ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
Učebné osnovy – Dejepis
Názov predmetu
Vzdelávacia oblasť
Stupeň vzdelania
Dátum poslednej zmeny
UO vypracovali
Ročník
Časový rozsah výučby / týž.
Časový rozsah výučby / roč.
Dejepis
Človek a spoločnosť
ISCED 2
2. 9. 2014
PaedDr. Ľubomír Kiko
Mgr. Bohumil Čechvala
Časová dotácia
piaty
šiesty
siedmy
1
2
1
33
66
33
ôsmy
2
66
deviaty
1
33
Charakteristika predmetu
Dejepis je samostatným predmetom a spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu oblasť
spoločenskovedných predmetov. Spolu s nimi predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Pomocou vyučovania
dejepisu sa žiaci oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom
pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach. Postupne si osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a
demokratické spôsoby svojho konania.
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania
historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Ide predovšetkým o postupné
poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej
spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Dejepis na základnej škole kladie dôraz najmä na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých
môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.
Vyučovanie dejepisu vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia.
Pritom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektuje kultúrne a iné odlišností ľudí, rôznych skupín a spoločenstiev.
Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej
civilizácie.
1
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
Ciele predmetu
Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných predmetových, medzipredmetových kompetencií –
spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, aby
nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti
kognitívne rôznorodé otázky, pomocou ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný názor.
Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických prameňov (aj exemplárne mnohostranných), ktorý sa
považuje za integrálnu súčasť didaktického systému výučby dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách. Závažným predpokladom
rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie
poznatkov v hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať
prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej
činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení.
Štruktúra kompetencií rozvíjaných predmetom Dejepis
Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať:
• s historickým časom
- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky
- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne
- rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja
- využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti
• s historickým priestorom
- rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor
- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo
- rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy
človeka, spoločnosti
• s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním
- vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť
- popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich znakov
- rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti
- skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho
- určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov
2
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
- vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov
- rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období
- rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj
Žiaci získajú základné informácie ako:
• vyhľadávať relevantné informácie
- z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných
- z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, webových stránok
- z populárnovedeckej literatúry a historickej beletrie
• využívať tieto informácie a verifikovať ich hodnoty
- vo vyberaní informácií
- v organizovaní informácií
- v porovnávaní informácií
- v rozlišovaní informácií
- v zaraďovaní informácií.
- v kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií
• štruktúrovať výsledky, výstupy a potvrdenia vybraného postupu
- v zoradení výsledkov rozpoznaní podstatného od nepodstatného
- integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca
- vyhodnocovaní správnosti postupu
- tvorbe súboru vlastných prác
Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, konkretizuje v učebných požiadavkách v
jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu v podobe systematizovaného výkonového štandardu.
Prierezové témy:
Multikultúrna výchova
Človek v premenách priestoru – stretanie kultúr
Človek a komunikácia – náboženstvo
Mediálna výchova
Človek a komunikácia, vznik reči, formy dorozumievania
Enviromentálna výchova
3
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
Priestor a čas – stavanie sídiel, prostredie na život
Človek v premenách času – vznik prvých remesiel
Ochrana človeka a zdravia
Človek v premenách času – nebezpečenstvá života
Pedagogické stratégie – metódy a formy práce
Pri výbere vyučovacích metód a foriem treba prihliadať na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov, na individualitu
žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre predmet dejepis.
Metódy






motivačné metódy (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačný problém, motivačná demonštrácia)
aktivizujúce metódy (situačná metóda, kooperatívne vyučovanie)
expozičné metódy (rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda, inštruktáž, výklad, komparácia)
problémové metódy (projektová metóda, brainstorming)
fixačné metódy (metódy opakovania a precvičovania pomocou úloh na pracovných listoch, vytvorenie projektu)
diagnostické metódy (pozorovanie)
Postupy








analýza (od celku k častiam)
syntéza (od časti k celku, pochopenie vzťahov a súvislostí)
indukcia (od jednotlivých faktov k všeobecným pojmom, k pravidlám, k definíciám)
dedukcia (od zákonov, poučiek, pravidiel, definícií, pojmov k ich aplikácii na konkrétne príklady)
genetický (vývinový) postup (rozvíjanie vedomostí postupnosťou)
dogmatický postup (učenie bez zdôvodňovania a vysvetľovania)
porovnávanie, t.j. synkritický postup (zisťovanie zhody alebo rozdielu dvoch a viacerých predmetov a javov podľa určitých znakov)
podobnosť, t.j. analógia (z podoby istých znakov predmetov a javov usudzujeme na ďalšie podrobnosti)
4
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
Formy











vyučovacia hodina v učebni s historickými mapami
vyučovacia hodina v učebni s interaktívnou tabuľou MIMIO
vyučovacia hodina v počítačovej učebni, práca s počítačom
vyučovacia hodina v historickom objekte
praktické aktivity
samostatná práca žiakov
práca žiakov vo dvojiciach
skupinová práca
samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky
experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie)
projektové vyučovanie.
Učebné zdroje
5. ročník:
Dejepis 5. ročník, M. Miháliková , M. Tonková, SPN 2009. Schválilo MŠ SR 19. 11. 2009
6. ročník:
Dejepis pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, autori – M. Krasnovský, M. Miháliková, M. Tonková, SPN 2011.
Schválilo MŠVV a Š SR 3. 11. 2011
7. ročník:
Dejepis pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, autori – J. Lukačka, M. Tonková, Ľ. Kačírek, S. Hanová, SPN 2011.
Schválilo MŠVV a Š SR 7. 10. 2011
8. ročník:
Dejepis pre 8. ročník ZŠ a 3.ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Vydavateľstvo MS 2011. Schválilo MŠVVaŠ SR 14.9. 2011.
9. ročník:
Dejepis pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, autori D. Kováč, V. Kratochvíl, I. Kamenec, H. Tkadlečková, Orbis
Pictus Istropolitana, Bratislava 2012. Schválilo MŠVV a Š SR 19. 9. 2012.
5
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
Obsahový a výkonový štandard
Dejepis 5. ročník
Tematický
okruh
Od blízkeho
k vzdialenému
Téma
Obsahový štandard
Úvodná hodina
Zoznámenie sa s novým
predmetom - dejepis
Dejepis, Herodotos, minulosť
Priestor a čas
Prečo sa učíme dejepis
Čas je poradie udalostí
Čo potrebujeme
prechádzke
vedieť
Určovanie storočí
Sviatočné a pamätné dni
Spoznáme hmotné pamiatky
Čo sú obrazové pamiatky
Písomné historické pramene
Skúsme, ako pracuje historik
Čo si ešte vezmeme pri
prechádzke časom
Mapa a priestor na mape
pri
Kalendár, historický a prírodný čas,
letopočet.
Časová priamka, periodizácia,
letopočet,
narodenie
Krista,
kresťanský letopočet, storočie,
dátum
Časová
priamka,
letopočet,
narodenie
Krista,
kresťanský
letopočet
Vianoce, Veľká noc, fašiangy,
štátne sviatky, dni pracovného
pokoja
Historické pramene, delenie hist.
prameňov, pravek, archeológia,
pomníky a pamätníky
Obrazové pramene, fotografie,
rodokmeň, rodostrom, generácia
Písomné pramene, listiny, archív,
archivári
Práca historika.
