Jméno / name
Škola / university
Martin Švec
Fakulta architektury
Faculty of architecture / VUT Brno
Mail
[email protected]
Web. stránka / website www.architektonicke-modely.net
www.youtube.com/archemode
Telefon / phone number (+420) 776 807 024
Adresa / address
Mateří 15 / 614 00 Brno Maloměřice
Czech republic
MARTIN ŠVEC
Portfolio
Architektonické a urbanistické studie, modely, vizualizace / architectural and urbanistic studies, prototypes, renderings
VII/2011
La Grande Arche de La Défense
Struktivní model / structural prototype (1:400)
Typ stavby / type
Zadavatel / submitter
Datum / date
Hodnocení / rating
Martin Švec / portfolio
Administrativní budova / administrative
FA VUT Brno
XI/2008 - I/2009
A/97
CZ Model zobrazující převážně konstrukci a důležité EN The prototype is showing the construction and
architektonické prvky. Je vyroben pouze z vrstveného kladívkového kartonu. Předlohou je
světoznámá stavba architekta Johanna Otto von
Spreckelsena otevřená roku 1989 v Paříži jako
závěrečná část historického diametru.
important architectural elements. Is made only
from white stiff paper. The original building is
world-known building of the architect Johann
Otto von Spreckelsen. It was finished in 1989 in
Paris as the terminal point of the historical
diametre.
#1
Půdorys přízemí / ground floor plan
Půdorys 1. patra / first floor plan
Příčný řez / cross section
Detail schodiště / scale detail
Model / prototype (1:50)
ArcheSTUDIO
CZ Návrh
Architektonická studie / pilot project
Typ stavby / type
Zadavatel / submitter
Datum / date
Hodnocení / rating
Martin Švec / portfolio
Administrativní budova / administrative
FA VUT Brno
III/2009 - V/2009
A/93
samostatné budovy v nespecifikované
situaci pro malý architektonický ateliér (4 architekti a 2 inženýři). I při malé velikosti poutá pozornost. Terasa umožňuji práci venku za pěkného
počasí.
EN The design of small dettached building for the
architectural studio (4 architects, 2 engineers).
Although its small size si it attracting the looks.
The terrace enables working outdoor when the
weather is good.
#2
Půdorys přízemí / ground floor plan
Půdorys 1. patra / first floor plan
Interiér / interior
Příčný řez / cross section
Model / prototype (1:50)
Rodinný domek Pod Hády
Architektonická studie / pilot project
Typ stavby / type
Zadavatel / submitter
Datum / date
Hodnocení / rating
Martin Švec / portfolio
Rodinný domek / family house
FA VUT Brno
X/2009 - I/2010
A/90
CZ Rodinný domek pro fiktivního investora v Podhá- EN The dettached house for typical customer in Pod
deckém údolí v Brně Maloměřicích. Obsahuje 4
obytné místnosti, domácí kancelář a suterén s
wellness místností. Navrženo v nízkoenergetickém standardu. Dům je dřevostavba
Hády valley in Brno Maloměřice. Contains 4 habitable rooms, home office and cellar with wellness
room. Designed for low-energy consumption
standard. The house has framed wooden construction
#3
Předběžné vizualizace / pre-visualisations
Řezy / sections
Půdorys přízemí / ground floor plan Půdorys suterénu / basement plan
Půdorys 1. patra / first floor plan
Rodinný domek Brno Bystrc
CZ Rodinný domek pro konkrétní klienty. Přestavba EN The dettached house for factual clients. Re-build
Architektonická studie / pilot project
Typ stavby / type
Zadavatel / submitter
Datum / date
Hodnocení / rating
Martin Švec / portfolio
Rodinný domek / family house
Soukromý investor
VI/2009 - X/2010
Původní stav / initial state
staršího domu v okrajové části Brna v blízkosti
zoologické zahrady. Dům o 6 obytných místnostech s technickým suterénem, uprostřed zahrady.
