Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, 010 01Žilina
041/562 39 35,
/fax: 041/562 58 91,
www.gsf.sk, www.cervenestuzky.sk
Riaditeľom škôl a školských zariadení,
učiteľom, vychovávateľom a koordinátorom
celoslovenskej kampane Červené stužky
Žilina 1.12. 2011
Vec
Hodnotiaca správa piateho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky
Piaty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky organizovalo Gymnázium sv.
Františka z Assisi v Žiline pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO
na Slovensku, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového
projektu „Zdravie v školách“ 2011), Krajského školského úradu v Žiline a s podporou mesta Žilina.
Kampaň sa začala 1.septembra 2011 a vyvrcholila 1.decembra 2011. Jej hlavné zameranie je na
mladého človeka, na poskytnutie a zvýšenie odborných vedomostí u mladých ľudí o HIV/AIDS,
ktoré kampaň považuje za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS. Kampaň sa uskutočnila pod
odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Oslovili sme ňou
najmä školy a školské zariadenia na Slovensku. Počas kampane boli všetky informácie dostupné na
webovej stránke kampane www.cervenestuzky.sk
V prvom ročníku kampane v roku 2007 bolo oficiálne zapojených 200, v druhom ročníku
230, v treťom ročníku 300, v štvrtom ročníku 340 a v piatom ročníku 435 škôl a školských
zariadení Slovenska.
450
400
350
300
250
Rad1
200
150
100
50
0
prvý ročník druhý ročník tretí ročník1 štvrtý ročník piaty ročník
Žilinský kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
Bánskobystrický kraj
Trenčiansky kraj
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Graf rozmiestnenia škôl a školských zariadení zapojených do kampane podľa krajov
Školy a školské zariadenia sa mohli do kampane zapojiť zrealizovaním niektorej
z ponúkaných aktivít kampane napr. zorganizovaním odbornej prednášky na tému HIV/AIDS alebo
prednášky s protidrogovou tematikou, účasťou v celoslovenskej výtvarnej súťaži, premietnutím
odborného DVD na tému HIV/AIDS, premietnutím DVD filmu Anjeli, premietnutím DVD In your
face, umiestnením plagátu na viditeľnom mieste v škole, nosením červených stužiek - symbolu
boja proti AIDS, napísaním článku do médií alebo aktivitami podľa vlastného výberu. Cieľom
aktivít bolo motivovať mladých ľudí k získaniu nových vedomostí a zamysleniu sa nad
problematikou HIV/AIDS.
Kampaň Červené stužky vrcholila 1. decembra 2011 - na Svetový deň boja proti AIDS,
a to stretnutím v Žiline, na ktoré prišli zástupcovia zo 48 škôl a školských zariadení z celého
Slovenska. Stretnutie organizačne zabezpečovali žiaci Gymnázia sv. Františka. Prítomným sa
v krátkom príhovore prihovorili Mgr. Ján Jaraba, zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR, Mgr. Iveta Medveďová, vedúca odboru sociálneho a zdravotného v meste Žilina, Mgr.
Anna Pučalová, za KŠÚ v Žiline a ThLic. Blanka Timková, riaditeľka Gymnázia sv. Františka
v Žiline. Odbornú prednášku na tému HIV/AIDS predniesla Mgr. Jarmila Psotová z FNsP v Žiline,
projekty starostlivosti o chorých na AIDS v Afrike priblížila PhDr. Jana Adamcová, PhD. z
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Záverečná prednáška o drogových
závislostiach patrila riaditeľovi resocializačné zariadenia Z-Návrat centrum Mgr. Marcelovi
Zemančíkovi a jeho klientom. Program spestrili žiaci gymnázia pantomímou o lákadlách dnešného
sveta na mladého človeka. Na stretnutí bola vyhodnotená obľúbená celoslovenská výtvarná súťaž
v troch kategóriách, a to v kategórii stredných, základných a špeciálnych základných škôl. Počas
stretnutia boli slávnostne predstavení ocenení pätnásti učitelia stredných škôl, desiati učitelia zo
základných škôl a piati učitelia zo špeciálnych základných škôl.
