LEKÁRSKA FAKULTA UPJŠ V KOŠICIACH
FAKULTNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE
SLOVENSKÁ STOMATOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
V BRATISLAVE
I. STOMATOLOGICKÁ KLINIKA – KOŠICE
KLINIKA STOMATOLÓGIE A MAXILOFACIÁLNEJ
CHIRURGIE – KOŠICE
REGIONÁLNA KOMORA ZUBNÝCH LEKÁROV
V KOŠICIACH
REGIONÁLNA KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH
ASISTENTIEK, KOŠICE I
KVV – ING. IGOR KUBOVČÍK
KATALÓG VYSTAVOVATEĽOV
IX. STOMATOLOGICKÉ
DNI KOŠICE ®
konané súčasne s výstavou
výrobkov a zariadení pre stomatológiu
STOMATOLOGICKÉ DNI
KOŠICE
v dňoch 7.– 9. apríla 2010
v posluchárenskom trakte
LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP č.1
SNP 148, 916 01 Stará Turá
tel: +421 32 771 6350, fax: +421 32 771 6350
web: www.henryschein.cz
STOMATOLÓGIA
Predaj, vybavenie a servis zubných
ordinácií a laboratórií.
• Výhradný zástupca pre: zubné súpravy OMS,
prístroje a nástroje ARO, prístroje MECTRON,
laboratórne přístroje a nástroje MANFREDI,
ordinačný a laboratórny nábytok ROSSICAWS,
dentálne nástroje GLANZ, dentálne implantáty
GEASS, prírodné augmentačné materiály
BIOTECK. Materiály a drobné prístroje
HENRY SCHEIN
• Autorizovaný zástupca pre: zubné súpravy
SIRONA, prístroje a nástroje KAVO, SIRONA,
odlučovače amalgámu vr. dezinfekčných a čis−
tiacich prostriedkov METASYS, kompresory
a odsávačky EKOM, RTG prístroje a digitálne
zobrazovacie systémy KODAK, SIRONA,
striekačky a odsávačky LUZZANI, Amman Gir−
rbach, DeguDent, Dreve, EMS, Ivoclar Vivadent,
3M ESPE, Heraeus Kulzer, Komet,
LM−Instruments, Reitel,Renfert, Roeko,
Septodont, VITA, VOCO.
STERILIZÁCIA A OSTATNÉ
Predaj, vybavenie a servis ambulancií
a laboratórií.
• malé parné sterilizátory FARO, MELAG, obalové
materiály pre sterilizáciu STERICLIN, chemické
testy sterilizácie STERICLIN, BROWNE, RAVEN,
zváračky sterilizačných obalov FARO, DÜRR
DENTAL, MELAG,ultrazvukové čističky ELMA,
destilačné prístroje FARO, GFL, mycie a dezin−
fekčné automaty MIELE, MELAG, vyvolávacie
automaty DÜRR DENTAL.
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
Vážení vystavovatelia, obchodní partneri,
dovoľte, aby som Vás v mene firmy KVV − konferen−
cie, výstavy, vzdelávanie, privítal už na IX. ročníku
odbornej, prezentačnej výstavy výrobkov a zariadení
pre stomatológov, konanej súčasne s celoslovenským
odborným vzdelávacím podujatím „STOMATOLO−
GICKÉ DNI KOŠICE” .
Podujatie „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE” po−
tvrdzuje, že patrí k najvýznamnejším odborným sto−
matologickým podujatiam na Slovensku. Svedčí o tom
neustále rastúci záujem zubných lekárov o toto podu−
jatie ako aj zastúpenie vystavujúcich firiem s dentálnou
tematikou. Na tohtoročné podujatie prijali pozvanie
významní prednášatelia z Poľska, Českej republiky
i Slovenska.
Na výstave „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE”
2010 sa prezentuje na zaplnenej výstavnej ploche 36
najvýznamnejších stomatologických firiem, ktoré pred−
stavujú širokú ponuku našich a zahraničných výrobkov
a technológií v celej oblasti stomatológie.
Pripravený kvalitný odborný program je zárukou, že
aj v tomto roku podujatie pritiahne mnoho záujemcov
zo strany lekárov, sestier, zubných technikov ako aj
študentov v odbore stomatológia.
