NEWSLETTER O INFORMATIZÁCII SLOVENSKA
číslo 1 I 2014
SÚŤAŽ
»
V čom vidíte prínosy
projektu DCOM?
Vyjadrite sa
a vyhrajte webkameru!
TÉMA
Rozhovor
Elektronické služby
verejnej správy
Norbert Molnár, Úrad vlády SR
Elektronické služby modernej
samosprávy uľahčia život občanom
Na slovíčko
Peter Šramko,
Využitie autorizačných
a autentifikačných
mechanizmov v prostredí
eGovernmentu
Starosta MČ Bratislava - Lamač
Pripravené v spolupráci:
Profashion
MYSLÍME O KROK VPRED
[profešn] professional+fashion
U nás sa nosí profesionálny prístup.
infokomunikácie | softvér | outsourcing | cloud
Obsah
Vážení obchodní partneri, priatelia,
V minulosti veľmi diskutovaná téma elektronizácie verejnej správy sa za posledných pár
mesiacov stáva skutočnosťou. Podarilo sa vyriešiť 3 základné problémy, ktoré bránili elektronizácií a to, chýbajúci zákon o e-Governmente, nefungujúca elektronická schránka
občana, podnikateľa a úradu a komplikovaný
prístup k elektronickej identite a zaručenému
elektronickému podpisu. O elektronických
službách v modernej samospráve si prečítajte
na strane 4, o elektronizácii verejnej správy,
elektronickej schránke na strane 6 a o zaručenom elektronickom podpise na strane 11.
Ľuboš Petrík
Sales manažér pre strategické projekty
samosprávy, DATALAN, a.s.
4
6
7
8
Nová doba elektronických
služieb verejnej správy
Ľuboš Petrík, DATALAN, a.s.
6»
9
8»
Ing. Peter Šramko
Starosta
MČ Bratislava - Lamač
10
12 »
Ivan Tásler
IMT Smile
4
Mgr. Norbert Molnár,
Úrad vlády SR
Elektronické služby
modernej
samosprávy
uľahčia
život občanom
Rozhovor
Elektronické služby modernej samosprávy uľahčia život občanom
Mgr. Norbert Molnár, Úrad vlády SR
Téma
Elektronické schránky, podpis
a občiansky preukaz, www.slovensko.sk a ich úlohy v novej dobe elektronických služieb verejnej správy
Ľuboš Petrík, DATALAN, a.s.
Profil
„Hľadám spôsoby, ako sa dá a nie
dôvody, ako sa nedá“
Soňa Semaníková, DATALAN, a.s.
Na slovíčko
Ing. Peter Šramko, MČ Bratislava-Lamač
Čas ukáže, či budú očakávania
v elektronizácii verejnej správy
splnené
DCOM
Desatoro o projekte Dátové centrum
obcí a miest
Zaujímavé
Prehľad noviniek v systéme
KORWIN
Legislatívne zmeny od roku 2014
týkajúce sa samospráv
11
12
PPP
Využitie autorizačných a autentifikačných mechanizmov v prostredí
eGovernmentu
JUDr. Ronald Strehár, Ministerstvo
financií SR
Moje mesto
Ivan Tásler
Austrálska samospráva vychádza
svojim obyvateľom v ústrety viac
ako u nás
14
Zo života
DATALAN IT FORUM 2014 aj tento rok
Odborná konferencia pre samosprávy
DATALAN opäť ocenil najlepších!
Inovácie a IT trendy na portáli živé.sk
15
Súťaž
Newsletter Moderná samospráva pripravuje občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu
(PPP), Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, www.p3.sk za
podpory IBM Slovensko a spolupráce odborníkov
z DATALAN a.s., www.datalan.sk.
Kontakt: [email protected]
eduNEWS 2020 I 3
Rozhovor
Elektronické služby
modernej samosprávy
uľahčia život
občanom
Mgr. Norbert Molnár
Generálny riaditeľ sekcie Operačných programov, Úrad vlády SR
Zákon o eGovernmente nastavuje základný rámec komunikácie občanov a právnických osôb so štátom. Pre každý orgán verejnej moci zavádza povinnosť prijať podanie alebo
žiadosť v elektronickej podobe a aj povinnosť v elektronickej
podobe odpovedať. Prioritná forma komunikácie bude teda
elektronická a štát nebude vyžadovať predloženie informácií,
ktorými už jeho orgány disponujú. To znamená, že verejná
moc musí primárne využívať všetky predtým zaevidované
informácie. Pripravenosť orgánov verejnej moci na elektronickú komunikáciu dnes však ešte nie je na potrebnej úrovni.
Preto je v zákone zakotvené trojročné prechodné obdobie,
ktoré je určené na zavedenie nového spôsobu komunikácie
a realizáciu všetkých systémových zmien spojených s uvedením zákona do praxe. Vzhľadom na požiadavku komplexných zmien v informačných systémoch je nevyhnutné,
aby tieto zmeny boli pripravené a dôkladne otestované už
skôr, najmä v záujme predchádzania možným zlyhaniam
a výpadkom preťažených systémov.
4 I eduNEWS 2020
Rozhovor
Aké elektronické služby má poskytovať moderná samospráva?
Ak by sme na to chceli odpovedať jednoducho, tak odpoveď by
znela asi takto – predovšetkým také, ktoré občanovi bez ohľadu na
to či žije v malom meste alebo dedine ušetria čas a uľahčia jeho
občiansky život. Na strane druhej aj také, ktoré mestu a jeho samospráve tiež ušetria čas, ale aj finančné náklady, ktoré potom môže
investovať do iných oblastí verejného života v rámci komunity, čo sa
občanovi vráti v ďalšom zvýšení kvality jeho života. Aby sme ale túto
veľmi zjednodušenú definíciu poskytovania elektronických služieb
prostredníctvom samosprávy našim obyvateľom mohli uviesť do
života, je nevyhnutné zrealizovať množstvo činností, upraviť legislatívu a investovať nemalé finančné prostriedky a pripraviť technicky
a organizačne na to celé IT prostredie verejnej správy.
Aké boli podmienky pre pokrok v elektronizácií samosprávy?
Prvou podmienkou pre pokrok v elektronizácii samosprávy bolo
stanovenie Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy
NKVIS, ktorá definovala priority a predpokladala vytvorenie zákona
o eGovernmente. Ten bol schválený na jeseň minulého roku a vstúpil do platnosti 1.11.2013. Je jedným z troch pilierov fungovania
informačného systému verejnej správy a hovorí o spôsobe fungovania celého systému. Druhým pilierom je vytvorenie referenčných
registrov, ktoré budú jednoznačnými zdrojmi údajov pre všetky
orgány verejnej moci a tretím pilierom, tak ako ho vnímam ja, je
samotná pripravenosť samosprávy na realizáciu projektov, ktoré zautomatizujú - zefektívnia procesy.
V čom vidíte základ pre budovanie možností občana komunikovať s verejnou správou bez „papierovania“?