V realizaci.
of an older house in Brno’s suburb near the Zoo.
The house has 6 habitable rooms, technical rooms
in cellar and is situated in the centre of garden.
Under construction.
#4
Půdorys suterénu / basement plan
Půdorys přízemí / ground floor plan
Atriový rodinný domek
Ideová studie / idea project
Typ stavby / type
Zadavatel / submitter
Datum / date
Hodnocení / rating
Martin Švec / portfolio
Rodinný domek / family house
Vlastní prezentace / self promotion
VIII/2008
CZ Rodinný domek pro fiktivní klienty. Jako součást EN The dettached house for fictive clients. As a part of
kobercové výstavby atriových domů poskytuje
velkou výhodu soukromí. Vyvýšený obývací pokoj
umožňuje výhledy do okolí.
the resort consisting of the atrium houses brings a
big advantage of privacy. Elevated lounge
enables views of the surrounding landscape.
#5
Půdorys suterénu / basement plan
Model přestavby zámku v Haliči
Realistický model / visual prototype
Typ stavby / type
Zadavatel / submitter
Datum / date
Hodnocení / rating
Martin Švec / portfolio
Památková obnova / monument revival
IMET a.s. Bratislava / Slovakia
X/2009 - I/2010
CZ Model barokního zámku a jeho nejbližšího okolí EN High-detailed prototype of an baroque chateau
ve vysoké detailnosti. Podkladem je památková
obnova zámku spojená s konverzí na luxusní
hotel.
and its closest surrounding in Slovakia. Based on
the monumental revival project of connected
with the conversion to an **** hotel.
#6
Vizualizace / renderings
Půdorys suterénu / basement plan
Půdorys 1. patra / first floor plan
Hotel Tatra Velké Karlovice
Architektonická studie / pilot project
Typ stavby / type
Zadavatel / submitter
Datum / date
Hodnocení / rating
Martin Švec / portfolio
Hotel
FA VUT Brno
II/2010 - V/2010
A/95
Půdorys přízemí / ground floor plan
Model / prototype (1:200)
Původní stav / initial state
Vizualizace / rendering
CZ Rozšíření a dostavba tradičního horského hotelu v EN Extension of the traditional hotel in the Beskydy
Beskydech. Hotel se rozšiřuje o nové kapacity
wellness, bazén, kongresový sál a nové pokoje.
Cílem je výrazové sjednocení starých a nových
budov a nenásilné zasazení velkých objemů do
krajiny.
mountains. The hotel is being extended of new
wellness facilities, swimming pool, congress hall
and new rooms. The objective is to integrate the
expression of new and old buildings and sensitive
insertion of large volumes to the landscape.
#7
Vizualizace / renderings
Vizualizace Petr Halíček / renderings by Petr Halíček
Půdorys přízemí / ground floor plan
Podélný řez / longitudal section
PoroTherm dům student 2010
Spolupráce/collaboration: Petr Halíček
Typ stavby / type
Zadavatel / submitter
Datum / date
Hodnocení / rating
Martin Švec / portfolio
Rodinný domek / family house
Soutěž / competition
IV/2010 - V/2010
Situace / site plan
Pohledy / elevations
CZ Rodinný domek s pořizovacími náklady do 1,2 mil. EN Small family house with the cost lower than 1,2
Kč. Volný půdorys je členěn přesunutelnými
vestavěnými skříněmi. Důraz je kladen na snadný
přístup do zahrady a kvalitní provedení kompenzované úsporným půdorysem. Obrazovkové
prosklení poskytuje výhled do zahrady.
mil. CZK. Free plan is divided by moveable built-in
wardrobes. The emphasis is on easy contact with
the garden and quality finis ballanced by compact
plan. Screen-window gives undisturbed view of
the garden.