Vážení obchodní partneri, verím, že táto jarná košic−
ká výstava „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE” vám
pomôže prehĺbiť a rozvinúť vaše obchodné a partner−
ské vzťahy k spokojnosti.
Všetkým vystavujúcim firmám, zúčastneným leká−
rom a sestrám prajem príjemnú atmosféru a úspešné
obchodné rokovania. Pre jarnú návštevu Košíc Vám že−
lám príjemný pobyt a teším sa na stretnutie s Vami.
Ing. Igor KUBOVČÍK – KVV
3
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
ORGANIZÁTORI:
LEKÁRSKA FAKULTA UPJŠ V KOŠICIACH
FAKULTNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE
SLOVENSKÁ STOMATOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ V
BRATISLAVE
I. STOMATOLOGICKÁ KLINIKA − KOŠICE
KLINIKA STOMATOLÓGIE A MAXILOFACIÁLNEJ
CHIRURGIE − KOŠICE
REGIONÁLNA KOMORA ZUBNÝCH LEKÁROV V
KOŠICIACH
REGIONÁLNA KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH
ASISTENTIEK, KOŠICE I
KVV − ING. IGOR KUBOVČÍK
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE SA KONAJÚ
POD ZÁŠTITOU DEKANA LF UPJŠ KOŠICE
prof. MUDr. Leonarda SIEGFRIEDA, CSc.
GARANTI ODBORNÉHO PROGRAMU:
prof. MUDr. Neda MARKOVSKÁ, CSc.
prof. MUDr. Andrej JENČA, CSc.
doc. MUDr. Milan KOTRÁŇ, CSc.
MUDr. Jozef MINČÍK, PhD.
MUDr. Lucia KOVÁCSOVÁ, PhD.
ORGANIZAČNÉ A TECHNICKÉ
ZABEZPEČENIE:
Ing. Igor K U B O V Č Í K
Tel./fax: 055/671 82 91, mobil: 0907 374 460
E−mail: [email protected][email protected] •
www.kvv.szm.sk
4
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
NOMENKLATÚRA VÝSTAVY
• Prístroje, nástroje a vybavenie pre zubné
ordinácie • Operačné kreslá pre zubné Ie−
kárstvo • Dentálne vŕtačky • Dentálne prí−
stroje a nástroje • Zariadenia pre dentálnu
rádiodiagnostiku • Dentálne Iaboratórne za−
riadenia • Nástroje pre dentálne Iaboratóriá
• Prístroje a zariadenia pre dentálne Iabo−
ratóriá • Materiály pre dentálne účely •
Dentálne výrobky • Dentálne protézy •
Zdravotnícky nábytok a základné vybavenie
zdravotníckych zariadení • Liečivá a pros−
triedky ústnej hygieny • Výpočtová technika
• Hardware pre stomatologické kliniky •
Software pre stomatologické ordinácie a Ia−
boratóriá • Software pre zdravotnícke pois−
ťovne • Iný software pre zdravotníkov •
Služby pre zdravotníctvo • Projektovanie
zdravotníckych zariadení • Poradenstvo •
Financovanie • Leasing •
5
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
I. BLOK – 7. 4. 2010, streda – 14.00 hod.
SEKCIA DETSKÉHO ZUBNÉHO LEKÁRSTVA
koordinátor: MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.
1. Pappová, J.:
MTA − využitie v poúrazových stavoch zubov
2. Frankovič, K., Švída, M.:
Výskyt porúch tvorby tvrdých zubných tkanív
3. Šatanková, M., Kovácsová, L., Kaiferová, J.:
Miniinvazívna terapia. Význam preventívnych výplní
4. Slowik, J. (Institute of Dentistry − KRAKOW):
Reconstruction of primary teeth by stainless steel crowns
5. Veselá, S., Pavleová, G., Tomandlová, A.:
Zvláštnosti úrazov mliečnych zubov
6. Kovácsová, L., Kaiferová, J., Beluš, D.:
Terapeutické riešenia pri luxáciách zubov
7. Kaiferová, J., Kovácsová, L., Hagovská, D., Surovková, J., Beluš, D.:
Liečba straty trvalých rezákov v spolupráci s čeľustným ortopé−
dom
II. BLOK – 8. 4. 2010, ŠTVRTOK – 9.00 hod.
PARODONTOLOGICKÁ SEKCIA
koordinátor: Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
1. Ďurovič, E., Vodrážka, J., Klemová, J., Khalil, T.:
Klinické delenie príčin pigmentácii slizníc ústnej dutiny
2. Ďurovič, E., Vodražka, J., Klemová, J., Khalil, T.:
Obmedzenia a kontraindikácie pri totálnych snímateľných
náhradách v čeľusti
3. Ďurovič, E., Vodražka, J., Khalil, T., Blanárová, L.:
Cheilitis actinica a meteorologica
4. Schwartzová, V., Kyseľ, M., Badanič, P.:
Nežiadúce vedľajšie účinky bisfosfonátov s prejavmi na čeľusti
a sánke
5. Markovská, N.:
HIV − infikovaný pacient v ambulancii zubného lekára − orálne
prejavy HIV infekcie.
6. Kyseľ M., Schwartzová, V.:
Anestézia na n. alveolaris inferior – Gow−Gatesova technika
6
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
III. BLOK – 8. 4. 2010, ŠTVRTOK – 11.00 hod.
PROTETICKÁ SEKCIA
koordinátor: Doc. MUDr. Milan KOTRÁŇ, CSc., mim.prof.
Kotráň, M.:
Úvod do problematiky programu.
1. Kotráň, M., Minčík, J., Kučera, J., Tulenko, M.:
Zvyšovanie zhryzu a jeho význam pri remodelácii štruktúr TMK
2. Ivančo, J.:
Porovnanie výhod a nevýhod implantologickej liečby
3. Kučera, J., Kotráň, M., Kriška, M.:
Fazetovanie zubov − priame a nepriame
4. Mojak, A., Minčík, J., Farkaš, A.:
Protetické ošetrenie pacienta s bronchiálnou astmou
5. Kučera, J.:
Patologická abrázia chrupu a možnosti jej protetického rieše−
nia (kazuistika)
IV. BLOK – 8. 4. 2010, ŠTVRTOK – 14.00 hod.
SEKCIA MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE
koordinátor: Prof. MUDr. Andrej JENČA, CSc.,
1. Jenča, A., Ďurovič, E., Klemová, J., Khalil T.:
Problematika transformácie leukoplakii
2. Jenča, A., Ďurovič, E.:
Dôležitosť vredových lézií v diagnostike karcinómov jazyka
3. Jenča, A., Ďurovič, E.:
Hemangiomy v oromaxilofaciálnej oblasti
4. Andrejko, S.:
Slinná žľaza v stomatologickej praxi
5. Jenča, A., Jenčová, V., Puškar, V.:
Dlhodobé skúsenosti v dentálnej implantológii
6. Jenča, A.:
Zápaly v oromaxilofaciálnej oblasti
7. Šmálik, Ľ., Kučera, J.:
Sinus lift modifikovanou metódou v dentálnej implantológii
podľa Lindorfa kazuistika
8. Kizek, P.:
Kolapsové stavy v stomatologickej ambulancii
9. Kizek, P.:
Koagulopatie a chirurgické zákroky v stomatológii
7
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
V. BLOK – 9. 4. 2010, PIATOK – 10.00 hod.
SEKCIA KONZERVAČNÉHO ZUBNÉHO LEKÁRSTVA
koordinátor: MUDr. Jozef MINČÍK, PhD.,
1. Javorka, V., Novák, B.:
Nanokompozity v klinickej praxi
2. Mach, Z.:
Moderné materiály pre modernú prax
3. Tulenko, M., Minčík, J.:
Ošetrenie kombinovanej fraktúry korunky a koreňa pomocou
kompozitného čapu
4. Novotný, R.:
Použitie sklenených vlákien v záchovnej stomatológii
VI. BLOK – 9. 4. 2010, PIATOK – 10.00 hod.
SEKCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ZUBNOM LEKÁRSTVE
koordinátor: Prof. MUDr. Neda MARKOVSKÁ, CSc.,
1. Zdráhalová, H., Kaiferová, J.:
Určenie rizika kazivosti chrupu
2. Šatanková, M., Kovácsová, L.:
Pracovné postupy pri príprave nových výplňových materiálov
3. Stančík, M.:
Údržba a hygiena prístrojov v zubnej ambulancii
4. Janitorová, E., Staššová, A., Urban, D.:
Použitie a indikácia lokálnych antibakteriálnych prípravkov pre
zabezpečenie ústneho zdravia
8
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
ABECEDNÝ ZOZNAM
VYSTAVOVATEĽOV
9
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
ALBACO − Dent s.r.o.