2
Vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže Červené stužky 2011
Hodnotiaca komisia celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému Červené stužky zasadala dňa
23.11. 2011 v tomto zloženi:
Mgr. Margita Svetková - výtvarníčka GSF Žilina - predseda komisie
MUDr. Elena Nováková - odborný garant kampane (Ústav mikrobiológie a imunológie Jesseniovej
lekárskej fakulty UK v Martine)
Mgr. Anna Pučalová - za KŠÚ Žilina
Ing. arch. Mária Krajčová - za rodičov GSF Žilina
PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky
Kategória stredné školy:
Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc zo 118 škôl sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Dávid Pásztor, Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou
2. miesto: Miroslav Katina, SOŠ technická, Ul.1.mája, Zlaté Moravce
3. miesto: Monika Dundová, Súkromná SOŠ, Postupimská ul., Košice
Cena poroty: Radoslava Migová, SZŠ, Kukučínova ul. Košice
Kategória základné školy:
Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc z 99 škôl sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Dávid Ješš, ZŠ, Školská ul., Fiľakovo
2. miesto: Zuzana Dická, CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla, Belá nad Cirochou
3. miesto: Nicolas Pančo, ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom
Kategória špeciálne základné školy:
Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc z 22 škôl sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:
1. miesto: Mária Rigóová, ŠZŠ Hurbanovo - Zelený Háj, trieda Dulovce
2. miesto: Adam Kňažko, Liečebno - výchovné sanatórium, Nitra - Kynek
3. miesto: Frederik Kaleja, ŠZŠ Ostrovany
Cena KŠÚ v Žiline: Daniel Ivaniš, ŠZŠ, Púchov
Komisia celoslovenskej výtvarnej súťaže ďakuje všetkým súťažiacim za ich výtvarné
príspevky a víťazom gratuluje!
3
Udelenie ocenení pri príležitosti piateho výročia kampane Červené stužky
Kampaň Červené stužky sa pri príležitosti svojho prvého (aj keď malého) jubilea – piateho
výročia, rozhodla udeliť v rámci projektu „Zdravie v školách 2011“ ocenenie učiteľom,
vychovávateľom a koordinátorom kampane na školách a školských zariadeniach, ktorí sa aktívne
zapojili do kampane počas jej piatich ročníkov. Uvedomujeme si, že toto ocenenie by si zaslúžili
všetci koordinátori, ale sme radi, že môžeme oceniť aspoň niektorých. Všetkým Vám ďakujeme
za angažovanosť sa v kampani a za všetky aktivity pripravené pre Vašich žiakov.
Ocenenie sme si dovolili udeliť:
Stredné školy:
Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Meno a priezvisko
Mgr. Anna Krellová
Škola
Gymnázium J. M. Hurbana
Čadca
Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj
PaedDr. Beáta Pácalová
Dunajská Streda
Gymnázium Lipany, Komenského ul.
Mgr. Ivana Kapitančíková
Lipany
Gymnázium M. R. Štefánika Šamorín, Slnečná ul.
RNDr. Andrea Sidó
Šamorín
Spojená škola, Kollárova ul.
Ing. Mária Kubicová
Sečovce
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety
Mgr. Jarmila Semanová
Košice
Stredná zdravotnícka , Ul. M. Hattalu
PhDr. Silvia Rovná
Dolný Kubín
Pedagogická a sociálna akadémia, Ul. SNP
Mgr. Ivana Frívaldská
Turčianske Teplice
Cirkevné konzervatórium
Mgr. Oľga Ďuranová
Bratislava
PhDr. Bronislava Vojteková SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím,
Mokrohájska ul., Bratislava
SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska ul.
Mgr. Anna Macháčková
Martin
SHA ESO Euroškola, Komenského ul.
Mgr. Jana Vereščáková
Michalovce
Súkromná SOŠ technická, Ul. Dr. Janského
Mgr. Marta Medveďová
Žiar nad Hronom
Stredná odborná škola, Ul. Hattalova
PhDr. Erika Hrkľová
Námestovo
Gymnázium sv. Františka v Žiline
Mgr. Margita Svetková
za prácu predsedu v piatich ročníkoch komisie
celoslovenskej výtvarnej súťaže
4
Základné školy:
Por. č.
