ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. P. J. ŠAFÁRIKA 3, 971 01 PRIEVIDZA
http://www.zssafarikapd.edu.sk/ , [email protected] , 046/541 15 03
Vyhlasuje 2. ročník výtvarnej a literárnej súťaže
MALÁ KRAJINA – VEĽKÉ OSOBNOSTI 2014
SLÁVNI A NAŠI
...tento rok pod záštitou reprezentantky SR v basketbale ZUZANY ŽIRKOVEJ,
rodáčky z Prievidze
Zuzana Žirková patrila dlhé roky k najlepším hráčkam Európy. Za Slovensko si zahrala na
olympiáde, majstrovstvách sveta a štyrikrát aj na ME. Šesťkrát sa stala najlepšou
basketbalistkou Slovenska, trikrát vyhrala Európsku ligu.
Termín: november 2014 – 30. marec 2015
Organizátor: Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza
Téma:
Najsilnejší ľudia nie sú vždy tí, ktorí vyhrajú, ale tí,
ktorí sa nevzdajú, keď prehrajú.
(neznámy autor)
Podmienky súťaže:
1. Do súťaže sa môžu zapojiť deti materských škôl a žiaci základných škôl (štátnych,
cirkevných aj súkromných).
2. Súťaž je rozčlenená na dve časti: Výtvarná časť (kód A)
Literárna časť (kód B)
3. Súťažné kategórie:
Výtvarná časť (A)
Literárna časť (B)
I.
kategória (4 – 6 rokov)
-
II.
kategória (6 – 9 rokov)
II. kategória (6 – 9 rokov)
III.
kategória (10 – 12 rokov) III. kategória (10 – 12 rokov)
IV.
kategória (13 – 15 rokov) IV. kategória (13 – 15 rokov)
4. Pre výtvarnú a literárnu časť je vyhlásená rovnaká téma, pre I. kategóriu nie je
vyhlásená literárna časť.
5. V prácach možno použiť ľubovoľnú výtvarnú techniku a literárny žáner (literárna
práca v rozsahu max. 1 strana textu A4)
6. Každý jednotlivec môže prihlásiť jednu prácu v jednej časti. Z jednej školy možno
zaslať max. 3 práce za každú časť súťaže.
7. Akceptuje sa iba individuálna tvorba, nie kolektívna.
8. Porotu tvoria traja odborní pedagógovia v každej časti vyhlásenej súťaže, čestným
členom poroty je Zuzana Žirková (v jej obidvoch častiach).
9. V každej kategórii a každej časti budú udelené prvé tri miesta.
10. Výtvarné aj literárne práce budú zverejnené na webovej stránke školy.
11. Výtvarné a literárne práce budú prístupné pre širokú verejnosť na vernisáži
v priestoroch školy, na ktorej budú osobne ocenení vecnými cenami víťazi každej
kategórie. Ceny osobne odovzdá garant súťaže Zuzana Žirková a vedenie školy
vyhlasujúcej súťaž. Presný termín vernisáže bude zverejnený na webovej stránke
školy a súťaže po jej uzávierke.
12. Práce zaslané po vyhlásenom termíne nebudú akceptované (rozhoduje dátum na
obálke alebo deň osobného doručenia).
13. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo výtvarné aj literárne práce po skončení
súťaže nevracať. Tieto zostávajú vlastníctvom organizátora súťaže a môžu byť použité
ako propagačný materiál.
Tešíme sa na vaše práce.
Výtvarné práce je potrebné zaslať do 30. marca 2015 na adresu:
Základná škola
Ul. J. Šafárika 3
971 01 Prievidza
Heslo: SÚŤAŽ
Na rubovej strane každej práce prosíme čitateľne uviesť nasledovné údaje:
a) meno, priezvisko
b) vek účastníka
c) kód a číslo kategórie (napr. výtvarná časť, kat. 6 – 9: A2)
d) názov práce
e) použitá technika/literárny žáner
f) názov a adresa školy (pečiatka školy)
Download

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL