NASOBENIE A DELENIE
PRIRODZENYCH CfSEL V OBORE DO 10 000
Reportdz
Tiadovej
agentury
slovenskych
piatakov
(TASP)
T V
LUMIK
SKANDAL!!!
U p l y n u l y v i k e n d b o l a Slovenska r e p u b l i k a
hostiterom
medzinarodnych
majstrov-
stiev p i a t a k o v S N P ( S o m n a j l e p s i
Sut'aze sa z u c a s t n i l o
9
Usporiadatelia pre vsetkych
pripravili zaujimavy
licastnikov
p r o g r a m , co b y b o l o
piatak).
v y b o r n e , k e b y m a l i v s e t c i k d e spat'. U b y t o -
53 sedemclennych
vali ich v troch hoteloch, p r i c o m v kazdom
d r u z s t i e v z 12 k r a j i n E u r o p y . K a z d u vypra-
b o l o 100 d v o j p o s t e l b v y c h
vu sprevidzali
ukazalo, N E S T A C I L O T O ! ! !
traja dospeli
koordinatori.
i z i e b . A l e a k o sa
Je r e p o r t a z T A S P pravdiva? S k u t o c n e o r g a n i z a t o r i zle spocftali p o c e t posteli a s p o s o b i l i t a k
c h a o s , k t o r y z n e m o z n i l u s k u t o c n i t ' c e l u sut'az?
9
Dokazes vypoci'tat', k o f k o ucastnfkov prislo n a sut'az? KolTco posteli' b o l o ustlanych
a pripravenych pre sut'aziacich?
CO SA NAUCIS
I Vypodi'tat' spamati jednoduche
na nasobenie
10 000, ktore su zakoncene
Vypoci'tat spamati jednoduche prikiady na
nasobenie a deienie asel menskh ako 100.
IJednocifernym
Delit'so
I Poci'tat'na
zvyskom ci'sia mensie ako 100.
I Co je to neuplny
I Priblizne
podiel.
ndsobit'a
nulami.
cislom pfsomne ndsobit'a
delit'
cisia mensie ako 10 000.
nasobenie
kalkulacke
I'ubovol'ne pn'klady na
a deienie asel menSfch ako 10 000.
I Pouzit' nasobenie
delit'.
pn'klady
a deienie cisel mensfch ako
a deienie asel menSi'ch ako
10 000 pri riesenipraktickycb
uloh.
ZOPAKUJ SI
CISLO A CISLICA
N a p f s : a) najmensie d v o j c i f e m e
45 je dvojciferne
a stvorciferne ci'slo,
b) najvacsie t r o j c i f e m e
, ajednociferne
cfslo.
318 je trojcifeme
Ci'slo zapisujeme
desat'cislic:
pomocou
ci'slic.
ci'slo.
Pouzi'vame
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Napis vsetky dvojcifeme ci'sia zostavene z Ci'slic: a) 1 a 3,
b) 9 a 0.
N a p i s vsetky t r o j c i f e m e ci'sia zostavene z cislic:
b) 1, 1, 8.
a) 4 , 7, 2;
ci'slo.
NASOBENIE A D E L E N I E PRIRODZENYCH CISEL V ubUsii:
u u 10 000
CINITELASUCIN
N a p i s d v a j e d n o c i f e r n e cinitele, j e d e n o tri mensf ako d r u h y
3 • 7 = 21
a vypocitaj ich sucin. M a t e vsetci v triede rovnake vysledky?
cinitel'- c'mitel'= sucin
j
DELENEC, DELITELA PODIEL
Vypocftaj:
54 ; 9 = 6
a) p o d i e l , ak delenec j e 6 4 a delitel'je 8;
delenec:
delitel'=
podie^j
b) delenca, ak p o d i e l j e 6 a delitel'je 9;
c) delitel'a, ak p o d i e l j e 4 a delenec j e 3 2 .
MALA NASOBILKA
^ 3
Pocftaj.
4
6
8
6
2
5
3
14 7
5
10
3
3
12
4
4
2
5
9
40
4
10
6
35
7
4
72
8
2
7
5
6
_
.