Škultétyho 1, 080 01 Prešov
tel: 051/7764191
0918459002
fax.: 051/7765585
e−mail: [email protected]
• Zastúpenie firiem DENTSPLY De Trey,
Degudent, Renfert, Dentaurum, Servodental,
Shera, Rus Atlant.
Ponúkame predaj materiálov, prístrojov
a zariadení pre dentálne laboratória a stoma−
tologické ambulancie.
ALL4Dent s.r.o.
Prachatická 1798/19, 960 01 Zvolen
tel: 0905 703 572
e−mail: [email protected]
• Zastúpenie firiem:
RUNYES – autoklávy + príslušenstvo
FALCON – ručné inštrumenty
CROSS TECH – rotačné inštrumenty
WOODPECKER – UOZK
NSK – turbínky, kolienkové násadce,
mikromotory
CURADEN Slovakia s.r.o.
Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava
tel: 02/45 52 79 13, 0903 879 391
fax.: 02/45 52 79 13
e−mail: [email protected]
• Naše produkty odzrkadľujú prísnu orientáciu
na bezbolestnú, ale zároveň efektívnu
kontrolu zubného povlaku a vašich
10
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
profesionálnych potrieb. Švajčiarsku kvalitu
má každý náš produkt, pretože vieme,
že motivácia vašich pacientov je zbytočná,
keď produkty neučinkujú tak, jako sa od
nich očakáva. Väčšina z Vás používa naše
produkty spolu so svojou rodinou predtým,
ako ich odporučíte svojim pacientom.
Vaše svedectvo je našou propagáciou −
ďakujeme Vám.
DENTES s.r.o.
Prevádzka : Jána Kollára 6103, 022 01
Čadca
tel: 041/4333373
041/4333374
fax.: 041/4333375
e−mail:[email protected]
• Spoločnosť je svojím sortimentom Α a Ω
stomatologickej praxe.
DK−DENT s.r.o.
Hurbanova 156/70, 916 01 Stará Turá
tel/fax : 032/776 02 26
e−mail: [email protected]
• Predaj, servis a leasing zdravotníckej
techniky.
• Výhradný zástupca Chirana Medical,
kompresory Ecom s.r.o.
• Dentálne náradie: Chirana, NSK, BienAir,
autoklávy Cominox−výhr. zastúpenie.
11
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
EuDent s.r.o.
Horná Kružná 52, 038 61 Vrútky
Pobočka Košice, Letná 27, 040 01 Košice
tel: 043/428 62 19 , 055/625 72 72,
fax.: 043/430 03 51 , 055/625 72 72
e−mail: [email protected]
• Autorizovaný dovozca renomovaných
svetových firiem:3M ESPE, Heraus Kulzer,
Coltene Whaldent, Dentsplay Maillefer,
Acteon Satelec, Bandelin, Sirona, Bego,
VITA, Ceka Alphadent, Kerr−Hawe, GC,
Nordiska, Hager−Werken, Unident, Beyond
a našich tradičných dodávateľov Spofa
Dental a Medin.
• Komplexné dodávky zubných ambulancií
a laboratórií.
• Školiaca činnosť a poradenstvo
EUROSPOL MEDIA s.r.o.
Vinohradnícka 24
915 01 Nové Mesto nad Váhom
• Predaj a servis zubných súprav CHIRANA,
SWIDENT.
• Vybavenie ordinácií RTG, RVG, autoklávy,
pieskovače, kamery, PL lampy, náradie,
náhradné diely.
FUTURUM SaV s.r.o.
Tatranská 304, 017 01 Považská Bystrica
tel: 042/432 59 98, fax.: 042/432 59 98
e−mail: [email protected]
• spoločnosť zaoberajúca sa predajom
dentálneho materiálu, dentálnej hygieny
a dentálných prístrojov.