Zákon o eGovernmente spolu s elektronickými identifikačnými
kartami (eID), elektronickým zaručením podpisom a elektronickou
schránkou tvoria pevný základ pre budovanie možností občana
komunikovať s verejnou správou bez zbytočného „papierovania“.
Okrem iného sa zákon venuje aj prístupovým miestam, ktoré občanovi musíme vytvoriť pri vstupe do sveta elektronických služieb
– t.j. internet, IOM a hlasové callcentrum. IOM je Integrované obslužné miesto, kde občan okrem samotného prístupu dostane aj
asistovanú pomoc pri riešení jeho požiadavky formou kvalifikovanej
obsluhy ak sa ju rozhodne využiť, čo ocenia najmä starší občania,
alebo tí pre ktorých je práca s PC alebo webom veľmi zložitá. Tieto
sa rozmiestňujú priamo v mestách a obciach na úradoch a pošte.
Vidím ohromný potenciál miest a obcí naskočiť do vlaku elektronizácie svojich procesov s komunikačným rozhraním smerom i na
občana a snahu vytvoriť pre svojich obyvateľov nové, moderné
i unikátne služby. IOM tu budú pre tých obyvateľov, ktorí síce budú
chcieť riešiť niektorú zo svojich životných situácií elektronicky, ale
napríklad nemajú prístup na internet alebo nemajú zriadený zaručený elektronický podpis. S elektronickým podaním im pomôže práve
kvalifikovaný zamestnanec.
Ako uľahčí projekt eMestá život našim obyvateľom?
Napríklad v oblasti miestnych daní a poplatkov si budú môcť občania elektronicky, bez potreby osobnej návštevy úradu vykonať
registráciu miestne príslušnej dane a poplatku, podávať daňové priznania a vykonávať platby a tiež získavať informácie o využívaní rozpočtu mesta. V oblasti investičného a regionálneho rozvoja môžu
občania pripomienkovať návrhy nariadení, získavať informácie
o nehnuteľnostiach z cenovej mapy a hlasovať o investičných zámeroch obce či mesta. Občania môžu elektronicky podávať žiadosti
o dotácie poskytované mestom a získavať prehľadné informácie o
ich pridelení a využívaní. Obec bude môcť poskytovať tieto informácie a služby 24 hodín denne a pritom ušetrí na osobných nákladoch. Škála možných elektronických služieb je pomerne veľká.
Záleží na samospráve, ktoré pridané služby okrem sady povinných
služieb bude poskytovať elektronicky, spôsobom vyhovujúcim potrebám a požiadavkám jej obyvateľov.
A čo elektronické služby pre obyvateľov menších miest a obcí?
V rámci rovnakého a nediskriminačného prístupu, čo je základnou
filozofiou a cieľom všetkých finančných tokov zo štrukturálnych
fondov, musíme dať možnosť využívať elektronické služby aj obyvateľmi menších miest a obcí, ktoré nemajú až takú mohutnú agendu a prevádzku a ďalší rozvoj náročných IT systémov by zo svojich
rozpočtov nezvládli. Menším mestám a obciam bude sofistikované
elektronické služby pre občanov na kľúč poskytovať projekt MF SR
a ZMOS, ktorý sa volá Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktorý dokáže zabezpečiť dostupnosť služieb pre viac ako 1 000 obcí
na Slovensku a v nich žijúcich cca 1,9 milióna obyvateľov. Dátové
centrum miest a obcí vytvorí sadu modulov pre 138 vybratých elektronických služieb vyplývajúcich z originálnych kompetencií. Obyvatelia obcí s viac ako 500 a menej ako 20 000 obyvateľmi tak budú
môcť využívať rovnaké služby ako tí žijúci vo väčších mestách. Budú
presne tak isto ako obyvatelia väčších miest môcť pripomienkovať
územný plán obce alebo požiadať o vjazd do historickej časti obce.
Našou spoločnou víziou by teda malo byť vytvoriť moderné a jednoducho, transparentne fungujúce samosprávy, ktoré otvorene
a priamo komunikujú so svojim obyvateľom. Dosiahneme tým vyššiu efektivitu práce úradníkov a komfortnosť občanov.
„Obce a mestá sa elektronizácii nebránia, ale naopak ju vítajú. Svedčí o to aj záujem o realizáciu projektov
v rámci výzvy na eMestá, kedy mestá nad 20 tisíc obyvateľov mali možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky z Operačného programu Informatizácia spoločnosti. A musím priznať, že bol záujem i ďalších menších miest. Žiadosť si podalo viac ako 30 miest zo Slovenska, ktoré prevádzkujú svoje informatické systémy
a chcú ich rozvíjať.“
eduNEWS 2020 I 5
Téma
Elektronické schránky, podpis
a občiansky preukaz, www.slovensko.sk
a ich úlohy v novej dobe elektronických
služieb verejnej správy
Ľuboš Petrík, DATALAN, a.s.
Za posledných zopár mesiacov
a týždňov sa na Slovensku toho
v elektronizácii udialo najviac za
uplynulých 10 rokov a popravde asi najviac za celú samostatnú históriu Slovenska. Prečo
sme stáli?
Pokrok v poskytovaní elektronických služieb štátu pre občanov v skutočnosti blokovali 3 oblasti: chýbajúci zákon o e-Governmente, v podstatne
nefungujúci základný komponent elektronizácie – elektronická schránka občana, podnikateľa a úradu a mimoriadne komplikovaný prístup
k elektronickej identite a zaručenému elektronickému podpisu.
Tieto kľúčové problémy sa podarilo vyriešiť v posledných 6 mesiacoch.
Zákon o e-Governmente (presne Zákon 305/2013 Z.z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vyriešil aj keď „len“ na globálnej úrovni povinnosti verejných inštitúcií v oblasti zavádzania elektronickej komunikácie.
V tomto momente NASES ako prevádzkovateľ www.slovensko.sk zriadil pre všetky fyzické osoby nad 18 rokov, všetky právnické osoby a všetky inštitúcie verejnej správy (orgán verejnej moci) elektronické schránky.
Pre orgány verejnej moci (ministerstvá, obecné a mestské úrady, úra-
„Som presvedčený, že ďalšie postupné kroky nám výrazne zjednodušia komunikáciu s úradmi a to tak, aby bol naplnený základný
zámer zákona o e-Governmente. Štát – mysliac tým orgán verejnej
moci, si nepýtaj od občana žiadne údaje a dokumenty, ktoré vlastní
– má k dispozícii iný orgán verejnej moci.“
6 I eduNEWS 2020
dy štátnej správy a pod.) bude resp. v týchto dňoch už je, elektronická
schránka aktivovaná, t.j. je možné doručovať do tejto schránky elektronické podania.
Čo je to elektronická schránka?
Elektronická schránka je niečo ako virtuálna poštová schránka so všetkými potrebnými pravidlami – technickými aj legislatívnymi vrátane
schopnosti vydávať elektronickú doručenku. V úvodných etapách elektronickej komunikácie k nej spravidla (hlavne menšie úrady) budú pristupovať cez užívateľské rozhranie na www.slovensko.sk. Prihlasovanie
je jednoduché. Potrebujete vydanú eID, potrebujete vedieť Váš BOK kód
a čítačku eID.