35
7
4
8
16:4
9
9
8
3
30:5
36 6
1
7
8:8
5
6
7
20:2
5
4
10
56:8
KONTROLA SPRAVNOSTI DELENIA
Vypocftaj a spravnost' kazdeho
54
vysledku si over k o n t r o l o u .
: 9 = 6
Kontrola:
18:9
36:6
42:7
25:5
54:6
16:8
24:4
15 : 3
72:9
48:8
6 • 9 = 54
SCITOVANIE SPAMATI
Vypocftaj.
23 + 62
15 + 14
80 + 56
71 + 4 2
2 8 + 19
36 + 4 4
61 + 17
4 2 + 53
50 + 3 4
21 + 6 6
19 + 6 6
7 8 + 22
54+18
29 + 31
19 + 55
28 + 42
60 + 30
47 + 50
23 + 74
12 + 56
81 + 11
54 + 36
7 9 + 13
4 4 + 58
2 8 - 19
57-33
89-43
70-25
63-26
44-27
ODCITOVANIE SPAMATI
Q
Vypocftaj.
-
^
99-33
45-28
83-57
62-40
3 8 - 15
65-23
71 - 5 8
39-19
46-31
74-34
83-55
90-42
68-27
2 2 - 15
55-34
91 - 5 2
69-48
36-22
.
J
NASOBENIE A D E L E N I E PRIRODZENYCH CISEL V OBORE DO 10 0 0 0
AKOUKOJE...?
I
J e d e n z d v o j i c e p o v i e n a p r f k l a d „7 a k o f k o j e 15?"
„7
a o s e m j e 15".
a druhy d o p l n i spravnu odpoved':
P o t o m sa v y m e n i a a p o c f t a j t a j u p r e i n u d v o j i c u cfsel. Z a
kaidu
s p r a v n u o d p o v e d ' s a p r i p i s u d v a b o d y , z a n e s p r a v n u sa o d o b e r i e j e d e n b o d . K t o p r v y
dosiahne 50 bodov, vyhrava!
RADY CISLIC V ZAPISE CISLA
Z kazdeho cisIa vypis cfslice na mieste desiatok:
7 3 8 , 10, 8, 2 3 2 0 .
3
752
Z kazdeho cisIa vypis cfslice na mieste stoviek:
2 0 4 , 5 6 , 2, 9 0 5 4 .
2 jednotky
\
5 desiatok
I
7
stoviek
3
tisicky
Napfs t r o j c i f e m e cfslo, k t o r e h o cfslica na mieste j e d n o t i e k
je o 2 mensia ako cislica na mieste d e s i a t o k a t a j e o t r i vacsia
ako cfslica na mieste stoviek.
R O Z K U V D CISUV V DESIATKOVEJ S U S T A V E
U r o b rozklad cfsIa v desiatkovej sustave:
4 5 , 3 0 7 , 6 4 2 9 , 8 040.
Q
3
752
3.
1 000 + 7.
100 + 5.
10 + 2.
Korko:
1 I
J
a) d e s i a t o k m a cfslo 5 6 , 3 0 7 , 4 7 2 6 , 3;
b) stoviek m a cfslo 7 3 1 , 9 5 6 3 , 7 4 , 2, 3 0 8 ;
c) tisfcok m a cfslo 2 8 8 4 , 9 0 5 3 , 5 3 6 , 2 2 , 7, 4 567?
Nasobenie spamati
do 100 mimo oboru
ndsobilky
(PZhs.2-7)
0? + \
OF + Or)
U r o b r o z k l a d cfsIa a kazdy zo scftancov vynasob c f s l o m
v z a t v o r k e 17 ( 3 ) , 13 ( 5 ) , 11 ( 7 ) , 15 ( 4 ) , 12 ( 9 ) .
A k t i t o n e r o b f p r o b l e m y , zvlddnes aj nasobenie s p a m a t i !