#8
Vizualizace
Vizualizace / rrenderings
enderings
Vizualizace
Halíček
byy P
Petr
Halíček
Vizualizace Petr
Petr H
alíček / rrenderings
enderings b
etr H
alíček
Vizualizace / renderings
Půdorys / floor plan
Vstupní stěna / door wall elevation
Studentský pokoj / student’s room
Návrh interiéru / interior design
Typ stavby / type
Zadavatel / submitter
Datum / date
Hodnocení / rating
Martin Švec / portfolio
Interiér / interior
FA VUT Brno
III/2010 - V/2010
B/80
Západní stěna / western wall elevation
CZ Pokoj pro studenta architektury v reálném pro-
storu. Je koncipován jako kancelář s relaxačním a
spacím prostorem. Prostor je vhodný pro styk s
klienty a obsahuje zakrývatelný dílenský kout.
Projekt obsahuje detailní návrh vestavěného
nábytku.
EN The room of the architecture student. Is designed
as an office with the space for relaxation and
sleeping. The room is suitable for meetings with
the clients and contains coverable workbench
space. This project includes detailed design of
built-in furniture.
#9
Architektonický model / visual model (1:200)
Řezy / sections
Půdorys přízemí / ground floor plan
Půdorys 1. patra / first floor plan
TV studio Pod Hády
Architektonická studie / pilot project
Typ stavby / type
Zadavatel / submitter
Datum / date
Hodnocení / rating
Martin Švec / portfolio
Administrativa / administrative
Vlastní prezentace / self promotion
VII/2009 - VI/2010
CZ Konverze nedostavěného výrobního areálu v Brně EN The conversion of non-completed industrial area
Maloměřicích. Navrženo pro provozovatele soukromé televize. Využití původní etážovky a
novostavba studiových bloků. Je vytvořen atraktivní nástupní prostor s výhledem na Brno a soukromá střešní zahrada.
in Brno Maloměřice. Designed for the owner of
independent TV channel. The former multi-storey
building is used for administrative and all the studios are new-built. There’s attractive entry space
with the view of Brno and private roof garden.
#10
Řezy / sections
Situace / master plan
Vizualizace / renderings
Černopolní terasa - plán zástavby
Urbanistická studie / urban area plan
Typ stavby / type
Zadavatel / submitter
Datum / date
Hodnocení / rating
Martin Švec / portfolio
Urbanismus / urbanism
FA VUT Brno
X/2010 - I/2011
B/85
CZ Spolupráce: Adam Resl, Martina Dohnalová
Přestavba areálu opuštěných kasáren v Brně
Černých Polích. Vznik nového centra stávající
městské části s bytovými domy, obchodními a
administrativními plochami a parkingem s vyhlídkovou terasou. Je počítáno s novou výškovou
dominantou města.
EN Collaboration with: Adam Resl, Martina Dohnalová
Reconstruction of the abandoned millitary area in
Brno Černá pole. The design of new town part’s
centre with appartment houses, administrative and
retail areas and parking with the relaxation terrace.
There’s a place for the new high-rise building on the
city skyline.
#11
Vizualizace / renderings
Půdorys 1.NP. / ground floor plan
Půdorys 1.PP. / basement plan
Pohledy / elevations
Podélný řez / longitudal section
Typické podlaží / standard floor plan
Černopolní terasa - bytový dům
Architektonická studie / pilot project
Typ stavby / type
Zadavatel / submitter
Datum / date
Hodnocení / rating
Martin Švec / portfolio
Bytový dům / appartment building
FA VUT Brno
X/2010 - I/2011
B/85
Půdorys 5.NP. / 5th floor plan
CZ Spolupráce: Adam Resl, Martina Dohnalová
Příčný řez / cross section
Přestavba areálu opuštěných kasáren v Brně
Černých Polích. Vybraný dům ukazuje jednotné
řešení blokových bytových domů s obchodním
prostorem a podzemními garážemi. Byty v posledním podlaží mají ozeleněné terasy.
EN Collaboration with: Adam Resl, Martina Dohnalová
Reconstruction of the abandoned millitary area in
Brno Černá pole. The selected house shows the
common style of all block of flats in the site. The
blocks include retail spaces and underground parking. The flats in the last storeys have greened
terraces.