Ako sa prihlásiť do elektronickej schránky úradu – orgánu verejnej
moci?
Úvodný proces je trochu komplikovanejší, keďže nie je dostupný oficiálny register orgánov verejnej moci. Postupuje sa preto v súlade s vyhláškou č. 8/2014 Úradu vlády SR. Inštitúcia verejnej správy zašle vyplnený formulár, ktorý je prílohou vyhlášky na úrad vlády SR. Na základe
tohto formulára vznikne fyzickej osobe (uvedenej v danom formulári
ako vedúci orgánu verejnej moci) oprávnenie disponovať s elektronickou schránkou úradu. V praxi to znamená, že starosta/primátor vyplnený
a podpísaný formulár zašle Úradu vlády SR. Na tomto formulári bude
uvedený starosta/primátor ako vedúci orgánu verejnej moci. Následne
si starosta/primátor musí vybaviť nový občiansky preukaz (eID) – bez
tohto kroku sa totiž nemá ako prihlásiť do elektronickej schránky úradu.
Téma
Portál www.slovensko.sk umožňuje týmto „štatutárnym“ zástupcom
delegovať právo obsluhovať elektronickú schránku akejkoľvek inej osobe. Pochopiteľne podmienkou je, aby takáto „oprávnená“ osoba disponovala novým občianskym preukazom (eID).
Dva kroky k plnohodnotnej náhrade papierového dokumentu
Dôležitý fakt, ktorý si treba uvedomiť. Prístup do elektronickej schránky
využitím eID a BOK kódu je samostatný krok úplne oddelený od elektronického dokumentu (napr. daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
alebo elektronického výrubu dane) podpísaného zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). Používať elektronickú schránku na posielanie
– doručovanie je možné na dokumenty, podania ktoré nie sú nijako
podpísane ako aj na podania, ktoré sú podpísané ZEP-om. Preto samotné podpísanie je realizované za použitia eID, ale okrem podpísania pomocou ZEP-u uloženého na eID je následne potrebné takto podpísaný
dokument doručiť po prihlásení sa do elektronickej schránky príslušnému prijímateľovi (občanovi, podnikateľovi, úradu). Až po splnení týchto
dvoch krokov je elektronické podanie plne ekvivalentné papierovému
podaniu. Inými slovami, keď papierové podanie najskôr podpíšete, aj
elektronické podania najskôr musíte podpísať a až následne doručiť –
papierové podanie do podateľne úradu (poštou alebo osobne) a elektronické podanie do elektronickej schránky.
K zavedeniu širokého spektra elektronických služieb ešte zostáva dobudovať pomerne veľa aplikácií a komponentov. Základné stavebné
kamene (legislatíva, elektronická identita a ZEP, elektronická schránka)
už stoja.
„Hľadám spôsoby, ako
sa dá a nie dôvody, ako
sa nedá“
Aplikácia eID klient
Profil
Na prvý pohľad jemné žieňa vedie svoj tím tvrdou rukou, sleduje úlohy, termíny, korektné riešenie problémov a odstraňuje informačné
šumy. Pod sebou má tím konzultantov, ktorí s pracovníkmi miest a obcí
spolupracujú najintezívnejšie. Jej práca spočíva v koordinácii všetkých
projektov, ktoré sa realizujú v súvislosti s informačným systémom pre
samosprávu. Venuje sa rozvojovým témam, legislatívnej podpore, komunikácii s klientmi, zabezpečení služieb, ale aj webovej podpore užívateľskej zóny a organizácií seminárov.
Čo považuje za svoje najväčšie úspechy? „Na našich klientov sú neustále
kladené nové legislatívne požiadavky. Som rada, keď im môžeme pomôcť a uľahčiť prácu so splnením zmienených požiadaviek pomocou
nášho systému. Som typ, ktorý nepočúva na - nedá sa.“ A čo robí Soňa
rada, ak práve nepracuje? „Vo voľnom čase sa venujem športovým aktivitám, rada lyžujem, korčulujem a chodím na túry,“ vraví Soňa.
Vedúca konzultantov, DATALAN, a.s.
Soňa Semaníková
Soňa vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave a pred dvoma rokmi priniesla do
DATALANu čerstvý vietor. Spokojnosť klientov považuje za najsilnejšie zadosťučinenie svojej
práce.
eduNEWS 2020 I 7
Na slovíčko
Ing. Peter Šramko
Čas ukáže, či budú očakávania
v elektronizácii verejnej správy splnené
Bratislava - mestská časť (MČ) Lamač je súčasťou hlavného mesta SR od roku 1946. Lamač je obec s bohatou
históriou, založená v 16. storočí chorvátskymi kolonistami. V minulosti bol známy ako vinárska oblasť a ako poľnohospodárska a ovocinárska zásobáreň pre bratislavské trhy. Lamač ponúka záujemcom priaznivé podmienky
na turistiku i cykloturistiku. O elektronizácii verejnej správy a o inováciách sme sa rozprávali so starostom MČ
Lamač, Ing. Petrom Šramkom.
Rok 2013 priniesol
MČ Bratislava – Lamač
novinky v oblastiach:
Ako hodnotíte používanie informačného systému Korwin v MČ
Bratislava - Lamač? Aké hlavné výhody vidíte v tomto systéme?
Systém je na našom MÚ v používaní viac než 10 rokov a treba povedať,
že sa stále musí ešte vyvíjať. Systém je využívaný na všetkých oddeleniach nášho úradu, avšak v niektorých databázach prichádza k určitým
problematickým prepojeniam, ktoré následne spôsobujú niekedy nevyspytateľné chyby, ktoré musia odborní pracovníci vo svojej práci objaviť.
Výkonnosť systému je čo sa týka rozsahu dostatočná. Hlavná výhoda
tohto systému je v grafickom prepojení na kataster a obyvateľov mestskej časti (popisuje k jednotlivým parcelám obyvateľov, v tomto určite
presahuje kvalitu obdobných systémov, ktoré sa používajú v iných MČ).
Vzhľadom k tomu, že sa dosť otvorene komunikuje medzi starostami
a prednostami jednotlivých MČ môžeme povedať, že vo všetkých systémoch, ktoré sú nasadené v MČ na zabezpečenie chodu úradov sú určité
problémy, ktoré sa postupne odstraňujú. Ďalšou výhodou tohto systému je taktiež jeho stabilita a nedochádza k zamŕzaniu databázy.
Detské ihriská
• S kvalitnenie a údržba detských ihrísk a vybudovanie
nových ihrísk.
Rekonštrukcia
Foto: MČ Lamač
• Rekonštrukcia priestorov
pre nové Spoločenské
centrum Lamač,
• Rekonštrukcia strechy na
Dome služieb,
• Výmena okien na ZUŠ na
Zlatohorskej ul.
Parkovacie miesta
• R
ozšírenie kapacity parkovacích miest prostredníctvom zatrávňovacích
dlaždíc,
• Obnovenie a vymaľovanie
parkovacích miest.