17- =
70 + 7
10
3=30
7
3=21
N A S O B E N I E A D E L E N I E PRIRODZENYCH CISELVOBORE DO 10 000
POKLADNIK
U r o b si desat: desatieurovych b a n k o v i e k a desat' j e d n o e u r o v y c h m i n c f . Jeden z t r i e d y
j e p o k l a d n i ' k . D o h o d n i t e sa, kol'kf i d e t e z a p o k l a d n f k o m ( p o c e t p l a t i a c i c h n a r a z n e c h
j e vzdy m e n s i a k o 10) a a k u s u m u m u i d e t e z a p l a t i t ' ( k a i d y p l a t f r o v n a k u s u m u , k t o r a
j e v a c s i a a k o 10 e u r a m e n s i a a k o 2 0 e u r ) . P r e d t y m , a k o z a p l a t f t e , p o k l a d n f k d o p r e d u
p o v i e , kol'ko e u r o d vas d o s t a n e . P o t o m si t o s k o n t r o l u j e p o m o c o u vasich b a n k o v i e k
a m i n c f . Z a kazdy s p r a v n y o d h a d d o s t a n e b o d , p o n a z b i e r a n i d e s i a t i c h b o d o v sa n i e k t o
iny stava p o k l a d n f k o m .
V
Vynasob. A k p o t r e b u j e s , p o m o z
si peniazmi ako p o k l a d n f k .
3
13
6
12
2
15
5
16
2
11
7
14
8
12
4
15
3
17
5
18
9
11
6
17
1
12
4
16
6
13
C o mozes nakupit:, aby cena za cely n a k u p n e b o l a vacsia ako 2 eura?
a) 2 cokolady, 1 zeml'a a 3 dzusy
b) 5 keksfkov, 2 zemie, 2 b a n ^ n y
c) p o tri k u s y z kazdeho t o v a m
13 c e n t o v
11 c e n t o v
19 c e n t o v
16 c e n t o v
14 c e n t o v
V kazdej vaze s ruzami j e 13 ruzi a v kazdej vaze s t u l i p a n m i je 19 t u l i p a n o v .
Kol'ko kvetovje na predaj?
5
N a j e d n u stenu kupel'ne p o t r e b u j e m u r a r nalepit' 4 rady diazdfc p o 17 kusov a na d r u h u
stenu 8 r a d o v diazdfc p o 8 k u s o v Kol'ko balfkov m a kupit', a k j e v j e d n o m 10 kusov
obkladaciek?
N A S O B E N I E A D E L E N I E PRIRODZENYCH CISELVOBORE DO 10 0 0 0
U r o b rozklad c i s l a n a desiatky a j e d n o t k y : 2 7 , 1 6 , 3 8 , 3 4 , 4 5 , 2 3 , 1 9 , 4 2 , 5 4 .
Pocftaj.
3-3
4-2
2 • 5
3 • 2
3-30
4-20
2-50
3 • 20
3-2
=6
3-20
= 60
Vypocftaj o b i d v a suciny p o d s e b o u a p o t o m vysledky nasobenia scitaj.
3.20
V
3-7
4-10
2-30
4-6
2-8
2 . 3 7 = 2 . 3 0 + 2 . 7 = 6 0 + 14 = 7 4
30 + 7
•
2-40
3-20
2-10
2-5
3-3
2-9
CTLJICT
:M ..M ..M #@
Vypocftaj.
3-25
2-28
4-21
3-33
45-2
31 -3
24-4
37-2
2-42
4-23
3-29
2-49
27-3
22-5
35-2
25-4
• f z k a nastupist'a medzi kol'ajou c. 1 a c. 2 stanice Stary S m o k o v e c j e 120 m , dfzka
nastupist'a medzi kol'ajou c. 2 a c. 4 j e 2 0 0 m . N a k t o r u kol'aj m a v y p r a v c a v p u s t i t ' v l a k
s l o k o m o t f v o u a 5 v a g o n m i , aby d o kazdeho v a g o n a m o h l i cestujuci nastupovat:
z nastupist'a? Dfzka l o k o m o t i ' v y j e 17 m e t r o v a dizka v a g o n a 2 6 metrov.
N a j d i t e udaje o inych staniciach n a Slovensku a posielajte si rozne dlhe vlaky.
