MsKS - Kultúrne stredisko Večierka, Šaľa
REGION ART
regionálna súťaž neprofesionálnej tvorby
Vyhlasovateľ:
Národné osvetové centrum Bratislava
Organizátor:
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Termín:
14. – 28. február 2013
Miesto konania:
MsKS Šaľa, Kultúrne stredisko Večierka
Odborná porota
predsedníčka:
doc. Mgr. Adriana Récka, PhD.
členovia:
PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD.
akad. maliar, Daniel Szalai
kurátorka výstavy: doc. Mgr. Adriana Récka, PhD.
Ocenenia v regionálnom kole súťaže
Kategória A – autori od 15 rokov do 25 rokov
bez výtvarného vzdelania
neudelené
Kategória A1 – autori nad 25 rokov
bez výtvarného vzdelania
Cena
Juraj Ďuračka, Nitra
Július Haringa, Nitra
Mária Nagyová, Vráble
Čestné uznanie
Karola Absolonová, Nitra
Soňa Gajdošová, Vráble
Eva Hudecová, Nitra
Mária Lišková, Šaľa
Kategória B – autori od 15 rokov do 25 rokov
s výtvarným vzdelaním
Čestné uznanie
Katarína Gališinová, Nitra
Skupina B1 – autori nad 25 rokov
s výtvarným vzdelaním
neudelené
Skupina C – insitné umenie
Cena
Tibor Lešš, Močenok
V roku 2013 sa uskutoční už 50. ročník celoštátnej súťaže
neprofesionálnej výtvarnej tvorby – Výtvarné spektrum, ktorej
tohtoročný jubilejný a preto zaiste slávnostnejší charakter budú
adekvátne dopĺňať a sprevádzať aj ďalšie významné kultúrnospoločenské udalosti, spojené jednak s oslavami 20. výročia vzniku
Slovenskej republiky, jednak s oslavami 1150. výročia príchodu
vierozvestcov sv. Konštantína – Cyrila a sv. Metoda na naše
územie. Celoslovenskej súťaži – ako aj po iné roky – predchádzajú
regionálne a krajské postupové kolá, na ktorých odborná porota
rozhoduje nielen o udelení cien a čestných uznaní za výtvarnú
tvorbu, ale vyberá spomedzi súťažných prác aj diela, ktoré budú
reprezentovať jednotlivé regióny v krajskom, celoštátnom kole.
Do regionálneho kola pre neprofesionálnych výtvarníkov
okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce REGION ART 2013 sa
prihlásilo 42 autorov so 162 dielami. Vzhľadom k tomu, že do
súťaže môžu byť prihlásené diela vo všetkých voľných výtvarných
disciplínach, spektrum súťažných prác bolo aj v tomto roku široké
tak z aspektu výtvarných techník, ako aj z hľadiska námetov a
žánrov.
Najpočetnejšie zastúpenou kategóriou, podobne ako aj v
predchádzajúcich rokoch, je kategória A1, čiže skupina účastníkov
nad dvadsaťpäť rokov bez výtvarného vzdelania. Široké rozpätie
vekového zloženia tvorcov od mladších autorov nad 25 rokov po
staršiu vekovú kategóriu sa premieta aj do pestrej palety prác, v
ktorej stále dominuje maľba, reprezentovaná technikou akvarelu,
tempery, oleja, akrylu, ako aj pastelu a kombinovanej techniky.
Táto kategória je zároveň najbohatšia aj na ostatné techniky. Je tu
zastúpená kresba perom a rudkou, maľba na hodváb, art protis,
drevorezba a súbor prác tohto ročníka dopĺňajú a oživujú
hodnotné práce z glazovanej keramiky. Súťažné diela tematicky a
žánrovo reflektujú životné skúsenosti a pocity autorov, ich
vnímanie krajiny a pohľad na svet v podobe portrétu,
krajinomaľby, zátišia alebo iných figuratívnych či abstraktných
kompozícií.
Odbornú porotu potešila účasť nových autorov v tomto
ročníku, ktorí do súťaže prispeli hodnotnými prácami. O vysokej
kvalitatívnej úrovni súťažných prác svedčí aj skutočnosť, že porota
v tejto kategórii udelila viacero cien i čestných uznaní.
Ostatné kategórie regionálnej súťaže REGION ART 2013
boli v porovnaní s kategóriou A1 buď v kontexte počtu účastníkov
alebo z hľadiska kvality prác, žiaľ, poddimenzované. Aj v
kategórii A, B a B1 dominovala maľba, pričom prevahu
maliarskych prác vyrovnávala grafika. Pevne veríme, že niektorí
mladí autori si v budúcnosti osvoja filozofiu a zámery tohto
podujatia, a namiesto epigónskeho prístupu ponúknu do súťaže
viac originálnej a autentickej tvorby.
Kategóriu C, čiže práce z insitnej tvorby, na regionálnej
prehliadke reprezentuje drevorezba.
Už tradične ponúka
nenútenú, prirodzenú a originálnu umeleckú výpoveď, rovnako
výberom námetov, ako aj spracovaním materiálu.
