa po Svätej Trojici 30. jún
5. nedeľa po Svätej Trojici 10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
Biblická hodina: Každú stredu 17.00
Detská besiedka:
Biblické príbehy pre deti každú nedeľu počas
hlavných služieb Božích
Kontakt:
Pastorálne návštevy, Večera Pánova v domácnosti: 053 45 123 19, 0917 77 1758
Gréckokatolícka
cirkev
Sväté liturgie v týždni:
Pondelok – piatok ................... 16.55
Sobota ..................................... 07.55
Sväté liturgie v nedeľu:
07.55 v cirkevnoslovanskom jazyku
09:00 v slovenskom jazyku
V prvopiatkovom týždni sa spovedá vždy pred
svätou liturgiou.
Spoveď chorých je prvý piatok v mesiaci od
08.00 hod.
Prikázané sviatky v mesiaci jún:
29.6. – sobota – svätí apoštoli Peter a Pavol
Sviatky v mesiaci jún:
7.6. – piatok – sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho, prvý piatok mesiaca
24.6. – nedeľa – Narodenie sv. Jána Krstiteľa
(patrón našej archieparchie)
Dňa 14.6. 2013 (piatok) zavíta do našej farnosti
Koinonia Ján Krstiteľ. Po sv. liturgii budú nasledovať modlitby za uzdravenie duša a tela.
Akékoľvek zmeny času slúženia sv. liturgií budú
oznámené pri nedeľných oznamoch.
Kontakt: Gréckokatolícky farský úrad, Potočná 6, 054
01 Levoča
tel.: 053 – 451 34 36, 0911 – 912 312
PravoslávNA cirkev
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa:
16.00
08.00
16.00
08.00
08.00
08.30
10.00
14.00
moleben
sv. liturgia
moleben
sv. liturgia
sv.liturgia utreňa
sv. liturgia
večerňa
24. 6.
29. 6.
Narodenie Jána Krstiteľa
8.00 sv. liturgia
Sv. ap. Peter a Pavol
8.00 sv. liturgia
LIM
6/2013
LIM
Spomienky, poďakovania, inzercia
Nikto nedáva viac ako ten, kto dáva nádej. (Lev Nikolajevič Tolstoj)
V trúchlivom lúčení slová homílie i modlitieb Mons. Prof.
F. Dlugoša, PhD., a riaditeľa Nemocnice v Spišskej Novej Vsi MUDr. Š. Zeleného zazneli aj zapôsobili ako poslovia nádeje i hojivej útechy. Vyslovujeme nadovšetko
úprimnú vďaku levočským, spišskonovoveským lekárom, zdravotníkom, Levočanom, priateľom a známym za
kvety, sústrasť a účasť na rozlúčke s naším milovaným MUDr. Mariánom Štubňom 19. apríla 2013 v levočskom dome nádeje. Uchovajme si v srdciach, mysliach a pamätiach spomienku na vzácneho manžela, otca, príbuzného a lekára pokorne oddaného medicíne, no najmä službe človeku. Smútiaca rodina
Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť, ale v srdci našom budeš stále žiť.
Dňa 24. mája 2013 uplynul rok, čo nás navždy
opustil môj milovaný manžel, náš otec, dedko a
pradedko Jozef Ambrózy
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
modlitbu a tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Mária, deti Jozef, Jaroslav, Peter a Mária s rodinami.
Dňa 19. júna 2013 uplynie rok, čo nás navždy
opustila moja milovaná manželka, naša mamka
a starká Mária Kuľová
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
modlitbu a tichú spomienku.
Manžel Ladislav a dcéry s rodinami
„Kto žije v našich srdciach, neumiera.”
Dňa 29. mája 2013 uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil môj brat
Ľubomír Kudašík
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
modlitbu a tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína brat Miloš.
Verím, že dobrí ľudia skutočne neumrú, keď odídu z tohto sveta, to, čo sme na nich
milovali, úsmev, láskavosť a výnimočnosť zostanú navždy v našich srdciach.
Dňa 16.6.2013 uplynie 10 rokov, čo
nás opustil náš otecko
Michal Suvák
a dňa 14.6.2013 uplynie 9,5 roka, čo
nás navždy opustila naša mamička
Katarína Suváková
Vy, ktorí ste ich poznali, venujte im
spolu s nami tichú modlitbu.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.
