Prevodný príkaz na cezhraničný prevod / Payment Order
Mena
Currency
Záznamy banky
Suma
Bank Details
Amount
Referenčné číslo
Reference Number
Suma slovom
(20)
Amount in Words
IBAN – číslo účtu platiteľa
Payer’s Account Number
Názov účtu platiteľa 50:
Payer’s Name
Kurz
Exchange Rate
SNA
Banka príjemcu
57:
Číslo účtu príjemcu
59:
Beneficiary’s Bank
Beneficiary’s No. of Account
Swiftový kód
Dátum účinnosti
BLZ
ABO
SC
Iné kódy
Swift Code
Other Codes
Kontroloval
Checked by
Príjemca (názov a presná adresa)
59:
Beneficiary (Name and Full Address)
Country Code
Carried by
Maturity Date
FW
Kód krajiny
Typoval
Platobný titul
Payment Title
Obsah platobného titulu slovom
Došlo dňa / prevzal
(pečiatka a podpis pracovníka banky)
Payment Title in Words
Podrobnejšia špecifikácia platby
70:
Details of Payment
Received by / Date
(Stamp and Bank Employee Signature)
71A:
Výdavky zahraničných bánk na ťarchu1)
Foreign Bank Charges to the debit of 1)
Dátum a miesto vystavenia
Date and Place of Issue
– príkazcu / payer (OUR)
– príjemcu / beneficiary (BEN)
– príkazcu / príjemcu / payer / beneficiary (SHA)
Podpis(y) / Pečiatka príkazcu
Payer’s Signature(s) / Payer’s Stamp
Meno a priezvisko predkladateľa / tel.
Submitter’s First Name and Surname / telephone
Typ a číslo identifikačného dokladu predkladateľa
Submitter’s ID Type and Number
Realizácia prevodu sa riadi ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok Privatbanky, a.s. Klient sa zároveň zaväzuje
zaplatiť všetky poplatky súvisiace s realizáciou tohto platobného príkazu v zmysle platného Sadzobníka poplatkov Privatbanky, a.s.
Tento príkaz nemôže slúžiť ako potvrdenie
o realizácii platby.
The bank transfer realization follows the General Terms and Business Conditions of Privatbanka, a.s. The client is obligated to pay
all the fees and charges for this bank transfer realization following the valid Scale of fees and charges in Privatbanka, a.s.
This payment order cannot be used as
a confirmation of the final settlement.
1) vybranú možnosť klient vyznačí krížikom
Download

Prevodný príkaz na cezhraničný prevod / Payment Order