Mapa, glóbus, kartografia,
dejepisné mapy,
Výkonový štandard
Počty Prierezové
hodín
témy
15 h
Ovládať, čo je dejepis, poznať jeho zakladateľa, čo je
predmetom dejepisu a na čo je dejepis potrebný.
Porozprávať o zmenách v jeho blízkosti
Porovnať historický a prírodný čas, vedieť, čo je
letopočet, aký letopočet používame
Rozdeliť minulosť na obdobia, zakresliť do časovej
priamky významné udalosti
OSR
Zakresliť do časovej priamky významné udalosti,
určovať storočia a tisícročia
OSR
Poznať významné štátne sviatky, sviatky pokoja
a pamätných dni
TBZ
Poznať čo sú historické pramene a ich rozdelenie, čo je
archeológia, poznať prácu archeológa, čo je pravek
OSR
Ovládať, ktoré pramene patria k obrazovým, zostaviť
jednoduchý rodostrom svojej rodiny
Vymenovať druhy písomných prameňov, kde sa
uskladňujú, čo je archív
Projekt- zahrať sa na pátrača a zistiť stručné dejiny
našej školy
Pracovať s dejepisnými mapami, vedieť, na čo slúžia
dejepisné mapy, čo je kartografia a kartograf
OSR
OSR
OSR
OSR
TBZ
OSR
MUV
6
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Kto ochraňuje historické pamiatky
Múzeum, exponáty, skanzen,
galéria
Zhrnutie tematického celku
Spomeňte si str. 35
Kde sme bývali v minulosti a kde
bývame dnes
Opakovanie, systematizácia
nadobudnutých poznatkov
tematického celku
Opakovanie poznatkov
tematického celku
Opakovanie
Lovec a zberač, kamenná doba,
pästný klin, prechod
k poľnohospodárstvu, keramika
Obydlia, dediny, mestá, hradiská,
výmenný obchod, remeslo
Ako si človek vytváral rodinu
Rod, kmeň, rodina
Ako ľudia spoznávali silu prírody
Oheň, voda, vietor, koleso, Sumeri,
Energia solárna, veterná, vodné
koleso
Ako si človek zmenšoval svet
Dopravné prostriedky a ich vývoj,
revolúcia
Ľudia v pohybe
Kolónie, kolonizácia, Kolombus,
Vikingovia, Slovania
Práca – trest alebo radosť
Práca
Detská práca
Písomný test
Človek
v premenách
priestoru a času
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
Múzeum alebo archív
Ako sa žilo na úsvite dejín
Opakovanie, systematizácia
nadobudnutých poznatkov
tematického celku
Písomný test
Vedieť, čo je múzeum, vymenovať niektoré druhy
múzeí, poznať, čo sú exponáty a vysvetliť rozdiel medzi
múzeom, archívom
Upevniť si osvojené učivo
OSR
OSR
Upevniť si osvojené učivo
Upevniť učivo
Opísať život lovca a zberača, vysvetliť prechod
k poľnohospodárstvu, porovnať život lovcov
a poľnohospodárov s dnešnými ľudmi
Popísať vznik dedín a prvých miest, rozdiel medzi
starobylými a dnešnými mestami poznať hradiská,
popísať, ako vznikal v mestách výmenný obchod a trh
Porozprávať, ako žili rodiny v minulosti, porozprávať
o svojej rodine, určiť spoločné znaky najstarších rodín s
dnešnými
Vystihnúť rozdiely medzi prírodnou a umelou energiou,
uviesť príklady využívania prírody v prospech človeka,
zdôvodniť príčiny hľadania nových zdrojov energie,
vymenovať vynálezy, ktoré pomohli človeku využívať
energiu vo svoj prospech
Porovnať spôsoby dopravy v minulosti a dnes,
zhodnotiť vplyv dopravných prostriedkov na životné
prostredie
Uviesť príčiny sťahovania ľudí v minulosti
a v súčasnosti, vysvetliť kolonizáciu
10 h
DOV
MUV
OSR
TBZ
OZO
DOV
DOV
Detská práca, dôvody detskej
práce, UNICEF
Upevniť si osvojené učivo
Vysvetliť dôležitosť práce pre ľudí, vytváranie statkov
aživotnej úrovne obyvateľstva
Uviesť najčastejšie druhy detskej práce, zaujať
stanovisko k problematike zneužívania detí na prácu
Upevniť si osvojené učivo
OSR
OSR
Opakovanie poznatkov tem. celku
Upevniť si osvojené učivo
OSR
OSR
7
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Človek
a komunikácia
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
Zapísaná myšlienka sa uchovala
Prvé knihy
Médiá
Duchovný život človeka
Keď zlyhá komunikácia.
Opakovanie
tematického
celku
Opakovanie, systematizácia
nadobudnutých poznatkov
tematického celku
Opakovanie učiva, prípadne
doplnenie nejakej témy podľa
záujmu žiakov
Opakovanie celoročného učiva
a záverečné hodnotenie celoročnej
práce
Písmo, klinové písmo, hieroglyfy,
hlaholika, Brailovo písmo, azbuka,
latinka
Gutenberg, kníhtlač, rukopis,
Média, masovokomunikačné
prostriedky, rozhlas, televízia,
internet
Náboženstvo, Jahve, Alah, Korán,
Tóra, Biblia,
Vojny, prvá a druhá svetová vojna,
zbrane
Upevniť si osvojené učivo
Vymenovať druhy písiem z minulosti, poznať slovanské
písmo,
5h
OSR
Identifikovať rozdiel medzi rukopisom a tlačenou
knihou, zhodnotiť kníhtlač
Uviesť prostriedky dorozumievania sa medzi ľuďmi
v minulosti a v súčasnosti
OSR
FIG
MDV
Vymenovať náboženstvá a charakterizovať ich
OSR
Uviesť dôvody, prečo vznikajú vojny, jej negatívne
dôsledky, poznať niektoré zo známych vojen vojen
Upevniť si osvojené učivo
OSR
MDV
OSR
3h
Opakovanie, systematizácia
nadobudnutých poznatkov
Upevniť celoročné učivo
OSR
Opakovanie, systematizácia
nadobudnutých poznatkov
Upevniť celoročné učivo
OSR
Dejepis 6. ročník
Tematický
okruh
Téma
Obsahový štandard
Úvodná hodina
Obrazy
pravekej
spoločnosti
Opakovanie učiva
Pravek – periodizácia podľa
Christiana Thomsena,
Pravek, Christian Thomsen,
Pravekí lovci a zberači
Zberač, pästný klin,
Výkonový štandard
Informácie o učive 6. ročníka. Oboznámiť žiakov
s obsahom a cieľmi vyučovania dejepisu.