Dňa 2. júna 2013 uplynie 6 rokov,
čo nás opustil šľachetný človek,
milovaný manžel, otec, starý otec
Mgr. Štefan Dunčko
Jeho svetlá pamiatka zostane naveky v našich
srdciach.
Smútiaca rodina
Ak vám ostane naozaj už len jeden nádych, využite ho na vyrieknutie slova „ďakujem“.
(Pam Brownová)
Úprimná a vrúcna vďaka patrí MUDr. L. Gurčíkovi, PhD.
– primárovi NRO, MUDr. L. Haasovi – primárovi urolog.
odd. a MUDr. T. Albertovej z onkologickej ambulancie
VNsP, a. s., v Levoči za vzácnu človečenskú, odbornú,
kolegiálnu pomoc, akou zahrnuli počas liečby a najmä v
najťažších chvíľach drahého manžela, otca a príbuzného
MUDr. Mariána Štubňu.
Šľachetná obetavosť lekárov i zdravotníckeho personálu zmiernila utrpenie nášho zosnulého a pomohla znášať bolestný zármutok nad jeho
odchodom do večnosti. Smútiaca rodina
Vyslovujeme úprimné poďakovanie kaplánom
Červeňovi a Fedorekovi za dôstojnú rozlúčku a
rehoľnej sestričke Noemi za slová útechy. Vďaka
patrí aj MUDr. T. Albertovej, MUDr. L. Gurčíkovi a
personálu urologického odd. VNsP Levoča, všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa
prišli dňa 2. mája 2013 rozlúčiť s mojím manželom, naším otcom Štefanom Harenčarom
na poslednej ceste do večnosti. Ďakujeme za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a modlitby. Smútiaca rodina
Dňa 18. júna 2013 si pripomíname 5. výročie
smrti môjho drahého manžela, nášho otca, dedka, brata, švagra Jozefa Špaka
S úctou a láskou spomína manželka Mária,
dcéra Mária, synovia Jozef, Peter, Martin, František s rodinami.
Odišiel tíško a niet ho medzi nami, v srdciach našich žije spomienkami.
Dňa 9. júna 2013 uplynie 5 rokov, čo nás navždy
opustil môj manžel, náš otec a dedko
Ján Hradiský
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
modlitbu a tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Magdaléna,
dcéry Jarmila a Jana s rodinami.
Dňa 27. júna 2013 uplynie 15 rokov, čo nás náhle opustila moja milovaná manželka, naša drahá
mamka, babka Alžbeta Lesňáková
Vy, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel Rudolf
a dcéry Vierka a Jarka s rodinami.
Dňa 21 júna 2013 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, náš drahý otec
a starý otec Mgr. Jozef Pollák
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
modlitbu a tichú spomienku.
S úctou spomína manželka Viera,
deti Viera, Jozef a Vratislav s rodinami.
INZERCIA• INZERCIA• INZERCIA• INZERCIA • INZERCIA • INZERCIA
INZERCIA• INZERCIA• INZERCIA• INZERCIA • INZERCIA • INZERCIA
• Na predaj 3i byt s balkónom na sídl. Západ 2
• Na predaj 4-izbový rodinný dom v centre
• Pizzeria Mamamia prijme sympatickú
v Levoči. 2. poschodie, pôvodný stav, plastové
mesta Levoča. V pôvodnom, no udržiavanom
brigádničku na výpomoc v letnej sezóokná. Obytná plocha 67 m2, orientácia V-Z, k
a zachovalom stave. Obytná plocha 113 m2,
ne... Tel :0905396528
bytu prislúcha jedna pivnica. Cena: 32 000 €
celková rozloha 227 m2. Cena 42 990 € + do•
Dám
do prenájmu 3-izbový byt na sídlisku
hoda. 0915140759
0915140759
Západ 1. Kontakt: 0908 268 568
• Na predaj 2i byt s balkónom, sídl. Pod vini• Na predaj 3i byt na 6. poschodí, sídl. Západ
• Predám 2-izbový byt v OV + 2 pivnice na
1, Levoča. Čiastočne zrekonštruovaná nehnucou. 4., poschodie 49 m2 pôvodný stav. Cena
sídl. Rozvoj. Cena dohodou. 0907 442080
teľnosť s murovaným jadrom, obytnou plochou
23 500 € 0915140759
63, 7 m2. Sčasti zariadený. Orientácia V-Z.
