ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA OD SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
BOJUJEME
2 PROTI RAKOVINE
3
ČÍSLO
Májj ’10
Máj
RADY
Do liečby
rakoviny
vstúpili tzv.
biologické
lieky
PRE
E PR
PREV
PREVENCIU
REV
EVEN
ENC
EN
CIU
A LIEČBU
Táto liečba sa pri
pokročilých ochoreniach používa
v kombinácii s klasickými metódami
FOTO: ARCHÍV VOÚ
Keď ožiarenie lieči
Rakovina
prsníka
Nečakajte s vyšetrením, včasná
diagnostika zachraňuje životy
Prevencia
pred rakovinou hrubého
čreva
Zdravou stravou,
primeraným prijímom kalórií a pohybom môžeme
znížiť riziko rakoviny hrubého čreva
ŽIVOT TREBA
PREŽÍVAŤ NAPLNO
Šéf Baletu SND Mário Radačovský
ý o svojom
úspešnom zápase s rakovinou
FOTO: MARTIN ČREP
Skúsenosti s využitím rádioterapie
pri onkologických
pacientoch sú veľmi rozsiahle. Pri
liečbe má svoje
pevné miesto
■ Inzercia
Ambulancia rodinného lekára
www.provitae.sk
preventívne prehliadky
dlhodobá zdravotná starostlivosť
“Žijeme Vaším zdravím!”
MUDr. Dušan OGURČÁK - Pro Vitae
Svoradova 13
811 03 Bratislava
mobil: +421 905 163 650, +421 903 763 653
tel.: +421 2 5441 3284
fax: +421 2 5441 3289
e-mail: [email protected]
2 · MÁJ
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA OD SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
VÝZVY
Onkologické ochorenie nás často zasiahne nepripravených a doslova
zmení náš život z minúty na minútu. V každodennom fungovaní, ale aj
v životných prioritách. Mnohí z pacientov hľadajú počas choroby odpovede na svoje otázky a problémy, ako sa s rakovinou naučiť žiť.
ODPORÚČAME
Mgr. Miroslav
Chovanec, PhD.
Vedúci Laboratória
molekulárnej genetiky
Ústavu experimentálnej onkológie.
Rakovina nemusí byť
strašiakom
O
d čias faraónov sa dodnes zachovali stopy po zhubných nádoroch. Onkologické
choroby prežili starovek, stredovek a pokračujú aj v našich
dňoch. Niekedy nenápadne a niekedy
hlasnejšie sa ozývajú hlasy, ktoré žiadajú, aby sa vedci, lekári a politici viac venovali týmto chorobám. Náš ľudský organizmus je vystavený vplyvom prostredia a stresom, ktoré si sami vytvárame.
„Onkologické
choroby prežili starovek,
stredovek a
pokračujú
aj v našich
dňoch.”
Počúvajte svoje telo
Nesprávame sa tak, ako nám radia
lekári. Sme hluchí – keď od nás chcú,
aby sme nefajčili, striedmo jedli a pili –
radia nám, aby sme prišli k nim pri objavení prvých príznakov a nečakali ďalší
týždeň, mesiac alebo rok. Napriek týmto
ich varovaniam niekedy čakáme, že sa
podozrenie na tieto choroby samo od seba pominie... Nie je tu snaha dať odborníkom možnosť určiť alebo vylúčiť rakovinu v priebehu jedného alebo troch dní.
Niekde sa strácajú aj zdravotníci, ktorí už
mali dosť čakania na zlepšenie ich postavenia v našej spoločnosti.
1
STRANA 11
Medicína dáva nové možnosti
Onkológovia, rádioterapeuti a detskí lekári dnes vyliečia akútne leukémie, malígne lymfómy, zhubné nádory semenníkov a ďalšie zhubné nádory, ktoré sa pred tridsiatimi rokmi vyliečiť nedali. Chirurgovia a gynekológovia zbavia pacientov včasných aj pokročilých karcinómov, ale viac času, práce a
zdrojov treba na to, aby sa vyliečili pacienti, ktorých chirurgovia, klinickí onkológovia, gynekológovia, rádiodiagnostici spolu so sestrami po dlhodobej liečbe
protinádorovými liekmi a rádioterapiou
vrátili späť do života.
2
Množstvo nezodpovedaných
otázok
Čas rýchlo beží... a tak si niekedy
nevieme nájsť čas pomôcť slabším,
podporiť ich vtedy, keď to potrebujú a
podoprieť ich, keď už nevládzu. Kedy sa
zlepšia vzťahy medzi ľuďmi, kedy zodpovední pomôžu tým, ktorí už dnes pomoc potrebujú? Na túto otázku by sme
mali nájsť odpoveď a cesty, ako to vykonať, aby sme sa stali skutočnými Európanmi.
3
Prof. MUDr.
Ivan Koza, DrSc.
Prednosta Kliniky
klinickej onkológie
SZÚ a NOÚ
We make our readers succeed!
BOJUJEME PROTI RAKOVINE
2. VYDANIE, 13. MÁJ 2010
Projektový manažér: Mgr. Ľuboslava Straková
Tel.: 02/593 08 236
E-mail: [email protected]
Grafické spracovanie: Radoslav Kolek
Odborná spolupráca:
Prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.
doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc.
RNDr. Pavol Gomolčák, PhD.
MUDr. Barbora Zacharová
MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
MUDr. Ivan Turčan
MUDr. Blažejová Jana
MUDr. Marián Karaba
MUDr. Martin Sabol
Editor: Darina Dubovská
Foto: Istockphoto, Jakub Školník, Martin Črep
Zodpovedný za tlač: Versus, a. s.
Distribúcia: Nový Čas, 13. máj 2010
MEDIAPLANET Slovakia
Tel.: 02/5930 8230
E-mail: [email protected]
Web: www.mediaplanet.com/sk
Cieľom spoločnosti Mediaplanet je vytváranie
nových skupín zákazníkov pre našich inzerentov tým, že ponúkame čitateľom vysokokvalitný
redakčný obsah, ktorý ich motivuje konať.
■ Inzercia
NajväĀším bohatsvom Bardejovských Kúpeĕov
sú prírodné lieĀivé minerálne vody, ktoré svojím
zložením patria medzi najvýznamnejšie v Európe.
Hlavné indikácie:
• Choroby tráviaceho ústrojenstva
• Choroby obehového ústrojenstva
• Onkologické choroby
• Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
• Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
• Ženské choroby
• Choroby z povolania
• Ochorenia obliþiek a moþových ciest
Bardejovské Kúpele ponúkajú širokú škálu pobytov: lieþebné, víkendové,
relaxaþné, ozdravné, veĐkonoþné, lyžiarske a iné pobyty.
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s.
086 31 Bardejovské Kúpele
Slovenská republika
Tel: +421/54/477 4346, 2717
Fax: +421/54/472 3549
Web: www.kupele-bj.sk
Email: [email protected]
[email protected]
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA OD SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
NET
RADA
MÁJ · 3
1
NOVINKY
Nestrácajte čas,
žiadajte kvalitný rozbor tkaniva
BIOPSIA
BI
IOPS
OP
PSI
S IA
SIA
■ Keď lekár odošle vzorku tkaniva odobranú z vášho tela na
histopatológiu, nemusí to byť
hneď zlé znamenie. Nie vždy
ide o nádorové ochorenie
a vtedy je biopsia (mikroskopické vyšetrenie tkaniva) namieste.
