ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ã3,þ.29É.9$/,7$
.9$/,71e61Ì0.<
35(61É',$*1267,.$
='5$9êÓ60(9
máj 2013
číslo 3
ZUBY A TRÁVENIE
Korekcia chrupu
Neviditeľná alternatíva
k fixným zubným strojčekom
Medzizubné priestory
3
TIPY
Práve tu vzniká zubný kaz
a rozvíja sa ochorenie ďasien
PRE
STAROSTLIVOSŤ
O CHRUP
Halitóza
DETSKÝ CHRUP JE VIZITKOU RODIČA
Hovorí moderátorka Adriana Poláková.
■ Inzercia
FOTO: ISTOCK
Baktérie na jazyku sú jednou
z hlavných príčin zlého dychu
2 · MÁJ
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
VÝZVY
Každý z nás aspoň raz zažil, že mu krvácali ďasná. Väčšina z nás tento
jav ignoruje, pokým sa krvácanie nezačne vyskytovať častejšie a pravidelne.
Potom nasleduje otázka, čo s tým?
6SRORÿQRVŘ 6FKQHLGHU UiGLROyJLDUDGLRORJ\ ]ULDGHQtP VWRPDWRORJLFNëFK 57* SUDFRYtVN SRGSRUXMH Y REODVWL
]GUDYRWQtFWYDGLDJQRVWLFNëQiVWURMÿtVORQDMSRNURNRYHMät57*QDWUKX3ODQPHFD3UR0D[VXQLNiWQ\PSDWHQWRYDQëP
URERWLFNëPUDPHQRP6&$5$
ODPORÚČAME
Čo skutočne
vieme o čistení zubov?
M
álokto z nás sa zamýšľa nad tým, prečo
ďasná krvácajú. Pracujem ako dentálna
hygienička a v praxi sa od pacientov
často dozvedám, že
krvácanie je dedičné alebo ho spôsobuje
nedostatok vitamínu C. Málo pacientov má
vedomosť o príčine krvácania ďasien – je
to príznak zápalu prebiehajúceho na závesnom aparáte zubov.
„Len my sami
dokážeme
ovplyvniť, ako
dlho nám
zuby v ústach
vydržia.“
Na zápal stačí týždeň
■ Kontrolované štúdie, ktoré hlbšie
osvetľujú vplyv povlaku na vznik zápalu ďasien ukázali, že pri vynechaní
zubnej hygieny sa prvé znaky zápalu objavujú už počas troch dní. Po piatich až siedmich dňoch nastupuje chronický zápal
ďasna a pri dlhšom trvaní môže zápal postihnúť celý závesný aparát, keď dochádza
i k úbytku kosti alebo k vypadnutiu
postihnutých zubov.
Najlepšou prevenciou
je dôslednosť
■ Mnohí z nás sa zamyslia a povedia si,
že ústnu hygienu nevynechávajú a čistia
si zuby každý deň. Áno, ráno a večer si
v kúpeľni niekoľkokrát prebehnete
povrch zubov zubnou kefkou, ktorú si
spravidla kúpite náhodným výberom.
Zuby však nemajú len žuvacie a bočné
plochy. Dôležité sú medzizubné priestory, ktoré zubná kefka nevyčistí. Práve
tam sa hromadia zostatky jedla a zubný povlak, ktorý postupne – pôsobením
baktérií obsiahnutých v tomto povlaku – spôsobuje krvácanie ďasien. Z toho
postupne vyplýva citlivosť, kaz a v neposlednom rade povlak. Tvorí sa z neho
zubný kameň a zápaly a môže ho sprevádzať zápach z úst. Celý nepríjemný
proces sa končí stratou zubov.
O hygiene sa musíme učiť
PhDr. Viera
Panáková,
hlavný odborník pre
dentálnu hygienu,
Asociácia dentálnych
hygieničiek V SR
■ Zuby nemáme len na úsmev. Pomáhajú nám rozprávať a slúžia na hryzenie
a žuvanie. Pri ich absencii nie sme schopní potravu dobre požuť, prehĺtame celé sústa a trpí náš tráviaci trakt. Preto je
dôležité vedieť, že zdravé ďasno nekrváca
a záleží len na nás, ako to v našich ústach
bude vyzerať. Len my sami dokážeme
ovplyvniť, ako dlho nám zuby v ústach
vydržia a v akom stave. Musíme sa však
naučiť, ako na to!
O korekcii chrupu
sme hovorili s
MUDr. Ivom
Marekom, PhD.
STRANA 6
ŠPIÈKOVÉ PRÍSTROJE
9\XætYDPHQDMPRGHUQHMäLHWHFKQROyJLHGLJLWiOQHKRVSUDFRYDQLDVQtPN\NGHMH]DEH]SHÿHQi
‡PD[LPiOQDEH]SHÿQRVŘSUHSDFLHQWDLXætYDWHĹD
‡PLQLPiOQHRæLDUHQLH
‡PD[LPiOQDGLDJQRVWLFNiYëSRYHGQiKRGQRWDSUHOHNiUD
6SRORÿQRVŘ 6FKQHLGHU UiGLROyJLDUDGLRORJ\ QHXVWiOH UR]äLUXMH VYRMH VOXæE\ D v blízkej dobe bude otvorené nové
pracovisko s 3D RTG prístrojom 3ODQPHFD3UR0D[NWRUëXPRæQtäSHFLiOQH'VQtPN\YKRGQpKODYQHSUHSURJUHVtYQH
VDY\YtMDM~FLRGERUVWRPDWROyJLHLPSODQWROyJLX
KVALITNÉ SNÍMKY
3RQ~NDPH Dæ SURJUDPRY VQtPNRYDQLD RG LQWUDRUiOQHM VQtPN\
QLHNRĹNR GUXKRY SDQRUDPDWLFNëFK VQtPNRY FHSKDOR VQtPRN
WRPRJUDÀFNëVQtPRN%LWH:LQJVQtPN\70-NĵERY
3RGSRUXMHPHNYDOLWXNWRUiMHSUHGXUÿHQiQLHOHQäSLÿNRYëPYëUREFRP
GLJLWiOQHMWHFKQLN\PLANMECADOHDMSUtMHPQëPRGERUQHY\äNROHQëP
SHUVRQiORP D SUHSUDFRYDQëP LQIRUPDÿQëP V\VWpPRP 5LDGLPH VD
W]YSULQFtSRPRSWLPDOL]iFLHWMQH]DŘDæXMHPHSDFLHQWDRSWLPiOQ\P
MHGQRGXFKëPDEH]SHÿQëPVS{VRERPGRUXÿtPHVQtPNXOHNiURYLYÿR
QDMOHSäHMNYDOLWH
We make our readers succeed!
ZUBY & TRÁVENIE
3. VYDANIE, 31. MÁJ 2013
Projektový manažér: Ing Katarína Mokráňová
Tel.: +421(0)25 93 08 230
E-mail: [email protected]
Grafické spracovanie: Mgr. art. Rastislav Hablák
Redaktor: Kristína Lenková, Peter Gregor,
Zuzana Tomeková
Odborná spolupráca: PhDr. Viera Panáková,
MUDr. Miloš Bubán
Editor: MARADI, s. r. o. – Textové služby
Foto: Istockphoto.com, archív Adriana Poláková,
archív MUDr. Ivo Marek, PhD.