Žiaci vedia vysvetliť základné pojmy z dejepisu. Žiaci
vedia opísať základné pojmy o praveku, vedia
charakterizovať najstaršiu etapu ľudskej spoločnosti,
zakresliť na časovej priamke jednotlivé obdobia
praveku
Žiaci si osvoja základné vedomosti o spôsobe
získavania potravy lovcov a zberačov. Poznajú
pracovné nástroje vyrobené z kameňa
Počty
hodín
Prierez.
témy
11 h
OSR
1
1
OSR
8
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
Stopy po pravekom človeku vo
svete aj na Slovensku
Pravek u nás v regióne
Neanderova dolina, Gánovce, Šaľa,
Váh
Očkov, Podolie
Žiaci vedia nájsť objavené pozostatky po pravekých
ľuďoch
Žiaci poznajú mohylový hrob náčelníka v Očkove
2
ENV
1
RLK
Praveké materiály
Kameň, kosť, drevo, hlina
1
OSR
Od lovca k roľníkovi
Obilné zrnko,
územie „Úrodného polmesiaca“,
meď, nástroje, prvé remeslá –
hrnčiarstvo a tkáčstvo
bronz, meď, cín, chov zvierat –
domestikácia
Rozpoznať, charakterizovať praveké nástroje a vyjadriť
účel
Žiaci analyzujú pracovné nástroje pravekých ľudí.
Rozpoznajú rozdiel v spôsobe života pravekých lovcov
a roľníkoch
1
OSR
Žiaci identifikujú pracovné nástroje a zbrane človeka
medenej doby. Žiaci získavajú vedomosti o výrobe
bronzu a novej dobe.
Žiaci vedia opísať umelecké prejavy našich predkov.
Pochopia význam umenia pre poznanie histórie
Zopakovanie a utvrdenie získaných vedomostí
1
OSR
1
MDV
Bronz a písmo rozdelilo historické
doby
Pravek, paleolit, neolit, eneolit,
riečna civilizácia
Bol to pravek alebo starovek?
1
Lugal, teritoriálny štát, Babylon,
Sargon I., Chammurapi, zákony
Pyramídy, Meni, Níl,faraón,
hieroglyfy, múmie
Kasty, vynález papiera, hodvábu,
Jordán, Goliáš, hebrejčina
Žiaci vedia opísať základné pojmy o Mezopotámii –
poloha, spôsob života, kultúra, pamiatky,...
Žiaci vedia opísať základné pojmy o Starovekom
Egypte – poloha, spôsob života, kultúra, pamiatky,...
Žiaci sú schopní popísať základné pojmy o Starovekej
Indii, Číne a Palestíne – krajine Biblie.
Žiaci vedia zhrnúť základné poznatky o najstarších
starovekých civilizáciách.
Žiaci odhalia vzťah medzi prírodnými podmienkami a
vznikom množstva nezávislých mestských štátov v
Grécku. Mytológia.
Žiaci vedia vysvetliť pojem „polis“, vedia popísať
sociálnu štruktúru a spôsob života v mestských štátoch,
vedia uviesť rozdiel medzi Aténami a Spartou
Doba medená
Doba bronzová
Praveké umenie
Venuša, maľby zvierat, rytiny
Opakovanie tematického celku
Obrazy
starovekej
spoločnosti
Pravek?
Starovek?
Starovek – základné pojmy,
periodizácia, charakteristika
Prírodné podmienky najstarších
civilizácii
Staroveká Mezopotámia a jej
kultúra
Staroveký Egypt
Staroveká India a Čína +
Palestína
Opakovanie 2. tematického celku
Staroveké Grécko – periodizácia,
prírodné podmienky, osídlenie,
Grécka kolonizácia
Grécke mestské štáty - Atény
a Sparta
Chronológia, členenie, časová
priamka, etnikum
Polis, Sparta, Atény, Korint, Delfy,
olympijské hry, kolonizáciaM
Žiaci nadobudnú základné poznatky o staroveku ako
jednej z etáp ľudskej spoločnosti. Poznať podmienky
vzniku starovekých civilizácii.
1
40 h
2
OSR
2
MUV
2
OSR
3
OSR
MUV
2
2
OSR
MUV
2
9
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
Aténska demokracia
Demokracia, volený systém,
Žiak vie charakterizovať aténsku demokraciu.
1
Grécko – perzské vojny;
Peloponézska vojna
Perzská ríša, bitka pri Maratóne,
Termopylách, Salamíne,
Sparta, Atény
Filip, maják, malária,
Žiaci sú schopní vysvetliť význam demokracie; vedia
popísať významné grécke reformy (Solón, Kleistenes,
Perikles)
Žiaci vedia vysvetliť význam vojenských konfliktov
v Grécku.
2
MUV
2
DOV
Hlavice – stavebné slohy,
sochárstvo- Feidias, Mirón
amfiteáter, Homér, Ilias a Odysea,
Zeus a bohovia, filozofia, Sokrates,
Pytagoras, OH, vzdelanie, Platón,
Aristoteles
Hlavice – stavebné slohy,
sochárstvo- Feidias, Mirón
amfiteáter, Homér, Ilias a Odysea,
Zeus a bohovia, filozofia, Sokrates,
Pytagoras, OH, vzdelanie, Platón,
Aristoteles
Apeninský polostrov,
Etruskovia,králi,
Žiaci sú schopní pochopiť rozmach Macedónska
a jeho nadvládu nad Gréckom. Vedia vysvetliť význam
helenistickej kultúry.
2
OSR
Žiaci poznajú grécke povesti a báje, znaky
architektúry, významných gréckych bohov, grécke
umenie a šport (olympijské hry).
2
ENV
OSR
Žiaci vedia zhrnúť základné poznatky o Starovekom
Grécku.
Žiaci vysvetlia vznik a založenie Ríma a politické
zriadenia.
Žiaci analyzujú formu vlády v republike. Rozloženie
obyvateľstva.
Žiaci vedia charakterizovať cisárov a ich prínos pre
Rím.
Žiaci sú schopní objasniť príčiny rozpadu mocnej ríše.
2
Žiaci vedia popísať význam rímskej kultúry
a vzdelanosti a jej vplyv na európsku civilizáciu.
Žiaci vedia popísať vplyv Rímskej ríša na Slovensko,
príčiny prenikania Rimanov na Slovensko (príklady z
2
Macedónia a ej vzostup;
Alexander Macedónsky
a helenizmus
Grécka kultúra
Opakovanie 3. tematického celku
Test – Staroveké Grécko
Rímska ríša - kráľovstvo
Patrícijovia, plebejci, tribúni ľudu,
konzuli, veto
Rímska ríša- republika
Rímska ríša- cisárstvo
Imperátor, provincia, vznešený
Rozpad Rímskej ríše
Germáni, Huni, Góti,
Laugarício, Limes Romanus,
tábory, provincie
Germáni, Huni, Góti,
Laugarício, Limes Romanus,
tábory, provincie
Laugarício, Brigetio
2
OSR
1
2
1
10
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
Milanovce, Carnumtum
Gerulata , Vindobona
Rímska kultúra + Rimania na
Slovensku
Kultúra starovekého Ríma
Opakovanie
Vergílius, Ovídius, Titus Lívius,
Flavius, Plínius / literatúra,
dejiny,právo/ Cicero - rétorika,
sochárstvo, stavebníctvo – oblúky,
akvadukty, cesty...
Vergílius, Ovídius, Titus Lívius,
Flavius, Plínius / literatúra,
dejiny,právo/ Cicero - rétorika,
sochárstvo, stavebníctvo – oblúky,
akvadukty, cesty...
