Pečiatka banky / Prevzal
Bank stamp / Signature
Hromadný príkaz na úhradu / Mass payment order
Sepa platba / Sepa payment
Platba v rámci banky / Payment between accounts in Privatbanka
Platiteľ / Payer
IBAN – číslo účtu platiteľa
Payer’s Account Number
Dátum splatnosti
Celková suma
Mena
Maturity Date
Total amount
Currency
Príjemca / Beneficiary
IBAN – číslo účtu príjemcu
BIC – Kód banky príjemcu
Beneficiary’s Account Number
Beneficiary’s Bank Code
Názov účtu príjemcu
Beneficiary’s Name
Suma
VS – Variabilný symbol
SS – Špecifický symbol
KS – Konštantný symbol
Amount
Variable Symbol
Specific Symbol
Constant Symbol
Správa pre príjemcu
Správa pre platiteľa
Remittance Information
Information for payer
IBAN – číslo účtu príjemcu
BIC – Kód banky príjemcu
Beneficiary’s Account Number
Beneficiary’s Bank Code
Názov účtu príjemcu
Beneficiary’s Name
Suma
VS – Variabilný symbol
SS – Špecifický symbol
KS – Konštantný symbol
Amount
Variable Symbol
Specific Symbol
Constant Symbol
Správa pre príjemcu
Správa pre platiteľa
Remittance Information
Information for payer
IBAN – číslo účtu príjemcu
BIC – Kód banky príjemcu
Beneficiary’s Account Number
Beneficiary’s Bank Code
Názov účtu príjemcu
Beneficiary’s Name
Suma
VS – Variabilný symbol
SS – Špecifický symbol
KS – Konštantný symbol
Amount
Variable Symbol
Specific Symbol
Constant Symbol
Správa pre príjemcu
Správa pre platiteľa
Remittance Information
Information for payer
IBAN – číslo účtu príjemcu
BIC – Kód banky príjemcu
Beneficiary’s Account Number
Beneficiary’s Bank Code
Názov účtu príjemcu
Beneficiary’s Name
Suma
VS – Variabilný symbol
SS – Špecifický symbol
KS – Konštantný symbol
Amount
Variable Symbol
Specific Symbol
Constant Symbol
Správa pre príjemcu
Správa pre platiteľa
Remittance Information
Information for payer
IBAN – číslo účtu príjemcu
BIC – Kód banky príjemcu
Beneficiary’s Account Number
Beneficiary’s Bank Code
Názov účtu príjemcu
Beneficiary’s Name
Suma
VS – Variabilný symbol
SS – Špecifický symbol
KS – Konštantný symbol
Amount
Variable Symbol
Specific Symbol
Constant Symbol
Správa pre príjemcu
Správa pre platiteľa
Remittance Information
Information for payer
Dátum a miesto vystavenia
Pečiatka, podpis platiteľa
Place and Date of Issue
Stamp, signature of payer
Meno a priezvisko predkladateľa
First name and surname of submitter
Typ a číslo identifikačného dokladu
ID type and number
Download

Hromadný príkaz na úhradu / Mass payment order