Projekty
• Schválenie projektu "Voľnočasový areál s multifunkčným využitím",
• Rozpracovanie projektu rekonštrukcie križovatky spolu
so svetelnou signalizáciou
na Vrančovičovej ulici,
• Zriadenie samostatného
stavebného úradu,
• Revitalizácia jazierka Na barine automatickým dopĺňaním vodnej hladiny.
8 I eduNEWS 2020
Na slovíčko
Ako hodnotíte rok 2013 z pohľadu elektronizácie verejnej správy?
Program elektronizácie VS v rámci Bratislavy postúpil do záverečnej fázy - obstarávanie dodávateľa. Počas roka muselo byť obstarávanie pozastavené a znovu vyhlásené,
pri vyhodnocovaní dodávateľov došlo k ďalším pripomienkam. Čas beží a bohužiaľ
musíme povedať, že výsledky sú čiastočne v nedohľadne. Očakávanie prínosov
z prepojenia hl. mesta a MČ je v určitých oblastiach v očakávaní, že sa budú eliminovať podvojné činnosti, prípadne sa zníži administratívna náročnosť a pod. Až čas
ukáže (po nasadení tohto systému), či naše očakávania budú splnené.
Ako najčastejšie komunikuje MČ Bratislava – Lamač so svojimi občanmi?
Nakoľko Lamač je najmenšou MČ čo sa týka Bratislavy, väčšina obyvateľov preferuje
písomnú, telefonickú a osobnú komunikáciu. Samozrejme, najmä stredná a mladšia
generácia využíva mailovú a internetovú komunikáciu. Elektronizácia komunikačnéFoto: MČ Lamač
ho styku spôsobuje obrovskú časovú náročnosť na pracovníkov MÚ, nakoľko mnoho ľudí, ktorí odpošlú mail, takmer obratom očakáva odpoveď.
Spôsobuje to dosť pracovný stres a musím povedať, že najmä v čase dovoleniek a PN je na malých úradoch problém zastúpenia osôb, nakoľko
mnohí pracovníci majú kumulované funkcie.
Akú inováciu plánujete zaviesť v roku 2014?
V rámci celoštátneho zavedenia elektronických schránok orgánu verejnej moci sme povinní ako verejný poskytovateľ služieb zaviesť a komunikovať
prostredníctvom elektronických schránok a overených podpisov. Bohužiaľ, hoci proces bol spustený od 1.2.2014, k dnešnému dňu nemáme na
stránke www.slovensko.sk spustenú elektronickú schránku. Som presvedčený, že v začiatkoch to nebude veľký počet podaní, avšak postupným
zavádzaním čipových OP si ľudia zvyknú na tento postup komunikácie s MÚ a bude nevyhnutné upraviť pracovné procesy na našom úrade, nakoľko
to vyžaduje zákon.
Dátové centrum obcí a miest
Desatoro o projekte Dátové centrum obcí a miest
Na tomto mieste budeme postupne prinášať najčerstvejšie informácie o národnom projekte Dátové centrum
obcí a miest (DCOM), ktorého realizátorom je Združenie DEUS – založené Združením miest a obcí Slovenska
(ZMOS) a Ministerstvom financií SR.
Čo to vlastne DCOM je?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prináša skokovú modernizáciu informačných technológií.
Každá zapojená obec získa vybavenie novými počítačmi a multifunkčnými zariadeniami (skener, tlačiareň, kopírka).
Každá zapojená obec bude využívať najmodernejšie klientské aplikácie z balíka Microsoft office 2013 – word, excel, powerpoint.
Projekt poskytne nové nástroje na ochranu bezpečnosti počítačov,
údajov a aplikácií.
Aj najmenšia obec získa prístup k moderným aplikáciám pre správu
jednotlivých agiend (dane, poplatky, e-demokracia, tvorba a prevádzka web stránok, bezpečnú prevádzku elektronických mailových služieb a pod.).
Občania budú môcť plnohodnotne elektronicky komunikovať
s obecným alebo mestským úradom, odkiaľkoľvek kde bude prístup k internetu rovnako pohodlne, ako komunikujú so svojou bankou cez elektronické bankovníctvo.
Pracovníci obecného/mestského úradu získajú moderné nástroje
na zdieľanie a prístup k šablónam rôznych dokumentov (napr. pre
potreby tvorby uznesení, prípravu verejného obstarávania a pod.).
Údaje z elektronických dokumentov (daňových priznaní a rôznych
hlásení) už nebude nutné manuálne prácne prepisovať do aplikácií
obce/mesta.
9.
Nové aplikácie umožnia automaticky načítavať údaje zo systémov
katastra nehnuteľností, registra obyvateľov, právnických osôb a ďalších systémov.
10. Všetky aplikácie, počítače a služby počas projektu obec/mesto získa zdarma.
eduNEWS 2020 I 9
Zaujímavé
Prehľad noviniek v systéme
KORWIN®
Komplexný informačný systém (KORWIN) pre samosprávu je súčasťou rodiny riešení DATALAN Digitálne
mesto. KORWIN® dnes používa viac ako 360 miest
a obcí, vzdelávacích inštitúcií, rozpočtových a príspevkových organizácií na Slovensku s už vyše 2300 používateľmi. V roku 2013 začalo systém KORWIN® používať
17 nových klientov – 2 mestá, 3 obce a 12 zriadených
organizácií.
NOVINKY v KORWIN®
Evidencia vodné a stočné
V rámci aplikácie "Dane a Poplatky" je vytvorený nový doplnok, pomocou ktorého si budete môcť evidovať vodné a stočné. Táto funkcia
prináša užívateľom viacero výhod, ako napríklad zachytenie spotreby
na vodnom aj so zaúčtovaním príslušnej sumy na samostatný účet,
automatické prenášanie počiatočných stavov vodomera pre nové
meranie, neobmedzený počet odpočtov v rámci roka, pričom každé
meranie môže mať svoje sadzby za vodné a stočné a mnoho iného.
Evidenica vodné a stočné je platená služba. Viac informácií nájdete na
www.uzivatelskazona.korwin.sk
Čítačka čiarových kódov na úradoch
Rýchle načítanie údajov,
spárovanie platieb na
príslušného daňovníka, či
šetrenie času občanov a
úradníkov. Aj to ponúka
čítačka čiarových kódov
pre samosprávy. Čítačka
je zariadenie upevnené
na stojane, pomocou
ktorého môžete snímať
Čítačka čiarových kódov
predložený čiarový kód.
Zabezpečí správne prečítanie kódu a prenos dát. Čiarový kód spáruje
platbu na príslušného daňovníka/poplatníka. Dochádza k uskutočneniu
platby bez nutnosti zdĺhavého vypisovania údajov. Výhody používania
čiarových kódov v samospráve sú nesporné: rýchle načítanie kódu,
zrýchlenie práce na úradoch bez nutnosti vypisovania údajov, možnosť
realizácie úhrady občanom prostredníctvo smartfónu, v čiarovom kóde
je už zakomponovaný bankový účet, suma, variabilný symbol a konštantný symbol, nie je nutné opätovné vypisovanie, či automatické spárovanie
platby na príslušného daňovníka/poplatníka. Viac informácií nájdete na
www.uzivatelskazona.korwin.sk
Hlasovanie v REDMINE
Aplikácia na evidenciu požiadaviek je intuitívna a užívateľsky ľahko ovládateľná. Slúži na zadávanie požiadaviek výlučne registrovanými klientmi.