Starý a nový zákon, biblia
Test – staroveký Rím
Kresťanstvo
Svetové
náboženstvá
Obrazy
stredovekého
sveta
Mohamed, korán,
kultúra, kalifovia
Islam a Arabská ríša (kalifát)
Sťahovanie národov
Huni, Germáni , Slovania
Byzantská ríša
Byzantion, Justinián I. Bulhari,
Arabi
Frankovia, Karolovci, Avari,
kresťanstvo, románska kultúra,
vazalstvo
Frankovia, Karolovci, Avari,
kresťanstvo, románska kultúra,
vazalstvo
Léno, vazal, poddaný, hrad, mesto,
dedina, dominikál, rustikál, Urbár,
župy
kláštor, pisár, školy, univerzita,
latinčina
Franská ríša
nášho územia).
Vyhľadať miesta kultúry, vedieť o nich informovať,
vyhľadať na mape...
Analyzovať odkaz Ríma pre dnešok
1
MUV
1
MDV
Zhrňujúce vedomosti
2
Žiaci vedie zhrnúť základné informácie o starovekom
Ríme
Žiaci rozpoznajú korene kresťanského náboženstva,
identifikujú hlavné rozdiely medzi starým a novým
zákonom. Odhalia príčiny prenasledovania kresťanov.
Žiaci odhalia význam vzniku islamu, zdôvodnia príčiny
rýchleho rozširovania islamu, identifukujú odkaz
arabskej kultúry pre európsku kultúru
Zmeny na mape Európy
2
Žiaci vedia opísať Byzantskú ríšu, jej význam a príčiny
zániku.
Žiaci sú schopní popísať vznik Franskej ríše a jej
rozmach za vlády Karolovcov (Karol Veľký)
4h
2
MUV
1
MUV
1
MUV
11 h
2
2
OSR
11
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
Prepožičanie pôdy, každodenný
život v stredoveku
Žiaci vedia vysvetliť lénny vzťah,
Žiaci hovoria o každodennom živote v stredovekej
spoločnosti. Opíšu život ľudí na feudálnom majetku a v
meste
Žiaci zdôvodnia, prečo sa kláštory stali postupne
hospodárskymi a kultúrnymi centrami. Zhodnotia
význam stredovekých univerzít
Preverovanie získaných vedomostí
Vzdelanie
Opakovanie
2
MUV
OSR
2
OSR
3
TBZ
Počty
hodín
Prierezové
témy
6h
1
OSR
1
RLK
1
OSR
RLK
1
1
MUV
1
MUV
Dejepis 7. ročník
Tematický okruh
Predkovia
Slovákov
v Karpatskej
kotline
Téma
Obsahový štandard
Úvodná hodina
Život našich predkov
- pravlasť Slovanov, Avari, Samo,
hradiská, migrácia
Vznik Veľkej Moravy
- Pribina, Mojmír, Nitrianske
a Moravské kniežactvo, Rastislav
Misionári Konštantín a Metod
Cyril, Metod, kresťanské misie
Svätopluk
Svätopluk, starí Maďari
Kultúrny prínos Veľkej Moravy
- hradiská, hlaholika, historická
a kultúrna tradícia
Výkonový štandard
- vysvetliť význam slova migrácia
- opísať spôsob života starých Slovanov
- určiť podľa mapy pravlasť Slovanov, uviesť dôvody
a územia sťahovania
- identifikovať vzťahy medzi Avarmi a Slovanmi
- uviesť príčiny vzniku a význam Samovej ríše
- opísať súvislosti, ktoré viedli k vzniku Veľkej
Moravy
- charakterizovať politický a hospodársky rast VM
počas vlády Rastislava a Svätopluka
12
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Slováci
v Uhorskom
kráľovstve
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
Kráľ Štefan I.
- dynastia, Gejza, Štefan I.,
Arpádovci, župa
Nitrianske údelné vojvodstvo
- Nitra, údelní vojvodovia,
chrániť Uhorsko od severu
a východu, príslušníci kráľovských
rodín
Ústupčivý panovník
- Ondrej II., úpadok kráľovskej
moci, Zlatá bula,
Tatársky vpád
Belo IV., mestá
- chán, Tatári, privilégia
Pán Váhu a Tatier
- anarchia, boje o uhorský trón, M.
Č. Trenčiansky, palatín,
Omodejovci, Karol Róbert
Zlatá baňa Uhorska
- Anjouovci, kremnické dukáty,
mešťania, Nemci, život baníkov
Prvý cisár na uhorskom tróne
- Žigmund Luxemburský, boje
s husitmi a Turkami
Kráľ s havranom v erbe
- Matej Korvín, hospodárske
reformy, rozvoj vzdelanosti,
Academia Istropolitana
Stredovekí vládcovia Uhorska
- zhodnotiť prínos Konštantína a Metoda pre rozvoj
našej kultúry a štátnosti
- opísať kultúru a vzdelanie na Veľkej Morave
- napísať referát o Veľkej Morave
- vysvetliť vznik Uhorského kráľovstva
a prínos predkov Slovákov pri jeho utváraní
- zhodnotiť vládu Štefana I.
- charakterizovať župné zriadenia
- zhodnotil význam Nitrianskeho vojvodstva
- analyzovať Zlatú bulu Ondreja II.
- vysvetliť , prečo dochádzalo v Uhorsku k neustálemu
boju o trón
- zhodnotiť následky tatárskeho vpádu do Uhorsko
- vysvetliť, čo boli privilégia a aké výhody z nich mali
mestá a panovník
-analyzovať a zhodnotiť spôsob života ľudí vo
vrcholnom stredoveku a dnes
- zhodnotiť význam banských miest na
Slovensku, Slovensko - zlatá baňa Uhorska
- charakterizovať život v banských mestách
- zhodnotiť význam vnútornej a zahraničnej
politiky Ľudovíta I. a Žigmunda
Luxemburského
- opísať vládu Mateja Korvína, zhodnotiť význam jeho
reforiem
- opísať kultúru v Uhorsku vo vrcholnom
Stredoveku
10 h
1
1
1
1
OSR
OZO
1
OSR
RLK
1
OSR
FIG
1
OSR
1
OSR
- vytvoriť prezentáciu v power pointe
1
Opakovanie celku
Prezentácie
OSR
RLK
TBZ
1
13
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Rodí sa
spoločnosť
novovekého sveta
Renesancia a humanizmus
Objavy vedy a techniky
Európa si podmaňuje svet
Dobyvačné výpravy
Reformácia
Náboženská reforma
Svetové hospodárstvo
Vek rozumu – osvietenstvo
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
- humanizmus, renesancia
- kníhtlač, J. Gutenberg, M.
Kopernik, Leonardo da Vinci
- obchod, nové cesty, Ďaleký
východ, India, K. Kolumbus,
karavela, Vasco da Gama F.