Úspešnosť liečby najmä pri onkologických ochoreniach často
závisí od skorej a kvalitnej diagnostiky.
■ Na Slovensku pôsobí niekoľko laboratórií, ktoré ponúkajú cytologickú a histologickú diagnostiku.
Ako hovorí riaditeľ doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc., zo spoločnosti Cytopathos v Bratislave, pre pacienta
a lekára, ktorý ho lieči, je veľmi dôležité určenie správnej diagnózy. Na
základe výsledkov vyšetrenia tkaniva klinický lekár zvolí vhodný liečebný postup. Pozrime sa teda bližšie na to, ako to funguje v jednom z
najväčších najväčších biopticko-cytologických pracovísk na Slovensku,
ocenenom zlatou medailou kvality
„Slovak Gold“, kde pracuje dvanásť
lekárov – patológov.
Nezanedbávajte prevenciu
Biologický materiál posielajú na
vyšetrenie napríklad kožné, gastroenterologické, gynekologické či iné
ambulancie. Patológovia pracujú
len so vzorkami živých pacientov.
„Každé tkanivo, odobraté klinickým lekárom, bez ohľadu na jeho
špecializáciu, by malo byť odoslané na pracovisko histopatológie a
dôkladne vyšetrené. Rovnako, ako
si môžete vybrať ošetrujúceho lekára či odborného špecialistu, máte nárok žiadať o vyšetrenie vzorky na konkrétnom laboratórnom
pracovisku,“ dodáva Dušan Daniš.
Nebojte sa preto požiadať vášho lekára o zaslanie odobraného tkaniva do laboratória, ku ktorému máte dôveru.
Hľadajte komplexné služby
Podľa slov riaditeľa Cytophatos je
vzorka tkaniva je totiž jedinečná,
neexistuje druhá kópia, dvakrát
odobrať ten istý kúsok tkaniva nie
je možné.“ V nejednom prípade
vám správna diagnóza môže „zachrániť“ život.
Výsledky do troch dní
doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc.
Riaditeľ spoločnosti Cytopathos
Ako ďalej doc. MUDr. Dušan Daniš,
CSc., dodáva, všade na svete prevláda tendencia, že ak ide o nádorové
ochorenie, genetické vyšetrenie robí priamo patológ. „Len on vie posúdiť, ktorá vzorka je reprezentatívna. Čím dlhšie sa diagnostika
odsúva, odďaľuje sa aj možnosť liečby pacienta.“ Na pracovisku Cytopathos posielajú výsledky klinic■ Inzercia
RNDr. Pavol Gomolčák, PhD.
Vedúci imunohistochemickej diagnostiky
a manažér kvality v spoločnosti Cytopathos
veľmi dôležité, aby kúsok vzorky
biologického materiálu z vášho tela
bol vyšetrený skúsenými špecializovanými odborníkmi s modernou
technikou kvôli presnosti diagnostiky ochorenia. „Nemusíte chodiť od dverí k dverám a čakať dlhé
týždne na výsledky histopatológie
– urobte správne rozhodnutie a nechajte si tkanivo vyšetriť na jednom mieste, rýchlo a komplexne
pod jednou strechou. Čas je vzácny, a v prípade zistenia závažného
ochorenia to platí dvojnásobne.“
Biopsia dokáže veľa odhaliť
Ako dodáva RNDr. Pavol Gomolčák,
PhD., pokiaľ ste poistení v niektorej zo zdravotných poisťovní, ide
o bezplatné vyšetrenie, bez ohľadu na región, z ktorého pochádzate. „Dohliadnite na to, kam je váš
biologický materiál zaslaný. Každá
kým lekárom od troch do siedmich
pracovných dní, na požiadanie aj
elektronicky. Ak máte ako pacient
pochybnosti, môžete si proti podpisu výsledky vyšetrenia zapožičať a
dať si ich overiť na inom pracovisku. Na cielenú diagnostiku nádoru
v laboratóriu využívajú najmodernejšie metódy patológie, napríklad
viac ako 100 imunohistochemických vyšetrení, skríning sérových
autoprotilátok, elektrónovú mikroskopiu a na vzorkách nádorov vykonávajú aj genetické vyšetrenia.
ZUZANA VOŠTENÁKOVÁ
[email protected]
4 · MÁJ
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA OD SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ET
RADA
2
INŠPIRÁCIA
Rakovine hrubého
čreva možno predísť
■ Kolorektálny karcinóm sa
vyskytuje najčastejšie u pacientov vo veku nad 50 rokov. Primárne postihuje sliznicu hrubého čreva a konečníka, postupne
sa môže rozšíriť do celého tela a
mať i smrteľné následky.
Ide o tzv. multifaktoriálne podmienené ochorenie, to znamená, že na
jeho vzniku sa podieľa viacero faktorov. Menšiu skupinu pacientov
tvoria tí s vrodenými mutáciami
génov, u ktorých vzniká v pomerne
mladom veku. U ostatných sa ochorenie vyvíja na základe súčasného
pôsobenia vrodenej predispozície,
ako aj vplyvu vonkajších faktorov.
Súčasná veda sa snaží tieto faktory
rozpoznať, určiť ich úlohu pri vzniku rakoviny hrubého čreva, a tým
aj umožniť ľuďom tomuto ochoreniu účinne predchádzať. Ide najmä
o diétne návyky a životosprávu.
Pozor na rizikové faktory
Jednou z možných príčin vzniku
rakoviny hrubého čreva je vysoký energetický príjem potravou, s
čím býva často spojená aj prítomnosť obezity významne vplývajúcej na vznik tohto druhu rakoviny.
Zníženie kalorickej hodnoty toho,
čo konzumujeme, spôsobí zníženie
našej hmotnosti, a tým aj zníže-
MUDr. Barbora Zacharová
Gastroenterologička v Gastroenterologicko-hepatologickom centre Thalion
nie rizika vzniku rakoviny hrubého čreva. Pre zníženie hmotnosti je
dôležitá aj pravidelná pohybová aktivita, ktorej nedostatok predstavuje ďalší riziko zvyšujúci faktor. U
žien však aj dostatočná pohybová
aktivita môže byť bez efektu, ak je
súčasne prítomný nedostatok kvalitného spánku. A spať by sme mali,
ak sa chceme ochrániť pre rakovinou hrubého čreva, minimálne sedem hodín denne.
Strážte si zloženie stravy
Pre vznik tohto druhu rakoviny
však nie je dôležité len to, koľko toho zjeme a v akej kalorickej hodno-
te, ale aj zloženie potravy. Pokiaľ je
v našom jedle prevaha tukov, zvyšujeme si tým riziko vzniku rakoviny hrubého čreva. Dôležitá jej však
aj ich tepelná úprava, pri vyprážaní v nich vzniká totiž oveľa vyššie
množstvo karcinogénnych látok
ako pri úprave nižšími teplotami,
ako je napríklad dusenie alebo varenie. Všetky tuky však nie sú rovnako škodlivé, k tým „horším“ patria tuky živočíšneho pôvodu, naopak, niektoré môžu mať dokonca
ochranný účinok napríklad olivový
olej. Vyššou konzumáciou červeného mäsa (hovädzie mäso) tiež nebudeme robiť osoh nášmu hrubému
črevu, pretože tým môžeme spôsobovať zvýšenie rizika rakoviny
hrubého čreva.