Aleju tvorf 2 6 s t r o m o v a vzdialenost' medzi kazdymi d v o m a j e 2 m . A k a d i h a j e aleja, a k
prvy a posledny Strom stoja tesne n a j e j k o n c o c h ?
V triede j e 2 4 detf. Pani uciteFka o d kazdeho vyzbierala 7 € n a skolsku exkurziu.
KoFko penazf vyzbierala pani ucitel'ka?
N a j d i nespravne vypocftane pn'klady. O p r a v ich.
2 2 - 4 = 88
2 4 - 3 = 72 •
36 - 2 = 72
1 3 - 5 = 65
3 9 - 2 = 79
19-3 = 56
43 - 2 = 86
15-5 = 70
2 - 1 6 = 32
5-11 = 55
2 • 48 = 99
3-14 = 44
6 - 1 6 = 69
4 - 1 3 = 62
5-21 = 1 0 5
7 • 17 = 110
NASOBENIE A D E L E N I E PRIRODZENYCH CISELVOBORE DO 1 0 0 0 0
Deienie spamati
do 100 mimo oboru
ndsobilky
(PZ 1, s. 10 - 18)
26,48,36,55,28.
26
a) Rozioz kazde cfslo n a desiatky a j e d n o t k y .
20 sa da' delit'2.
6 sa dd delit'2.
20:2=10
6:2=3
10 + 3=13
b) Pre kazdu d v o j i c u najdi cfslo, k t o r o m sa d a j u desiatky
aj j e d n o t k y vydelit'.
c) Vydel'.
d) Vysledky d e l e n i a s c f t a j .
52 ( 4 ) , 85 ( 5 ) , 78 ( 6 ) , 51 ( 3 ) , 9 6 ( 8 ) , 3 4 ( 2 ) , 98 ( 7 ) , 108 ( 9 )
52 = 40+ 12
a) Rozioz cfslo n a desiatky a j e d n o t k y t a k , a b y sa dali
vydelif cislom v zatvorke.
b) Vydef.
40:4=10
12:4
=3
10 + 3=13
c) Vysledky delenia scitaj. -
7 5 : 5 = 5 0 : 5 +2 5 : 5
= 20 + 6
10 + 5
50 + 25
V y p o c f t a j . Vysledky z o r a d ' o d najmensieho p o najvacsf a p o t o m ich zamen
za pfsmena. Dozvies sa, ze...
L = 90 : 5
j = 99 : 9
E =52 :2
0=28
I
=84:3
A = 63 : 3
C = 105:7
E =72 :
L = 108:4
T = 46 : 2
0=80: 5
T = 52
! =90:3
0=51 :3
T = 80 : 4
- = 38
0=96:4
f
K=110:5
D = 75
= 58 : 2
V skole p r f r o d e j e 8 4 p i a t a k o v a sestikrat menej stvrtakov.
Kon<o j e V skole prfrode ziakov?
104 s k a u t o v t r e b a r o z d e l i t ' d o o s m i c h r o v n a k o vel'kych s k u p f n .
Kol'ko s k a u t o v b u d e v kazdej skupine?
•
'
N a letnej brigade ste ty a tvoji styria k a m a r a t i s p o l u z a r o b i l i 9 0 e u r Kol'ko eur d o s t a l
kazdy, ak ste sa rozdelili spravodlivo a kazdy d o s t a l rovnako?
NASOBENrE A D E L E N I E PRIRODZENYCH CISELVOBORE DO 10 000
Nasobenie suctu a rozdielu jednocifernym
cfslom v obore do 100
(PZ 1, s. 13)
Reportdz
TIacovej
agentury
slovenskych
piatakov
(TASP)
T V
LUMIK
HADKA REPORTEROV
Posledna r e p o r t a z T A S P s k o n c i l a f i a s k o m
Mama
Katka odstala kazdy den v tyzdni
a vel'kou h a d k o u reporterov, k t o r i sa nevedeli
2 c u k r i k y o d M a t e a 3 c u k r i k y o d Mat'a.
dohodnut', kol'ko cukrikov dostala m a m a
A t u s u v y p o c t y nasich reporterov...