Magalhaes
- kolonializmus, Inkovia,
Aztékovia, zlato, kultúra, kukurica,
tabak, zemiaky, kone, obilie,
- Martin Luther, reformácia,
odpustky
- jezuiti, Ignác z Loyoly
- cech, manufaktúra, diaľkový
obchod, mešťania
- osvietenstvo, rozum, veda,
encyklopédia, osvietenský
absolutizmus
Opakovanie temat. celku
Habsburská
monarchia
Moháčska katastrofa
Na hranici s Osmanskou ríšou
Šírenie reformácie v Uhorsku
Bratislava – hlavné mesto
Uhorska
- bitka pri Moháči, Turci, boje
o trón, rozdelenie Uhorska, Ján
Zápoľský, Ferdinand I. Habsburský
- stavovské povstania, sandžak,
pašalík, opevnené hrady
- reformácia, rekatolizácia,
školstvo, synoda – Žilina, šírenie
humanizmu a renesancie
- uhorská komora, snem,
miestodržiteľská rada, korunovácia,
Prešporok
- charakterizovať základné znaky humanizmu
a renesancie
- zhodnotiť význam práce M. Kopernika a L. da
Vinciho
- zhodnotiť význam objavu kníhtlače
- vypracovať skupinový projekt na tému
J. Gutenberg na počiatku mediálneho sveta
- rozlíšiť a analyzovať pojmy objavitelia
a dobyvatelia
- uviesť príčiny zámorských objavov,
- posúdiť dôsledky zámorských objavov,
- zhodnotiť význam zámorského obchodu,
- zakresliť do obrysovej mapy smery
objavných plavieb
opísať príčiny vzniku reformácie
- analyzovať písomný prameň, ktorý sa zaoberá
problematikou reformácie
- analyzovať a zhodnotiť reformné učenia
- vysvetliť dôvody protireformácie
- vysvetliť a zdôvodniť príčiny hospodárskych zmien
v novoveku
- opísať a porovnal prácu remeselníka v cechu
a manufaktúre
- zostaviť správu o spôsobe života remeselníka
- charakterizovať osvietenstvo a osvietenský
absolutizmus
- opísať moháčsku bitku a jej dôsledky
- objasniť priebeh a dopad tureckej expanzie
- charakterizovať postavenie
Slovenska v susedstve Osmanskej ríše
- objasniť postavenie Slovenska v Habsburskej
monarchii
- vymenovať najvýznamnejšie protiturecké pevnosti
- zhodnotiť priebeh bojov o trón a jeho dopad na
Uhorsko
- uviesť príčiny a dôsledky stavovských povstaní
v Uhorsku
9h
1
OSR
1
1
DOV
1
MUV
1
OSR
RLK
1
DOV
1
OSR
2
OSR
8h
1
OSR
MUV
1
MUV
1
OSR
14
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
Osvietená panovníčka
Reformátor na tróne
Epocha osvietenských
vzdelancov
- Mária Terézia, reformy,
pragmatická sankcia, osvietená
panovníčka
- Jozef II., Tolerančný patent,
zrušenie nevoľníctva,
centralizovaná vláda
- Matej Bel, Notície, Samuel
Mikovíni, A. F. Kollár
Záverečné opakovanie
- analyzovať život na Slovensku v období tureckej
okupácie pomocou povestí alebo piesní
analyzovať spôsob, akým sa myšlienky reformácie
šírili na Slovensku
- opísať proces rekatolizácie na Slovensku (priebeh,
osobnosti)
- vedieť, prečo bola Bratislava centrom Uhorska a aké
dôležité inštitúcie tam sídlili
- zhodnotiť obsah pragmatickej sankcie
- charakterizovať vládu Márie Terézie
- charakterizovať osvietenský absolutizmus
- vymenovať a opísať hlavné reformy
- charakterizovať vládu Jozefa II.
-vymenovať hlavné reformy Jozefa II. a zhodnotiť ich
prínos
- charakterizovať osvietenský absolutizmus
- prezentovať život a dielo Adama F. Kolára a M. Bela
a poukázať na ich význam pre spoločnosť
1
OSR
1
1
OSR
MUV
OSR
ENV
2
OSR
TBZ
Záverečné opakovanie učiva 7. ročníka
Dejepis 8. ročník
Tematický okruh
Na ceste
k moderným
národom
Téma
Obsahový štandard
Francúzska revolúcia 1789 1799
- začiatok revolúcie
- republika, jakobínsky teror, uhorskí
jakobíni, direktórium
Napoleon Bonaparte
a napoleonské vojny
- Napoleonovo šťastné obdobie,
výprava do Ruska, koniec
Napoleonovej moci
- Viedenský kongres, Svätá aliancia,
Napoleon a Slovensko
Cárske Rusko
- Krymská vojna, reformy
Výkonový štandard
Žiaci sú schopní:
- na časovej osi vyznačiť obdobie 18. až 20.
storočia a zapísať najvýznamnejšie udalosti
- prečítať a kriticky zhodnotiť historický prameň z
uvedeného obdobia
- analyzovať myšlienkový smer vyzdvihujúci
rozum
- kriticky zhodnotiť dovtedajšie ľudské poznanie
- zdôvodniť úlohu občana na politickej scéne
- vysvetliť význam Občianskeho zákonníka
- kriticky posúdiť príčiny a dôsledky francúzskej
Počty
hodín
26
Prierezové témy
OSR
ENV
MUV
TBZ
15
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Revolúcie (1830 a 1848/49)
a nacionalizmus
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
- revolúcia 1830, revolučné roky
1848/49, Francúzsko
- Taliansko, Nemecko, Habsburská
monarchia
Opakovanie I.
Zjednotenie Talianska a
Nemecka
- nacionalizmus, národné hnutia
Zasľúbená zem – Amerika
- vznik USA, Sever proti Juhu
Priemyselná revolúcia
a modernizácia
- hospodárstvo, ekonomika, veda,
technika
Kultúra a umenie
- kultúra a umenie (19. stor.)
Opakovanie II.
Slovenské národné hnutie
Anton Bernolák
Moderný
slovenský národ
- začiatky národného povedomia, A.
Bernolák, J. Kollár, Ľ. Štúr
- spisovná slovenčina, Slovenské
učené tovarišstvo
Slovanská vzájomnosť
- J. Kollár, P. J. Šafárik, J. Hollý
Štúrovská generácia
- nová slovenčina, osvetová činnosť
Slováci a revolučný rok 1848/49
Od memoranda k Matici
slovenskej
- Žiadosti slovenského národa,
Slovanský zjazd, dobrovoľníci
- Memorandum slovenského národa,
Matica slovenská, tri gymnázia
revolúcie
- analyzovať príčiny a dôsledky vzniku cisárstva vo
Francúzsku
- vyhľadať údaje o bratislavskom mieri a
prezentovať ich v krátkej informácii
- na historickej mape vyhľadať a opísať politickú
mapu Európy po Viedenskom kongrese
- analyzovať príčiny a zdôvodniť význam
zjednotenia Talianska a Nemecka
- pochopiť proces formovania moderných národov
- vymenovať znaky moderného národa
- identifikovať znaky priemyselnej revolúcie a jej
vplyv na modernizáciu a vznik nových tried
- porovnať výrobu tovaru v manufaktúre a v továrni
- opísať prácu v továrni s prízvukom na prácu detí
a žien
- porovnať dopravné prostriedky parník a moderné
lode, konský záprah a železnice a
- automobil
Žiaci sú schopní:
- kriticky posúdiť a zhodnotiť činnosť slovenských
národných vzdelancov
- analyzovať a zhodnotiť revolučný rok 1848/49
- analyzovať politický program Slovákov - Žiadosti
slovenského národa
- opísať dobrovoľnícke výpravy a posúdiť ich
význam a význam SNR
- analyzovať požiadavky v dokumente Memorandum
národa slovenského
14
OSR
ENV
MUV
TBZ
Opakovanie III.