Konzumujte biele mäso
a vlákninu
V našom jedálnom lístku by mali dominovať biele druhy mäsa,
ako sú hydina a ryby. Jednou z najvýznamnejších zložiek potravy,
pokiaľ chceme chrániť naše hrubé
črevo pred rakovinou, by mala byť
vláknina. Nachádza sa v ovocí a
zelenine, ale najmä v celozrnných
obilných výrobkoch. Na naše črevo
pôsobí blahodarne jednak preto, že
zrýchľuje transport črevného obsahu, a tým znižuje čas pôsobenia
PREVENCIA
PREV
EV
VEN
ENC
CI
CIA
karcinogénov na črevnú stenu. Ale
má tiež aj prebiotické účinky, čiže
umožňuje rast probiotických baktérií, ktoré sú dôležitou súčasťou
našej črevnej flóry. Pravidelnou
konzumáciou mliečnych výrobkov
si zase zabezpečíme dostatočný prísun vápnika – ďalšieho z ochrancov
nášho čreva. Vhodnejšie sú výrobky kyslomliečne, najmä pre obsah
probiotických baktérií.
Prevencia zachytí ochorenie včas
Úpravou stravy, kalorického príjmu a pohybovej aktivity dokážeme znížiť riziko vzniku rakoviny,
avšak nedokážeme jej vzniku úplne zamedziť. Ide o ochorenie, ktoré
je v skorých štádiách vyliečiteľné,
a dokonca sme schopní diagnostikovať stavy, ktoré mu predchádzajú, tzv. polypy hrubého čreva. Nesmieme preto zabúdať na dostupné
preventívne vyšetrenia, ktoré rakovinu hrubého čreva môžu zachytiť zavčasu alebo ešte pred tým, ako
vznikla v štádiu polypov. Súčasne
možno tieto stavy úspešne liečiť a
tým zlepšovať prognózu aj u tých
ľudí, u ktorých je vznik tohto ochorenia možný.
MUDR. BARBORA ZACHAROVÁ
[email protected]
■ Inzercia
Prehltni kameru, natoĀ zdravie
Vyšetrenie tráviaceho traktu
prehltnutou KAPSULOVOU kamerou
je preventívny a nebolestivý spôsob pre odhalenie
rakoviny hrubého Āreva.
Iba v Európe zomiera každý rok až 200-tisíc Ĵudí
na tento typ rakoviny. Jej výskyt na Slovensku
je Āastejší než rakoviny pĴúc.
Nepodceļte to!
Informujte sa na 02/ 571 085 11 alebo na www.thalion.sk
thalion_N-CAS_206x65_042010.indd 1
21.4.2010 0:21:30
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA OD SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
MÁJ · 5
NOVINKY
Nádejou do budúcnosti je biologická liečba
■ Na Slovensku pribúda ročne
približne 26-tisíc nových onkologických ochorení. Nádorová
bunka je veľmi „šikovná“, schopná meniť sa počas vývoja a prispôsobovať sa liečbe. Medicínske výskumy však objavujú stále nové možnosti, ako
zlepšiť liečebné výsledky a
kvalitu života onkologických pacientov.
Liečba rakoviny sa posúva vo
všetkých smeroch. Zhubný nádor je
charakteristický tým, že sa šíri do
iných orgánov, metastázuje. Podľa
štatistík na vzostupe sú typické nádorové ochorenia: u žien je to karcinón prsníka a karcinóm pľúc, u mužov je to karcinóm prostaty (predstojnej žľazy), karcinóm hrubého
čreva a konečníka, ako aj nádory
pankreasu (podžalúdkovej žľazy).
Mnohé zhubné nádory sú navyše naviazané na vyšší vek, a aj to je jeden
z dôvodov, prečo napríklad vzniká aj
nový odbor – geriatrická onkológia.
Medicína stále napreduje
„Prelom v liečbe onkologických ochorení sme mohli spozorovať zhruba
pred desiatimi rokmi. Ťažiskovými liečebnými modalitami boli vtedy chirurgická liečba (odstraňovala
tumor so spádovými lymfatickými
uzlinami), cytostatická liečba (pri
ktorej podávané lieky ničili deliace
bunky), čiastočne imunotrepia využívajúca imunitný systém pri liečbe zhubných ochorení a rádioterapia (pôsobí len na lokálnu časť ochorenia),” hovorí MUDr. Igor Andrašina, CSc., prednosta Kliniky rádioterapie a onkológie Lekárskej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach a súčasne hlavný odborník
pre klinickú onkológiu ministerstva
zdravotníctva.
Možnosti biologickej liečby
Ako ďalej odborník pokračuje, v súčasnosti výrazne vstúpili do liečby
tzv. biologické lieky. „Táto liečba je cielene zameraná väčšinou na malígne
vlastnosti nádorovej bunky. Vo väčšine prípadov, najmä pri pokročilých
ochoreniach, sa biologická liečba používa v kombinácii s klasickými metódami, najmä s cytostatickou liečbou,
prípadne aj s rádioterapiou.” Biologická liečba však nie je vhodná pre každého onkologického pacienta a na každý
typ nádoru.
Znižovanie vedľajších účinkov
Veľmi nepríjemnou, ale nutnou súčasťou onkologickej liečby sú aj vedľajšie účinky. Niekedy môžu byť podľa slov MUDr. Igora Andrašina výraz-
MUDr. Igor
Andrašina, CSc.
Prednosta Kliniky
rádioterapie a onkológie Lekárskej
fakulty UPJŠ v Košiciach a hlavný odborník MZ SR pre
klinickú onkológiu.
nejšie ako príznaky ochorenia. Ako
ďalej vysvetľuje, treba si uvedomiť, že
cytostatická liečba aj radiačná liečba
nie sú cielené na nádorovú bunku, ale
na deliace sa bunky. Preto poškodia aj
normálne bunky. Špeciálne nežiaduce
účinky majú aj jednotlivé lieky, napríklad v oblasti neurologických či kardiovaskulárnych komplikácií. Preventívne vyšetrenia môžu odhaliť možnú
toxicitu u pacienta vo včasnom štádiu
a zabrániť takýmto komplikáciám.
ZUZANA VOŠTENÁKOVÁ
[email protected]
■ Inzercia
TIP
Keď rakovina nie je strašiak
QRakovina nemusí byť strašiak. Riešením
je pravidelná prevencia. Prečo, vysvetľuje
MUDr. Vladimíra Kmečová, manažérka odboru zdravotnej politiky zdravotnej
poisťovne DÔVERA.
QPani doktorka, je prevencia v boji
s rakovinou naozaj účinná?
Je, pretože dokáže odhaliť výskyt rakoviny v ranných štádiách, keď je šanca na prežitie aj vyliečenie podstatne vyššia. Gynekológ robí vyšetrenia
na rakovinu prsníka či krčku maternice, urológ
na rakovinu prostaty. Všeobecný lekár spraví
komplexné testy, z odberu krvi vie zistiť, či sa
v tele nerozvíja rakovina krvi, testuje aj výskyt
rakoviny hrubého čreva.