K a t k a o d svojich d e t i . O co vlastne
islo?
77 vravim, ze od Mate
dostala za tyzden 7- 2
a od Mata 7- 3 cukrikov,
COje spolu...
Pocuvaj, kazdy den
dostala 2 + 3 cukrikov,
teda za cely tyzden
to bolo..
K t o r y z r e p o r t e r o v p o c i t a l spravne?
V y p o c f t a j , kon<o cukrfkov v s k u t o c n o s t i d o s t a l a m a m a K a t k a o d svojich detf.
Z n a z o r n i t a k , ako reporteri T V L U M I K . Vypocftaj a p o r o v n a j .
2- 3 + 2 - 4
(3 + 4 )
5- 9 + 5 - 4
5- ( 9 + 4 )
3- 10 + 3 - 7
(10 + 7)
8-2+8-5
8 - ( 2 + 5)
9 - 8 - 9 -3
(8-3)
6- 5 - 6 - 2
6- ( 5 - 2 )
1 -1-1
(7-2)
4-9-4-6
4-(9-6)
1
Precftaj si, co j e napi'sane v tabuFke.
3 • ( 8 + 9 ) = 3 • 17=51
3 • 8 + 3 • 9 = 24 + 27 = 51
4 . ( 7 - 2 ) = 4-5 = 20
4 - 7 - 4 . 2 = 2 8 - 8 = 20
a-{b-c)=a'b-a'C
D o p l h cfsIa t a k , a b y kazda rovnosi: b o l a spravna. P o t o m p r i k l a d y v y p o c i t a j .
3 - ( 2 5 + 17) = 3-
5-n9
+ 2 1 ) = 5-
8 - n 3 - 11^ = 8 •
+3-17
+
-8 -
4-n6+
)=
-16+
- n i + 1 5 ) = 7-
-21
•-"'
2-(
-3) =
+7-
-9-2-
-21
NASOBENIE A D E L E N I E PRIRODZEiNYCH CISELVOBORE DO 10 000
Reportdz
TIacovej
slovenskych
agentury
piatakov
T V
(TASP)
LUMIK
ETIKETA?
Pies V O p e r e k a z d o r o c n e z a h a j u j e
plesovu
s e z o n u . Z u c a s t n u j u sa h o
najvyznamnejsie
osobnosti
spolocenskeho
a
kulturneho,
p o l i t i c k e h o z i v o t a Slovenskej r e p u b l i k y .
T e n t o r o k n a s i r e p o r t e r i z i s t i l i , ze n i e v s e t k y
osobnosti
pravidla
dokonale
ovladaju
etikety. N a k o n i e c ,
zakladne
POZRITE
SA
SAMI!!!
K t o r a d v o j i c a p o r u s i l a p r a v i d l a etikety? Ktore?
Existuje aj m a t e m a t i c k a etiketa. H o v o r f o t o r n ,
k t o r e p o c t o v e operacie m a j u prednost'... povedz p r a v i d l a m a t e m a t i c k e j etikety.
Zatvorky maju prednosi: pred nasobeni'm a delenfm.
Nasobenie a deienie ma prednosi: pred scftanim a odcftanfm.
Pocftaj.
5 - 1 9 + 16
4 - ( 2 4 + 19)
3-33-27
7-(15-12)
5 -(19 + 16)
4 - 2 4 + 19
3 - (33 - 27)
7-15-12
5-19 + 5-16
4-24 + 4-19
3-33-3-27
7-15-7-12
Deienie so zvyskom
v obore do 100
(PZ1,s.
19-23)
N a p ^ , ako m o z n o rozdelit' 24 j a b l k n a r o v n a k o veFke kopy. Pri k a z d o m rozdelenf si zapfs n a
kofko k o p su j a b l k a rozdelene, k o l T c o j a b i k j e v kazdej kope a koFko j a b l k j e zvysnych. HFadaj
vsetky m o z n o s t i rozdelenia!
Napfs, kon<o stvorclennych druzstiev vytvon^ z d a n e h o p o c t u detf. Pre kazdy p o c e t detf
z a p ^ , kolTco druzstiev sa t i p o d a r i l o vytvorit' a korko detf z o s t a l o nezaradenych.