16
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
Rakúsko-Uhorské vyrovnanie
a Slováci
- dualizmus
Aktivity Slovákov
- Slovensko-česká spolupráca,
Černovská tragédia
Rakúsko-Uhorsko Slovenské vysťahovalectvo
Život slovenského roľníka;
Premeny mesta
- vysťahovalectvo, industrializácia
- mesto a vidiek
Opakovanie IV.
- dohoda, trojspolok
- kolonializmus
- zákopová vojna, vojna na Východe
Život počas 1. svetovej vojny
a Balkáne, koniec 1. svetovej vojny
- politická pasivita, Slováci na
Slovenskí vojaci na frontoch
frontoch, boje na východnom
Slovensku
- domáci a zahraničný odboj, českoOdboj Slovákov a Čechov
slovenské légie
- vyhlásenie ČSR, Martinská
Spoločný štát Slovákov a Čechov
deklarácia, Slovenská národná rada,
Versailleský mierový systém
Žiaci sú schopní:
- opísať vznik Rakúsko -Uhorska
- špecifikovať postavenie Slovákov v R -U
- zaujať kriticky postoj k maďarizácii
- kriticky zdôvodniť príčiny a dôsledky
vysťahovalectva Slovákov
- zhotoviť graf dokumentujúci regióny, z ktorých
najviac ľudí emigrovalo
zhotoviť tabuľku na porovnanie života v meste a
na dedine
10
OSR
ENV
MUV
TBZ
V predvečer svetovej vojny
Prvá
svetová vojna
M. R. Štefánik a T. G. Masaryk
- Osobnosti slov.politického života
Opakovanie V.
Projekt ČSR a M.R.Štefánik
Žiaci sú schopní:
- kriticky analyzovať príčiny vzniku a ciele dohody a
trojspolku
- kriticky analyzovať a zhodnotiť príčiny
- a priebeh 1. svetovej vojny
- charakterizovať postoj Slovákov k vojne a ich
účasť pri formovaní ČSR
- zhodnotiť význam a úlohu osobnosti pri vzniku
ČSR
- opísať pomocou mapy priebeh 1. svetovej vojny
- ukázať na mape zmeny, ktoré nastali rozpadom RU
16
OSR
TBZ
ENV
OSR
MUV
- Samostatná práca, prezentácia
17
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
Dejepis 9. ročník
Tematický
okruh
I. Prvá
svetová vojna
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Počty
hodín
Úvodná hodina
Zoznámenie sa s učivom dejepisu v 9.
ročníku. Poučenie žiakov o BOZP
Opakovanie učiva, základných pojmov
z 8. ročníka
Žiak vie, čo sa bude v 9. ročníku
v dejepise učiť
Priblížiť a zopakovať učivo z 8. ročníka
1
Prvá svetová vojna
Osudné výstrely zo Sarajeva
Vysvetliť žiakovi čo bola Dohoda,
Trojspolok, Zákopová vojna,
Vysvetliť žiakovi čo bola Zákopová
vojna, Sarajevo, Verdun, Marna,
boľševici.
4
Svetová vojna a Slováci
Vysvetliť žiakovi na akých miestach sa
bojovalo, ako prebiehali a s akým
výsledkom boje na západnom fronte
a na východnom fronte, a čo znamenali
revolučné zmeny v Rusku pre Európu
Vysvetliť žiakovi do akej miery
ovplyvnila 1 sv. vojna Slovákov, aká
bola v tej dobe slovenská spoločnosť,
ako sa zachovali slovenskí politici
v danom období, ako prebiehali boje
v Karpatoch
Vysvetliť žiakovi čo bola Slovenská
liga, kto bol T.G. Masaryk, čs.légie,
M. R. Štefánik, Pitsburská dohoda.
Vysvetliť žiakovi pojmy ako
Košariská, čs.légie, minister, ČSNR,
Bradlo. Vysvetliť ako žil a čím prispel
jeden z najväčších osobností našich
národných dejín pre našu krajinu
Žiak vie a chápe podstatu vojen
z historického hľadiska. Vie rozpoznať
príčiny, zámienky vojen, ich dôsledky pre
ľudstvo. Rozdelenie Európy – Dohoda
a Trojspolok.
Žiak vie a chápe dopad Sarajevského
atentátu pre Európu. Kriticky analyz.
príčiny vzniku a ciele Dohody
a Trojspolku.
Žiak vie a chápe priebeh vojny,
najdôležitejšie bojiská vojny, vie ako sa
bojovalo na východnom a západnom
fronte, vie ako skončila prvá sv. vojna
Žiak vie a chápe úlohu Slovenska ako
súčasť R-U v prvej svetovej vojne, vie aká
bola v tej dobe slovenská spoločnosť, ako
sa zachovali slovenskí politici v danom
období
Milan Rastislav Štefánik
Žiak vie charakterizovať postoj Slovákov
k vojne a ich súčasť pri formovaní 1.ČSR
Žiak vie a chápe charakterizovať osobu
M.R. Štefánika a jeho veľký podiel na
vzniku ČSR. Významný predstaviteľ
ČSNR a jeden z najvýznamn. Slovákov
v dejinách, Zakladateľ čs. légií.
Prierezové
témy
MUV
MUV
MUV
OSR
MUV
18
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Opakovanie učiva
II.
Medzivojnová
Európa
Nové štáty na mape Európy
Slovensko vstupuje,do československého štátu
Bratislava – hlavné mesto
Slovenska
Vznik fašizmu
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
Vysvetliť žiakovi Martinskú
deklaráciu, SNR, osobnosť Andreja
Hlinku
Vysvetliť žiakovi pojmy ako
Versailles, W. Wilson, Rada piatich,
mierová konferencia, Trianon.
Opakovanie, systematizácia
nadobudnutých poznatkov tematického
celku
Vysvetliť žiakovi aké významné
udalosti sa udiali v danom období
v Európe a aký to malo vplyv na naše
národné dejiny
Vysvetliť žiakovi aký bol vznik
nových štátov na mape Európy, čo bol
versaillský systém, ako vyzerala
západná a ako východná Európa
Vysvetliť žiakovi aké bolo postavenie
Slovenska v novom
štáte – aký bol politický život
Vysvetliť žiakovi ako vyzerala
Bratislava v danej dobe, prečo bola
zvolená za hlavné mesto, ako sa
rozvíjala v danom období, aký bol
život v Bratislave
Žiak vie a chápe príčiny rozchodu
Slovákov s Uhorskom, vytvorenie
spoločného štátu s Čechmi. Význam
Martinskej deklarácie pri vzniku ČSR.
Žiak vie a chápe význam paríž. mierovej
konferencie, vysporiadanie sa s porazen.
štátmi a rozpad monarchií, vznik nových
štátov v Európe.
Upevniť si osvojené učivo
Žiak vie a chápe súvislosť udalostí
v danom období, vie ako vyzerala Európa
a svet po r. 1918
Žiak vie vysvetliť pojem versaillský
systém
a pomocou mapy rozprávať
o novom usporiadaní Európy
Žiak vie opísať vznik ČSR, vie vysvetliť
význam 28. a 30. októbra 1918 pochopiť
úlohu Martina a význam Martinskej
deklarácie
Žiak vie a chápe ako vyzerala Bratislava
v danej dobe, prečo bola zvolená za hlavné
mesto, ako sa rozvíjala v danom období
MUV
Vysvetliť žiakovi čo znamenal
fašizmus v Taliansku, kto bol B.