MUDr. Vladimíra Kmečová, manažérka odboru zdravotnej
politiky zdravotnej poisťovne DÔVERA
PR_prevencia_Mediaplanet.indd 1
QTreba si za tieto vyšetrenia platiť?
Nie, zdravotná poisťovňa DÔVERA tieto prehliadky hradí v plnom rozsahu, pre poistencov
sú zdarma.
QAko tieto prehliadky využívame?
Postupne sa lepšíme, ale stále je to nedostatočné. Najvyužívanejšie sú preventívne prehliadky
u detí. Horšie je to s dospelými. Prevencia u všeobecného lekára je využívaná len na tretinu, ku
gynekológovi išla vlani iba polovica našich poisteniek.
QAko poistencov motivujete, aby sa
o seba starali?
Nielenže im plne preplácame základnú prevenciu, ale sprístupňujeme im aj nadštandard. Ako
jediná poisťovňa zabezpečujeme zrýchlený prístup k mamografickému vyšetreniu. Stačí zatelefonovať na našu bezplatnú linku 0800 150 150
a vo vybraných zdravotníckych zariadeniach zabezpečíme objednanie do desiatich pracovných
dní. Takto sme zachránili už desiatky žien. Naši
poistenci majú navyše výhodnejší prístup do siete súkromných polikliník ProCare. Poskytujeme
tiež balíky preventívnych očkovaní, rôzne zľavy
a výhody.
4.5.2010 16:54:02
6 · MÁJ
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA OD SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ROZHOVOR
Otázka: Ako zmenila rakovina život baletného majstra na vrchole jeho kariéry?
Odpoveď: Popredný svetový tanečník, choreograf a riaditeľ Baletu SND v Bratislave prežil na vrchole svojej kariéry najväčší šok svojho života – do života mu
vstúpila rakovina.
„KAŽDÁ MINÚTA MI JE VZÁCNA.“
■ V deväťdesiatom ôsmom mal 27
rokov a pracoval s najlepšími svetovými choreografmi. Čakalo ho baletné turné do Helsínk, ale on namiesto do lietadla nastúpil do nemocnice. Jeho boj o život s rakovinou semenníkov sa práve vtedy začal... Dnes, o viac ako desať rokov
neskôr, v intímnej spovedi prezrádza viac. Mário Radačovský – tanečník, choreograf a riaditeľ Baletu
Slovenského národného divadla.
Máte vlastnú osobnú skúsenosť s rakovinou. Pociťovali ste vtedy nejaké príznaky.
Hovorí sa, že toto ochorenie
nebolí…
Dlhší čas ma bolieval chrbát, myslel som si, že je to povinná daň práci, ktorú robím. Aj moja profesorka
Pilzová mi vždy hovorievala: „Tanec
bolí, na to sa musíte pripraviť.“ Vtedy som pôsobil v Holandsku, do roka
sme mali desať premiér a 220 až 260
predstavení. Tesne pred týždenným
turné do Fínska som navyše pociťoval zvláštny tlak v hrudnom koši.
Prešiel som viacerými vyšetreniami, od všeobecného lekára až po rôznych špecialistov a potom udalosti
Mário
Radačovský (38)
Šéf Baletu SND
Ako 17-ročný sa stal sólistom Baletu SND a ako 21-ročný sa presťahoval do Holandska, kde tancoval pod vedením prof. J. Kyliána v Nederlands Dance Theater. Do roku 2004 pôsobil v Les Grands ballets
Canadienne v Montreale. Pracoval aj s Národnym baletom v Toronte
alebo baletom British Columbia a Royal Winnipeg baletom. Od októbra 2006 je riaditeľom Baletu SND a ako režisér a choreograf sa
podpísal pod viacero baletných predstavení. Jeho životnou láskou je
Kanaďanka Anik, s ktorou vychováva dcérku Sandrine.
nabrali rýchly spád. Pamätám si to
dodnes – v pondelok ma lekár poslal
do nemocnice, v utorok mi povedali,
že mám rakovinu, v stredu ma operovali a v sobotu som začal brať chemoterapiu. To bol šokujúci nástup.
Ako ste prijali takúto nečakanú správu?
V tej dobe som bol vo vynikajúcej
forme, trénoval som ako vrcholový
športovec. Možno práve dobrá kondícia mi nakoniec zachránila život.
Celý môj „svet“ sa po správe, že mám
rakovinu, radikálne zmenil. Bolo to
v piatok 13. marca 1998, to si budem
pamätať navždy. Rodina vždy stála pri mne, rodičia okamžite prišli
za mnou do Holandska. Počas liečby, od marca do konca augusta, som
stratil asi 40 percent svalovej hmoty. Hmotnosť spadla z 80 kíl na 71.
Chemoterapia mi síce zachránila život, ale ničila ma vnútorne, lebo telo s chorobou bojovalo. Lekári moje
šance odhadli v pomere 50 : 50, čo sa
mi zdalo celkom dobrou perspektívou. Mal som na výber viac možností liečby, chcel som skúsiť to najlepšie, čo bolo v danej chvíli v medicíne
dostupné. Priznávam, bol som tvrdohlavý pacient, sám som si vyhľadával informácie a chcel som mať
všetko vysvetlené. Pomohlo mi to
však vnútorne sa naštartovať a začať bojovať s chorobou.
Bývalo vám zle, pociťovali ste
nejaké vedľajšie účinky?
Ťažké je prijať najmä to, že ani jedno rozhodnutie už nemôžete urobiť
sám... Pri liečbe som podstupoval
dva turnusy – dva týždne som bol v
nemocnici, týždeň doma. Všetci vi-
deli, že sa im strácam pred očami.
Bývalo mi zle, ale dostával som nejaké špeciálne tabletky na zmiernenie vedľajších účinkov liečby, vypadávali mi obočie a vlasy, stratil som
chuť na jedlo, ubúdalo mi svalstvo.
Každé ráno som sa budil s bielym povlakom na jazyku a cítil som sa pod
vplyvom chemoterapie veľmi slabý.
Mal som stanovený veľmi prísny režim, ktorý som však ako vzorný pacient bezchybne dodržiaval a držal
sa pokynov lekárov.
Kedy ste vedeli, že liečba zaberá a všetko je na dobrej ceste?
Hneď po biopsii mi lekári oznámili, že mi dávajú 90 % šancu na prežitie, a to bola pre mňa výborná správa. Pomaly som začal cvičiť, ale keďže som stratil zhruba 30 percent pôvodnej kapacity pľúc, nebolo to vôbec jednoduché. Spočiatku som mal
veľké problémy, neustále som sa potil. Liečba trvala asi päť mesiacov, od
marca do augusta. Som však tvrdohlavý po otcovi, a tak som po chemoterapii začal pomaly, koncom augusta, trénovať. V októbri som už stál na
javisku Nederlands Dance Theater.
Som vďačný šéfovi divadla Jiřímu
■ Inzercia
• zabúdate užiť lieky alebo vitamíny?
• máte starosti s ich množstvom?
• potrebujete ich mať stále so sebou?
Dávkovač liekov je praktické riešenie.
m
u dávko
ču liek
va
WWW.PILLBOX.SK
svoj
ruj
Dôve
ov
Už ho máš? Ešte nie! Šup-šup do lekárne! Zakúpite aj v zdravotníckych potrebách.