12
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava
tel : 02/48 26 11 11, fax: 02/48 26 11 10
• GSK je celosvetovou, jednou z najväčších
nadnárodných farmaceutických spoločností
orientovaných na výskum a vývoj. Vznikla
v januári 2001 spojením farmaceutických
spoločností Glaxowelcome a Smithkline−
Beecham. Fúziou vznikla moderná
inovatívna spoločnosť, ktorá stavia na
synergii, zručnosti, schopnosti a zdrojovo
oboch pôvodných spoločností. Poslaním
novej spoločnosti je napľňať potreby ľudstva
v oblasti zdravotníctva a umožniť tak ľuďom
prežívať svoj život aktívnejšie, cítiť sa lepšie
a žiť dlhšie.
HIKMA PHARMACEUTICALS
Klincova 30, 821 08 Bratislava
tel: 02/55 64 89 71
fax.: 02/55 64 89 72
e−mail: [email protected]
• DECAPINOL® je zdravotnícka pomôcka
novej generácie určená na liečbu gingivitídy
(zápal ďasien) a prevenciu parodontitídy
(pokročilé štádiá ochorenia ďasien)
H−SPORT MARIE HROTKOVÁ
Šafárikova 6, 911 08 Trenčín
tel: 032/658 26 81
fax.: 032/658 26 81
e−mail: [email protected]
13
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
• výroba a predaj zdravotníckeho oblečenia
z rôznych materiálov podľa požiadaviek
klienta,
• možnosť doplnenia vyšitia loga a názvu
• radi vám zašleme ponuku našej firmy
priamo na vašu adresu
HYPODENT INTERNATIONAL s.r.o.
Letná 40, 040 01 Košice
tel : 055/6434924, fax.: 055/6434924
e−mail: [email protected]
• Spoločnosť Hypodent international je
výhradným predajcom spoločnosti ZIRCON
ZAHN a sklenených pilierov ZX−27.
CHIROMEGA s.r.o.
Mierová 1973, 066 01 Humenné
tel : 057/775 06 15, 0905 750 363
fax : 057/775 06 15
e−mail: [email protected]
• výroba, predaj, servis zubných súprav
CHIROMEGA, rtg. prístrojov MINIDENT 70
• výroba, predaj, servis dentálnych RTG.
prístrojov STOMAX 70.
INTERPHARM Slovakia, a.s.
Uzbecká 18/A, 821 06 Bratislava
tel: 02/40 20 04 00, fax: 02/40 20 04 44
e−mail: [email protected]
• prípravky ústnej hygieny značky Elmex −
systém ochrany proti zubnému kazu, na
citlivé zuby, pre deti a juniorov, prostriedky
na intenzívnu fluorizáciu Elmex gelee
14
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
a Elmex fluid a zn. Meridol − systém
na regeneráciu podráždených ďasien.
Zubné pasty, ústne vody, zubné
a medzizubné kefky zn. Elmex a Meridol,
vrecká a rolky Sogeva na sterilizáciu,
dezinfekčné prostriedky
IVJ s.r.o.
Javorová 1,974 01 Banská Bystrica
tel./fax: 048/411 50 82
0905 610 963
e−mail: [email protected]
• dovoz a distribúcia kozmetiky „NATURAL
SEA BEAUTY”, kozmetika z mŕtveho mora
„BABARIA Aloe Vera”, vlasových prípravkov
„ALIZARD”, „KLINICAL DERM”,
„KERA − TONIA”, „LIDING”, „TRIAKTIVÍN”.
ISG / DRS s.r.o.
Golianova 27, 911 01 Trenčín
tel: 032/743 49 16
fax: 032/743 49 16
e−mail: [email protected]
• kompletný systém starostlivosti o dentálne
odpady
• separátory amalgámu ISOSEP a SRAB
• centrálne sacie systémy so separáciou
amalgámu
• špeciálny systém kontajnerov na
nebezpečné odpady
• zhodnocovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov v zmysle legislatívy
SR a EÚ.
15
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
JARIDENT POPRAD s.r.o.
Drevárska 8,058 01 Poprad
tel.: 052/772 20 29, 0903 906 693
fax: 052/772 29 24
e−mail: [email protected]
• nízkonákladová spoločnosť so širokým sorti−
mentom dodávok pre zubné ambulancie,
pracoviská dentálnej hygieny a zubnotech.
laboratóriá. Tradičný sortiment obohacený
o výrobcov : SciCan, TPC, Vista Dental,
Silmet, CMS Dental, US Premiér.
