VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2013
výstava k súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby Prešovského kraja
Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom
24. 5. – 24. 6. 2013
2. postupové kolo jubilejného 50. ročníka najstaršej súťaže neprofesionálnej tvorby na Slovensku zaznamenalo
v Prešovskom kraji účasť a postup z regionálnych kôl v zastúpení 86 autorov a 232 výtvarných prác v 5 súťažných
kategóriách. Okrem regiónu Stará Ľubovňa, ktorý už tretí rok po sebe nevstupuje do súťaže, sú zastúpené regionálne
osvetové strediská v Prešove, Bardejove, Vranove nad Topľou, Svidníku, Poprade a Humennom, ktoré zmobilizovali
svoje možnosti a autorov priviedli ku konfrontácii tvorivých výsledkov a ich následnej verejnej prezentácii.
V porovnaní s minulým rokom súťaže sa zúčastňuje vyšší počet autorov a s podstatne vyšším počtom prác. Z celkového
počtu zúčastnených sa 41 autorov zúčastňuje tejto súťaže prvýkrát. Tento fakt potvrdzuje záujem a teda aj potrebu
a zmysluplnosť rozvíjania kreatívnych estetických schopností občanov Prešovského kraja.
V kvalitatívnom výstupe aktuálnej súťaže je celková úroveň porovnateľná s predchádzajúcim rokom. V školenom prejave
mierne absentoval hlbší prienik do rôznorodých tém osobného i spoločenského významu. V tejto kategórii sú kritériá
výberu prísnejšie na celkové posudzovanie obsahu i formy. Objavujú sa diela, ktoré lavírujú medzi voľnou a úžitkovou
tvorbou. Vyvstáva tak otázka potreby posunu súťažných propozícií, resp. ich presnejšie vymedzenie. Výstava ako celok
je potom verejne vnímaná od polohy tvorby úžitkového charakteru /plagát, šperk,..... /, cez voľnú tvorbu až po insitný
prejav. Aktuálne porota tieto prejavy prijíma a hodnotí predovšetkým kreatívny, inovačný prvok, narábanie s výrazovými
prostriedkami, spracovanie myšlienky – osobného posolstva cez zvolenú výtvarnú techniku až po výslednú adjustáciu
diela. Kategórie neškoleného prejavu /A, A1,C/ priniesli viac osobnej reflexie. U niektorých autorov, ktorí sa súťaže
zúčastňujú opakovane, bolo vidieť snahu o tvorivý posun a tento vývin vnímame ako pozitívny. Výtvarne najpôsobivejšou
bola kolekcia insitnej tvorby, okrem iného aj nástupom nových autorov, ktorí svojou bezprostrednosťou a nezaťaženosťou
na „módne“ vlny priniesli celkom osobitú výpoveď.
Porota po odbornom zhodnotení a zodpovednom výbere odporučila súťažnú kolekciu na verejnú prezentáciu
v počte 105 prác od 51 autorov, z ktorých prevažná väčšina sa bude uchádzať o umiestnenie v celoslovenskej
súťaži v Trenčíne.
Súťažnú kolekciu Prešovského kraja hodnotila porota v zložení
PhDr. Ján Bartko, vysokoškolský pedagóg, maliar, Prešov – predseda poroty
Mgr. art Eva Tkáčiková, stredoškolská pedagogička, grafička, ilustrátorka, Košice
Mgr. art. Jaroslav Drotár, vysokoškolský pedagóg, sochár, Humenné
a rozhodla v jednotlivých kategóriách o ocenení takto:
Kategória A – autori 15 – 25 rokov bez výtvarného vzdelania:
Cena:
Štefan ŠTEFANČÍK, 15 rokov, Prešov
za pastel: Makro I.
Čestné uznania:
Simona MATURKANIČOVÁ, 16 rokov, Humenné
Antónia JALČÁKOVÁ, 17 rokov, Humenné
Miloslava TUPTOVÁ, 15 rokov, Humenné
za temperu: Ticho pred búrkou
za batiku z cyklu Pohľady – Do diaľky
za batiku V tráve I.
Kategória B – autori 15 – 25 rokov s výtvarným vzdelaním:
Ceny – neboli udelené
Čestné uznanie:
Miroslav FEK, 24 rokov, Svidník
za PC grafiky: Bývalý domov
Viete, čo robí váš miláčik teraz ?