MÁJ · 7
naplno v každej sekunde. Skúsenosť s rakovinou, pred ktorou má
každý človek strach, vniesla do
môjho života veľa pozitívneho.
Predtým som zvykol dopredu veľa plánovať, dnes inak vnímam
každodenné problémy, mnohé
veci sa mi zdajú s odstupom času malicherné. Ak choroba mala
byť pre mňa „skúškou“, som rád,
že som ju podstúpil. Nemá zmysel utápať sa tým, čo bude.
Á NÁDEJ
V
O
N ZDRAVIE
PRE
B17 APRICARC
s marhuľovým olejom
Základnou složkou sú mleté marhuľové jadierka a liečivé huby hliva
ustricovitá a reishi, plody rakytníka
rešetliakového a marhuľový olej.
pre pacien
ými
nádej mi a o tov s onkologick
á
v
slabenou imunitou
No ochorenia
Neobávate sa toho, že sa
raz choroba vráti?
PRAVIDELNÉ VYŠETRENIA
Skúsenosť s rakovinou vniesla Máriovi
Radačovskému do života veľa pozitívneho. Aby nezanedbal svoje zdravie, chodí
na pravidelné prehliadky
FOTO: JAKUB ŠKOLNÍK
Kyliánovi, že mi dal vtedy šancu – bol to pre mňa aj „psychologický“ návrat na javisko. Viem,
že som nepodal v danej situácii
stopercentný výkon, ale naštartovalo ma to. Lekári na začiatku tvrdili, že rekonvalescencia
potrvá minimálne rok a mali
pravdu. Hoci som už nikdy nedosiahol takú formu, akú som
mal pred chorobou, dôležitý bol
ten návrat na javisko. Tanec je
môj život. Preto považujem za
dôležité angažovať sa v podujatiach, ktoré môžu niekomu pomôcť zvíťaziť nad touto chorobou, napríklad Pochodom proti
rakovine alebo Gala proti rakovine. Rovnako chcem z pracovnej stránky pokračovať v nastú-
penom trende zvyšovania kvality umeleckých výkonov nášho
baletného súboru v zmysle hesla: Nebojte sa baletu.
Keď porovnáte svoj život
pred onkologickým ochorením a po ňom, zmenilo
vás to v niečom?
S odstupom času môžem povedať, že rakovina je „najlepšia“
vec, čo sa mi v živote udiala. Ľahko sa mi teraz o tom rozpráva,
keďže som „prežil“. Žiaľ, nie každý príbeh chorého pacienta má
ten šťastný koniec. Práve choroba ma určitým spôsobom prinútila vrátiť sa k podstate seba
samého. Uvedomil si, že život si
treba vychutnávať a prežívať ho
Samozrejme, táto možnosť tu
existuje. Práve kvôli tomu chodím pravidelne na lekárske prehliadky, aby som niečo nezanedbal. Každý z nás by mal ísť aspoň raz do roka na povinnú prehliadku svojho zdravia. Keď sa
rakovina alebo iné ochorenie zachytí včas, existujú lepšie šance
na vyliečenie. Život si treba vážiť... Stačí, ak si na pomyselnú
misku váh postavíte svoje priority a spýtate sa sami seba, či
naozaj potrebujete investovať
do nového auta a domu, alebo si
najviac ceníte to, čo sa nedá kúpiť za žiadne peniaze. Ja som dostal dar od Boha – prežil som ťažké chvíle, milujem prácu, ktorú
robím a mám vo svojom okolí veľa talentovaných tanečníkov, ale
i rodinu, na ktorú sa môžem spoľahnúť. Najdôležitejšie pre mňa
je prežívať každú sekundu naplno, je to výzva, ktorá sa už nemusí opakovať...
ZUZANA VOŠTENÁKOVÁ
[email protected]
Výživový doplnok
1100
00%% prírodný
í d ý prípravok
í k priaznivo
i i pôsobí:
ô bí:
y pri onkologických ochoreniach
y na zvýšenie obranyschopnosti organizmu
nizmu
y na hladinu cukru a tuku v krvi, krvný tlakk
y na pružnosť a priechodnosť ciev, zrážanlivosť
i ť krvi
k i
Príslušníci ázijského národa Hunza, ktorý žije na pomedzí pakistansko-indických hraníc, sa dožívajú vysokého veku. Tento
kmeň žije v absolútnom súlade s prírodou a jeho členovia sa
dožívajú v pohode a zdraví viac ako 100 rokov. Ženy vo veku 50
až 60 rokov majú nádherně vyhladenú a pevnú pleť a Hunzovia
bežne vyzerajú mladšie o 25 rokov! Pri hlbšom skúmaní ich života sa zistilo, že v tomto národe nikto neumiera na rakovinu.
Hunzovia netrpeli ani takými bežnými ochoreniami, ako sú vysoký krvný tlak, artritída, cukrovka, tuberkulóza, žlčníkové problémy, zápcha a senná nádcha. Hlavnou časťou ich jedálneho
lístka pritom sú marhule, ktorým sa v tejto klíme veľmi darí, ale
ešte viac než samotné ovocie si Hunzovia cenia jadrá z kôstok
marhúľ,
m
kde sa práve vyskytuje vitamín B17.
VVe
Vedci sú presvedčení, že dlhovekosť a ideálne zdravie týchto ľudí sú dôsledkom príjmu
vitamínu
vita
B17.
Účinné
Úč
Ú
či
č
látky:
VITAMÍN B17 – LAETRIL
obsiahnutý v marhuľových jadierkach
BETAGLUKÁN
■ Inzercia
obsiahnutý v hlive ustricovitej a reishi
Podporte dobrú vec a svoje zdravie!
VYVINULA A VYRÁBA:
Pozývame vás na 3. roník charitatívneho podujatia pre celú rodinu
TEREZIA COMPANY
e-mail: [email protected]
Beh pre život
pozvanka_boty_134x65_SR.indd 1
AKCIA 3+1 ZADARMO
ADARMO
19. jún – Bratislava
26. jún – Žilina
Štart behu je v Nitre a Bratislave o 11:00 hod.,
v Prešove a Žiline o 15:00 hod.
KUPÓN
®
Prešov
ŽIADAJTE V LEKÁRŇACH
Po zaslaní tohto kupónu
na adresu: Helena Harišová,
Máchova 4, 946 51 Nesvady, SR
dostanete k nákupu 3 ks
B17APRICARC 1ks naviac
ZADARMO.
Ponuka platí do 31. 05. 2010. Kód ponuky 7KUK443.
Cena 1 ks B17 APRICARC je: 11,99 EUR + poštovné
TEŠÍME SA NA VÁS!
Patrónom Behu pre život vĵroku 2010 je populárny
moderátor aĵnadšený bežec Matej Sajfa Cifra!
Nitra
Zľavová poukážka v hodnote 60 € vo vnútri každého
výrobku na POBYTY V KÚPEĽOCH, MASÁŽE a ZÁŽITKY.
• Beh pre život je séria 4 nesú¼ažných behov vĵcentrách
miest Slovenska, ktoré organizuje Fond Tesco aĵNadácia
Výskum rakoviny.
• Za vyzbierané štartovné aĵza pe¨ažné dary Nadácia Výskum
rakoviny kúpi unikátny prístroj na diagnostiku zhubných nádorov.