1.
Meno a priezvisko
Mgr. Mária Volajová
2.
Mgr. Jana Matisová
3.
Mgr. Marta Salvová
4.
Mgr. Viera Sobolová
5.
Mgr. Miriam Štibrányová
6.
Mgr. Magdaléna Tavačová
7.
Mgr. Marta Kukučková
8.
Mgr. Anna Šebestová
9.
Mgr. Andrea Rabčanová
10.
PhDr. Katarína Kropáčová
Škola
Základná škola
Bobrovec
ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín, Kohútov sad
Dolný Kubín
Základná škola Lisková, Pod Chočom
Lisková
ZŠ s MŠ
Lutiše
Základná škola, Školská ul. - Pavilón B
Pribeta
ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, Štefánikova ul.
Varín
ZŠ Veľké Uherce
Veľké Uherce
ZŠ s MŠ
Vikartovce
ZŠ Námestie mladosti 1, Námestie mladosti
Žilina - Hájik
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie, Ul. M. Rázusa, Lučenec
Špeciálne základné školy:
Por. č.
1.
Meno a priezvisko
Mgr. Erika Vargová
2.
Mgr. Denisa Mináčová
3.
Mgr. Simona Hajnalová
4.
Mgr. Michaela Maciková
5.
Mgr. Dagmar Chorogwická
Škola
Špeciálna ZŠ, Pobrežná ul.
Dulovce
Špeciálna základná škola, Partizánska ul.
Klenovec
Špeciálna základná škola, Námestie Andreja Cabana
Komjatice
Špeciálna základna škola, Kapušianska ul.
Pavlovce nad Uhom
Špeciálna základná škola, Zimná ul.
Spišská Belá
Všetkým oceneným gratulujeme!
Naše poďakovanie patrí:
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, PhDr. Eve Tomkovej za rady
a usmernenia, Mgr. Jánovi Jarabovi za jeho prítomnosť 1.12.2011 v Žiline,
Kancelárii WHO na Slovensku a jej riaditeľke Dr. Darine Sedlákovej, MPH za prevzatie
záštity nad kampaňou,
5
KŠÚ v Žiline a jej prednostovi Ing. Ľ. Krajčímu, PhD. a Mgr. Anna Pučalovej za podporu
kampane,
mestu Žilina a primátorovi Ing. Igorovi Chomovi za poskytnutie zasadačky na MÚ v Žiline
zdarma
riaditeľstvu Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline za podporu kampane,
výtvarnej komisii za prácu v komisii bez nárokov na odmenu,
odborným garantom kampane bez nárokov na odmenu,
médiám, ktoré sprostredkovali informácie o kampani školám, ako aj širokej verejnosti
Slovenska,
Michalovi Okálovi, absolventovi GSF v Žiline, za fungovanie webovej stránky kampane,
žiakom Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline za pomoc pre kampaň,
žiakom škôl a školských zariadení Slovenska, ktorí boli do kampane aktívne zapojení,
všetkým Vám, ktorí ste zviditeľnili 1.december na svojich školách,
všetkým Vám, ktorí ste nám akýmkoľvek spôsobom pomohli.
Vážení páni riaditelia škôl, učitelia a koordinátori kampane Červené stužky,
ďakujeme Vám za čas investovaný do realizácie kampane na Vašej škole. Ďakujeme za
všetky aktivity v prospech mladých ľudí. Bez Vás a Vašich žiakov by sa nemohol uskutočniť
piaty ročník kampane. Ďakujeme za všetky slová podpory a uznania.
S príchodom Vianoc, najkrajších sviatkov roka, si Vám dovoľujme zaželať pokojné
Vianoce a veľa síl a radosti počas celého roka 2012.
Za Gymnázium sv. Františka v Žiline a za kampaň Červené stužky
PhDr. Anna Poláčková
6
Download

5.rocnik Cervene stuzky hodnotiaca sprava