Zodpovedný za tlač: LAPCOM,
k. f. t. Györ, Maďarsko
Distribúcia: Pravda, 31. máj 2013
Ďalšie vydanie: Zrelá žena, 6. 6. 2013
6 GLJLWiOQRX VQtPNRX SR QDVQtPDQt MH PRæQp QD SRÿtWDÿL ďDOHM
SUDFRYDŘOXSDQDVWDYHQLHNRQWUDVWRYPHUDQLHLQYHU]Qp]REUD]HQLH
SVHXGRIDUE\ DWď 'RYRĹXMH ]YlÿäHQLH G{OHæLWëFK GHWDLORY ÿR QD
NODVLFNHMVWDWLFNHMVQtPNHQLHMHPRæQp'LJLWiOQDVQtPNDSRVN\WXMH
SUHVQHMäLH GHWDLOQHMäLH NRPSOH[Qp LQIRUPiFLH SUH VWRPDWROyJD R
VWDYH]XERYDWYUGëFKWNDQtYDWRSULPHQäHMUDGLiFLL
MEDIAPLANET Slovakia
Tel.: 02/5930 8230
E-mail: [email protected]
Web: www.mediaplanet.com/sk
Cieľom spoločnosti Mediaplanet je vytváranie
nových skupín zákazníkov pre našich inzerentov
tým, že ponúkame čitateľom vysokokvalitný redakčný obsah, ktorý ich motivuje konať.
Vydavateľstvo nezodpovedá za obsah inzercie
a PR článkov.
Nájdete nás aj na Facebooku
Mediaplanet Slovakia
6&+1(,'(55É',2/Ð*,$5$',2/2*<
Košice
liečivé rastliny od roku 1897
Lipt. Mikuláš
Martin
Poprad
Prešov
5RçĞDYD
æLOLQD
www.herbadent.eu
2GERUQtFL VD ]KRGXM~ Y WRP æH ]GUDYp
]XE\ V~ SUHYHQFLRX SUHG PQRKëPL
RFKRUHQLDPL 'REUp ~VWQH ]GUDYLH
QH]DEH]SHÿXMH OHQ NYDOLWX æLYRWD DOH
MH WLHæ SUHYHQFLRX PQRKëFK RFKRUHQt
LQëFK RUJiQRY D SULVSLHYD N XGUæDQLX
GREUpKR FHONRYpKR ]GUDYLD .X NYDOLWQHM
SUHYHQFLLSDWUtNYDOLWQiVQtPNDSRPRFRX
NWRUHM OHNiU UR]SR]Qi ]PHQ\ Y ]XEQRP
WNDQLYH ĹXGVNpPX RNX QH]DFK\WLWHĹQp D
WDN P{æH SDFLHQWRYL RGVWUiQLŘ SUREOpP
YSRÿLDWRÿQRPäWiGLX
OPG snímky V~ QHY\KQXWQRX V~ÿDVŘRX
SUL SUHYHQFLL SDURGRQWROyJLL ÿHĹXVWQHM
RUWRSpGLLDOHDMSULLPSODQWROyJLL
RTG PRACOVISKÁ
Banská Bystrica
Bratislava
■ Inzercia
ZDRAVÝ ÚSMEV
PRESNÁ DIAGNOSTIKA
3RO\IXQNÿQëGRPHorná 61, 974 01 Banská Bystrica, tel: 0902 954 961, 048/415 33 00
3ROLNOLQLND7HKHOQiTehelná 26, 831 03, Bratislava, tel: 0902 954 960, 02/446 400 01
3ROLNOLQLND.DUORYi9HV/täÿLH~GROLH%UDWLVODYDWHO
3ROLNOLQLND6(9(5Komenského 37/A, 040 01 Košice, tel: 0902 954 925, 055/671 31 91
3ROLNOLQLND-8+Rastislavova 45, 040 01 Košice, tel: 055/622 56 94
3RGQLNDWHĹVNpFHQWUXP7HUDVD3UDæVNi.RäLFHWHO
3ROLNOLQLND/0LNXOiä Jánošikovo nábr. 2, tel.: 0948 823 732
=GUDYRWQtFNHVWUHGLVNR.Rä~W\+RGæRYD0DUWLQWHO
3ROLNOLQLND$OH[DQGUD7DWUDQVNpQiPHVWLH3RSUDGWHO
3ROLNOLQLND/HYRÿVNi/HYRÿVNi3UHäRYWHO
3ROLNOLQLND1V3VY%DUERU\5RæŁDYDãSLWDOVND5RæŁDYDWHO
'RP2GERURY$QWRQD%HUQROiNDåLOLQDWHO
ZZZVFKQHLGHUUWJVN
4 · MÁJ
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
INŠPIRÁCIE
Otázka: Viete, čo je potrebné robiť pre to, aby ste mali zdravý chrup?
Odpoveď: Pri ústnej hygiene platí, že každý človek potrebuje niečo iné.
Povieme vám, aké sú súčasné trendy v starostlivosti o chrup.
chrupu je absolútnym základom
prevencie. Ani pravidelná návšteva zubného lekára totiž nedokáže zastaviť poškodenie chrupu, ak
absentuje precízna každodenná hygiena. Dnes však už rozhodne neplatí, čo „platilo kedysi“ – že
stačí zuby dvakrát denne vyčistiť,
pokiaľ možno čo najtvrdšou
kefkou, a že dobrá je hociktorá
zubná pasta, pretože „aj tak sú
všetky rovnaké“.
Každý chrup potrebuje
inú starostlivosť
Kefka bez lamiel
Za vznik kazu sú zodpovedné tzv.
kariogénne organizmy, ktoré na
povrchu chrupu vytvárajú (väčšine ľudí dobre známy) zubný povlak. Ak sa povlak dôsledne neodstráni, naruší sa minerálna rovnováha, postupom času vznikne na zube biela odvápnená plocha, neskôr hnedasté až čierne
fľaky alebo dokonca „diery“. Nepríjemná bolesť, ktorou sa kaz hlási,
znamená, že prenikol k vrstve zuboviny. Signálom, že niečo nie je
v poriadku, je však už to, keď sú zuby pri konzumácii sladkých, horúcich či studených jedál citlivé.
Zdravé ďasno nekrváca
Mnohí ľudia zažili, že im pri
čistení zubov krvácali ďasná, alebo na jablku po zahryznutí zostala drobná krvavá stopa. V drvivej
väčšine prípadov ide o prejav zápalu ďasien. Ten je – podobne ako
TIP
SÚČASNÉ
TRENDY
Nedostupné miesta
Medzizubné priestory sú – na
rozdiel od vonkajších plôch, kde sa
zuby čistia samé pri hryzení potravy – na množenie baktérií tým
najpriaznivejším miestom. Približne polovica zubného povlaku
tak zostáva po „bežnom“ vyčistení
v medzizubných priestoroch. Práve tu začínajú všetky vážne ochorenia, ktorým sme mohli predísť.
Bez dobrej zubnej a medzizubnej
kefky, zubnej nite či ústnej sprchy nebude preventívna starostlivosť nikdy kompletná. Na trhu
je dnes množstvo kvalitných ústnych spŕch a ďalších pomôcok,
ktoré sú vybavené tými najlepšími
technológiami. Umožnia vyčistiť
aj tie najkomplikovanejšie miesta
vrátane priestorov pod mostíkmi,
okolo fixných rovnátok a v parodontálnych vreckách.
Viac ako pasta
Hygiena je základ
K vzniku ústnych ochorení prispievajú viaceré faktory. Okrem
genetických predispozícií a stravovacích návykov je to najmä
ústna hygiena – presnejšie jej
nedostatky. Dôsledné čistenie
RADA
■ Zanedbaná dentálna starostlivosť môže spôsobiť vážne komplikácie. Neliečený zubný kaz môže
viesť k vzniku diabetu, srdcovocievnych či respiračných ochorení, ale i predčasnému pôrodu alebo porážke. Neliečená paradentóza výrazne zvyšuje riziko potratu, infarktu a cievnej mozgovej
príhody.