Zákazníci pomocou tejto aplikácie môžu podávať návrhy, požiadavky
a poukazovať na prípadné nedostatky. Koncom roka 2013 pribudla aj
ďalšia funkcia aplikácie, ktorá umožňuje hlasovanie. Každý klient má určité množstvo hlasov, ktoré môže priradiť jednotlivým požiadavkám. Viac
informácií nájdete na www.uzivatelskazona.korwin.sk
10 I eduNEWS 2020
Plánujeme
• Pravidelné semináre vedúcich daňového a ekonomického oddelenia a informatikov. Tento rok sa seminár bude konať vo Zvolene v termíne 4.6. – 5.6.2014.
• Prepojenie Sociálneho modulu a modulu Daní a poplatkov.
Legislatívne zmeny od roku
2014 týkajúce sa samospráv
Zber rozpočtov prostredníctvom Rozpočtového informačného systému – RIS.SAM
Zber rozpočtov samosprávnych subjektov prebieha od 1. januára 2014
prostredníctvom centrálneho Rozpočtového informačného systému –
RIS.SAM, ktorý je garantovaný Ministerstvom financií SR a Združením
miest a obcí Slovenska. Aplikácia prináša výrazné zlepšenie IT podpory
rozpočtovania pre subjekty územnej samosprávy bez vlastného informačného systému, ale aj pre obce a mestá, ktoré využívajú pre oblasť
zostavovania a spravovania rozpočtu vlastné ekonomické informačné
systémy. Prostredníctvom systému RIS.SAM získa každá obec na Slovensku moderný a bezpečný nástroj na spravovanie rozpočtu, s komfortným
užívateľským prostredím a on-line prepojením na centrálny Rozpočtový informačný systém Ministerstva financií SR. Pre lepší komfort našich
užívateľov sme pripravili nástroj, pomocou ktorého mohli tieto dáta exportovať z IS Korwin a následne importovať do RIS.SAM. Viac informácií
nájdete na www.rozpocet.sk.
Zavedenie SEPA v SR
Projekt s názvom Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb
v eurách) je zameraný na zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácií
bezhotovostných platieb v eurách na akomkoľvek mieste v Európskom
hospodárskom priestore. Priamym dopadom implementácie SEPA v SR
je nahradenie pôvodných domácich platieb a inkás spoločnými SEPA
nástrojmi - SEPA platbami a SEPA inkasami. Ako legislatívny míľnik pre
tento prechod bol stanovený dátum 1. február 2014. I napriek rozdielnosti dátového formátu zo strany bánk, sme tento prechod úspešne a
včas zvládli. Viac informácií aj konkrétne zmeny nájdete na www.nbs.sk.
Poznámky
IÚZ
Pre našich klientov sme aktualizovali Controllingovú aplikáciu, ktorá im
umožňuje exportovať z IS KORWIN do aplikácie AZUV tabuľkovú časť
Poznámok, ktorá je súčasťou účtovnej závierky.
PPP
Využitie autorizačných a autentifikačných
mechanizmov v prostredí eGovernmentu
Ronald Strehár, Ministerstvo financií SR
Zaručený elektronický podpis („ZEP“) je základným
autorizačným mechanizmom, ktorým osoba (napr.
žiadateľ o elektronickú službu verejnej správy) autorizuje svoj úkon (napr. podanie voči orgánu verejnej
moci). ZEP slúži na autorizáciu samotného podania.
Čiže ak podanie vyžaduje vlastnoručný podpis, v elektronickom svete sa použije ZEP. Ak sa vyžaduje overený vlastnoručný podpis, pripojí sa aj kvalifikovaný
certifikát. ZEP však neslúži ani na identifikáciu osoby,
ani na autentifikáciu svojho prístupu do elektronickej
schránky, ale práve na autorizáciu samotného úkonu.
Autorizáciou je v zmysle § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o eGovernmente
vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto
právneho úkonu v elektronickej podobe. Orgán verejnej moci, správca
informačného systému integrovaného obslužného miesta a pracovník
integrovaného obslužného miesta vykonajú autorizáciu zaručeným
elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou s
pripojenou časovou pečiatkou. Zaručená elektronická pečať je niečo
ako ZEP právnickej osoby a vytvára sa automaticky systémom pod kontrolou uvedeného orgánu. To, aký mechanizmus sa použije (ZEP, alebo
elektronická pečať), určuje príslušná legislatíva: Ak je v príslušnej rezortnej legislatíve napísané, že koná úradná osoba (napr. colník) tak treba
použiť ZEP. Ak je napísané, že koná orgán, napr. v prípade odpisu z informačného systému verejnej správy, tak sa má použiť elektronická pečať.
Identifikáciou osoby je podľa § 19 a nasl. zákona o eGovernmente postup, pri ktorom sa deklaruje identita prostredníctvom identifikátora
osoby, ktorým je pri fyzických osobách meno + priezvisko + rodné číslo,
a pri právnických osobách je to identifikačné číslo osoby (IČO).
Autentifikáciou je postup, ktorým sa overuje pravdivosť deklarovanej
identity . Na autentifikáciu sa v zmysle § 21 zákona o eGovernmente
používa v elektronickom prostredí zatiaľ jediný zavedený mechanizmus, a to autentifikácia občianskym preukazom s elektronickým čipom
a bezpečnostným osobným kódom (tzv. elektronický občiansky preukaz alebo „eIDkarta“). Ide o „štandardný autentifikátor“.
Na elektronickom občianskom preukaze môžu byť samozrejme uložené aj certifikáty pre zaručený elektronický podpis a teda je možnosť jeho
použitia ako „autorizačného“ nástroja na podpísanie podania.
Jediným prístupovým nástrojom do elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) je teda v súčasnosti iba elektronický
občiansky preukaz a to až do vytvorenia „alternatívneho autentifikátora“,
na ktorom pracuje Ministerstvo vnútra SR v zmysle jeho splnomocnenia
v zákone o eGovernmente na vydanie vykonávacieho predpisu. Do času
jeho vydania si všetci, ktorí pristupujú do elektronickej schránky ÚPVS,
budú musieť vystačiť s elektronickým občianskym preukazom.
Avšak pre prístup na špecializované (rezortné, sektorové) portály existuje možnosť prístupu prostredníctvom tzv. „špecifického, sektorového
autentifikátora“ vydaného príslušným úradom (napr. na daňovom portáli prostredníctvom tzv. dohody o elektronickom doručovaní). Ide o tzv.
„uznaný spôsob autorizácie“ v zmysle v § 23 ods. 1 zákona o eGovernmente. Sektorovým autentifikátorom však nemožno pristupovať na
ÚPVS, lebo nejde o špecializovaný portál.