3
Nakresli si cfseinu os o d 1 d o 2 0 a vyznac na nej d v a najblizsie nasobky cfsia 3 k cfslu 13.
Zakruzkuj najblizsf mensf n a s o b o k cfsIa 3 k cfslu 13.
NASOBENIE A D E L E N I E PRIRODZENYCH CISELVOBORE DO 1 0 0 0 0
delenec
deiitef
17
:
5
neuplny podiel
=
17 : 5 = 3 , z v . 2
2
Skuska:
zvysok
3 - 5 + 2 = 15 + 2 = 17
Vypocitaj a u r o b skusku spravnosti.
54 : 7
62 : 9
31 : 5
58:6
25 : -
D o p i n chybajuce cfsia.
: 9 = 1,zv.3
15 ; 4 =
: 6 = 5,zv. 5
41 :
19:2=
,zv.1
,zv.3
=5,zv. 1
4 9 : 8 = 6,zv.
: 5 = 4, zv. 3
28:3^
.,zv.1
65 :
= 9, zv. 2
33 : 5 = 6, zv..
77:
= 8,zv.5
6 5 : 7 = 9,zv..
D o restauracie priviezli 67 novych stoliciek. Ku kazdemu stolu treba dat; 6 stoliciek.
KoIko stolov maju v restauracii? KoIko stoliciek zostalo v rezerve?
i> ?
A
KoIko vstupeniek p o 3 eura kupime za 25 eur? KoIko eur nam zostane?
Deti stavali stavby z kociek. Janko mal 5 4 kociek a staval sedemposchodove veze. Jurko mal 36
kociek a staval trojposchodove veze. M a r i k a mala 73 kociek a stavala devatfposchodove veze.
a) KoIko celych vezf postavil kazdy z nich?
b) K o m u zostalo najviac nepouzitych kociek?
c) KoFkoposchodove veze by mali stavat;, aby kazdy z nich minul vsetky svoje kocky?
Nasobenie jednocifernym
cfslom
spamati
(PZ 1, s. 24 - 25)
Reportdz
TIacovej
agentury
slovenskych
KALKULACKA
N a s i r e p o r t e r i sa t e n t o r a z v y d a l i
piatakov
(TASP)
Pokazila sa m\
kalkulacka!
Zase son)
sa
Pomylila!
medzi skolakov urobit' p r i e s k u m
0 spokojnosti s vysielanim T V
L U M I K . Navstivili vsetkych osem
krajskych miest a v k a z d o m ziskali
1 215 v y p l n e n y c h a n k e t o v y c h Hstkov.
Zfskaii viae a k o 10 0 0 0 anketovych ifstkov?
N e d a sa t o vypoci'tat'jednoduchsie?
NASOBENIE A D E L E N I E PRIRODZENYCH CISEL V OBORE DO 10 000
Vypocitaj p o m o c o u scitania.
3
a) 3 • 2 ,
3 . 20,
3 • 200, 3 • 2 000
c)6
4,
6 40,
b ) 7 •3,
7- 3 0 ,
7 • 3 0 0 , 7- 3 0 0 0
d)2
9,
2
•5
7 •3
= 15
3 • 5 0 = 150
= 21
6•400,
2 • 900, 2 • 9 000
90,
2 •3
7 • 3 0 0= 2 1 0 0
6 • 4 000
6
2 •3 000 = 6 000
Vypocftaj.
3-300
3 • 2 000
6- 5 0
8- 9 0 0
4-500
5-40
6-30
7- 8 0 0
9- 2 0
2 - 3 000
Kon<o nul bude vo vysledku?
2-50,
4 - 5 , 5 - 600, 7 - 1 000, 3 • 800, 5 - 6 0 , 7 • 300, 4 - 2 000, 5 - 400
Kol'ko c e n t o v j e :
5 eur, 7 eur,
12 eur, 8 0 eur, 4 2 eur,
127 eur, 3 5 0 eur, 6 0 0 eur?
