Živočíšna výroba
1. 8. 2012 / 23
Aké sú perspektívy chovu mäsového dobytka?
Chov dojčiacich a
mäsových kráv patrí za
posledné roky
k dynamickým sektorom
živočíšnej výroby. Práve
skutočnosť, že Slovensko
disponuje výrazným
potenciálom trvalých
trávnych porastov ako
krmovinového zdroja,
potvrdzuje potenciál pre
rast chovu mäsového
dobytka aj pre budúce
obdobie.
„Myslím si, že chov mäsového dobytka v podmienkach Slovenska má svoje
opodstatnenie. Prostredníctvom jeho chovu dokážeme
rentabilne zužitkovať státisíce hektárov poľnohospodárskej pôdy - trvalých trávnych
porastov, lúk, pasienkov i
vedľajších produktov rastlinnej výroby, ktoré by sme
iným spôsobom nedokázali
rentabilne využiť,“ konštatoval v úvode nášho stretnutia
Ing. István Pomichal, PhD.,
predseda Zväzu chovateľov
mäsového dobytka na Slovensku - družstvo (ZCHMD),
ktorý je presvedčený o tom,
že investovať do chovu mäsového dobytka sa jednoznačne
oplatí.
Stavy sa zvyšujú
Chovu mäsových plemien
dobytka, ako aj kráv plemien
slovenské strakaté a pinzgauské, ktoré sa chovajú bez trhovej produkcie mlieka, sa
venuje vyše 400 chovateľov
a je pozitívne, že v jednotlivých stádach početnosť kráv
stále stúpa. V súčasnosti sa
k 1. januáru 2012 na Slovensku eviduje 46 801 dojčiacich
kráv (zdroj ŠÚ SR), pričom v
porovnaní s vlaňajškom to
predstavuje nárast o takmer
3,8 %. Je preto predpoklad, že
v roku 2013 môže počet kráv
reálne dosiahnuť úroveň viac
ako 50-tisíc kusov.
„Je potešujúce konštatovať, že aj u nás sú chovatelia,
ktorí vedia pre svoje zvieratá pripraviť optimálne podmienky, pričom priemerné prírastky hmotnosti zvierat zodpovedajú štandardom
jednotlivých mäsových plemien. Našim želaním je v nasledujúcom desaťročí dosiahnuť stav 80-tisíc dojčiacich
kráv,“ uviedol István Pomichal.
Záporom je aj vysoký počet
chovov s priemernými a podpriemernými parametrami
zvierat. Niektorí chovatelia
ešte nevedia pripraviť zvieratá v tej kvalite na predaj, ako
by to odberatelia žiadali. Sú
nedostatky aj v príprave zvierat na výstavy. Nemôžem neopomenúť aj zaostávanie
vedy a výskumu, ako aj vzdelávania a školstva na Slovensku oproti požiadavkám praxe. Genotyp sa zlepšuje rýchlejšie ako kvalita chovateľského prostredia. Mínusom
sú i časté zmeny v dotačnej
politike,“ konštatuje predseda Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku.
Dotácie míňajú ciele
Chov dojčiacich kráv bez trhovej produkcie mlieka je systém chovu mäsového dobytka, ktorý sa
najviac približuje jeho prirodzenému spôsobu života.
FOTO - AUTORKA
Ing. István Pomichal, PhD.,
predseda Zväzu chovateľov
mäsového dobytka na
Slovensku - družstvo (ZCHMD)
Medzi väčšie chovy v kontrole úžitkovosti mäsových
plemien patria napríklad Akron, a. s., Hrabušice, Dona s.
r. o., Veľké Revištia, Agra-Váh,
s. r. o., Varín, Poľnoslužby Čabiny s. r. o., Agro-racio s. r. o.,
Liptovský Mikuláš, Agro Mútne s. r. o., Agrotrade Group
s. r. o., Rožňava, RDP Most
pri Bratislave, RD Tekovské Nemce, PDLČV Čimhová,
Ital-Slovak, s. r. o., PD Javorina Malcov, Diemil, s. r. o., RD
v Plavnici, Agroparín, s. r. o.,
PD Strážne a mnohé ďalšie
podniky, o ktorých vieme, že
už zriadili chov, ale do kontroly úžitkovosti a do plemennej knihy svoje zvieratá
ešte neprihlásili.