Poslaním súťažnej prehliadky neprofesionálnej výtvarnej
tvorby je umožniť jednotlivým autorom prezentovať výsledky ich
tvorivej činnosti a vytvoriť priestor na vzájomnú komparáciu,
konštruktívnu diskusiu a dialóg. Cieľom tohto podujatia je zároveň
podporiť a povzbudiť talentovaných tvorcov, spoločensky
akceptovať a oceniť to, čo je hodnotné, čo nás dokáže osloviť,
potešiť a obohatiť.
doc. Mgr. Adriana Récka, PhD.
predsedníčka poroty
Juraj Ďuračka
Flotila sa vracia, olej
Cena - A1
Juraj Ďuračka
Pohľad cez žaluzie, olej
Cena - A1
Eva Hudecová
Zadný dvor na dedine, akvarel
Čestné uznanie - A1
Eva Hudecová
Zákutia dediny, akvarel
Čestné uznanie - A1
Mária Nagyová
Maková - akvarel
Cena - A1
Tibor Lešš
Hospodár, drevorezba
Cena - C
Mária Nagyová
Ľaliová, akvarel
Cena - A1
Mária Lišková
Osud parku, olej
Čestné uznanie - A1
Julius Haringa
Rodný kraj po žatve, suchý pastel
Cena - A1
Karola Absolonová
Po daždi, olej
Čestné uznanie - A1
Julius Haringa
Prichádzajúci dážď, suchý pastel
Cena - A1
Katarína Gališinová
Príbehy z Rumunska I., komb. technika
Čestné uznanie -B
Katarína Gališinová
Príbehy z Rumunska II., komb. technika
Čestné uznanie - B
Katarína Gališinová
Príbehy z Rumunska III., komb. technika
Čestné uznanie - B
Soňa Gajdošová
Nad Vrábľami I., akryl
Čestné uznanie - A1
Soňa Gajdošová
Nad Vrábľami II., akryl
Čestné uznanie - A1
Zoznam
autorov vystavujúcich v regionálnom kole súťaže
Kategória A – autori od 15 rokov do 25 rokov
bez výtvarného vzdelania
Lőbbová Kristína, Nitra
Kategória A1 – autori nad 25 rokov
bez výtvarného vzdelania
Absolonová Karola, Nitra
Árendášová Silvia, Nitra
Babošová Eva, Šaľa
Ballayová Gabriela, Nitra
Bergendi Mikuláš, Trnovec nad Váhom
Celeng František, Šaľa
Cesneková Slavomíra, Šaľa
Čupka Tomáš, Nitra
Ďuračka Juraj, Nitra
Gajdošová Soňa, Vráble
Gašpar Štefan, Vlčany
Halásová Tatiana, Nitra
Haringa Július, Nitra
Hovorková Božena, Neded
Hudecová Eva, Nitra
Chatrnúchová Elena, Šaľa
Lacušková Oľga, Veľký Kýr
Liptaiová Oľga, Šaľa
Lišková Mária, Šaľa
Matunák Alojz, Nitra
Michlová Valéria, Nitra
Nagyová Mária, Vráble
Olšanský Juraj, Nitra
Pintérová Libuša, Nitra
Rábeková Alena, Nitra
Rojková Henrieta, Nitra
Sabová Mária, Nitra
Tóth František, Šaľa
Tretiaková Mariana, Hosťová
Urbaník Daniel, Nitra
Urbaníková Emília, Nitra
Skupina B – autori od 15 rokov do 25 rokov
s výtvarným vzdelaním
Gališinová Katarína, Nitra
Smiešková Edita, Velčice
Vídenská Eva, Nitra
Skupina B1 – autori nad 25 rokov
s výtvarným vzdelaním
Hadvig Ján, Alekšince
Šimek Viktor, Žirany
Skupina C – insitné umenie
Lešš Tibor, Močenok
Zoznam
autorov postupujúcich do krajského kola súťaže
Kategória A – autori od 15 rokov do 25
rokov bez výtvarného vzdelania
Lőbbová Kristína, Nitra
Kategória A1 – autori nad 25 rokov
bez výtvarného vzdelania
Absolonová Karola, Nitra
Árendášová Silvia, Nitra
Ballayová Gabriela, Nitra
Celeng František, Šaľa
Cesneková Slavomíra, Šaľa
Čupka Tomáš, Nitra
Ďuračka Juraj, Nitra
Gajdošová Soňa, Vráble
Halásová Tatiana, Nitra
Haringa Július, Nitra
Hovorková Božena, Neded
Hudecová Eva, Nitra
Chatrnúchová Elena, Šaľa
Lacušková Oľga, Veľký Kýr
Lišková Mária, Šaľa
Matunák Alojz, Nitra
Michlová Valéria, Nitra
Nagyová Mária, Vráble
Olšanský Juraj, Nitra
Pintérová Libuša, Nitra
Rábeková Alena, Nitra
Rojková Henrieta, Nitra
Tóth František, Šaľa
Tretiaková Mariana, Hosťová
Urbaníková Emília, Nitra
Skupina B – autori od 15 rokov do 25 rokov
s výtvarným vzdelaním
Gališinová Katarína, Nitra
Smiešková Edita, Velčice
Vídenská Eva, Nitra
Skupina B1 – autori nad 25 rokov
s výtvarným vzdelaním
Hadvig Ján, Alekšince
Šimek Viktor, Žirany
Skupina C – insitné umenie
Lešš Tibor, Močenok
REGION ART 2013
výstava regionálneho kola celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Vydavateľ: KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE
Zostavovateľ: Zdenka Smrečková
Zodpovedná: Daniela Gundová, riaditeľka KOS v Nitre
Tlač: KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE
ISBN: 978 – 80 – 216 – 0080 – 5
Počet výtlačkov: 150
Rok vydania: 2013
Download

Katalóg výstavy - Krajské osvetové stredisko v Nitre