KK DENT s.r.o.
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
tel: 051/77 23 449, 77 22 712
fax: 051/77 22 785
e−mail: [email protected]
• kompletné vybavenie zubných ambulancií
• spotrebný materiál pre ambulancie
• školenie, odborné kurzy
• sprostredkovanie leasingu
MEDIMA − SK s.r.o.
Kostolná 28
040 01 Košice
tel.: 055/632 53 34, fax: 055/632 53 33
e−mail: [email protected]
• Prístrojové vybavenie, nábytok na mieru,
vybavenie interiéru, služby, záručný
a pozáručný servis, stavebné realizácie
na kľúč.
• Výborný leasing.
16
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
MEDIN a. s.
Vlachovická 619,
592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 0616/68 43 32
fax: 0616/68 43 85
• Výroba chirurgických, dentálnych
nástrojov a pomôcok pre stomatologické
ordinácie a laboratóriá.
METEC PLUS s.r.o.
Jesenná 9
040 01 Košice
tel.: 055/622 50 11
622 79 23
fax: 055/622 50 11
622 79 23
e−mail: [email protected]
• Zariadenie ambulancií prístrojovou
technikou, dreveným aj kovovým nábytkom,
nástrojovým vybavením, spotrebným
materiálom od „A” po „Z” vo vysokej
kvalite.
Vybavenie ambulancií na kľúč.
Výhodný leasing, poradenská služba, servis
a montáž.
Predajňa so širokým sortimentom
a výstavná miestnosť:
Jesenná 9, Košice.
17
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
NATURPRODUKT, spol. s r.o.
Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel: 02/45 94 52 85, fax.: 02/45 94 52 88
e−mail: [email protected]
• výhradný dovozca prípravkov značky
LACALUT ,
• kozmetiky s olivovým olejom DOLIVA,
• prípravkov na bolesti svalov a kĺbov,
ošetrenie chodidiel a nôh ALLGA SAN.
NEOMED, s.r.o.
Gaštanová 3, 066 01 Humenné
tel: 057 / 788 42 22, 788 42 20
fax.: 057 / 788 42 22
e−mail: [email protected]
• vývoj, výroba, predaj a servis:
– stomatologických súprav a kresiel ARIA
s príslušenstvom
– germicídnych žiaričov GARA
ORION DIAGNOSTICA –
organizačná zložka
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6, ČR
tel: +420 233 350 533
fax.: +420 233 350 532
e−mail: [email protected]
• Diagnostické testy společnosti Orion Diagnostica
pomáhají profesionálům v oblasti zdravotní péče
18
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
tím, že jim poskytují důkazy a podklady pro kli−
nické rozhodování. Orální zdraví a prevence
onemocnění ústní dutiny jsou podstatnými
složkami zdraví a pohody. Dentální diagnostické
testy společnosti Orion Diagnostica zahrnují sérii
testů proveditelných přímo v ordinaci lékaře.
Na základě výsledků těchto testů mohou odbor−
níci v oblasti péče o chrup poradit pacientovi
v oblasti ústní hygieny a přikročit k nezbytným
opatřením v zájmu prevence a orálního zdraví.
Více viz. www.oriondiagnostica.cz
ORTHOEXPRESS, s.r.o.
Čierny chodník 13, 831 07 Bratislava
tel : 02/43 71 11 27, 0903 411 887,
0905 391 501, fax.: 02/43 71 11 27
e−mail: [email protected]
• Pomôcky pre čeľustnú ortopédiu, zastúpenie
firem GAC, Raintree Essix, SAVARIA DENT,
Flex Medics, Reliance, výborná kvalita za
rozumnú cenu.
Medicínske ošatenie, zastúpenie firmy
PASTELLI, s.r.l., najvyššia kvalita, čistá
bavlna, taliansky švih.
PERLIČKA SK s.r.o.
Hurbanova 20, 911 01 Trenčín
tel: 032/652 32 27
0948 005 545
e−mail: [email protected]
• Výrobca pestrého pracovného oblečenia
značky Perlička
19
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
PRODENT s.r.o.
