Klientské informácie č. 8
Slovenská republika
November 2013
Zaviesť elektronickú komunikáciu daňových
subjektov s daňovými úradmi sa plánovalo
už od roku 2012. Po niekoľkých odkladoch
účinnosti tejto zmeny vyplývajúcej z daňového poriadku však platí, že vybrané skupiny
daňových subjektov budú mať od 1. januára
2014 povinnosť doručovať podania finančnej
správe výlučne elektronicky.
advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje
pri správe daní;
zástupca neuvedený vyššie, za daňový subjekt,
ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.
Na koho sa povinná elektronická
komunikácia s daňovým úradom vzťahuje
Podľa § 14 ods. 1 daňového poriadku je povinný
doručovať podania elektronickými prostriedkami
finančnej správe:
daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH);
daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní;
BRATISLAVA
PRAHA
Nová povinnosť komunikovať elektronicky sa
vzťahuje na všetky podania, ktoré bude daňový
subjekt podávať. Prílohy budú môcť byť naďalej
posielané aj v listinnej podobe (teda osobne alebo poštou). Elektronické doručovanie na daňový
PELHŘIMOV
BRNO
viedeň
HORN
www.auditor.eu
An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms
2
úrad bude povinné pre všetky podania vymedzených subjektov od 1. januára 2014, napr. to
bude platiť už pre daňové priznanie k DPH za
december 2013.
Možnosti ako komunikovať elektronicky
Možnosti ako komunikovať so správcom dane
elektronicky sú od 1. januára 2014 dve:
prostredníctvom zaručeného elektronického
podpisu (ZEP);
prostrednítvom písomnej dohody so správcom
dane o elektronickom doručovaní, uzatvorenej
podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku.
Čo všetko je potrebné zabezpečiť
Pokiaľ sa daňový subjekt rozhodne elektronicky
komunikovať prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu, musí si vopred tento podpis
vybaviť. A to u subjektu oprávneného na vydávanie takýchto podpisov (t. j. nie u daňového úradu).
V prípade „dohody“ sa len dostaví na daňový úrad
a podpíše dohodu.
Pre úspešné nasadenie elektronickej komunikácie
však firma musí zabezpečiť aj:
registráciu používateľa (osoby oprávnenej konať za daňový subjekt) pre vstup na portál finančnej správy;
autorizáciu používateľa u správcu dane na overenie oprávnenia konať za daňový subjekt pri
využívaní elektronickej komunikácie;
inštalovanie programového vybavenia a jeho
správne nastavenie, a to na každom počítači, ktorý bude využívaný pre elektonickú
komunikáciu.
Daňovým subjektom možno len odporúčať, aby si
prípravu na vyššie uvedené zmeny nenechávali na
poslednú chvíľu.
Ing. Roman Kontelík
Vedúci daňového oddelenia
T: +421 2 544 14 660
[email protected]
For more than 10 years
on the Slovak market.
Kontakty
MMag. Ulrich Paugger
Medzinárodné daňové právo
Ing. Zuzana Sukeníková
Slovenská účtovná legislatíva
Kancelária Bratislava
Fraňa Kráľa 35
811 05 Bratislava
T: +421 2 544 14 660
Ing. Roman Kontelík
Slovenské daňové právo
Lucia Váryová
Personálná a mzdová agenda
Viac informácií na www.auditor.eu.
Údaje zverejnené v tejto publikácii majú informatívny charakter a nenahrádzajú právne, ekonomické či daňové poradenstvo.
Poradenstvo vyžaduje znalosť konkrétnych prípadov a posúdenie všetkých relevantných skutočností. Za rozhodnutia, ktoré sa čitateľ
tejto publikácie rozhodne urobiť na základe informácií v nej uvedených, nepreberáme zodpovednosť.
AUDITOR je audítorskou a daňovo poradenskou spoločnosťou s medzinárodným zameraním. Už viac ako 10 rokov ponúka služby v oblasti
auditu, daňového poradenstva, mzdového účtovníctva a personálnej agendy, vedenia finančného účtovníctva a podnikového poradenstva.
Prostredníctvom partnerských kancelárií v Českej republike a v Rakúsku (tu pod menom Stöger & Partner) poskytuje
kompletné poradenstvo v krajinách strednej Európy. Členstvo v celosvetovej sieti UHY International, ktorá združuje
nezávislé poradenské spoločnosti z viac než 80 krajín sveta, umožňuje efektívne riešiť globálne poradenské aspekty.
www.auditor.eu
An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms
Download

Elektronická komunikácia s daňovými úradmi povinne od 1