Dentálna hygiena
Vhodne zvolenými pomôckami môžeme urobiť pre svoje
zdravie omnoho viac než pred
desiatimi rokmi.
Zatiaľčo bežné pasty z drogérie sú
vo svojom účinku takmer rovnaké, v špecializovaných obchodoch
nájdete širokú ponuku pást a ústnych výplachov na dlhodobé odstránenie citlivosti zubov. Tiež regenerujú poškodenú sklovinu, eliminujú množstvo baktérií a zápal
ďasien. Dokážu ošetriť zložité problémy ústnej dutiny (napr. xerostómiu).
Výskum a v ý voj posunul
celú zdravotnú starostlivosť o zuby. Vhodne zvolenými pomôckami,
ktoré kozmetika nenahradí, môžeme po estetickej i zdravotnej strane urobiť pre svoje zuby omnoho
viac, než sme mohli pred desiatimi
rokmi.
KRISTÍNA LENKOVÁ
[email protected]
■ Inzercia
Ako vzniká kaz
kaz – spôsobený nedostatočnou
hygienou a pomnožením baktérií.
Neliečený zápal zasahuje hlbšie
tkanivá závesného aparátu zubu
a vedie k paradentóze. Pri pokročilej paradentóze dochádza k vykývaniu zubov a v konečnej fáze dokonca i k ich vypadnutiu. Prvým
príznakom zápalu je začervenanie a zdurenie okrajov ďasien. No
ani „obyčajný“ zápach z úst nie je
len drobným spoločenským prehreškom – takisto signalizuje
prítomnosť zápalového procesu.
FOTO: ISTOCK
■ Podľa štatistík Európskej platformy pre dentálne zdravie patria zubný kaz a paradentóza
medzi najčastejšie civilizačné
ochorenia. Súčasné odhady uvádzajú, že až 95 % Európanov má
zubný kaz a zhruba 80 % trápi zápal ďasien. Zdravie ústnej dutiny je
pritom nesmierne dôležité pre celkovú fyzickú a psychickú pohodu.
Ak má byť ústna hygiena naozaj
kvalitná, musí byť individualizovaná. Zatiaľčo pre niekoho je vhodná stredne tvrdá kefka, pre iného
je lepšia mäkká či ultramäkká kefka. To isté platí i pre veľkosť hlavy.
Vo všeobecnosti by kefka mala byť
skôr mäkšia, a každé jej vlákno by
malo mať zaoblený koniec. Zástrih
celej plochy by mal byť kompakt-
ný, čo však neznamená, že musí byť rovný. Ergonomicky správne tvarovaný zástrih zubných kefiek môže pomôcť lepšie obsiahnuť
povrch zubu, ktorý nie je rovný,
a to bez prehnaného tlaku. Priamo do medzizubných priestorov
však kefky zasahujú len málo – medzizubným kefkám a nitiam sa teda nevyhneme. Lamely a plastové
masáže hroty, ktoré sú integrované
priamo medzi snopcami vlákien,
znemožňujú kopírovanie povrchu chrupu. Preto si radšej vyberte
kefku, ktorá ich nemá.
6 · MÁJ
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
NOVINKY
POHĽAD ODBORNÍKA
Klasické fixné aparáty prinášajú pacientom popri nesporných výhodách množstvo
negatív. Systém Invisalign, ktorý koriguje chrup snímateľnými fóliami,
ponúka pohodlné riešenie.
Otázka: V čom sa líši sonická kefka od klasickej elektrickej kefky?
Odpoveď: Sonické zubné kefky pracujú na vibračnom princípe, sú 10 x rýchlejšie,
odstraňujú viac nečistôt a sú šetrnejšie.
Sonické zubné kefky:
efektívne a šetrné
Korekcia chrupu fóliami
MUDr. Ivo
Marek, PhD.
Stomatologické
centrum STOMMA,
Břeclav
■ Rozprávali sme sa so špecialistom
MUDr. Ivom Marekom, PhD., ktorý s Invisalignom pracuje už 7 rokov
a je skúseným ortodontistom v tomto
smere v stredoeurópskom priestore.
Akými výhodami
disponuje metóda
Invisalign v porovnaní
s klasickými strojčekmi?
■ Pri tejto metóde sa chrup koriguje
fóliami, ktoré trojrozmerne kopírujú povrch koruniek, a tým umožňujú pohyb zubov v žiadanom smere.
Keďže fólie sú neviditeľné, sú estetickejšie ako fixný strojček. Dôležitá
je však najmä otázka hygieny. Fixné
aparáty je potrebné po každom jedle
svedomite čistiť a navyše pri nich
vznikajú nepríjemné komplikácie,
napríklad odvápnenie skloviny. Pri
fóliách tento problém odpadá.
■ Nie. Kontroly sú možné aj v intervale niekoľkých mesiacov.
Je táto metóda šetrnejšia
aj k ďasnám?
Pre koho je Invisalign
vhodný? Má táto metóda
nejaké obmedzenia?
■ Fólie sú termoplastické a hoci
pevne priliehajú k zubom, ďasien sa
nedotýkajú. Pacienta tak nič netlačí
a neškriabe.
Dávajú sa fólie z chrupu
dole, alebo ich pacient
nosí bez prestávky?
■ Fólie sa nosia celý deň a noc.
Dole sa skladajú iba počas jedla
a počas čistenia zubov.
Čo všetko u vás absolvuje
pacient, ktorý sa rozhodol
pre korekciu fóliami?
Nemôže sa stať, že hoci
sú fólie neviditeľné, časom
zažltnú?
■ Fólie sú farebne stabilné a svoju
farbu nemenia. Pacientom však s nimi neodporúčame piť červené víno,
ríbezľové a brusnicové džúsy.
Je potrebné fólie modifikovať podľa aktuálneho stavu
pacientovho chrupu?
■ Invisalign je vhodný najmä pre
dospelých pacientov s ľahkými
estetickými anomáliami. Pravdou
ale je, že v súčasnosti ním liečime
také zložité ortodontické chyby,
ktoré sme ešte pred pár rokmi považovali za nemožné. V zložitejších
prípadoch však môže byť dosiahnutý kompromisný výsledok.
■ Najskôr ho komplexne vyšetríme, zoberieme mu odtlačky
zubov, spravíme röntgenové vyšetrenie, fotografie a klinický záznam.
Podľa následnej analýzy zvážime
možnosť použitia tohto systému
a vytvoríme liečebný plán. Vytvoríme špeciálne odtlačky, ktoré
posielame do USA. Za 2 – 3 týždne
môžeme pacientovi ukázať počítačovú animáciu pohybov zubov
v jednotlivých fázach. Na ďalšej
návšteve mu nasadíme prvé fólie
a prípadne upravíme povrch zubov
zábrusom a lepením attachmentov.
Pacient si potom fólie mení každé
dva týždne.
Ako dlho musí pacient
fólie nosiť, kým sú
viditeľné výsledky?
■ To záleží na rozsahu chyby.
Pri ľahších anomáliach je to niekedy pol roka, najviac jeden rok. Pri
ťažších chybách je to 1,5 – 2 roky.
Vývoj elektrických zubných kefiek
neustále napreduje. Klasické elektrické kefky dnes nahrádzajú kefky vybavené sonickými technológiami. Sú nielen efektívnejšie, ale
voči zubnej sklovine a ďasnám aj
šetrnejšie.