Napriek faktu, že pre aktiváciu elektronickej schránky právnickej osoby
(a teda jej povinné aktívne používanie) je stanovené 18 mesačné prechodné obdobie od jej zriadenia Úradom vlády SR (§ 60, ods. 10 zákona),
môže vznikať problém pri zahraničných štatutároch (cudzích štátnych
príslušníkov) právnických osôb. Jedným z dôvodov prác na vydaní alternatívneho autentifikátora je problém autentifikácie pre cudzích štátnych príslušníkov, prirodzene nevlastniacich slovenský občiansky preukaz. Takéto osoby nemajú zatiaľ do elektronickej schránky vytvorený
autentifikačný mechanizmus (s výnimkou komunikácie so špecializovaným portálom prostredníctvom vytvoreného špecifického autentifikátora), keďže jedinou možnosťou na prístup do elektronickej schránky je
iba elektronický občiansky preukaz občana Slovenskej republiky.
„Predpokladám, že uvedené otázky sa v dohľadnej dobe doriešia, aby napriek predvídaným
úvodným ťažkostiam pri spúšťaní elektronických
služieb už nič podstatné nebránilo rozvoju a využívaniu eGovernmentu na Slovensku.“
eduNEWS 2020 I 11
Moje mesto
Ivan Tásler
Austrálska samospráva vychádza svojim obyvateľom v ústrety
viac ako u nás
Pochádzate z východu. Ako vnímate život tam a tu? Chýba Vám
niečo? Alebo naopak čo je výhodou toho, že ste z Prešova?
Som rád, že som z Prešova, ale páči sa mi aj život v Bratislave. Pravdu
povediac otázky pôvodu nijak zvlášť neprežívam ani sa nad tým, či je
výhodnejšie byť odtiaľ alebo odtiaľ, príliš nezamýšľam. Do Prešova by
som sa už nevedel vrátiť, veď za 19 rokov som sa v Bratislave už zabýval.
Zvláštne, že Prešov je liaheň muzikantov. Najväčší počet slovenských hudobníkov pochádza práve odtiaľ.
Áno, viditeľné je to najmä pri hudobníkoch našej generácie. Som rád,
že môj veľký vzor Peter Lipa je tiež Prešovčan. Je to neskutočný človek
a profesionál otvorený novým hudobným trendom. Má super pohľad
na muzikantské problémy a vie veľmi veľa o tom, ako môže kapela spolu
fungovať.
Využívate možnosť komunikovať s mestom elektronicky?
Priznávam, nie som technický typ, a preto takýto spôsob komunikácie
nevyužívam. Prostredníctvom médií sledujem čo sa deje doma v Prešove, ale zaujíma ma najmä dianie v Bratislave, pretože to je to, čo ma
ovplyvňuje. Ale že by som elektronicky komunikoval? Dokonca nemám
ani žiadne aplikácie o dianí v kraji.
Vidíte nejaké rozdiely v zahraničí a u nás čo sa týka diania na samosprávnej úrovni?
Môžem to porovnať s Austráliu, kde som bol už tri krát a zakaždým som
tam strávil niekoľko mesiacov. Mal som pocit, že austrálska samospráva vychádza svojim obyvateľom v ústrety viac ako u nás. Financie na
služby potrebné pre bežný život ako odvoz smetí, vybudovanie parkovísk, údržba ciest a okolia domov, sú tam samozrejmosťou, a tak sa
pýtam, prečo nám na Slovensku tvrdia, že niečo sa nedá alebo, že na
to nie sú financie? V čom je chyba? Kde to viazne? Nejedná sa predsa
o špeciálne vymoženosti, ale o úplne základné služby pre občana.
Kapela IMT Smile koncertovala v Írsku, Anglicku, Poľsku, Austrálií,
New Yorku. Ktoré publikum Vás prekvapilo?
Vždy sme hrali pre krajanov a tí sa vždy rovnako úprimne potešia, že za
nimi prišiel kus domova.
Čo z toho čo ste dosiahli Vás najviac teší?
Fakt, že ešte stále fungujeme, držíme sa a dokážeme vypredať aj tak
obrovské haly ako košická Steel aréna či bratislavská Incheba. S bratom
sme dokázali prejsť cez všetky problémy v tejto hudobnej džungli. Moje
heslo je: „Život je ťažký a rock´n´roll obzvlášť.” :-) Som pyšný, že sme
v roku 2014 stále na scéne a je ( o) nás počuť.
Viete odhadnúť hneď v začiatkoch pri skladaní, či sa z pesničky stane hit alebo nie?
Niekedy mi to nevyjde ale napríklad pri pesničkách Ľudia
nie sú zlí alebo Mám krásny sen
IMT Smile v číslach
som si bol istý, že to budú hity.
Skladbou Ľudia nie sú zlí sa za22
čalo najúspešnejšie obdobie
rokov na hudobnej scéne.
IMT Smile. Vtedy odišla z kape Skupina IMT Smile vznikla
ly Katka Knechtová a predpov roku 1992, na hudobvedali nám rozpad. Začali nás
nej scéne je už 22 rokov.
viac sledovať a my sme zrazu
V roku 1998 odišla zo skupinamiesto rozpadu prišli s hitom.
ny Katarína Knechtová a bol
predpovedaný rozpad IMT
Akú máte métu do budúcnosti?
Smile. Práve vtedy vznikol
Chcel by som zažiť nahrávanie
mimoriadne úspešný hit Ľumimo Slovenska s výborným
dia nie sú zlí.
producentom. Rád by som sa
naučil ako sa to robí lepšie, lebo
latku treba neustále zvyšovať.
19
rokov býva Ivan Tásler v Bratislave.
Ivan Tásler pochádza z Prešova, ale už 19 rokov žije
v Bratislave. Vyskúšal si život,
napríklad aj v Austrálii.
6
Foto: Jaro Repta
12 I eduNEWS 2020
členov má skupina IMT Smile.
Ivan Tásler - spev, gitary
Miro Tásler - klávesy, vokály
Mário Gapa Garbera - alt/
sopran/tenor saxofón, klarinet
Lukáš "Kolja" Kolivoška - basová gitara
Dano Šoltis - bicie
Tomáš Slávik - gitara
Moje mesto
Ivan
Tásler
Ivan Tásler je líder skupiny IMT Smile, ktorá vznikla v roku 1992. Za 22 rokov pôsobenia na slovenskej scéne skupina vyprodukovala mnoho albumov a má na konte hity ako Nedá sa ujsť, Za dedinou, Exotika, Niekto ako kráľ, Nepoznám a mnoho iných. V roku 2013 skupina získala strieborného
Slávika v ankete Slávik 2012.