Zakladanie chovov
Chov mäsového dobytka
má mnoho odlišností od chovu dojníc a s jeho zakladaním
má István Pomichal, ktorý sa
špecializuje na poradenstvo v
oblasti riadenia a optimalizácie produkcie v chovoch mäsového dobytka, mnoho pozitívnych, ale aj negatívnych
skúseností.
„Medzi pozitívne skúsenosti patria jednoznačne
zvyšovanie počtu chovate-
ľov a stavov mäsového dobytka, vznik úspešných chovov
so zameraním na šľachtenie,
ako aj na produkciu pri každom type hospodárenia. Ku
kladom patrí aj nárast počtu obchodníkov a zvyšujúci sa záujem o slovenský mäsový dobytok na európskom
trhu, rozvoj intenzívnej medzinárodnej spolupráce medzi chovateľskými zväzmi,
šľachtiteľmi i obchodníkmi,
ako aj nárast počtu chovateľov a zvierat na výstavách.
Plusom je aj prejavenie záujmu ekologických organizácií o pasenie mäsového dobytka pri obnove trávnatých
ekosystémov, nárast ponuky
kvalitných technológií a služieb na slovenskom trhu.
Veľmi ma teší, keď pri ďalšej návšteve chovu môžem
konštatovať, že sa zvyšuje vedomostná úroveň praktických chovateľov i zamestnancov. Potešujúci je poznatok, že aj „smotánka“ na Slovensku začína hovoriť o tom,
že je moderné chovať mäsový dobytok ako súčasť vidieckeho životného štýlu. Zaujímavé je počuť, keď prominenti pri klasických témach,
ako ženy, dom a auto sa bavia o tom, že z ktorého mäso-
Pri chove mäsového dobytka sa uplatňuje stádový spôsob chovu, pri ktorom sú kravy chované
spoločne s teľatami, ktoré kravy dojčia počas celej laktácie.
FOTO – ARCHÍV
vého plemena je najchutnejší
steak, či o tom, ako sa narodilo ich prvé teľa Charolais, či
Galloway v rezidencii,“ uvažuje István Pomichal.
K najpočetnejším u nás
chovaným mäsovým plemenám (ktorých je v SR uznaných 12 a stále sa udomácňujú nové), patria Charolais, Limousine, Simentál mäsový a veľmi perspektívne sa
rozvíjajú chovy Slovenského mäsového pinzgauského
dobytka. Niektorí zas s obľubou chovajú plemená ako
Piemontese, Blonde d´ Aquitaine, Aberdeen angus, Hereford, Belgické modré, Galloway, Highland, Maďarský
stepný dobytok či Chianino.
Negatívne skúsenosti
„Za negatívum v súvislosti so zakladaním chovov považujem najmä chaotické
riadenie chovu, hlavne reprodukcie a plemenitby bez
zásadného chovateľského a
šľachtiteľského cieľa. Taktiež
nedostatočnú kontrolu výrobného procesu, zanedbanie zdravotnej starostlivosti jednotlivých zvierat, ako
aj stáda a chaotický prístup
chovateľov pri realizácii tržných produktov. Nedostatky sú i v technologickom zabezpečení pasenia a manipulácie so stádom a jednotlivými zvieratami. O tom ani nechcem hovoriť, ako v niektorých oblastiach zanedbávajú
starostlivosť o lúky, pasienky
a výživu zvierat všeobecne.
Podľa jeho názoru sú dotácie politické rozhodnutia.