Výhody sonických kefiek
Klasické elektrické kefky majú
rotujúcu hlavu, ktorá môžu pri nesprávnej technike ďasná a sklovinu ľahko poškodiť. Sonická kefka
pracuje na vibračnom princípe. Jej
hlava nerotuje, kmitajú iba vlák-
na. Sonická kefka chráni chrup
aj tým, že pri príliš veľkom tlaku
vlákna kmitať prestanú.
Hydrodynamický efekt
Sonické kefky sú približne 100 x
rýchlejšie ako manuálne kefky
a 10 x rýchlejšie ako klasické elektrické kefky. Tajomstvo efektívnosti však spočíva nielen vo vysokom počte kmitov. Rozkmitané konce vlákien rozvibrujú vodu
a sliny. Rozvibrovaná tekutina
následne oddeľuje častice povlaku
od zubného povrchu. Zároveň sa
dostane i do miest, kde sa klasické kefky nedostanú. Vďaka tomu,
že čistiaci účinok dosahuje až do
vzdialenosti 3 mm od koncov vlákien, dokáže sonická kefka lepšie
vyčistiť aj medzizubné priestory
a plochu, na ktorej je zub prekrytý ďasnom. Sonická zubná kefka
nedokáže pôsobiť do hĺbky medzizubného priestoru, preto nezabúdajte i na medzizubné kefky.
Ako ju používať
Obsluha sonickej kefky je jednoduchá. S kefkou nie je potrebné
MÁJ · 7
TIP
SONICKÉ
NOVINKY
príliš veľa pohybovať, pri čistení
sa ňou prechádza iba po jednotlivých zuboch. Kefka ľahko dosiahne aj k zadným zubom, má široký
rozsah pohybu a vlákna kopírujú
celý povrch zuba. K dispozícii sú
kefky s rôznymi režimami, medzi ktorými užívateľ ľahko prepína. Sonické kefky, ktoré boli špeciálne vytvorené pre detské zúbky, majú jemný režim pre menšie
deti a aj silnejší režim pre deti vo
vyššom veku.
ZUZANA TOMEKOVÁ
[email protected]
■ Inzercia
Je niečo, s čím by mal pacient rátať, keď bude nad
touto metódou uvažovať?
■ Určite by mal vedieť, že je
plne zodpovedný za svoju liečbu
a že keď bude mať fólie viac na
nočnom stolíku ako v ústach,
žiadaného výsledku sa nedočká.
PETER GREGOR
[email protected]
■ Inzercia
Kompletná stomatologická starostlivosť
Ortodoncia
Praktické zubné lekárstvo
Protetická stomatológia
Implantológia
Paradontológia
Stomatochirurgia
Prevencia – dentálna hygiena
Zubné laboratórium
Ortodontické laboratórium
www.dentalclinic.cz
Najväčšia stomatologická klinika v stredoeurópskom priestore zameraná na estetiku, interdisciplinárnu spoluprácu a výskum.
Z131541_Panasonic_Inzerce ustni hygiena.indd 1
5/2/13 3:48 PM
8 · MÁJ
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
MÁJ · 9
ROZHOVOR
„Dieťa sa pri čistení zúbkov bez aktívnej pomoci dospelých
nezaobíde,“ hovorí moderátorka Adriana Poláková. Rozprávame
sa o tom, čo by mali rodičia vedieť o detskom chrupe.
Adriana
Poláková
moderátorka
TV Markíza
Čo je vlastne podstatou
projektu Veselé zúbky
a prečo ste sa rozhodli
do projektu zapojiť?
■ Projekt má tri fázy. V prvej fáze dostali všetky škôlky na Slovensku zúbkové zásielky s množstvom
materiálu určeného na vzdelávanie pre deti a rodičov. Počas druhej
fázy projektu si škôlky pripravili
pre deti a rodičov Deň veselých zúbkov, vďaka čomu mohli získať pre
svojich škôlkarov Balíčky veselých
zúbkov. V rámci tejto fázy navštívili materské školy aj „veselozúbkové
hliadky“. Ich členmi boli aj Zuzka
Haasová, Miro Jaroš, Bystrík, Robo
Papp, pani doktorka Katka Bartonková a aj ja. Treťou fázou projektu
sú Celoslovenské dni veselých zúbkov v regiónoch.
Keď sa takáto „zúbková
osveta“ porovná s klasic-
Poďme teraz ku konkrétnym veciam, ktoré sa rodi-
Mnohí rodičia vedú deti
k starostlivosti o zuby až po
narastení trvalého chrupu.
Robia títo rodičia dobre?
■ Najväčšou chybou je, keď si rodičia myslia, že deťom stačí dať kefku do ruky a povedať im „choď si
umyť zuby“. Ďalším nedostatkom
je, že mnoho rodičov deťom zúbky
nedočisťuje – kefkou, zubnou niťou a medzizubnou kefkou. Z toho
potom vznikajú kazy. A tých majú
slovenské deti extrémne veľa. Štatistiky hovoria, že až 80 percent
detí v predškolskom veku má minimálne jeden vŕtaný alebo plombovaný zub. Toto číslo je však vizitkou rodičov, ktorí sa nestarajú
o detské zúbky.
■ Vôbec nie, o detské zúbky sa treba začať starať už od prvého zúbka. Nie je totiž pravda, že o mliečne
zuby sa netreba starať, lebo „aj tak
vypadnú“. To, ako sa staráme
o mliečne zúbky, výrazne ovplyvňuje kvalitu trvalého chrupu.
TIPY
■ S dieťaťom navštevujte zubára
dvakrát ročne od prvého roka života.
■ Deti by si mali zuby umývať
minimálne 2 x denne.
■ Najskôr sa čistia žuvacie plochy
stoličiek, po nich vonkajšie strany
zubov, vnútorné strany zubov
a nakoniec jazyk.
■ Počas týchto 4 krokov buďte
s dieťaťom, opakujte mu poradie
krokov, kontrolujte ho a opravujte
mu ruku, aby kefku držal
a pohyboval ňou správne.
■ Zuby sa nemajú začínať čistiť
vpredu. Správne čistenie a dočisťovanie začína pri poslednej stoličke.
Potom sa prechádza celý zúbkový
oblúk, až kým neskončíte pri
poslednej stoličke na druhej strane.
■ Je nutné, aby do 12-tich rokov
rodič deťom zúbky každý večer do-
čistil. Iba tak sa odstráni 100 % zubného povlaku. Až v tomto veku sú
deti motoricky schopné si dobre
vyčistiť zuby aj samy.
■ Zuby dočisťujte kefkou.
Postupujte zub po zube, každý
zub dočistite z troch strán – zhora,
zvonku a zvnútra.
■ Od 4 rokov by ste dieťaťu mali
chrup dočisťovať zubnou niťou. Používať ju treba aj vtedy, ak sú medzi
zubami ešte medzierky. Dieťa si tak
vytvorí správny hygienický návyk.
■ Od 6 rokov, resp. od prvého trvalého zuba, chrup dočisťujte medzizubnou kefkou. V tomto veku môže
dieťa začať používať aj ústnu vodu.
■ Kupujte špecializované detské
zubné kefky a pasty. Elektrickú
kefku dovoľte dieťaťu používať
iba výnimočne.
Kedy vlastne treba
začať chodiť s dieťaťom
k zubárovi?
Dôslednosť sa vypláca
K zubárovi treba chodiť od
prvého roka dieťatka, a to
dvakrát ročne.
■ Inzercia
Pre zdravé a veselé zúbky
■ K zubárovi treba chodiť od prvého roka dieťatka, a to dvakrát ročne.
Pri pravidelných návštevách zubára je oveľa väčšia záchytnosť kazov.
V neposlednom rade si treba uvedomiť, že k zubárovi sa má chodiť
preventívne a aj pre pochvalu, ako
krásne sa o zúbky staráme.
