Podpis platiteľa, pečiatka
Signature of Payer, Stamp
SEPA HROMADNÝ
PLATOBNÝ PRÍKAZ
SEPA BULK
PAYMENT ORDER
Pečiatka banky / Prevzal
Bank stamp / Received by
Predložil:
Submitted by:
Dátum splatnosti / Maturity Date (DD.MM.RR)
IBAN - číslo účtu platiteľa / Payer’s Account Number *
Mena / Currency
Suma spolu / Total Amount *
E UR
Centy / Cents
0
, 0 0
IBAN - číslo účtu príjemcu / Beneficiary’s Account Number *
1
BIC - kód banky príjemcu / Beneficiary’s Bank Code **
Suma / Amount *
Centy / Cents
VS - Variabilný symbol / Variable Symbol
SS - Špecifický symbol / Specific Symbol
KS - Konštantný symbol / Constant Symbol
Informácia pre príjemcu / Remittance Information
Názov príjemcu / Beneficiary’s Name
Referencia platiteľa / Payer’s Reference
IBAN - číslo účtu príjemcu / Beneficiary’s Account Number *
2
BIC - kód banky príjemcu / Beneficiary’s Bank Code **
Suma / Amount *
Centy / Cents
VS - Variabilný symbol / Variable Symbol
SS - Špecifický symbol / Specific Symbol
KS - Konštantný symbol / Constant Symbol
Informácia pre príjemcu / Remittance Information
Názov príjemcu / Beneficiary’s Name
Referencia platiteľa / Payer’s Reference
IBAN - číslo účtu príjemcu / Beneficiary’s Account Number *
3
BIC - kód banky príjemcu / Beneficiary’s Bank Code **
Suma / Amount *
Centy / Cents
VS - Variabilný symbol / Variable Symbol
SS - Špecifický symbol / Specific Symbol
KS - Konštantný symbol / Constant Symbol
Informácia pre príjemcu / Remittance Information
Názov príjemcu / Beneficiary’s Name
Referencia platiteľa / Payer’s Reference
Overenie totožnosti / Approval Identity
Miesto a dátum vystavenia / Place and Date of issue
479156
Tlačivo vyplňujte čitateľne, čiernym alebo modrým perom, podľa predpísaného vzoru.
UPOZORNENIE - Za správnosť vyplnenia platobného príkazu zodpovedá klient
* Povinné údaje / Mandatory
** Povinné iba pre cezhraničnú platbu / Mandatory only for Cross-Border Payment
Download

sepa hromadný platobný príkaz / sepa bulk payment order