Kategória A1 – autori nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania:
Ceny:
Marián KUSÍK, 55 rokov, Humenné
za kombinácie techník: Spoločná samota,
Mutant, Estetika zvyškov 1,2
Roman POPÍK, 30 rokov, Stropkov
za olej: Tančiareň
Čestné uznania:
Andrea RIBOVIČOVÁ, 38 rokov, Bardejov
Anton KOČIŠ, 57 rokov, Stropkov
Eleonóra HABLÁKOVÁ, 62 rokov, Poprad
za olej: V klobúku
za kombinované techniky: Krivky tela 1,2
za temperu: Bujarosť
Kategória B1 – autori nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním:
Ceny:
Vladimír VAJS, 56 rokov, Humenné
za PC grafiky: Z cyklu Štyri ročné obdobia
Jar, jeseň, Zima
Alena PAJKOŠOVÁ, 34 rokov, Nižný Mirošov
za ilustrácie k básňam Jiljovského:
Postavy, Na krídlach, Resurrection
Čestné uznanie:
Pavel MOCHNACKÝ, 62 rokov, Svidník
za olej: Okno
Kategória C – insitná tvorba:
Ceny:
Emília MULIČÁKOVÁ, 53 rokov, Humenné
Anton BUDZÁK, 53 rokov, Poprad
Alena KORBOVÁ, 41 rokov, Medzilaborce
Čestné uznania:
Vladimír GIBA, Vranov nad Topľou
Žaneta GRUNDZOVÁ, 39 rokov, Snina
Andrej GAVULA, 73 rokov, Čabiny
za oleje: Pochúťka, Smädný
za plastiku: Karolíček – zbojník zo Ždiaru
za tempery: Na paši, radosť, Koníky a sériu 9
portrétnych kresieb
za temperu: Zber sena
za kombinované techniky: Vtáčik, Motýľ
za súbor drevených palíc s drobnou plastikou
Výtvarné spektrum 2013 /zoznam autorov a prác
Kategória A – autori 15 – 25 rokov bez výtvarného vzdelania
BAČIŠINOVÁ Zuzana, 17 rokov/Humenné
Kúsok zo mňa 1- 2/komb.tech.n
BANKOVOVÁ Sofia, 16 rokov/Humenné
Dotyk jesene /komb. technika/n
Materstvo /komb. techn.-objekt/n
DŽUGANOVÁ Andrea, 16 rokov/Humenné
Cesty osudu /komb.tech./n
JALČÁKOVÁ Antónia, 17 rokov/Humenné
z cyklu: Pohľady- Do diaľky/batika
KAŠČÁKOVÁ Janka, 24 rokov/Stropkov
Chaos /ceruza /n
KUNDRÁTOVÁ Luana, 17 rokov /Ptičie
Dve v jednej I.,II./olej
LENART Jakub, 22 rokov /Bardejov
Rynek/ kombinovaná technika
Piesková skala /komb.technika
King of cripple/ komb. technika
MATURKANIČOVÁ Simona, 16 rokov/Humenné
Maríková /komb.tech./n
Ticho pred búrkou /tempera
MIKULOVÁ Monika,16 rokov/Dlhé n/Cirochou
Bicykel /linoryt
ŠTEFANČÍK Štefan, 15 rokov/Prešov
Farebné ticho pred búrkou/pastel
Makro I./pastel
TUPTOVÁ Miloslava, 15 rokov/Humenné
Slnečný chodník /tempera
V tráve 1/ vosková batika
Kategória B - autori 15 – 25 rokov s výtvarným vzdelaním
FEK Miroslav, 24 rokov /Svidník
Viete, čo robí váš miláčik teraz?