Ako by mala vyzerať kvalitná zubná kefka a pasta?
■ Deti by mali používať detskú kefku a zubnú pastu, ktoré sú určené
pre ich vek.
Môže dieťa používať aj
elektrickú kefku?
■ Určite nie je dobré, aby ju používalo každý deň. Správnej technike čistenia zubov sa deti naučia
len tak, že ju s nimi trénujeme pri
čistení normálnou kefkou. Rodičia by mali pri tom deti opravovať
a viesť. Iba tak si vytvoria správny
návyk a ich zúbky budú zdravé.
KRISTÍNA LENKOVÁ
[email protected]
lé
e
Aké aktivity sa v rámci
projektu realizujú?
■ Je veľa projektov, ktorých cieľom
je naučiť deti, ako sa o zúbky správne starať. Tento projekt je jedinečný tým, že sa zameriava aj na rodičov a je vedený hravou formou.
V tomto ročníku boli napríklad veľkými pomocníkmi pesnička Veselé zúbky, vďaka ktorej sa deťom podarilo ich jazykom vysvetliť, ako si
zúbky správne čistiť a inštruktážne video Veselé zúbky, z ktorého sa
deti aj rodičia dozvedeli, ako sa
o zúbky správne starať.
čia a deti v rámci projektu
dozvedia. Aké sú najväčšie
nedostatky v starostlivosti
o detské zúbky?
Ve s
■ Táto kampaň sa už druhý rok realizuje na celom Slovensku a jej cieľom je naučiť deti správne si zúbky vyčistiť. Pretože deti sa o zúbky
samé nevedia dobre postarať, projekt je zameraný aj na vzdelávanie
rodičov. No, a keďže aj ja sama som
mama, neváhala som a do projektu
som sa zapojila.
kým dentálnym vzdelávaním, v čom je iná alebo
výnimočná?
Prečítajte si, ako sa treba o detské zúbky starať tak,
aby boli vždy krásne a bez zubného kazu.
krok 2
Prvé štyri kroky, keď si dieťatko čistí
zúbky samo, by mali prebiehať za asistencie rodiča. Ten by mal byť pri čistení
osobne prítomný, opakovať dieťaťu
poradie krokov, kontrolovať správnosť
techniky a opravovať mu ručičku, ak robí
niečo zle. Len takto sa dieťatko naučí
a zautomatizuje si správnu techniku
čistenia zúbkov. V dospelosti máme
32 zubov, každý z nich má 5 strán a bez
správnej techniky ich nedokážeme
všetky poriadne vyčistiť. Preto je veľmi
dôležité naučiť sa ju už v ranom detstve.
krok 1
Vyčistenie žuvacích
plôch stoličiek
V prvom kroku čistíme
všetky žuvacie plôšky
stoličiek, a to kĺzavými pohybmi spredu
dozadu a späť.
Vyčistenie
vonkajších
strán zúbkov
Následne je potrebné vyčistiť vonkajšiu
stranu všetkých zúbkov. Spodné aj horné
zúbky čistíme drobným krúživým pohybom po zúbkovom oblúku tak, že vždy
začneme pri poslednej stoličke na jednej
strane a skončíme pri poslednej stoličke
na druhej strane. Takto nezabudneme
vyčistiť žiaden zúbok.
krok 3
Vyčistenie
vnútorných strán
zúbkov
V ďalšom kroku vyčistíme aj vnútornú
stranu zúbkov rovnakým spôsobom ako
ich vonkajšiu časť.
krok 4
Vyčistenie jazyka
Na záver nezabúdame vyčistiť
jazyk.
Krokom jeden až štyri dieťatku vytvárame návyk a učíme ho správnej
technike. Dieťa si však samo zvládlo
vyčistiť od povlaku len malú časť plochy zúbkov. Preto sú na celom čistení
najdôležitejšie nasledovné tri kroky.
krok 5
Každovečerné
dočistenie zúbkov
Najdôležitejším
krokom
čistenia
zúbkov je ich
každovečerné
dočistenie rodičom
až do 12. roku
života.
krok 6
52',ȿ
krok 7
6+
52',ȿ
Použitie
medzizubných kefiek
Medzizubná kefka slúži na
odstraňovanie
zubného
povlaku a zvyškov jedál
z medzizubných priestorov,
ktoré nevyčistí ani zubná
niť.
krok 8
zúb
ky
6+
Použitie ústnej vody
Ústna voda neslúži na čistenie
zúbkov, ale zabezpečuje ochranu ďasien aj zubov a zanecháva
v ústočkách príjemný pocit.
Pozrite si inštruktážne zúbkové
video a naučte svoje deti spievať
pesničku Veselé zúbky. Stane sa
tak vašim hravým pomocníkom pri
každodennom čistení zúbkov.
4+
Vyčistenie
zúbkov zubnou
niťou
Každovečerné použitie
zubnej nite je veľmi
dôležité. Každý zub má
päť strán, zubnou kefkou vieme očistiť len tri
z nich. Sprava a zľava ho
vyčistí len zubná niť.
www.veselezubky.sk
52',ȿ
DVD Veselé zúbky nájdete
v predajniach dm drogerie markt.
FOTO: ARCHÍV A. P.
Detský chrup je vizitkou rodiča
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
NOVINKY
INŠPIRÁCIE
Otázka: Stratili ste sebavedomie alebo vás kvôli chýbajúcim zubom trápia zažívacie ťažkosti?
Odpoveď: Riešenie ponúka fixná náhrada podopretá sklenenými piliermi ZX-27. Pacientom
Nezabúdajte na
medzizubné priestory
prináša pocit komfortu, obnovuje ich sebavedomie a zlepšuje ich zdravie.
■ Otázka: Prečo je dôležité čistiť
medzizubné priestory?
■ Odpoveď: Pri zanedbaní hygieny v medzizubných priestoroch
často vzniká zubný kaz a rozvíjajú
sa ochorenia ďasien.
Nová nádej pre pacientov
Medzery medzi zubami spôsobujú poruchy zhryzu, rušia harmó
harmóniu žuvania, nehovoriac o ich negatívnom vplyve na sebavedomie.
O novom sklopilierovom fixnom
systéme hovoríme s doc. MUDr.
Milanom
Kotráňom,
CSc., mim.
prof.
doc. MUDr. Milan Kotráň,
CSc., mim. prof.
Aké možnosti zubných
náhrad má v súčasnosti
náhr
pacient s chýbajúcimi
pacie
zubami?
zuba
Ak je dostupný dostatočný počet
vlastn
vlastných zubov a sú na správnych
miest
miestach, je možné medzery medzi zu
zubami odstrániť prostredníctvom fixnej náhrady. Ak je však
prítom
prítomných príliš málo zubov alebo sú v zlom stave, rieši sa to použitím snímateľnej náhrady. Snímateľ
mateľná náhrada však nie je vždy
ideáln
ideálnym riešením a pacienta môže tra
traumatizovať. Ďalším riešením m
môže byť použitie implantáT
tov. Taký
zákrok je však náročný a finančne nákladný. Teraz
je ttu nová fixná alternatíva pre
ľu
ľudí, ktorí odmietajú snímatteľné zubné náhrady alebo
nie sú vhodní pre zavedenie
implantátov. Je to systém
sklenených pilierov ZX-27.
Na akom princípe tento
systém funguje?
Je pre jeho použitie
nutný chirurgický
zákrok?