„Pri pesničkách Ľudia nie sú zlí alebo Mám krásny
sen som si bol istý, že to budú hity.“
Foto: Jaro Repta
eduNEWS 2020 I 13
Zo života
na živé.sk - rubrika Inovácie a IT trendy
» DATALAN IT FORUM 2014 aj
tento rok
» Odborná konferencia
prečítanosti článkov
» Výzvy
veľké ciele posúvajú
Štatistika
za roka 2013
samosprávy
vpred
Aj tento rok organizuje spoločnosť DATALAN
odbornú konferenciu DATALAN IT FORUM
2014, na ktorej budú predstavené zaujímavé
témy, interaktívne technológie, šikovné aplikácie, najnovšie technologické trendy zo sveta a mnoho iného. Konferencia sa bude konať
29. mája v hoteli NH Gate One a hlavné témy
budú Big Data a cloud trochu inak, mobilita v
biznise a netradičné technológie.
Viac informácií nájdete na
www.datalan.sk/itforum
Zástupcovia obcí a miest sa môžu aj tento
DATALAN podporuje Slovenský paralympijský
rok tešiť na konferenciu pre samosprávy,
výbor. Prispeli sme k účasti slovenských záNajčítanejší
DATALAN Digitálne mesto 2014. Konferenstupcov na Paralympijských hrách v Pekingu a
počet reakcií
celková
čítanosť a prinesie článok Vancouveri, stáli sme pri športovcoch
cia sa bude konať
v septembri
aj počas
na články
prezretí
nové zaujímavé témy z oblasti samosprávy,
prípravy
7 dôvodov, prečo
Big Data na Londýn 2012 a budeme ich aj
uľahčia firmám
život podporovať na Paralympijských hrách
množstvo tipov, inšpirácie a informácií o technaďalej
Stanislav Levársky
nologických inováciách, ktoré prispejú k ich
v Sochi. Viac o Slovneskom paralympijskom
» prečítať výbore a Zimných paralypijských hrách 2014
rozvoju a modernizácii. Zaujímavé
informácie
t
náras 2012
roku
proti
o
o konferencii z roku 2013 nájdete9%
na
nájdete na www.spv.sk.
t
Na náš článok klikol takmer
+16
priemer na článok
náras 2012
http://www.datalan.sk/sk/konferencie/
ti roku
každý piaty návštevník opro 350%
+
konferencie-datalan_digitalne_mesto
portálu!
184 120
184
19 470
6 340
Prehľad za rok 2013
Nový rok bude „smart“. Pozrite si TOP zariadenia (Michal Klačan)
4
7 906
5 372
Ako overiť, či je zálohovanie spoľahlivé? (Ján Harman)
2
5 993
4 936
12
3 856
2 133
3
8 646
7 595
19
4 132
2 620
12
6 397
4 652
1
4 134
2 725
6
4 646
4 051
5
4 225
3 268
4 278
3 086
5 347
4 823
19 470
15 024
11 078
9 075
6 352
6 116
23.1.
20. 2.
Firmy sa cloudu boja. Aj kvôli bezpečnosti (Dalibor Šlosár)
27. 2.
Počítač, ktorý rozumie ľudskej reči, už nie je sci-fi (Marek Paščák)
20. 3.
IT v zdravotníctve: Zastaraný hardvér nie je to najhoršie (Miroslav Novák)
27. 3.
Banka v mobile: Čo určite nepodceniť (Roman Jaroš)
10. 4.
Informatizácia úradov: Šanca a príležitosť? Aj povinnosť (Ľuboš Petrík)
6. 5.
14 I eduNEWS 2020
Čítanosť za
1. deň
Štatistika čítanosti článkov za rok 2013
184 120
V novom svete musíte byť mobilní a smart (Roman Jaroš)
Prepis hlasu: koľkokrát je stroj rýchlejší ako človek (Ľuboš Petrík)
celková čítanosť
Big Data: Ako najlepšie využiť hromadu dát? (Stanislav Levársky)
Najčítanejší
článok
Z rastúceho koláča post PC éry si stále môžete odhryznúť (Marek Paščák)
22. 5.
Moderné technológie pomáhajú firmám uspieť. Pozrite sa ako (Michal Klačan)
5. 6.
7 dôvodov, prečo Big Data uľahčia firmám život (Stanislav Levársky)
12. 6.
7 tipov, ako dokáže mobil pomôcť prakticky všade (Roman Jaroš)
26. 6.
Ako dať zákazníkovi to, čo potrebuje (Richard Sládek)
17. 7.
Virtuálny desktop: trendy, možnosti, výhody (Ján Harman)
6 340
Všetko už môže fungovať elektronicky. Aj podpisovanie?
st (Milan Hudec)
prezretí
6 527
4
9%
Univerzity sú plné zaujímavých dát, ako sa v nich
(Martin Sukuba)
6
+1orientovať?
priemer
na článok
Aj naše univerzity môžu upgradovať na verziu 2.0 (Marek Paščák)
11. 9.
4
7 dôvodov, prečo Big Data
12
uľahčia firmám život 4
Stanislav Levársky
13
0
» prečítať
nára 2012
roku
Tablety a priemyselná výroba: Ako to ideodokopy?
proti (Norbert Lacko)
4. 9.
19 470
0
13. 5.
8. 8.
Priemerná denná
čítanosť portálu
na živé.sk - rubrika Inovácie a IT trendy
9. 1.
29. 4.
Aj tento rok sa uskutočnila interná súťaž DATALAN Award, v ktorej boli ocenené najlepšie
projekty a Ajťáci roka 2013. Víťazov si zvolila
odborná porota, ale aj samotní zamestnanci DATALANu. Výsledky boli vyhlásené 6.
februára 2014 v Bratislave. IT projektom roka
2013 sa stal podľa zamestnancov DATALANu
projekt Mobilné aplikácie pre priemyselnú
výrobu u klienta Slovalco. Odborná porota
udelila ocenenie IT projekt roka 2013 projektu
Virtuálna jaskyňa na Technickej univerzite
vo Zvolene. Ajťákom roka 2013 sa podľa
hlasu ľudu stal návrhár SW systémov Martin
Fekete. Ocenenie Ajťák roka 2013 podľa
výberu poroty si domov odniesol projektový
manažér Milan Nemec.
Foto zľava: Marek Paščák, Tibor Weis, Jozef
Drozdík, Noro Lacko, Milan Nemec, Martin
Fekete, Dušan Sabó, Martin Novosad, Michal
Klačan, Anton Kret
Celková čítanosť
k súčasnosti
(unikátna)
Článok s URL
24.4
» DATALAN opäť ocenil najlepších!
Počet
reakcií
Dátum
Aktívny on-line život slovenských miest: stále fikcia? (Ľuboš Petrík)
9. 10.
Moderné služby a slovenské mestá: viete si to spolu predstaviť? (Ján Vaculčiak)
25. 10.
Aké možnosti prinesie IT do zdravotníctva? (Miroslav Novák)
34 417
33 917
184
32 761
počet reakcií
31 116články
na
5 192
29 527
7 750
5 417
30 285
11
2 700
1 049
32 999
15
2 633
1 612
0
5 742
4 055
Na náš
článok
klikol takmer
5
7 110
5 567
každý
piaty
3
5 581 návštevník
2 454
1
4 419
3 211
portálu!
17. 9.
26. 9.