• Na predaj 1i byt s balkónom, sídl. Pod viniik-PODIATER centrum (PEDIKÚRA MEDICIÁLcou. 32 m2, 4. poschodie, orientácia V-Z. Cena
Cena: 36 900 € 0915 140 759
NA - poskytovaná profesionálnym podologickým
• Na predaj 3i byt na 5. poschodí, sídl. Pri pra13 900 € 0915140759
prístrojom. Vyšetrenie na PO-DOSKOPe - prístroj
meni. Zrekonštruovaná nehnuteľnosť, plast.
pre diagnostiku ortopedických vád nôh, ŠPONOVAokná, murované jadro, obyt. plocha 68 m2.
NIE ZARASTAJÚCICH NECHTOV, NECHTOVÁ
Bytový dom je taktiež po rekonštrukcii a má
PROTETIKA, NECHTOVÝ DIZAJN, MANIKÚRA,
Eduard Felong
vlastnú plyn. kotolňu. Orientácia S-J. Cena:
DEPILÁCIA, 3D MIHALNICE - novinka!!! - Výroba
39 900 € + dohoda 0915140759
Ponúkam klasickú a športovú masáž
termoplastických vložiek do topánok zn. SCHEIN
• Na predaj 2i byt sídl. Rozvoj. Nehnuteľnosť je
na mieru- pre diabetes, normálnu, spoločenskú
pre verejnosť, firmy, hotely, športové
po kompletnej rekonštrukcii. Prízemie 55 m2,
aj športovú obuv) akcia!!! - 10% zľava na všetky
kluby...
2x pivnica, nová elektroinštalácia, vodoinštaláslužby.
Objednávky
prijímame
na
tel.
č.:
0903
386
442,
DOM KULTÚRY, Štefánikovo námestie 4, SNV (vchod
cia, plastové okná. Cena 28 500 € + dohoda.
M. R. Štefánika 8, Levoča
cez vrátnicu, č.dverí 77) KONTAKT: 0902891534
0915140759
Masérske služby
LIM 6/2013
13
LIM
Inzercia
Maturanti
vysokoškoláci !
- zvýšte svoje šance na úspech
v štúdiu i v práci
- naučte sa efektívne komunikovať,
zvládať stres i konflikty...
Absolvujte !
Letný vzdelávací program.
SpiralOfSelf-development
Termíny, prihláška, informácie na
www.sutaconsulting.sk
0905 781127
Solárium Eva Tureková
Námestie Majstra Pavla 29
Príďte sa opáliť do turbo solária a získate krásne opálenú pokožku.
!!! NOVÉ OPAĽOVACIE TRUBICE !!!!
10% Zľava na permanentky
100 min. permanentka 33,19 eur -10%=29,87 eur
80 min. permanentka 26,55 eur-10%=23,90 eur
60 min. permanentka 19, 92 eur-10%=17,90 eur 1 Opaľovacia minúta 0,39 eur V ponuke taktiež kvalitné opaľovacie krémy značky AUSTRALIAN GOLD Akrygélove nechty 18 eur . Dopĺňanie nechtov 10 eur.
Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok 09.30 - 18.00 Sobota : objednávky
Objednávky na tel. čísle 0907/215 388
Predaj štrkov, pieskov
a stavebného materiálu
NOVINKA:
Dunajský kameň, biely mramor
Doprava: Avia, multikára
Odťahová služba
0914 214 005
PO-PIA: 8.00 - 17.00 SO: 8.00 - 12.00
Novoveská cesta 31, Levoča (bývalé strojárne)
Vchod zo zadnej brány od Frucony
Predám 1-izbový byt v OV v Levoči na sídlisku Západ 1 v zateplenej bytovke s novým
výťahom a stupačkami. Byt je po kompletnej
rekonštrukcii (okná, radiátory, podlahy, murované jadro, stierky, vodov. a elektr. rozvody,
vstavané nábytky a linka na mieru so vstavanými spotrebičmi). Náklady na bývanie, 2
osoby cca 100 eur. Cena dohodou.
Kontakt: 0918 496 242
ČALÚNNIK
Výrobca čalúneného nábytku v Spišskej Novej Vsi, firma FITZROI, s. r. o.
Prijmeme do trvalého pracovného pomeru
kvalifikovaných pracovníkov so skúsenosťami v čalúnnictve.
Práca v mladom kolektíve rozvíjajúcej sa firmy s výrobou pre zahraničný trh.