#12
Řezopohledy / sections
Řez parkem / park section
Situace / master plan
16200
+8,050
+5,500
10700
9500
3700
3000
3000
10700
3700
4000
4000
Řez typickou ulicí / street section
16200
3700
3000
3000
3700
9500
1500
+5,450
+4,150
4700
DĜevČná pergola
-0,100
UzávČry a popelnice
2125
-0,200
DĜevČná pergola
+1,500
+0,900
6000
DĜevČná pergola
3000
+2,250
DĜevČná pergola
1500
+3,000
+2,200
0,000
2100
-1,200
-1,500
16400
Zahrádka
Zahrádka
Zahrádka
12600
Zahrádka
16900
16400
Ložnice
800
6250
Obývací pokoj
DČtský pokoj
DČtský pokoj
Pracovna
2400
KuchynČ
3200
1500
Zadní vstup
Zadní vstup
1200
Zadní vstup
Zadní vstup
2000 1500
3350
8500
4350
16200
Vranov jinak - rodinné bydlení
Urbanistická studie / master plan
Typ stavby / type
Zadavatel / submitter
Datum / date
Hodnocení / rating
Martin Švec / portfolio
Urbanismus / urbanism
FA VUT Brno
II/2011 - V/2011
B/80
6350
4350
10700
5500
Garsoniéra
KuchynČ
4800
Technická
místnost
5500
Provozovna
KuchynČ
Obývací pokoj
ZádveĜí
Ložnice
Obývací pokoj
2000
Ložnice
6250
2150
Návrh domů / house design
6350
4350
10700
4350
2150
8500
16200
3350
Perspektivy / perspectives
CZ Bydlení v krajině. Plán zástavby rodinnými domy v EN The living in landscape. Project of low-rise dwelling
suburbánní zóně města Brna s důrazem na soulad
s okolní krajinou a zelené veřejné prostory, při
zachování ekonomické výhodnosti. Projekt
představuje alternativu masově stavěným satelitním městečkům s jednotvárným obytným
prostředím.
area in the Brno’s suburb zone. There’s focus on
accordance with the landscape and green public
spaces with the mind of land use economy. The
projects gives an alternative to common suburb
residental zones that are built according to the
urban sprawl phenomenon.
#13
Penzion Na Tokání
Architektonický model / visual model
Typ stavby / type
Zadavatel / submitter
Datum / date
Hodnocení / rating
Martin Švec / portfolio
CZ Model
roubené turistické chaty v severních
Čechách poblíž Děčína nacházející se uprostřed
lesů.
EN Model of log built mountain chalet in northern
Bohemia near Děčín located in the woods.
Penzion / guest house
Barbora Laštůvková
III/2011
#14
Perspektivy / perspective sketches
Celkový pohled na areál / aerial view
Půdorys 1. NP. / ground floor plan
Vizualizace / renderings
Původní stav / initial status
Filmové a televizní kreativní centrum
Ideová studie / ideal study
Typ stavby / type
Zadavatel / submitter
Datum / date
Hodnocení / rating
Martin Švec / portfolio
Administrativa / administrative
FA VUT Brno
II/2011 - V/2011
A/100
CZ Rekonverze
nedostavěného výrobního areálu z
80. let v Brně Maloměřicích s využitím co nejvíce
původních budov. Nový komplex slouží pro
nezávislou tvorbu filmů a televizních pořadů.
Původní oddělené budovy jsou propojeny
garážemi, jejichž střecha je zahrada pro
odpočinek pracovníků a setkávání.
EN The conversion of a non-completed industrial area
from the 80’s in Brno Maloměřice. Most of former
building have their new purpose. This is designed
for an independent production of movies and TV
shows. Formerly separated halls are connected by
the parking. Its roof is a garden for the crew’s relaxation and community living.
#15
Download

Portfolio - Ing. arch. Martin Švec