Klientské informácie č. 1
níkom štatutárny orgán dodávateľa, alebo člen
štatutárneho orgánu dodávateľa, alebo spoločník dodávateľa.
Ručenie odberateľa za DPH
Odberateľ ručí za daň z pridanej hodnoty (ďalej len
„daň“) uvedenú na faktúre od dodávateľa vtedy, ak
dodávateľ túto daň nezaplatil, alebo sa stal neschopným ju zaplatiť a odberateľ (platiteľ dane) v čase
vzniku daňovej povinnosti vedel, alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal, alebo vedieť
mohol, že daň (alebo jej časť) nebude zaplatená.
Dostatočným dôvodom na to, že odberateľ vedieť
mal alebo vedieť mohol, že daň (jej časť) nebude zaplatená, je skutočnosť, že:
Protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je
bez ekonomického opodstatnenia neprimerane
vysoká alebo neprimerane nízka.
Odberateľ pokračoval v uskutočňovaní zdaniteľných obchodov s dodávateľom, ktorý bol zverejnený v Zozname rizikových subjektov (viď
ďalej); teda keď v čase dodania plnenia bol dodávateľ v predmetnom zozname už zverejnený.
V čase vzniku daňovej povinnosti bol štatutárnym orgánom odberateľa, alebo členom štatutárneho orgánu odberateľa, alebo jeho spoloč-
Slovenská republika
Apríl 2013
Zoznam rizikových subjektov
Zoznam rizikových subjektov (neoficiálny názov)
je zoznam platiteľov dane, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň, ktorý je publikovaný na internetovej stránke Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.
Dôvody na možné zrušenie registrácie vedúce
k zverejneniu v tomto zozname sú, ak platiteľ:
opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie;
opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť;
opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla,
miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne;
opakovane porušuje povinnosti pri daňovej
kontrole.
Zoznam rizikových subjektov sa zverejňuje a priebežne aktualizuje na webovej stránke Finančného
riaditeľstva Slovenskej republiky, www.drsr.sk.
Prvý zoznam rizikových subjektov bol zverejnený 4. februára 2013 (odkaz tu) a k 20. marcu 2013
ešte nebol aktualizovaný.
Ako minimalizovať riziko ručenia v prípade
dodávok od „rizikových subjektov“
V prípade dodávok od „rizikových subjektov“
môže odberateľ riziko ručenia znížiť nasledovne:
Pred dodaním tovaru alebo služby si overiť, či
dodávateľ nie je uvedený v zozname rizikových
BRATISLAVA
PRAHA
PELHŘIMOV
BRNO
viedeň
HORN
www.auditor.eu
An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms
2
subjektov; takéto overenie aplikovať aj pri úhrade
záloh pred dodaním tovaru či služby.
Rozhodujúce sú údaje z predmetného zoznamu
platné v deň vzniku daňovej povinnosti (t. j. v deň
dodania tovaru či služby, alebo v deň prijatia zálohy na tieto dodávky). Akékoľvek následné preverovanie ex post, napr. pri účtovaní prijatých faktúr, už
nie je relevantné pre postavenie ručenia.
Vyššie uvedené skutočnosti a riziká by mal odberateľ zohľadniť vo svojich zmluvných vzťahoch, najmä vhodným upravením platobných podmienok.
Vylúčenie zodpovednosti
AUDITOR SK s. r. o. pri vedení externého
účtovníctva a pri spracovaní účtovných závierok nemôže overovať, či ku dňu dodania tovaru
alebo služby bol dodávateľ uvedený v Zozname rizikových subjektov zverejňovanom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky.
Dôrazne poukazujeme na to, že v tomto smere
AUDITOR SK s. r. o. nemôže prevziať akúkoľvek zodpovednosť.
Ing. Roman Kontelík
Vedúci daňového oddelenia
T: +421 2 544 14 660
[email protected]
For more than 10 years
on the Slovak market.
Navštívili ste naše webové stránky www.auditor.eu?
Ďalšie praktické informácie k daňovým zmenám a zostaveniu
daňového priznania v roku 2013 nájdete v sekcii Média.
Týkajú sa vaše súčasné alebo budúce podnikateľské aktivity aj
Českej republiky? AUDITOR poskytuje svoje služby aj v ČR.
Pokiaľ vás zaujímajú novinky z oblasti účtovníctva a daní
v českej legislatíve, zaregistrujte sa k nášmu newsletteru online.
Kontakty
MMag. Ulrich Paugger
Medzinárodné daňové právo
Bc. Dáša Straková
Slovenská účtovná legislatíva
Kancelária Bratislava
Fraňa Kráľa 35
811 05 Bratislava
T: +421 2 544 14 660
Ing. Roman Kontelík
Slovenské daňové právo
Lucia Váryová
Personálná a mzdová agenda
Viac informácií na www.auditor.eu.
Údaje zverejnené v tejto publikácii majú informatívny charakter a nenahrádzajú právne, ekonomické či daňové poradenstvo.
Poradenstvo vyžaduje znalosť konkrétnych prípadov a posúdenie všetkých relevantných skutočností. Za rozhodnutia, ktoré sa čitateľ
tejto publikácie rozhodne urobiť na základe informácií v nej uvedených, nepreberáme zodpovednosť.
AUDITOR je auditorskou a daňovo poradenskou spoločnosťou s medzinárodným zameraním. Už viac ako 10 rokov ponúka služby v oblasti
auditu, daňového poradenstva, mzdového účtovníctva a personálnej agendy, vedenia finančného účtovníctva a podnikového poradenstva.
Prostredníctvom partnerských kancelárií v Českej republike a v Rakúsku (tu pod menom Stöger & Partner) poskytuje
kompletné poradenstvo v krajinách strednej Európy. Členstvo v celosvetovej sieti UHY International, ktorá združuje
nezávislé poradenské spoločnosti z viac než 80 krajín sveta, umožňuje efektívne riešiť globálne poradenské aspekty.
www.auditor.eu
An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms
Download

Ručenie za DPH