k
Súhlas s inkasom SEPA
(SEPA Direct Debit Mandate)
1
Žiadam o (I ask for):
zriadenie povolenia inkasa
zrušenie povolenia inkasa
zmenu údajov v povolení inkasa
(registration of the Mandate)
(cancellation of the Mandate)
(data change in the Mandate)
zo svojho účtu v prospech uvedeného príjemcu platby (from my account in favor of the Creditor bellow).
2
6
Účet platiteľa v IBAN (Debtor’s account)
Referencia súhlasu (Mandate reference)
3
7
Meno / Názov platiteľa (Debtor’s name)
Meno / Názov príjemcu (Creditor’s name)
4
8
Adresa platiteľa (Debtor’s address)
Adresa príjemcu (Creditor’s address)
Kód krajiny (Country code)
Kód krajiny (Country code)
5
9
Typ inkasa (Type of direct debit)
jednorazové inkaso
(one-off direct debit)
Identifikácia príjemcu (Creditor’s identification)
opakujúce sa inkaso
(recurrent direct debit)
Limit jednotlivej platby inkasa v EUR
10
Minimálny počet dní medzi inkasami
(Maximum amount of single direct debit in EUR)
Počiatočný dátum účinnosti súhlasu s inkasom
(Initial effective date of the Mandate)
11
(Minimum number of days between two single direct debits)
12
Konečný dátum účinnosti súhlasu s inkasom
13
(Final effective date of the Mandate)
Beriem na vedomie, že:
som povinný banku informovať o zmenách údajov uvedených vo vyššie uvedenom súhlase s inkasom a zaistiť, aby na vyššie
uvedenom účte bol dostatok prostriedkov na vykonanie inkasa, pokiaľ tak neučiním, nesiem zodpovednosť za neuhradenie
pohľadávky subjektu, ktorý inkaso predložil;
limit musí byť stanovený ako čiastka, ktorú so zreteľom na všetky okolnosti očakávam ako maximálnu čiastku inkasa pre jednotlivú
platbu.
I acknowledge that:
I am obligatory to inform the bank about changes in above-mentioned Mandate statement and to ensure the sufficient funds in the
above-mentioned account for direct debit, if I don’t, I am responsible for a claim non-settlement to subject, who submits the direct
debit instruction;
the limit must be preset as close as possible to an amount, which I may reasonably expect as a maximum amount of a single direct
debit with regard to all contingent circumstances.
Vždy vyplňte hrubo orámované časti. Vysvetlivky sú na zadnej strane.
(Fill in the black frames area, see the Notes on the back side)
Identifikácia predkladateľa (meno, adresa, číslo preukazu totožnosti)
Identification of the Submitter (name, address, identity document number)
Dátum prijatia v banke
(Filing date in the bank)
Podpis/y (prípadne pečiatka) podľa
podpisového vzoru klienta
(Signature of the client according to
specimen signature)
Podpis a pečiatka banky
(Signature and stamp of the bank)
k
Súhlas s inkasom SEPA
(SEPA Direct Debit Mandate)
Vysvetlivky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Označte krížikom relevantný údaj (zriadenie / zrušenie / zmena údajov súhlasu s inkasom)
Účet platiteľa v IBAN – uveďte číslo účtu platiteľa vedeného v banke v medzinárodnom formáte IBAN (International
Bank Account Number), ktorý obsahuje kód danej krajiny, kontrolné číslo smerový kód banky a vlastné číslo účtu
klienta
Meno / Názov platiteľa – uveďte meno / názov platiteľa inkasa (mal by byť zhodný s menom / názvom majiteľa účtu
evidovaným v banke)
Adresa platiteľa – uveďte adresu platiteľa v tvare:
ulica alebo poštová schránka
Mesto, PSČ (alebo iné smerovacie číslo)
Kód krajiny – dvojmiestny ISO kód
Typ inkasa – označte relevantný typ inkasa znakom X (vyberte jednu z možností: jednorazové inkaso resp.
opakujúce sa inkaso)
Referencia súhlasu – doplňte referenciu súhlasu s inkasom, pod ktorou je súhlas evidovaný u príkazcu / príjemcu
inkasa.
Meno / Názov príjemcu – vyplňte názov firmy alebo meno príjemcu inkasa
Adresa príjemcu - vyplňte adresu príjemcu v tvare:
ulica alebo poštová schránka
Mesto, PSČ (alebo iné smerovacie číslo)
Kód krajiny – dvojmiestny ISO kód
Identifikácia príjemcu – vyplňte identifikačný kód príjemcu inkasa
Limit jednotlivej platby inkasa v EUR – vyplňte maximálnu čiastku jednotlivého inkasa
Minimálny počet dní medzi inkasami – vyplňte minimálny počet kalendárnych dní, tzn. interval, ktorý musí uplynúť
medzi dátumami splatnosti dvoch po sebe idúcich inkás (možné hodnoty 0 až 364), pokiaľ požadujete opakujúce sa
inkaso
Počiatočný dátum účinnosti súhlasu s inkasom – vyplňte dátum, od ktorého je súhlas s inkasom platný,
v prípade, že údaj nebude vyplnený, je počiatočný dátum účinnosti zhodný s dátumom prijatia súhlasu s inkasom
v banke
Konečný dátum účinnosti súhlasu s inkasom – vyplňte dátum, do ktorého je súhlas s inkasom platný, v prípade,
že údaj nebude vyplnený, je súhlas považovaný za časovo neobmedzený
Notes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Mark a cross in the relevant field (registration / cancellation / data change in the Mandate)
Debtor’s account - indicate the payer's account number held at the bank in IBAN format (International Bank
Account Number), which contains country code, control number, bank code and account number
Debtor’s name – indicate the name of the payer (should be the same as the account owner registered in the bank)
Debtor’s address – indicate the address of the payer in the form:
Street name or P.O. box
City, zip code (or another code number)
Country code - two-letter ISO code
Type of Direct debit - mark the relevant collection type with an X (select an option: one-off direct debit or recurrent
direct debit)
Mandate reference – fill in the reference of the Mandate, under which the consent is registered by the Creditor.
Creditor’s name – indicate the name of the beneficiary
Creditor’s address – indicate the address of the beneficiary in the form:
Street name or P.O. box
City, zip code (or another code number)
Country code – two-letter ISO code
Creditor’s identification – fill in the Creditor’s identification code
Maximum amount of single direct debit in EUR – fill in an amount, what you may reasonably expect as a
maximum amount of a single direct debit
Minimum number of days between two single direct debits – fill the minimum number of calendar days, i.e.
interval what must elapse between the due dates of two consecutive collections (possible values 0 - 364), if you
require recurrent direct debit
Initial effective date of the Mandate – fill in the date from which the Mandate is valid; if the date is not completed,
the initial effective date is consistent with the filing date of the mandate in the bank
Final effective date of the Mandate – fill in the date by which the Mandate is valid; if the date is not completed, the
Mandate is considered as time-unlimited
Download

Súhlas s inkasom SEPA