36 861
8
8 457
7 345
st
36 677
nára 2012
roku
ti
opro
%
+350
36 965
Prehľad
za roka2013
21. 11. Inovácie
Ako vyzerá život so značkou
& smart? (Stanislav
Levársky)
2
3 913
2 028
» Rubrika
ITonline
trendy
na
portáli živé.sk
35 014
28. 11.
Päť technológií, ktoré si zaslúžia šancu (Richard Sládek
5
7 454
3 783
DATALAN
prináša
aktuálne
témy,
trendy
a
inovácie
vo
vlastnej
rubrike
na
portáli
živé.sk. V roku
Celková
čítanosť
6. 12.
Open Data môžu pomôcť prakticky vo všetkom (Michal Klačan)
2 Počet
5 591
2 813Čítanosť za
Priemerná denná
Dátum
Článok s URL
k súčasnosti
34 159
1. deň 2014
čítanosť portálu
12. 12. v rubrike
Vďaka outsourcingu
môžete IT pustiť z hlavy (Rastislav29
Koutenský)
5 664 120. Aj
4 201 v roku
2013 bolo
uverejnených
článkov, celková čítanosť22 reakcií
bola 184
(unikátna)
Misia 2014: Sedem výziev pre človeka doby digitálnej (Michal Klačan)
2
3 656
2 067
9. 1.v rubrike
Nový rokzaujímavé
bude „smart“. Pozrite si TOP
zariadenia trendy,
(Michal Klačan) inovácie, tipy a postrehy.
4 Prečítajte
7 906 si články
5 372 aj vy na
nájdete18.12.
témy,
36 861
23.1.
Ako overiť, či je zálohovanie spoľahlivé? (Ján Harman)
2
5 993
4 936
www.zive.sk/datalan/sc-483/default.aspx
30. 10.
7
Využite silu sociálnych sietí vo váš prospech (Richard Sládek)
20. 2.
Firmy sa cloudu boja. Aj kvôli bezpečnosti (Dalibor Šlosár)
27. 2.
Počítač, ktorý rozumie ľudskej reči, už nie je sci-fi (Marek Paščák)
10 463
12
3 856
2 133
8 646
7 595
19
36 96v5
šte
4 132
náv
2 620
12
6 397
4 652
3
20. 3.
IT v zdravotníctve:
Zastaraný
hardvér nie je to najhoršie
(Miroslav Novák)
Priemerná
denná
čítanosť
portálu
9 101
Október
3.
4027.000
Banka v mobile: Čo určite nepodceniť (Roman Jaroš)
4.
3710.500
Informatizácia úradov: Šanca a príležitosť? Aj povinnosť (Ľuboš Petrík)
1
4 134
2 725
3524.4
000
V novom svete musíte byť mobilní a smart (Roman Jaroš)
6
4 646
4 051
4.
3229.500
Prepis hlasu: koľkokrát je stroj rýchlejší ako človek (Ľuboš Petrík)
5
4 225
3 268
5.
306.000
Big Data: Ako najlepšie využiť hromadu dát? (Stanislav Levársky)
4
4 278
3 086
2713.500
5.
Z rastúceho koláča post PC éry si stále môžete odhryznúť (Marek Paščák)
0
5 347
4 823
2522.000
5.
Moderné technológie pomáhajú firmám uspieť. Pozrite sa ako (Michal Klačan)
4
6 527
5 192
5. 6.
01
02prečo Big Data03
05
7 dôvodov,
uľahčia firmám04
život (Stanislav Levársky)
12.Medziročný
6.
7 tipov,
akočítanosti
dokáže mobilportálu
pomôcť prakticky
všade (Roman
Jaroš)
nárast
16,50%
20,22%
06
07
08
7,43%
10,19%
21,13%
12 09
418,06%
10
19 470
1120,65%
078
11024
15
9 075
15,18%
34 417
33 917
2013
2012
32 761
31 116
12
16,90%
29 527
13
6 352
6 116
0
7 750
5 417
30 285
11
2 700
1 049
32 999
15
2 633
1 612
Univerzity sú plné zaujímavých dát, ako sa v nich orientovať? (Martin Sukuba)
0
5 742
4 055
Aj naše univerzity môžu upgradovať na verziu 2.0 (Marek Paščák)
5
7 110
5 567
26. 9.
Aktívny on-line život slovenských miest: stále fikcia? (Ľuboš Petrík)
3
5 581
2 454
9. 10.
Moderné služby a slovenské mestá: viete si to spolu predstaviť? (Ján Vaculčiak)
1
4 419
3 211
26. 6.
Ako dať zákazníkovi to, čo potrebuje (Richard Sládek)
17. 7.
Virtuálny desktop: trendy, možnosti, výhody (Ján Harman)
8. 8.
Všetko už môže fungovať elektronicky. Aj podpisovanie? (Milan Hudec)
4. 9.
Tablety a priemyselná výroba: Ako to ide dokopy? (Norbert Lacko)
11. 9.
17. 9.
36 677
Súťaž
Samosprávna agenda
čo najbližšie k občanovi
Umožní to projekt Dátové centrum obcí a miest!
V čom vidíte prínosy projektu DCOM vy?
Vyjadrite sa a hrajte o zaujímavú cenu!
» Kliknite na www.datalan.sk/dotazniky/dcom
a jeden z vás získa
webkameru Microsoft LifeCam HD-5000 USB.
O výsledkoch vás budeme informovať v nasledujúcom čísle.
Prieskum
K akým otvoreným dátam by ste chceli mať prístup ako občan SR?
Prieskum sa uskutočnil na prelome rokov medzi desiatkami odborníkov z privátneho, verejného a tretieho sektora.
Prieskum bol zameraný hlavne na identifikáciu otvorených dát, ktoré by chceli mať občania dostupné a najväčších bariér
pri využívaní dát v strategických rozhodnutiach.
Výsledky
Aké typy otvorených dát by ste chceli mať prístupné?
84%
Bezpečnosť liekov
a informácie o nich
83%
Oblasť vzdelávania
81%
Informácie o chorobách,
ich liečbe, prognóze
O ktorých témach by ste sa radi dozvedeli viac?
67%
Pripravované projekty vlády SR
Bariéry využívania dát v strategických rozhodnutiach v spoločnostiach
56%
Roztrúsenosť dát a náročnosť
ich zberu a analýzy
33%
Nedostatok kvalifikovaných
pracovníkov schopných
analyzovať dáta
27%
Dlhý čas potrebný na analýzu
veľkého objemu dát
Ďalšie informácie si môžete prečítať v tlačovej správe na www.datalan.sk/sk/tlacove_spravy
Zaujímavosti nájdete aj v reportáži z podujatia Open Data Forum v týždenníku TREND, číslo 04/2014 (str. 46-47).
eduNEWS 2020 I 15
Ideart
MYSLÍME O KROK VPRED
[ajdiárt] idea+smart
Prenášať dobré nápady do života je umenie, ktoré ovládame dokonale.
infokomunikácie | softvér | outsourcing | cloud
Download

Moderná samospráva 1/2014 - Partnerstvá pre prosperitu