Kontakt: 0904 684 145
14
VÝHODNÉ
PÔŽIČKY
RÝCHLE PÔŽIČKY OD 600 DO 20 000 EUR
HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK
DO 100 000 EUR
LEVOČA
Nám. Majstra Pavla 36 (BIELA PANI)
0917 58 77 23
LIM
6/2013
LIM
Inzercia
KozmetikA Kaderníctvo
Creatiwe
LA FEMME
- relaxačné tvárové ošetrenie
- ultrazvukové ošetrenie tváre
- relaxačné ošetrenie vlasov
arganovou kúrou
- mikrodermabrazia
- kúra predlžujúca trvácnosť farby vlasov
- 3 D mihalnice
- hviezdny ombre melír
- svadobné líčenie
- napájanie vlasov
- svadobné a spoločenské účesy
0911 281 181
0918 825 941
Obchodníci
sprostredkovatelia
poradcovia!
0907 357 738
0911 357 738
ul. Košická 4, Levoča
Je základom Vašej práce komunikácia
a kvalitný vzťah s klientom?
Absolvujte !
WORKSHOP
zlepšite svoje obchodné zručnosti
zvýšte svoju konkurencieschopnosť
Termíny, prihláška, informácie na
www.sutaconsulting.sk
0905 781127
Predám tatranský
profil - perodrážku
brúsený, I. tr. 4 €, II. tr. 3,10 €.
V ponuke aj dlážkovica
a dokončovacie lišty. DOVEZIEM.
Kontakt:
0905 508 163, 0911 168 982
Konečne to začalo, slniečko sa usmialo, ukázal sa neporiadok, prach, ide z toho strach.
Je vhodné 4440119, 0903100508 zavolať,
nie je dobré sa prachu báť. Váš
PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS.
Dopraviť sa na letisko, na skúšku, do hotela
alebo kam je potrebné? 5-miestne MPV, zavolajte 0948263159 a nájdeme riešenie.
LIM 6/2013
15
LIM
Inzercia
CUKRÁREŇ
a cukrárenská
výroba
DANKA
Konkurencia je veľká, ale chuť našich
koláčov Vám dlho ostane na jazyku.






rodinná tradícia
osvedčené recepty
kvalita, ktorú si môžete dovoliť
pri výbere Vám radi poradíme
cenová relácia koláča - 0,25 eura
(svadby, rodinné oslavy...)
možnosť objednania šalátov, chlebíkov, ruských vajec
Dana Krotáková,
Nám. M. Pavla 49, Levoča
0908 613 770, 053/451 47 90
Hľadáte geodeta?
Sme tu pre Vás
SLUŽBY
ü
Geometrické plány
v ku kalaudácii stavieb
v na majetkovoprávne vysporiadanie
v na oddelenie pozemkov a stavieb
v na vyznačenie vecného bremena
üVytýčenie hraníc pozemkov
üInžinierska geodézia
GEOPLUS LEVOČA, Francisciho 28
TEL.: 0908 980 378, www.geoplus.szm.sk
Žalúzie - rolety
siete proti hmyzu




rýchlo - lacno - kvalitne
Horizontálne žalúzie - ISSO
vertikálne žalúzie
rolety - rôzne druhy a farby
siete
Tel.: 0911 264 013
Balkánska zmrzlina
z Vetrovej ulice bola presťahovaná
na Námestie Majstra Pavla 29
(v renovovanej budove)
Pracovná doba:
od 9.00 hod. do 21.00 hod.
Kvalita za rozumnú cenu.
Príďte a presvedčte sa.
16
LIM
6/2013
LIM
Inzercia
GEODETICKÁ KANCELÁRIA
Nám. M. Pavla č. 28 vo dvore (vedľa cukrárne Oáza)
Ing. Peter Garnek
Ján Burík
0907 239 222 0910 968 112
[email protected]
[email protected]
Komplexné geodetické práce v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie
Vyhotovujeme:
Geometrické plány:
Vytýčenie:
- zameranie stavieb ku kolaudácii
- zameranie rozostavaných stavieb k vybaveniu úveru
- oddelenie pozemkov
- majetkovo – právne usporiadanie pozemkov
- obnovu pôvodných hraníc pozemkov
- vyznačenie vecného bremena
- hraníc pozemkov
- stavieb aj s lavičkami pred výstavbou
štúdio Grácia
0905 696 419
0911 696 419
AKCIA na jún
Welnes manikúra
„Broskyňové dlane” - 8 eur
• gélové nechty
• wellnes manikúra
• masáž rúk
• parafínové zábaly
• CO2 kúpele
• prístroj, masáž krčnej chrbtice
• vibrofit masáže
Zameranie inžinierskych sietí. Polohopisné a výškopisné merania ....
