Podpis platiteľa, pečiatka
Signature of Payer, Stamp
ZAHRANIČNÝ PLATOBNÝ PRÍKAZ
FOREIGN PAYMENT ORDER
Mena / Currency *
Pečiatka banky / Prevzal
Bank stamp / Received by
Predložil:
Submitted by:
Suma / Amount *
Dátum splatnosti / Maturity Date (DD.MM.YYYY)
PLATITEĽ / PAYER *
IBAN - číslo účtu platiteľa / Payer’s Account Number *
BIC - kód banky / Payer’s Bank Code
OT P V SK B X
PRÍJEMCA PLATBY / BENEFICIARY *
Číslo účtu príjemcu alebo IBAN / Beneficiary’s Account Number or IBAN
Názov účtu / Name of Account
Ulica / Street
Mesto / Town
Štát / Country
BANKA PRÍJEMCU / BENEFICIARY'S BANK *
Swiftový kód (BIC) / Swift Code (BIC)
V prípade, že nezadáte Swiftový kód (BIC) banky príjemcu, sú názov banky príjemcu a jej adresa povinné údaje.
The name and the address of the Beneficiary’s Bank are mandatory, if the Swift Code (BIC) is left blank.
Názov banky / Name of Bank
Mesto / Town
Štát / Country
DISPOZÍCIA NA BANKOVÉ POPLATKY / DETAILS OF CHARGES *
OUR
SHA
PRIORITA / PRIORITY *
NORMAL
URGENT
Dohodnutý zmluvný kurz / Agreed Exchange Rate
BEN
Hodnota kurzu / Exchange Rate
INFORMÁCIA PRE PRÍJEMCU / INFORMATION FOR BENEFICIARY
DOPLŇUJÚCE ÚDAJE O BANKE PRÍJEMCU / ADDITIONAL DETAILS ABOUT BENEFICIARY’S BANK
Vyplňte v prípade, ak chcete uviesť korešpondentskú banku banky príjemcu, alebo chcete uviesť iné doplňujúce údaje.
Fill in the case you would like to state the Correspondednt Bank of the Beneficiary’s Bank or any other additional information.
Kontakt / Contact:
Overenie totožnosti / Approval Identity
Miesto a dátum vystavenia / Place and Date of issue
251367
Tlačivo vyplňujte čitateľne, čiernym alebo modrým perom, podľa predpísaného vzoru.
UPOZORNENIE - Za správnosť vyplnenia platobného príkazu zodpovedá klient
* Povinné údaje / Mandatory
Download

zahraničný platobný príkaz / foreign payment order