Pfsomne nasobenie jednocifernym
cfslom
(PZ
1,5.26-29)
M a v n u t f m carovneho prutika sa t a t o kopa penazf zvacsf dvakrat. Kol1<o bankoviek a mincf bude
na stole? Nakresli d o zosita. Pouzit' ilustracie e u r
a)
c)
b)
132
U
2-krat 2 j e 4, 4 n a p f s e m .
2-krat 3 j e 6 , 6 n a p f s e m .
m m
264
m m
Vynasob.
312-2
122-3
443-2
101 - 7
111 - 8
201 - 4
Z a m e n j e d n o e u rove mince n a desatieurove
bankovky ajednoeurove mince:
4 5 mincf, 2 4 mincf, 3 6 mincf,
7 2 mincf, 15 mincf.
2-krat 1 Je 2 , 2 n a p i s e m .
J
NASOBENIE A D E L E N I E PRIRODZENYCH CISELVOBORE DO 10 000
M a v n u t i m carovneho p m t i k a sa kopa na stole strojnasobi.
Kol'ko bankoviek a minci bude n a stole?
a)
c)
b)
1000
l^^m^ostala.
>
# # # ##
415
3 - k r a t 5 j e 15,5 napfsem, 1 mi ostala.
•
3 - k r a t 1 j e 3 , 3 p l u s 1 , k t o r a m i o s t a l a , s u 4, 4 n a p f s e m .
3
1 245
^ 9
3-krat4je 12,12 napfsem.
Vynasob pfsomne
a) 56 • 9
b) 315-4
c) 1 0 5 7 - 6
d)724-8
\9
82-6
291-7
1 632 - 3
651 - 4
4 7 7 -6
47-7
731-9
2 085 - 4
295 - 8
317-5
Janka m a s t y r i k r a t v i a e C D a k o j a k u b . N a k t o r o m z o b r a z k o v j e J a k u b o v a
a j a n k i n a zbierka C D ?
a) 7 8 , 3 9 0
1.
b ) 2 5 , 175
c) 104, 416
d ) 2 2 6 , 678
Veduca skolskej jedalne k u p i l a 9 d e b n i c i e k j a b f k p o 15 kg a 8 debniciek p o m a r a n c o v
p o 2 0 kilogramov. KoIko kfl ovocia priviezli d o skolskej jedalne? C o h o priviezli viae - j a b l k
aiebo pomarancov?
N A S O B E N I E A D E L E N I E PRlRODZENien ^ o t L V O B O R E DO 1 0 0 0 0
a) Vysledky prfkladov usporiadaj o d najmensieho p o najvacsf. P o t o m cfsIa n a h r a d '
S = 106-4
spravnymi p f s m e n a m i .
- ^ • E= 11 • 10
o = 9-7
A = 91 -9
C=7-2
T = 456-4
M = 8-9
1=6-7
P = 121-6
C = 5 - 25
M =333-3
N = 9-10
1 = 2-2836
P =6• 6
1 =3-9
a = 2 - 500
S = 6-9
1 = 3 - 71
b) Vysledky prfkladov usporiadaj o d najvacsieho p o najmensi. P o t o m cfsIa n a h r a d '
spravnymi p f s m e n a m i .
C = 662-2-74
D = 214-7-20
1 =4-11
! = 3-(518-508)
E=9-9+1
, E = 320 + 4 • 1 555
T = 6-700
R=10-10-2
A= 514+ 53-4
H = 9 - 6 + 1 000
P = 1 0 - 1 0 + 6.9
T = ( 7 1 - 6 9 ) - ( 1 3 + 15)
A = 4 - 5 0 + 3-6
j =10 000-200-6
K= 8-58-128
0 = 5 000-5.513
E =5.8 + 3.7
R=10.100-10
Deienie jednocifernym
cfslom
spamati
(PZ Is.