• Staí prebehnú¼ alebo prejs¼ 4 kilometre aĵmôžete si zlepši¼
svoje zdravie aĵzárove¨ podpori¼ dobrú vec.
Termíny behov 2010
22. máj – Nitra
29. máj – Prešov
Objednávky na dobierku
www.vitaminb17.sk na tel. čísle: 0907 759 361
5/5/10 1:24 PM
APRICOT 7KUK443 68x268SK.indd 1
4/21/10 12:40 PM
8 · MÁJ
NOVINKY
Chráňte si zdravé
prsia – modernou
diagnostikou
■ Rakovinou (karcinómom)
prsníka ochorie na Slovensku ročne asi 2 200 žien
a toto číslo neustále pomaly rastie. Pozitívom podľa lekárov je, že úmrtnosť na toto
ochorenie pri tejto tendencii
mierne klesá.
Ochorenie odhaľte včas
Rakovina prsníka predstavuje
v súčasnosti celosvetovo najčastejšie zhubné ochorenie u
žien. Ako hovorí MUDr. Ivan
Turčan, primár prvej špecializovanej nemocnice na komplexnú diagnostiku a liečbu
ochorení prsníka – Mamma
Centra svätej Agáty v Banskej
Bystrici, dôležité je uvedomiť
si, že karcinóm prsníka je liečiteľný a vyliečiteľný. „Úspech
závisí od dvoch hlavných faktorov: od štádia ochorenia, v
ktorom sa zachytí a prirodzene od kvality medicínskej starostlivosti. Včasný záchyt súvisí s vykonávaním prevencie
zo strany pacientky, ako sú samovyšetrovanie, pravidelné
kontroly gynekológom prvého
kontaktu, respektíve špecialistom z oblasti onkológie, onkogynekológie alebo onkochirurgie.“
Čoraz mladšie pacientky
Ako dodáva MUDr. Jana Blažejová, z I. chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach, čoraz
častejšie sa v poslednom období stretáva s výskytom rakoviny prsníka najmä u mladších
žien. Zvlášť varujúce je, že toto ochorenie stále častejšie zasahuje i veľmi mladé ženy do
35 rokov! „Robím prsníkovú
5
TIPOV
Odporúčané
diagnostické centrá
www.ousa.sk
www.medicora.k
www.mammacentrum.sk
www.probios.sk
www.medifera.sk
ambulanciu a za tri posledné
týždne som zistila rakovinu
prsníka u štyroch dvadsaťročných pacientok. Jedna z nich
prišla už veľmi neskoro, momentálne je na onkologickej
liečbe,“ hovorí o svojich skúsenostiach počas dvadsaťročnej praxe. Všetky ženy po 20.
roku života by si mali podľa jej
odporúčaní samovyšetrovať
prsníky.
Príčiny rakoviny prsníka
Príčiny, ktoré sú zodpovedné za vznik rakoviny prsníka,
možno podľa primára rozdeliť na závažné a menej dôležité. „K prvej skupine patria predovšetkým expozícia ionizujúcemu žiareniu, anamnéza
nezhubných nádorov prsníka
u pacientky s tendenciou prechodu do karcinómu, výskyt
rakoviny prsníka u blízkych
príbuzných, rasa, časový interval medzi prvou menštruáciou a pôrodom prvého dieťaťa, rakovina prsníka v osobnej
anamnéze a podobne,“ objasňuje MUDr. Ivan Turčan. K menej závažným rizikám patria
stres, dlhodobé užívanie hormonálnej antikoncepcie a hormonálnej substitučnej liečby,
alkohol, fajčenie, nesprávna
výživa atď. „Rakovine prsníka
nemožno primárne predísť s
úplnou istotou. Množstvo preventívnych krokov, ako sú samovyšetrovanie, pravidelné
lekárske kontroly, zobrazovacie vyšetrenia, správna životospráva, eliminovanie rizikových faktorov – zvyšuje šancu
nad ňou zvíťaziť.“
Moderné vyšetrovacie
metódy
S pomocou moderných vyšetrovacích metód možno nádor
prsníka odhaliť už vo včasnom štádiu, dokonca aj keď ešte nie je nahmatateľný. „Táto
skupina nehmatných nádorov
má po adekvátnej liečbe excelentnú prognózu. Avšak stále
sa v našej praxi stretávame aj
so zanedbanými pokročilými
prípadmi, tieto sú dnes skôr
zriedkavosťou,“ hovorí MUDr.
Martin Sabol z Kliniky onkologickej chirurgie Onkologického ústavu svätej Alžbety a
LFUK v Bratislave. Ako ďalej
upresňuje, ak sa potvrdí zhubný nádor, pacientka je poslaná
na špecializované chirurgické
pracovisko, kde sa nádor odstráni.
„Štandardnou diagnostickou metódou je mamografické
vyšetrenie, ktoré by mali ženy
nad 40 rokov v rámci prevencie
absolvovať 1-krát ročne. Medzi
ďalšie vyšetrovacie metódy,
ktoré mamografiu dopĺňajú,
patria ultrazvukové vyšetrenie a magnetická rezonancia.
Ak sa týmito vyšetreniami
zistí podozrivé ložisko, vykonáva sa odber vzorky na histologické vyšetrenie (biopsia),“
upresňuje MUDr. Martin Sabol. Spektrum vyšetrení zahŕňa CT hrudníka, brucha a malej panvy na vylúčenie prípad-
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA OD SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
sa v lokálnej anestéze odoberie tkanivo z ložiska na histologické vyšetrenie. V nutných prípadoch je žena
skúseným rádiodiagnostikom poslaná na magnetickú rezonanciu, ktorá
môže odhaliť neviditeľné ložisko na
mamografii alebo sonografii, takisto
môže odhaliť viacero ložísk.“
Ťažkosti po zákroku
ných vzdialených metastáz.
Ako dodáva MUDr. Marián Karaba,
primár chirurgického oddelenia Kliniky chirurgickej onkológie Národného onkologického ústavu v Bratislave, pacientku na vyšetrenie môže
odoslať gynekológ, lekár špecialista
z prsníkovej ambulancie, ale aj všeobecný lekár. „V prípade podozrivého ložiska v prsníku treba realizovať
odobratie vzorky, najlepšie výsledky
prináša tzv. Core-cut biopsia. Pri nej
„Modernou technológiou, ktorú v
Národnom onkologickom ústave
štandardne robíme, je snaha zachrániť pacientke lymfatické uzliny v pazuche, pokiaľ nie sú postihnuté rakovinou. Pri potvrdenom karcinóme prsníka treba pre
zhodnotenie stavu ochorenia realizovať histologické vyšetrenie
uzlín. Donedávna štandardným
výkonom bolo vybratie všetkých
uzlín v pazuche, aby mohol patológ zistiť prítomnosť alebo neprítomnosť metastáz v lymfatických uzlinách,“ upresňuje MUDr.
Marián Karaba. Následne onkológ
podľa výsledkov navrhuje onkologickú liečbu. Pri tomto chirurgickom výkone v 18 percentách
dochádza k určitému postihnutiu
hornej končatiny. „Aby sa predišlo týmto sprievodným ťažkostiam, realizuje sa tzv. sentinel biopsia lymfatických uzlín, čo znamená vybratie 2 - 4 lymfatických
uzlín z priľahlej pazuchy po označení rádioaktívnou látkou a modrou farbičkou. Vybratie týchto uzlín stačí na to, aby sme stanovili
stav ochorenia a ženy po takomto
výkone nemajú ťažkosti s hornou
končatinou a môžu sa po absolvovaní celej liečby zapojiť do aktívneho a pracovného života,“ dodáva MUDr. Karaba.