Senická cesta 92, 974 01 Banská Bystrica
tel: 048/414 45 96, 0905 610 932
fax: 048/411 57 35
e−mail: [email protected]
• kompletné vybavenie zubných ambulancií
• zubné súpravy a rtg (Belmont−Japonsko)
• panoramat. rtg + rádioviziografia
• intraorálne kamery (Owandy− Francúzsko)
• termodezinfektory, bezolejové kompresory
• automatické odlučovače amalgámu −
METASYS
PROFIMED International s.r.o.
Krížna 1, 811 07 Bratislava
tel: 02/55 56 50 36,
fax: 02/55 57 14 37
e−mail: [email protected]
• Profimed International, s.r.o. ponúka odbor−
nej a širokej verejnosti pomôcky ústnej
hygieny najlepšej kvality a v čo najširšom
výbere.
ROD SLOVAKIA s.r.o.
Koceľova 9, P. O. BOX 26
820 05 Bratislava
tel: 02/55 57 40 90, 0903 431 133
fax.: 02/ 55 56 75 14, e−mail: [email protected]
20
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
• Dentálne materiály a prístroje do zubných
ambulancií a zub. techník.
• Čelustná ortopédia a dentálna hygiena.
• RTG a RVG KODAK.
• Organizovanie kongresov, školení a kurzov
pre stomatológov.
RODENTICA CS, s.r.o., OZ SR
Komárňanská 24
940 01 Nové Zámky
tel: 035/642 48 06
fax.: 035/642 48 06
e−mail: [email protected]
• Kompletná ponuka rotačných nástrojov pre
zubné ambulancie aj zubné techniky. Tvr−
dokovové nástroje, diamanty, dentálne ka−
mene, leštiace nástroje a koreňové nástroje.
SAGITTA spol. s r.o.
Turbínova 1, 831 04 Bratislava
tel: 02/49 20 55 55
fax.: 02/44 46 24 66
e−mail: [email protected]
• Lupy a optické pomôcky pre stomatológov
a zubných technikov, binokulárne hlavové
lupy, predvesy, klipy, špeciálne lupy,
ochranné okuliare.
21
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
S−DENT SLOVAKIA s.r.o.
člen skupiny HENRY SCHEIN DENTAL
SNP 148, 916 01 Stará Turá
tel: +421 32 771 6350
fax: +421 32 771 6350
web: www.henryschein.cz
Stomatológia
Predaj, vybavenie a servis zubných
ordinácií a laboratórií.
• Výhradný zástupca pre: zubné súpravy
OMS, prístroje a nástroje ARO, prístroje
MECTRON, laboratórne přístroje a nástroje
MANFREDI, ordinačný a laboratórny náby−
tok ROSSICAWS, dentálne nástroje GLANZ,
dentálne implantáty GEASS, prírodné
augmentačné materiály BIOTECK. Materiály
a drobné prístroje HENRY SCHEIN
• Autorizovaný zástupca pre: zubné súpravy
SIRONA, prístroje a nástroje KAVO,
SIRONA, odlučovače amalgámu vr. dezin−
fekčných a čistiacich prostriedkov
METASYS, kompresory a odsávačky EKOM,
RTG prístroje a digitálne zobrazovacie sys−
témy KODAK, SIRONA, striekačky a odsá−
vačky LUZZANI, Amman Girrbach,
DeguDent, Dreve, EMS, Ivoclar Vivadent,
3M ESPE, Heraeus Kulzer, Komet,
LM−Instruments, Reitel,Renfert, Roeko,
Septodont, VITA, VOCO.
22
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
Sterilizácia a ostatné
Predaj, vybavenie a servis ambulancií
a laboratórií.
• malé parné sterilizátory FARO, MELAG,
obalové materiály pre sterilizáciu
STERICLIN, chemické testy sterilizácie
STERICLIN, BROWNE, RAVEN, zváračky
sterilizačných obalov FARO, DÜRR DEN−
TAL, MELAG,ultrazvukové čističky ELMA,
destilačné prístroje FARO, GFL, mycie
a dezinfekčné automaty MIELE, MELAG,
vyvolávacie automaty DÜRR DENTAL.
SLOVADENT s.r.o.