Mussolini
Vysvetliť žiakovi čo bol nacizmus v
Nemecku, kto bol A.Hitler
Žiak vie opísať príčiny vzniku fašizmu a
vysvetliť tento pojem
Žiak vie vysvetliť príčiny Hitlerovho
mocenského rozpínania a jeho vojenské
útoky proti EU, vie vymenovať príčiny
vzniku nacizmu a vysvetliť jeho podstatu
OSR
OSR
9h
MUV
MUV
19
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Slovensko hľadá svoju cestu
Škola – základ života
Polročný test
Míľniky vedy a techniky
Kultúrny rozlet Slovenska
Rozbitie Československej
republiky
Zhrnutie tematického celku
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
Vysvetliť žiakovi aká bola úloha
Martina pri formovaní ČSR, čo
znamená pojem samostatnosť,
naplnené právo na sebaurčenie
Vysvetliť žiakovi aké bolo
hospodárstvo na Slovensku, „veľká
kríza“ rok 1929 – vznikla v USA
Vysvetliť žiakovi aké boli dôsledky
maďarizácie v školstve, ako prebiehalo
budovanie slovenského školstva, vznik
Univerzity Komenského
Žiak vie čo znamenal pre Slovensko vstup
do spoločného ČSR, akú úlohu sme
zohrávali v spoločnom štáte
Žiak vie uviesť podstatné znaky
politického a hospodárskeho
vývoja ČSR medzi vojnami
MUV
OSR
Žiak vie a chápe aké boli dôsledky
maďarizácie pre slovenské školstvo, ako sa
budovali slovenské školy, aké Univerzity
vznikli na našom území
MUV
Preverenie nadobudnutých vedomostí,
pojmov
Vysvetliť žiakovi kto boli vedci ako
Einstein, Fleming
Žiak vie písomne aj ústne vysvetliť
naučené učebné látky
Žiak vie charakterizovať nové vedecké a
technické objavy
MUV
Žiak vie základné fakty o vede,
kultúre a školstve, vie ako vzniklo
Slovenské národné divadlo, Slovenský
rozhlas
OSR
MDV
Žiak vie uviesť príčiny a dôsledky
mníchovskej dohody pre vývin v ČSR
Žiak vie objasniť vznik Slovenskej
republiky
OSR
Vysvetliť žiakovi aký bol a čo
znamenal rozvoj vedy a techniky,
školstva a kultúry, Slovenské národné
divadlo, Slovenský rozhlas
Vysvetliť žiakovi čo bol tzv.
Mníchovský diktát, Viedenská arbitráž
– aké boli územné straty Slovenska
Vysvetliť žiakovi aké bolo obdobie
Slovenskej republiky – od autonómie
k samostatnosti
Položene základných otázok
z preberaných učebných látok
Zistenie nadobudnutých vedomostí u žiaka
20
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
III. Druhá
svetová vojna
Druhá svetová vojna
Život v okupovanej Európe
Vznik nového štátu
Život v Slovenskom štáte
Veľmoci proti Hitlerovi
Slovenské národné povstanie
Porážka Nemecka a jeho
spojencov
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
Vysvetliť žiakovi čo znamenala 2 sv.
vojna, aký nesmierny dojem
a katastrofu zanechala, čo bolo
vyhladzovanie ľudskej rasy, aké boli
hrôzy vojny
Vysvetliť žiakovi aké boli príčiny II.
svetovej vojny
Vysvetliť žiakovi ako sa žilo
v okupovanej Európe
Vysvetliť žiakovi aký bol vzťah
Slovenska s Nemeckom
a s ostatnými štátmi
Vysvetliť žiakovi aký bol politický,
hospodársky a kultúrny vývoj na
Slovensku v rokoch 1939 – 1945
Vysvetliť žiakovi čo znamenal vznik
podnikov na Slovensku ako Baťa,
Škoda, Slovnaft,
Vysvetliť žiakovi aký bol vplyv II.
svetovej vojny na život, ako žili židia
na Slovensku – deportácie – prvá
v roku 1942
Vysvetliť žiakovi akú úlohu mali
ZSSR, USA, Francúzsko a Anglicko
ako hlavný spojenci proti Hitlerovi
Vysvetliť žiakovi aký bol odboj –
SNP, aká bola úloha Turca, Banskej
Bystrice v SNP, kto boli Golian, Viest ,
Šmidke, Ursíny
Vysvetliť žiakovi ako spela 2 sv. vojna
ku svojmu koncu, ako spojenci
porazili Hitlera, ako bolo porazené
Taliansko, kapitulácia Japonska –
použitie atómovej bomby
Žiak vie a chápe aká bola druhá svetová
vojna, jej význam pre dnešný svet, hrôzy,
ktoré po sebe zanechala, následky
nehoráznych charakterov na ľudských
životoch a obrovské materiálne škody
Žiak vie uviesť príčiny II. svetovej vojny
Žiak vie opísať hospodársky vývoj, snaží
sa pochopiť rozdielnosť názorov na dané
obdobie, vie opísať život ľudí v danej dobe
Žiak vie vysvetliť zmluvu o ochrannom
pomere medzi Nemeckom a SR, vie
charakterizovať politický systém SR a
pochopiť jeho smerovanie
Žiak vie vysvetliť základné črty SR, jej
Ústavu, predstaviteľov, žiak vie vysvetliť
klady a zápory SR
Žiak vie opísať hospodársky vývoj, snaží
sa pochopiť rozdielnosť názorov na
obdobie 1939 – 1945
Žiak vie vysvetliť základné črty SR, jej
Ústavu, predstaviteľov, žiak vie vysvetliť
klady a zápory SR, najmä riešenie tzv.
židovskej otázky
Žiak vie analyzovať priebeh II. svetovej
vojny, vie opísať zásadný zvrat v bojoch,
vie uviesť príklady nacistického teroru a
pochopiť jeho dôsledky, vie opísať odboj
voči fašizmu vo svete, pozná základné
údaje o začiatku a konci II. sv. vojny
Žiak vie charakterizovať domáci a
zahraničný odboj, vie
opísať prípravy, priebeh
a výsledky SNP, vie uviesť základné údaje
o oslobodzovaní
Žiak vie charakterizovať koniec 2 sv.