MÁJ · 9
Chirurgický zásah je nutný
Na liečbe karcinómu prsníka sa podieľajú špecialisti: rádiodiagnostik, onkológ, chirurg,
rádioterapeut. Pokiaľ je to aspoň
trochu možné, chirurg sa podľa
slov MUDr. Mariána Karabu snaží robiť operácie, ktoré zachovávajú krásu prsníkov. „V prípade nehmatných, veľmi malých lézií v
prsníku zohráva veľkú úlohu rádiodiagnostik, zavedie lokalizačný vodič k lézii v prsníku s pomocou sonografie, röntgenu, prípadne pri magnetickej rezonancii. Je
to navigácia pre chirurga, ktorému vďaka presnej lokalizácii nádoru stačí vyoperovať malú časť
prsníka a operácia má dobrý kozmetický výsledok.“ Potvrdené
karcinómy v prsníku sa odoberajú s bezpečným lemom do zdravého tkaniva. Ani karcinóm prsníka
väčšieho rozsahu nemusí znamenať odobratie celého prsníka, po
dohovore s onkológom možno podať onkologickú liečbu, ktorá nádor zmenší a umožní realizovať
pre prsník záchovný výkon.
Nároky po liečbe…
Po onkologickej liečbe má pacientka nárok absolvovať kúpeľnú liečbu, ktorú jej uhrádza zdravotná poisťovňa. Rovnako jej uhrádza aj náklady na prípadné protézy a čiastočne náklady na vhodnú podprsenku. V niektorých prípadoch má
nárok aj na náhradu prsníka. Poisťovňa prepláca operačný výkon
a na implantát musí dať súhlas revízny lekár.
ZUZANA VOŠTENÁKOVÁ
[email protected]
■ Inzercia
Ich zdravé prsia mi ležia na srdci.
Preto používam Focus.
Je veľmi šetrný a citlivý.
Akútne straty krvi boli výrazne znížené u skupiny
pacientov operovaných s Harmonickým skalpelom
v porovnaní s kontrolnou skupinou.
ADWANI A., EBBS, S. R.: Ultracision reduces acute blood loss but not seroma formation after mastectomy
and axillary dissection: a pilot study. Int J Clin Pract, May 2006, 60, 5, 562–564
Istota pre operatéra. Bezpečie pre pacienta.
Johnson&Johnson, s.r.o., Plynárenská 7/B, 824 78 Bratislava, Slovenská republika
10 · MÁJ
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA OD SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ET
POHĽAD ODBORNÍKA
Rádioterapia je jednou zo základných možností liečby zhubných nádorov. Využíva vyššiu citlivosť nádorových buniek na
ionizujúce žiarenie. Moderné technológie zvyšujú presnosť a účinnosť liečby a umožňujú znížiť riziko poškodenia zdravých tkanív.
RADA
3
LIEČBA
LI
IEČ
EČB
ČBA
BA
RÁDIOTERAPIA - LIEČBA OŽAROVANÍM
■ Rádioterapia znamená využitie
ionizujúceho žiarenia alebo „radiácie“, zvyčajne X lúčov na liečbu. X lúče (ionizujúce žiarenie typu gama,
röntgenové žiarenie) boli objavené
v roku 1895 a odvtedy sa v medicíne využívajú na vyšetrenia a stanovenie diagnózy (rádiológia) a liečbu
(rádioterapia). Veľmi rýchlo po ich
objavení boli publikované správy
o možnostiach liečby a aj vyliečení
zhubných nádorov. Dlho potom bola
pre onkologických pacientov rádioterapia, popri chirurgickej liečbe,
jedinou nádejou na vyliečenie.
Medicínskym odborom, ktorý sa
zaoberá liečbou nádorov ionizujúcim žiarením je radiačná onkológia. Skúsenosti s využitím rádioterapie sú veľmi rozsiahle. Približne
u polovice onkologických pacientov je súčasťou liečby. Zdroj žiarenia (X lúčov, elektrónov alebo protónov) môže byť mimo tela pacienta,
keď hovoríme o externej rádioterapii, alebo sa dostáva do blízkeho
kontaktu s nádorom, keď hovoríme o brachyterapii. Brachyterapia
sa využíva najmä pri gynekologic-
kých nádoroch, ale aj pri karcinóme prostaty, prsníka a niektorých
nádoroch hlavy a krku.
MUDr. Pavol
Dubinský, PhD.
Hlavný odborník
MZ SR pre radiačnú onkológiu.
Ako účinkuje rádioterapia
Ionizujúce žiarenie ničí nádorové
bunky v ožiarenom objeme. V tejto
alebo v priľahlej oblasti môžu byť zasiahnuté aj zdravé bunky, ktoré však
žiareniu odolávajú lepšie, pretože v
porovnaní s nádorovými bunkami
majú zachované reparačné schopnosti. V prípade, ak sa predsa len
zdravé bunky poškodia, nahrádzajú sa podľa typu buniek a dávky žiarenia. Ak sa zdravé bunky z rôznych
dôvodov nemôžu dostatočne nahradiť, môžu sa objaviť aj dlhotrvajúce
následky liečby. Dávka a rozsah rádioterapie sa vždy plánujú tak, aby
klinický úžitok výrazne prevýšil riziko nežiaducich účinkov liečby.
Liečba, ktorá prebieha počas viacerých dní až týždňov, sa delí na
viacero frakcií. Jednotlivé frakcie
sa zvyčajne podávajú raz denne od
pondelka do piatka. Prestávka počas víkendu pomáha normálnym
bunkám zotaviť sa.
Predpis rádioterapie
Rádioterapia môže byť predpísaná
s cieľom vyliečiť zhubný a niekedy aj nezhubný nádor alebo s cieľom zmenšiť a kontrolovať príznaky rastu nádoru. V prvom prípade
dĺžka liečby zodpovedá typu a lokalizácii nádoru v tele pacienta. Kuratívna rádioterapia sa môže kombinovať s inými typmi liečby, napríklad s operáciou, chemoterapiou,
hormonálnou liečbou a biologickou
liečbou.
Pri kombinácii s operáciou je cieľom predoperačnej rádioterapie
zmenšenie nádoru, uľahčenie jeho
odstránenia a zníženie rizika jeho
rozšírenia počas operácie. Takýto
postup sa uprednostňuje napríklad
pri karcinóme konečníka. Účinok
rádioterapie sa môže zvýšiť súčas-
ným podávaním chemoterapie, keď
hovoríme o chemorádioterapii.
Cieľom pooperačnej rádioterapie je
úplné zničenie všetkých mikroskopických častí nádoru, ktoré mohli zostať v operačnej rane. Týmto spôsobom sa lieči napríklad karcinóm prsníka alebo nádory hlavy a krku.
V prípade, že nádor nemožno vyliečiť, sa rádioterapia veľmi efektívne
využíva na kontrolu príznakov, napríklad bolesti alebo krvácania. Liečba je
vtedy krátkodobá, môže to byť jedna
alebo niekoľko frakcií a celková dávka žiarenia je nižšia. Vedľajšie účinky
liečby sú vtedy len minimálne.
