Klientské informácie č. 3
Novelou zákona o zdravotnom poistení z roku
2010 sa zaviedlo platenie zdravotných odvodov z dividend na Slovensku. Pred vyplatením
podielov na zisku by sa každá vyplácajúca
spoločnosť aj príjemca mali oboznámiť so
svojimi zákonnými povinnosťami.
Podiely podliehajúce odvodom
na zdravotné poistenie
Povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie sa
vzťahuje na dividendy a podiely na zisku obchodných spoločností a družstiev vyplácané zo zisku
dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo
po 1. januári 2011. Povinnosť platiť zdravotné poistenie sa v určitých prípadoch vzťahuje aj na vyrovnacie podiely a podiely na likvidačnom zostatku
ako aj na podiely tichých spoločníkov na výsledku
podnikania. Ďalej v tomto dokumente rozoberáme
dividendy a podiely na zisku, ktoré spoločne nazývame iba podiely na zisku.
Podiely na zisku podliehajú odvodom na zdravotné
poistenie iba v prípade, ak ich inkasuje fyzická osoba, ktorá povinne podlieha zdravotnému poisteniu
na Slovensku. Pokiaľ je prijímateľom fyzická osoba, ktorá je povinne zdravotne poistená v inom
členskom štáte EÚ (t. j. podlieha zahraničnému
systému zdravotného poistenia), neplatí z prijatých
podielov na zisku (dividend) odvody na zdravotné
poistenie na Slovensku.
Podiely na zisku (dividendy) sú do určitej výšky (tzv.
minimálny základ) oslobodené od platenia poistného na zdravotné poistenie. Pre podiely prijaté v roku
2012 je minimálny základ 339‚89 EUR a pre podiely
prijaté v roku 2013 sa jedná o čiastku 347‚41 EUR.
BRATISLAVA
PRAHA
Slovenská republika
Jún 2013
Podiely na zisku za roky 2011 a 2012
Kto odvádza poistné z podielov na zisku
Pri podieloch na zisku vyplatených za účtovné obdobie, ktoré sa začalo pred 31. decembrom 2012,
poistné platí sám poistenec, čiže prijímateľ podielu na zisku (dividendy), napr. spoločník, akcionár.
Poistenec nie je povinný sa z dôvodu príjmu z dividend prihlasovať na zdravotné poistenie.
Z podielov na zisku (dividend) sa neplatia preddavky na zdravotné poistenie, prijaté podiely (dividendy) vstupujú ako príjmy do ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok, v ktorom boli
vyplatené.
Sadzba poistného
Sadzba poistného je 10 % a u osôb so zdravotným
postihnutím 5 %.
Oznamovacia povinnosť
Poistenec, ktorého úhrnná výška prijatých podielov na zisku (dividend) presiahla sumu minimálneho základu, oznámi túto prevyšujúcu sumu do
31. mája nasledujúceho kalendárneho roku, po obdržaní podielu (dividendy) do príslušnej zdravotnej poisťovne na predpísanom tlačive, ktoré tvorí
prílohu týchto informácií.
Ak teda fyzická osoba prijala v roku 2012 podiely na zisku (dividendy) v úhrnnej výške vyššej
ako 339‚89 EUR, je povinná na predpísanom tlačive o tom informovať zdravotnú poisťovňu do
31. mája 2013.
Výpočet výšky poistného z týchto príjmov vykoná
zdravotná poisťovňa v rámci ročného zúčtovania
zdravotného poistenia za rok 2013.
PELHŘIMOV
BRNO
viedeň
HORN
www.auditor.eu
An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms
2
Ak fyzická osoba príjme v roku 2013 podiely na
zisku (dividendy) v úhrnnej výške vyššej ako
347‚41 EUR, bude povinná o tom informovať zdravotnú poisťovňu do 31. mája 2014.
Podiely na zisku za účtovné obdobie
od roku 2013
Kto odvádza poistné z podielov na zisku
Z podielov na zisku vyplatených za účtovné obdobie, ktoré sa začalo po 31. decembra 2012, platí preddavky na zdravotné poistenie platiteľ dividend,
a to iba vtedy, ak má sídlo na území Slovenska.
platených podielov a preddavky na poistné do
ôsmich dní odo dňa vyplatenia podielov;
–– vyplatiť a odviesť preddavok na poistné za poistenca, ktorému vyplatil podiel na zisku (dividendy) do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po vyplatení dividendy.
Platiteľ podielov na zisku (dividend) so sídlom
v zahraničí preddavky na poistné neplatí.
Poistenec, ktorému vyplatila podiel na zisku (dividendu) právnická osoba so sídlom v zahraničí, je
povinný jeho výšku oznámiť zdravotnej poisťovni
na tlačive do 31. mája nasledujúceho roka.
Sadzba poistného
Sadzba poistného je 14 %.
Oznamovacia povinnosť
Platiteľ podielov na zisku (dividend) so sídlom na
Slovensku je povinný:
–– písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkový výšku vy-
Lucia Váryová
Vedúca mzdového oddelenia
T: +421 2 544 14 660
[email protected]
For more than 10 years
on the Slovak market.
Kontakty
MMag. Ulrich Paugger
Medzinárodné daňové právo
Ing. Zuzana Sukeníková
Slovenská účtovná legislatíva
Kancelária Bratislava
Fraňa Kráľa 35
811 05 Bratislava
T: +421 2 544 14 660
Ing. Roman Kontelík
Slovenské daňové právo
Lucia Váryová
Personálná a mzdová agenda
Viac informácií na www.auditor.eu.
Údaje zverejnené v tejto publikácii majú informatívny charakter a nenahrádzajú právne, ekonomické či daňové poradenstvo.
Poradenstvo vyžaduje znalosť konkrétnych prípadov a posúdenie všetkých relevantných skutočností. Za rozhodnutia, ktoré sa čitateľ
tejto publikácie rozhodne urobiť na základe informácií v nej uvedených, nepreberáme zodpovednosť.
AUDITOR je auditorskou a daňovo poradenskou spoločnosťou s medzinárodným zameraním. Už viac ako 10 rokov ponúka služby v oblasti
auditu, daňového poradenstva, mzdového účtovníctva a personálnej agendy, vedenia finančného účtovníctva a podnikového poradenstva.
Prostredníctvom partnerských kancelárií v Českej republike a v Rakúsku (tu pod menom Stöger & Partner) poskytuje
kompletné poradenstvo v krajinách strednej Európy. Členstvo v celosvetovej sieti UHY International, ktorá združuje
nezávislé poradenské spoločnosti z viac než 80 krajín sveta, umožňuje efektívne riešiť globálne poradenské aspekty.
www.auditor.eu
An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms
Download

Platenie zdravotných odvodov z vyplatených podielov na