Deformujú trhové mechanizmy a spravidla míňajú svoje ciele. Chovy mäsového dobytka na Slovensku by nebolo treba dotovať vôbec, pretože v našich geografických
podmienkach môžu fungovať takmer ako perpetuum
mobile. Jediné hľadisko, prečo treba dotovať chovy mäsového dobytka u nás je to,
že aj ostatné štáty v Európe
to robia. Preto cieľom dotačnej politiky by malo byť, aby
slovenská dotačná politika
nezaostala oproti okolitým
štátom.
„Naše
podnikateľské
prostredie, vrátane dotácií,
musí byť adekvátne k politike okolitých štátov a ostatných štátov EÚ, potom to
bude fungovať. Ak zaostaneme „v dotačnej vojne“, porazia nás okolité štáty, lebo
sa lepšie presadia na trhu.
Budú sa rozvíjať oni, a my
nie. Dnes sa treba zamyslieť
aj nad tým, ako získať kapitál a dotácie na založenie nových chovov a na zvýšenie
kvalitatívnej úrovne existujúcich chovov. Zdá sa, že to
je zásadná otázka väčšiny súčasných i budúcich chovateľov mäsového dobytka,“ myslí si István Pomichal.
Činnosť zväzu
Zväz chovateľov mäsového
dobytka na Slovensku - družstvo vzniklo 18. mája 1994 a
v súčasnosti má už 162 členov. Medzi hlavné plemenárske činnosti zväzu patrí vede-
nie plemennej knihy mäsových plemien a ich krížencov,
vydávanie potvrdení o pôvode plemenných zvierat mäsových plemien hovädzieho dobytka, stanovenie šľachtiteľského programu a jeho hodnotenie, ako aj výkon lineárneho hodnotenia a poradenstvo v chove mäsových plemien dobytka.
Výkon kontroly úžitkovosti pre ZCHMD zabezpečujú Plemenárske služby SR
š. p. Získané údaje sa centrálne spracujú v Účelovom plemenárskom zariadení (ÚPZ)
Žilina, ktoré vykonáva technickú realizáciu požadovaných výstupov pre potreby
ZCHMD a výskumu. Rastové schopnosti teliat sa zisťujú vážením pri narodení, vo
veku 120, 210, 365 a 500 dní.
Parametre úžitkovosti stanovujú štandardy jednotlivých
plemien. Podľa hmotnosti teliat v 120 dňoch sa stanovuje mliečna produkcia matky. Výberová komisia zväzu
vykonáva hodnotenie býkov
pri ich výbere do plemenitby,
ako aj kravy „matky býkov“ a
ďalšie činnosti.
Národná výstava zvierat
ZCHMD sa pravidelne zúčastňuje výstavy Agrokomplex v Nitre, kde prezentuje
mäsové plemená chované na
Slovensku. Na tohoročnom
7. ročníku Národnej výstavy
hospodárskych zvierat sa v
dňoch 23. - 26. augusta predstaví 11 mäsových plemien.
„V rámci národnej výstavy
sa bude v piatok 24. augusta
konať Chovateľský deň mäsového dobytka, pričom predvádzanie zvierat na ploche
„Z“ pod tribúnami sa začne
o 14.00 hod., kedy verejnosť
bude mať možnosť sledovať
chovateľské súťaže v rôznych
kategóriách.
O titul Šampión - Šampiónka budú súťažiť plemenné býky a kravy s teľaťom. Plemenné jalovice a zástavový dobytok vo veku 6 až
8 mesiacov zas budú súperiť
o prvé, druhé a tretie priečky. Pozývame širokú chovateľskú i laickú verejnosť na
návštevu Agrokomplex 2011
a na Chovateľský deň mäsového dobytka,“ dodal na záver nášho stretnutia István
Pomichal.
PATRÍCIA DOLEŠOVÁ
Plemenný býk Golf Csávoy (Šampión Národnej výstavy zvierat 2011). Zľava český hodnotiteľ
Ing. Ján Kaplan a Ing. Márton Bújdosó, konateľ firmy Charolais, kft.
FOTO - ISTVÁN POMICHAL
Download

Aké sú perspektívy chovu mäsového dobytka?