Sklopilierový systém rieši u pacientov problém chýbajúcich vlastných
pilierových zubov, ktoré sú nutné na zhotovenie fi xnej protetickej
náhrady. Nie je pritom potrebný
žiadny chirurgický zákrok. Sklenené piliere priliehajú na sliznicu
alveolárneho oblúka v bezzubých
častiach čeľuste a sánky. Každý
prefabrikát skleneného piliera sa
pre každého pacienta individuálne tepelne a mechanicky spracúva
v certifi kovanej zubnej technike
tak, aby presne kopíroval sliznicu
alveolárneho oblúka.
Aké ďalšie výhody prináša
tento systém pacientom?
Je dokázané, že pacienti sú ochotní akceptovať fixnú protetickú náhradu oveľa lepšie ako snímateľnú. Vďaka tomuto systému znovu
nadobudnú stratené sebavedomie
a zbavia sa problémov so zažívaním, ktoré pramenia z nedostatočného spracovania potravy v ústach.
Tento fixný protetický systém je
navyše ľahko hygienicky udržiavateľný, nie sú pri ňom potrebné
nijaké špeciálne techniky čiste-
■ Inzercia
ZX-27
Znova pocit
vlastných zubov
www.zx-27.com
Informujte sa u vášho zubného lekára
nia. Pri dodržaní všetkých zásad
je trvanlivý a vysoko spoľahlivý.
Finančná náročnosť systému je
porovnateľná s klasickými fixnými prácami, avšak menej náročná
ako pri implantátoch.
Aká je estetická
kvalita tohto protetického
systému?
Estetika takto zhotovenej fixnej
zubnej náhrady je vysoká. Keďže práca je fixne nacementovaná
v ústach pacienta, pri komunikácii nedochádza k uvoľňovaniu
náhrady a nie sú viditeľné kovové
časti ako pri čiastočne snímateľných zubných náhradách.
Pre koho je tento stomatoprotetický systém vhodný?
Systém je určený pre širokú škálu pacientov so zvyškovým chrupom. Je však nutná konzultácia so
zubným lekárom, ktorý je oboznámený s indikáciami a kontraindikáciami tohto systému.
Pri čistení zubov treba venovať špeciálnu pozornosť priestoru,
ktorý vzniká kontaktom dvoch susediacich zubov. Práve tu sa dobre
uchytávajú zvyšky jedla a vytvára sa povlak, ktorý môže spôsobiť
mnohé nepríjemnosti. Najbežnejšou z nich je zápal ďasien, zápach
z úst a zubný kaz. Napriek tomu,
že toto miesto je pre vznik rôznych
dentálnych ťažkostí rizikové, mnoho ľudí na jeho čistenie zabúda
alebo sa mu vedome vyhýba.
Vyčistí ich kefka?
Kvalitné kefky majú štetinky, ktoré pri jemnom zavibrovaní prenikajú do medzizubných priestorov.
Napriek tomu kefka nie je najefektívnejším nástrojom na ich čistenie – zanecháva v medzizubí povlak. Pri manuálnom čistení zubov
navyše často nedávame pozor na pohyby kefky a čisteniu niekedy nevenujeme dostatok času. V porovnaní
s klasickou kefkou odstraňujú viac
povlaku sonické elektrické kefky.
KRISTÍNA LENKOVÁ
[email protected]
Niť a medzizubné kefky
Klasickým nástrojom na čistenie
medzizubných priestorov sú medzizubné kefky. Sú dostupné v rôznych
spracovaniach, veľkostiach a materiáloch. Väčšinou ide o tenký kovový drôtik, ktorý je pokrytý malými
štetinkami. Pri ich použití je však
potrebné dbať na správnu techniku,
inak sa môže ďasno či zub poškodiť.
Niektorí ľudia nemôžu používať medzizubné kefky, pretože majú zuby
príliš „nahusto“, alebo nevedia nájsť
správnu veľkosť kefky. Preto volia
použitie zubnej nite. V obchodoch sa
nachádzajú nite s voskovaným povrchom, s držiakom, s príchuťami,
ultratenké nite či nite odstraňujúce
pigmentáciu. Nevýhodou všetkých
je však pomerne náročná manipulácia a riziko poranenia ďasien pri
ich zavádzaní. Našťastie sú dnes už
na trhu pomôcky, ktoré čistenie medzizubných priestorov uľahčujú.
TIPY
■ Odporúča sa medzizubie čistiť 1-2x denne pred použitím kefky a
zubnej pasty. Tak účinné zložky pasty preniknú k väčšej ploche skloviny.
■ Na čistenie používajte medzizubnú kefku aj dentálnu niť.
■ O správnej veľkosti medzizubnej
kefky sa poraďte so zubným lekárom. Niekedy je nutné používať
viacero veľkostí.
■ Menšie veľkosti kefky vymeňte
po jednom týždni, väčšie veľkosti
so silnejšími štetinami vydržia aj
tri týždne.
■ Ústna voda neodstraňuje zubný
povlak, preto nenahrádza čistenie.
Je však nevyhnutnou súčasťou
hygieny, pretože posilňuje sklovinu
a ďasná a pôsobí antibakteriálne.
Jednoduché a efektívne
prístroje
Moderné prístroje sa podobajú na
elektrickú zubnú kefku, len s tým
rozdielom, že namiesto štetín majú hlavicu s tryskou. Kombináciou
krátkych dávok stlačeného vzduchu
a mikrokvapiek čistia medzizubné
priestory, do ktorých sa zubná kefka
inak nedostane. Odstraňuje pritom
takmer dvakrát toľko povlaku ako
klasická kefka.
Čistenie je v porovnaní s použitím nite či medzizubnej kefky rýchle a nenáročné. Prístroj stačí naplniť
malým množstvom vody, zamieriť
hlavicu a stlačiť aktivizačné tlačidlo. Medzizubné priestory budú čisté v priebehu jednej minúty. Tieto
prístroje sú tiež šetrnejšie k zubom
a ďasnám a majú lepší prístup k zadným zubom. Pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť či medzizubnú kefku,
ide o dokonalé náhradné riešenie.
PETER GREGOR
[email protected]
■ Inzercia
10 · MÁJ
12 · MÁJ
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
MÁJ · 13
INŠPIRÁCIE
Otázka: Chcete, aby ste vy a vaše deti maškrtili zdravšie ako doteraz?
Odpoveď: Objavte želatínové sladkosti. Želatína je zdrojom bielkovín
na stavbu kolagénu. Ten je dôležitý pre zdravie nášho pohybového
aparátu, ale i pre kondíciu pokožky, nechtov, zubov a vlasov.
Vplyv výživy na zdravie zubov a ďasien je veľmi veľký.
Preto nepodceňujte zloženie stravy, ak chcete
mať pekný a zdravý chrup.
Maškrty pre zdravé
zuby a kosti
Stravovanie ovplyvňuje
zdravie našich zubov
■ Pre zuby je naopak prospešné mlieko a mliečne
výrobky, ktoré sú zdrojom vápnika, a tiež surové ovocie a zelenina. Obsahujú vitamíny A, C a D,
ktoré sú nevyhnutné pre zdravý
vývoj zubov. Aj v týchto potravinách sa však nachádzajú cukry,
ktoré sú výživou pre baktérie, pri-
čom vznikajú kyseliny škodlivé
pre zubnú sklovinu.
■ Preto je vhodné po jedle žuvať žuvačky bez cukru. Keďže netvoria potravu pre ústne baktérie,
po žuvaní nedochádza k vzniku
kyslého prostredia v ústach, ani k
následnému poškodeniu skloviny.
■ Rovnako je to aj s nápojmi.