Q
Rozdel'trom surodencom
Rozdel'siestim s u r o d e n c o m .
a)
a) 4 2 eur
6eur
b) 4 2 0 e u r
c) 4 2 0 0 e u r
b) 6 0 e u r
c) 6 0 0 e u r
J
,
30-31)
, . i; ;
^ s
d) 6 0 0 0 e u r
9:3
90 : 3
900 : 3
9 000 : 3
=3
= 30
= 300
= 3 000
42 : 7 = 6
420 : 7 = 60
4 200 : 7 = 600
Vyder.
o
160:4
810:9
600:3
640:8
4 200: 7
8 000: 2
3 200 : 4
3 600: 9
5 600:7
4 800 : 8
Rozdel' pn'klady d o skupfn s j e d n o u n u l o u vo vysledku, s d v o m a n u l a m i vo vysledku, s t r o m i
nulami vo vysledku. Pfsmena, ktore ziskas v kazdej skupine, usporiadaj t a k , aby vytvarali slova.
D = 5 000 : 5
B =8000:4,
M=300:3
A = 4 500 : 5
A = 8 100: 9
E = 2 700 : 9
M=1 200:2
T = 1 600:8
K = 90 : 9
C = 180:9
Co z t o h o mas najradsej?
V = 540 : 6
T = 400 : 5
0=350: 5
A = 800 : 4,
L = 490 : 7
T = 5 600:8
K = 7 200 : 9
0 = 9 000:3
1 = 6 400 : 8
1 = 770 : 7
E = 6 000:2
E = 240 : 4
NASOBENIE A D E L E N I E PRIRODZENYCH CISELVOBORE DO 1 0 0 0 0
Priblizne
(PZ
pocitanie
1,5.32-33)
Zaokruhli na:
a ) desiatky: 1 7 , 5 2 , 4 9 , 7 7 , 3 6 , 1 8 , 2 2 , 4 4 ;
b) s t o v k y : 3 1 8 , 5 4 9 , 7 9 9 , 3 5 1 , 8 0 2 ,
479,638, 881;
c) tisicky: 2 0 5 6 , 6 7 3 2 , 8 8 0 9 , 1 5 9 6 ,
'
2 308, 4 791, 959, 9 001.
4 . 98 = 4- 100 =400
K e d ' n e p o t r e b u j e s presny vysledok,
98 = 100
pomoze zaokruhlbvanie.
Su t v r d e n i a p r a v d i v e ?
Kol'ko j e p r i b l i z n e :
a)
a) t r e t i n a z 9 8 9 ,
3 9 • 8 j e priblizne 3 2 0 .
b) 7 1 • 6 j e p r i b l i z n e 4 2 0 .
b) p a t i n a z 8 7 9 9 ,
c) 3 7 - 5 j e u r c i t e viae a k o 2 0 0 .
c) p o l o v i c a z o 1 2 8 ,
d) 5 2 • 7 j e u r c i t e m e n e j a k o 3 5 0 .
d) s t v r t i n a z o 4 3 8 2 ?
Deienie jednocifernym
(PZ1,5.
34-41)
delitelom
pfsomne
^SJjs;^-
Rozdel'uj. P o m o z si t a k , ze si nakresli's b a n k o v k y
a mince. A k budes potrebovat', r o z m i e n a j .
a ) 2 2 0 eur n a dve kopy, 4 8 0 e u r n a styri k o p y
b) 7 0 0 eur n a pat' k o p , 4 5 0 e u r n a t r i k o p y
c) 5 5 5 eur n a pat' k o p , 3 6 8 eur n a dve k o p y
639:3
600:3
30:3
639 = 600 + 30 + 9
= 200
= 10
9:3
200+10
=
3
+ 3 = 213
639:3=213
d) 373 e u r na tri kopy, 516 eur n a styri k o p y
Pocitaj podTa v z o r u .
......
428 : 2
366:3
8 426 : 2
4 884 : 4
848:4
800
40
8
212
Pamataj si, a m delis, a p o c f t a j .
396 : 3
822:2
993:3
4 648:2
A n i nuly netreba pisat'. Pozri sa a p o c f t a j .
484 : 4
846:2
693 : 3
9 999 : 9
482 :2
4
8
848:4 = 212
482 = 400 + 80 +2
*
= 2
= 4
=
1
2
482
848 = 800 + 40 + 8
= 200
= 10
=
2
2
== 241
241
482:2 = 241
Download

NASOBENIE A DELENIE