Bezplatné poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností
Viac ako 3000 vyhotovených geometrických plánov, 100-vky km polohopisných
a výškopisných meraní a množstvo iných realizovaných prác
30 rokov praxe v odbore – záruka kvality prác.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
Probstnerova cesta 2/3082
(areál nemocnice)
TERMO-stavebná chémia, s. r. o.
Železničný riadok 7283/23A, Levoča
Veľkoobchod, maloobchod
Ponúkame Vám najlacnejšiu stavebnú chémiu v Levoči.
Náradie pre maliarov a murárov, PE vrecká, ochranné pomôcky
Stavebná chémia za výhodné ceny, pre firmy zľava
Akrylátový tmel od 1,32 eur s DPH
Acetátový silikón od 2,26 eur s DPH
Neutrálny silikón od 2,86 eur s DPH
Montážne lepidlá od 2,06 eur s DPH
Montážne peny od 2,57 eur s DPH
Chemická kotva vinylestér 10,73 eur s DPH
NOVINKA !!!
TEKAFIKS HT 300 ml
lepidlo s okamžitou priľnavosťou
na každý povrch
U nás nakúpite najlacnejšie.
Kontakt:
mob.: 0918/346 898, 0903/ 628 617
Tel./fax: 035/429 96 92
LIM 6/2013
MASÉRSKE SLUŽBY
- Klasická a športová masáž
- Mäkké techniky
- Shiatsu
- Dornova metóda
- Breussova masáž
!! Novinka !!
Reflexná terapia chodidiel
Renáta Staňová, 0944 279 275
KURZY OPATROVANIA
platný v EÚ a SR, akreditovaný MPSVaR
www.asined.sk
Diaľkovou formou alebo výučbou s lektorom!
Otváracie hodiny:
Pondelok
7.45 - 15.00
Utorok
7.45 - 15.00
Streda
7.45 - 15.00
Štvrtok
7.45 - 12.00
Piatok
7.45 - 15.00
RÝCHLO a za NAJLEPŠIU CENU od 145 eur.
Úradné preklady - všetky jazyky, aj na počkanie.
Nemecký jazyk pre opatrovateľky od 5 eur/90 min.
0915 544 915, 0905 357 424
17
LIM
Inzercia
HP LaserJet Pro M1132
Tlačiareň, kopírka, skener
Košická 3, 054 01 Levoča
Tel.: 053 4511653
www.systemhouse.sk
e-mail: [email protected]
odroku1998 119,- €
99,- €
novÁ TLAČIAREŇ ZA STARÚ
Zľava platí pri odovzdaní ľubovoľnej starej tlačiarne
( cena platí do vypredania zásob, alebo zmeny akciového tovaru )
Rýchlejší internet od 9,90 € mesačne
viac informácií v predajni
na Košickej ulici č.3 v Levoči
18
LIM
6/2013
LIM
Inzercia
JAZYKOVÁ ŠKOLA, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, JAVOROVÁ 16
Vzdelávací subjekt oprávnený MŠVVaŠ SR vykonávať štátne jazykové skúšky
ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
Celoročné kurzy pre žiakov od 11 rokov, študentov a dospelých, 4 hod./týždenne
Dospelí a študenti stredných škôl:
ANGLICKÝ JAZYK 1. – 6. ročník (začiatočníci – pokročilí) Prípravný ročník na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku základnú štátnu jazykovú skúšku
NEMECKÝ JAZYK 1. – 6. ročník (začiatočníci – pokročilí)
Prípravný ročník na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku
FRANCÚZSKY JAZYK, ŠPANIELSKY JAZYK, TALIANSKY JAZYK, RUSKÝ JAZYK 1. – 5. ročník
Žiaci ZŠ :
ANGLICKÝ A NEMECKÝ JAZYK pre žiakov od 11 rokov 1. – 4. ročník a špeciálny kurz pre žiakov 8. a 9. roč.,
ktorí sa chcú pripraviť na štúdium na strednej škole
ŠPANIELSKY, TALIANSKY A FRANCÚZSKY JAZYK - 1. ročník
Študenti stredných škôl :
KURZ ANGLICKÉHO A NEMECKÉHO JAZYKA PRE ŠTUDENTOV
1. ROČNÍKA, ktorí si po príchode na strednú školu potrebujú zopakovať a upevniť gramatiku a slovnú zásobu
KONVERZAČNÝ KURZ PRE MATURANTOV z anglického a nemeckého jazyka určený pre študentov 3. a 4. roč.,
ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku
Dospelí a študenti :
KONVERZAČNÝ KURZ anglického jazyka pre pokročilých so zahraničným lektorom a stredne pokročilých
(udržiavací kurz) so slovenským učiteľom
ZÁPIS nových poslucháčov sa uskutoční od 3. júna do 27. júna 2013 osobne v budove školy od 11.30 hod do 19.00 hod.
