ORGANIZAČNÉ POKYNY
TERMÍN A MIESTO KONANIA: 19.-20.05.2014
SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK
SEKCIA SESTIER PRACUJÚCICH NA PRACOVISKÁCH CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE
REGIONÁLNA KOMORA BRATISLAVA III. PRI SKS A PA
ČESKÁ SPOLEČNOSŤ PRO STERILIZACI
Miesto konania konferencie:
Hotel Sorea Regia , Bratislava,
Kráľovské údolie č.6, 81102 Bratislava
Prehľad dátumov :
19.5.2014 registrácia od 7.30-9.30 hod
od 9.30-18:00 hod - odborný program
spoločenský večer
20.5.2014 registrácia od 8.00-9.00
od 9.00-13.00 hod odborný program
Pracovný a organizačný výbor a technická podpora:
PhDr. Yveta Béressová - predseda sekcie sestier pracujúcich na OCS,
odborný garant, 02/59371445-pracovňa 0903421580
Roman Holba Miele spol. s.r.o Holandská 2/4 63900 Brno
Tel +420543553141, mobil +420602595293, fax +420543553149,
[email protected]
Kredity: V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe
hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení
neskorších predpisov
Aktívna účasť : 10 kreditov, spoluautor 5 kreditov
Pasívna účasť : 19.5.2014: 7 kreditov, 20.5.2014 : 4 kredity
Doprava :
železničná stanica Bratislava
autobus č. 93 vystúpiť zastávka Zochova Prestup na
električku č. 5,9 od Kapucínska – vystúpiť PKO
PROGRAM
IV. CELOSLOVENSKEJ KONFERENCIE SESTIER A INÝCH
ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV PRACUJÚCICH NA
PRACOVISKÁCH CS S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
19.-20.05.2014 Bratislava Sorea Regia
19.5.2014 pondelok
Registrácia od
Otvorenie konferencie – príhovor hostí
19.5.2014
7:30-9.30 hod
9:00-9.30 hod
Odborný program :
9:30-13:00 hod
koordinátori: Duchaj B., Böhmová E, Bobál J., Halmová Z.
1. Predsterilizační príprava - možnosti zaištení kontroly mytí a dezinfekce
Bočkovská I., Praha
2. Predsterilizačná príprava na OCS
Mrázová E., Béressová Y., Ščerbová L.,OCS DFNsP Bratislava
3. Testovanie účinnosti procesov v dezinfekčných automatoch
Bartoš R., Bratislava
4. Základní chyby predsterilizační prípravy
Hammer J ., Praha
5. Odborné usmernenie MZ SR na kontrolu účinnosti procesu sterilizácie v ZZ
Böhmová E., RUVZ Bratislava
6. Proteínové testy WIPAK CCP25
Kličnik T., Bratislava
7. Centrální úprava lůžek ve FN Brno
Ježková D. Brno ČR
8. Program prevencie nozokomiálnych nákaz vo Forlife n.o
Halmová Z., Nemocnica Forlife n. o Komárno
Diskusia
9. Potreba novelizácie Vyhlášky MZ SR 553/2007
Kubíková J., SZU, NUSCH Bratislava
10.Sledovanie nemocničného prostredia
Fusbergerová Z., Šáričková M., Šedibová V., OCS NOU Bratislava
11.Nové požiadavky na KBU
Bobál J.,Lučenec
12.HER a dezinfekčný program v ZZ
Boledovičova J., DFNsP Bratislava
13.Bezpečnosť personálu v ZZ
Kratochvílová D.,ČR
Diskusia
Prestávka obed : 13:00- 14:00 hod
II. časť
Odborný program : 14:00-18:00 hod
koordinátori: Béressová Y., Sudrich B., Šuttová G.
14. Neshody na OCS, jejich dokumentace a rešení
Mikurdová M., ČR
15.Prezentace CS FN Brno
Sudrich B., Brno ČR
16. Nová CS v Eindhoven NL
Holba R., Illek Brno
17. Praktické skušenosti s pevnými obaly na OCS v krajské nemocnici Opava
Manová L., ČR
18. Nová CS v FNsP F.D. Roosvelta B. Bystrica
Brožeková D., Horkovičová J., B. Bystrica
Diskusia
19. Endoskopia TR a invazívne endoskopické výkony
Bibza J., KDCH DFNsP Bratislava
20. Úskalia starostlivosti o pacienta so s.c liečbou treprostinilom
Šuttová G.,NUSCH Bratislava
21. Neinvazívna ventilácia u dieťaťa po kardiochirurgickej operácií na OAIM
Laurinc M., NUSCH DKC Bratislava
22. Kardiochirurgické výkony u detského pacienta
Šagát M., NUSCH DKC Bratislava
23. Invazívny vstup- zavádzanie CVK u detského pacienta Hargaš M., OAIM
DFNsP Bratislava
24. Punkcie u detského onkologického pacienta
Jalovecká Z., KDHaO DFNsP Bratislava
25. Neuroendoskopia – v liečbe hydrocephalu
Dúbravová D., Smrek M., Trnka J., Horn F., KDCH DFNsP Bratislava
26. Sínus pilonidalis- viac ako nepríjemné ochorenie
Duchaj B., KDCH DFNsP Bratislava
Diskusia
20:00 Spoločenský večer- hotel Sorea Regia
20.5.2014 utorok
GENERÁLNI PARTNERI :
Registrácia od 8.00-9.00 hod
Odborný program : 09:00-13:00 hod
Koordinátori: Béressová Y., Kareš I., Kubíková J., Duchaj B.
27. Dezinfekcia chirurgických nástrojov a manuálny reprocesing endoskopov
Šurin S., Bratislava
28. Péče o nástroje
Pšenáková L., ČR
29.Venticell prístroj na bezpečné sušenie ZP
Nikodem M., Piešťany
30. Kontejnerový systém Wagner – Steriset váš spolehlivý pomocník
Štech J., Praha
31. Systém pevných obalov v DFNsP Bratislava
Badinská Z.,Vanáková A., Béressová Y., OCS DFNsP Bratislava
32.Minikontajner – použitie v praxi na OCS
Vizváryová J., Béressová Y., OCS DFNsP Bratislava
33.Implantácia TEP bedrového kĺbu DAA s miniinvazívnymi nástrojmi
Kovács., M., Almási J., Nagyová V., NsP Dunajská Streda
34. Implementácia informačného systému Medix na OCS Poprad
Jendrušáková K., OCS Nemocnica Poprad
Diskusia
35. Systém manažérstva kvality z pohľadu manažéra kvality Begánová M.,
DFNsP Bratislava
36. Režim pri výskyte MRSA
Mikudíková V., Prievidza
37. Príprava nového zamestnanca do pracovného procesu na OCS
Béressová Y., OCS DFNsP Bratislava
38.Študijný program vzdelávania na FaUK – odbor ZP a diagnostické prístroje
Kubíková J., FaUK Bratislava
Diskusia
Ukončenie odbornej konferencie a odovzdanie potvrdení o účasti na VA
SPONZORI :
Download

Program VA - steril.sk