Štefánkova 18, 066 01 Humenné
tel: 057/788 44 00
788 44 01
fax: 057/788 44 02
e−mail: [email protected]
• výroba, predaj a servis stomatologických
súprav, kresiel a kompresorov
• kompletné vybavenie stomatologických
ordinácií vrátane RTG, nábytku a príslušen−
stva
23
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
TRANSMEDIC SLOVAKIA s.r.o.
Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica
tel: 048/4711819
fax: 048/4711890
e−mail: [email protected]
• výhradný distribútor prípravkov Kin® pre SR
ULTRADENT
Ždiarska 23, 040 12 Košice
tel: 0910 960 458
• produkty firmy ULTRADENT
W−STAR ZDRAVOTNÍCKE
ZÁSOBOVANIE s.r.o.
Kapistóryho 5, 940 58 Nové Zámky
tel: 035/640 03 16
fax: 035/642 04 67
e−mail: [email protected]
• materiál pre zubné ambulancie a techniky,
internetový obchod, systém IMPLADENT,
pracovné oblečenie
24
Víme jak na zubní kaz
Studie prokázaly, že zubní kaz je způsoben
bakterií Streptococcus mutans, který je běžně
přenášen z dospělých na děti již v raném věku.
Dentocult® SM
D
Testy umožňují snadnou
detekci bakterií
SS. mutans ve slinách
a zubním plaku.
www.xylitol.sk
ww
www.dentocult.sk
Testujte již těhotné a zabraňte
přenosu infekce z matky na dítě.
Rozhodněte se pro prevenci !
Dětský chrup = vizitka péče rodičů
Orion Diagnostica Oy, Finland
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6
[email protected]
www.oriondiagnostica.sk
Odborná konzultácia:
MUDr. M. Doleželová +421 944 313 888
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE 2010
VYSTAVOVATELIA
ALBACO − Dent s.r.o.
ALL4Dent s.r.o.
CURADEN Slovakia s.r.o.
DENTES s.r.o.
DK−DENT s.r.o.
EuDent s.r.o.
EUROSPOL MEDIA s.r.o.
FUTURUM SaV s.r.o.
GlaxoSmithKline
Slovakia, s.r.o.
HIKMA PHARMACEUTICALS
H−SPORT MARIE HROTKOVÁ
HYPODENT INTERNATIONAL
s.r.o.
CHIROMEGA s.r.o.
INTERPHARM Slovakia, a.s.
IVJ s.r.o.
ISG / DRS s.r.o.
JARIDENT POPRAD s.r.o.
KK DENT s.r.o.
MEDIMA − SK s.r.o.
MEDIN a. s.
METEC PLUS s.r.o.
NATURPRODUKT, spol. s r.o.
NEOMED, s.r.o.
ORION DIAGNOSTICA –
organizačná zložka
ORTHOEXPRESS, s.r.o.
PERLIČKA SK s.r.o.
PRODENT s.r.o.
PROFIMED
International s.r.o.
ROD SLOVAKIA s.r.o.
RODENTICA CS, s.r.o., OZ SR
SAGITTA spol. s r.o.
S−DENT SLOVAKIA s.r.o.
SLOVADENT s.r.o.
TRANSMEDIC SLOVAKIA
s.r.o.
ULTRADENT
W−STAR ZDRAVOTNÍCKE
ZÁSOBOVANIE s.r.o.
Vás na
Pozývame Pozývame
Vás
na II. medzinárodné sympózium
II . s y m p ó z i u m
PRIMÁRNEJ PREVENCIE
ÚSTNEHO ZDRAVIA
v dňoch
11.–12.
novembra 2010
2010
v dňoch
11.–12.
novembra
v posluchárenskom
trakte
UPJŠ
Košice
v posluchárenskom
trakte
LFLF
UPJŠ
Košice
Organizátor:
Organizátor:a pedostomatologická
Parodontologická
Parodontologická a pedostomatologická sekcia SSS
sekcia SSS
I. stomatologická klinika, LF UPJŠ a FNLP, SKZL
klinika, LF UPJŠ a
KVVI.–stomatologická
Ing. Igor KUBOVČÍK
FNLP
Odborný garant:
KVV – Ing. Igor KUBOVČÍK
Prof. MUDr. Neda MARKOVSKÁ, CSc.
Odborný garant: Prof. MUDr. Neda MARKOVSKÁ, CSc.
Download

katalog_vystavovatelov - Ing. Igor Kubovčík