Časté pitie kávy, podobne ako konzumácia ďalších farbiacich nápojov, ako je napríklad červené víno
či čaj, môžu mať vplyv na farbu zubov a viesť k vzniku povlaku. Káva je nápoj s vyšším pH (kyslosť)
a môže byť jednou z príčin zápachu z úst. Rovnaké pravidlo platí
i pri ostatných nápojoch. Pokiaľ
■ Naši predkovia žili v skromnejších
podmienkach a vo svojej kuchyni oveľa viac ako my využívali všetko, čo sa dalo – aj zvieracie kože
a chrupavky. Ich jedlá obsahovali vyšší podiel želatíny. Želatína nám,
žiaľ, pri dnešnom spôsobe stravovania chýba.
je to možné, vyhnite sa nadmernej spotrebe sladkých a kyslých
nápojov. Sýtené vody, malinovky
a sladké džúsy tiež škodia neutrálnemu pH v ústach a môžu prispievať aj k neestetickému zafarbeniu
zubnej skloviny.
■ Žuvaním žuvačky bez cukru sa pH v ústach neutralizuje.
To zabraňuje vzniku kyslého
prostredia. Ochutenie žuvačiek
(pepermintové, ovocné) napomáha k zvýšenej stimulácii tvorby
slín a súčasne zabezpečuje svieži
dych. Aj vďaka tomu budú vaše zuby zdravé a pekné.
KRISTÍNA LENKOVÁ
STRAVA A ZUBY
Sledovanie zloženia potravín
dopomôže aj k zdravému
chrupu.
[email protected]
■ Inzercia
VÝZNAM
ŽELATÍNY
spelých ľudí. Dostatok želatíny by
mali v strave prijímať i športovci,
ľudia s nadváhou alebo seniori, ktorých pohybový aparát je náročnejší.
Pre seniorov i pre športovcov
■ Želatína je nesmierne potrebná najmä v období výrazného rastu
v puberte, no nezanedbateľnú rolu
zohráva i pre udržanie zdravia do-
jú rady „gumené“ sladkosti a rodičia
nemusia mať žiadne výčitky. Práve naopak, môžu pokojne maškrtiť
spolu s deťmi.
Len kvalitné cukríky
OBSAH KOLAGÉNU
V TKANIVÁCH:
Prečo je želatína zdravá
■ Želatína je bielkovina bez chuti,
farby a zápachu, ktorá sa získava zo
živočíšnych, ale i rastlinných zdrojov. Pretože má podobné zloženie
ako ľudský kolagén, pôsobí na regeneráciu nášho vlastného kolagénu.
A práve od neho závisí, v akom stave
sú naše kosti, chrupavky, kĺby, ale
i zuby, pokožka, vlasy, nechty a oči.
FOTO: ISTOCK
■ Všetky potraviny, ktoré obsahujú aj malé množstvo cukru
alebo škrobu, sa podieľajú na vzniku kyslého prostredia v ústach
a môžu byť zdrojom zubného
kazu. Medzi nepriateľov našich
zubov patria hlavne sladené nápoje, cukrárenské výrobky a cukrovinky, trvanlivé pečivo či potraviny obsahujúce škrob.
TIP
■
■
■
■
■
šľachy 25 – 35 %
kosti 10 – 20 %
chrupavky 10 – 15 %
koža 15 – 25 %
svalovina 1 – 2 %
Deti ju potrebujú
■ Pri nedostatku kolagénu sa detský
organizmus nevyvíja správne. Navyše, detičky milujú sladkosti, ktoré svojím vysokým obsahom cukru
zúbky ešte viac oslabujú. Dnes však
existuje jednoduché riešenie – želatínové bonbóny a cukríky. Deti ma-
■ Na maškrtenie si však treba vyberať len tie najkvalitnejšie cukríky, ktoré sú ochutené a sfarbené
vyhovujúcimi, najlepšie ovocnými
a rastlinnými extraktmi. Na pultoch sú dostupné aj cukríky, ktoré
namiesto rafinovaného cukru obsahujú trstinový cukor alebo sú vyrobené z rastlinného želatínového
prípravku Agar. Agar je bohatý na
vitamíny, pôsobí protizápalovo
a protirakovinovo a pomáha pri
zápche či črevných problémoch.
Pre zdravie žalúdka a na posilnenie
imunity sú niektoré druhy cukríkov obohatené aj obsahom sladkého
drievka či zázvoru.
KRISTÍNA LENKOVÁ
[email protected]
■ Inzercia
ZUBY
É
V
A
R
D
Z
A
PRE CISTÉ
KY
Č
A
P
O
DAJ K
ZVYSKOM JEDLA
VYHRAJTE Dç 42x
skvelý OPEL Meriva,
IRWRDSDUiW\DPQRçVWYRKLHU
Kúpte
1x HARIBO FUNNY CUBES
a k tomu akýko¾vek ïalší
výrobok HARIBO alebo MAOAM
Viac na www.haribo-sutaz.sk
Súťaž trvá od 1. 6. do 12. 7. 2013
14 · MÁJ
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
INŠPIRÁCIE
INŠPIRÁCIE
Otázka: Ste po zjedení cestovín alebo pečiva unavení a trápi vás hnačka?
Odpoveď: Môže ísť o celiakiu. Povieme vám, ako s ňou fungovať a ako sa
môžete otestovať na ďalšie potravinové intolerancie.
Život s potravinovou intoleranciou
Pri celiakii nemôžu ľudia konzumovať lepok, ktorý je prirodzenou súčasťou niektorých obilnín.
Môže za to metabolická porucha,
pri ktorej enzýmy neodbúravajú
glutén. Ten sa hromadí v tenkom
čreve, čím poškodzuje jeho sliznicu i absorpčnú funkciu.
Ako odhaliť intoleranciu
„Príznaky potravinovej intolerancie sa objavujú niekoľko hodín
až dní po konzumácii jedál. Patrí
medzi ne sčervenanie a svrbenie
pokožky, ekzém, kožné vyrážky,
bolesti hlavy, dýchacie problémy, zápaly, zadržiavanie tekutín,
zažívacie ťažkosti či bolesti
svalov. Človek
môže byť unavený, depresívny alebo hypersenzitívny, môže nastať
i nadváha, podvýživa, anémia
alebo problémy s neplodnosťou.
V ústnej dutine sa intolerancia prejavuje najmä pálením jazyka, zápalom ďasien či výsevom aftov,“ vysvetľuje MUDr. Miroslava Ducko-
MÁJ · 15
vá zo súkromnej zubnej ambulancie. Medzi najbežnejšie príznaky
celiakie patria práve zažívacie ťažkosti – hnačky, zápchy, kŕče, ale aj
nevoľnosť a únava po konzumácii
múčneho jedla.
Diagnostika aj doma
Ak u seba po niektorých jedlách pozorujete podobné ťažkosti, nemali by ste ich podceňovať. Celiakiu
kravské mlieko, ovocie, zelenina,
mäso, ryby či orechy. Návštevu lekára by ste však každopádne nemali zanedbať.
Liečba diétou
Jediným účinným spôsobom liečby celiakie je dôsledná bezlepková
diéta. Znamená to úplné vysadenie
ovsa, pšenice, raže a jačmeňa. Na
etikete výrobkov si celiatici musia
FOOD DETECTIVE
■ Vyskúšajte si test potravinovej intolerancie na 59 potravín aj vy
p
pohod
v pohodlí
domova. Výsledky sa dozviete už o 40 minút.
Žiadajte vo svojej lekárni a obchode so zdravou výživou.
www.food-detective.sk
totiž sprevádzajú zmeny
v črevách, ktoré môžu vyústiť až do rakoviny. Pri podozrení na ochorenie sa môžete rýchlo a jednoducho otestovať
pomocou testov, ktoré zakúpite
v lekárni. Vyhodnotia, či váš organizmus toleruje lepok, no medzi testovanými potravinami je aj
všímať prítomnosť medzinárodného znaku prečiarknutého klasu
alebo nulové číslo obsahu lepku.