a telefonicky: 053/3810188,
0905 727558.
Vstupné pohovory pre žiakov ZŠ a študentov SŠ 17. 6 - 27. 6. 2013, od 13.00 do 17.00 hod.
Vstupný test do vyšších ročníkov pre stredoškolákov a dospelých 26. 6. 2013 o 16.30 hod.
Na vstupné pohovory a testy je potrebné zapísať sa v termíne zápisu. Viac informácií na www.jssnv.sk
BAZÁR stavebnín
Vladimír Pavol, Novoveská cesta 2, 054 01 Levoča
Tel./Fax: 053/451 02 51, mob: 0903 016 378
[email protected]
Akcia na mesiac máj:
Všetky druhy pletív a stĺpikov:
Stĺpik poplastovaný 200cm/38 - 6,99 eura/ks
Stĺpik polastovaný 230 cm /38 - 8,99 eura/ks
Stĺpik pozinkovaný 200 cm /38 - 4,99 eura/ks
Vzpera poplastovaná 200 cm /38 - 8,60 eura /ks
Vzpera pozinkovaná 200 cm /38 - 6,50 eura /ks
Pletivo poplastované:
100 cm /25 bm - 33,75 eura
125 cm /25 bm - 41,25 eura
150 cm /25 bm - 52,50 eura
160 cm /25 bm - 55,00 eura
180 cm /25 bm - 60,00 eura
200 cm /25 bm - 67,50 eura
LIM 6/2013
19
LIM
Inzercia
8 komôr
v profile
a Vaše úspory
opäť porastú
Od výmeny okien určite očakávate zvýšenie
komfortu bývania a predovšetkým výhodnú
návratnosť vloženej investície. Plastové okná
Slovaktual PASIV - HL s 8-komorovým profilovým systémom so stredovým tesnením, izolačným
trojsklom a teplým rámikom SGG SWISSPACER V stoja
na vrchole rebríčka vysokej návratnosti peňazí vo forme ušetrených prostriedkov na vykurovanie.
SIC
A
B
á
n
%
a ok
n
y
v
a
zľ
ky35
š
8-komorový hranatý profil získate
ý
v
o
až d
exkluzívne len v Slovaktuale!
Vchod z Námestia Majstra Pavla 29
aj z ulice Mäsiarska
Tel.: 053/451 4284, 0902 950 732, 0907 947 803
www.slovaktual.sk
Nadupané akčné modely
ŠKODA Yeti už od 13 999 €
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Yeti:
5,4 - 8,0 l/100 km, 139 – 189 g/km. Ilustračné foto.
Jazdi na svojom novom nadupanom akčnom modeli.
Napríklad ŠKODA Yeti Smile, 1,2 TSI už od 13 999 � s bohatou výbavou zadarmo: Alu disky 16“, palubný
počítač, rádio s CD a mp3, klíma, tempomat a ďalšie vychytávky. Navyše financovanie na tretiny bez
navýšenia s množstvom výhod zadarmo.
www.skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
VEPOS-AUTOCENTRUM s.r.o.
Popradská cesta 27
Tel: 053/451 4830
054 01 Levoča
Email: [email protected]
dealer_210x148_YETI_V1_5d4e3def8d4041ab8ddb1afe248aff6e_indd 1
20
Mob.: 0905 405 127
Mob.: 0915 922 366
www.veposauto.sk
LIM
4/20/2013 1:31:30 AM
6/2013
Download

Jún - Mesto Levoča