Čas
7:30-8:30
Medzinárodný kongres ITAPA 2013: Putting IT together
12. –13. November 2013
12. november 2013
Registrácia účastníkov
Slávnostné otvorenie kongresu ITAPA 2013
8:30 – 9:15
Príhovor: Robert Kaliňák (minister vnútra SR), Dušan Čaplovič (minister školstva, vedy, výskumu a športu SR), Peter Pellegrini (štátny tajomník MF SR a
digitálny líder), Theodore Sedgwick (veľvyslanec USA), Dušan Chrenek (vedúci Zastúpenia EK na Slovensku), Stanislav Zvolenský (arcibiskup a predseda
Konferencie biskupov Slovenska)
Spúšťanie kľúčových projektov
9:15 – 9:35
9:35 - 9:45
9:45 – 9:55
9:55 – 10:05
10:05 – 10:15
10:15 – 10:45
Príhovor: Spúšťanie projektov OPIS-u (Norbert Molnár, RO OPIS)
Národná evidencia vozidiel (Robert Kaliňák, minister vnútra SR)
Mobilná lustrácia a overovanie dokladov (Vojtech Bálint, Hewlett-Packard Slovakia)
Praktický dopad zákona o eGovernmente na spúšťanie ÚPVS (Ivan Ištvánffy, NASES)
Digitalizácia učebného procesu (Ľubomír Šimášek, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
Spustenie integrovaných kontaktných bodov (Anton Ziolkovský, KBS)
Coffee-break
10:45 – 11:00
11:00 - 11:10
11:10 – 11:25
11:25 – 11:35
11:35 – 11:50
11:50 – 12:00
12:00 – 12:10
12:10 – 12:20
12:20 – 12:45
eGovernment v roku 2020 (Jeremy Millard, Brunel University and Danish Technological Institute)
Digital agenda – beyond eGoverment (Martin Dawson, DG-CONNECT, EK)
Globálne trendy v inteligentnej doprave (Julia Glidden, 21c Consultancy)
Nebezpečnejšie než kedykoľvek predtým? Dvere k bezpečnosti informačného systému (Peter Dekýš, ESET Services)
eParticipation a ako IKT menia základy politických procesov a demokracie (Sylviane Toporkoff)
Naše stopy v elektronickom svete a ich ďalší možný život (Peter Augustín, Hewlett-Packard Slovakia)
Stratégia eGovernment Cloud v kontexte Stratégie EK pre rozvoj Cloud Computingu v EU (Peter Weber, ITAS)
Čas urobiť rozruch – nízky rozpočet na IT je zlý pre ekonomiku (Mark Yates, IDC Government Insights)
Diskusia: Hlavné globálne trendy
12:45 – 12:50
12:50 – 13:50
13:50 – 15:20
Revolučná technológia identifikácie (Milan Podivín, Fujitsu)
Globálne trendy
Nové technológie
OBED
Výzvy eGovernmentu
Inovácie a vzdelávanie
Ochrana osobných údajov a bezpečnosť
Základné registre a ich vzťahy (Jozef Gönczöl,
Ditec)
Virtuálna jaskyňa na Technickej univerzite vo
Zvolene. Moderná výučba v praxi (Marek Paščák,
Datalan, Marek Fabrika, TU)
PalmSecure Biometric Technology - Vaša ruka je
kľúčom (Milan Podivín, Fujitsu)
Cloud computing – kľúčové priority Digitálnej
Agendy (Jacek Starczewski, EK)
Big Data v verejnom sektore (Milan Paštrnák,
ATOS)
Vplyvy nového zákona o ochrane osobných
údajov na inštitúcie verejnej správy (Jozef Dudáš,
Úrad na ochranu osobných údajov)
Človek ako súčasť informačného systému –
hlavné výzvy účinnej ochrany (Peter Katrinec,
ESET Services)
Návrh zákona o informačnej bezpečnosti –
aktuálne výzvy pri riešení bezpečnostných
incidentov v digitálnom priestore SR (Ján
Hochmann, MF SR, Petra Hochmannova, CSIRT.SK)
Je eID multiplatformové? (Michal Ševčík, HewlettPackard Slovakia)
1
Elektronické formuláre v sociálnej oblasti – ako
na to s ÚPVS (Stanislav Straka, Softec a Mária
Hulmanová, MPSVR SR)
Cloudové riešenia pre štátnu správu (Roman
Vavrík, Slovak Telekom)
Reporting vo verejnej správe (Ján Kuruc, Anext)
Model budúceho eGov cloudu na Slovensku –
prínosy a riziká (Richard Hollý, Interway)
15:20 – 15:40
Panelová diskusia
Ako splniť požiadavky na ochranu súkromia
(osobných údajov) (Jozef Chebeň, EMM)
Panelová diskusia
Coffee-break
Stredoeurópsky okrúhly stôl
15:40 – 17:10
Cesta eGovernmentu – spoločná cesta a spoločné výzvy? (ITAPA, MF SR)
Zákon o eGovermente – slovenský pohľad na eGovernment (Pavol Frič, DITEC a Marek Kaľavský, Advokátska kancelária De minimis, Ján Hochmann, Ministerstvo
financií SR)
Okrúhly stôl a diskusia k skúsenosti Českej republiky, Rakúska a Slovenska
Spíkri: Michal Rada (Ministerstvo vnitra ČR), Ondřej Felix (hlavný architekt eGovernmentu, ČR), Pavel Bojňanský (generálny riaditeľ sekcie informatizácie MF SR),
Pavol Frič (autor zákona o eGovernmente), Marek Kaľavský (autor zákona o eGovernmente), Roland Ledinger (Úrad spolkového kancelára), Christian Rupp (Úrad