Na trhu je dnes už našťastie široká
ponuka kvalitných bezlepkových
výrobkov. Preto je život s celiakiou
jednoduchší ako v minulosti.
■ Inzercia
VIEDENSKÉ PEKÁRNE
pre lepší život!
KRISTÍNA LENKOVÁ
[email protected]
Hrubé črevo je metabolicky aktívny orgán. Jeho mikrobiálna flóra zahŕňa 400 – 500
druhov živých mikroorganizmov. Pre správnu funkciu črevo potrebuje, aby sa nevyhnutnou
súčasťou potravy človeka stala vláknina.
RADY
MUDr. Miloš
Bubán
gastroenterológ
Novapharm, s.r.o.,
Bratislava
Zdravý žalúdok v lete
■ Cestovateľská hnačka postihuje približne 20 až 50 % cestovateľov. Najčastejšie je to pri cestách do
obľúbených subtropických krajín.
Zvýšený výskyt takýchto ochorení majú aj deti do 6 rokov, či ľudia s
nižším obsahom žalúdočnej šťavy.
Môžu za to baktérie i stres
■ Príčina je väčšinou infekčná
(80 % baktérie, 15 % vírusy, 5 %
parazity), no ochorenie podmieňuje aj cestovný stres. Najčastejším
zdrojom je však kontaminovaná
potrava alebo voda.
Cestovateľská hnačka sa prejavuje viac ako tromi riedkymi stolicami za deň, zvracaním alebo
teplotami, inokedy sa objaví aj
zimnica, bolesti brucha alebo
nechuť do jedla.
Aby bola dovolenka
v pohode
■ Väčšina „dovolenkových“ ochorení si nevyžaduje špeciálnu
liečbu. Najdôležitejšia je náhrada
stratených tekutín a minerálov.
V liečbe sa používajú lieky proti
hnačke – o zložení vašej lekárničky
sa pred cestou poraďte s lekárom.
Liečba cestovnej hnačky antibiotikami sa vzhľadom k skúsenostiam zdá trochu kontroverzná
s výnimkou prísne indikovaných
prípadov.
Pri tráviacich ťažkostiach,
oslabenej imunite a užívaní antibiotík je vhodné užívať doplnky výživy synbiotiká, čo sú probiotiká
obohatené o prebiotiká. Obnovujú črevnú mikroflóru a optimalizujú činnosť tráviaceho traktu.
Hrubé črevo a výživa
Hlavnými funkciami hrubého čreva
je vstrebávanie vody a elektrolytov
a uskladňovacia funkcia. V konečníku je zase funkcia vyprázdňovacia. Zloženie vlákniny komplexne
podporuje funkciu hrubého čreva.
Potravinové doplnky, ktoré vlákninu obsahujú, prispievajú k výžive sliznice čreva. Živé mikroorganizmy ľudského pôvodu optimalizujú zloženie mikroflóry, čo umožňuje zlepšiť niektoré choroby alebo
im dokonca predísť. Tým dochádza
k potlačeniu toho, čo u pacientov
nazývame črevný diskomfort.
Fungovanie čriev
je odrazom stravy
■ V ľudskom čreve je obsiahnuté obrovské množstvo mikroorganizmov, ktoré majú zásadný vplyv
na zdravie človeka. V ostatných sto
rokoch sa výrazne zmenil životný štýl a stravovanie ľudskej populácie. Negatívny vplyv na celkové zdravie má obmedzenie pohybu, užívanie antibiotík. Samotná strava tiež nevyzerá najlepšie
– pre rýchle tempo uprednostňujeme energeticky bohaté potraviny
s minimálnym obsahom vlákniny
a veľkým obsahom potravinových
aditív, emulgátorov, farbív.
Vláknina a rýchly
spôsob života
■ Tieto zmeny ako celok majú na
svedomí zvýšené množstvo pacientov trpiacich civilizačnými
ochoreniami, ku ktorým patrí napríklad ateroskleróza ciev, mozgové príhody a vysoký krvný tlak.
Takmer každá choroba však súvisí
predovšetkým so stravou. Obezita,
cukrovka druhého typu, zápcha,
ale i ochorenia čriev, ktoré môžu
KRISTÍNA LENKOVÁ
[email protected]
■ Inzercia
Zápach z úst
Približne 87 % týchto ťažkostí je spôsobených ochoreniami
ďasien, zlou ústnou hygienou, abscesmi a baktériami. Vedecký výskum dokazuje, že plak a baktérie na jazyku pacienta sú
jednou z hlavných príčin zlého dychu. Zápach z úst pochádza
z ústnej dutiny a najmä zo zadnej časti jazyka , kde sa nachádza veľké množstvo anaeróbnych baktérií produkujúcich síru.
Halita produkty sú zamerané na účinnú liečbu proti príčine
problému na rozdiel od mnohých iných výrobkov, ktoré sa
snažia len maskovať zlý dych.
Existuje niekoľko vedeckých publikácií na výrobky Halita,
ktorých účinnosť je vedecky preukázaná. Halita produkty
eliminujú baktérie z povrchu jazyka spôsobujúce zlý dych
é plyny z vyššie
a neutralizujú zápachové
uvedených baktérií.
Keď sa Halita výrobky pououdný
žívajú každodenne, kladný
ví
výsledok liečby sa prejaví
ch
už o niekoľko dní. Zápach
z úst sa radikálne zníži a
často zmizne úplne.
Viac informácií na
www.albacodent.sk.
k.
www.viedenskepekarne.sk
vyústiť až do rakoviny hrubého
čreva.
Viaceré výskumy ukázali, že
takmer všetky druhy vlákniny
môžu slúžiť nielen ako prevencia
pred vznikom ochorení čriev, ale
i srdcovo – cievnych ochorení.
Konzumácia vlákniny zvyšuje pocit sýtosti. Okrem špeciálnych doplnkov výživy obsahujú vlákninu
predovšetkým obilniny, ovocie
a zelenina – navyše, všetky majú
nízky obsah tuku.
Nebojte sa zákroku
u zubného lekára!
Liek Wobenzym®
•pomáha proti opuchom
•urýchî uje hojenie
Viac na www.wobenzym.sk
po zákroku
•obmedzuje bolesì
Účinná pomoc po stomatologických zákrokoch
Enzýmy, ktoré obsahuje liek Wobenzym, urýchľujú vstrebávanie opuchov, krvných výronov a podliatin, čím zmierňujú aj bolesť. Použitie Wobenzymu skracuje dobu hojenia
rán a obmedzuje výskyt niektorých komplikácií po zákroku, napr. s hnisaním rany. Najlepší účinok dosiahneme, ak začneme užívať Wobenzym čo najskôr po zákroku.
Nie je enzým ako enzým
Liek Wobenzym obsahuje unikátnu zmes enzýmov, ktorých účinnosť je overená rozsiahlym vedeckým výskumom, radou kontrolovaných klinických štúdií a viac než 40 ročnou liečebnou praxou. Účinok iných enzýmových zmesí môže byť celkom odlišný. K liečbe vždy používajte liek, nie enzýmové doplnky stravy, ktoré nie sú k liečbe určené.
Vhodný pri chirurgických výkonoch, trhaní zubov, resekciách, opuchoch ïasien, extrakciách zubov múdrosti a.i.
Wobenzym je tradičným liekom z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Starostlivo čítajte príbalovú informáciu.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22 Lutila, www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723 175
Download

ZUBY A TRÁVENIE