HUDÁKOVÁ, 17 rokov/Prešov
CHOMOVÁ Miroslava, 24 rokov/Bardejov
MERIČKO Jakub, 22 rokov /Humenné
Leprikon /pero
MIGOVÁ Barbora, 18 rokov/Svidník
RADOVÁ Michaela, 18 rokov/Svidník
ŠIMIČEK Pavol, 23 rokov/Hažlín
Bývalý domov /PC grafika
Žena s diablom v tele /monotypia/n
Štruktúra mesta III. /akryl /n
Temná polovička mňa /PC grafika
Capitan Apple /pero
Pohľad /linoryt
Stratený v mysli /linoryt
Božie prikázanie II./1, 3 PC grafika
Kategória A1 – autori nad 21 rokov bez výtvarného vzdelania
FARKAŠOVSKÝ Emil, 69 rokov /Jamník
Jeseň /olej
HABLÁKOVÁ Eleonóra, 62 rokov /Poprad
Katedrála v noci /tempera
Bujarosť /tempera
KAČURÁK Juraj, 33 rokov/Kamenné Poruba
Žena 1-3 /tepaný kov
KARABOVÁ Anna /Vranov n/Topľou
Aká matka, taká Katka /olej/n
KESELICA Jozef, 52 rokov/Svidník
Joe /PC grafika
KOČIŠ Anton, 57 rokov/Stropkov
Krivky tela 1,2/ komb. tech.
KOŠÍK Karol, 52 rokov /Poprad
Maliar /akryl
Biela veľryba /akryl
KUSÍK Marián, 55 rokov/Humenné
Spoločná samota/p.asambláž, komb./
Mutant
Estetika zvyškov 1,2
MIHAĽKO Milan, 43 rokov/Humenné
Dobrí ľudia na jazere I.,III. /akvarel
O´Toole Edward, 38 rokov/Svidník
ANKH /olej
ONDUŠ Jozef, 44 rokov/Prešov
Chráň ma /akryl
Bez názvu /akryl
POPIK Roman, 30 rokov/Stropkov
Tančiareň / olej
RIBOVIČOVÁ Andrea, 38 rokov/Bardejov
Baletka/olej
V klobúku /olej
ZAHORJAN Juraj, 64 rokov/Čemerné
Vlnenie/olej
Kategória B1 – autori nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním
KLIKUŠOVSKÝ Rudolf, 64 rokov /Humenné
MOCHNACKÝ Pavel, 62 rokov/Svidník
PAJKOŠOVÁ Alena, 34 rokov /Nižný Mirošov
ROSOVÁ Viera, 62 rokov /Humenné
ŠEVČÍK Michal, 37 rokov /Poprad
URAM Andrej,79 rokov /Svidník
VAJS Vladimír, 56 rokov /Humenné
ZALAIOVÁ Drahoslava, 53 rokov /Humenné
Z cyklu: Slovensko IV./ olej
Okno /olej
Na krídlach /tuš
Ilustrácie k básňam Jiljovského:
Na krídlach /tuš
Postavy /tuš
Resurrection /tuš
Jednoduché väzby II./olej/n
Odvaha“ ničnetušiaceho /akryl
V aréne / olej
z cyklu: 4 ročné obdobia Jar, Jeseň,
Zima /PC grafika
Mladosť /pálená hlina /n
Zvedavosť /pálená hlina /n
Staroba/pálená hlina
V objatí zrkadla/pálená hlina/n
Kategória C – insitná tvorba
SEMANČÍK Miloslav, 66 rokov/Poprad
BUDZÁK Anton, 53 rokov /Poprad
VETEŠKA Ján, 68 rokov/Štôla
Dosť tej biedy /komb. technika
Karolíček – zbojník zo Ždiaru/lipa
sv. Cyril /drevo
GIBA Vladimír /Vranov n/Topľou
MULIČÁKOVÁ Emília, 53 rokov/Humenné
GRUNDZOVÁ Žaneta, 39 rokov/Snina
KORBOVÁ Alena, 41 rokov/Medzilaborce
GAVULA Andrej,73 rokov /Čabiny
HABURAJOVÁ Mária, 61 rokov /Jasenov
VAĽKOVÁ Viera, 58 rokov /Prešov
LUPČO Ján /Vechec
sv. Metod /drevo
sv. Gorazd/drevo
Zber sena /tempera
Pochúťka /olej
Smädný /olej
Vtáčik /komb. technika
Motýľ /komb. technika
Na paši /tempera
Radosť /tempera
Koníky /tempera
séria kresieb ceruzou
12 kusov palíc s hlavou /drevo
Dojenie /olej
Fašiangy I.,II./olej
Lesné ticho /olej
Poznámka: Práce označené n – nepostupujú do celoslovenskej súťaže
Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nedostatku priestoru a koncepcie výstavy
niektorú z prác nevystaviť.
Download

Vyhodnotenie