spolkového kancelára), Joachim Seidler (Association for Data Processing)
Medzinárodný kongres ITAPA 2013: Putting IT together
12. – 13. November 2013
Čas
13. november 2013
Informatizácia pre Slovensko
8:20 – 8:35
8:35 – 8:50
8:50 – 9:05
9:05 – 9:20
9:20 – 9:35
9:35 – 9:50
9:50 – 10:05
10:05 –10:15
10:15 –10:30
10:30 – 10:50
10:50 – 12:05
Pohľad na stav projektov informatizácie verejnej správy (Gabriel Rusznyák, MF SR)
Zákon o eGovermente – čo sa podarilo a čo nie úplne (Pavol Frič, DITEC, Marek Kaľavský, Advokátska kancelária De minimis a Ján Hochmann,
Ministerstvo financií SR)
Smart cities (Graham Colclough, Capgemini)
Regionálna pokladnica – nástroj pre riadenie a plánovanie (Veronika Bódiová, Úrad BSK a Jana Šajtyová, Asseco Solutions)
Mobilita pre záchranu malých pacientov (Miroslav Novák, Datalan, Peter Krcho, DFN Košice)
Nová generácia služieb vymáhania pohľadávok (Gordon Smith, Debt Management & Banking HM Revenue & Customs)
Integrácia hospodárskych informácií (Viera Bakošová, SCB)
Prečo IT projekty vo verejnej správe tak často zlyhávajú a čo s tým? (Annette Vendelbo, xVoto)
Elektronický monitoring stavu lesov (Ľuboš Halvoň, Národné lesnícke centrum)
Coffee-break
IKT v doprave
Manažment IKT projektov vo verejnej správe
IKT a kultúra
Vízia inteligentnej dopravy (Tomás Mesároš,
MDVRR SR)
Úvodné slovo: Michal Ohrablo (PMI Slovakia
Chapter)
Digitalizácia kultúrneho dedičstva na Slovensku
(MK SR)
Inteligentné riešenia pre integrovanú dopravu
(Matthias Krista, CSC)
Okrúhly stôl: Manažment IKT projektov vo
verejnej správe
Sec Doc - dlhodobé úložisko digitalizovaných
objektov (Miroslav Hrubý, Fujitsu)
2
Dopady inteligentnej dopravy v Španielsku (Rojas
Puig, Joas)
Budovanie inteligentných dopravných systémov
(Berthold Jansen, Heusch/Boesefeldt GmbH)
Ako pomôcť k zníženiu nehodovosti na
slovenských cestách? (Michal Mihálik, HewlettPackard)
Okrúhly stôl: Inteligentná doprava pre Slovenskú
republiku
Potvrdení/pozvaní hostia: Denisa Žiláková (MDVRR
SR), Martin Dobrucký (MDVRR SR)
12:05 – 13:00
Diskusia
OBED
Informatizácia samosprávy
Úvodné slovo: Peter Ágh (Asociácia prednostov
Slovenska)
13:00 – 14:30
Potvrdení/pozvaní hostia: Michal Ohrablo (PMI
Slovakia Chapter), Martin Sůra (Hewlett-Packard
Slovakia), Rastislav Janota (NASES), Jozef Čapuška
(Úrad vlády SR), Peter Szakács (Ministerstvo
zdravotníctva SR)
Digital self-service (Annette Ishøy -Rasmussen,
Municipality of Gentofte a Morten
Svendsen, Assemble)
Elektronické stavebné konanie – dopad na
samosprávu (Peter Skirka, VITA a Ivana Havlíková,
VITA)
Ako som sa porozprával so starostom (Peter
Polák, Softec a Ctibor Košťál, Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť SGI)
Dátové centrum miest a obcí (Martin Zbudla,
DEUS)
Ekonomické systémy vo verejnej správe
(Veronika Bódiová, Úrad BSK a Jana Šajtyová,
Asseco Solutions)
Informatizácia štátnej správy
Nové programové obdobie
Informačný systém služieb zamestnanosti: Rok v
prevádzke a čo ďalej? (Danica Kelečínová,
ÚPSVaR a Benjamin Würfl, Atos IT Solutions and
Services)
Referenčné údaje ZBGIS cez internet (Katarína
Leitmannová, ÚGKK)
Priority informatizácie v novom programovom
období (Lukáš Lukáč, MF SR)
eHealth inovácie v integrovanej starostlivosti
(Sven Jansen, CSC)
Okrúhly stôl: Nové programové obdobie
Od referenčnej architektúry k implementácii:
skúsenosti z e-Governmentu v Holandsku (Marc
Lankhorst, NORA, referenčná architektúra
holandskej vlády (BiZZdesign))
Štandardizácia cloud computingu, otvorených
údajov a ďalších oblastí (Peter Bíro, MF SR)
Potvrdení/pozvaní hostia: Pavel Bojňanský
(Ministerstvo financií SR), Juraj Gmiterko (SFK EÚ),
Ladislav Šimko (Úrad vlády SR), Denisa Žiláková
(MDVRR SR)
14:30 – 14:50
Coffee-break
14:50 – 16:20
Okrúhly stôl kľúčových aktérov informatizácie verejnej správy
Potvrdení hostia: Peter Ágh (Asociácia prednostov Slovenska), Pavel Bojňanský (Ministerstvo financií SR), Emil Fitoš (Atos IT Solutions and Services),
Denisa Saková (Ministerstvo vnútra SR), Martin Sůra (Hewlett-Packard Slovakia)
3
16:20 –18:00
Slávnostné ukončenie kongresu
Tombola/Recepcia
4
Download

Slávnostné otvorenie kongresu ITAPA 2013