PLATOBNÝ PRÍKAZ NA MEDZINÁRODNÚ ÚHRADU
INTERNATIONAL CREDIT TRANSFER PAYMENT ORDER
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Bratislava ("ING Bank")
SWIFT 32A
Deň zaťaženia:
Date of debit:
Mena:
Currency:
deň
day
mesiac
month
Suma:
Amount:
.
Medzinárodná úhrada - ten istý deň
International credit transfer - same day
rok
year
SWIFT 50K Príkazca / Ordering customer
Na ťarchu účtu:
Account to be debited:
(Preferably IBAN)
Príkazca:
Ordering customer:
V prípade platby mimo EÚ uviesť aj adresu príkazcu/In case of a payment out of EU please fill in also the address of the ordering customer.
Referent:
Contact person:
Telefón:
Phone:
SWIFT 59 Príjemca / Beneficiary customer
V prospech účtu:
Account to be credited:
(Preferably IBAN)
Názov účtu:
Name:
Kód krajiny a krajina príjemcu /
Country code and country of beneficiary:
Adresa:
Address:
SWIFT 57 Banka príjemcu / Account with institution
Bankové identifikačné číslo (BLZ, SC, FW, CHIPS a SWIFT kód):
Bank identification number (BLZ, SC, FW, CHIPS and SWIFT code):
Banka príjemcu:
Beneficiary's bank:
Adresa:
Address:
SWIFT 70
Detaily k úhrade:
Payment details:
SWIFT 71
Poplatky:
Details of charges:
SHA
BEN
OUR
(Poplatky ING Bank na ťarchu príkazcu/
poplatky zahraničných bánk na ťarchu príjemcu)
(ING Bank charges for ordering customer/
charges of foreign bank for beneficiary)
(Všetky poplatky na ťarchu príjemcu)
(All charges for beneficiary)
(Všetky poplatky na ťarchu príkazcu)
(All charges for ordering customer)
Platobný titul:
Title of payment (number and in words):
Ďalšie poznámky pre ING Bank:
Other remarks (for ING Bank):
Dátum:
Date:
Podpis / Authorized signature:
Fax kľúč (ak existuje) / Fax key (if applicable):
Miesto:
Place:
Prehlásenie / Declaration
Prehlasujem, že platné devízové predpisy poznám a pri medzinárodných úhradách sa riadim týmito predpismi. / We hereby declare that we are aware of the terms of the current foreign exchange regulations and international
credit transfer payment order given is in compliance with these provisions.
V súlade s ING podmienkami pre platobné služby a Sadzobníkom a podmienkami pre platobné služby ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky zodpovedá klient za správnosť vyplnenia platobného príkazu. / In accordance
with ING Conditions for Payment Services and Tariffs and Conditions for Payment Services ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky the client is responsible for correct completing of this payment order.
Download

PLATOBNÝ PRÍKAZ NA MEDZINÁRODNÚ ÚHRADU