Hlavný organizátor:
Spoluorganizátori
Regionálna komora SK SaPA so sídlom v Komárne
Územná sekcia zdravotníckych pracovníkov v Komárne
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora medicínsko- technických pracovníkov v Komárne
usporiadajú
CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER
PRACUJÚCICH NA OCS A NA OPERAČNÝCH SÁLACH
dňa 5. júna 2012
vo veľkej zasadačke Zdravcentra v Komárne
odborný garant: Bc. Peter Molnár
Organizačné pokyny
Téma konferencie:
Ako ďalej v odbore CS a dezinfekcii zdravotníckych pomôcok
Všeobecné informácie:
Termín konania :
05.06.2012
Miesto konania :
Zdravcentrum Komárno
Konferenčný poplatok:
Poplatok člena komory, ktorý sa preukáže potvrdením o zaplatení členského poplatku do príslušnej
komory je 1 EUR.
Poplatok pre neplatičov, registrované sestry, PA a laborantov je 5 EUR.
Poplatok sa platí pri registrácii.
08:00 hod. – 09:30 hod
Registrácia
09:30 hod. – 10:00 hod.
Slávnostné zahájenie
10:00 hod. – 12:00 hod.
Odborný program
12:00 hod. – 13:00 hod.
Občerstvenie
13:00 hod. – 15:30 hod.
Odborný program
Pracovný a organizačný výbor:
PhDr. Zlatica Halmová, námestníčka pre oše starostlivosť, tel. kontakt: 035/7909 688 -pracovňa,
0918 633 684 – služ. mobil, e- mail: [email protected]
Bc. Peter Molnár, odborný garant, vedúci laborant OCS, tel. kontakt 035/7909 616 -pracovňa,
e-mail: [email protected]
Alžbeta Szabóová, prezidentka RK SK SaPA so sídlom v Komárne, tel. kontakt 035/7909 680-pracovňa,
e-mail: [email protected]
Kredity: V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
aktívna účasť: 10 kreditov, spoluúčasť: 5 kreditov
pasívna účasť: 5 kreditov
Termín zaslania vyplnenej návratky: 01.06.2012 na adresu: Bc. Peter Molnár, FORLIFE n.o.,
Všeobecná nemocnica- OCS, Mederčská 39, 945 75 Komárno, e-mail: [email protected]
Slávnostné zahájenie – príhovory
Odborný program: 10:00 – 12:00 hod.
Koordinátori: Zlatica Halmová, Roman Bartoš, Yveta Béressová
1. Modernizácia operačného traktu vo FORLIFE n.o., Všeobecná nemocnica Komárno
Kajanová A., Zsömbörgi A., Komárno
2. Postrehy z praxe v oblasti dezinfekcie a sterilizácií
Kubíková J., Badinská Z. ,Bratislava
3. Starostlivosť o zdravotnícke pomôcky na operačnej sále
Oremová M., Drozdíková A., Zvolen
4. Ako maximalizovať životnosť chirurgických nástrojov
Búriová J., Prievidza
5. Predsterilizačná príprava k laparoskopiám v podmienkach združeného pracoviska
Kačengová A., Pugerová I., Levoča
6. Manažment rizika na OCS
Béressová Y., Bratislava
7. Antisepsa a asepsa na centrálnej sterilizácii – teória a prax
Mináriková R., Gajdošová B., Nitra
Diskusia
Prestávka – občerstvenie: 12:00 -13:00 hod.
Odborný program: 13:00 – 15:30 hod,
Koordinátori: Zlatica Halmová, Viera Kazimírová, Andrea Kološová
8. Práca na obnovenom pracovisku OCS v Dunajskej Strede
Kulcsárová R., Nagyová V., Dunajská Streda
9. Obalový materiál na sterilizaci, normativní požadavky
Kličník T., Brno
10. Nové možnosti kontroly prieniku pary vo veľkých parných sterilizátoroch
Bartoš R., Bratislava
11. Testovanie parných sterilizátorov biologickými systémami vo FORLIFE n.o., Všeobecná
nemocnica Komárno
Molnár P., Komárno
Diskusia
12. Postavenie zdravotníckeho pracovníka v prevencii nozokomiálnych nákaz
Halmová Z., Komárno
13. Výsledky pilotnej prevalenčnej štúdie nozokomiálnych nákaz vo FORLIFE n.o.,
Všeobecná nemocnica Komárno
Kološová A., Komárno
14. Vytvorenie cieleného hygienicko – epidemiologického režimu na OAIM Nemocnica
Zvolen a.s. a skúsenosti s jeho používaním v praxi
Krokošová J., Zvolen
15. Skúsenosti a výsledky hodnotenia sústavného vzdelávania v NSK
Kazimírová V., Nitra
Diskusia
Ukončenie odbornej konferencie
Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite sa bude odovzdávať po skončení odbornej konferencie.
Download

CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER PRACUJÚCICH NA