vojny, vie ako kapitulovali porazené štáty
Nemecko, Taliansko, Japonsko, vie kedy
a za akým účelom bola použitá prvá
atómová bomba
7h
MUV
OSR
RLK
MUV
MUV
OSR
MUV
21
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Zhrnutie tematického celku
IV. Svet po
druhej
svetovej vojne
Svet po druhej svetovej vojne
Rozdelenie Európy
Návrat Slovenska do obnovenej
ČSR, vplyv ZSSR
Na západ a východ od železnej
opony
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
Položene základných otázok
z preberaných učebných látok
Vysvetliť žiakovi ako vyzeral svet
a Európa po 2. sv. vojne
Vysvetliť žiakovi čo znamenalo
rozdelenie Európy na Západnú
a Východnú časť
Vysvetliť žiakovi ako prebiehalo
oslobodzovanie Slovenska od
nemeckých vojsk, ako vyzerala obnova
hraníc z roku 1938 aký bol v tom
období politický život, vytvorenie
Košického vládneho programu, kto bol
gen. Ludvík Sloboda
Vysvetliť žiakovi kto bol K. Gottwald,
J. Lettrich, deň 25.2. 1948 –
komunistický prevrat v ČSR – koniec
demokracie, hospodárske a sociálne
zmeny –
industrializácia,kolektivizácia
Vysvetliť žiakovi ako prebiehalo
rozdelenie Nemecka medzi 2
superveľmoci, prečo mali ľudia a svet
obavy zo Stalinovej expanzie, kde sú
začiatky európskej integrácie
Vysvetliť žiakovi čo bola sovietizácia
strednej a východnej Európy, pojem
„železná opona“ rozklad sovietskeho
bloku, pád
komunistických diktatúr
Zistenie nadobudnutých vedomostí u žiaka
Žiak vie a chápe obraz sveta po vojne a vie
si zobrať poučenie, ako sa ľudia dajú
ovplyvniť a zmanipulovať a ako dokážu
učiniť hrozné veci pod vplyvom
demagógie
Žiak vie opísať ukončenie II. svetovej
vojny a povojnové usporiadanie sveta, vie
pochopiť úlohu Marshallovho
Plánu
Žiak vie ako prebiehalo oslobodzovanie
Slovenska od nemeckých vojsk, ako
vyzerala obnova hraníc z roku 1938 aký
bol v tom období politický život,
vytvorenie Košického vládneho programu,
kto bol gen. Ludvík Sloboda, vie ako
vyzeralo Slovensko v tom období, ako sa
začala republika obnovovať
Žiak vie pochopiť pojem železná opona,
studená vojna
Žiak vie ako prebiehalo rozdelenie
Nemecka medzi 2 superveľmoci, prečo
mali ľudia a svet obavy zo Stalinovej
expanzie, kde sú začiatky európskej
integrácie
Žiak vie čo bola sovietizácia strednej
a východnej Európy, pojem „železná
opona“, čo bola rada vzájomnej
hospodárskej pomoci
7h
OSR
MUV
OSR
OSR
22
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Sovietizácia Československa,
dve tváre totality
Neúspešný pokus o reformu
Svetlá a tiene civilizácie
Slovenská kultúra
v podmienkach totality
V. Dejiny
súčasnosti
Prevratný rok 1989
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
Vysvetliť žiakovi čo znamenal pre
Slovensko rok 1968 – vstup vojsk
Varšavskej zmluvy do ČSR
Opísať politický systém na
Slovensku po II. svetovej vojne:
- uviesť dôsledky februárového
prevratu
- vysvetliť a pochopiť postavenie KSČ
- pochopiť pojmy totalita, triedny
boj, industrializácia, kolektivizácia,
socializmus s ľudskou tvárou
a vysvetliť ich dôsledky
- pochopiť udalosti roku 1968
a jeho dôsledky
Vysvetliť žiakovi čo, kto bola tzv.
Pražská jar a osobnosť Alexandra
Dubčeka
Vysvetliť žiakovi prečo sa bála
spoločnosť politického systému na
našom území
Vysvetliť žiakovi pozitíva a negatíva
novodobej civilizácie, atómový
a kozmický vek, globalizácia
Vysvetliť žiakovi aké bolo umenie pop
– artu a abstrakcionizmu. Ako vyzerala
nová architektúra a čím sa vyznačovala
a ako vyzeral film a populárna hudba
od 60 rokov 20. st.
Vysvetliť žiakovi ako sa ľudia bavili,
žili, chodili do divadla, kina a pod.
Charakteristika významných osobností
kultúrneho a športového obdobia: Jozef
Króner, Ondrej Nepela a pod.
Vysvetliť žiakovi čo sa odohralo
v roku 1989 vo svete, v Európe. Čo
znamenal pád berlínskeho múru,
zjednotené Nemecko, prečo sa
rozpadla Juhoslávia a aké štáty z nej
Žiak vie vysvetliť príčiny zmeny orientácie
ČSR a neblahé následky z toho
vyplývajúce. Vie porovnať fašizmus
a komunizmus. Ukázať mnohé ich
spoločné črty, napríklad aj porovnaním
Hitlera Stalina.
Žiak vie vysvetliť klady a zápory
komunistickej diktatúry
OSR
Žiak vie čo, kto bola tzv. Pražská jar
a osobnosť Alexandra Dubčeka čo
znamenala pre náš štát
Žiak vie vysvetliť prečo sa bála
spoločnosť politického systému na našom
území, ako nás ovplyvňoval ZSSR
Žiak vie priblížiť nedávne udalosti, ktoré
dodnes ovplyvňujú náš život a určite budú
ovplyvňovať aj život ďalšej generácie, ako
boli atómový a kozmický vek
Žiak vie aké bolo umenie a kultúra
vtedajšej doby vo svete – pop-art
a abstrakcionizmus, pozná
najvýznamnejšie osobnosti filmu, kultúry
a hudby – Beatles, J. Dean, M. Monroe
Žiak vie pochopiť spoločenský život danej
doby v najdôležitejších jeho sférach, vie
aký bol kultúrny život v danom období
OS
Žiak vie a chápe svetovú a najmä európsku
situáciu v roku 1989, najmä opätovné
zjednotenie Nemecka, pád berlínskeho
múru, čo znamenal rozpad Juhoslávie
MUV
OSR
MUV
OSR
5h
MUV
23
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy DEJEPIS ISCED2
vznikli
Na ceste k Európskej Únii a na
ceste k demokracii a
samostatnosti
Vstup Slovenska do EU a
NATO
Opakovanie celoročného učiva
Koncoročný test
Záverečné hodnotenie
a klasifikácia
Vysvetliť žiakovi ako začala prebiehať
hospodárska a politická integrácia
západnej Európy, ako vyzerala Európa
po páde komunizmu, najvýznamnejšie
osobnosti daného obdobia: J. Monnet,
R. Schuman, K. Adenauer, jednotná
európska mena – euro. Vysvetliť rok
1989 – 17.11. 1989 – deň boja za
slobodu a demokraciu v ČSR, pád
komunizmu v ČSR, osobnosti: V.
Havel, A. Dubček, M. Kováč
Vysvetliť žiakovi aký veľký význam
malo pre našu krajinu vstup do severoatlantickej aliancie- NATO a do EU,
osobnosti ako. G. Verheugen, Ján
Fígeľ
Opakovanie celoročného učiva,
prebratých TC
Zhrnúť dôležité témy a poznatky
z učiva 9. ročníka
Zhodnotenie školského roka
Žiak vie a chápe predpoklady vzniku
zjednotenej Európy do európskej Únie –
zásluhou najmä J. Monnet, R. Schuman,
K. Adenauer. Vznik spoločnej európskej
meny eura. Chápe významný deň v našich
národných dejinách a to 17. 11. 1989 –
a situáciu ktorá nasledovala potom, pozná
najvýznamnejšie osobnosti danej doby –
A. Dubček, V. Havel, M. Kováč
MUV
OSR
Žiak vie a chápe význam pre našu krajinu
vstup do severo-atlantickej aliancieNATO a do EU, osobnosti ako. G.
Verheugen, Ján Fígeľ, nová finančná mena
- euro
Žiak vie a chápe učivo ako jeden ucelený
celok, problematiku, ktorá sa ho
bezprostredne dotýka
Žiak ovláda celoročné učivo 9. ročníka
MUV
OSR
Žiak vie zhodnotiť svoju prácu za celý
školský rok
24
Download

Učebné osnovy – Dejepis