Plánovanie rádioterapie
Plánovanie rádioterapie zahŕňa jednak rozhodnutie o jej podaní a kombinácii s inými spôsobmi liečby a tiež
samotnú prípravu a nastavenie ožarovacích prístrojov. Rozhodnutie o
liečbe musí vziať do úvahy typ a rozsah onkologického ochorenia a tiež
celkový zdravotný stav pacienta.
MUDR. PAVOL DUBINSKÝ, PHD.
[email protected]
■ Inzercia
9ãHREHFQiQHPRFQLFDY5LPDYVNHM6RERWH
2QNR
2VWDWQp
*UDIGRNXPHQWXMHVW~SDM~FLWUHQG~PUWQRVWLX
RQNRORJLFNêFKRFKRUHQtYULPDYVNR±VRERWVNRP
UHJLyQH
3DFLHQWLSULFKiG]DM~QHVNRURDåNHćRFKRUHQLHMH
YSRNURþLORPãWiGLX
&KFH]PHQLĢQHSULD]QLYêYêYRMPRUELGLW\DPRUWDOLW\
XRQNRORJLFNêFKRFKRUHQtYUHJLyQHDSUHWR]DþDOD
EXGRYDĢQRYpPRGHUQp21.2/2*,&.e2''(/(1,(
2GGHOHQLHQDKUDGLORNREDOWRWHUDSLX
~þLQQHMãRXUDGLDþQRXWHUDSLRX
QDOLQHiUQRPXUêFKĐRYDþL
6SROXVEUDFK\WHUDSLRX57*WHUDSLRXD
FKHPRWHUDSLRXSRVN\WXMHNRPSOH[Q~
OLHþEXRQNRORJLFNêFKRFKRUHQt
2QNRORJLFNêSURJUDPMH]DUDGHQêPHG]L
ĢDåLVNRYpSURJUDP\QHPRFQLFH
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA OD SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
MÁJ · 11
POHĽAD ODBORNÍKA
Experimentálna onkológia je vedný odbor snažiaci sa pochopiť mechanizmy
a procesy súvisiace s premenou normálnej bunky na bunku nádorovú. Podieľa
sa tiež na vypracovávaní a zavádzaní nových diagnostických metód a potenciálnych liečebných postupov.
Rakovina súvisí s poškodením
genetického materiálu
K
boju s rakovinou významne prispieva aj experimentálny onkologický výskum.
Ten patrí k neodmysliteľnej súčasti programov, ktorých snahou je znížiť výskyt onkologických ochorení, zlepšiť kvalitu a predĺžiť život onkologických pacientov a v neposlednej miere
znížiť úmrtnosť ľudí na toto ochorenie. Na
Slovensku sa viac ako 60 rokov tento typ
výskumu realizuje na pôde Ústavu experimentálnej onkológie (ÚEO) SAV.
ich včasné odhalenie môže viesť k záchrane
života jedinca nesúceho chybný gén.
„Ľudské
bunky sú
pomerne
dobre vybavené na boj
s negatívnymi faktormi
prostredia.”
Úloha génov
Dnes už niet pochýb o tom, že jedným z hlavných faktorov prispievajúcim k vzniku onkologického ochorenia sú poruchy v genetickej informácii (DNA). Tie majú dvojaký pôvod: dedičný a získaný. Úloha dedičnosti pri
vzniku nádorového ochorenia je s postupujúcim časom viac a viac preukázateľná a dnes
poznáme typy onkologických ochorení, pri
ktorých je ich dedičná forma spätá s poruchami v konkrétnych génoch. K takýmto typom onkologických diagnóz patria napr. rakovina prsníka, hrubého čreva a konečníka
a niektoré ďalšie. Keďže poruchy v génoch,
ktoré sú zodpovedné za dedičné formy rakoviny, sú pomerne ľahko identifikovateľné,
Poruchy DNA
Iná situácia je pri onkologických diagnózach, pri ktorých spätosť s dedičnosťou
zatiaľ preukázaná nebola, a ktoré teda
vznikajú ako dôsledok nahromadenia porúch v DNA počas života jedinca. Faktory
zodpovedné za hromadenie porúch v DNA
sú chronicky známe a zahrňujú predovšetkým nezdravý životný štýl spôsobený fajčením, nezdravou výživou, stresom,
nedostatkom telesných aktivít a pod. Pre
vedcov z oblasti experimentálnej onkológie nie je prekvapivý fakt, že ľudské bunky sú pomerne dobre vybavené na boj s
negatívnymi faktormi prostredia, keďže
obsahujú mechanizmy opravy poškodenej DNA. V povedomí širokej laickej verejnosti však tento poznatok absentuje.
DNA vie byť opravená
Mgr. Miroslav
Chovanec, PhD.
Vedúci Laboratória
molekulárnej genetiky Ústavu experimentálnej onkológie.
Prečo niektorí ochorejú na rakovinu a iní
nie, môže byť aj dôsledkom toho, že medzi
ľuďmi existujú rozdiely v kapacite systémov zodpovedných za opravu DNA. Systémy opravy DNA môžu mať teda súvis so
samotným vznikom onkologického ochorenia, ale vplývajú aj na účinnosť jeho
liečby, a tak súvisia s jeho progresiou. Štúdium procesov opravy DNA je súčasťou
výskumu mnohých onkologických centier vo svete a nabralo na intenzite hlavne po tom, ako bol v roku 1994 jedným z
najprestížnejších vedeckých časopisov
sveta vyhlásený za molekulu roka „DNA
opravný enzým“, ako aj po tom, ako sa začala éra preukázateľnej spätosti dedičnosti a rakoviny, keď medzi prvé formy onkologického ochorenia s dedičnou predispozíciou patrili práve tie, ktoré mali chybný
niektorý z génov opravy DNA.
Výskum opravy DNA v podmienkach SR
Laboratórium molekulárnej genetiky ÚEO
SAV sa dlhodobo venuje štúdiu opravných
systémov DNA. Snaží sa hlbšie spoznávať tie
mechanizmy, ktoré sú zodpovedné za opravu
klinicky významných poškodení DNA. Pracuje na jemných detailoch týchto mechanizmov, študuje ich možný vplyv na účinnosť
liečby onkologického ochorenia a pokúša sa
priniesť do podmienok Slovenska koncept
na mieru šitej terapie, ktorá by zohľadňovala opravné kapacity jednotlivých onkologických pacientov. Nevnímajme preto takýto
výskum ako samoúčelný a berme ho ako súčasť rozsiahlych onkologických programov.
■ Inzercia
Nadácia Výskum rakoviny
Vás pozýva do spolupráce pri naplnení cieľov pre rok 2010
dva dôležité prístroje na výskum a liečbu rakoviny
y
pre Ústav experimentálnej onkológie SAV
Vaša pomoc znamená nádej!
Nadácia Výskum rakoviny
Vlárska 7
833 91 Bratislava 37
www.nvr.sk
IČO: 31782582
Číslo účtu: 167534012/0200, VÚB Bratislava
Pyrosekvenátor 68000 €
Nukleofektor 24000 €
Download

ŽIVOT TREBA PREŽÍVAŤ NAPLNO